Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

2 Programy operacyjne Europejskiej Współpracy pracy Terytorialnej w ramach poszczególnych komponentów są wdrażane ane zgodnie z jednolitymi zasadami. Zasady te polegają głównie na: utworzeniu wspólnych Instytucji Zarządzających, Certyfikujących i Audytowych, obowiązkowym udziale w projekcie co najmniej dwóch partnerów z różnych krajów (projekt w ramach EWT będzie musiał być realizowany przy współpracy z partnerem po drugiej strony granicy), stosowaniu zasady beneficjenta wiodącego w realizacji projektów, utworzeniu wspólnego budżetu i jednego konta bankowego dla programu, utworzeniu międzynarodowych Wspólnych Sekretariatów Technicznych wspierających Instytucje Zarządzające we wdrażaniu programów.

3 ZASADA BENEFICJENTA WIODĄCEGO Zgodnie z obowiązującą zasadą, dla każdego projektu musi zostać wyznaczony Beneficjent Wiodący (BW). Beneficjentowi Wiodącemu przypada kluczowa rola w realizacji projektu: nadzoruje realizację projektu po obu stronach granicy, koordynuje proces realizacji całego projektu, jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektem oraz za wdrażanie projektu, ponosi odpowiedzialność za finansową realizację projektu, podpisuje oraz składa wniosek o dofinansowanie, podpisuje umowę o dofinansowanie, podpisuje porozumienie partnerskie z partnerami projektu, sporządza raport z postępu realizacji projektu, otrzymuje płatności z tytułu dofinansowania i jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania odpowiednich części dofinansowania partnerom, zapewnienia zgodne z prawem wykorzystanie środków UE.

4 PODSTAWOWE ZASADY REALIZOWANIA PROJEKTÓW W W RAMACH EWT Współpraca w ramach projektu EWT może przyjąć następujące formy: wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań), wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań), wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora), wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu). Partnerzy realizujący projekt muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród wyżej wymienionych form współpracy, natomiast projekt współpracy międzyregionalnej powinien obejmować wszystkie cztery formy.

5 Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia OBSZAR WSPARCIA po niemieckiej stronie: - Powiat Märkisch-Oderland - Powiat Oder-Spree - Powiat Spree-Neiße - Miasto na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą - Miasto na prawach powiatu Cottbus po polskiej stronie: - Podregion Gorzowski (powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski) - Podregion Zielonogórski (powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra)

6 FINANSOWANIE PROGRAMU Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych. Budżet Programu na okres wynosi łącznie 146 mln Euro, z czego 124 mln Euro stanowią środki EFRR. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Środki EFRR będą przekazywane w postaci refundacji.

7 Beneficjentami Programu mogą być między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki administracji państwowej i jednostki samorządowe utworzone w celu zapewnienia usług publicznych, instytucje edukacyjne i kulturalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe non profit, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje otoczenia biznesu, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Euroregiony. Potencjalni beneficjenci

8 Strategicznym celem programu jest pokonywanie granic poprzez redukcję niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym i wspieranie wspólnego rozwoju województwa lubuskiego i Brandenburgii Osiągnięcie celu głównego może nastąpić poprzez trzy cele szczegółowe: poprawa uwarunkowań infrastrukturalnych oraz stanu środowiska, rozbudowa powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i rozbudowa transgranicznej kooperacji.

9 Priorytet 1 Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Działanie anie 1.1: Budowa i poprawa infrastruktury Działanie anie 1.2: Ochrona i gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków katastrof oraz zapobieganie im Działanie anie 1.3: Rozwój regionalny i planowanie regionalne oraz rozwój współpracy pracy między jednostkami samorządu terytorialnego

10 Priorytet 2 Wspieranie powiąza zań gospodarczych oraz współpracy pracy sektorów gospodarki i nauki Działanie anie 2.1: Działania ania wspierające gospodarkę Działanie anie 2.2: Regionalny i lokalny marketing Działanie anie 2.3: Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie badań i rozwoju

11 Priorytet 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie anie 3.1: Wspieranie projektów z zakresu kształcenia i zatrudnienia Działanie anie 3.2: Współpraca praca i spotkania (Fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe)

12 Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie anie 4.1: Przygotowanie, realizacja,, monitoring, ocena i kontrola interwencji Działanie anie 4.2: Działania ania uzupełniaj niające Pomoc Techniczną

13 ALOKACJA NA LATA (EUR) Ogółem Priorytet Priorytet 1: Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Priorytet 2: Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Priorytet 4: Pomoc Techniczna EFRR

14 Alokacja EFRR w kolejnych latach realizacji programu (EUR)

15 W celu zarządzania i realizacji programu ustanowiono, zgodnie z art. 14 rozp.1080/2006 wspólną strukturę organizacyjną. Głównymi jej instytucjami są: wspólna Instytucja Zarządzająca, wspólna Instytucja Certyfikująca, wspólna Instytucja Audytowa. Instytucje wdrażaj ające Program Ponadto podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie Programu są: Instytucja Koordynująca (partner programowy) Ministerstwo Gospodarki Brandenburgii kontrolerzy na podstawie art. 16 ust.1 rozporządzenia EFRR (kontrolerzy I stopnia, Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) w Zielonej Górze, Regionalne Punkty Kontaktowe (niemieckie biura Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr ). Na podstawie art. 63 rozporządzenia ogólnego w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym kraj członkowski został powiadomiony o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zatwierdzenia Programu Operacyjnego, ustanowiono wspólny Komitet Monitorujący Programu.

16 Wspólne Instytucje Instytucją Zarządzającą - umiejscowioną w Zielonej Górze - jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucja Zarządzająca odpowiada za realizację zadań określonych w art. 60 rozporządzenia ogólnego, z uwzględnieniem art. 15 rozporządzenia EFRR. Przy realizacji tych zadań współpracuje ona ściśle z Instytucją Koordynującą w Brandenburgii, w szczególności w zakresie wdrażania programu w brandenburskiej części wspólnego obszaru wsparcia. Instytucją Certyfikująca programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucją Audytową jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucja Audytowa odpowiada za wykonanie zadań określonych w art. 62 rozporządzenia ogólnego. Instytucja ta wspierana jest przez Grupę Audytorów, składającą się z przedstawicieli partnerów Programu: Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze i Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia.

17 Kontrolerami są instytucje, na które zadania, określone w art. 16 rozporządzenia EFRR deleguje po stronie polskiej minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia. Zadania te zostały delegowane przez Ministerstwo Gospodarki Kraju Związkowego Brandenburgia do Banku Inwestycyjnego Brandenburgii oraz przez ministra do spraw rozwoju regionalnego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wspólny Sekretariat Techniczny Instytucja Zarządzająca powołała, po uzgodnieniu z Instytucją Koordynującą w Brandenburgii Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) dla Programu z siedzibą w Zielonej Górze. W WST zatrudnieni są pracownicy z Polski i Brandenburgii. WST wspiera Instytucję Zarządzającą, Instytucję Koordynującą w Brandenburgii oraz Komitet Monitorujący w realizacji ich zadań.

18 Zadania WST w Zielonej Górze: G doradztwo dla wnioskodawców, przyjmowanie i elektroniczna rejestracja wniosków projektowych, ich weryfikacja formalna, ocena kryterium transgraniczności i jakości partnerstwa oraz koordynacja procesu oceny merytorycznej, przygotowanie posiedzeń Komitetu Monitorującego (m.in. przygotowanie materiałów, podstaw decyzji oraz sporządzanie protokołów), wspieranie Instytucji Zarządzającej w zakresie opracowywania raportów dotyczących wdrażania Programu, przygotowanie zmian Programu, działania informacyjno-promocyjne. Zadania RPK w Euroregionach (niemieckie biura): doradztwo dla wnioskodawców, przyjmowanie wniosków i ich przesłanie do rejestracji do WST, działania w zakresie informacji i promocji - w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Koordynującą w Brandenburgii i Wspólnym Sekretariatem Technicznym.

19 Wspólny Komitet Monitorujący Program monitorowany jest przez wspólny Komitet Monitorujący, który nadzoruje sprawność i jakość realizacji Programu w szczególności poprzez: analizę i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, ocenę postępów we wdrażaniu Programu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z realizacji programu oraz dokonywanie zmian w dokumencie programowym. Ponadto Komitet Monitorujący odpowiada za wybór projektów. Dla poszanowania zasady partnerstwa i wspólnej odpowiedzialności za wdrażanie Programu do KM włączono przedstawicieli szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego. Skład Komitetu został ustalony według parytetu: 50% członkowie polscy i 50% członkowie niemieccy.

20 Realizacja i kontrola projektu Przygotowanie wniosku Złożenie wniosku Formalna weryfikacja wniosku Ocena merytoryczna wniosku Wybór r projektu przez Komitet Monitorujący Kontraktowanie Sprawozdawczość

21 Kontraktacja Umowa o dofinansowanie projektu zawierana pomiędzy Beneficjentem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) w języku polskim i niemieckim (wzór umowy jest zamieszczony na stronie internetowej Programu). Porozumienie partnerskie zawierane pomiędzy Beneficjentem Wiodącym a partnerami projektu (wzór umowy znajduje się na stronie internetowej Programu, dokument zawiera wyboldowane zapisy obligatoryjne, których partnerzy nie mogą zmieniać, dokument może być rozszerzony przez partnerów; powinno być zawarte najpóźniej w momencie podpisywania umowy, a przedłożone do kontrolerów wraz z pierwszym raportem cząstkowym).

22 Sprawozdawczość Trzymiesięczne okresy sprawozdawcze (od momentu podpisania umowy) Raport cząstkowy składany przez partnerów do kontrolera I stopnia 5 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego Certyfikacja wydatków nie dłużej niż 45 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentów od beneficjenta (partnera) Raport całościowy - Beneficjent Wiodący przygotowuje całościowy raport z postępu realizacji projektu załączając do niego certyfikaty kontroli I-go stopnia wszystkich partnerów projektu, i przekazuje go do WST w terminie do 57 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego

23 Beneficjenci wiodący realizują swoje projekty wraz z partnerami zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie o dofinansowanie. Beneficjenci wiodący są odbiorcami płatności i przekazują odpowiednie ich części pozostałym partnerom projektu. Końcowe wyniki każdego projektu udokumentowane zostają przez beneficjenta wiodącego w raporcie końcowym. Partner wiodący składa to sprawozdanie oraz sprawdzone dowody poniesienia wydatków i protokoły kontroli do Instytucji Zarządzającej, za pośrednictwem WST. WST sprawdza dokumentację, dokonuje adnotacji po sprawdzeniu przekazuje informacje do IZ oraz informuje beneficjenta wiodącego o prawidłowym zamknięciu projektu. IZ zleca płatność salda końcowego. Beneficjent wiodący przekazuje odpowiednie części ostatniej płatności pozostałym partnerom projektu.

24 Jedno konto programowe Na wspólny budżet Programu składaja się alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowanie krajowe Polski i Brandenburgii. Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia EFRR wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłacany jest na jedno konto Programu. Refundacja wydatków Przepływ środków w finansowych 1. Wszyscy partnerzy (beneficjenci) uczestniczący w projekcie wdrażają działania zaplanowane w opisie projektu. Wydatki poniesione przez partnerów w projekcie są weryfikowane pod względem legalności i prawidłowości oraz poświadczane przez właściwych kontrolerów. 2. Na podstawie poświadczonych wydatków w formie wniosków o płatność od partnerów w projekcie beneficjent wiodący sporządza i składa do WST wniosek o płatność, na który składają się wydatki zweryfikowane przez kontrolerów. Następnie WST przekazuje wniosek do IZ.

25 3. Na podstawie zweryfikowanych, w oparciu o określone procedury, wniosków o płatność od beneficjentów wiodących i wyników kontroli wydatków poszczególnych partnerów projektu przeprowadzonych przez kontrolerów, Instytucja Zarządzająca sporządza zestawienie wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów wiodących i przekazuje je do Instytucji Certyfikującej w celu sporządzenia poświadczonej deklaracji wydatków i wniosku o płatność. 4. Instytucja Certyfikująca otrzymuje płatności dokonane przez Komisję Europejską (płatności zaliczkowe, okresowe oraz płatności salda końcowego). 5. Płatności są przekazywane beneficjentom wiodącym przez odpowiednią jednostkę finansową polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Departament Ekonomiczno-Finansowy). Zgodnie z art. 20 rozporządzenia EFRR beneficjent wiodący jest zobowiązany przekazać wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego partnerom uczestniczącym w projekcie. 6. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia EFRR, jeśli beneficjent wiodący nie zdoła zapewnić sobie zwrotu kwot od beneficjenta, państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany beneficjent, zwróci Instytucji Certyfikującej kwotę nienależnie wypłaconą temu beneficjentowi.

26 Schemat przepływu środków finansowych Kontrolerzy w Polsce Kontrolerzy w Brandenburgii Poświadczenie Poświadczenie Poświadczenie Polski partner projektu Niemiecki partner projektu Niemiecki partner wiodący / Polski partner wiodący Instytucja Zarządzająca Jednostka finansowa w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego* Instytucja Certyfikująca Komisja Europejska rozliczenia płatności * obsługująca rachunek programowy w imieniu Instytucji Certyfikującej

27 Fundusz Małych Projektów w i projekty sieciowe Współpraca i spotkania. W celu rozwijania współpracy partnerskiej wspierane są intensywne działania kooperacyjne realizowane przez lokalne i regionalne instytucje oraz samorządy. Projekty te mają w szczególności służyć pielęgnowaniu transgranicznej wymiany informacji, komunikacji i współpracy między mieszkańcami, stowarzyszeniami i urzędami we wspólnym obszarze wsparcia, a także pogłębianiu identyfikacji mieszkańców ze wspólną przestrzenią życia społecznego. Za wdrażanie Funduszu Małych Projektów i projektów sieciowych odpowiedzialne są biura euroregionów: Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr. W tym celu biura euroregionów otrzymają z budżetu programu (w ramach tzw. projektów parasolowych) stosowne fundusze i jednocześnie zostaną upoważnione do przekazywania środków beneficjentom projektów małych i sieciowych. Biura euroregionów przejmują w tej procedurze rolę beneficjenta wiodącego dla wszystkich projektów małych i sieciowych wchodzących w zakres ich odpowiedzialności.

28 Stan wdrażania ania Nabór w ramach Programu jest otwarty. Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program odbyło się 24 czerwca 2008 r. w Zielonej Górze. Rozpoczęcie Programu 1 października 2008 r. W listopadzie 2008 r. w Zielonej Górze otwarte zostało biuro Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Posiedzenie Komitetu Monitorującego, na którym po raz pierwszy wybierano projekty do dofinansowania odbyło się w dniach 9-10 marca 2009 r. Najbliższy KM odbędzie się w dniach 2-3 marca 2010 r., na nim rozpatrzone zostaną kolejne wnioski o dofinansowanie.

29 Stan wdrażania ania Priorytety 1-3 Łączna kwota projektów wybranych do dofinansowania , 50 EUR z tego EFRR ,78 EUR Kwoty EFRR projektów wybranych do dofinansowania w podziale na Priorytety: Priorytet 1: ,01 EUR Priorytet 2: ,72 EUR Priorytet 3: ,05 EUR Liczba podpisanych umów: 15 na łączną kwotę , 64 EUR Z tego EFRR ,33 EUR

30 Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Alokacja Alokacja zatwierdzonych projektów Alokacja pozostała

31 Dziękuj kuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy pracy Terytorialnej Zespół ds. Programu Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia ul. Podgórna Zielona GóraG

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania projektów, przygotowanie i składanie wniosków oraz wybór i realizacja projektów

Zasady opracowania projektów, przygotowanie i składanie wniosków oraz wybór i realizacja projektów Zasady opracowania projektów, przygotowanie i składanie wniosków oraz wybór i realizacja projektów Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 2020 Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Informacje ogólne Budżet programu: 100 mln euro

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Europejska Współpraca

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Interreg informacje ogólne największa z Inicjatyw Wspólnotowych UE składa się z trzech komponentów INTERREG

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raportowanie. Złożenie raportów cząstkowych przygotowanych przez Partnerów do Partnera Wiodącego (PW).

Raportowanie. Złożenie raportów cząstkowych przygotowanych przez Partnerów do Partnera Wiodącego (PW). Przepływy finansowe Raportowanie Złożenie raportów cząstkowych przygotowanych przez Partnerów do Partnera Wiodącego (PW). Przedłożenie przez PW skonsolidowanego raportu Partnerów projektu i raportu / ów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla partnerów projektów

Seminarium dla partnerów projektów Seminarium dla partnerów projektów Seminarium szkoleniowe dla partnerów już zatwierdzonych projektów - Podręcznik dla beneficjentów i wnioskodawców - Szczecin, dnia 14.10.2009 - 2 - - historia - Założenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych: OP 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 6c Zachowanie, ochrona, promowanie

Bardziej szczegółowo

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach

Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach Programy EWT dla rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna cel 2 polityki spójności UE realizacja celów wynikających ze strategii Europa 2020, koncentracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Raport Roczny 2011 CCI 2007CB163PO011 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) BRANDENBURGIA 2007 2013 W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina Mar-16 Numer 1/2016 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina Szanowni Czytelnicy, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" przedstawia Państwu kolejne wydanie

Bardziej szczegółowo

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko System wdraŝania ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Poznań,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r.

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r. Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r. Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała) małopolskiego podkarpackiego Słowacja: Kraj Preszowski

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Żywiec, 11 września 2017 r.

Żywiec, 11 września 2017 r. Żywiec, 11 września 2017 r. Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała) małopolskiego podkarpackiego Słowacja: Kraj Preszowski Kraj Żyliński

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA Lublin, 5-6 II2013 Raporty: Obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie: Artykuł 2 Warunków Ogólnych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA WIODĄCEGO

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA WIODĄCEGO PODRĘCZNIK BENEFICJENTA WIODĄCEGO dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Dokument z dnia... 2009 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014r.

Warszawa, czerwiec 2014r. Raport Roczny 2013 CCI 2007CB163PO011 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) BRANDENBURGIA 2007 2013 W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

EWT EWT. Ogólne informacje o Programie. Charakterystyka programu. 100,2 mln EFRR. dofinansowanie z UE do maks. 85 %

EWT EWT. Ogólne informacje o Programie. Charakterystyka programu. 100,2 mln EFRR. dofinansowanie z UE do maks. 85 % Ogólne informacje o Programie Charakterystyka programu 100,2 mln EFRR dofinansowanie z UE do maks. 5 % przynajmniej jeden partner z D i jeden z PL zasada Beneficjenta Wiodącego 1 Obszar wsparcia Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Międzyregionalny Program InterregEuropa

Międzyregionalny Program InterregEuropa Międzyregionalny Program InterregEuropa Zasięg terytorialny 28 państw Unii Europejskiej Norwegia Szwajcaria InterregEuropa w skrócie Zasięg terytorialny: 28 państw UE, Norwegia, Szwajcaria Budżet: 359

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA - trzy wymiary współpracy międzynarodowej Monika Strojecka-Gevorgyan Zielona Góra, 23 września 2008 r. Polityka spójności UE 2007-2013 Trzy cele: 1. Konwergencja 2. Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, 20 czerwca 2013 r. Raport Roczny 2012 CCI 2007CB163PO011 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) BRANDENBURGIA 2007 2013 W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu:

Procedura i terminy raportowania w ramach Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu: Instrukcja do wypełnienia Raportu z Postępu Realizacji Mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007 2013 współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Konferencja pt. Łączą nas mikroprojekty, Nowy Targ, 01.10.2015 r. Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

5/2/2016. Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3)

5/2/2016. Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenie dla potencjalnych Augustów/Giżycko/Marijampole/Kaunas/Vilnius/Białystok Kwiecień 2016 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013 Data

Bardziej szczegółowo

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenia dla potencjalnych podczas II naboru wniosków Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai Kwiecień 2017 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY!

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego

Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego Stan na 25.03.2010 Regulamin Wspólnego Komitetu Monitorującego Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia oraz Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Bielsko- Biała 28 lipca 2016 Wniosek sporządza się i wysyła za pomocą aplikacji pn. Generator wniosków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 czerwca 2011 r.

Warszawa, 30 czerwca 2011 r. Raport Roczny 2010 CCI 2007CB163PO011 PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE) BRANDENBURGIA 2007 2013 W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r. Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 19 stycznia 2015 r. Podstawy desygnacji Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA RAPORTÓW PRZEZ WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY

WERYFIKACJA RAPORTÓW PRZEZ WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 2013 WERYFIKACJA RAPORTÓW PRZEZ WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY Procedura raportowania BW na podstawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Izabela Erecińska Zastępca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015. Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr INFORMACJA POKONTROLNA NR 4/PL-SN/2015 1 2 3 4 5 6 7 Numer kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Adres jednostki kontrolowanej 4/PL-SN/2015 Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA WIODĄCEGO

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA WIODĄCEGO PODRĘCZNIK BENEFICJENTA WIODĄCEGO dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wersja z dnia: 30.06.2015 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r.

Europejska Współpraca Terytorialna Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Szczecin, 10 grudnia 2012 r. Negocjacje nowych rozporządzeń Polska jest włączona jest w przygotowanie podstaw prawnych współpracy terytorialnej. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA Program Interreg V A Fundusz Małych Projektów Program Południowy Bałtyk Szczecin, 14.03.2016 Program Interreg V A Budżet Programu:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska Nabór Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w Osi Priorytetowej II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport Priorytet inwestycyjny 7 b: Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik II - Zasady operacyjne

Załącznik II - Zasady operacyjne Załącznik II - Zasady operacyjne 1. Kwalifikowalność 1.1 Kwalifikowalne działania (poddziałania jeśli występuje): Ministerstwo Środowiska pełni rolę Operatora Programu przy wsparciu Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata 2007-2013 2013 Tomasz Nowakowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca 2007r. W maju 2007 r.: Poziom

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 grudnia 2004 r. DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Gorlice, 14 czerwca 2017 r.

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Gorlice, 14 czerwca 2017 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Gorlice, 14 czerwca 2017 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Grzegorz First Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - ROSJA GDAŃSK,

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - ROSJA GDAŃSK, PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - ROSJA 2014-2020 GDAŃSK, 22.06.2017 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU Rozporządzenie nr 897/2014 Rozporządzenie nr 236/2014 Rozporządzenie nr 966/2012 Rozporządzenie nr

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo