MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY!"

Transkrypt

1 MAŁE PROJEKTY DUŻE EFEKTY! PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA

2 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Głównym celem programów współpracy transgranicznej w latach było promowanie kontaktów wspierających rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochrona środowiska na terenach przygranicznych. Narzędziem realizacji tego celu na granicy polsko-czeskiej był Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska POWT RCz-RP z budżetem EUR z EFRR był największym programem współpracy transgranicznej okresu programowania , w którym uczestniczyła Polska. Cel globalny był realizowany za pośrednictwem czterech osi priorytetowych. OSIE PRIORYTETOWE I DZIEDZINY WSPARCIA Oś priorytetowa 1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Oś priorytetowa 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów Oś priorytetowa 4: Pomoc techniczna 2 Fundusz Mikroprojektów był jednym z obszarów wsparcia Osi Priorytetowej III Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Celem tej osi priorytetowej było wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne. Fundusz Mikroprojektów obejmował specyficzny cel: stymulację rozwoju społeczności lokalnej za pośrednictwem wsparcia działalności lokalnych podmiotów. Szczegółowo wzmacnianie kontaktów transgranicznych mieszkańców. Zarządzanie Programem Każdy program współpracy międzynarodowej finansowany ze środków Unii Europejskiej jest zarządzany przez instytucję wybraną na podstawie decyzji państw uczestniczących w Programie zwaną Instytucją Zarządzającą (IZ). Instytucją Zarządzającą programem czesko-polskiej współpracy transgranicznej było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Po stronie polskiej wdrażanie Programu zapewniał Koordynator Krajowy (KK) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP). Funkcję kontrolera powołanego w celu sprawdzania zgodności z prawem i prawidłowości wydatków wykazywanych przez każdego partnera uczestniczącego w realizacji projektu na terenie RCz pełniło Centrum Rozwoju Regionalnego RCz, a na terenie Polski Urzędy Wojewódzkie. Każdy program Europejskiej Współpracy Terytorialnej posiada własny Wspólny Sekretariat Techniczny (WST). Pracownicy WST pochodzą z Państw realizujących dany program. Siedziba czesko-polskiego Wspólnego Sekretariatu Technicznego znajduje się w Ołomuńcu (Republika Czeska). WST funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Centrum Rozwoju Regionalnego RCz. Alokacja na Fundusz Mikroprojektów Z całej kwoty przeznaczonej na Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska na Fundusz Mikroprojektów przeznaczonych zostało 20% łącznej alokacji. W POWT RCz-RP Fundusz Mikroprojektów potraktowano już nie jako narzędzie, lecz wydzielony, samodzielny obszar wsparcia, z budżetem dla całego polsko-czeskiego pogranicza na poziomie EUR z EFRR. Kwotę te przeznaczono do podziału pomiędzy sześć polsko-czeskich euroregionów (Beskidy, Glacensis, Nysa, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński).

3 Podział kwot na poszczególne polsko-czeskie Euroregiony przedstawiał się następująco: NAZWA EUROREGIONU POLSKA CZĘŚĆ CZESKA CZĘŚĆ RAZEM Nysa EUR EUR EUR Glacensis EUR EUR EUR Pradziad EUR EUR EUR Silesia EUR EUR EUR Śląsk Cieszyński EUR EUR EUR Beskidy EUR EUR EUR Razem EUR EUR EUR EUROREGION SILESIA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE SILESIA Przyznana alokacja dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Dofinansowanie z EFRR (w EUR) na mikroprojekty z tego (w EUR): na administracje czeska część polska część Łącznie Obszar działalności Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia przedstawiał się następująco Po stronie polskiej: część obszaru NUTS III Podregion Opolski województwo opolskie powiat głubczycki; część obszaru NUTS III Podregion Rybnicki województwo śląskie powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów), powiat grodzki Rybnik i powiat grodzki Żory. Po czeskiej stronie: obszar NUTS III Kraj Morawsko-Śląski teren powiatów Opawa, Nový Jičín, Ostrawa. Graniczne progi wysokości dofinansowania mikroprojektów Minimalne i maksymalne wartości dotyczące dofinansowania dla poszczególnych projektów, w ramach programu (FM) wynosiły: wartość minimalna: EUR wartość maksymalna: EUR Łączne wydatki kwalifikowane projektu mogły wynosić maksymalnie dwukrotność maksymalnej sumy wsparcia z Funduszu tzn EUR. W odróżnieniu od Programu INTERREG IIIA Czechy Polska, w POWT RCz-RP budżet mikroprojektów sporządzany był w walucie EURO, zaś wnioski o przyznanie dofinansowania wypełniane były za pomocą aplikacji internetowej BENEFIT 7. Płatności były realizowane jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych, tzn. Program nie przewidywał zaliczkowania. Maksymalny okres realizacji mikroprojektu wynosił 18 miesięcy. Finansowanie mikroprojektów Po stronie polskiej: maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 10% z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej; 5% z własnych środków wnioskodawcy. Po czeskiej stronie: maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 15% z własnych środków wnioskodawcy. Przebieg Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia został oficjalnie otwarty w dniu roku. Wnioskodawcy mogli swoje wnioski o dofinansowanie składać w systemie ciągłym to znaczy, że w każdej chwili można było złożyć wniosek o dofinansowanie, jednakże projekty były rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, w terminach wcześniej uchwalonych przez Członków EKS. Informacje o terminach naborów i terminach posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego były na bieżąco zamieszczane na stronach internetowych Zarządzających Funduszem Mikroprojektów zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie. 3

4 CAŁKOWITY PRZEGLĄD FUNDUSZ CZ PL Ogółem Ilość posiedzeń EKS Ilość procedur obiegowych 5 5 Ilość zaewidencjonowanych wniosków Ilość zarejestrowanych wniosków Ilość zatwierdzonych wniosków Ilość wstrzymanych wniosków Ilość odrzuconych wniosków Zatwierdzona wysokość dotacji z EFRR (EUR) , , ,93 Podsumowanie liczbowe Funduszu Mikroprojektów 1. Ilość wszystkich zatwierdzonych projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 505 projektów (strona polska + strona czeska) projekty polskiej strony Euroregionu Silesia projekty czeskiej strony Euroregionu Silesia 2. Szansa uzyskania wsparcia w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 5% 13% 82% wnioski odrzucone po kwalifikowalności wnioski odrzucone przez EKS wnioski zatwierdzone 3. Ilościowy podział wg. rodzaju projektów 269 strona PL strona CZ miękkie + miękkie z wyposażeniem inwestycyjne dokumentacyjne

5 4. Typy projektów (po polskiej stronie) 22% 78% samodzielny wspólny 5. Typy projektów (po czeskiej stronie) 30,15% 69,85% samodzielny wspólny 6. Procentowy udział projektów polskich beneficjentów zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący FM (wg powiatów) 48,0% 32,4% 10,8% Głubczycki 8,5% 0,3% Raciborski Rybnicki Wodzisławski m. Żory 7. Procentowy udział projektów czeskich beneficjentów zatwierdzonych przez Euroregionalny Komitet Sterujący FM (wg powiatów) 58,80% 35,70% 5,50% Opava Ostrava-město Novy Jičín 5

6 PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW W OKRESIE Podobnie jak w poprzednich okresach, elementem programu polsko-czeskiego będzie Fundusz Mikroprojektów, który wprowadzono już w przedakcesyjnych czesko-polskich programach PHARE CBC (w okresie pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) i pomyślnie realizowano w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA oraz w programie Tak jak dotychczas, również w nowym okresie Fundusz Mikroprojektów będzie zarządzany przez euroregiony, które jako tzw. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów będą wykonywać zadania związane z realizacją tej części programu. Zasięg terytorialny Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Zasięg terytorialny Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia nie ulega zmianie, czyli nadal będzie on przeznaczony dla wnioskodawców z terenu: Po stronie polskiej: część obszaru NUTS 3 Podregion Opolski województwo opolskie powiat głubczycki; część obszaru NUTS 3 Podregion Rybnicki województwo śląskie powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów), powiat grodzki Rybnik i powiat grodzki Żory. Po stronie czeskiej: obszar NUTS 3 Kraj Morawsko-Śląski teren powiatów Opawa, Nový Jičín, Ostrawa. Finansowanie mikroprojektów Po stronie polskiej: maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 5% z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej; 1) 10% z własnych środków wnioskodawcy. 2) Po czeskiej stronie: maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 15% z własnych środków wnioskodawcy. Osie priorytetowe Funduszu Mikroprojektów Zakres tematyczny Funduszu Mikroprojektów musi opierać się na osiach priorytetowych wybranych dla Programu i w Euroregionie Silesia przedstawia sią następująco: OP Nazwa osi priorytetowej Alokacja w % 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia 3 Edukacja i kwalifikacje 5 4 Współpraca instytucji i społeczności Euroregion Silesia Alokacja w EUR CZ PL CZ PL CZ PL RAZEM ) Finansowanie z budżetu państwa RP (w tym procent) od roku 2016 uzależnione od decyzji Rządu RP, 2) Finansowanie z budżetu państwa RP (w tym procent) od roku 2016 uzależnione od decyzji Rządu RP, 6

7 Graniczne progi wysokości dofinansowania mikroprojektów EUR (oś priorytetowa 3 i 4) oraz EUR (oś priorytetowa 2); w przypadku mikroprojektów z zasadą partnera wiodącego maksymalna wartość dofinansowania wynosi dwukrotność, tj EUR, względnie EUR. Typy mikroprojektów Ze względu na wprowadzenie zasady partnera wiodącego także w mikroprojektach w ramach Funduszu Mikroprojektów będą obecnie funkcjonować poniższe 3 typy projektów: 1. wspólny (= z partnerem wiodącym) projekt typu A o dofinansowanie wnioskuje partner wiodący w imieniu obu/wszystkich partnerów projektu 2. partnerski (= do tej pory nazywany wspólnym ) projekt typu B o dofinansowanie wnioskuje każdy z partnerów odrębnie 3. samodzielnie realizowany projekt typu C o dofinansowanie wnioskuje tylko jeden z partnerów. WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMACH Z LAT ORAZ O NOWYM PROGRAMIE INTERREEG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA NA LATA ZNAJDĄ PAŃSTWO NA STRONACH INTERNETOWYCH EUROREGIONU SILESIA ZAPRASZAMY DO NASZYCH SEKRETARIATÓW Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Polska strona Euroregionu Silesia ul. Batorego Racibórz 2 piętro, lokal nr 1 oraz 3 tel./fax tel./fax Euroregion Silesia CZ Czeska strona Euroregionu Silesia Horní náměstí 69, Opava Budynek Urzędu Miasta Opava 1 piętro, biuro nr 34 i 35 tel tel

8 Folder wydany w ramach projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE SIERPIEŃ 2015

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny

Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Podsumowanie Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 Grzegorz Gołda Wspólny Sekretariat Techniczny Historia finansowania współpracy na polsko słowackim pograniczu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r.

Perspektywa finansowa 2014-2020. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne. Kłodzko, 27 listopada 2014 r. 1 Perspektywa finansowa. Aktualny stan przygotowania, zasady przyznawania wsparcia, priorytety inwestycyjne Kłodzko, 27 listopada 2014 r. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Żywiec, 11 września 2017 r.

Żywiec, 11 września 2017 r. Żywiec, 11 września 2017 r. Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała) małopolskiego podkarpackiego Słowacja: Kraj Preszowski Kraj Żyliński

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCZ RP 2007 2013

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCZ RP 2007 2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCZ RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 4. naboru projektów w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013

Podsumowanie 4. naboru projektów w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013 Podsumowanie 4. naboru projektów w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Treść prezentacji 1. Podsumowanie 4 naboru

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne

INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne INTERREG IIIA Polska-Czechy Informacje ogólne Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Interreg informacje ogólne największa z Inicjatyw Wspólnotowych UE składa się z trzech komponentów INTERREG

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla wnioskodawców Kłodzko 2610 października 2014 roku

Szkolenie dla wnioskodawców Kłodzko 2610 października 2014 roku Fundusz Mikroprojektów w EUROREGIONIE GLACENSIS w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Szkolenie dla wnioskodawców Kłodzko 2610 października

Bardziej szczegółowo

Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007 2013 Racibórz, 18 październik 2012 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r.

Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA. Katowice, 24 listopada 2015 r. Europejska Współpraca Terytorialna w województwie śląskim PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA Katowice, 24 listopada 2015 r. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Obszar CZ: 23,1 tys. km 2 PL: 24 tys. km

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Konferencja pt. Łączą nas mikroprojekty, Nowy Targ, 01.10.2015 r. Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej RCz-RP RP 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Europejska współpraca praca transgraniczna = Cel 3, który jest nastawiony na wzmocnienie: wspólpraca transgraniczna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wnioskodawcy

Wytyczne dla Wnioskodawcy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Dziedzina wsparcia 3.3 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wytyczne dla Wnioskodawcy Wersja

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r.

Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r. Bielsko-Biała, 19 stycznia 2018 r. Polska: części województw: śląskiego (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała) małopolskiego podkarpackiego Słowacja: Kraj Preszowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP

Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP Wprowadzenie do zasad realizacji mikroprojektów Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP Baborów, dnia 24.11.2016r. Euroregion Nysa Euroregion Glacensis

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wnioskodawcy

Wytyczne dla Wnioskodawcy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Dziedzina wsparcia 3.3 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wytyczne dla Wnioskodawcy Wersja

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska-Słowacja Wrzesień2017 r.

Program Interreg V-A Polska-Słowacja Wrzesień2017 r. Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Wrzesień2017 r. WST wspieranie wnioskodawców Partnerstwo Konsultacje Zarys Potrzeby/Problemy Rozwiązania Zadania Oczekiwane rezultaty Osobiście w WST wtorki

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Nowy Sącz, 19 października 2016 r.

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Nowy Sącz, 19 października 2016 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Nowy Sącz, 19 października 2016 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Grzegorz First Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Gorlice, 14 czerwca 2017 r.

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Gorlice, 14 czerwca 2017 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Gorlice, 14 czerwca 2017 r. Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Grzegorz First Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

newsletter EUROREGIONU BESKIDY

newsletter EUROREGIONU BESKIDY listopad 2017 newsletter EUROREGIONU BESKIDY PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020 NOWE NABORY WNIOSKÓW - AKTUALNY HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012

Organizator: ZWIĄZEK EUROREGION TATRY NOWY TARG, dnia 21 czerwca 2012 SZKOLENIE W ZAKRESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Wytyczne dla Wnioskodawcy

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Wytyczne dla Wnioskodawcy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Wytyczne dla Wnioskodawcy Wersja (0) - robocza obowiązuje od. SPIS TREŚCI DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ...4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska- stan na dzień r.

Podstawowe informacje o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska- stan na dzień r. Podstawowe informacje o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska- stan na dzień 23.10.2015r. Spis treści I INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 1 II NAJWAŻNIEJSZE TYPY DZIAŁAŃ DLA UCZELNI... 3 OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w 2009 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w 2009 r. SPRAWOZDANIE z działalności organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w 2009 r. 1. Nazwa organizacji: STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY Siedziba organizacji: Adres

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska 2004-2006. Bielsko-Biała, 24.11.2006

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska 2004-2006. Bielsko-Biała, 24.11.2006 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska 24-26 Bielsko-Biała, 24.11.26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Główny cel programu Poprawa warunków i standardu życia

Bardziej szczegółowo

Specyfika programu, przykłady projektów

Specyfika programu, przykłady projektów Specyfika programu, przykłady projektów Szkolenie na temat Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Bielsko-Biała, 30 października 2007 r. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Wytyczne dla Wnioskodawcy

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Wytyczne dla Wnioskodawcy Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Wytyczne dla Wnioskodawcy Wersja (1) obowiązuje od 20.05.2016r. SPIS TREŚCI DEFINICJE STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy. pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Gdzie uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku?

Program Operacyjny Współpracy. pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska. Gdzie uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku? Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 (POWT RCz RP 2007 2013) Gdzie uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku? Regionalny Punkt Kontaktowy w Województwie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009 r.

Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009 r. WDRAŻANIE FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE BESKIDY w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Bielsko-Biała, 14 grudnia 2009 r. Konferencja

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy możliwości dofinansowania projektów szkół wyższych

INTERREG IIIA Polska-Czechy możliwości dofinansowania projektów szkół wyższych INTERREG IIIA Polska-Czechy możliwości dofinansowania projektów szkół wyższych Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Interreg informacje ogólne największa z Inicjatyw Wspólnotowych UE składa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Aktualności

Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Aktualności Program Interreg V-A Republika Czeska Polska 2014 2020 Aktualności Wałbrzych: 8 czerwca 2017 r. 23 czerwca 2017 roku 8 Posiedzenie Komitetu Monitorującego Decyzje o dofinansowaniu projektów złożonych do

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK Zakopane, r.

Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK Zakopane, r. Informacja na temat realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion Tatry w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 Zakopane, 12.04.2016 r. Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020 08. 2012-11.2014

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH

REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH REALIZACJA MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE TATRY W LATACH 2008-2015 Projekt parasolowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w

Bardziej szczegółowo

M I K R O P R O J E K T Y W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA Nowy Targ, 7 września 2017r.

M I K R O P R O J E K T Y W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA Nowy Targ, 7 września 2017r. M I K R O P R O J E K T Y W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Nowy Targ, 7 września 2017r. Michał Stawarski Dyrektor Biura Związku Euroregion Tatry INTERREG

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów podróży służbowych

Rozliczanie kosztów podróży służbowych Rozliczanie kosztów podróży służbowych w mikroprojektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów parasolowych przez Związek Euroregion Tatry w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim

Realizacja projektów parasolowych przez Związek Euroregion Tatry w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim Realizacja projektów parasolowych przez Związek Euroregion Tatry w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim Projekt parasolowy pt. Łączy nas natura i kultura - 1.

Bardziej szczegółowo

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej

Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Współpraca powiatu kłodzkiego z Partnerami z Republiki Czeskiej w zakresie komunikacji drogowej Wspólne projekty w ramach współpracy transgranicznej 1. Obszar Schengen po 5 latach - przebudowa drogi do

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w perspektywie finansowej Bielsko-Biała 9 grudnia 2013 r.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w perspektywie finansowej Bielsko-Biała 9 grudnia 2013 r. Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka w perspektywie finansowej 2014-2020 Bielsko-Biała 9 grudnia 2013 r. Prace nad przygotowaniem polsko-słowackiego programu współpracy transgranicznej na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Specyfika mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Specyfika mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Specyfika mikroprojektów w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Mikroprojekt Przedsięwzięcie realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała 26.03.2012 r.

Bielsko-Biała 26.03.2012 r. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Charakterystyka projektów możliwych do realizacji pozostała alokacja Szkolenie współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska Słowacja 2014-2020 Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Założenia EWT 2014-2020 EWT

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wydanie 2 1 lipiec 2008 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie...3 2. Wykaz skrótów i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wałbrzych, 21.11.2013 r. 2 Jak to się zaczęło... I połowa 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Główne założenia i stan przygotowania

Główne założenia i stan przygotowania Program Współpracy Brandenburgia-Polska 2014-2020 Główne założenia i stan przygotowania Sulechów, 24 kwietnia 2015 r. 1 Obszar wsparcia Brandenburgia-Polska 2014-2020 Po stronie polskiej: całe woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA Nr wydania 2/2016 Październik 2016 NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA MIKROPROJEKTY WSPARCIE KULTURA I PRZYRODA EDUKACJA WWW.KARPACKI.PL I nabór na mikroprojekty zamknięty Relacja ze

Bardziej szczegółowo

XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA XX WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA Program Interreg V A Fundusz Małych Projektów Program Południowy Bałtyk Szczecin, 14.03.2016 Program Interreg V A Budżet Programu:

Bardziej szczegółowo

pracy Transgranicznej PL-CZ 2007-2013 Mikroprojektów Fundusz Pardubice, 20 września Seminář je spolufinancován z prostředků EU

pracy Transgranicznej PL-CZ 2007-2013 Mikroprojektów Fundusz Pardubice, 20 września Seminář je spolufinancován z prostředků EU Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej PL-CZ 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów Pardubice, 20 września 2007 Historia funduszu małych projektów w UE w programach czesko esko-polskiej współpracy

Bardziej szczegółowo

Polska Republika Słowacka 2007 2013 Znaczenie dla regionów doświadczenia Małopolski Kraków, 22 kwietnia 2008 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Cele współpracy transgranicznej (Europejska

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej 2013-10-23 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej w nowej perspektywie finansowej Wojciech Goleman Rzeszów, 24.10.2013 Programy Współpracy Transgranicznej i ENPI 2007-2013 a 2014-2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Uszczegółowienie dot. informowania o nieprawidłowościach i kwotach do odzyskania w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Procedury odnoszące się do sposobu postępowania przy wykryciu nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Raport roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2009

Raport roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2009 Raport roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za rok 2009 Raport roczny z realizacji Programu Zgodnie z artykułem 67 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 2013 Aleksandra Sibiga Żagań, 25 marzec 2010 roku WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Wspieranie partnerstwa transgranicznego i współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacje o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska- stan na dzień r.

Informacje o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska- stan na dzień r. Informacje o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska- stan na dzień 13.10.2017r. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE Zasada Partnera Wiodącego Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej dwóch

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla partnerów projektów

Seminarium dla partnerów projektów Seminarium dla partnerów projektów Seminarium szkoleniowe dla partnerów już zatwierdzonych projektów - Podręcznik dla beneficjentów i wnioskodawców - Szczecin, dnia 14.10.2009 - 2 - - historia - Założenia:

Bardziej szczegółowo

Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK

Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK Rola Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY w nowym Programie Współpracy Transgranicznej PL-SK 2014-2020 Agnieszka Pyzowska Dyrektor EUWT TATRY z o.o. www.euwt-tatry.eu Mikroprojekt pt.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2010

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2010 Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za rok 2010 Raport Roczny z realizacji Programu Zgodnie z artykułem 67 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015

4/3/2017. Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) 15 grudnia 2015 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenia dla potencjalnych podczas II naboru wniosków Kaunas/Ełk/Alytus/Białystok/Trakai Kwiecień 2017 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2011

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2011 Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za rok 2011 Raport Roczny z realizacji Programu Zgodnie z artykułem 67 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion Tatry, r.

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion Tatry, r. Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion Tatry, 10.12.2009 r. Informacja na temat projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PLANOWANE NABORY

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PLANOWANE NABORY Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PLANOWANE NABORY Przemysław Mazur KONFERENCJA REGIONALNA Prószków, 25 października 2017 Ogólne informacje o Programie Interreg

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 1.04.2016 1 Spis treści 1 IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA... 3 2 PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU EWT (art.

Bardziej szczegółowo

5/2/2016. Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3)

5/2/2016. Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne. Kontynuacja współpracy z lat Informacje o Programie (1/3) Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska informacje ogólne Szkolenie dla potencjalnych Augustów/Giżycko/Marijampole/Kaunas/Vilnius/Białystok Kwiecień 2016 Kontynuacja współpracy z lat 2007-2013 Data

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja zasady realizacji projektów, stan wdrażania

Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja zasady realizacji projektów, stan wdrażania Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 zasady realizacji projektów, stan wdrażania Dorota Leśniak, Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie PROJEKTY W NOWEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Bielsko- Biała 28 lipca 2016 Wniosek sporządza się i wysyła za pomocą aplikacji pn. Generator wniosków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT EWT 2007-2013 W EUROREGIONIE GLACENSIS

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT EWT 2007-2013 W EUROREGIONIE GLACENSIS Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT EWT 2007-2013 W EUROREGIONIE GLACENSIS Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska Polska Moc

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o.

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z o.o. POCZĄTKI WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Strategia Województwa Śląskiego zakłada działania zapobiegające marginalizacji terenów przygranicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW Euroregion Pradziad Wytyczne dla Wnioskodawców FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Wersja 1 Obowiązuje od 01.05.2016 SPIS TREŚCI: Lista stosowanych pojęć 2 Lista stosowanych

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej Stan prac nad przygotowaniem programów transgranicznych Europejskiej Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Europejska Współpraca

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2014

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2014 Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za rok 2014 Raport Roczny z realizacji Programu zgodnie z art. 67 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Poprawa konkurencyjności obszaru wsparcia w ramach dziedziny 2.1 Rozwój przedsiębiorczości

Poprawa konkurencyjności obszaru wsparcia w ramach dziedziny 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 1 Poprawa konkurencyjności obszaru wsparcia w ramach dziedziny 2.1 Rozwój przedsiębiorczości NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Wałbrzych, 28 marca 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI Lista skrótów:... 3 Wprowadzenie... 4 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014

Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Forum Pogranicza Polsko - Czeskiego Polsko Czeska Wymiana Młodzieży Kudowa Zdrój, 2-3 października 2014 Młodzież jest pozbawiona stereotypów, otwarta na nowe znajomości i poznawanie i stanowi przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Wytyczne dla Wnioskodawcy Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska Polska Moc

Bardziej szczegółowo

Seminarium informacyjne o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Seminarium informacyjne o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Seminarium informacyjne o Programie Interreg V-A Republika Czeska Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Fundusz Mikroprojektów jest narzędziem służącym do wspierania projektów o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2013

Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska za rok 2013 Raport Roczny z realizacji Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za rok 2013 Raport Roczny z realizacji Programu zgodnie z art. 67 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III A CZECHY - POLSKA 2004-2006 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Maj 2005 1 SPIS TREŚCI Lista skrótów:... 3 Wprowadzenie... 4 1. Podstawowe informacje o programie

Bardziej szczegółowo

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA. Katowice, r.

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA. Katowice, r. INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA Katowice, 25.11.2016 r. Całkowita kwota Programu EFRR - 226 221 710 euro Obszar wsparcia: Zakresy wsparcia Tematy, które wspierane są w ramach Programu Interreg V-A

Bardziej szczegółowo

Raport roczny z wdrażania

Raport roczny z wdrażania Raport roczny z wdrażania 2007 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Raport Roczny z wdrażania Zgodnie z artykułem 67 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia

Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia Program Operacyjny Współpracy pracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 2013 Programy operacyjne Europejskiej Współpracy pracy Terytorialnej w ramach poszczególnych komponentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C)

Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C) Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C) Wraz z Wnioskiem o dofinansowanie mikroprojektu należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. W przypadku,

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013

Założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Założenia Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Kwalifikowalność wnioskodawców Typy projektów możliwych do realizacji Bielsko Biała 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała

Program Interreg V-A Polska-Słowacja maja 2017 r., Bielsko-Biała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 17 maja 2017 r., Bielsko-Biała Nabór Harmonogram naborów indykatywny Informacja o naborze strona internetowa Programu https://pl.plsk.eu Minimalna wartość

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska

Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 2020 Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Informacje ogólne Budżet programu: 100 mln euro

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DLA POTECJALNYCH WNIOSKODAWCÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA

SZKOLENIE DLA POTECJALNYCH WNIOSKODAWCÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA SZKOLENIE DLA POTECJALNYCH WNIOSKODAWCÓW W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Stary Sącz, 9 sierpnia 2017 r. Powitanie uczestników szkolenia - Bogusław Waksmundzki

Bardziej szczegółowo

Lista zatwierdzonych projektów parasolowych

Lista zatwierdzonych projektów parasolowych Lista zatwierdzonych projektów parasolowych Lp Partner Wiodący 1. Stowarzyszenie Karpacki Polska Tytuł projektu Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Zasady promocji obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Racibórz, 16.11.2011

Bardziej szczegółowo

1. Informacja ogólna o Programie Interreg VA Polska Słowacja

1. Informacja ogólna o Programie Interreg VA Polska Słowacja Informacja o możliwości dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja działań związanych z rozwojem edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie 1.

Bardziej szczegółowo