Wdrażanie projektów własnych Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS..."

Transkrypt

1 Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia czerwiec 2012 r. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 Spis treści: Wykaz stosowanych skrótów...4 Lista stosowanych pojęć...5 Wprowadzenie Podstawowa charakterystyka FMP i PS Główne cele projektów małych i sieciowych Obszar wsparcia Środki alokowane w ramach programu Cel 3, współpraca transgraniczna zasady wdrażania Projektu Parasolowego Charakterystyka Projektów Parasolowych Partnerstwo Zasada Beneficjenta Wiodącego Wspólne działania w ramach Projektu Parasolowego Budżet Projektu Parasolowego Środki alokowane na FMP i PS zarządzane przez polskie biura Euroregionów Środki alokowane na FMP i PS zarządzane przez niemieckie biura Euroregionów Środki finansowe przeznaczone na zarządzanie FMP i PS Dofinansowanie z budżetu państwa Składanie wniosku o dofinansowanie Projektu Parasolowego Zatwierdzanie Projektu Parasolowego i podpisanie Umowy o dofinansowanie Podpisanie Porozumienia partnerskiego Zasady przyznania zaliczki na realizację Projektu Parasolowego Realizacja Projektu Parasolowego Sprawozdawczość Refundacja wydatków w projekcie Parasolowym Refundacja wydatków związanych z zarządzaniem FMP i PS Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów małych i sieciowych Zasady wdrażania i realizacji FMP i PS Warunki przyznania wsparcia dla wnioskodawców Składanie i zatwierdzanie wniosków Zawieranie umów Poświadczanie wydatków beneficjentów FMP i PS Przekazywanie płatności beneficjentom FMP i PS Zmiany w trakcie realizacji projektu Zakończenie projektu i raport końcowy Charakterystyka projektów własnych Zasady składania wniosków o dofinansowanie projektów własnych

3 Wdrażanie projektów własnych Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...31 Instytucja Zarządzająca (IZ)...31 Instytucja Koordynująca (IK)...31 Komitet Monitorujący (KM)...31 Kontrola I stopnia...32 Euroregionalna Komisja Oceniająca FMP i PS...32 Wspólny Sekretariat Techniczny (WST)...33 Instytucja Certyfikująca (IC)...33 Instytucja Audytowa (IA)...33 Partnerzy Projektu Parasolowego Zarządzanie finansami Wniosek o płatność ze strony odbiorcy końcowego do Partnera FMP/PS Wniosek o płatność BW PP do IZ Rachunek bankowy Partnerów PP Prowadzenie ksiąg rachunkowych Kontrola finansowa Kontrola na podstawie art. 16 Rozporządzenia (WE) 1080/ Kontrola na podstawie art. 62 Rozporządzenia (WE) 1083/ Monitorowanie i ocena PP Rola Partnerów PP Rola kontrolerów krajowych

4 Wykaz stosowanych skrótów BB BW PP B FMP/PS EFRR EKO UE KE EWT FMP IZ IK WST IW IA IC LUW Kontroler krajowy KM MRR NUTS PO PP PPP PS RK RP Kraj Związkowy Brandenburgia Beneficjent Wiodący Projektu Parasolowego Beneficjent/Beneficjenci Małego Projektu/Projektu Sieciowego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Euroregionalna Komisja Oceniająca Unia Europejska Komisja Europejska Europejska Współpraca Terytorialna Fundusz Małych Projektów Instytucja Zarządzająca Instytucja Koordynująca Wspólny Sekretariat Techniczny Instytucja Wypłacająca Instytucja Audytowa Instytucja Certyfikująca Lubuski Urząd Wojewódzki właściwy kontroler I stopnia Komitet Monitorujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Terytorialne Jednostki Statystyczne Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Projekt Parasolowy Partner Projektu Parasolowego Projekt Sieciowy Raport Końcowy Rzeczypospolita Polska 4

5 LISTA STOSOWANYCH POJĘĆ Beneficjent FMP/PS Podmiot (wnioskodawca projektu FMP/PS), któremu udzielone zostaje dofinansowanie z EFRR ( dla polskich wnioskodawców: również z budżetu państwa) na realizację małego projektu lub projektu sieciowego w ramach PO, przekazywane przez Partnera Projektu Parasolowego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Jeden z funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. W okresie współfinansuje on realizację m.in. Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej Europejską Współpracę Terytorialną, w tym jeden z jej komponentów współpracę transgraniczną. Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) Europejska Współpraca Terytorialna realizowana jest w ramach Celu 3 polityki spójności UE, ukierunkowanego na umacnianie współpracy transgranicznej poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne, umacnianie współpracy transnarodowej za pomocą działań sprzyjających zintegrowanemu rozwojowi terytorialnemu powiązanemu z priorytetami współpracy oraz umacnianiu współpracy międzyregionalnej i wymiany doświadczeń. Euroregionalna Komisja Oceniająca (zwana dalej - EKO) Organ, w którego skład wchodzi sześciu (po trzech z polskiej oraz niemieckiej strony Euroregionu) przedstawicieli danego Euroregionu oraz Instytucja Zarządzająca i Instytucja Koordynująca w roli obserwatora, powołany na potrzeby wdrażania Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych. Euroregionalna Komisja Oceniająca rozpatruje wszystkie małe projekty oraz projekty sieciowe o wartości do EUR kosztów kwalifikowalnych (środki EFRR EUR) złożone w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia (PO) w ramach Priorytetu 3, Działania 3.2 Współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe) i podejmuje decyzję o ich zatwierdzeniu do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Euroregionalna Komisja Oceniająca rozpatruje projekty sieciowe o wartości EUR kosztów kwalifikowalnych (środki EFRR EUR), po czym przekazuje je do zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Program. Fundusz Małych Projektów (FMP) Fundusz Małych Projektów to środki przeznaczone na realizację projektów, wydzielone w ramach Priorytetu 3 (PO), których celem jest rozwój współpracy partnerskiej poprzez wspieranie intensywnych działań kooperacyjnych, realizowanych przede wszystkim przez lokalne i regionalne instytucje oraz samorządy. Dzięki tej formie współpracy na obszarze wsparcia pozostaną trwałe efekty. Instytucja Audytowa (IA) Instytucja powołana przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 59 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (zwanego dalej Rozporządzeniem nr 1083/2006) z siedzibą na terenie kraju Instytucji Zarządzającej, wykonująca czynności, o których mowa w art. 62 Rozporządzenia 1083/2006. W PO Instytucja Audytowa została umiejscowiona w Polsce, w pionie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, z siedzibą w Warszawie. 5

6 Instytucja Certyfikująca (IC) Instytucja powołana przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 59 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, wykonująca czynności o których mowa w art. 61 Rozporządzenia 1083/2006, zapewniająca m.in. przeprowadzanie operacji finansowych ze środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, związanych z realizacją Europejskiej Współpracy Terytorialnej. W PO obowiązki Instytucji Certyfikującej będą realizowane przez Departament Instytucji Certyfikującej w polskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Instytucja Zarządzająca (IZ) Instytucja powołana przez kraje członkowskie Unii Europejskiej na podstawie art. 59 Rozporządzenia (WE) 1083/2006 oraz zgodnie z zapisami PO, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej w dniu 25 marca 2008 r. Funkcja Instytucji Zarządzającej ww. programem została powierzona polskiemu ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego. Zadania Instytucji Zarządzającej, o których mowa w art. 60 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, wykonuje Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Komitet Monitorujący (KM) Organ powołany przez Rzeczpospolitą Polską i Kraj Związkowy Brandenburgia w myśl art. 63 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, odpowiedzialny za monitorowanie postępu osiągniętego w ramach realizacji PO oraz za wybór projektów przeznaczonych do dofinansowania. Kontrola I stopnia Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 Rozporządzenia nr 1080/2006 państwo członkowskie ustanawia system kontroli umożliwiający weryfikację legalności i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez każdego Partnera, a w szczególności zasadności wydatków zadeklarowanych przez każdego Partnera uczestniczącego w operacji, jak również zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji z przepisami wspólnotowymi i krajowymi. W PO funkcję instytucji prowadzących kontrolę I stopnia po stronie polskiej pełni Lubuski Urząd Wojewódzki (LUW), po stronie brandenburskiej Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB). Instytucją Koordynująca (IK) Instytucja Koordynująca jest brandenburskim partnerem Instytucji Zarządzającej, działającym w imieniu Kraju Związkowego Brandenburgia w zakresie opracowywania i akceptacji decyzji, przepisów, procedur i procesów dotyczących programu, jak i poszczególnych projektów. Instytucja Koordynująca odpowiada za koordynację realizacji Programu w Kraju Związkowym Brandenburgia. W ramach PO funkcję tę pełni brandenburskie Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich, Referat 43. NUTS Z ang. nomenclature of teritorial units for statistics, czyli nomenklatura jednostek terytorialnych dla celów statystycznych. Jest to jednolity i spójny schemat statystycznego podziału terytorialnego stosowany w krajach Unii Europejskiej. Mały projekt Projekt o mniejszym zakresie i wysokości dofinansowania z EFRR (maksymalnie do wysokości 15 tys. EUR udziału środków EFRR), realizowany przez beneficjenta projektu FMP w ramach projektu parasolowego, wspierający działania na szczeblu lokalnym, w szczególności przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powiązań pomiędzy podmiotami, które realizują działania w obszarze przygranicznym. Projekt sieciowy (PS) Projekt realizowany przez beneficjenta PS, którego celem jest tworzenie bardziej spójnego i skoordynowanego podejścia, ukierunkowanego na rozwiązywanie wspólnych problemów w obszarze granicznym. Projekty sieciowe, to przedsięwzięcia o określonej tematyce, realizowane przez więcej 6

7 niż dwóch partnerów, w dłuższym okresie czasu, w szczególności w zakresie kultury, sportu, wymiany młodzieży i osób niepełnosprawnych, charakteryzujące się zmiennością uczestników. Projekt parasolowy (PP) Projekt realizowany przez Partnerów PP w ramach PO w ramach Priorytetu 3, którego celem jest realizacja projektów małych i sieciowych. Partnerzy Projektu Parasolowego (PPP) Podmioty wspólnie realizujące Projekt Parasolowy (PP) związane ze sobą Porozumieniem Partnerskim. Są to: po stronie polskiej polskie biuro Euroregionu Pro Europa Viadrina, polskie biuro Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, a po stronie brandenburskiej niemieckie biuro Euroregion Pro Europa Viadrina oraz niemieckie biuro Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Beneficjent Wiodący Projektu Parasolowego (BW PP) Partner Projektu Parasolowego, który w imieniu swoim oraz partnera składa wniosek o dofinansowanie projektu parasolowego z EFRR. Po zatwierdzeniu PP, podpisuje z Instytucją Zarządzającą Umowę o dofinansowanie projektu oraz ponosi odpowiedzialność organizacyjną, merytoryczną i finansową za projekt. Środki na zarządzanie FMP oraz PS Środki wydzielone w ramach Priorytetu 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji PO przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania i promocji FMP oraz PS ponoszonych przez PPP. Środki przeznaczone na realizację oraz na zarządzanie projektów w ramach FMP i PS stanowią łącznie kwotę środków przeznaczonych na realizację działań w ramach działania 3.2: Współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów [FMP] i projekty sieciowe) PO. Wspólne Wytyczne Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS) Wspólny dokument polskich oraz niemieckich biur Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa- Nysa-Bóbr, zawierający informacje dla wnioskodawców FMP i PS, dotyczące warunków udzielania dofinansowania, składania wniosków, oceny projektów i sposobu wdrażania. Wytyczne podlegają zatwierdzeniu przez IZ oraz IK. 7

8 WPROWADZENIE Podręcznik wdrażania projektów w ramach FMP oraz PS (zwany dalej Podręcznikiem ) określa szczegółowe procedury w zakresie zarządzania i wdrażania FMP i PS. Został on opracowany na potrzeby instytucji zaangażowanych we wdrażanie FMP i PS na pograniczu polsko-brandenburskim. Celem dokumentu jest określenie zasad i procedur wdrażania PP, w tym roli i zadań PPP. W związku z tym niniejszy podręcznik jest narzędziem metodologicznym dla wszystkich podmiotów uczestniczących w cyklu projektowym PP, w tym dla IZ, IK i WST, oraz jest wiążący dla PPP, a opisane w nim procedury są obligatoryjne. Ponieważ FMP i PS realizowany jest w ramach PO, projekty podlegają także zasadom określonym dla Programu zarówno w dokumencie programowym, jak i w Podręczniku Beneficjenta Wiodącego. 1. Podstawowa charakterystyka FMP i PS Małe projekty w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach są kontynuacją Funduszu Mikroprojektów realizowanego w okresie programowym (do 2004 r. w ramach Programu UE Phare CBC i Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA, a następnie po 2004 r. z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA), gdzie małe projekty służyły w szczególności pielęgnowaniu i intensyfikowaniu transgranicznej informacji, komunikacji i współpracy między obywatelami, stowarzyszeniami i samorządami na transgranicznym obszarze wsparcia oraz wzmocnieniu identyfikacji społeczeństwa z regionem Główne cele projektów małych i sieciowych W ramach działania 3.2: Współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów [FMP] i projekty sieciowe) Priorytetu 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji PO, wyodrębnione zostały środki przeznaczone na realizację FMP i PS. Celem tego działania jest rozwój współpracy partnerskiej poprzez wspieranie intensywnych działań kooperacyjnych realizowanych przez lokalne i regionalne instytucje oraz samorządy. Dzięki tej formie współpracy powstaną bezpośrednio na obszarze wsparcia trwałe efekty multiplikacyjne. PS to następny po małych projektach, bardziej zaawansowany etap realizacji współpracy transgranicznej, nadający jej szerszy wymiar. Ich celem jest tworzenie bardziej spójnego i skoordynowanego podejścia, ukierunkowanego na rozwiązywanie wspólnych problemów w obszarze granicznym. PS to przedsięwzięcia o określonej tematyce, realizowane przez więcej niż dwóch partnerów z obszaru wsparcia w dłuższym okresie czasu, w szczególności w zakresie kultury, sportu, wymiany młodzieży i osób niepełnosprawnych, charakteryzujące się zmiennością uczestników, względnie różnorodnością aspektów tematycznych. Możliwymi projektami w ramach FMP i PS byłyby w szczególności: - wspieranie współpracy sąsiedzkiej jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych podmiotów kultury, organizacji pozarządowych i instytucji w celu kształtowania transgranicznych stosunków sąsiedzkich, względnie spójności społecznej, - wspólne kulturalne, społeczne, sportowe i uczniowskie projekty oraz imprezy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, - organizowanie wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, wystaw, warsztatów artystycznych), - wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjnoedukacyjnej, - działania ukierunkowane na integrację społeczności w obszarze przygranicznym, 8

9 - transgraniczna współpraca szkół, organizacji młodzieżowych, wymiana młodzieży, studentów, uczniów, pracowników naukowych i dydaktycznych, a także małe działania inwestycyjne niezbędne do realizacji działania, - wspieranie tworzenia wspólnych produktów kultury, turystyki i (tradycyjnego) rzemiosła, - wspomaganie działań podtrzymujących lokalną i regionalną tożsamość i tradycję Obszar wsparcia Środki dostępne w ramach działania 3.2. PO przeznaczone zostaną na FMP i PS realizowane przez partnerów pochodzących z obszarów położonych wzdłuż granicy polsko-niemieckiej i określonych zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 na poziomie NUTS III. Zatem obszar wsparcia obejmuje następujące jednostki terytorialne NUTS III: po polskiej stronie granicy jest to cały obszar województwa lubuskiego, na który składają się 2 podregiony poziomu NUTS III: gorzowski (w skład którego wchodzą powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski), zielonogórski (w skład którego wchodzą powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra), po niemieckiej stronie granicy są to następujące regiony poziomu NUTS III: powiat Märkisch-Oderland, powiat Oder-Spree, powiat Spree-Neiße, miasto na prawach powiatu Frankfurt nad Odrą, miasto na prawach powiatu Cottbus. Razem obszar wsparcia obejmuje powierzchnię km², z czego po polskiej stronie znajduje się km², (100% obszaru województwa lubuskiego), po niemieckiej zaś km² (21,5% powierzchni Kraju Związkowego Brandenburgia). Obszar ten zamieszkuje po polskiej stronie , po niemieckiej zaś , łącznie mieszkańców. BERLIN Markisch- Oderland Gorzowski Frankfurt LUBUSKIE (Oder) BRANDENBURG Oder-Spree Cottbus Spree-Neisse Zielonogórski 9

10 Na potrzeby FMP i PS pogranicze podzielone zostało na obszary przynależności określone według działalności poszczególnych Euroregionów. Obszary te, określone ściślej według obszarów administracyjnych powiatów lub gmin są, na podstawie porozumienia struktur terytorialnych i regionalnych, przyporządkowane poszczególnym PPP. Dla pogranicza lubusko-brandenburskiego ustanowionych jest po 2 PPP po każdej stronie granicy. Zasięg terytorialny niemieckiej części Euroregionu Pro Europa Viadrina obejmuje powiaty: Märkisch Oderland, Oder Spree, miasto Frankfurt nad Odrą, natomiast polskiej części powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński (z wyłączeniem gminy Torzym) oraz miasto Gorzów Wlkp. (obszar Euroregionu Pro Europa Viadrina) Niemiecka część Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr obejmuje swym zasięgiem powiat Spree-Neiße i miasto Cottbus. Polska część zaś powiaty krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski, miasto Zielona Góra, Gminę Cybinka, Gminę Torzym oraz Gminę Zbąszyń. (obszar Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr) 10

11 Zgodnie z ustaleniami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, w tym Komisji Europejskiej, w ramach FMP i PS istnieje możliwość realizacji projektów przy współudziale partnerów z siedzibą poza obowiązującym obszarem wsparcia PO, przy czym wydatki kwalifikowane ponoszone mogą być jedynie na obszarze wsparcia PO przez partnerów z siedzibą na obszarze wsparcia PO. Rozwiązanie to może być jednak stosowane wyjątkowo i może dotyczyć wyłącznie projektów, w których udział partnera spoza obszaru kwalifikowanego jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu w głównym obszarze PO Środki alokowane w ramach programu Cel 3, współpraca transgraniczna W ramach programu Cel 3, współpraca transgraniczna, na okres planowania dla PO alokowane zostały środki w łącznej wysokości EUR, z czego kwota środków EFRR wynosi EUR, a kwota wkładu krajowego odpowiednio EUR. Na Priorytet 3 przeznaczonych zostało 28,43 % alokacji PO, co stanowi kwotę EUR. Środki EFRR tej kwoty wynoszą EUR. Część tych środków przeznaczonych dla polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego jest przeznaczona do wykorzystania i wspierania projektów realizowanych w ramach działania 3.2. jako FMP i PS. Wysokość środków przeznaczonych na wdrażanie i zarządzanie FMP i PS dla polskich i niemieckich biur Euroregionów przedstawiona zostanie w dalszej części podręcznika, w punkcie i zasady wdrażania Projektu Parasolowego 2.1. Charakterystyka Projektów Parasolowych W ramach FMP i PS realizowane są cztery PP, dzielące okres programowania na dwie części: oraz okres Każdorazowo w PP uczestniczy polskie oraz odpowiednie niemieckie biuro danego Euroregionu. W przypadku PP, którego celem jest wdrażanie FMP i PS w polskiej części obszaru wsparcia, obejmującej swym zasięgiem terytorium danego Euroregionu, rolę BW PP pełni polskie biuro Euroregionu, niemieckie zaś pełni rolę PPP. W przypadku PP dotyczącego wdrażania FMP i PS w brandenburskiej części obszaru wsparcia, obejmującej swym zasięgiem terytorium danego Euroregionu, rolę BW PP pełni odpowiednio niemieckie biuro Euroregionu, a rolę Partnera polskie biuro Partnerstwo PP jako narzędzie służące wdrażaniu FMP oraz PS w ramach działania 3.2 PO jest przygotowywany i realizowany każdorazowo wspólnie przez dwa uprawnione podmioty PPP. Są nimi: polskie biuro Euroregionu Pro Europa Viadrina razem z niemieckim biurem Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz polskie biuro Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr razem z niemieckim biurem Euroregionu Sprewa-Nysa- Bóbr i odwrotnie. 1 Po wejściu w życie zmiany PO, polegającej na umożliwieniu korzystania w ramach PO z art. 21 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 dopuszczone zostanie uznanie wydatków kwalifikowanych poniesionych na poziomie projektów przez partnerów znajdujących się poza obszarem wsparcia. Rozwiązanie to nie będzie jednak stanowić reguły przyjętej w PO i może dotyczyć jedynie wyjątkowych przypadków. Wydatki takie będą mogły być uznawane po spełnieniu poniższych kryteriów: - wydatki te muszą być powiązane z bezpośrednio z projektem i wzmacniać istniejące partnerstwo pomiędzy podmiotami realizującymi projekt; - ich poniesienie powinno przynosić korzyść dla obszaru wsparcia; - poniesienie tych wydatków warunkuje osiągnięcie celów projektu; - wartość ww. wydatków nie może przekroczyć wartości 20% całkowitych wydatków w projekcie. 2 Aneksami do umów o dofinansowanie PP zostały przedłużone następujące terminy: - w PP polskiego biura Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz PP polskiego biura Euroregionu Pro Europa Viadrina termin zakończenia rzeczowego realizacji FMP i PS do r., a zarządzania do r. - w PP niemieckiego biura Euroregionu Spree-Neisse-Bober termin zakończenia rzeczowego realizacji FMP i PS do r. - w PP niemieckiego biura Euroregionu Pro Europa Viadrina termin zakończenia rzeczowego realizacji FMP i PS do r. 11

12 Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia EFRR projekt w ramach współpracy transgranicznej musi spełniać co najmniej dwa z czterech kryteriów współpracy: 1. wspólne przygotowanie projektu, 2. wspólna realizacja projektu, 3. wspólny personel projektu, 4. wspólne finansowanie projektu. Zakres działalności PPP określa porozumienie partnerskie. Każdy PPP odpowiada za wdrażanie swojej części projektu Zasada Beneficjenta Wiodącego Zgodnie z obowiązującą zasadą art. 20 Rozporządzenia EFRR dla PP spośród PPP wyznaczony jest BW PP. Jak wspomniano powyżej, każdorazowo dla polskiego obszaru wsparcia, obejmującego swym zasięgiem terytorium danego Euroregionu, rolę BW PP pełni właściwe polskie biuro Euroregionu, dla brandenburskiego zaś właściwe biuro niemieckie. Wniosek o dofinansowanie PP składa BW PP, który jest związany Porozumieniem Partnerskim z Partnerem. BW PP, we współpracy z Partnerem, wnioskuje w drodze wspólnego projektu o środki na PP dotyczący jego obszaru wsparcia. Projekt ten obejmuje zarówno wniosek o środki na dofinansowanie małych projektów i projektów sieciowych, jak i środki na pokrycie kosztów na zarządzanie FMP i PS. PPP określają sposób zarządzania i administrowania PP regulując w porozumieniu swoje czynności, odpowiedzialność i terytorialny zasięgu działalności. Czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem projektów są realizowane przez PPP oddzielnie. Zasada Beneficjenta Wiodącego oznacza w praktyce, iż jest on odpowiedzialny za następujące zadania: - złożenie wniosku o dofinansowanie PP do WST, a po zatwierdzeniu PP przez KM za podpisanie Umowy o dofinansowanie; - ogólne zarządzanie PP; - przekazanie dofinansowania z EFRR do PPP w przypadku wspólnego finansowania; - składanie raportów całościowych z postępów realizacji PP, do WST w imieniu wszystkich PPP; - pełnienie funkcji organu pośredniczącego w kontaktach między instytucjami programowymi, (takimi jak WST, KM, IZ, IK itd.) a PPP. PPP powinni aktywnie brać udział w zarządzaniu projektem i jego realizacji, a także w działaniach informacyjnych i komunikacyjnych. PPP powinni w szczególności: - przyjmować odpowiedzialność za wypełnianie działań PP, w które są zaangażowani lub za które są odpowiedzialni jak to zostało określone we wniosku projektowym i w Porozumieniu partnerskim; - być odpowiedzialni za wszelkie nieprawidłowości w wydatkach, które zadeklarowali (w przypadku wspólnego finansowania PP); - sporządzać raporty z postępu realizacji projektu z działań, które wykonali w ramach realizacji wspólnego projektu w odpowiednim czasie, aby umożliwić BW PP przedstawianie raportów z postępu realizacji PP jako całości do WST. Poniższa tabela przestawia podział zadań pomiędzy BW i PPP. 12

13 W przypadku wniosków o dofinansowanie PP złożonych przez biura Euroregionów dla pierwszego okresu realizacji PP do roku 2011 PPP nie przewidzieli wspólnego finansowania PP, jednakże w poniższej tabeli możliwość ta została uwzględniona w celu przedstawienia pełnego podziału zadań. Formalna odpowiedzialność Partnerów Etap projektu Odpowiedzialność BW PP Odpowiedzialność PPP Opracowanie wniosek i Koordynacja wkładu Partnerów. Złożenie wniosku. Wspólne stworzenie projektu i wniosku aplikacyjnego. Finansowanie Finansowa realizacja projektu, w szczególności: zabezpieczenie współfinansowania projektu (w przypadku wspólnego finansowania), założenie konta projektu, prowadzenie księgowości, jak również przechowywanie dokumentacji dotyczącej projektu. W przypadku wspólnego finansowania - zapewnienie współfinansowania krajowego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Kontraktowanie Podpisanie Umowy o dofinansowanie z IZ. BW PP sporządza i zawiera Porozumienie partnerskie według wzoru ustalonego przez IZ. Podpisanie Porozumienia partnerskiego i tym samym zobowiązanie się do realizacji wszystkich zaakceptowanych działań i ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności finansowej. Wdrażanie Ponoszenie przed IZ odpowiedzialności za całościowe wdrażanie projektu, przy jednoczesnym aktywnym udziale Partnera w realizacji projektu. Zapewnienie przez BW PP koordynacji projektu (sterowanie projektem, monitoring, itd.) Czynny udział w realizacji projektu, ponoszenie odpowiedzialności za prowadzenie działań, zapisanych we wniosku i w Porozumieniu partnerskim. Finanse raportowanie i W przypadku wspólnego finansowania Partner PP jest odpowiedzialny za zapewnienie potwierdzenia jego wydatków przez kontrolera I stopnia. Zapewnia, iż certyfikaty kontroli I stopnia oraz inne dokumenty zostaną dostarczone BW PP tak szybko, jak to tylko możliwe, w terminie nie przekraczającym daty końcowej wyznaczonej przez BW PP. W przypadku wspólnego finansowania BW PP sprawdza, czy wydatki Partnerów PP zostały zatwierdzone w ramach kontroli I stopnia. BW PP zapewnia, że raportowane wydatki zostały poniesione wyłącznie na zaakceptowane działania. Kontroler BW PP nie ocenia jakości pracy Partnerów projektu. Dotyczy tylko polskich PPP: BW PP odpowiada za uzyskanie i rozliczanie środków z budżetu państwa (przeznaczonych na współfinansowanie swoich wydatków na zarządzanie FMP i PS jak i współfinansowanie projektów małych i sieciowych) zgodnie Dotyczy tylko polskich PPP: Partner PP odpowiada za uzyskanie i rozliczanie środków z budżetu państwa (przeznaczonych na współfinansowanie swoich wydatków na zarządzanie FMP i PS jak i współfinansowanie projektów małych i sieciowych) zgodnie 13

14 Płatności Nieprawidłowości z obowiązującymi na dany rok procedurami krajowymi. BW PP otrzymuje płatności z tytułu dofinansowania i jest zobowiązany w przypadku wspólnego finansowania - do niezwłocznego przekazywania odpowiednich części dofinansowania na rachunki bankowe Partnerów. W przypadku, kiedy finansowanie należy jedynie do obowiązków BW PP, przekazuje on płatności w EUR w części należnej B FMP/PS bez zwłoki i zgodnie z kwotami podanymi w zatwierdzonych raportach z postępu realizacji projektu małego lub sieciowego. BW PP jest zobowiązany do zwrotu środków z EFRR wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowo lub nienależnie wypłaconych. W przypadku wspólnego finansowania żąda w tym celu zwrotu środków od danego Partnera. Jeżeli środki nie mogą być odzyskane od partnera, państwo członkowskie, z którego pochodzi Partner, jest pociągane do odpowiedzialności w tym zakresie. z obowiązującymi na dany rok procedurami krajowymi. W przypadku wspólnego finansowania PPP otrzymuje płatności w EUR od BW PP i w części należnej B FMP/PS przekazuje środki bez zwłoki w zgodzie z kwotami podanymi w zatwierdzonych raportach z postępu realizacji projektów małych i sieciowych. Każdy Partner projektu ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek nieprawidłowość w zadeklarowanych wydatkach Wspólne działania w ramach Projektu Parasolowego BW PP i PPP będą w ramach PP realizowali m. in. następujące działania: - przygotowanie i ogłoszenie naboru projektów małych i sieciowych (w ramach działań przygotowawczych PPP opracowali Wspólne Wytyczne Małych Projektów i Projektów Sieciowych, formularze wniosków wraz z załącznikami, regulamin EKO oraz dokumenty niezbędne do oceny projektów), - promocja Projektu Parasolowego w ramach PO, - konsultacje w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, - przedkładanie ocenionych formalnie wniosków w ramach FMP i PS do zatwierdzenia przez EKO, - organizacja posiedzeń EKO, - przeprowadzanie oceny technicznej i zatwierdzanie wniosków przez EKO, - monitorowanie i kontrola wdrażania FMP i PS, - przedkładanie raportów z postępu realizacji PP. 14

15 2.5. Budżet Projektu Parasolowego BW PP we współpracy oraz po uzgodnieniu z PPP przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu parasolowego ze środków EFRR. Plan kosztów obejmuje zarówno środki przeznaczone na dofinansowanie projektów małych, sieciowych, jak i koszty zarządzania FMP i PS Środki alokowane na FMP i PS zarządzane przez polskie biura Euroregionów Decyzją IZ alokacja środków na FMP i PS zarządzane przez polskie biura Euroregionów wynosi do 22% polskiej alokacji EFRR do Programu. Warunkiem powierzenia Euroregionom wspomnianej kwoty jest przygotowanie i zatwierdzenie przez KM wniosków projektowych w tej kwocie. 15% środków projektu powinno zostać przeznaczone przez Euroregiony na pokrycie kosztów zarządzania. Pozostałe 85% środków Euroregiony przeznaczają na dofinansowanie małych projektów i projektów sieciowych. Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania określona jest w Umowie o dofinansowanie. W wyniku uzgodnień pomiędzy IZ a polskimi biurami Euroregionów na cały okres programowania zostaną złożone dwa wnioski projektowe, z czego pierwszy obejmować będzie okres , drugi zaś Na lata przeznaczonych może zostać 14% z 22% alokacji EFRR. Ponadto na lata podział alokacji, pomiędzy poszczególne polskie biura Euroregionów, jest następujący: - Euroregion Pro Europa Viadrina otrzyma 43,5% środków przeznaczonych na FMP i PS, - Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr otrzyma 56,5% środków przeznaczonych na FMP i PS Środki alokowane na FMP i PS zarządzane przez niemieckie biura Euroregionów W wyniku uzgodnień pomiędzy IZ a niemieckimi biurami Euroregionów na cały okres programowania zostaną złożone dwa wnioski projektowe na lata i W ramach brandenburskiej alokacji na wdrażane FMP przeznaczonych zostanie dla każdego Euroregionu na całkowity czas trwania programu 4 mln EUR, czyli 8 mln EUR środków EFRR łącznie dla obu Euroregionów.). Po stronie niemieckiej przewiduje się rocznie realizację 3-4 projektów sieciowych. Na te projekty przeznaczona zostanie część środków z projektów parasolowych przeznaczonych na wdrażanie projektów FMP i PS w odpowiedniej wysokości. Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania określona jest w Umowie o dofinansowanie Wysokość dofinansowania Projektu Parasolowego W przypadku PP Beneficjent Wiodący powinien zagwarantować jego współfinansowanie w wysokości co najmniej 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, czy to ze źródeł własnych lub ze źródeł wnioskodawców (odbiorców końcowych, którym zostanie przyznane dofinansowanie w ramach FMP lub PS), lub po stronie polskiej w części z budżetu państwa RP. Dofinansowanie z EFRR wynosi maks. 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektów małych i sieciowych. Po stronie polskiej możliwe jest finansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa do 10% wydatków projektów małych i sieciowych ponoszonych/planowanych do poniesienia w ramach PO Środki finansowe przeznaczone na zarządzanie FMP i PS Środki wydzielone w ramach PP na zarządzanie FMP i PS są przeznaczone wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych na zapewnienie czynności związanych z zarządzaniem i administrowaniem PP. Wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania określona jest w Umowie o dofinansowanie. Na współfinansowanie kosztów zarządzania polskie biuro Euroregionu może w ramach PP uzyskać środki z budżetu państwa polskiego do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych. 15

16 Dofinansowanie z budżetu państwa 3 Środki z budżetu państwa przyznawane są na podstawie zatwierdzanej każdego roku przez Ministra Rozwoju Regionalnego Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Zatwierdzona procedura jest publikowana na stronie internetowej: Zgodnie z ww. dokumentem wniosek o środki z rezerwy celowej na pokrycie wkładu krajowego z budżetu państwa dla projektów małych oraz sieciowych realizowanych w ramach PO może dotyczyć zapotrzebowania na środki budżetu państwa w wysokości do 10% całkowitych kosztów kwalilfikowalnych. Natomiast wydatki związane z zarządzaniem projektem przez Euroregion mogą dotyczyć zapotrzebowania na środki z budżetu państwa w wysokości do 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przyznawane jest do wydatków poświadczonych przez kontrolera I stopnia (LUW). Z wnioskami o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa polskie biuro Euroregionu występuje do LUW po otrzymaniu Certyfikatu poświadczającego jego własne wydatki na zarządzanie oraz wydatki beneficjentów projektów małych i sieciowych zgodnie z procedurą obowiązującą w danym roku. LUW weryfikuje wnioskowaną przez dany Euroregion kwotę na podstawie informacji (tj. Certyfikatów) o kwocie wydatków poświadczonych przez kontrolera tj. przez właściwą jednostkę w tym samym urzędzie wojewódzkim oraz właściwych umów o dofinansowanie projektów FMP i PS. LUW na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania Euroregionu występuje do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa. Terminy wnioskowania określone są w ww. Procedurach Składanie wniosku o dofinansowanie Projektu Parasolowego Dwujęzyczny wniosek o dofinansowanie PP składa BW PP do WST zgodnie z procedurą określoną w Podręczniku Beneficjenta Wiodącego. WST dokonuje oceny formalnej/kwalifikowalności wydatków i na wniosek IZ przedkłada wniosek do zatwierdzenia przez KM. Plan kosztów PP obejmuje, w przypadku wspólnego finansowania, środki EFRR polskiej i niemieckiej strony zarówno na samo dofinansowanie odbiorców końcowych projektów małych i sieciowych, jak i środki na częściowe pokrycie wydatków na administrowanie FMP i PS Zatwierdzanie Projektu Parasolowego i podpisanie Umowy o dofinansowanie Po zatwierdzeniu PP przez KM z BW PP podpisywana jest Umowa o dofinansowanie PP. Umowę z BW PP zawiera Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w funkcji IZ. Wzór umowy przygotowywany jest przez IZ. Umowa potwierdza ostatecznie przyznanie dofinansowania i stanowi ramy prawne i finansowe dla działań realizowanych w ramach PP. W szczególności określa ona wzajemne prawa i obowiązki w zakresie wypłaty środków, monitorowania i sprawozdawczości, systemu kontroli oraz audytu, jak również oceny, działań informacyjnych i promocyjnych związanych z projektem. Uruchomienie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach FMP i PS następuje po przygotowaniu pakietu aplikacyjnego, składającego się z następujących dokumentów: - Wspólne wytyczne dla FMP i dla PS, - regulamin prac Euroregionalnej Komisji Oceniającej wraz z deklaracją bezstronności i poufności oceniających wnioski w ramach FMP i PS, 3 dotyczy tylko polskich beneficjentów 16

17 - formularz wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach FMP wraz z załącznikami, - formularz wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach PS wraz z załącznikami, - karta oceny formalnej oraz karta oceny merytorycznej Podpisanie Porozumienia partnerskiego Zgodnie z obowiązującymi procedurami, BW PP zawiera Porozumienie partnerskie z PPP. Niezbędny minimalny zakres, jaki umowa ta powinna regulować, ustalony został przez IZ. Wzór tego dokumentu opublikowany jest na stronie internetowej PO (www.plbb.eu). Ponadto Porozumienie określać powinno rolę, zadania, obowiązki i uprawnienia PPP oraz ramy czasowe i finansowe PP, a w szczególności: - działania każdego z partnerów w ramach realizacji PP, - obowiązki każdego z partnerów w ramach realizacji PP, - budżet PP, - uregulowania dotyczące zarządzania finansami (księgowość, sprawozdawczość, kontrola finansowa, płatności z EFRR), - odpowiedzialność finansową PPP (w przypadku wspólnego finansowania projektu), - uregulowania dotyczące zwrotu środków (w przypadku błędów w sprawozdawczości lub w kwotach przekazanych środków), - rozwiązywanie konfliktów pomiędzy partnerami; - wymogi dot. działań informacyjnych i promocyjnych. Porozumienie partnerskie powinno zostać zawarte i przesłane do WST i IZ najpóźniej w dniu złożenia pierwszego raportu z postępu realizacji projektu przez BW PP Zasady przyznania zaliczki na realizację Projektu Parasolowego Z uwagi na specyfikę zadań realizowanych przez PPP dotyczących zarządzania FMP i PS, po akceptacji IZ, możliwa jest płatność zaliczkowa na potrzeby wdrażania FMP i PS. Uzgodnienia dotyczące przekazania zaliczki zawarte muszą zostać w Umowie o dofinansowanie projektu parasolowego z uwzględnieniem następujących zasad: - zaliczka na realizację Projektu Parasolowego może zostać przekazana jednorazowo w wysokości 10 % wkładu EFRR dla Projektu, - warunkiem przekazania zaliczki jest wniesienie przez BW PP zabezpieczenia w postaci weksla in blanco na całą kwotę zaliczki, - środki przekazywane w formie zaliczki przeznaczone mogą zostać w wysokości 30% na pokrywanie wydatków ponoszonych na zarządzanie PP przez Euroregiony, a w pozostałych 70% na dokonywanie, tzw. bieżących refundacji wydatków ponoszonych przez B FMP i PS - do obsługi zaliczki BW PP zobowiązany jest do utworzenia osobnego rachunku bankowego Realizacja Projektu Parasolowego Realizacja PP odbywa się na podstawie następujących dokumentów: - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia , - Podręcznika Beneficjenta Wiodącego, - Wspólnych Wytycznych dla FMP i dla PS, - Podręcznika Wdrażania FMP i PS, - zatwierdzonego przez KM wniosku o przyznanie dofinansowania, 17

18 - formularza wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach FMP wraz z załącznikami, - formularza wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach projektów sieciowych wraz z załącznikami, - regulaminu prac Euroregionalnej Komisji Oceniającej wraz z deklaracją bezstronności i poufności oceniających wnioski w ramach FMP i PS. Po podpisaniu Umowy o dofinansowanie dla PP biuro Euroregionu ogłasza oficjalne otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów małych i sieciowych. BW PP informuje IZ, IK oraz WST o otwarciu naboru. Ogłoszenie precyzujące informacje dotyczące naboru projektów małych i sieciowych publikowane jest na stronie internetowej danego Euroregionu oraz w innych mediach (np. w prasie lokalnej). Do zadań PPP należy organizacja szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców z obszaru wsparcia obsługiwanego przez każdego PPP. Informacja o terminach szkoleń publikowana jest na stronach internetowych PPP oraz przekazywana podmiotom odpowiedzialnym za promocję PO (WST, IZ, IK). W trakcie naboru PPP udzielają konsultacji potencjalnym wnioskodawcom. Zasady wdrażania i realizacji projektów małych i sieciowych przedstawione są w rozdziale 3. FMP i PS został podzielony na dwa etapy wdrażania: lata oraz Oznacza to, że IZ podpisuje z każdym biurem Euroregionu oddzielną umowę o dofinansowanie na każdy z tych etapów. Euroregion nie ma możliwości równoległego prowadzenia naboru w ramach obu umów o dofinansowanie Sprawozdawczość BW PP zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu PP i odpowiada za opracowanie i przekazanie WST Raportu z postępu realizacji projektu parasolowego. Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie BW PP przekazuje WST okresowe raporty z postępu realizacji PP w terminach i na zasadach określonych w aktualnej Instrukcji do wypełniania raportu. Ponadto ma on obowiązek przedłożenia WST końcowego Raportu z postępu realizacji PP w terminie określonym w aktualnej Instrukcji do wypełniania raportu. 1. B FMP i PS składają do właściwych Euroregionów raporty z realizacji projektów FMP/PS wraz z zestawieniem faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej w terminie 30 dni kalendarzowych 4 po zakończeniu okresu sprawozdawczego, określonego w umowie pomiędzy Euroregionem a B FMP/PS lub od daty podpisania umowy o dofinansowanie, w przypadku projektów dla których ww. umowa została podpisana po zakończeniu realizacji projektu. 2. Euroregiony weryfikują kwalifikowalność 100% wydatków B FMP/PS (zgodnie z wytycznymi w zakresie Kontroli pierwszego stopnia) w terminie 35 dni roboczych po otrzymaniu raportów z realizacji od B FMP / PS. Do terminu nie wlicza się czasu oczekiwania na przekazanie uzupełnień i wyjaśnień przez B FMP/PS. Następnie przygotowują i przekazują do właściwego kontrolera I stopnia zbiorcze zestawienie wydatków (bez dokumentów poświadczających wydatki) w podziale na poszczególne projekty FMP/PS. Na podstawie zestawienia wybierana jest próba dokumentów do kontroli, której dokonuje właściwy kontroler I stopnia. 3. Euroregion po zakończeniu okresu sprawozdawczego zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu parasolowego (w trakcie którego dokonał zatwierdzenia szeregu Raportów B FMP/PS), w przeciągu 10 dni kalendarzowych przygotowuje zbiorczy Raport z postępu 4 Termin ten ustalony jest we wzorze umowy o dofinansowanie między Euroregionem a beneficjentem FMP i PS (dla polskich biur Euroregionów Pro Europa Viadrina oraz Sprewa-Nysa-Bóbr). Może różnić się w przypadku umów zawieranych pomiędzy niemieckimi biurami ww. Euroregionów i beneficjentami projektów małych i sieciowych. 18

19 realizacji projektu parasolowego (zawierający zatwierdzone w okresie sprawozdawczym Raporty B FMP/PS) i przesyła go do kontrolerów I stopnia. 4. Kontrolerzy I stopnia weryfikują i zatwierdzają wydatki B FMP i PS oraz wydatki na zarządzanie PP w terminie nie dłuższym niż 25 dni kalendarzowych od przekazania dokumentów przez Euroregion. Do terminu nie wlicza się czasu oczekiwania na przekazanie uzupełnień i wyjaśnień przez Euroregion. W przypadku RK do terminu 25 dni nie wliczany jest czas na czynności związane z kontrolą końcową projektu. 5. BW PP przesyła Raport z postępu realizacji całego projektu wraz z uzyskanymi podczas kontroli I stopnia certyfikatami wydatków i przekazuje go do WST w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania certyfikatu kontroli I stopnia (dla RK 10 dni kalendarzowych). Raport z postępu realizacji projektu, do złożenia którego jest zobowiązany BW PP zawiera: - część rzeczową i - część finansową (w tym wniosek o płatność). Raport w części finansowej zawiera informacje dotyczące finansów w zakresie wdrażanego projektu, realizację budżetu oraz listy wydatków poświadczone dowodami księgowymi i fakturami. Jako że Raport z postępu realizacji projektu stanowi podstawę do wypłaty środków, poświadczenie wydatków (certyfikat) przez kontrolera stanowi integralną część takiego raportu. W części rzeczowej powinny zostać opisane przeprowadzone działania, osiągnięte wskaźniki i problemy, jakie wystąpiły podczas realizacji projektu. Procedura sprawozdawczości przebiega następująco: - Raport przedłożony przez BW PP jest sprawdzany przez pracowników WST. Jeżeli jest to konieczne, do BW PP wysyłana jest prośba o złożenie wyjaśnień. Złożony raport i tym samym wnioskowaną kwotę refundacji zatwierdza IZ. - IW - odpowiednia jednostka finansowa MRR (Departament Ekonomiczno-Finansowy) obsługująca rachunek programowy w imieniu IC dokonuje wypłaty na prowadzony w EUR rachunek bankowy BW PP Refundacja wydatków w projekcie Parasolowym W ramach PP przekazywane są zarówno środki EFRR na pokrycie wydatków zarządzania FMP i PS poniesionych przez każdego z PPP, jak i na wydatki związane z realizacją FMP i PS, poniesione przez poszczególnych B FMP i PS. Refundacja wydatków poniesionych w ramach PP odbywa się w oparciu o ww. raporty z postępu realizacji PP, zawierające odrębną część dotyczącą wydatków poniesionych na zarządzanie projektem przez poszczególne Euroregiony Refundacja wydatków związanych z zarządzaniem FMP i PS Refundacja z EFRR wydatków poniesionych przez PPP związanych z zarządzaniem FMP i PS dokonywana jest na podstawie Zestawienia faktur i dokumentów o równoważnej wartości sporządzonego przez PPP, zweryfikowanego przez właściwego miejscowo kontrolera I stopnia. Kontroler poświadcza wydatki wystawiając stosowny certyfikat po skontrolowaniu administracyjnym 25% wartości tych wydatków, zgodnie z procedurami zawartymi we Wspólnych zasadach w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Z wnioskiem o dokonanie refundacji wydatków zarządzania (obejmującym w przypadku wspólnego finansowania wydatki zarówno polskich, jak i niemieckich PPP), na które otrzymali od kontrolerów certyfikat poszczególni PPP, występuje BW PP na zasadach i w terminach określonych w aktualnej wersji Instrukcji do wypełniania raportu. Po zatwierdzeniu wniosku przez IZ, IW przekazuje środki z EFRR na wyodrębnione (na potrzeby PP) konto bankowe BW PP. BW PP po otrzymaniu refundacji zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania odpowiednich środków na rzecz PPP (w przypadku wspólnego finansowania). 19

20 Ponadto odpowiednio udokumentowane i certyfikowane wydatki poniesione przez polskich PPP na zarządzanie FMP i PS są podstawą do otrzymania środków z budżetu państwa, zgodnie z obowiązującymi na dany rok procedurami krajowymi Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów małych i sieciowych Podstawą refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów FMP i PS przez B FMP i PS jest raport z postępu realizacji PP. Raport ten jest sporządzany przez BW PP, na podstawie raportów dostarczonych przez poszczególnych B FMP i PS. Podobnie jak w przypadku wydatków związanych z zarządzaniem, kontroler I stopnia również poświadcza wydatki związane z realizacją projektów FMP i PS. Po stronie polskiej na podstawie dokumentu, określonego w Wytycznych w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia , kontroler dobiera próbę minimum 5% projektów w ramach PP do kontroli przy zastosowaniu doboru statystycznego. Weryfikacja jest przeprowadzana na podstawie listy sprawdzającej do kontroli administracyjnej zatwierdzonej przez IZ. Biuro Euroregionu jest zobowiązane do przekazania kontrolerowi dokumentacji niezbędnej do zweryfikowania wylosowanych projektów. W przypadku, gdy kontroler uzna dokumentację uzyskaną od Euroregionu za niewystarczającą do oceny kwalifikowalności wydatku, ma prawo poprosić B FMP/PS i/lub Euroregion o wyjaśnienia lub dodatkowe dokumenty. Natomiast po stronie niemieckiej ze zbiorczego zestawienia projektów w ramach PP wybierana jest próba 25% projektów, która kontrolowana jest w sposób analogiczny do sposobu postępowania opisanego w punkcie 4.2. Wspólnych zasad w zakresie Kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia BW PP składa raport z postępu realizacji PP w terminach określonych w aktualnej wersji Instrukcji do wypełniania raportu do WST. Po jego weryfikacji przez WST i zatwierdzeniu przez IZ, IW obsługująca konto programowe w imieniu IC, przekazuje refundację środków z EFRR na konto bankowe BW PP. BW PP niezwłocznie po otrzymaniu środków, przekazuje odpowiednie kwoty refundacji PPP, którego wydatki objęte zostały raportem z postępu realizacji projektu (w przypadku wspólnego finansowania). Następnie każdy PPP przekazuje właściwe kwoty refundacji na konta poszczególnych B FMP i PS, których wydatki ujęto w raporcie z postępu realizacji PP. Środki FMP i PS można wykorzystać wyłącznie na refundacje części wydatków uznanych za kwalifikowalne i zatwierdzonych do realizacji projektów FMP / PS. W przypadku, gdy na realizację Projektu przekazana została zaliczka, zastosowanie mają dodatkowo następujące regulacje: Rozliczenie zaliczki na zarządzanie odbywa się w oparciu o okresowe Raporty z postępu realizacji PP Euroregionu będącego BW PP, zawierające odrębną część dotyczącą wydatków poniesionych na zarządzanie projektem przez poszczególne Euroregiony. Do Raportu należy dołączyć m.in. certyfikaty wydane przez kontrolerów I-go stopnia, zestawienie faktur/innych dokumentów finansowych scertyfikowanych przez kontrolerów I-go stopnia oraz zestawienie faktur/innych dokumentów finansowych, które zostały uznane przez kontrolerów I-go stopnia za niekwalifikowalne, a zostały uprzednio opłacone ze środków zaliczki na zarządzanie. W przypadku wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych, które zostały opłacone ze środków zaliczki, BW PP zwraca te środki na rachunek IZ wraz z odsetkami (określonymi zgodnie z Umową o dofinansowanie PP). Również rozliczenie zaliczki na bieżące refundacje odbywa się w oparciu o okresowe Raporty z postępu realizacji PP, które zawierają odrębną część dotyczącą wydatków w ramach projektów FMP/PS. 20

Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 2013 Programy operacyjne Europejskiej Współpracy pracy Terytorialnej w ramach poszczególnych komponentów

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław

Liczba etatów: 1 etat. Miejsce pracy: Wrocław Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020 z siedzibą we Wrocławiu Nr ref CPE-PL-SN-5/2014

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Interreg informacje ogólne największa z Inicjatyw Wspólnotowych UE składa się z trzech komponentów INTERREG

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY!

MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, uwzględniając ich główny przedmiot, zmiany można podzielić na następujące kategorie:

Dodatkowo, uwzględniając ich główny przedmiot, zmiany można podzielić na następujące kategorie: IX.5 Zmiany w projektach Po podpisaniu umowy o dofinansowanie istnieje w uzasadnionych przypadkach w ramach wniosku o zmianę możliwość dokonania niezbędnych zmian w projekcie. Poniżej opisane są kategorie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Bielsko- Biała 28 lipca 2016 Wniosek sporządza się i wysyła za pomocą aplikacji pn. Generator wniosków

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli) Podstawy prawne kontroli Porozumienie z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Podkarpackiego Kontrolerem,

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska

w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska Nabór Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w Osi Priorytetowej II Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport Priorytet inwestycyjny 7 b: Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(5)/12/14 Minister Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK Zakopane, r.

Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK Zakopane, r. Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Zakopane, 12.04.2016 r. Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 08. 2012-11.2014

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp.

INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. INFORMACJA POKONTROLNA NR 25/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 25/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej 3 Adres jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina ul. Nowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej

Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Wybrane aspekty wdrażania projektów z udziałem polskich partnerów w ramach Programu dla Europy Środkowej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 2020 Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Informacje ogólne Budżet programu: 100 mln euro

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW I PROJEKTY SIECIOWE w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW I PROJEKTY SIECIOWE w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Województwo Lubuskie) Brandenburgia FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW I PROJEKTY SIECIOWE w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Gorzów Wlkp. 20.11.2009

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 19

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowania projektów, przygotowanie i składanie wniosków oraz wybór i realizacja projektów

Zasady opracowania projektów, przygotowanie i składanie wniosków oraz wybór i realizacja projektów Zasady opracowania projektów, przygotowanie i składanie wniosków oraz wybór i realizacja projektów Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych: Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty w ramach Osi Priorytetowych: OP 1 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego 6c Zachowanie, ochrona, promowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja

INFORMACJA POKONTROLNA. 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 1 Numer kontroli 14/15/INT-IV Numer Projektu: INT-10-0020 Tytuł Projektu: Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A kontynuacja 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 DEFINICJE WYTYCZNE DO PROGRAMÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY NA ROK 2015 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: 1) NCK Narodowe Centrum Kultury; 1 DEFINICJE 2) dyrektor Dyrektor Narodowego Centrum Kultury; 3)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Wytyczne do przygotowania schematów dotacyjnych Szwajcarsko-Polski Program Współpracy 1 Spis treści 1. Proces aplikowania... 3 1.1. Harmonogram działań i podział odpowiedzialności... 3 1.2. Komisja Przyznająca

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenia dla potencjalnych podczas II naboru wniosków Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai Kwiecień 2017 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna

INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB. ul. Szkolna 5, Cybinka. 4 Nazwa projektu Transgraniczna informacyjno-promocyjna platforma mobilna INFORMACJA POKONTROLNA NR 14/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 50/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Cybinka 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka 4 Nazwa projektu Transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka

PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka PO IG 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 1.04.2016 1 Spis treści 1 IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA... 3 2 PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (art.

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. Podstawy prawne Rozporządzenie 1083/2006 Art.58 ogólne zasady zarządzania i kontroli Art.59 określa instytucje odpowiedzialne za realizację kontroli Art.60

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina Mar-16 Numer 1/2016 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina Szanowni Czytelnicy, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" przedstawia Państwu kolejne wydanie

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Raportowanie postępu realizacji projektu. Rabka Zdrój, lipca 2017 r.

Raportowanie postępu realizacji projektu. Rabka Zdrój, lipca 2017 r. Raportowanie postępu realizacji projektu Rabka Zdrój, 11-12 lipca 2017 r. Sprawozdawczość projektu poprzez SL 2014 1. Częściowy wniosek o płatność (PP kontroler krajowy) Obejmuje dany okres raportowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 Zmiany w projekcie, stosowanie ryczałtów w projekcie, informacja i promocja projektów Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla partnerów projektów

Seminarium dla partnerów projektów Seminarium dla partnerów projektów Seminarium szkoleniowe dla partnerów już zatwierdzonych projektów - Podręcznik dla beneficjentów i wnioskodawców - Szczecin, dnia 14.10.2009 - 2 - - historia - Założenia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa nr 1 o dofinansowanie Małego Projektu/Projektu Sieciowego pod tytułem.o numerze:. w ramach Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Programy (grupy projektów)

Programy (grupy projektów) Programy (grupy projektów) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Wersja - luty 2006 Spis treści 1. Ogólne informacje...3 1.1. Co to jest program?...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r.

Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, r. Wybór projektów w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej (zakres EFRR i EFS) Warszawa, 22.05.2015 r. Prawne podstawy oceny i wyboru projektów Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/IiŚ/3(3)/12/2009 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wersja ostateczna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 26 Starosty Bialskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur wdrażania i realizacji projektu stypendialnego dla studentów powiatu bialskiego w roku akademickim 2006-2007,

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich.

Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich. Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich. Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB

INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/2013/PL-BB 1 Numer kontroli 9/2013/PL-BB 2 Nazwa jednostki Miejski Klub Sportowy Czarni-Browar kontrolowanej 3 Adres jednostki ul. Strzelecka 1, 66-460 Witnica kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie środków. 1. Finansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wydatków:

Przeznaczenie środków. 1. Finansowaniu mogą podlegać następujące rodzaje wydatków: Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budŝetu państwa na rok 2008 (część 83, poz. 8 i 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo