OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY"

Transkrypt

1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNYM I PLANOWANE ZMIANY 1

2 Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym Podstawą prawną opłat za korzystanie ze środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Poś): tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. (Tytuł V Środki finansowo-prawne; art a). Zgodnie z zapisem art. 273 ww. ustawy opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów. I. Termin wnoszenia opłat Opłatę za korzystanie ze środowiska wnosi się w terminie do kooca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza(art. 285 ust.2). Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce II. Zwolnienia z ponoszenia opłat Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokośd wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł. (art. 289 Poś) III. Definicje Powietrzem (art. 3 pkt. 26) - powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy. Instalacja (art. 3 pkt. 6): stacjonarne urządzenie techniczne, zespół stacjonarnych urządzeo technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodowad emisję. Prowadzący instalację (art. 3 pkt. 31) podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie. Urządzenie (art. 3 pkt. 41) niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu. 2

3 Użytkownik urządzenia (art. 3 pkt. 42a) podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach określonych w ustawie. Zakład jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny, wraz z znajdującymi się na nim urządzeniami. Podmiot korzystający ze środowiska (art. 3 pkt. 20): przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalnośd wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej praktyki (przedsiębiorca wykonujący we własnym imieniu działalnośd gospodarczą), jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (podmioty posiadające osobowośd prawną niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska: np. szkoły, szpitale, urzędy stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe), osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w lit. A, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodno prawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. IV. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 1. Stan prawny do kooca grudnia 2012 r. - zmiana ustawy Poś: Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1657) A. Zasady ponoszenia opłat Do ponoszenia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zobowiązane są podmioty prowadzące instalacje, władające urządzeniami, w tym środkami transportu (pojazd z silnikiem spalinowym jest niestacjonarnym urządzeniem technicznym). Wysokośd tych opłat zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza (art. 274, 275 Poś). Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokośd należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska urzędu marszałkowskiego (art. 277 ust. 1 Poś). Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji niestacjonarnych urządzeo technicznych ( w tym środków transportu) wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust.2 Poś). 3

4 Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza) miało miejsce (art. 285 pkt. 1 Poś). Podmiot, który posiada pozwolenie w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza lub nie jest zobowiązany do jego posiadania, uiszcza opłatę w podstawowej wysokości. W przypadku braku takiego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% (tzw. opłata podwyższona). Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnosi się w terminie do kooca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza Podmiot korzystający ze środowiska w terminie wniesienia opłaty przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości tych opłat (art. 286 ust. 1 Poś)). Wykaz, o którym mowa wyżej, w terminie wniesienia opłaty przedkłada się także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska ( art. 286 ust. 6 Poś). Podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, aktualizowaną co pół roku ewidencję zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz dane, na podstawie których ustalono te ilości (art. 287 Poś). Brak obowiązku wniesienia opłaty (opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza <400zł) nie stanowi zwolnienia z obowiązku przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie wniesienia opłaty, wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska w danym półroczu (art. 289 Poś dotyczy tylko zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty, ). Zasady sporządzania wykazów określa rozporządzenie: Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128) rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2006 r. i dotyczy okresu: II półrocze 2005 II półrocze 2008; Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816) rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2009 r. Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od kooca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia. 4

5 B. Opłata podwyższona Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie jest wymagane w przypadku: emisji gazów lub pyłów do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeo (np. środków transportu), emisji niezorganizowanej (np. przeładunek benzyn silnikowych, spawania i malowania na wolnym powietrzu), instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881 obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.). C. Instalacje, które nie wymagają pozwolenia Przykłady instalacji z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia: instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu urządzeo technicznych, wentylacje grawitacyjne, gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z instalacji, które nie są objęte poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia, instalacje energetyczne opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5MW, instalacje energetycznych opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem opałowym, olejem napędowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MW, instalacje energetycznych opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MW, instalacje inne niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MW opalanych: węglem, koksem, olejem napędowym, olejem opałowym paliwem gazowym, instalacje służące do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw. D. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w 2011 r. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2011 nalicza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska(dz. U. Nr 196, poz. 1217), według stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 r. ( MP Nr 74, poz. 945). Podmioty korzystające ze środowiska przedkładają wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokośd tych opłat, zgodnie z wzorami wykazów określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816). 5

6 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska(dz. U. Nr 196, poz. 1217) zawarto zasady naliczania opłat, a także określono jednostkowe stawki opłat, które obowiązywały w 2009 r. W załączniku nr 1 rozporządzenia przestawiono jednostkowe stawki opłat: tabela A zawiera rodzaje gazów lub pyłów, tj. 67 substancji, dla których określono jednostkowe stawki opłat w zł/kg (za wyjątkiem dwutlenku węgla i metanu, dla których jednostkowa stawka opłaty wyrażone jest w zł/mg). Rozporządzenie przedstawia także zasady ustalania opłat dla niektórych rodzajów substancji, oraz sposób ustalenia opłaty w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza: powstających przy przeładunku benzyn silnikowych, z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, chowu i hodowli drobiu, - w takim przypadku stosujemy jednostkowe stawki opłaty określone w odpowiednich tabelach (B, C, D). tabela B (forma ryczałtowa ) jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzone do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych dla siedmiu rodzajów operacji technicznych w zł/mg przeładowanej benzyny. Łączna jednostkowa stawka opłaty obejmuje: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, które są wymienione w tabeli A i jest obliczona wg jednostkowych stawek określonych dla tych substancji. Określono również współczynnik przeliczeniowy, który stosuje się do ustalenia opłaty z przeładunku benzyn silnikowych, przypadku udokumentowanych rozwiązao technicznych o potwierdzonej skuteczności redukcji, tabela C (forma ryczałtowa ) jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, wyrażone w zł/mg dla paliwa stałego i oleju oraz zł/10 6 m 3 dla paliwa gazowego. Łączna jednostkowa stawka opłaty obejmuje: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę tlenki azotu i tlenek węgla, które są wymienione w tabeli A i jest obliczona wg jednostkowych stawek określonych dla tych substancji, tabela D (forma ryczałtowa ) - jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w zł/mg spalonego paliwa. Łączna jednostkowa stawka opłaty obejmuje: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły, sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, które są wymienione w tabeli A i jest obliczona wg jednostkowych stawek określonych dla tych substancji. Podano także sposób ustalania opłaty w przypadku spalania benzyny silnikowej o zawartości bioetanolu >10%, biodiesla (BD), oraz sposób określenia opłaty dla pozycji - oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D (wysokośd opłaty ustala się na zasadach ogólnych w oparciu o tabelę A), tabela E (forma ryczałtowa ) jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu i hodowli drobiu, oraz zasady ustalania przedmiotowej opłaty. 2. W obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie opłat 6

7 za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (MP Nr 74, poz. 945) jednostkowe stawki opłat za wprowadzane gazy lub pyły do powietrza podane są w załączniku nr 2 odpowiednio w tabelach: G jednostkowe stawki opłat dla 67 substancji w zł/kg wprowadzonej substancji do powietrza, H jednostkowe stawki opłat dla przeładunku benzyn silnikowych w zł/mg przeładowanej benzyny ( ryczałt ), I jednostkowe stawki opłat dla źródeł spalania paliw o łącznej mocy do 5 MW w zł/ Mg dla węgla kamiennego, koksu, olejów i zł/10 6 m 3 dla paliw gazowych ( ryczałt ), J jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliwa w silnikach spalinowych w zł/mg spalonego paliwa ( ryczałt ), H jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu i hodowli drobiu ( ryczałt ). E. Najczęściej występujące przypadki naliczania opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Największą liczbę podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, stanowią podmioty naliczające opłaty w formie zryczałtowanej tj. opłaty: za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane; za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych; Kto jest właściwy do wnoszenia opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - sposób ustalania wysokości opłaty 1. Spalanie paliwa w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (instalacja do energetycznego lub innego niż energetyczne spalania paliw): opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wnosi właściciel instalacji, w przypadku kiedy właścicielem instalacji jest dzierżawca - podmiotem zobowiązanym do wnoszenia opłaty jest ten dzierżawca. Powyższe zasady odnoszą się również do innych instalacji. Obowiązuje zasada zanieczyszczający płaci. Ryczałtowe ustalanie opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliwa w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW: ilośd spalonego paliwa stałego, płynnego (w Mg) lub gazowego (w 10 6 m 3 ) w danym półroczu mnożymy przez jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli ryczałtowej Tabela I dla 2011 r. (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok MP Nr 74, poz. 945). 2. Spalanie paliwa w silnikach spalinowych: opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z tego tytułu ponosi podmiot, który użytkuje środki transportu: właściciel, dzierżawca, w przypadku samochodów będących w leasingu, podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłaty jest leasingobiorca, 7

8 samochód prywatny wykorzystywany przez osobę fizyczną do prowadzenia działalności gospodarczej - do ustalenia wysokości opłaty uwzględniamy ilośd paliwa spalonego w ramach prowadzonej działalności. W tym przypadku obowiązuje również zasada zanieczyszczający płaci. Ustalanie wysokości należnej opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliwa w silnikach spalinowych: Ilośd spalonego paliwa w półroczu (oleju napędowego, benzyny silnikowej, gazu płynnego propan-butan LPG) wyrażoną w Mg mnożymy przez odpowiednią jednostkową stawkę dla danego silnika spalinowego i rodzaju paliwa Tabela J dla 2011 r. (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska na rok MP Nr 74, poz. 945). F. Wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 816) W terminie wniesienia opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy również przedstawid marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Wykaz ten przedstawia także podmiot korzystający ze środowiska, który nie jest zobowiązany do wniesienia opłaty na mocy art. 289 Poś (opłata nie przekracza 400 zł/półrocze). Ww. wzór obejmuje dwa załączniki: załącznik nr 1 wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, załącznik nr 2 wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości oraz informacje o wysokości należnych opłat. W przypadku ryczałtowego rozliczania opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za dane półrocze, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada marszałkowi województwa wypełniony wykaz zawarty w załączniku nr 1 i wypełniony wykaz załącznika nr 2 odpowiednio tabele C lub D. W przypadku spalania paliw w kotłowni tabela C, spalania paliwa w silnikach spalinowych - tabela D. Gdy wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza następuje zarówno z procesów spalania paliwa kotłach i silnikach spalinowych tabelę C i D. G. Przykłady ustalania wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza forma zryczałtowana opłaty za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym Przykład 1. Kotłownia węglowa Kotłownia opalana jest węglem kamiennym, wyposażona jest w kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny. Kotłownia nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź pozwolenia zintegrowanego. Zużycie węgla w I półroczu 2011 r. 5 Mg 8

9 Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa dla kotłów opalanych węglem kamiennym: kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny do 5 MW, za rok ,58 zł/mg Wyliczenie opłaty za i półrocze 2011 r.: 5 Mg x 27,58 zł/mg = 137,90 zł Przykład 2. Kotłownia węglowo-koksowa Kotłownia opalana jest mieszanką węgla kamiennego i koksu, wyposażona jest w kocioł z rusztem stałym, ciąg naturalny. Kotłownia nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź pozwolenia zintegrowanego. Zużycie węgla w I półroczu 2011 r. 2,5 Mg Zużycie koksu w I półroczu 2011 r. 21,5 Mg Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa, za rok 2011, dla kotłów z rusztem stały, ciąg naturalny, do 5 MW opalanych: węglem kamiennym 27,58 zł/mg, koksem 21,15 zł/mg, Wyliczenie opłaty: spalanie węgla: 2,5 Mg x 27,58 zł/mg = 68,95 zł spalanie koksu: 21,5 Mg x 21,15 zł/mg = 454,73 zł Łączna opłata za I półrocze 2011 r.: 68,95 zł + 454,73 zł = 523,68 zł Przykład 3. Kotłownia olejowa Kotłownia opalana olejem lekkim (zawartośd siarki nie większa niż 0,5%), wyposażona w kocioł o mocy 1,4 MW. Kotłownia nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź pozwolenia zintegrowanego. Zużycie oleju lekkiego w I półroczu 2011 r litrów = 25 m 3 ; gęstośd oleju: 890 kg/m 3 Ilośd spalonego oleju w Mg: 890 kg/m 3 x 25 m 3 = kg = 22,25 Mg Gęstośd oleju: 0,89 kg/l - ilośd spalonego oleju w Mg: l x 0,89 kg/l = kg = 22,25 Mg Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa dla kotłów opalanych olejem lekkim (zawartośd siarki nie większa niż 0,5%) 8,41 zł/mg Wyliczenie opłaty za I półrocze 2011 r.: 22,25 Mg x 8,41 zł/mg = 187,12 zł Przykład 4. Kotłownia gazowa Kotłownia wyposażona w kocioł gazowy o mocy 1,1 MW. Kotłownia nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź pozwolenia zintegrowanego. Zużycie gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50) w I półroczu 2011 r m 3 Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa dla kotłów opalanych gazem ziemnym wysokometanowy dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 1,4 MW 1201,94 zł/10 6 m 3 9

10 Wyliczenie opłaty za I półrocze 2011 r.: m 3 / x1201,94 zł/10 6 m 3 = 0,025000x10 6 m 3 x 1201,94 zł/10 6 m 3 = 30,05 zł Przykład 5. Kotłownia olejowo-gazowa Kotłownia wyposażona w kocioł olejowo-gazowy o mocy 1,3 MW. Kotłownia nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź pozwolenia zintegrowanego. Zużycie oleju lekkiego (zawartośd siarki do 0,5%) w I półroczu 2011 r. 20, 0 Mg Zużycie gazu GZ-50 w I półroczu 2011 r m 3 = 25000/ = 0,025x10 6 m 3 Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa dla kotłów opalanych olejem lekkim (zawartośd siarki nie większa niż 0,5%) 8,41 zł/mg. Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa dla kotłów opalanych gazem ziemnym wysokometanowym dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 1,4 MW 1201,94 zł/10 6 m 3 Wyliczenie opłaty: spalanie oleju : 20,0Mg x 8,41 zł/mg = 168,20 zł spalanie gazu GZ-50: 0,025x10 6 m 3 x 1201,94 zł/10 6 m 3 = 30,04 zł Łączna opłata za I półrocze 2011 r.: 168,20 zł + 30,04 zł = 198,24 zł H. Przykłady ustalania wysokości opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza forma zryczałtowana opłaty za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza ze spalania paliwa w silnikach spalinowych Zużycia paliwa wyrażone w jednostce objętości (litry) przelicza się na jednostkę masy uwzględniając, że gęstośd: benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l, gazu płynnego propan-butan wynosi 0,5 kg/l, sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/l, oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l, biodiesla wynosi 0,84 kg/l Opłatę wyliczamy wg wzoru: B = M x P gdzie: B oznacza opłatę za dane półrocze w zł, M oznacza zużycie paliwa w Mg, P oznacza jednostkową stawkę w zł/mg spalonego paliwa Przykład 1. Samochód osobowy zarejestrowany po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 (paliwo benzyna silnikowa) a) zużycie w I półroczu 2011 r. benzyny silnikowej l Jednostkowa stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliwa w silnikach w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 dla benzyny silnikowej 17,41 zł/mg 10

11 Wyliczenie opłaty za I półrocze 2011 r: l x 0,755 kg/l = kg = 11,32 Mg x 17,41 zł/mg =197,08 zł Powyższy sposób wyliczenia dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10%. Przykład 2. Samochód osobowy zarejestrowany po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 (paliwo olej napędowy) b) zużycie oleju napędowego w I półroczu 2011 r l Jednostkowa stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliwa w silnikach w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 dla oleju napędowego 10,85 zł/mg. Wyliczenie opłaty za I półrocze 2011 r: l x 0,84 kg/l = kg = 14,28 Mg x 10,85 zł/mg = 154,94 zł Przykład 3. Samochód osobowy zarejestrowany po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 (paliwo biodiesel) a) zużycie czystego biodiesla BD w I półroczu 2011 r l Jednostkowa stawka opłat za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliwa w silnikach w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 dla biodiesla 9,70 zł/mg b) wyliczenie opłaty za I półrocze 2011 r. przy stosowania czystego BD: l x 0,84 kg/l = kg = 14,28 Mg x 9,70 zł/mg = 138,52 zł 11

12 Przykład 4. Samochód osobowy zarejestrowany po raz pierwszy w okresie r r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagao EURO2 (paliwo mieszanka biodiesla i oleju napędowego) a) Zużycie mieszanki BD z ON w I półroczu 2011 r.: l x 0,84 kg/l = kg = 14,28 Mg Przy stosowaniu mieszanki BD z ON przed wyliczeniem należnej opłaty za dane półrocze, określamy wysokośd jednostkowej stawki w zł/mg, którą obliczamy wg wzoru: Jednostkowa stawka dla mieszaniny BD i ON = stawka jednostkowa(on) X x [stawka jednostkowa (ON) stawka jednostkowa (BD)]/100, w którym: X oznacza procentową zawartośd biodiesla w mieszaninie podawaną w % masy, stawka jednostkowa(on) oznacza stawkę jednostkową dla oleju napędowego w zł/mg, stawka jednostkowa(bd) oznacza stawkę jednostkową dla biodiesla w zł/mg, Wyliczenie opłaty za I półrocze 2011 r. przy stosowania mieszanki BD z ON: Zużycie mieszanki BD z ON l x 0,84 kg = kg = 14,28 Mg o zawartości 15% estrów metylowych kwasów tłuszczowych (czysty BD) X = 15%, stawka jednostkowa(on) 10,85 zł stawka jednostkowa(bd) 9,70 zł Do obliczeo będziemy stosowad jednostkową stawkę dla mieszaniny BD z ON: 10,85 zł/mg 15 x *10,85 zł/mg 9,70 zł/mg+/ 100 = 10,85 zł/mg 15 x 0,0115 zł/mg = 10,85 zł/mg 0,1725 zł /Mg= 10,68 zł/mg Opłata za I półrocze 2011 r. dla zużycia l ww. mieszanki BD z ON: 14, 28 Mg x 10, 68 zł/mg = 152, 51 zł 12

13 I. Wzory wykazów zwierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 816) Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, na podstawie prowadzonej i aktualizowanej co pół roku ewidencji, sporządzają wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat, który przedkładają marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wykaz ten zawiera : zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (załącznik nr 1) okres, którego dotyczy zakres korzystania ze środowiska (rok/półrocze), identyfikacja podmiotu: nazwa, adres, regon, rodzaj korzystania ze środowiska i wysokośd opłaty informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat (załącznik nr 2: tabele A, B, C, D, E) Tabela A: 1. Charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza: adres, rodzaj instalacji/działalności, nominalna moc cieplna urządzenia spalającego paliwo, rodzaj urządzenia ochronnego, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane (numer, data wydania przez organ, który wydał, termin obowiązywania), zużycie surowców, materiałów, ilośd produktów lub inna wielkośd. 2. Wielkośd emisji ze wskazanej instalacji lub działalności: źródło powstawania wprowadzonych do powietrza substancji: nazwa i kod substancji, skutecznośd urządzenia ochronnego (%), wskaźnik emisji/wyniki pomiarów, wielkośd emisji (kg), jednostkowa stawka opłaty (zł/kg) i wysokośd opłat (zł). 3. Charakterystyka paliw: rodzaj paliwa, zużycie paliwa (Mg lub m 3), wartośd opałowa (kj/kg lub kj/m 3 ), zawartośd popiołu (%), zawartośd siarki (%). Tabela B 1. Przeładunek benzyn silnikowych: rodzaj operacji technicznej, ilośd przeładowanej benzyny *Mg+, skutecznośd redukcji emisji *%+, jednostkowa stawka opłaty *zł/mg+ wysokośd opłaty *zł+ 13

14 Tabela C 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane: rodzaj i moc kotłów, liczba kotłów, rodzaj i zużycie paliwa [Mg lub m 3 ], jednostkowa stawka opłaty *zł/mg+, wysokośd opłat *zł+. Tabela D 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych: rodzaj silnika spalinowego, rodzaj paliw, zużycie paliwa [Mg], jednostkowa stawka opłaty *zł/mg+, wysokośd opłat *zł+. Tabela E 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z chowu lub hodowli drobiu: adres, ferma chowu lub hodowli drobiu, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza/zintegrowane(nr i data wydania oraz organ, który wydał), termin obowiązywania, 2. Ferma chowu lub hodowli drobiu, system chowu lub hodowli drobiu, liczba stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystana w procesie produkcyjnym, faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa częśd roku *%+, jednostkowa stawka opłaty *zł/100 stanowisk i rok], wysokośd opłaty *zł+. Gdzie szukad: Stawki opłat za korzystania ze środowiska Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska Ogłoszenia Opłaty za korzystanie ze środowiska 14

15 Zmiany w opłatach za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza od 1 stycznia 2013 r. (Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - zmiana zasady zbierania i przekazywania danych na potrzeby systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 249, poz. 637) 15

16 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz i Nr 215, poz. 1664): Podmiot korzystający ze środowiska sporządza i wprowadza do Krajowej Bazy, w terminie do kooca lutego każdego roku, raport zawierający informacje wskazane w art.6 ust. 2 pkt. 1-5, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku gdy obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu jest związany z eksploatacją instalacji, podmiotem obowiązanym do sporządzenia i wprowadzenia raportu jest prowadzący instalację. Wielkości emisji ustala się na podstawie prowadzonych pomiarów lub na podstawie informacji o wielkości produkcji, zużyciu paliw lub surowców i odpowiadających tym wielkościom wskaźników emisji. Art. 285 ustawy Prawo ochrony środowiska Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce (bez zmian). Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za składowanie odpadów podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do kooca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza (bez zmian). Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze środowiska wnosi do kooca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza i w terminie do kooca lutego roku następnego za drugie półrocze (zmiana). Dodane zmiany: Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji, określonej w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: 1) za pierwsze półrocze wnosi się w wysokości 50% rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym; 2) za drugie półrocze wnosi się na zasadach określonych w ust. 3 w wysokości pomniejszonej o kwotę opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze. Art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska dodane zmiany Podmiot korzystający ze środowiska, wprowadzający gazy lub pyły do powietrza, przedkłada marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji, uwzględniający informacje o rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy. Wykaz, o którym mowa wyżej, podmiot korzystający ze środowiska przedkłada w terminie do kooca lutego roku następnego za poprzedni rok kalendarzowy. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 16

17 W ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U z 2009 r., Nr 130, poz. 1070, i Nr 215, poz. 1664) art. 60a-62 otrzymują brzmienie (zmiana zapisu Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1657): Art. 60a. 1. do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy zmienianej w art. 56 ( zmiana ustawy POŚ) należnej za okres do dnia 31 grudnia 2012 r. stosuje się przepisy art ustawy zmienianej (ustawa POŚ) w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy o zarządzaniu emisjami 2. opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2013 r. wnosi się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należnych za pierwsze i II półrocze 2012 r. Art. 61. przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 286 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 56. Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt. 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.. Pierwsze raporty należało złożyd do r. za rok 2010, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4). Raport wprowadzany jest do Krajowej Bazy tylko drogą elektroniczną. W okresie przejściowym (2011 i 2012), powyższy raport wprowadzają podmioty korzystające ze środowiska prowadzące instalacje wymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenie zintegrowane. Podmioty, które posiadają instalacje nie wymagające pozwoleo jw. lub posiadające jedynie środki transportu do Krajowej Bazy, raportują się w sposób uproszczony wypełniają formularz uproszczony dla małych podmiotów. Formularz ten dostępny jest na stornie: w dziale Krajowa Baza, zakładka Raportowanie. Dane zawarte w Krajowej Bazie będą pochodzid od podmiotów korzystających ze środowiska, które zobowiązane są do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z zapisami Poś). Będą z niej generowane m. in. raporty, na podstawie których będą sporządzane wykazy opłatowe od 1 stycznia 2013 r. Pierwsze wykazy opłatowe w nowym systemie (rocznym) będą sporządzane za rok 2013 i do kooca lutego 2014 r. i przedkładane do właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska urzędu marszałkowskiego. 17

18 18

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBECNY STAN PRAWNY OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Strona 1 Opłaty za korzystanie ze środowiska w obecnym stanie prawnym Podstawą prawną opłat za korzystanie ze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska

korzystania ze miejsca Miejsce/ środowiska Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT Dziennik Ustaw 2 Poz. 2527 Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 2527) Załącznik nr 1 WZÓR WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska naliczać i wnosić na konto właściwego marszałka ma obowiązek podmiot korzystający ze środowiska jest to pochodna zasady zanieczyszczający

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za:

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy POŚ opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za: Opłaty za korzystanie za środowiska Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Zespół Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska Wydział Opłat Środowiskowych Departament Środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Monika Wójcik Kraków, 4 marca 2016 r. 1/62 PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat

Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Podstawa prawna funkcjonowania systemu opłat Do podstawowych aktów prawnych, na podstawie których podmioty korzystające ze środowiska zostały zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska

rok **: półrocze **: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat korzystania ze Miejsce/ miejsca ... środowiska WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT WPROWADZANIE GAZÓW

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Telefon/fax: KONTAKT TEL. 1.4 Silniki spalinowe D 131,87 1.5 Chów lub hodowla drobiu E 3416,77

Telefon/fax: KONTAKT TEL. 1.4 Silniki spalinowe D 131,87 1.5 Chów lub hodowla drobiu E 3416,77 WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEśNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:dz.u.z 2008.25.150)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (j.t.:dz.u.z 2008.25.150) OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA są wprowadzone przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i w praktyce są objęte takimi samymi, a w niektórych przypadkach nawet tymi samymi aktami prawnymi, co podatki

Bardziej szczegółowo

sprawozdania i opłaty

sprawozdania i opłaty sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych ZADZWOŃ! DARMOFON 800 305 002 Tczew Szczecin Olsztyn Toruń Białystok Zielona

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2016 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Obowiązki branży hotelarskiej w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki branży hotelarskiej w zakresie ochrony środowiska Obowiązki branży hotelarskiej w zakresie ochrony środowiska Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych ul. Równa 19/21 80-067 Gdańsk tel. 58 32 68 659, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska UWAGA!!! nie składamy sprawozdania za 1 półrocze 2014r. do końca lipca. Sprawozdanie za CAŁY ROK 2014 składamy do 31 marca 2015r. UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

F-WOŚ/PG1.8/3. o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. ... (podpis wnioskodawcy)

F-WOŚ/PG1.8/3. o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi. ... (podpis wnioskodawcy) F-WOŚ/PG1.8/3 Wniosek o przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi Podstawa prawna: Art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej Część 2. Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: podkarpackie Rok: 2013 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: podkarpackie Rok: 2012 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony Biuro Konsultingu Środowiskowego PIL-EKO Lewicki Paweł ul. Kasztanowa 7 55-230 Jelcz-Laskowice NIP 912-167-15-77 REGON 020333387 e-mail: biuro@pileko.pl strona www: www.pileko.pl tel. (71) 723-41-06 fax.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m WOJWODA PODKARPACKI Rzeszów, 2007-01-12 ul. Grunwaldzka 1, skr. poczt. 297 3-99 Rzeszów ŚR.IV-6618-49/1/06 D C Y Z J A Działając na podstawie: - art.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 października 2017 r. Poz. 1999 USTAWA z dnia 15 września 2017 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ustawa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

ustawa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) Małgorzata Kozicka-Ochal maj 2017 r. 1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę

Bardziej szczegółowo

RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, D E C Y Z J A

RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, D E C Y Z J A RS.VI.RD.7660/1-7/09 Rzeszów, 2010-02-23 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 104 i art. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071

Bardziej szczegółowo

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska

Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Dział 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza. Raport wojewódzki zawierający informacje o zakresie korzystania ze środowiska Województwo: opolskie Rok: 2014 Tabela A. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

Ewidencja pojazdów Opłaty za korzystanie ze środowiska

Ewidencja pojazdów Opłaty za korzystanie ze środowiska Ewidencja pojazdów Opłaty za korzystanie ze środowiska Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie pojazdów.... 4 2. Naliczanie kosztów zakupu paliw... 7 3. Wyliczanie opłaty za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, D E C Y Z J A

RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, D E C Y Z J A RŚ.VI-7660/11-10/08 Rzeszów, 2008-08-08 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 252 z 2005 r. poz. 2128) W Z Ó R Załącznik nr 1 Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Na prowadzących działalność gospodarczą spoczywa obowiązek ewidencjonowania praktycznie każdej operacji, która mogłaby wpłynąć na środowisko. Są oni zobowiązani do prowadzenia właściwej ewidencji i przedstawiania

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.)

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) M.P.07.68.754 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. z dnia 3 października 2007 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska

I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska Strona 1 z 7 I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska I.1. Decyzje administracyjne Tabela nr 1. Wykaz obowiązujących BIOAGRA OIL S.A. w Tychach decyzji administracyjnych w

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów?

Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów? Co decyduje o możliwości uznania opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego za koszty uzyskania przychodów? Rozwój technologiczny i cywilizacyjny postępuje niejednokrotnie kosztem otaczającej nas przyrody.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Poz. 1294 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 grudnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2000 r.) Dz.U.00.120.1288 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub

Bardziej szczegółowo

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr MAŁECKI. Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Piotr MAŁECKI Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1 PODATKI EKOLOGICZNE W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 września 2017 r. Poz. 875

Warszawa, dnia 20 września 2017 r. Poz. 875 Warszawa, dnia 20 września 2017 r. Poz. 875 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 Na podstawie art. 291

Bardziej szczegółowo

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2)

PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) PROJEKT-09.08.07 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................. 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 2) Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 05.12.2014 r. OŚR-I.6223.19.2014 Na podstawie: DECYZJA art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2)

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) USTAWA PROJEKT z 05.01.2017 r. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, POZWOLENIA.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Przez termin

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w gospodarstwach drobiarskich

Opłaty za korzystanie ze środowiska w gospodarstwach drobiarskich Opłaty za korzystanie ze środowiska w gospodarstwach drobiarskich ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, Opłaty

Bardziej szczegółowo

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu: 1. wprowadzania gazów lub pyłów do

Bardziej szczegółowo

l Akrylonitryl (aerozol) l 27,43

l Akrylonitryl (aerozol) l 27,43 Dziennik Ustaw Nr 110-6586- Poz. 1261 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1261) Załącznik nr 1 RODZAJE SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPROWADZANYCH DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie... 31. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie... 31. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska Spis treści Wprowadzenie... 2 Opłaty za korzystanie ze środowiska... 3 Opłata produktowa... 16 Baterie i Akumulatory... 24 Opłata za substancje kontrolowane... 30 Udostępnianie informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018 Warszawa, grudzień 2017 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska

Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska www.ccr.pl www.rev-log.com www.return-to-value.com www.zanimwprowadzisz.pl Odpady Kogo dotyczy obowiązek? Każdy posiadacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 3 do Metodyki DOKUMENT INFORMACYJNY NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU BIOGAZOWNIE ROLNICZE Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania W okresie kredytowania, każdy

Bardziej szczegółowo

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska

Bardziej szczegółowo

I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska

I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska Strona 1 z 7 I. Aktualny stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska I.1. Decyzje administracyjne Tabela nr 1. Wykaz obowiązujących BIOAGRA OIL S.A. w Tychach decyzji administracyjnych w

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki

ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki ROCZNE SPRAWOZDANIE O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI ZA ROK 2011 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2019 r. Poz. 1283 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE

Sprawozdania. z zakresu ochrony środowiska. Raport o KOBiZE. Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Raport o KOBiZE Opłaty za korzystanie ze środowiska WYDANIE 2016 ZAKTUALIZOWANE Autorzy: Bartłomiej Matysiak specjalista ds. ochrony środowiska w firmie konsultingowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska

Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska Na prowadzących działalność gospodarczą spoczywa obowiązek ewidencjonowania praktycznie każdej operacji, która mogłaby wpłynąć na środowisko. Są oni zobowiązani do prowadzenia właściwej ewidencji i przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku do raportowania w ramach. Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 Warszawa, grudzień 2018 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OS-I DW Rzeszów, D E C Y Z J A

OS-I DW Rzeszów, D E C Y Z J A OS-I.7222.20.7.2011.DW Rzeszów, 2012-01-12 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015

DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 DOW-S-IV.7222.27.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3136/12/2015 DECYZJA Nr PZ 43.3/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na

Zastosowanie słomy w lokalnej. gospodarce energetycznej na Zastosowanie słomy w lokalnej gospodarce energetycznej na przykładzie PEC Lubań Krzysztof Kowalczyk Człuchów 02-03.10.2014 Kalendarium ciepłownictwa w Lubaniu Pierwsze kotłownie komunalne ok. 4,0 [MW]

Bardziej szczegółowo