RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi na uwagi zawarte w Wezwaniu: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przedstawionym w piśmie o sygnaturze WOOŚ PD z dnia 2 sierpnia 2016r. ZLECENIODAWCA OPRACOWANIA: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków ul. Inżynierska Lublin Tarnów, sierpień 2016

2 1. Proszę o uzasadnienie przyjęcia w wykonanym wariancie obliczeniowym - Scenariusz 2 wariant 3 przedstawiającym oddziaływanie skumulowane planowanego przedsięwzięcia oraz eksploatowanej przez Inwestora Elektrociepłowni Lublin Wrotków po planowanej modernizacji, dla istniejących źródeł emisji - E43 (komina kotłowni węglowej) i E44 (komina BGP) poziomu emisji poszczególnych zanieczyszczeń na niższym niż w pierwotnie wykonanym raporcie poziomie (pomijając emisję pyłu PM 2,5 oraz tl. węgla) - przyjmując dane z wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków o nr arch _00, wykonanego przez ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA w październiku 2013 r. przedstawiające emisje zanieczyszczeń z Elektrociepłowni Lublin Wrotków dla wariantu pracy do końca 2015 r. Wstęp W ramach opisanego w Raporcie Scenariusza 2 obliczeń przeprowadzono obliczenia uzupełniające uwzględniające tryb pracy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków po realizacji przedsięwzięcia (zwanego dalej modernizacją) pn: Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów. W związku z powyższym w Raporcie dodano dodatkowy wariant obliczeniowy: Scenariusz 2 Wariant 3, przedstawiający oddziaływanie skumulowane planowanego Przedsięwzięcia oraz eksploatowanej przez Inwestora Elektrociepłowni Lublin Wrotków po planowanej modernizacji. Funkcjonowanie pozostałych zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza (w ramach oddziaływań skumulowanych) zostało uwzględnione w obliczeniach w postaci aktualnego stanu zanieczyszczeń. Informacje dotyczące trybu pracy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków po planowanej modernizacji zostały zaczerpnięte z dokumentu udostępnionego przez Zamawiającego: Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A., na podstawie której w dniu 13 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WOOŚ KK.3 wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do opisanych w rozdziale powietrznym ( ) Raportu zagadnień tj.: model obliczeniowy, uwarunkowania prawne, uwarunkowania lokalizacyjne pozostają one bez zmian. W związku z faktem, iż po modernizacji PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz po wyłączeniu z eksploatacji kotłów WP-120 nr 3 i nr 4 podłączonych do emitora o wysokości 150 m, najwyższym emitorem w zespole emitorów będzie emitor planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą o wysokości 80 m (odpowiednio po modernizacji emitory PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków będą miały wysokość: 50 m komin BGP, 60 m komin kotłów WP- 70), do obliczeń przyjęto współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu oraz lokalizację budynków mieszkalnych lub biurowych, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali zgodnie z Scenariuszem 1 obliczeń. Dane przyjęte do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu (źródła, ładunki emisji zanieczyszczeń oraz parametry emitorów). 2

3 Aktualne warunki eksploatacji Elektrociepłowni Lublin-Wrotków regulując następujące decyzje administracyjne: decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ-V ILU, którą udzielono PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Węglowej 5, NIP , Regon , pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt zlokalizowanej na terenie Oddziału Elektrociepłownia Lublin Wrotków przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie; decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak: RŚ-V ILU zmieniająca decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU; decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 102/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, znak: RS-V MCHW zmieniająca decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU zmienioną decyzją NR PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU; decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 35/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, znak: RŚ-V MCHW zmieniająca decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU zmienioną decyzją NR PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU oraz NR PZ 102/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, znak: RS- V MCHW. W chwili obecnej Elektrociepłownia Lublin Wrotków, eksploatuje dwa obiekty/źródła energetycznego spalania. Pierwsze źródło to Blok Gazowo Parowy o mocy w paliwie 487,7 MWt, drugie źródło to dwa kotły WP-120 i dwa kotły WP-70 podłączone do wspólnego emitora (czteroprzewodowy komin E1 o wysokości 150m) o mocy 526,2 MWt. Wszystkie kotły opalane węglem wyposażone są w filtry tkaninowe, posiadają zainstalowane palniki niskoemisyjne. Wszystkie kotły węglowe będą korzystały z derogacji ograniczonego czasu użytkowania określonych w Artykule 33 Dyrektywy 2010/75/UE (17500h) i transponowanych do prawodawstwa krajowego artykułem 146a Prawa Ochrony Środowiska (J.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Sumaryczna moc cieplna, rozumiana, jako ilość energii wprowadzanej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, kotłów podłączonych do nowego emitora kotłów WP-70 wyniesie po zrealizowaniu inwestycji 193,8 MW t. Na poniższym rysunku przestawiono schematyczne ujęcie budowanych instalacji oczyszczania spalin objętych modernizacją (zaznaczone kolorem zielonym). 3

4 Rysunek 1: Docelowy układ odprowadzenia spalin w Elektrociepłowni Lublin Wrotków E3 E2 50m E1 150m IOS półsucha + filtr workowy Blok Gazowo Parowy 487,7MW t Gaz ziemny f. workowy Nr 3 WP ,2MW t WK f. workowy Nr 4 WP ,2MW t WK f. workowy SNCR f. workowy SNCR Nr 1 WP-70 96,9MW t WK Nr 2 WP-70 96,9MW t WK Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. W poniższej tabeli zostały zamieszczone standardy emisyjne dla istniejących źródeł emisji o mocy MWt, jakie zaczną obowiązywać od r. wg wymagań Dyrektywy IED. Przy czym są to standardy dla obiektów nowych bowiem takie będzie musiał spełniać obiekt złożony z kotłów eksploatowanych po zakończeniu derogacji ograniczonego czasu funkcjonowania (17500 h). Jak wcześniej wspomniano od 1 stycznia 2016 do czasu zakończenia inwestycji kotły energetyczne podłączone do istniejącego komina będą korzystały z ww. derogacji. Docelowe standardy emisji wynikające z Dyrektywy IED dla kotłów WP-70 będą obowiązywały od momentu zakończenia realizacji inwestycji początek 2019 r. W poniższej tabeli przedstawiono obecne i docelowe standardy emisji dla emitorów Elektrociepłowni, wynikające z Dyrektywy IED. 4

5 Tabela 1. Standardy emisji dla kotłów WP-70 Standard Standardy obowiązujące IED Emitor Każdy z kotłów WP-70 E3 nowy 193,8 MWt mg/m 3 u mg/m 3 u NOx SO pył Paliwo podstawowe WK WK Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. Kotły WP-120 po zakończeniu uczestnictwa w derogacjach (wyczerpanie czasu pracy emitora lub 31 grudnia 2023r.) zostaną wyłączone z eksploatacji. Od tego czasu w Elektrociepłowni Lublin Wrotków eksploatowany będzie tylko Blok Gazowo Parowy i dwa kotły WP-70. Poniżej przedstawiono prawne wymagania dla obiektu energetycznego spalania składającego się z dwóch kotłów WP-70.Wymagania te będą obowiązywały po zrealizowaniu inwestycji i wyjściu ww. kotłów z derogacji czyli od początku roku 2019: Czas pracy nowego emitora h/rok; Maksymalny czas pracy budowanych instalacji SNCR i IOS kotłów WP-70 Nr 1 i Nr h/rok; Wymagane stężenie tlenków azotu na wylocie z SNCR - poniżej 200 mg/m 3 u w całym zakresie spalanych węgli; Wymagane stężenie tlenków siarki na wylocie z IOS - poniżej 200 mg/m 3 u w całym zakresie spalanych węgli. Wymagane stężenia pyłu na wylocie z IOS poniżej 20 mg/m 3 u w całym zakresie spalanych węgli. Usuwanie popiołu i produktu poreakcyjnego IOS w filtrze workowym. Zgodnie z cytowaną na wstępie Kartą Informacyjną, zakres modernizacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków został przeanalizowany dla dwóch okresów: Okres 1: praca poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków w latach ; Okres 2: praca poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków po roku Biorąc pod uwagę optymistycznie planowany czas zakończenia budowy bloku biomasowego i rozpoczęcie jego eksploatacji w roku 2021 oraz w głównej mierze możliwy do wystąpienia efekt kumulacji zanieczyszczeń emitowanych z emitorów o podobnej wysokości, w obliczeniach uwzględniono równoczesną pracę planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą oraz tryb pracy poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków po roku 2023 (Okres 2). Przyjęte założenie obrazuje wariant najmniej korzystny z punktu widzenia oddziaływania na powietrze w stanie docelowym pracy Elektrociepłowni Lublin Wrotków (eksploatacja nowego źródła biomasowego oraz zmodernizowanych źródeł węglowych), w którym dojdzie do kumulacji zanieczyszczeń z trzech emitorów o wysokościach odpowiednio 50 m (BGP), 60 m (nowy komin zmodernizowanych kotłów WP-70) oraz 80 m (nowy komin Bloku Energetycznego opalanego biomasą). W poniższych tabelach przedstawiono przewidywane układy pracy poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków po roku 2023 (Okres 2) Scenariusz 2 Wariant 3 obliczeń. 5

6 Tabela 2: Okres 2 pracy źródeł spalania elektrociepłowni po roku Scenariusz 2 Wariant 3 obliczeń podokresy Suma h Obc. w okresie 1 [%] Obc. w okresie 2 [%] Obc. w okresie 3 [%] Obc. w okresie 4 [%] K K BGP Godziny h Uwaga: Podokres 2 i 4 praca kotła Nr2 lub Nr1 Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. Zgodnie z zapisami cytowanej Karty przewiduje się, że kotły WP-120 będą eksploatowane w ramach derogacji do końca roku 2023, z których spaliny będą odprowadzane do emitora o wysokości 150 m. Po wyłączeniu ich z eksploatacji w Elektrociepłowni Lublin Wrotków będzie eksploatowany blok gazowo parowy oraz dwa kotły WP-70. Zakłada się, że wszystkie urządzenia będą spełniały wymagania konkluzji BAT. W ramach podsumowania w poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne od początku roku 2019 (po zrealizowaniu inwestycji polegającej na modernizacji systemu oczyszczania spalin kotłów WP-70 oraz wyjściu kotłów WP-120 z derogacji) standardy emisyjne przyjęte do obliczeń z kotłów węglowych WP-70. Wynikają one z zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, które wdrożyło między innymi Dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IED). Tabela 3: Dopuszczalne standardy emisyjne przyjęte do obliczeń z kotłów węglowych WP-70 Źródło emisji SO 2 [mg/m u 3 ] NO x [mg/m u 3 ] Pył [mg/m u 3 ] CO [mg/m u 3 ] Kotły WP odstąpiono od określenia warunków emisji tlenku węgla dla kotłów typu WP-70 z uwagi na nieobjęcie tlenku węgla standardem emisji z instalacji spalania paliw oraz nieokreślenie dopuszczalnej emisji CO w dokumencie referencyjnym BREF dla dużych źródeł spalania (w związku z art. 202 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) W odniesieniu do Bloku gazowo parowego (BGP) standardy emisyjne przyjęto zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 35/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, znak: RŚ- V MCHW zmieniająca decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU zmienioną decyzją NR PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak: RŚ-V ILU oraz NR PZ 102/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, znak: RS-V MCHW, dla okresu pracy od dnia 1 stycznia 2016 roku (poniższa tabela). 6

7 Tabela 4: Dopuszczalne standardy emisyjne przyjęte do obliczeń z BGP Źródło emisji SO 2 [mg/m u 3 ] NO x [mg/m u 3 ] Pył [mg/m u 3 ] CO [mg/m u 3 ] Blok gazowo parowy standardy emisyjne wg. decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 35/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, znak: RŚ-V MCHW zmieniająca decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU zmienioną decyzją NR PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak: RŚ-V ILU oraz NR PZ 102/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, znak: RS-V MCHW, dla okresu pracy od dnia 1 stycznia 2016 roku Źródło: Opracowanie Własne na podstawie Karty Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami cytowanej Karty ilości spalin z poszczególnych źródeł emisji są następujące: Kocioł WP-70: Nm 3 /h (spaliny suche, 6%O 2, maksymalny strumień spalin przy 100% obciążeniu); BGP: Nm 3 /h (spaliny suche, 15%O 2, maksymalny strumień spalin przy 100% obciążeniu) Godzinowa emisja zanieczyszczeń gazowo pyłowych z każdego źródła emisji została wyliczona wg następującej formuły: E x, h = Se x x V s gdzie: Ex;h godzinowa emisja substancji x, [kg/h] Se;x standard emisyjny substancji x, [mg/m 3 u] Vs normalny godzinowy przepływ spalin suchych, 6 lub 15%O 2 [m 3 u] Uwzględniając powyższe założenia dotyczące czasu pracy poszczególnych źródeł, dopuszczalnych poziomów emisji oraz ilości spalin z poszczególnych źródeł emisji, w poniższych tabelach przedstawiono przyjęte do obliczeń ładunki godzinowe oraz roczne emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni Lublin Wrotków po modernizacji - praca bloku gazowo parowego (BGP) oraz dwóch kotłów wodnych WP-70 - Scenariusz 2, Wariant 3 obliczeń. Dodatkowo w obliczeniach oddziaływania na środowisko w każdym z analizowanych okresów pracy zmodernizowanych źródeł Elektrociepłowni Lublin Wrotków uwzględniono ich 100% obciążenie oraz maksymalny strumień spalin (wariant najmniej korzystny dla środowiska). 7

8 Tabela 5: Emitor 43 (kotły węglowe WP-70) Scenariusz 2, Wariant 3 obliczeń. Lp. Wyszczególnienie Jednostka Podokresy pracy kotłów WP-70 Razem 1 Numer podokresu Tryb pracy kotłów WP K1 praca praca K2 praca - - praca 1 3 Czas pracy w podokresie h/rok Strumień spalin suchych, 6% O K1 (maksymalny strumień spalin przy 100% obciążeniu) K2 (maksymalny strumień spalin przy 100% obciążeniu) Łączny strumień spalin w podokresie (do obliczeń emisji) Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Standardy emisyjne w mg/m 3 u przy zawartości 6% O 2 w gazach odlotowych dla kotłów WP Tlenki azotu mg/m 3 u Dwutlenek siarki mg/m 3 u Pył ogółem mg/m 3 u Ładunki emisji (godzinowe) do obliczeń imisji 6.1 Tlenki azotu kg/h 57, , , Dwutlenek siarki kg/h 57, , , Pył ogółem kg/h 5,7300 2,8700-2, Ładunki emisji (roczne) do obliczeń imisji 7.1 Tlenki azotu Mg/rok 1, , , , Dwutlenek siarki Mg/rok 1, , , , Pył ogółem Mg/rok 0,1375 8,2656-2, , Podokres 2 i 4 praca kotła Nr2 lub Nr1 Źródło: Opracowanie Własne na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. 8

9 Tabela 6: Emitor 44 (BGP) Scenariusz 2, Wariant 3 obliczeń. Lp. Wyszczególnienie Jednostka Podokresy pracy kotłów WP-70 Razem 1 Numer podokresu Tryb pracy BGP 2.1 BGP praca praca praca - 3 Czas pracy w podokresie h/rok Strumień spalin suchych, 3% O BGP (maksymalny strumień spalin przy 100% obciążeniu) Łączny strumień spalin w podokresie (do obliczeń emisji) Nm 3 /h Nm 3 /h Standardy emisyjne w mg/m 3 u przy zawartości 3% O 2 w gazach odlotowych dla BGP 5.1 Dwutlenek azotu mg/m 3 u Dwutlenek siarki mg/m 3 u Pył ogółem mg/m 3 u Tlenek węgla mg/m 3 u Ładunki emisji (godzinowe) do obliczeń imisji 6.1 Tlenki azotu kg/h 117, , , Dwutlenek siarki kg/h 18, , , Pył ogółem kg/h 7,8400 7,8400 7, Tlenek węgla kg/h 156, , , Ładunki emisji (roczne) do obliczeń imisji 7.1 Tlenki azotu Mg/rok 2, , , , Dwutlenek siarki Mg/rok 0, , , , Pył ogółem Mg/rok 0, , , , Tlenek węgla Mg/rok 3, , , ,2687 Źródło: Opracowanie Własne na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami cytowanej Karty w poniższej tabeli przedstawiono parametry emitorów, pracujących po modernizacji Elektrociepłowni Lublin Wrotków. Dodatkowo na terenie elektrociepłowni będzie pracował nowy komin planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą). 9

10 Tabela 7: Podstawowe parametry emitorów kotłów WP-70 oraz BGP - Scenariusz 2, Wariant 3 obliczeń Emitor Parametr Wartość Wysokość H 60 m Średnica wylotowa d e 2,5 m Temperatura spalin T 373 K Emitor zmodernizowanych kotłów 21,8m/s dwa kotły WP-70 Prędkość wylotowa V wyl 10,9m/s jeden kocioł Współrzędne 51 12'57.8"N 22 33'33.5"E Wysokość H 50 m Średnica wylotowa d e 5,9 m Emitor BGP Temperatura spalin T 361 K Prędkość wylotowa V wyl 22,57 m/s Współrzędne 51 12'58.4"N 22 33'28.2"E Źródło: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. Metodologia obliczeń pozostaje bez zmian W ramach Scenariusza 2 przedstawiającego oddziaływanie skumulowane planowanego Przedsięwzięcia oraz eksploatowanej przez Inwestora Elektrociepłowni Lublin-Wrotków przeanalizowano dodatkowy wariant obliczeniowy: Scenariusz 2 Wariant 3, przedstawiający oddziaływanie skumulowane planowanego Przedsięwzięcia oraz eksploatowanej przez Inwestora Elektrociepłowni Lublin Wrotków po planowanej modernizacji. Funkcjonowanie pozostałych zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza (w ramach oddziaływań skumulowanych) zostało uwzględnione w obliczeniach w postaci aktualnego stanu zanieczyszczeń. Dane emitorów przyjęte do obliczeń W poniższej tabeli w ramach podsumowania przedstawiono zestawienie zbiorcze zmiennych parametrów emitorów przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu w Scenariuszu 2, Wariancie 3 obliczeń. Tabela 8: Parametry emitorów przyjęte do obliczeń oddziaływania na powietrze Scenariusz 2, Wariant 3 obliczeń Prędkość Temper. Wysokość Średnica Symbol Nazwa emitora gazów gazów Xe Ye M m m/s K m m 43 Komin kotłowni węglowej 60 2,5 m 21, ,6 44 Komin BGP 50 5,9 m 22, ,3 50,1 Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny Źródło: Opracowanie własne. 10

11 Obliczenia wielkości emisji z planowanego Zakładu Scenariusz 2 Wariant 3 Krok 1: Zakres skrócony (Załącznik 2.) Krok 1.1.: Zgodnie z metodyką referencyjną w pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia stężeń maksymalnych substancji w powietrzu S mm. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 9: Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych substancji w powietrzu S mm. Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń Stęż. dopuszcz. Obliczać stężenia w max. [µg/m 3 ] D1 [µg/m 3 Ocena ] sieci receptorów pył PM TAK Smm > D1 dwutlenek siarki 229,8 350 TAK 0.1*D1< Smm <D1 tlenki azotu jako NO TAK Smm > D1 tlenek węgla TAK Smm > D1 benzen TAK Smm > D1 fluor 0, Smm < 0.1*D1 chlorowodór 3, Smm < 0.1*D1 rtęć 0, ,7 - Smm < 0.1*D1 węglowodory aromatyczne 99, Smm < 0.1*D1 węglowodory alifatyczne TAK 0.1*D1< Smm <D1 pył zawieszony PM 2,5 290,8 - bez oceny - brak D1 Źródło: Opracowanie własne. Brak konieczności obliczeń stężeń w sieci receptorów oznacza, że substancja nie powoduje przekroczeń 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartości odniesienia dla 1 (jednej) godziny. Mając jednak na uwadze bliskość obiektów zabudowy obliczenia stężeń w sieci receptorów przeprowadzono dla wszystkich analizowanych substancji zanieczyszczających. Krok 1.2.: W dalszej kolejności dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów należy sprawdzić, czy są spełnione jednocześnie następujące warunki (kryterium opadu pyłu) (Załącznik 2.) Kryterium obliczania opadu pyłu Tabela 10: Kryterium obliczania opadu pyłu Symbol Nazwa h, m 0,0667*h 3,15 E rok, Mg E średnia, mg/s 28 Komin kotłowni biomasowej , ,2 29 Hala magazynowa słomy - wentylacja ,3 2, ,6 30 Punkt pobierania prób zrębek na cele 7 30,63 0,0166 0,53 rozliczeń z URE - wentylacja 31 Bunkrownia - wentylacja , Hala kotła - wentylacja , ,7 33 Maszynownia - wentylacja , ,5 34 Budynek elektryczny - wentylacja ,2369 7,5 35 Magazyn żużla - wentylacja 9 67,6 0,079 2,5 36 Silos wodorotlenku wapnia ,3 0, , Silos pozostałości z oczyszczania spalin , , Silos zrębek ,0468 1,48 39 Bateria cyklonów (tryb I) 10 94,2 0, ,9 40 Bateria cyklonów (tryb II) 10 94,2 0, ,9 41 Bateria cyklonów (tryb III) 10 94,2 0, ,1 42 Ładowarka 1 0,0667 0, , Komin kotłowni węglowej , ,7 44 Komin BGP , ,9 45 Zbiornik retencyjny popiołu nr ,2381 7,5 46 Zbiornik retencyjny popiołu nr 2 44, , ,4 Razem , ,7 Analizowano emisję pyłu z 19 emitorów. 11

12 0,0667/n*h 3,15 = 7280 Suma emisji średniorocznej pyłu = 3178,7 < 7280 [mg/s] Łączna emisja roczna = 100,243 < [Mg] Nie potrzeba obliczać opadu pyłu. W związku z faktem, iż spełnione są jednocześnie warunki kryterium opadu pyłu, zgodnie z metodyką referencyjną na tym etapie zakończono wymagane dla tego zakresu obliczenia. Krok 2: Zakres pełny (Załącznik 2.) Krok 2.1: Jeżeli nie są spełnione warunki określone w kroku 1.1. to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych celem sprawdzenia, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Krok 2.2.: Dodatkowo dla analizowanych substancji obliczono w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku celem sprawdzenia, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek: Mając na uwadze bliskość obiektów zabudowy obliczenia stężeń w sieci receptorów przeprowadzono dla wszystkich analizowanych substancji zanieczyszczających. Obliczenia przeprowadzono w siatce x [m]: ; y [m]: ; x [m]: 1 000; y [m]: z krokiem 50 m. Zestawienie maksymalnych stężeń w sieci receptorów na poziomie terenu przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 11: Wyniki pełnego zakresu obliczeń - punkty z maksymalnymi wartościami uśrednionymi dla jednej godziny oraz dla roku. Najwyższe stężenie Maksymalna częstość Maksymalne stężenie Nazwa zanieczyszczenia maksymalne, µg/m 3 przekroczeń D1, % średnioroczne, µg/m 3 Obliczone Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna Obliczone Da - R pył PM-10 52, ,00 < 0,2 1,048 < 8,6 dwutlenek siarki 115, ,00 < 0,274 3,182 < 18 tlenki azotu jako NO2 130, ,00 < 0,2 3,681 < 7,4 tlenek węgla 175, ,00 < 0,2 2,493 - benzen 6, ,00 < 0,2 0,0075 < 4,5 fluor 0, ,00 < 0,2 0,0092 < 1,8 chlorowodór 3, ,00 < 0,2 0,111 < 22,5 rtęć 0, ,7 0,00 < 0,2 0,00002 < 0,036 węglowodory aromatyczne 5, ,00 < 0,2 0,041 < 38,7 węglowodory alifatyczne 18, ,00 < 0,2 0,135 < 900 pył zawieszony PM 2,5 32,4 brak - 0,975 < 2 Źródło: Opracowanie własne. 12

13 Pył zawieszony PM10 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 150 m i wynosi 52,4 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 150 m, wynosi 1,048 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 8,6 µg/m 3. Dwutlenek siarki Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = -450 Y = -50 m i wynosi 115,5 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 450 m, wynosi 3,182 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 18 µg/m 3. Tlenki azotu Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = -450 Y = -50 m i wynosi 130,4 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 450 m, wynosi 3,681 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 7,4 µg/m 3. Tlenek węgla Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 150 Y = -250 m i wynosi 175,2 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Benzen Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 150 Y = -250 m i wynosi 6,62 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 150 Y = -250 m, wynosi 0,0075 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 4,5 µg/m 3. Węglowodory aromatyczne Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 0 m i wynosi 5,5 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 700 m, wynosi 0,041 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 38,7 µg/m 3. Węglowodory alifatyczne Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 0 m i wynosi 18,2 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 700 m, wynosi 0,135 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 900 µg/m 3. Pył zawieszony PM2,5 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 150 m i wynosi 32,4 µg/m 3. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych 13

14 występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 150 m, wynosi 0,975 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 2 µg/m 3. Fluor (fluorowodór) Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych fluoru występuje w punkcie o współrzędnych X = -250 Y = -350 m i wynosi 0,28 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 450 m, wynosi 0,0092 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 1,8 µg/m 3. Chlorowodór Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = -250 Y = -350 m i wynosi 3,4 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 450 m, wynosi 0,111 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 22,5 µg/m 3. Rtęć Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych rtęci występuje w punkcie o współrzędnych X = -250 Y = m i wynosi 0,00072 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 450 m, wynosi 0,00002 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 0,036 µg/m 3. W wyniku przeprowadzonych obliczeń według kroku 2.1. oraz kroku 2.2. dla żadnej z analizowanych substancji nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm stężeń maksymalnych godzinowych oraz średniorocznych w powietrzu. Zgodnie z metodyką referencyjną dalsze obliczenia nie są wymagane. Krok 3: Wyniki obliczeń na wysokości obiektów zabudowy (Załącznik 2.) Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1. Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek określony wzorem: Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku - w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku - dla pozostałych substancji. 14

15 W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń stężeń maksymalnych godzinowych oraz średniorocznych na obszarze obiektów zabudowy. Tabela 12: Maksymalne godzinowe i średnioroczne stężenia zanieczyszczeń na obszarze punktów zabudowy. Nazwa Stężenie maksymalne 1h Częstość przekroczeń D1, % Stężenie średnioroczne, µg/m 3 zanieczyszczenia µg/m 3 nik Odnoś- Z, m Obliczone D1 Odnoś- Z, m ObliczonaDopuszcz. Odnoś- Z, m Obliczone Da - R nik pył PM-10 A 3 67,9 < < 0,2 A 3 1,760 < 8,6 dwutlenek siarki B 9 115,7 < < 0,274 C 6 2,691 < 18 tlenki azotu jako NO2 B 9 130,7 < < 0,2 D 1 3,383 < 7,4 tlenek węgla A 1 125,2 < < 0,2 D 1 2,452 - benzen A 1 4,65 < < 0,2 A 1 0,0056 < 4,5 fluor E 9 0,28 < < 0,2 D 6 0,0092 < 1,8 chlorowodór E 9 3,4 < < 0,2 D 6 0,111 < 22,5 rtęć F 33 0,00093 < 0, < 0,2 D 6 0,00003 < 0,036 węglowodory aromatyczne węglowodory alifatyczne pył zawieszony PM 2,5 Legenda (dane budynków): D 1 1,3 < < 0,2 D 1 0,021 < 38,7 D 1 4,2 < < 0,2 D 1 0,070 < 900 A 3 48,4 brak A 3 1,631 < 2 Odnośnik Opis X, m Y, m Obliczane wysokości (Z), m A Inżynierska -70,5 65,4 1; 2; 3 B Diamentowa -435,8-73,8 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 C Smoluchowskiego 576,2 285,8 1; 2; 3; 4; 5; 6 D Smoluchowskiego 253,4 451,2 1; 2; 3; 4; 5; 6 E Inżynierska -315,3 298,7 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 F Samsonowicza -619,7-497,4 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; nik 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33 Źródło: Opracowanie własne. Pył zawieszony PM10 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = - 70,5 Y = 65,4 m i wynosi 67,9 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -70,5 Y = 65,4 m, wynosi 1,760 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 8,6 µg/m 3. Dwutlenek siarki Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = -435,8 Y = -73,8 m i wynosi 115,7 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje 15

16 w punkcie o współrzędnych X = 576,2 Y = 285,8 m, wynosi 2,691 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 18 µg/m 3. Tlenki azotu Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = -435,8 Y = -73,8 m i wynosi 130,7 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m, wynosi 3,383 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 7,4 µg/m 3. Tlenek węgla Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = - 70,5 Y = 65,4 m i wynosi 125,2 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Benzen Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = -70,5 Y = 65,4 m i wynosi 4,65 µg/m 3. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -70,5 Y = 65,4 m, wynosi 0,0056 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 4,5 µg/m 3. Węglowodory aromatyczne Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m i wynosi 1,3 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m, wynosi 0,021 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 38,7 µg/m 3. Węglowodory alifatyczne Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m i wynosi 4,2 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m, wynosi 0,070 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 900 µg/m 3. Pył zawieszony PM2,5 Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = -70,5 Y = 65,4 m i wynosi 48,4 µg/m 3. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -70,5 Y = 65,4 m, wynosi 1,631 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 2 µg/m 3. Fluor (fluorowodór) Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych fluoru występuje w punkcie o współrzędnych X = -315,3 Y = 298,7 m i wynosi 0,28 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m, wynosi 0,0092 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 1,8 µg/m 3. 16

17 Chlorowodór Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych chlorowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = -315,3 Y = 298,7 m i wynosi 3,4 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m, wynosi 0,111 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 22,5 µg/m 3. Rtęć Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych rtęci występuje w punkcie o współrzędnych X = -619,7 Y = -497,4 m i wynosi 0,00093 µg/m 3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 253,4 Y = 451,2 m, wynosi 0,00003 µg/m 3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D a -R)= 0,036 µg/m 3. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami w żadnym z badanych punktów zabudowy nie stwierdzono przekroczeń wartości D1 (wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu, uśrednione dla jednej godziny) oraz wartości dyspozycyjnych średniorocznych (Da-R). Krok 4: Wyniki obliczeń na obszarach ochrony uzdrowiskowej Jeżeli w odległości mniejszej niż 30x mm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu. Obliczona wartość X mm kształtuje się na poziomie 785,4 m, w związku z czym należy analizować obszar o promieniu m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. Najbliżej położonym obszarem ochrony uzdrowiskowej jest zlokalizowany po zachodniej stronie obszar Nałęczów w odległości ok m w linii prostej od lokalizacji planowanej Instalacji. W związku z powyższym obszar ochrony uzdrowiskowej znajduje się w odległości większej niż 30x mm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole obliczenia w opisywanym zakresie nie są wymagane. Podsumowanie i wnioski Przedmiotem dodatkowej analizy była ocena oddziaływania na powietrze substancji gazowych i pyłowych emitowanych z planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków po planowanej modernizacji. W ramach opisanego w Raporcie Scenariusza 2 obliczeń przeprowadzono obliczenia uzupełniające uwzględniające tryb pracy PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków po realizacji przedsięwzięcia (zwanego dalej modernizacją) pn: Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów. W związku z powyższym dodano wariant obliczeniowy: Scenariusz 2 Wariant 3, przedstawiający oddziaływanie skumulowane planowanego Przedsięwzięcia oraz eksploatowanej przez Inwestora 17

18 Elektrociepłowni Lublin Wrotków po planowanej modernizacji. Funkcjonowanie pozostałych zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza (w ramach oddziaływań skumulowanych) zostały uwzględnione w obliczeniach w postaci aktualnego stanu zanieczyszczeń. Do obliczeń uciążliwości planowanego Zakładu przyjęto maksymalną dopuszczalną emisję substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych, wynikająca z iloczynu ilości spalin i standardów emisyjnych średnich dobowych, określonych w Załączniku nr 6 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz, 1546 ze sprostowaniem błędów w Dz. U, r., poz, 1631). Takie podejście do zagadnienia na etapie projektowania jest uzasadnione, bowiem określa maksymalną dopuszczalną prawem uciążliwość w zakresie oddziaływania na powietrze przy dotrzymaniu standardów emisyjnych z instalacji. Informacje dotyczące trybu pracy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków po planowanej modernizacji zostały zaczerpnięte z dokumentu udostępnionego przez Zamawiającego: Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A., na podstawie której w dniu 13 kwietnia 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem znak: WOOŚ KK.3 wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. W cytowanej Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów, zakres modernizacji PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków został przeanalizowany dla dwóch okresów: Okres 1: praca poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków w latach ; Okres 2: praca poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków po roku Biorąc pod uwagę optymistycznie planowany czas zakończenia budowy bloku biomasowego i rozpoczęcie jego eksploatacji w roku 2021 oraz w głównej mierze możliwy do wystąpienia efekt kumulacji zanieczyszczeń emitowanych z emitorów o podobnej wysokości, w obliczeniach uwzględniono równoczesną pracę planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą oraz tryb pracy poszczególnych urządzeń Elektrociepłowni Lublin Wrotków po roku 2023 (Okres 2). Przyjęte założenie obrazuje wariant najmniej korzystny z punktu widzenia oddziaływania na powietrze w stanie docelowym pracy Elektrociepłowni Lublin Wrotków (eksploatacja nowego źródła biomasowego oraz zmodernizowanych źródeł węglowych), w którym dojdzie do kumulacji zanieczyszczeń z trzech emitorów o wysokościach odpowiednio 50 m (BGP), 60 m (nowy komin zmodernizowanych kotłów WP-70) oraz 80 m (nowy komin Bloku Energetycznego opalanego biomasą). W wyniku przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu stwierdzono: zdecydowana większość substancji zanieczyszczających została zakwalifikowana do skróconego zakresu obliczeń (substancje nie powoduje przekroczeń 10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartości odniesienia dla 1(jednej) godziny); nie stwierdzono konieczności obliczeń opadu pyłu; 18

19 przeprowadzono pełny zakres obliczeń dla wszystkich emitowanych substancji zanieczyszczających w tym: pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu oraz węglowodory alifatyczne i aromatycznych; przeprowadzone obliczenia zakresu pełnego stężeń uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej wykazały, iż w żadnym z badanych punktów na poziomie terenu częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku - w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku; przeprowadzone obliczenia zakresu pełnego stężeń uśrednionych dla roku w siatce obliczeniowej wykazały iż w przypadku żadnej z analizowanych substancji nie stwierdzono przekroczeń norm stężeń średniorocznych w powietrzu, przeprowadzony pełny zakres obliczeń na wysokości obiektów zabudowy wykazał, iż w żadnym z badanych punktów zabudowy częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku - w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku - dla pozostałych substancji, nie odnotowano również przekroczeń stężeń średniorocznych; Mając na uwadze wyniki powyższych obliczeń oraz lokalizację na terenie już przekształconym przemysłowo należy stwierdzić, że eksploatacja planowanego Zakładu zarówno oddzielnie jak i w połączeniu z innymi przedsięwzięciami istniejącymi o podobnym charakterze emisji, nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań względem powietrza. Konkluzje Podsumowując powyższe oraz odnosząc się bezpośrednio do treści pytania RDOŚ w ramach Scenariusza 2 Wariant 1 oraz Wariant 2 oparto się na danych z Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Lublin Wrotków o nr arch _00, wykonanego przez ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA w październiku 2013 r. (dalej zwanego Wnioskiem). W obliczeniach uwzględniono następujące standardy emisyjne z eksploatowanych źródeł emisji: BGP w okresie od 2016 roku: SO 2 : 12,0 mg/nm 3 ; NO 2 : 75,0 mg/nm 3 ; PYŁ: 5,0 mg/nm 3 ; CO: 100,0 mg/nm 3 ; K-1 do K-4 w okresie do końca 2015 roku oraz od 2016 roku: SO 2 : 1500,0 mg/nm 3 ; NO 2 : 600,0 mg/nm 3 ; PYŁ: 100,0 mg/nm 3. Opierając się na powyższych danych z Wniosku (w okresie od 2016 roku) w Raporcie przeprowadzono obliczenia oddziaływań skumulowanych z uwzględnieniem określonego trybu pracy poszczególnych istniejących źródeł emisji oraz planowanego Bloku biomasowego. Wyniki obliczeń zaprezentowano w Scenariuszu 2 wariant 1 oraz 2. W przypadku oddziaływań skumulowanych uwzględniających pracę Bloku Biomasowego oraz Elektrociepłowni Lublin Wrotków po modernizacji (z nową Instalacją Oczyszczania Spalin oraz nowymi parametrami emitorów - Scenariuszu 2 wariant 3) dane dotyczące trybu pracy poszczególnych istniejących źródeł emisji zostały zaczerpnięte Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji niekatalitycznego odazotowania spalin (SNCR) z modernizacją dwóch kotłów 19

20 WP-70 poprzez zabudowę powierzchni ogrzewalnych w technologii ścian szczelnych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) w technologii półsuchej i nowego komina dedykowanego dla tych kotłów autorstwa Energy Management and Conservation Agency S.A. (dalej zwanej Kartą) oraz aktualnym pozwoleniem zintegrowanym. W obliczeniach uwzględniono następujące standardy emisyjne z eksploatowanych źródeł emisji: BGP w okresie od 2016 roku (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym): SO 2 : 12,0 mg/nm 3 ; NO 2 : 75,0 mg/nm 3 ; PYŁ: 5,0 mg/nm 3 ; CO: 100,0 mg/nm 3 ; K-1 do K-2 po modernizacji w okresie od początku 2019 roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, które wdrożyło między innymi Dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IED)): SO 2 : 200,0 mg/nm 3 ; NO 2 : 200,0 mg/nm 3 ; PYŁ: 20,0 mg/nm 3. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż poziom emisji poszczególnych zanieczyszczeń w Scenariuszu 2 wariant 3 jest niższy od poziomu emisji zanieczyszczeń w Scenariuszu 2 wariant 1 oraz 2 z powodu: Zmiany trybu pracy istniejących źródeł Elektrociepłowni Lublin Wrotków po modernizacji m.in. poprzez ograniczenie czasu pracy nowego emitora kotłów WP-70 do h/rok; Zmniejszeniu liczby pracujących kotłów z 4 (K1, K2 WP-70; K3, K4 WP-120) do 2 (K1, K2 WP-70); Obniżenia dopuszczalnych standardów emisyjnych dla kotłów WP-70 do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, które wdrożyło między innymi Dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IED)). 2. Należy zweryfikować przedłożone załączniki graficzne przedstawiające izolinie zanieczyszczeń, których przebieg ulegnie zmianie z uwagi na przyjęcie nowego scenariusza obliczeniowego. Dołączone do uzupełnienia raportu z lipca 2016 r. wykresy izolinii stężeń maksymalnych i średnich pyłu zawieszonego PM 2,5, pyłu PM 10 i tlenku węgla są identyczne jak przedstawione w raporcie dla Scenariusza 1 tj. wariantu pracy wyłącznie nowego bloku energetycznego opalanego biomasą. W ramach przeprowadzonych nowych obliczeń dla Scenariusza 2 Wariant 3 opracowano nowe załączniki graficzne dla substancji zanieczyszczających, w zakresach których wprowadzono zmiany: SO 2, NO 2 ; PYŁ oraz CO. Na poniższych rysunkach przedstawiono porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM-10 oraz tlenku węgla, pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3. 20

21 Rysunek 2: Porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń maksymalnych pyłu PM-10 pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3 Źródło: Opracowanie własne. 21

22 Rysunek 3: Porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń średnich pyłu PM-10 pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3 Źródło: Opracowanie własne. 22

23 Rysunek 4: Porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń maksymalnych pyłu PM-2,5 pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3 Źródło: Opracowanie własne. 23

24 Rysunek 5: Porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń średnich pyłu PM-2,5 pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3 Źródło: Opracowanie własne. 24

25 Rysunek 6: Porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń maksymalnych tlenku węgla pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3 Źródło: Opracowanie własne. 25

26 Rysunek 7: Porównanie graficzne wyników obliczeń stężeń średnich tlenku węgla pomiędzy Scenariuszem 1 a Scenariuszem 2 Wariantem 3 Źródło: Opracowanie własne. 26

27 W poniższej tabeli przedstawiono porównanie obliczonych stężeń imisji godzinowych oraz średniorocznych w Scenariuszu 1, Scenariuszu 2 Wariancie 3 oraz dodatkowo samych źródeł emisji Elektrociepłownia Lublin Wrotków po modernizacji (BGP + K1, K2 WP-70) z ich parametrami analogicznymi jak w przypadku Scenariusza 2 Wariantu 3. Zaprezentowano w ten sposób wpływ na powietrze w odniesieniu do każdego z analizowanych źródeł (planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą Scenariusz 1, istniejących źródeł PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków po modernizacji - BGP + K1, K2 WP-70) oraz ich pracy równoległej (Scenariusz 2 Wariant 3). Tabela 13: Porównanie obliczonych stężeń imisji godzinowych w Scenariuszu 1, Scenariuszu 2 Wariancie 3 oraz dodatkowo źródeł emisji Elektrociepłownia Lublin Wrotków po modernizacji Nazwa zanieczyszczenia Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m 3 Maksymalna częstość przekroczeń D1, % BGP + K1, K2 WP- 70 Scenariusz 1 Scenariusz 2 Wariant 3 Dopuszczalne Obliczona Dopuszczalna pył PM-10 4,7 52,3 52, < 0,2 tlenek węgla 28,3 175,2 175, < 0,2 pył zawieszony PM 2,5 4,3 32,3 32,4 brak - Źródło: Opracowanie własne. Tabela 14: Porównanie obliczonych stężeń imisji średniorocznych w Scenariuszu 1, Scenariuszu 2 Wariancie 3 oraz dodatkowo źródeł emisji Elektrociepłownia Lublin Wrotków po modernizacji Nazwa zanieczyszczenia Najwyższe stężenie średnioroczne, µg/m 3 Da - R BGP + K1, K2 WP-70 Scenariusz 1 Scenariusz 2 Wariant 3 µg/m 3 pył PM-10 0,085 1,007 1,048 < 8,6 tlenek węgla 0,679 2,483 2,493 - pył zawieszony PM 2,5 0,082 0,938 0,975 < 2 Źródło: Opracowanie własne. W wyniku przeprowadzonych obliczeń należy twierdzić, iż po modernizacji źródeł PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków (BGP + K1, K2 WP-70) ich wpływ na skumulowane oddziaływanie na powietrze z planowanym Blokiem Energetycznym opalanym biomasą jest niewielki. Wynika to w głównej mierze z zróżnicowanych parametrów wysokościowych źródeł (emitor planowanego Bloku Energetycznego opalanego biomasą 80 m, emitory PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków będą miały wysokość: 50 m komin BGP, 60 m komin kotłów WP- 70), nowego trybu pracy kotłów K1, K2 WP-70 oraz zastosowanych dla nich zaostrzonych standardów emisyjnych. Odpowiadając bezpośrednio na uwagę RDOŚ oraz mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż różnice pomiędzy izoliniami stężeń maksymalnych godzinowych w Scenariusz 1 oraz Scenariuszu 2 Wariancie 3 występują, lecz z uwagi na mały wpływ źródeł PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków ich zasięg jest niewielki. Bardziej widoczne różnice można zaobserwować w zakresie izolinii stężeń średniorocznych. Szczegółowe dane oraz wyniki obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu dla każdego z analizowanych Scenariuszów załączone do Raportu (Scenariusz 1) oraz wyjaśnień niniejszego pisma (Scenariusz 2 Wariant 3) potwierdzają powyższe wnioski. 27

28 Załączniki: Załącznik nr 1 Decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 35/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku, znak: RŚ-V MCHW zmieniająca decyzję ostateczną wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego NR PZ 8/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku, znak: RŚ- V ILU zmienioną decyzją NR PZ 96/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, znak: RŚ-V ILU oraz NR PZ 102/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku, znak: RS-V MCHW. Załącznik nr 2 Oddziaływanie na powietrze rozpatrywanego wariantu zakładającego pracę obu inwestycji. 28

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 DOW-S-IV.7222.28.2015.LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie

Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie Załącznik nr 1 do raportu Uzupełnienie z dnia 28 lutego 2017 roku Analiza oddziaływania na stan jakości powietrza inwestycji pn. Budowa wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego w Raszynie (dz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Kraków, marzec 2017 Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych wg wielkości źródeł ciepła* Ponad 50% koncesjonowanych

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Inwestor: TergoPower Lublin Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 19/26, 20-002 Lublin Rodzaj dokumentu Załącznik Wyjaśnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko Data 17 grudnia 2015 ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: odkrywkowa eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO dla etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji

Wartości odniesienia dla substancji emitowanych w czasie realizacji 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie Realizacja farm wiatrowych niesie za sobą duże korzyści dla stanu powietrza atmosferycznego, pozwala, bowiem na wyprodukowanie znacznej

Bardziej szczegółowo

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny

Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wpływ wdrażania dyrektywy IED na ścieki generowane przez przemysł energetyczny Wiesław Jamiołkowski, Artur Zając PGNIG TERMIKA SA Bełchatów, 3-4 października 2013 r. Wprowadzenie 1. Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu

Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87). Symulacja komputerowa przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński.

Położenie obszaru koncesyjnego Myślenice - Limanowa - Czchów. Województwo Powiat Gmina. limanowski. nowosądecki. bocheński. Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Myślenice - Limanowa

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania?

Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Seminarium Przegląd BREF/BAT Conclusions oraz implikacje dla prowadzących instalacje Jak dostosować się do wymagań konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania? Wojciech Orzeszek Warszawa, 17 października

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

- wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ANNA RYBAK GRUDZIEŃ 2015 r.

- wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ANNA RYBAK GRUDZIEŃ 2015 r. Instalacje spalania paliw objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego - wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ANNA RYBAK GRUDZIEŃ 2015 r. RAMY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Lublin Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie koncesji Lublin 1. Wstęp Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego

Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego Unia Europejska Aktualny stan środowiska na terenie Gminy Sosnowica w zakresie jakości powietrza atmosferycznego - badanie stanu powietrza / analiza - Zamawiający Gmina Sosnowica Wykonawca Lubelska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wartości odniesienia substancji w powietrzu

Wartości odniesienia substancji w powietrzu Wydruk 1. Wartości odniesienia substancji w powietrzu ---------- ---------- ---------- POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOŚCI ODNIESIENIA Identyfikator obiektu: BASE ----------- Substancja Numer CAS D1[ug/m3]

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

z Programu ochrony powietrza

z Programu ochrony powietrza Obowiązki gmin wynikające z Programu ochrony powietrza Karolina Laszczak Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP

Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań dyrektyw UE: w sprawie emisji przemysłowych IED i emisji ze średnich instalacji spalania MCP Wojciech Orzeszek XVII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie uwag do draftu 1 BREF dla LCP

Opracowanie uwag do draftu 1 BREF dla LCP Opracowanie uwag do draftu 1 BREF dla LCP Spotkanie robocze 3 września 2013 roku Dotychczas zrealizowane prace Sporządzenie wstępnej listy instalacji LCP Identyfikacja została wykonana na podstawie aktualnej

Bardziej szczegółowo

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193

Raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Blok 193 na obszarze koncesji Blok 193 Załącznik tekstowy B Ocena potencjalnych oddziaływań prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na stan powietrza atmosferycznego, w rejonie

Bardziej szczegółowo

Warsaw Climate and Energy Talks

Warsaw Climate and Energy Talks Warsaw Climate and Energy Talks seminarium 2014.11.27 Jan Tadeusz Przybyłek Prezes Zarządu działa w Mławie od 1973 roku W jego skład wchodzą: osiedlowa ciepłownia na miał węglowy 7 lokalnych kotłowni gazowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu

Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu Załącznik nr 4.3: Dane i wyniki obliczeń imisji zanieczyszczeń w powietrzu wokół terenu zespołu inwentarskiego z programu OPA03 roczny opad pyłu Z.U.O. "EKO - SOFT" 93-554 Łódź ul. Rogozińskiego 17/7 tel.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza

7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5 Ocena wpływu na stan zanieczyszczenia powietrza 7.5.1 Wprowadzenie cel i zakres opracowania Celem tej części opracowania jest określenie stopnia uciążliwości dla otoczenia i środowiska pod względem

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest?

Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu. Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Aby jakość powietrza w województwie łódzkim służyła dobremu zdrowiu Skąd się bierze zanieczyszczenie powietrza i czym ono jest? Zanieczyszczenie powietrza to termin ogólny, warto więc sprecyzować z jakimi

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA KONDYCJONOWANIE SPALIN W ELEKTROCIEPLOWNI KRAKÓW S.A. Opracowali: mgr inż. Janusz Dańko inż. Jacek Kozera 1. Problem ograniczenia emisji pyłu w

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED

DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED DOSTOSOWANIE INSTALACJI SPALANIA PALIW DO WYMOGU DYREKTYWY IED Co to jest Dyrektywa IED? Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Jednostki wytwórcze ECL podlegające dostosowaniu do standardów emisyjnych.

Tabela 1. Jednostki wytwórcze ECL podlegające dostosowaniu do standardów emisyjnych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków (ECL) zamierza zrealizować w elektrociepłowni,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA. Warszawa KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA Warszawa 6.06.2008 Zarządzanie emisjami z energetyki a wymagania Pakietu klimatyczno energetycznego UE dr inż. Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji Jak kraje

Bardziej szczegółowo

Troska o powietrze atmosferyczne

Troska o powietrze atmosferyczne Troska o powietrze atmosferyczne Stacja monitoringu PKN ORLEN S.A. Płock Gimnazjum nr 5 Płock, 2014 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. AGENDA 1. PKN ORLEN a środowisko 2. Monitoring powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1546

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1546 Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1546 Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, D E C Y Z J A

RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, D E C Y Z J A RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, 2009-08-27 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo