DECYZJA Nr PZ 42.4/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA Nr PZ 42.4/2015"

Transkrypt

1 DOW-S-IV LS Wrocław, dnia 30 grudnia 2015 r. L.dz.3137/12/2015 DECYZJA Nr PZ 42.4/2015 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 146a, art. 183 ust. 1, art. 202 ust. 1, art. 224 ust. 1 i 2, art. 378 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 października 2015 r. znak: PO/164/TK/2015/5205 złożonego przez Energetyka sp. z o.o., Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 orzekam I. Zmienić na wniosek Energetyka sp. z o.o., Lubin, ul. M. Skłodowskiej- Curie 58 decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 42/2006 z dnia 14 września 2006 r. znak: SR.II.6619/W73/5/2006, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: NR PZ 42.1/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. znak: DM-Ś/LS/ /45-III/08; Nr PZ 42.2/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. znak: DOW- S-IV LS, L.dz.3858/12/798-III/12; Nr PZ 42.3/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. znak: DOW-S-IV LS, L.dz.869/12/2014 udzielającą Energetyka sp. z o.o., Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW t Elektrociepłownia EC-4 w Legnicy ul. Złotoryjska 194, w następujący sposób: 1. Użyte w sentencji decyzji wyrażenie: EC-4 zastępuje się wyrażeniem: E W punkcie II.1. decyzji pn. Rodzaj i parametry instalacji tekst rozpoczynający się od wyrażenia: Elektrociepłownia wyposażona jest w cztery kotły do wyrażenia: reguluje umowa zawarta pomiędzy hutą a spółką otrzymuje brzmienie: Elektrociepłownia E-4 w Legnicy wyposażona jest łącznie w 4 kotły parowe typu TP-35 (35 ton pary na godzinę) o nominalnej mocy 32,3 MW każdy, w tym 3 kotły (pyłowe) opalane węglem (oznaczenia: TP1, TP2 i TP3) oraz 1 kocioł (oznaczenie: TP4) opalany gazem ziemnym. Łączna nominalna moc cieplna instalacji wynosi 129,2 MW. Wszystkie kotły przystosowane są do dopalania gazu gardzielowego z pieców szybowych do przetopu koncentratów miedzi, dostarczanego z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica. Gaz gardzielowy ze względu na niską wartość opałową wynoszącą około kj/nm 3 nie może być spalany w kotle samodzielnie. Jego spalanie możliwe jest wyłącznie z dodatkiem paliwa podstawowego. W przypadku spalania gazu gardzielowego w kotle węglowym typu TP-35 udział energii wprowadzanej do kotła w paliwie pomocniczym (węgiel kamienny) wynosi

2 2 52 % ilości energii wytwarzanej w kotle podczas spalania w nim gazu gardzielowego. W przypadku spalania gazu gardzielowego w kotle gazowym typu TP-35 udział energii wprowadzanej do kotła w paliwie pomocniczym (gaz ziemny) wynosi 15 % ilości energii wytwarzanej w kotle podczas spalania w nim gazu gardzielowego. Do kotłów, w których odbywa się spalanie gazu gardzielowego, oprócz gazu gardzielowego wprowadzane są również gazy wentylacyjne z urządzeń załadowczych pieców szybowych oraz z rejonów spustu produktów z pieców szybowych. W procesie spalania powietrze wentylacyjne pełni funkcję powietrza spalania i nie jest paliwem, gdyż nie zawiera istotnych ilości składników palnych. Powietrze wentylacyjne stosowane jest w charakterze powietrza spalania w kotłach spalających gaz gardzielowy w celu umożliwienia późniejszego, po przejęciu spalin do instalacji huty, odzyskania zawartego w nich dwutlenku siarki (do 2,5 g/nm 3 ). Spaliny powstające w kotłach podczas spalania w nich gazu gardzielowego przekazywane są do oczyszczenia w instalacji SOLINOX Huty Miedzi Legnica a odzyskany z nich dwutlenek siarki kierowany jest do utylizacji w Fabryce Kwasu Siarkowego (FKS) huty. W przypadku wystąpienia krótkotrwałych przerw w dostawach gazu gardzielowego z huty (awaryjne upusty gazu gardzielowego wskutek awarii instalacji huty) w kotłach przeznaczonych do dopalania gazu gardzielowego spalane są paliwa podstawowe, a spaliny przekazywane są do instalacji huty. Po oczyszczeniu w instalacjach huty spaliny z kotłów spalających gaz gardzielowy emitowane są przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica wraz z innymi gazami procesowymi z pochodzącymi z instalacji produkcji miedzi emitorem trzykanałowym H-150, o wysokości h = 150,0 m. Emitor ten jest własnością KGHM Polska Miedź S.A. Emisja oczyszczonych przez hutę gazów z instalacji elektrociepłowni odbywa się przewodami oznaczonymi jako HML/E/00030 (d = 2,03 m) i HML/E/00031 (d = 2,22 m). Spaliny powstające w kotłach elektrociepłowni E-4 podczas spalania w nich paliw podstawowych (węgiel, gaz ziemny) emitowane są przez spółkę Energetyka własnym emitorem: kominem H-60 o wysokości h = 60 m i średnicy d = 2,9 m. Spaliny wytwarzane w kotłach węglowych przed skierowaniem ich do emitora H-60 lub do instalacji Huty Miedzi Legnica odpylane są w indywidualnym dla każdego z kotłów elektrofiltrze. Prowadzący instalację energetycznego spalania paliw - Elektrociepłownia E-4 w Legnicy deklaruje, że ze względu na wyposażenie instalacji w urządzenia odpylające, zapylenie spalin odbieranych z urządzeń odpylających oczyszczających spaliny z kotłów węglowych nie przekroczy 100 mg/m 3 u (przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych), wobec obowiązującego standardu emisyjnego pyłu dla tego typu źródeł wynoszącego 400 mg/m 3 u (przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych). Do emitora H-60 kierowane są również spaliny z kotłów podczas wariantów pracy Elektrociepłowni E-4 odbiegających od normalnej pracy w tym podczas rozruchu instalacji. Parametrami, na podstawie których można stwierdzić, że instalacja E-4 pracuje w warunkach normalnego funkcjonowania, są: a) pracujący wentylator ciągu spalin co najmniej jednego z kotłów, b) wydajność co najmniej jednego z kotłów równa lub większa niż 18 Mg pary na godzinę, c) temperatura pary produkowanej w co najmniej jednym z kotłów równa lub większa niż 360 o C.

3 3 3. Punkt III.1.2. decyzji pn. Rodzaj i ilość gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza: otrzymuje brzmienie: III.1.2. Rodzaj i ilość objętych standardami emisyjnymi gazów i pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza z kotłów energetycznych w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji 1) Wielkości emisji dopuszczalnej dla kotłów Elektrociepłowni E-4 w Legnicy Lp. Źródło emisji Paliwo Substancja Standard emisyjny [mg/m 3 u ] Kocioł pyłowy TP1 (TP-35 o nominalnej mocy cieplnej 32,3 MW) 2. Kocioł pyłowy TP2 (TP-35 o nominalnej mocy cieplnej 32,3 MW) 3. Kocioł pyłowy TP3 (TP-35 o nominalnej mocy cieplnej 32,3 MW) 4. Kocioł gazowy TP4 (TP-35 o nominalnej mocy cieplnej 32,3 MW) Gaz gardzielowy* Gaz gardzielowy* Gaz gardzielowy* Gaz ziemny Gaz gardzielowy** ) 352 2) 64 2) ) 352 2) 64 2) ) 352 2) 64 2) 35 3) 300 3) 5 3) 515,3 3) 300 3) 22 3) Uwagi do tabeli: 1. Źródło może być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas jego użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie może przekroczyć godzin, 2. Zgodnie z 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546) poprzez tlenki azotu rozumie się przez to tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu Objaśnienia do tabeli: 1) standard emisyjny przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych 2) standard emisyjny przy zawartości 4,56 % tlenu w gazach odlotowych 3) standard emisyjny przy zawartości 3 % tlenu w gazach odlotowych * - gaz gardzielowy z dodatkiem węgla kamiennego jako paliwa wspomagającego **- gaz gardzielowy z dodatkiem gazu ziemnego jako paliwa wspomagającego 2) Wielkości emisji dopuszczalnej z Elektrociepłowni E-4 w Legnicy dla miejsca wprowadzania spalin przez spółkę Energetyka sp. z o.o. do powietrza - emitor H-60

4 Lp. Źródło emisji Paliwo Substancja Standard emisyjny [mg/m 3 u ] Praca 1 kotła 1.1. TP1 lub TP2 lub TP TP4 Gaz ziemny 2. Praca 2 kotłów 2.1. TP1 i TP2 lub TP1 i TP3 lub TP2 i TP TP1 lub TP2 lub TP3 TP4 Gaz ziemny 35 2) 300 2) 5 2) 767,5 3) 350 3) 52,5 3) Uwagi do tabeli: 1. Źródło może być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas jego użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie może przekroczyć godzin, 2. Zgodnie z 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546) poprzez tlenki azotu rozumie się przez to tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. Objaśnienia do tabeli: 1) standard emisyjny przy zawartości 6 % tlenu w gazach odlotowych 2) standard emisyjny przy zawartości 3 % tlenu w gazach odlotowych 3) standard emisyjny przy zawartości 4,5 % tlenu w gazach odlotowych 3) Wielkości emisji dopuszczalnej, które należy uwzględnić przy wyznaczaniu wielkości emisji dopuszczalnej dla emitora H-150, którym odprowadzane są spaliny z Elektrociepłowni E-4 przekazywane do utylizacji i oczyszczenia w instalacji KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica Lp. Źródło emisji Paliwo Substancja Standard emisyjny [mg/m u 3 ] Zawartość tlenu w gazach odlotowych w warunkach umownych [%] Praca 1 kotła 1.1. TP1 lub TP2 lub TP TP1 lub TP2 lub TP3 Gaz gardzielowy* 1.3. TP4 Gaz ziemny 1.4. TP4 Gaz gardzielowy** , ,56 3 3

5 Lp. Źródło emisji Paliwo Substancja 5 Standard emisyjny [mg/m u 3 ] Zawartość tlenu w gazach odlotowych w warunkach umownych [%] Praca 2 kotłów 2.1. TP1 i TP2 lub TP1 i TP3 lub TP2 i TP TP1 lub TP2 lub TP3 TP4 Gaz ziemny 2.3. TP1 i TP2 lub TP1 i TP3 lub TP2 i TP3 Gaz gardzielowy* , , , TP1 lub TP2 lub TP3 Gaz gardzielowy* 3,78 TP4 Gaz gardzielowy** Uwagi do tabeli: 1. Źródło może być użytkowane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r., a czas jego użytkowania w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie może przekroczyć godzin, 2. Zgodnie z 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546) poprzez tlenki azotu rozumie się przez to tlenek azotu i dwutlenek azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu Objaśnienia do tabeli: * - gaz gardzielowy z dodatkiem węgla kamiennego jako paliwa wspomagającego **- gaz gardzielowy z dodatkiem gazu ziemnego jako paliwa wspomagającego 6 4,5 4,56 4. W punkcie III.1.3. decyzji pn. Warunki wprowadzania substancji do powietrza: po wyrażeniu za każdym kotłem pyłowym wstawia się kropkę i dopisuje się wyrażenie w brzmieniu: Spaliny z elektrociepłowni przekazywane do instalacji KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica emitowane są trójprzewodowym emitorem H-150 (należącym do KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowanym przez Hutę Miedzi Legnica ), o wysokości h = 150,0 m przewodami oznaczonymi jako HML/E/00030 (d = 2,03 m) i HML/E/00031 (d = 2,22 m), po oczyszczeniu spalin w instalacji SOLINOX i utylizacji zawartego w nich dwutlenku siarki w Fabryce Kwasu Siarkowego (instalacje należące do KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowane przez Huta Miedzi Legnica ). 5. W punkcie III.1.4. decyzji pn. Roczna ilość substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza : a) w nagłówku kolumny 4 tabeli do wyrażenia: Emisja roczna dopisuje się odnośnik: * b) pod tabelą dopisuje się uwagi do tabeli w brzmieniu: Uwagi do tabeli: * - wielkości emisji dopuszczalnej z Elektrociepłowni E-4 emitorem H-60 Roczna emisja dopuszczalna podczas pracy Elektrociepłowni E-4 i instalacji huty emitorem H-150 została określona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 22/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. znak: SR.II.6619/W52/6/2005 z późn. zm. udzielającej KGHM Polska Miedź S.A. z/s w Lubinie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji eksploatowanych na terenie KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica w Legnicy.

6 6 6. Po punkcie III.1.5. decyzji pn. Zakres i sposób monitorowania emisji gazów i pyłów do powietrza dodaje się punkt III.1.6. w brzmieniu: III.1.6. Zobowiązuje się prowadzącego instalację w okresie obowiązywania derogacji, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do dnia wykorzystania limitu czasu użytkowania źródła godzin, do przedkładania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, raportu z czasu użytkowania źródła spalania paliw w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, z częstotliwością dwa razy do roku (w miesiącu styczniu i lipcu). II. Pozostałe warunki decyzji powołanej w punkcie I. pozostają bez zmian. Uzasadnienie Energetyka sp. z o.o., Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 wnioskiem z dnia 21 października 2015 r. znak: (data wpływu do tutejszego organu 26 października 2015 r.) znak: PO/164/TK/2015/5205 wystąpiła do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zmianę decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 42/2006 z dnia 14 września 2006 r. znak: SR.II.6619/W73/5/2006, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: NR PZ 42.1/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. znak: DM-Ś/LS/ /45-III/08; Nr PZ 42.2/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. znak: DOW-S-IV LS, L.dz.3858/12/798-III/12; Nr PZ 42.3/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. znak: DOW-S-IV LS, L.dz.869/12/2014 udzielającą Energetyka sp. z o.o., Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW t Elektrociepłownia EC-4 w Legnicy ul. Złotoryjska 194. W toku postępowania wnioskodawca składał wyjaśnienia i uzupełnienia do wniosku w piśmie z dnia 18 grudnia 2015 r. znak: PO/203/TK/2015/6713 oraz w piśmie z dnia 28 grudnia 2015 r. znak: PO/208.2/TK/2015. Prowadzący instalację wniósł o zmianę ww. ostatecznej decyzji w związku z przystąpieniem do mechanizmu derogacyjnego, o którym mowa w art. 146a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Wnioskowane zmiany nie stanowiły istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Energetyka sp. z o.o. pismem z dnia r. znak: PO/286/TK/2013/6123 zgodnie z art. 33 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) zadeklarowała chęć przystąpienia do odstępstw od zaostrzonych ww. dyrektywą standardów emisyjnych, na czas godzin od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Na podstawie art. 146a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) na wniosek strony źródła spalania paliw zlokalizowane na terenie Elektrociepłowni E-4 w Legnicy zostały objęte mechanizmem derogacyjnym. Kotły eksploatowane w Elektrociepłowni E-4 zostały objęte odstępstwem od wymagań emisyjnych określonych w załączniku V do cyt. wyżej dyrektywy 2010/75/UE, które zostały przeniesione do polskiego porządku prawnego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł

7 7 spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546) w odniesieniu do dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu. W okresie trwania derogacji do źródeł Elektrociepłowni E-4 w Legnica nie mają zastosowania wymagania emisyjne wynikające z części 1 załącznika V do dyrektywy IED, lecz w drodze odstępstwa wielkości dopuszczalnej emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki lub stopnie odsiarczania, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015 r. Dla tych substancji wielkości emisji dopuszczalnej w okresie trwania derogacji, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ustalono w niniejszej decyzji na poziomie obowiązującym w pozwoleniu zintegrowanym na dzień 31 grudnia 2015 r. Na potrzeby oceny dotrzymywania określonych w pozwoleniu wielkości dopuszczalnych emisji dla źródeł spalania objętych derogacjami stosować należy zasady dotychczasowe, tj. kontynuować warunki uznawania wielkości dopuszczalnych emisji za dotrzymane mające odniesienie do tych źródeł w dniu 31 grudnia 2015 r. Dla źródła złożonego z kilku kotłów odprowadzających gazy odlotowe wspólnym emitorem cały zespół kotłów (jako jedno źródło) może być objęty derogacją a limit czasu użytkowania źródła wynoszący godzin, będzie wyczerpany zarówno przy pracy kilku kotłów, jak i jednego z nich. Po wyczerpaniu limitu - ale nie później niż w dniu 31 grudnia 2023 r. wszystkie kotły powinny być wyłączone z eksploatacji. Jeżeli prowadzący instalację zamierza eksploatować źródło lub jego część po skorzystaniu z tej derogacji tj. po dniu 31 grudnia 2023 r. (lub po wyczerpaniu czasu użytkowania godzin), to przy określaniu wielkości dopuszczalnych emisji w okresie dalszej eksploatacji źródło będzie uznawane za oddane do użytkowania po dniu 7 stycznia 2014 r. i będzie musiał spełniać wymagania emisyjne przewidziane w załączniku 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546). W okresie obowiązywania derogacji, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. lub do dnia wykorzystania limitu czasu użytkowania godzin, prowadzący instalację został zobowiązany do przedkładania raportu z czasu użytkowania źródła spalania paliw (biorąc pod uwagę definicję czasu użytkowania źródła spalania paliw zawartą w art. 157a ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowa instalacja powiązana jest technologicznie z instalacją KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica w Legnicy kwalifikowaną na podstawie 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym, organem właściwym do wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 378 ust. 2b ustawy Prawo ochrony środowiska jest marszałek województwa. Wielkości emisji substancji podczas pracy huty i elektrociepłowni emitorem H-150, (przewody HML/E/00030 i HML/E/00031) zostały uwzględnione w obliczeniach we wnioskach o udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica w Legnicy a emisja dopuszczalna została określona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 22/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. znak: SR.II.6619/W52 /6/2005, z późn. zm., udzielającej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, Lubin pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji: do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzi i produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektrochemicznych, Składowiska odpadów POLOWICE, Tymczasowego Składowiska

8 8

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP

Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Wyzwania strategiczne ciepłownictwa w świetle Dyrektywy MCP Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Kraków, marzec 2017 Struktura przedsiębiorstw ciepłowniczych wg wielkości źródeł ciepła* Ponad 50% koncesjonowanych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych jak interpretować jej zapisy Stanisław Błach Warszawa, 2 września 2010 Program spotkania 1. Cel spotkania 2. Prezentacja wprowadzająca 3. Dyskusja 4. Podsumowanie i dalsze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2)

PROJEKT z r. USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) USTAWA PROJEKT z 05.01.2017 r. z dnia. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1)2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych

Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Wzrastające wymagania ochrony środowiska jako istotny czynnik budowania planów rozwoju firm ciepłowniczych Prezentacja dla Członków Warmińsko-Mazurskiego Klastra RAZEM CIEPLEJ Grzegorz Myka, Olsztyn 09

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA Podstawę prawną regulującą wydawanie pozwoleń w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, D E C Y Z J A

RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, D E C Y Z J A RS.VI. RD.7660/27-3/09 Rzeszów, 2009-08-27 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071

Bardziej szczegółowo

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/

- 5 - Załącznik nr 2. Miejsce/ Załącznik nr 2 Załącznik nr 2-5 - WZÓR WYKAZU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA, DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI, ORAZ INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

- wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ANNA RYBAK GRUDZIEŃ 2015 r.

- wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ANNA RYBAK GRUDZIEŃ 2015 r. Instalacje spalania paliw objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego - wymagania wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska ANNA RYBAK GRUDZIEŃ 2015 r. RAMY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA

OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA OS-I.7222.26.4.2011.MH Rzeszów, 2011-12-12 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.RD.7660/2-5/09 Rzeszów, 2009-07-03 D E C Y Z J A

RŚ.VI.RD.7660/2-5/09 Rzeszów, 2009-07-03 D E C Y Z J A RŚ.VI.RD.7660/2-5/09 Rzeszów, 2009-07-03 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. o r z e k a m

DECYZJA. o r z e k a m WOJEWODA PODKARPACKI Rzeszów, 2007-05-31 ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów skr.poczt.297 ŚR.IV-6618-3/3/06 DECYZJA Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 05.12.2014 r. OŚR-I.6223.16.2014 Na podstawie: DECYZJA art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2012 r. PROJEKT_24.10.2012 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne

SEMINARIUM. Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne SEMINARIUM Produkcja energii z odpadów w technologii zgazowania Uwarunkowania prawne i technologiczne Prelegent Arkadiusz Primus Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 24.11.2017 Katowice Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2013 r. COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa o emisjach przemysłowych

Dyrektywa o emisjach przemysłowych Dyrektywa o emisjach przemysłowych Ewa Rutkowska-Subocz Radca prawny Kieruje Zespołem Ochrony Środowiska w kancelarii Salans Dyrektywa o emisjach przemysłowych 2010/75/UE mechanizmy derogacyjne dla obiektów

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED w praktyce - wymagania, zasady łączenia, derogacja ciepłownicza."

Dyrektywa IED w praktyce - wymagania, zasady łączenia, derogacja ciepłownicza. Michał Jabłoński Ekspert Dyrektywa IED w praktyce - wymagania, zasady łączenia, derogacja ciepłownicza." Wstęp Transpozycja do polskiego prawa Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED),

Bardziej szczegółowo

eko polin EKOPOLIN Sp. z o.o. WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA INSTALACJI ELEKTROWNIA TURÓW W BOGATYNI

eko polin EKOPOLIN Sp. z o.o. WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA INSTALACJI ELEKTROWNIA TURÓW W BOGATYNI eko polin PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE WDROŻENIOWE OCHRONY ŚRODOWISKA EKOPOLIN Sp. z o.o. WNIOSEK O ZMIANĘ POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO DLA INSTALACJI ELEKTROWNIA TURÓW W BOGATYNI WROCŁAW - PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw

Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw Wytwarzanie pary dla potrzeb technologii wytwarzania cukru oraz produkcji energii elektrycznej realizowane było w oparciu o trzy

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Scenariusze rozwoju techniki dla ekologicznej energetyki Maria Jędrusik PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A

RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A RŚ.VI-7660-11/1/08 Rzeszów, 2008-03-19 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. eks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.); art.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, r. DECYZJA Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 05.12.2014 r. OŚR-I.6223.15.2014 Na podstawie: DECYZJA art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym

ZAŁĄCZNIK. (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym ZAŁĄCZNIK (1) Obiekty energetycznego spalania, które należy ująć w przejściowym planie krajowym Części obiektów energetycznego spalania (np. jedna lub więcej indywidualnych jednostek energetycznego spalania

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz

Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski Robert Wojtowicz 1 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na

Bardziej szczegółowo

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Zasadność podjęcia uchwały Na przestrzeni lat 2013-2015

Bardziej szczegółowo

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI i LOTNICTWA ITC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ Projekt POIG.01.03.01-14-035/12 współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4

1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO OBLICZEO WSKAŹNIKÓW... 4 Wskaźniki emisji zanieczyszczeo ze spalania paliw kotły o mocy do 5 MW t styczeo 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. SPOSÓB OBLICZENIA WIELKOŚCI EMISJI... 3 3. TABLICE WIELKOŚCI WYKORZYSTYWANYCH DO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) Dziennik Ustaw Nr 95 5606 Poz. 558 558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń.

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Żerdziny 09.09.2013r. Andrzej Zuber, Prezes Zarządu EKOZUB. Sp. z o.o. Paleniska rusztowe Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska

kwartał/rok: Podmiot korzystający ze środowiska Lp. Adres Gmina Powiat Adres: korzystania ze Miejsce/ miejsca Nr kierunkowy/telefon/fax: środowiska Nazwa: WZÓR Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O ILOŚCI I RODZAJACH GAZÓW LUB PYŁÓW WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ORAZ DANE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OKREŚLONO TE ILOŚCI. REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE. VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA 1 HISTORYCZNE PRZESŁANKI DO ZABUDOWY TURBOZESPOŁÓW W OBIEKTACH KGHM Polska

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne mające wpływ na kierunki modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu

Otoczenie prawne mające wpływ na kierunki modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych. Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Otoczenie prawne mające wpływ na kierunki modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Otoczenie europejskie Efektywność energetyczna Ochrona środowiska Podatki i

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości.

Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Załącznik nr 2 WZÓR Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości. Nazwa: REGON: WPROWADZANIE GAZÓW LUB

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1546

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1546 Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1546 Rozporządzenie MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o. zamierza zrealizować w Kotłowni Rejonowej nr 2, zlokalizowanej w Słupsku przy ul. św. Klary z Asyżu 15, przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA

ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA ZAŁĄCZNIK NR 1 EMISJE DO POWIETRZA PIOTRO-STAL Adam Sikora Strona 1 SPIS TREŚCI 1.0. Wstęp str. 2 1.1. Cel opracowania str. 3 1.2. Podstawa prawna opracowania str. 3 1.3. Zakres opracowania str. 4 2.0.

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A

RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A RŚ.VI.7660/29-9/08 Rzeszów, 2008-10-06 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);

Bardziej szczegółowo

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej

Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A

Bardziej szczegółowo

OS-I.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 2014-05-20 DECYZJA

OS-I.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 2014-05-20 DECYZJA OSI.7222.49.1.2014.EK Rzeszów, 20140520 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.), art.188, 192,

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II

FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II FRAGMENT PROGRAMU POLITYCZNEGO CIEPŁO I ENERGIA - cz. II Oczyszczanie gazów w odlotowych przy spalaniu węgla w kamiennego Technologia PIOS ( Przemysłowa Instalacja Oczyszczania Spalin ) Mateusz Kania,

Bardziej szczegółowo

ilości substancji zanieczyszczających, o których mowa w 2, ze spalania poszczególnych paliw, ważona względem mocy cieplnej ze spalania tych paliw.

ilości substancji zanieczyszczających, o których mowa w 2, ze spalania poszczególnych paliw, ważona względem mocy cieplnej ze spalania tych paliw. Dziennik Ustaw Nr 121-4424 - Poz. 793 7) przypadki, w których niezbędne jest prowadzenie pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów. 2. Rozporządzenie stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MŚ z r. 1

Rozporządzenie MŚ z r. 1 Rozporządzenie MŚ z 04.11.2014 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów... Strona 1 z 65 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

Bardziej szczegółowo

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji szkodliwych substancji do środowiska. Budowane nowe jednostki

Bardziej szczegółowo

Układ zgazowania RDF

Układ zgazowania RDF Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA BLOKU OPALANEGO BIOMASĄ W PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r. Dz.U.2011.95.558 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Rafał Kręcisz. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie efektywności energetycznej w przemyśle: doświadczenia i plany na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA.

Opole SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA. Identyfikator obiektu: KWW Obiekt: KURDA. SOZAT EK107 - ATMOTERM S.A. Opole 2012-03-19 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z PROCESÓW SPALANIA Obiekt: KURDA Emitor nr 1 Nazwa: E-1 KOTŁOWNIA Wysokość [m]: 9,2 Średnica [m]: 0,25 Ilość źródeł: 1 Źródło nr 1 liczone

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1)

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych 1) Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 2) Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA

RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA RŚ.VI.MH.7660/6-2/09 Rzeszów, 2009-06-15 DECYZJA Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI

ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z EMISJĄ SPALIN PLAN PREZENTACJI TOMASZ KRUK Realizacja projektu pn. "Zintegrowany system gospodarki odpadowo - energetycznej w regionie Południowo - Zachodnim Województwa Podkarpackiego" Temat przewodni: Spalanie paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DSR-II-1.7222.108.2016 Poznań, dnia 31 lipca 2017 r. za dowodem doręczenia DECYZJA Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 192, art. 201 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT

WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT WYKAZ ZAWIERAJĄCY ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ O WYSOKOŚCI NALEŻNYCH OPŁAT ZBIORCZE ZESTAWIENIE INFORMACJI O ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA rok 2) : 2011

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 19.10.2015 r.

Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 19.10.2015 r. Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, 19.10.2015 r. OŚR-I.6223.22.2014 Decyzja /zmiana pozwolenia zintegrowanego/ Na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Stan przed realizacją projektu

Stan przed realizacją projektu Załącznik nr 4.15 do Instrukcji wypełniania załączników Stan przed realizacją projektu Lp. Rodzaj paliwa Nominalna moc cieplna kotła [MW] 0 Czy przed realizacją projektu produkowano / pozyskiwano energię

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OS-1 Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce

Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Przyszłość ciepłownictwa systemowego w Polsce Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Olsztyn, 22 lutego 2016r. Struktura paliw w ciepłownictwie systemowym w Polsce na tle kilku krajów UE 100% 90% 80% 70%

Bardziej szczegółowo

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa

Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Działania Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony powietrza Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Zanieczyszczenie powietrza w Małopolsce Ponad 98% mieszkańców Małopolski oddycha powietrzem

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED wdrożenie w branży chemicznej na przykładzie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Wojciech Kozak Warszawa, 3 kwietnia 2014 Agenda Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Dyrektywa IED

Bardziej szczegółowo