Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy"

Transkrypt

1 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010]

2 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku 2010 roku na podstawie umowy z dnia 15 października 2010 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Małopolską Agencją Energii i Środowiska sp. z o.o. Dokument stanowi uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej przedstawianej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Opracowanie dotyczące zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla) w okresie roku po realizacji projektu zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego (stan na dzień 19 października 2010). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia w opracowaniu przekazanych przez Zamawiającego niewłaściwych danych i/lub informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia. Wykonawca opracowania Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, Kraków tel. (12) , fax (12)

3 3 Spis treści 1 Założenia i źródła danych Podstawowe informacje o inwestycji Podsumowanie i wnioski Zakres i przedmiot projektu Charakterystyka energetyczna obiektów Efekty ekologiczne Efektywność energetyczna Emisje zanieczyszczeń...10 Spis tabel Tabela 2-1. Źródła energii dla obiektów c.o. i c.w.u...6 Tabela 2-2. Charakterystyka energetyczna budynków - c.o...8 Tabela 2-3. Charakterystyka energetyczna budynków - c.w.u...8 Tabela 2-4. Roczna produkcja energii - c.o. + c.w.u...9 Tabela 3-1. Efektywność energetyczna obiektów, zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla obiektów...10 Tabela 3-2. Wskaźniki emisji dla poszczególnych źródeł wytwarzania...11 Tabela 3-3. Emisje zanieczyszczeń - stan przed modernizacją i po modernizacji...12 Tabela 3-4. Redukcja emisji oraz stopień redukcji emisji...12

4 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 4 1 Założenia i źródła danych Opracowanie dotyczące obliczenia redukcji emisji głównych zanieczyszczeń powietrza tj.: - dwutlenek siarki, - tlenków azotu, - pyłów, - dwutlenek węgla w okresie roku po realizacji projektu pt. Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy przygotowano na potrzeby określenia stopnia zgodności z kryteriami wyboru dla projektów planowanych do dofinansowania w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego W celu obliczenia redukcji zanieczyszczeń powietrza oparto się między innymi na metodologii wyliczania wskaźnika redukcji emisji zanieczyszczeń określonej w Załączniku nr 5 Kryteria wyboru finansowanych operacji Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Przyjęta metodyka obliczenia efektu ekologicznego opiera się więc na wyznaczeniu tzw. baseline tzn. stanu obiektu przed modernizacją, dla którego określono podstawowe parametry energetyczne tj: Zapotrzebowanie budynku na energię, Zużycie energii, Sprawność konwersji, Zużycie paliwa, Emisję podstawowych zanieczyszczeń. Te same wskaźniki zostały określone dla stanu po realizacji inwestycji a różnica stanowi osiągnięty efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zużycia energii oraz redukcji poszczególnych emisji. Źródła danych dotyczących obecnego i przyszłego zużycia energii w obiektach będaych przedmiotem inwestycji pochodzą z opracowanych audytów energetycznych dla budynków: 1. Audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej nr 173 opracowany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A we wrześniu 2008r, aktualizowany w październiku Audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej nr 4 opracowany przez firmę CCK Architekci Biuro Projektowe s.c. z Gdyni w czerwcu 2007r. 3. Audyt energetyczny budynków Zespołu Szkół Fototechnicznych opracowany przez firmę ProEn Stanisław Zdebski z Warszawy we wrześniu 2006r. 4. Audyt energetyczny dla budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 opracowany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A w lutym 2005r. Źródła danych dotyczące parametrów paliwa i wskaźników emisji: 1. Dla energii elektrycznej - Vattenfall Heat Poland, Struktura Paliw (stan na rok 2009). 2. Dla wytwarzania ciepła (SPEC) - PGE Zakład Energetyczny Warszawa- Teren S.A. stan na dzień Dla wytwarzania ciepła z własnej kotłowni gazowej - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw.

5 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 5 2 Podstawowe informacje o inwestycji 2.1. Podsumowanie i wnioski W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię oraz redukcji emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Stopień redukcji poszczególnych emisji wyniesie: Dla dwutlenku węgla - 50,55% tj. zmniejszenie o 1 549,34 Mg/rok w stosunku do stanu bazowego, Dla dwutlenku siarki - 50,96% tj. zmniejszenie o 5,60 Mg/rok w stosunku do stanu bazowego, Dla tlenków azotu - 50,55% tj. zmniejszenie o 2,40 Mg/rok tj. Dla pyłów - 50,44% tj. zmniejszenie o 0,19 Mg/rok w stosunku do stanu bazowego. Łączna wartość zmniejszenia emisji wszystkich zanieczyszczeń do atmosfery to 1557, 52 ton/rok czyli 50,55%. Efektem realizacji projektu jest również zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dla obiektów wynoszące 9 296,02 GJ/rok tj. o 58,12% w stosunku do stanu bazowego sprzed realizacji inwestycji Zakres i przedmiot projektu Kompleksowy projekt pn. Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy będzie realizowany na terenie Polski, Województwa Mazowieckiego, w obrębie Miasta Stołecznego Warszawa. Przedsięwzięcie polega na poprawie efektywności energetycznej i zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w 4 obiektach oświatowych: 1. Szkoła Podstawowa nr 173 zlokalizowana przy ul. Trakt Brzeski 18, 2. Szkoła Podstawowa nr 4 zlokalizowana przy ul. Walerego Sławka 9, 3. Zespół Szkół Fototechnicznych zlokalizowana przy ul. Spokojnej 13, 4. Wychowawczo- Rewalidacyjnych nr 1, zlokalizowany przy ul. Bełskiej 5. Optymalny zakres przedsięwzięć termomodernizacyjnych został określony w audytach energetycznych, ostatecznych kształt inwestycji uwzględnia również możliwości finansowe inwestora i obejmuje: 1. Dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 173: docieplenie ścian zewnętrznych dachu i stropodachu, wymiana okien w budynku, modernizacja instalacji c.o., modernizacja i doposażenie budynku w c.w.u, wymiana kotła gazowego, instalacja kolektorów słonecznych, 2. Dla obiektu Szkoła Podstawowa nr 4: wymiana instalacji c.o. docieplenie stropodachu docieplenie ścian zewnętrznych budynku, częściowa wymiana stolarki okiennej. wymiana drzwi zewnętrznych. 3. Dla obiektów Zespół Szkół Fototechnicznych:

6 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 6 Docieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4. Dla obiektów Wychowawczo- Rewalidacyjnych nr 1: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych 2.3. Charakterystyka energetyczna obiektów W poniższych tabelach zawarto informacje dotyczące charakterystyki energetycznej poszczególnych obiektów. Charakterystyka dotyczy stanu przed i po wykonaniu projektu i została określona na podstawie wykonanych audytów energetycznych. Tabela 2-1. Źródła energii dla obiektów c.o. i c.w.u Stan przed modernizacją Stan po modernizacji Nr obiekt c.o c.w.u c.o. c.w.u 1 Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Trakt Brzeski 18, kocioł gazowy kocioł gazowy kocioł gazowy kocioł gazowy Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Walerego Sławka 9, Zespół Szkół Fototechnicznych, ul. Spokojna 13, Wychowawczo- Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5, indywidualne urz. elektryczne indywidualne urz. elektryczne W wyniku realizacji inwestycji źródła ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej nie ulegną zmianie. Dla większości obiektów źródłem ciepła (c.o. i c.w.u) jest miejska sieć cieplna wysokoparametrowa należąca do Stołecznego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (SPEC). W jednym przypadku obiekt jest zasilany z własnej kotłowni gazowej, która zostanie zmodernizowana (wymiana kotła na 2 wysokosprawne kotły kondensacyjne). W jednym przypadku źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej jest energia elektryczna. Źródła energii dla przygotowania c.w.u i c.o. determinują przyjęte wskaźniki emisji dla obliczenia wielkości emisji w poszczególnych obiektach. Z tego też względu podstawowe parametry charakterystyki energetycznej obiektów zostały rozbite na wartości zwiane z ogrzewaniem budynku oraz przygotowaniem c.w.u. Podstawowe parametry tj. energia finalna i energia pierwotna oraz współczynnik konwersji określona w następujący sposób: Energia finalna to energia zużyta przez użytkownika końcowego, która została określona w audytach energetycznych jako Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i przygotowania c.w.u z uwzględnieniem sprawności systemów i przerw w ogrzewaniu. Energia pierwotna to energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii. Została obliczona przy wykorzystaniu współczynnika nakładu energii pierwotnej określonego dla poszczególnych nośników w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

7 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 7 Sprawność konwersji obliczona wg. zależności energia finalna/energia pierwotna *100%. Sprawności konwersji dla stanu sprzed realizacji projektu i po przyjmują te same wartości ze względu na fakt, że przedmiotowe inwestycje nie dotyczą zmiany nośników energii dla ogrzewania budynków czy przygotowania c.w.u. Zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło są związane jedynie z działaniami termomodernizacyjnymi i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii skutkującymi poprawą sprawności poszczególnych systemów. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku obiektu nr 3 w audycie energetycznym nie obliczono zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u (co stanowi błąd tego opracowania). Nie rzutuje to jednak w żaden sposób na osiągane efekty ekologiczne. Ze względu na przyjęty zakres modernizacji zapotrzebowanie w tym zakresie nie zmienia się dla stanu przed i po modernizacji co skutkuje osiągnięciem takiego samego stopnia redukcji emisji i identycznym zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. Poniższe tabele zawierają podstawowe informacje dotyczące charakterystyki energetycznej poszczególnych obiektów.

8 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 8 Tabela 2-2. Charakterystyka energetyczna budynków - c.o. Jednostka Energia finalna Stan przed modernizacją Współczynnik nakładu energii pierwotnej Energia pierwotna Sprawność konwersji Energia finalna Stan po modernizacji Współczynnik nakładu energii pierwotnej Energia pierwotna [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] Sprawność konwersji Szkoła Podstawowa nr ,00 1, ,40 90,9% 683,00 1,10 751,30 90,9% Szkoła Podstawowa nr ,60 1, ,38 76,9% 1 578,70 1, ,31 76,9% Zespół Szkół Fototechnicznych 6 879,00 1, ,70 76,9% 2 500,00 1, ,00 76,9% Wychowawczo- Rewalidacyjnych 3 817,82 1, ,17 76,9% 1 935,70 1, ,41 76,9% Wszystkie obiekty , , , ,02 - Tabela 2-3. Charakterystyka energetyczna budynków - c.w.u.. Jednostka Energia finalna Stan przed modernizacją Współczynnik nakładu energii pierwotnej* Energia pierwotna Sprawność konwersji Energia finalna Stan po modernizacji Współczynnik nakładu energii pierwotnej* Energia pierwotna [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] Sprawność konwersji Szkoła Podstawowa nr ,00 1,10 843,70 90,9% 742,00 1,10 816,20 90,9% Szkoła Podstawowa nr 4 251,20 3,00 753,60 33,3% 251,20 3,00 753,60 33,3% Zespół Szkół Fototechnicznych - 1, , Wychowawczo- Rewalidacyjnych 758,00 1,30 985,40 76,9% 758,00 1,30 985,40 76,9% Wszystkie obiekty 1 776, , , ,20 -

9 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 9 Tabela 2-4. Roczna produkcja energii - c.o. + c.w.u. Jednostka Stan przed modernizacją - c.o. Energia pierwotna, [MWh] Stan przed modernizacją - c.w.u. Energia pierwotna, [MWh] Stan po modernizacji - c.o. Energia pierwotna, [MWh] Stan po modernizacji - c.w.u. Energia pierwotna, [MWh] Szkoła Podstawowa nr 173 Szkoła Podstawowa nr 4 795,67 234,36 208,69 226,72 972,33 209,33 570,09 209,33 Zespół Szkół Fototechnicznych 2484,08-902,78 - Wychowawczo- Rewalidacyjnych 1378,66 273,72 699,00 273,72 Wszystkie obiekty 5 630,74 717, ,56 709,78

10 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 10 3 Efekty ekologiczne 3.1. Efektywność energetyczna Wskaźnik dotyczący zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określono na podstawie audytów energetycznych dla poszczególnych budynków. W przypadku obiektu nr 4 czyli Zespołu Placówek Szkolono-Wychowawczo- Rewalidacyjnych nr 1 zakres prac objętych projektem nie obejmuje modernizacji systemu c.o. i c.w.u. w związku z tym wartość wskazana w audycie energetycznym została pomniejszona o efekt związany z tym zabiegiem termomodernizacyjnymi. W celu obliczenia stopnia zmniejszenia efektu termomodernizacji, przy obliczaniu zapotrzebowania na energię po realizacji przedsięwzięcia, nie uwzględniono wyższej sprawności systemu c.o. i c.w.u, która byłaby osiągnięta w wyniku modernizacji tych systemów. Tabela 3-1. Efektywność energetyczna obiektów, zmniejszenie zapotrzebowania na energię dla obiektów. Obiekt Zapotrzebowanie na energię przed realizacją przedsięwzięcia Zapotrzebowanie na energię po realizacji przedsięwzięcia Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energią stopień zmniejszania rocznego zapotrzebowania na energię [GJ/rok] [GJ/rok] [GJ/rok] % Szkoła Podstawowa nr ,00 683, ,00 73,77 Szkoła Podstawowa nr , , ,90 41,37 Zespół Szkół Fototechnicznych 6 879, , ,00 63,66 Wychowawczo- Rewalidacyjnych 3 817, , ,12 49,30 Wszystkie obiekty , , ,02 58,12 Efektem docelowym realizacji projektu jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dla obiektów objętych projektem wynoszące 9 296,02 GJ/rok tj. o 58,12% w stosunku do stanu bazowego sprzed realizacji inwestycji Emisje zanieczyszczeń Wskaźniki emisji Na podstawie audytów energetycznych oraz informacji od zarządców budynków określono następujące 3 źródła produkcji/wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystywane w budynkach dla celów ogrzewania i przygotowani c.w.u: 1. Źródło własne kotłownia gazowa - dla wytwarzania ciepła i przygotowania c.w.u. w obiekcie nr Źródło zewnętrzne - PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A - dla przygotowania c.w.u. obiekcie nr 2 3. Źródło zewnętrzne - S.A (Vattenfall) dla wytwarzania ciepła i przygotowania c.w.u. w obiektach nr 3 i 4. W celu obliczenie stopnia zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zastosowano odpowiednie wskaźniki emisji wynikające ze sposobu ogrzewania budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz źródeł energii dla poszczególnych obiektów.

11 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 11 Dla kotłowni gazowej zastosowano wskaźniki emisji określone w opracowaniu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pn.: Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw. Dla produkcji energii elektrycznej zastosowano wskaźniki określone przez Vattenfall Heat Poland w opracowaniu Struktura Paliw (stan na rok 2009). Źródło: Na struk/index.jsp?WT.ac=search_success. Dla produkcji ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u zastosowano wskaźniki emisji określone przez producenta energii PGE Zakład energetyczny Warszawa- Teren S.A. stan na dzień Źródło: Tabela 3-2. Wskaźniki emisji dla poszczególnych źródeł wytwarzania Źródło energii źródło danych CO 2 SO 2 NO X Pyły [Mg/MWh] [Mg/MWh] [Mg/MWh] [Mg/MWh] energia cieplna energia elektryczna gaz ziemny 0, , , , PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A 0, , , , Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 0, , , , Efekt ekologiczny - emisje Na podstawie obliczonej rocznej produkcji energii (zużywanego paliwa) oraz wskaźników emisji dla poszczególnych źródeł obliczono emisje podstawowych zanieczyszczeń dla stanu bazowego oraz stanu po realizacji inwestycji w rozbiciu na emisje związane z produkcją ciepła i przygotowaniem c.w.u. Poniższe tabele zawierają wyniki obliczeń oraz poziom redukcji poszczególnych zanieczyszczeń tj.: Dwutlenku węgla Dwutlenku siarki Tlenków azotu Pyłów.

12 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 12 Tabela 3-3. Emisje zanieczyszczeń - stan przed modernizacją i po modernizacji Obiekt Szkoła Podstawowa nr 173 Szkoła Podstawowa nr 4 Zespół Szkół Fototechnicznych Wychowawczo- Rewalidacyjnych Tabela 3-4. Redukcja emisji oraz stopień redukcji emisji Obiekt Szkoła Podstawowa nr 173 co cwu co cwu co cwu co cwu Emisja CO 2, [Mg/rok] Emisja SO 2, [Mg/rok] CO 2 SO 2 NOx Pyły Emisja NO x, [Mg/rok] [Mg/rok] % [Mg/rok] % [Mg/rok] % [Mg/rok] % 121,86 57,73% 0,00 57,73% 0,08 57,73% 0,00 57,73% Szkoła Podstawowa nr 4 215,60 33,85% 0,85 36,90% 0,35 34,83% 0,03 35,09% Zespół Szkół Fototechnicznych 847,58 63,66% 3,32 63,66% 1,38 63,66% 0,11 63,66% Wychowawczo- Rewalidacyjnych 364,29 41,13% 1,43 41,13% 0,59 41,13% 0,05 41,13% Wszystkie obiekty 1 549,34 50,55 5,60 50,96 2,40 50,55 0,19 50,44 Emisja Pyłów, [Mg/rok] przed po przed po przed po przed po 163, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wszystkie obiekty 3065, , , , , , , ,186669

13 Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy 13 W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji podstawowych zanieczyszczeń powietrza. Obliczony stopień redukcji poszczególnych emisji wyniesie odpowiednio: Dla dwutlenku węgla - 50,55% tj. zmniejszenie o 1 549,34 Mg/rok w stosunku do stanu bazowego, Dla dwutlenku siarki - 50,96% tj. zmniejszenie o 5,60 Mg/rok w stosunku do stanu bazowego, Dla tlenków azotu - 50,55% tj. zmniejszenie o 2,40 Mg/rok tj. Dla pyłów - 50,44% tj. zmniejszenie o 0,19 Mg/rok w stosunku do stanu bazowego. Łączna wartość zmniejszenia emisji wszystkich zanieczyszczeń do atmosfery to 1557, 52 ton/rok czyli 50,55%.

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 EFEKT EKOLOGICZNY Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 luty 2009 1.Materiały i dane Cel i zakres opracowania: Efekt ekologiczny inwentaryzacji techniczno-budowlanej Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.

Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. Gmina Stalowa Wola informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ANEKS NR 2 DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY PIŃCZÓW PIŃCZÓW, 2018r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów (zwany dalej PGN), przyjęty został Uchwałą Nr XXV/209/2016 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w

Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży W latach 2008-2011 Miasto Łomża realizowało projekt pn. Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, o wartości prawie 8,5 mln zł. Projekt został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak

Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak Całkowita wartość projektu: 1 196 196,32 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 778

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej

Podział audytów. Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Marek Szymczyk Podział audytów Energetyczne Remontowe Efektywności energetycznej Audyty energetyczne i remontowe Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PROJEKT: SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2014 rok SPIS

Bardziej szczegółowo

Informacja o krajowym programie Czyste Powietrze

Informacja o krajowym programie Czyste Powietrze Informacja o krajowym programie Czyste Powietrze Informacje ogólne CZYSTE POWIETRZE To program mający na celu dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych

Tabela 1 Ogólne zasady udzielania dotacji. inwestycyjnych. inwestycyjnych. inwestycyjnych Załącznik 4 - Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Katowice kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych wytyczne i symulacja

Bardziej szczegółowo

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych

Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Audyt termomodernizacyjny i remontowy w procesie projektowym budynków zabytkowych Krzysztof Szymański Wrocław, 27.10.2016 r. Audyt energetyczny: określa optymalne parametry techniczne ulepszeń termomodernizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M

G S O P S O P D O A D R A K R I K NI N SK S O K E O M PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA CHOJNICE na lata 2015 2020 2020 17.10.2015 2015-10-07 1 Spis treści 1. Wstęp 2. Założenia polityki energetycznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, część 5) Uwarunkowania techniczne i ocena merytoryczna projektów Dariusz Szymczak

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady

IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady IX KLIMATYCZNE FORUM METROPOLITALNE 16-17 kwietnia 2018 r. Znaczenie termomodernizacji wobec zmian klimatu przykłady Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu Projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one wynikać z audytu.

Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one wynikać z audytu. KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 4.2,,Efektywność energetyczna, Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nabór wniosków na projekty wskazane w Planie inwestycyjnym dla subregionów objętych

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu L.p. Typ wskaźnika Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych wymiana

Bardziej szczegółowo

W czerwcu 2015 r. Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach

W czerwcu 2015 r. Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach W czerwcu 2015 r. Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BIAŁOBRZEGI ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BIAŁOBRZEGI ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BIAŁOBRZEGI ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Działania naprawcze Efekt redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10 1. podłączenie lokalu do sieci cieplnej 0,4724 2. wymiana ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska Tomasz Szul UR Kraków

Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska Tomasz Szul UR Kraków Konferencja Jakość powietrza a efektywność energetyczna Małopolska 2017 Tomasz Szul UR Kraków Celem pracy było sprawdzenie i określenie poprawności doboru źródeł ciepła do potrzeb użytkowych w budynkach

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16 ZAŁOŻENIA DO ZAKRESU PRZEPROWADZANIA OCENY ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016

II. Całkowity koszt przedsięwzięcia. III. Wnioskowana kwota i forma dofinansowania. forma dofinansowania POŻYCZKA. w tym: na rok 2016 - WNIOSEK o przyznanie pożyczki na rok / lata... w ramach programu priorytetowego EKODOM na zadanie z zakresu termomodernizacji i OZE realizowane przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych W ramach inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli i administratorów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego

jednorodzinny 120 wielorodzinny 105 budynek zamieszkania zbiorowego Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru. Typ wskaźnika. Jednostka miary WSKAŹNIKI PRODUKTU. Nazwa wskaźnika. L.p. DEFINICJA Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie III Gospodarka niskoemisyjna 3.2 Efektywność energetyczna 3.2.1 Efektywność

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków jednorodzinnych Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pilotaż Programu Priorytetowego RYŚ termomodernizacja budynków Paweł Bartoszewski Główny

Bardziej szczegółowo

Nowa Energia dla Kraśnika

Nowa Energia dla Kraśnika Nowa Energia dla Kraśnika Projekty zrealizowane Zakup i montaż instalacji solarnych Termomodernizacja obiektów oświatowych Przebudowa modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku Planowane projekty

Bardziej szczegółowo

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH w 2016 ROKU 2. ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80%

5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% 5 Z ASTOSOWANIE RÓŻNYCH PALIW W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Gaz płynny; Eko-groszek; 0,90% Słoma; 0,50% 5,70% Olej opałowy; 5,80% Miał opałowy; 33,80% SEMINARIUM KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA DLA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Cel Tematyczny 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 Definicje wskaźników RPO WM 2014-2020 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWESTYCJE REGIONALNE tryb

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków Czyste ciepło Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych, 29 listopada 2017 Forum Energii Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków

Bardziej szczegółowo

System wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

System wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej System wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mirosława Aziukiewicz Doradca Energetyczny WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ZAŁOŻENIA PROGRAMU. I. Diagnoza

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ZAŁOŻENIA PROGRAMU. I. Diagnoza Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady z dnia I. Diagnoza ZAŁOŻENIA PROGRAMU Kraków jest pierwszym miastem w Polsce gdzie, w instalacjach w których następuje spalanie paliw zostanie wprowadzony zakaz stosowania

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO NAZWA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.2 Efektywność

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie:

EFEKT EKOLOGICZNY. Opracowanie: EFEKT EKOLOGICZNY Opracowanie: Podkarpacka Agencja Energetyczna Ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów Tel. 17 867628, Fax 17 8676282 Email: biuro@pae.org.pl Rzeszów lipiec 215 2 Spis treści: 1. Cel opracowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Gdańsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Nowych Koszar ADRES: Gradowa, 11 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 80-802, Gdańsk NAZWA INWESTORA: Gmina Miasta Gdańsk reprezentowana przez Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Meandry certyfikacji energetycznej budynków

Meandry certyfikacji energetycznej budynków Meandry certyfikacji energetycznej budynków Struktura zuŝycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem Dyrektywy jest, z

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZORSZTYN

RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZORSZTYN RAPORT MONITORINGOWY Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZORSZTYN Gmina Czorsztyn Ul. Gorczańska 3 34-436 Maniowy Maniowy, styczeń 2019 r. Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo