Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzen"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 HU Magyar,21 Spis treœci Instalowanie 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny PL Wyposa enie dodatkowe, 4 Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6 W³¹czenie urz¹dzenia System ch³odzenia Najlepszy sposób u ytkowania lodówki Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki BAN 13 NF Konserwacja i utrzymanie, 7 Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Mycie urz¹dzenia Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra arce Wymiana arówki Zalecenia i œrodki ostro noœci, 8 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Anomalie i ich usuwanie, 9 Serwis, 10

2 Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i z odnoœnymi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania urz¹dzenia. Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê w pomieszczeniu przewiewnym i nie wilgotnym. 2. Nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych: sprê arka i skraplacz wytwarzaj¹ ciep³o i wymagaj¹ dobrego przewiewu powietrza w celu w³aœciwego funkcjonowania i oszczêdnoœci energii elektrycznej. 3. Pomiêdzy górn¹ czêœci¹ urz¹dzenia i ewentualnymi meblami pozostawiæ co najmniej 10 cm, a co najmniej 5 cm pomiêdzy œciankami bocznymi i meblami. 4. Lodówko-zamra arkê ustawiaæ daleko od Ÿróde³ ciep³a (promieni s³onecznych, kuchenki elektrycznej). 5. Aby utrzymaæ optyamln¹ odleg³oœæ produktu od œciany mieszkania nale y zamontowaæ odpowiednie czêœci odleg³oœciowe, które znajduj¹ siê na wyposa eniu i wed³ug instrukcji. Wypoziomowanie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê na pod³odze p³askiej i sztywnej. 2. Jeœli pod³oga nie jest idealnie pozioma, dokonaæ kompensacji poprzez dokrêcenie lub odkrêcenie przednich nó ek. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Po transporcie ustawiæ lodówko-zamra arkê w pozycji pionowej, a pod³¹czyæ do sieci elektrycznej dopiero po 3 godzinach. Przed w³o eniem wtyczki do gniazdka sprawdziæ, czy: Zmiana kierunku otwierania drzwi gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i zgadza siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami; wtyczka jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy lodówko-zamra arki, jaka jest wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê po lewej stronie u do³u w komorze lodówki (na przyk³ad 150W); napiêcie zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach podanych na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê u do³u, po lewej stronie (na przyk³ad V); gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia. W przeciwnym wypadku za ¹daæ od autoryzowanego technika wymiany wtyczki (I> patrz Serwis); nie u ywaæ przed³u aczy lub rozga³êÿników.! Tak ustawiæ lodówko-zamra arkê, aby przewód elektryczny i gniazdko pr¹du by³y ³atwo dostêpne.! Kabla nie wolno zginaæ i uwa aæ, aby nie zosta³ zgnieciony.! Przewód elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis).! W przypadku braku przestrzegania powy szych warunków producent zwolniony zostanie z wszelkiej odpowiedzialnoœci. 5 3mm 2

3 Opis urz¹dzenia Widok ogólny Instrukcje dotycz¹ce u ytkowania s¹ takie same dla ró nych modeli, dlatego te rysunki mog¹ przedstawiaæ inne szczegó³y ni w zakupionym urz¹dzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje siê na nastêpnych stronach. PL Pokrêt³o DZIA ANIE ZAMRA ARKI PÓLKI arówka (patrz Konserwacja) Pojemnik RÓ NEGO U YTKOWANIA* Pokrêt³o DZIA ANIE LODÓWKI Wyjmowana pó³eczka z pokrywk¹, z wk³adk¹ na JAJKA Wyjmowalna pó³eczka NA RO NE PRZEDMIOTY Pojemnik Flex Cool Box na miêsa i ryby* Szfladka OWOCE i WARZYWA Specjalna pó³ka na BUTELKI Wanienka na lód Ice 3 þ Komora PRZECHOWYWANIE Wanienka na lód Ice 3 þ Komora PRZECHOWYWANIEþ NÓ KA regulacyjna Zmienne ze wzglêdu na iloœæ i/lub pozycjê. * Znajduje siê tylko w niektórych modelach. 3

4 Akcesoria PL PÓ KI: pe³ne lub kratki. 1 Mo na je wyci¹gn¹æ, a prowadnice s³u ¹ do wyregulowania wysokoœci ich 2 umieszczenia (patrz rysunek) tak, aby umo liwiæ ustawienie na nich pojemników lub produktów ywnoœciowych nawet o znacznych wymiarach. Aby wyregulowaæ wysokoœæ nie ma koniecznoœci ca³kowitego wyjêcia pó³ki. PLAY ZONE* : Dziêki nowej pó³eczce do butelek, zwanej po angielsku Play Zone, mo na w szybkim czasie sch³odziæ butelki, puszki i inne pojemniki z napojami, maj¹c je zawsze do dyspozycji. Flex Cool Box* To nowy pojemnik do przechowywania œwie ego miêsa, ryb i serów. Jeœli jest umieszczony w dolnej czêœci komory lodówki to idealnie nadaje siê do przechowywania miêsa i ryb; natomiast, jeœli jest umieszczony w górnej czêœci s³u y do odpowiedniego przechowywania serów. Gdy jest nie potrzebny mo na go wyj¹æ z lodówki. Pojemnik RÓ NEGO U YTKOWANIA* : do d³ugotrwa³ego przechowywania ywnoœci (na przyk³ad kie³bas); zapobiega równie przedostawaniu siê zapachu na ca³¹ lodówkê. WskaŸnik TEMPERATURA* : w celu okreœlenia najzimniejszej strefy lodówki. 1. Sprawdziæ, czy na wskaÿniku jest oznaczenie OK (patrz rysunek). Jeœli pó³eczka Play Zone jest ustawiona na normalnej, szklanej pó³ce lodówki, to mo na na niej umieszczaæ du e i œredniej wielkoœci butelki jedynie je opieraj¹c o Play Zone. W ten sposób np. wino bêdzie przechowywane w najlepszy z mo liwych sposobów. Po dopasowaniu i zamocowaniu Play Zone w gniazdach na brzegach pó³ki, mo na w jej górnej czêœci umieœciæ puszki z napojami, pojemniki w czêœci œrodkowej, a i inne puszki i pojemniki u³o yæ w pozosta³ej czêœci pó³ki. Nale y przy tym uwa aæ, i odk³adaj¹c puszki, nie przesuwaæ ich w taki sposób, aby styka³y siê z tylna czêœci¹ lodówki. Po roz³o eniu, Play Zone mo e byæ u ywana jako zwyk³a pó³ka, mo na tak e ja przemieszczaæ z jednego poziomu na inny wraz ze szklan¹ pó³k¹. Mo e byæ myta nawet w zmywarce do naczyñ. Najw³aœciwszym miejscem dla pó³eczki Play Zone jest jej usytuowanie w œrodkowym miejscu komory lodówki. 2. Jeœli na wskaÿniku znajduje siê napis OK to oznacza, e temperatura jest zbyt wysoka: przestawiæ pokrêt³o DZIA ANIE LODÓWKI na wy sz¹ pozycjê (zimniej) i odczekaæ oko³o 10 godzin na ustabilizowanie siê temperatury 3. Sprawdziæ ponownie wskaÿnik: Gdy jest to konieczne jeszcze raz przeprowadziæ regulacjê. Jeœli w³o one zosta³y jednoczeœnie du e iloœci artyku³ów spo ywczych, lub jeœli czêsto otwiera siê drzwi lodówki, to normalnym jest fakt, e wskaÿnik nie poka e OK. Odczekaæ co najmniej 10 godzin przed przyst¹pieniem do regulacji za pomoc¹ pokrêt³a DZIA ANIE LODÓWKI na wy sz¹ pozycjê. * Znajduje siê tylko w niektórych modelach. 4

5 Uruchomienie i u ytkowanie W³¹czenie lodówko-zamra arki! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale y post¹piæ zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz Instalowanie).! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczon¹.! Urz¹dzenie jest wyposa one w kontrolê zabezpieczaj¹c¹ silnik, który uruchamia sprê arkê dopiero po oko³o 8 minutach po w³¹czeniu urz¹dzenia. Dzieje siê tak równie po ka dej przerwie w zasilaniu elektrycznoœci¹, spowodowanej wy³¹czeniem lub brakiem napiêcia w sieci (black out). 1.W³o yæ wtyczkê do gniazda i sprawdziæ, czy zaœwieci siê lampka wewn¹trz lodówki (pokrêt³o DZIA ANIE ZAMRA ARKI nie ma byæ na pozycji ). 2. Ustawiæ pokrêt³o DZIA ANIE LODÓWKI i DZIA ANIE ZAMRA ARKI na œredniej wartoœci. Dopiero po kilku godzinach mo na w³o yæ artyku³y spo ywcze do lodówki. Regulacja temperatury System ch³odzenia No Frost Temperatura wewn¹trz lodówki reguluje siê automatycznie w zale noœci od pozycji pokrêt³a termostatu. min = mniej zimno max =bardziej zimno Zaleca siê, w ka dym razie, pozycjê œredni¹. Rozpoznaje siê dziêki temu, e na tylnich œciankach umieszczone s¹ komory napowietrzaj¹ce. No Frost zarz¹dza sta³ym przep³ywem zimnego powietrza, które zbiera wilgotnoœæ czym zapobiega tworzenie siê lodu i oblodzenia. W lodówce utrzymuje wilgotnoœæ na w³aœciwym poziomie i ze wzglêdu na to, e brakuje szronu podtrzymuje oryginalny stopieñ wilgotnoœci przechowywanych produktów; w zamra arce zapobiega tworzeniu siê lodu na œciankach dziêki czemu usuwanie oblodzenia jest zbyteczne i zamro one produkty nie sklejaj¹ siê. Produkty i pojemniki ustawiaæ tak, aby nie dotyka³y tylnej œcianki ch³odz¹cej, aby nie zatyka³y otworów napowietrzania czym zapobiega tworzenia siê skroplin. Zamkn¹æ butelki i pozawijaæ produkty ywnoœciowe. Najlepszy sposób wykorzystania lodówki eby ustawiæ temperaturê nale y u yæ pokrêt³o DZIA ANIE LODÓWKI (patrz Opis). Pamiêtaæ nale y, e ugotowane artyku³y spo ywcze nie mog¹ byæ przechowywane d³u ej od surowych. Nie przechowywaæ p³ynów w otwartych pojemnikach: zwiêksza³yby wilgotnoœæ z konsekwencj¹ formowania siê skroplin. Przechowywanie produktów spo ywczych 1. Po zakupieniu produktów spo ywczych nale y usun¹æ z nich opakowanie zewnêtrzne, najczêœciej papierowe, kartonowe, albo te z innego materia³u, które mog³oby doprowadziæ do zanieczyszczenia komory lodówki bakteriami lub brudem. 2. Artyku³y spo ywcze, (szczególnie ³atwo psuj¹ce siê albo posiadaj¹ce silny zapach) nale y chroniæ unikaj¹c pomiêdzy nimi kontaktu, eliminuj¹c w ten sposób mo liwoœæ ska enia przez zarazki lub bakterie, a tak e rozprzestrzeniania siê specyficznych zapachów tych artyku³ów w lodówce. 3. ywnoœæ powinna byæ tak roz³o ona w lodówce, aby powietrze mog³o kr¹ yæ pomiêdzy ni¹ bez przeszkód. 4. Wnêtrze lodówki nale y utrzymywaæ w czystoœci, zwracaj¹c uwagê, aby nie u ywaæ do czyszczenia œrodków r¹cych lub powoduj¹cych rysowanie powierzchni 5. Nale y usuwaæ z lodówki artyku³y spo ywcze, jeœli okres ich przydatnoœci do spo ycia up³yn¹³. 6. W celu w³aœciwego przechowywania ywnoœci, potrawy ³atwo psuj¹ce siê (np. miêkkie sery, surowe ryby, miêso itp.) powinno siê umieszczaæ w najzimniejszej czêœci lodówki, to znaczy nad pojemnikami na jarzyny, tam, gdzie znajduje siê wskaÿnik temperatury. PL 5

6 PL Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki Temperatura wewn¹trz ZAMRA ARKI reguluje siê automatycznie w zale noœci od pozycji pokrêt³a termostatu. = mniej zimno =bardziej zimno Zaleca siê, w ka dym razie, pozycjê œredni¹. ECO jest optymaln¹ temperatur¹ przy ma³ym zu yciu pr¹du. wy³¹cza urz¹dzenie, ³¹cznie z lodówk¹. Nie zamra aæ ponownie artyku³ów spo ywczych, które s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro one; takie artyku³y nale y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do 24 godzin). Œwie e artyku³y, które maj¹ byæ zamro one nie mog¹ stykaæ siê z ju zamro onymi artyku³ami; nale y je u³o yæ na górnym poziomie: ZAMRA ANIE i PRZECHOWYWANIE, gdzie temperatura jest ni sza od -18 C i zapewnia szybkie zamro enie. OSTRZE ENIE: aby nie utrudniaæ cyrkulacji powietrza w zamra arce, nie nale y zatykaæ pojemnikami czy pokarmami otworów wentylacyjnych. Nie wk³adaæ do zamra arki szklanych butelek z p³ynami zamkniêtych hermetycznie lub korkiem poniewa mog¹ popêkaæ. Maksymalna iloœæ artyku³ów spo ywczych jakie mog¹ byæ zamro one w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê we wnêce lodówki u do³u po lewej stronie (przyk³ad: kg/24godz 4).! Podczas fazy zamra ania nie otwieraæ drzwi.! W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du lub w przypadku usterki, nie otwieraæ drzwi zamra arki: w ten sposób w ci¹gu do 9-14 godzin artyku³y zamro one i mro onki nie ulegn¹ zniszczeniu. Wanienka na lód Ice 3.! Lód nie styka siê z artyku³ami spo ywczymi! Nie skrapla siê podczas fazy zamra ania). 1. Wyj¹æ wanienkê popychaj¹c j¹ do góry, a nastêpnie w kierunku na zewn¹trz. Sprawdziæ, czy wanienka zosta³a ca³kowicie opró niona, a nastêpnie nape³niæ j¹ poprzez odpowiedni otwór. 2. Uwa aæ, aby nie przekroczyæ wskazanego poziomu (MAX WATER LEVEL). Zbyt du o wody blokuje wyjœcie kulek lodu (jeœli tak siê dzieje, odczekaæ a lód siê rozpuœci i opró niæ pojemnik). 3. Obróciæ pojemnik o 90 : woda nape³ni przegrody poniewa d¹ y do wyrównania poziomów (I>patrz rysunek). 4. Zamkn¹æ otwór za pomoc¹ pokrywki jaka jest na wyposa eniu i za³o yæ pojemnik: wsun¹æ górn¹ czêœæ do odpowiedniego gniazda i spuœciæ tak, aby opad³. 5. Kiedy lód siê uformuje (czas minimalny to 8 godzin), nale y uderzyæ wanienk¹ o tward¹ powierzchnie i zwil yæ wnêtrze, aby kulki lodu odczepi³y siê; nastêpnie wysypaæ je przez otwór. MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL 6

7 Konserwacja i utrzymanie Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Podczas czyszczenia i konserwacji nale y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej: 1. ustawiæ pokrêt³o DZIA ANIE ZAMRA ARKI na ; 2. wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Mycie urz¹dzenia Czêœci zewnêtrzne, czêœci wewnêtrzne i gumowe uszczelki myæ g¹bki zmoczon¹ letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczan¹ lub neutralnym myd³em. Nie u ywaæ rozpuszczalników, œrodków r¹cych, wybielaczy lub amoniaku. Czêœci, które mo na wyj¹æ, mog¹ byæ myte w ciep³ej wodzie z myd³em lub p³ynem do mycia talerzy. Ostro nie wyp³ukaæ i dok³adnie wysuszyæ. Ty³ urz¹dzenia pokrywa siê kurzem, który mo e byæ usuniêty delikatnie odkurzaczem ustawionym na œredni¹ moc, stosuj¹c do tego celu d³ugi przewód giêtki z koñcówk¹ w formie dziobu i po od³¹czeniu lodówko- zamra arki od pr¹du. Wymiana arówki Aby wymieniæ arówkê lodówki, nale y najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du. Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami podanymi poni ej. Odmontowaæ zabezpieczenie, aby dojœæ do arówki i tak jak wskazano na rysunku. Wymieniæ na arówkê o mocy takiej, jaka jest wskazana na zabezpieczeniu (10 W ). PL Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Urz¹dzenie zosta³o zbudowane z higienicznych surowców, które nie wytwarzaj¹ zapachów. Aby utrzymaæ t¹ w³aœciwoœæ, potrawy musz¹ byæ zawsze zabezpieczone i dobrze zamkniête. W ten sposób unika siê tak e tworzenia plam. W przypadku, gdy urz¹dzenie zostanie wy³¹czone na d³u szy czas nale y go umyæ, a drzwi pozostawiæ otwarte. 7

8 Zalecenia i œrodki ostro noœci PL! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo podajemy Wam poni sze zalecenia, które nale y uwa nie przeczytaæ. Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: -73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami; - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami; /96/CE. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ domowych oraz nieprofesjonalnych. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania i zamra ania ywnoœci, mo e byæ obs³ugiwane jedynie przez osoby doros³e oraz wed³ug instrukcji podanych w niniejszej ksi¹ eczce. Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ urz¹dzenia, stoj¹c przy nim boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie dotykaæ wewnêtrznych czêœci ch³odz¹cych: istnieje mo liwoœæ poparzenia lub zranienia. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Przed przyst¹pieniem do operacji czyszczenia lub konserwacji wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, próbuj¹c samemu je naprawiaæ. Nie u ywaæ wewn¹trz komory, urz¹dzeñ lub narzêdzi innych ni skrobak jaki jest na wyposa eniu. Nie wk³adaæ do jamy ustnej kubków lodowych dopiero co wyjêtych z zamra arki. Nie wolno dzieciom bawiæ siê urz¹dzeniem. W adnym wypadku nie wolno im siadaæ na szufladkach lub wieszaæ siê drzwi. Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci! Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ (WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Zainstalowaæ urz¹dzenie w pomieszczeniu ch³odnym i przewiewnym, zabezpieczyæ przed bezpoœrednim wp³ywem promieni s³onecznych daleko od Ÿróde³ ciep³a. Podczas wk³adania lub wyjmowania produktów drzwi otwieraæ na jak najkrótszy okres czasu. Ka de otwarcie drzwi powoduje znaczn¹ stratê energii. Nie wk³adaæ do lodówko-zamra arki zbyt du o ywnoœci: dla dobrej konserwacji zimne powietrze musi kr¹ yæ bez przeszkód. Jeœli cyrkulacja zostanie utrudniona lub uniemo liwiona, to sprê arka bêdzie pracowaæ w ci¹g³ym rytmie. Nie wk³adaæ ciep³ej ywnoœci: podnios³aby siê temperatura wewnêtrzna, zmuszaj¹c sprê arkê do wysilonej pracy i z du ¹ strat¹ energii elektrycznej. Usun¹æ oblodzenie z lodówki (patrz Konserwacja); du a warstwa lodu utrudnia dojœcie zimna do artyku³ów spo ywczych i zwiêksza zu ycie energii. Uszczelki maj¹ byæ zawsze czyste i w dobrym stanie i takie, aby dok³adnie przylega³y do drzwi i aby hamowa³y ucieczkê zimna (patrz Konserwacja). 8

9 Anomalie i œrodki zaradcze W przypadku, gdy lodówko-zamra arka nie bêdzie dzia³a³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (>patrz Serwis) nale y sprawdziæ, czy nie mo na rozwi¹zaæ problem samemu i pomagaj¹c sobie poni szymi wskazówkami. PL Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Lampka wewn¹trz urz¹dzenia nie zapala siê. Silnik nie startuje. Lodówka i zamra arka s³abo ch³odz¹. Potrawy w lodówce zamra aj¹ siê. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka z pr¹dem, albo jest w³o ona niewystarczaj¹co, tak, e niema styku, albo w sieci domowej nie ma pr¹du. Lodówko-zamra arka jest wyposa one w urz¹dzenie chroni¹ce silnik (patrz Uruchomienie i u ytkowanie). Drzwi nie zamykaj¹ siê prawid³owo lub uszczelki s¹ zniszczone. Drzwi za czêsto s¹ otwierane. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; Lodówka lub zamra arka s¹ przepe³nione. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; ywnoœæ styka siê z tyln¹ œciank¹. Silnik pracuje bez przerwy. Urz¹dzenie pracuje bardzo g³oœno. A hûtõszekrény néhány külsõ alkatrészének hõmérséklete magas Drzwi nie s¹ prawid³owo zamkniête lub s¹ ci¹gle otwierane. Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia. Urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane w poziomie (brak wypoziomowania) (patrz Instalowanie). Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pomiêdzy meblami lub przedmiotami, które drgaj¹ i wytwarzaj¹ ha³as. Gaz ch³odz¹cy, znajduj¹cy siê wewn¹trz powoduje lekki ha³as równie, kiedy sprê arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny. A magasabb hõmérséklet ahhoz szükséges, hogy a készülék bizonyos részein a kondenzvíz kialakulása elkerülhetõ legyen. 9

10 Serwis Techniczny / Xerox Business Services PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy anomalia nie mo e byæ usuniêta samodzielnie (patrz Anomalie i ich usuwanie). Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje, wezwijcie najbli szy serwis Techniczny. model numer seryjny Nale y podaæ: rodzaj anomalii model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N); Te dane znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê w komorze lodówki u do³u po lewej stronie. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa nionego Serwisu Technicznego i domagajcie siê zainstalowania wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych: 10

11 Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 HU Magyar,21 Obsah Instalace, 12 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 13 Celkový pohled CZ Pøíslušenství, 14 Uvedení do provozu a použití, Uvedení zaøízení do provozu Chladicí systém Optimální zpùsob použití chladnièky Optimální zpùsob použití mraznièky BAN 13 NF Údržba a péèe, 17 Vypnutí pøívodu elektrického proudu Vyèištìní zaøízení Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Odstranìní námrazy ze zaøízení Výmìna žárovky Opatøení a rady, 18 Základní bezpeènostní opatøení Likvidace Úspora energií a ochrana životního prostøedí Závady a zpùsob jejich odstranìní, 19 Servisní služba, 20

12 Instalace CZ! Je dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo stìhování se ujistìte, že zùstane spolu se zaøízením, aby informoval nového vlastníka o jeho èinnosti a o pøíslušných upozornìních.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti. Umístìní a zapojení Umístìní 1. Zaøízení umístìte do dobøe vìtraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilaèní otvory volnì pøístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své èinnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní èástí zaøízení a pøípadným nábytkem nacházejícím se nad zaøízením ponechte vzdálenost alespoò 10 cm a mezi boèními stìnami a nábytkem/ boèními stìnami alespoò 5 cm. 4. Udržujte zaøízení v dostateèné vzdálenosti od zdrojù tepla (pøímé sluneèní svìtlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stìny, namontujte rozpìrky z instalaèní sady; pøi montáži postupujte dle pokynù uvedených v pøíslušném specifickém listu. Umístìní do vodorovné polohy 1. Zaøízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V pøípadì, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištìné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek. Elektrické zapojení Následnì po pøepravì umístìte zaøízení do svislé polohy a pøed jeho pøipojením do elektrického rozvodu vyèkejte alespoò 3 hodiny. Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Je zásuvka øádnì uzemnìna zákonnì pøedepsaným zpùsobem; je zásuvka schopna unést maximální pøíkon spotøebièe, uvedený na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napø. 150 W); se napájecí napìtí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikaèním štítku umístìném vlevo dole (napø V); je zásuvka kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukonèení instalace zaøízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlaèování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípady, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. 5 3mm 12

13 Popis zaøízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro rùzné modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny souèásti odlišující se od zakoupeného zaøízení. Popis nejsložitìjších souèástí je uveden na následujících stránkách. CZ Otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI MRAZNIÈKY POLICE ŽÁROVKA (viz Údržba) VÍCEÚÈELOVÁ krabice* Otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY Vyjímatelný držák s víèkem s VLOŽKOU NA VEJCE Vyjímatelný držák NA RÙZNÉ PØEDMÌTY Oddíl FLEX COOL BOX pro maso a ryby* Zásuvka OVOCE a ZELENINA DRŽÁK NA LÁHVE Miska na led Ice 3 MRAZICÍ a KONZERVAÈNÍ prostor Miska na led Ice 3 KONZERVAÈNÍ prostor Nastavitelné NOŽIÈKY Liší se v poètu a/nebo dle polohy. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 13

14 Pøíslušenství CZ POLICE: plné nebo ve formì 1 møížky. Jsou vyjímatelné a výškovì nastavitelné prostøednictvím 2 pøíslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. Play Zone* Nová police Play Zone umožòuje rychle ochladit všechny láhve, plechovky a doplòky, pøièemž je máte neustále pohodlnì po ruce. VÍCEÚÈELOVÁ krabice* K dlouhodobému uchování rùzných potravin (napøíklad salámù); zabraòuje šíøení zápachù po celé chladnièce. FLEX COOL BOX* : jedná se o novou nádobu umožòující udržet v èerstvém stavu maso, ryby a sýry. Je-li uložena ve spodní èásti chladicího prostoru, je obzvláštì vhodná pro maso a ryby; po pøesunutí do horní èásti je ideální pro uchování sýrù. Když se nepoužívá, mùžete ji pohodlnì vytáhnout ven z chladnièky. Ukazatel TEPLOTY* : k urèení nejchladnìjší zóny chladnièky. 1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobøe viditelný nápis OK (viz obrázek). Když se Play Zone nachází na sklenìné polici, lze do ní jednoduchým uložením umístit láhve velkých a støedních rozmìrù. Tímto zpùsobem bude napø. víno uchováno nejlepším možným zpùsobem. Po ohnutí a zachycení police v pøíslušných západkách, které se nacházejí po jejích stranách, je možné uložit plechovky (v horní èásti), doplòky (ve støední èásti) a nìkteré plechovky a doplòky opatrnì umístit na zbývající èásti police. Play Zone mùže být použita také jako bìžná police (po jejím vložení na urèené místo), pøesunuta z jedné úrovnì do druhé spolu s policí a lze ji snadno mýt také v myèce nádobí. 2. Když se nezobrazí nápis OK, znamená to, že je teplota pøíliš vysoká: nastavte otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vìtšímu chladu) a vyèkejte pøibližnì 10 h, dokud se teplota nestabilizuje. 3. Opìtovnì zkontrolujte ukazatel: dle potøeby pøistupte k novému nastavení. Je zcela bìžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po èastém otevírání chladnièky ukazatel nezobrazuje OK. Pøed nastavením otoèného knoflíku REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do vyšší polohy vyèkejte nejménì 10 h. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 14

15 Uvedení do provozu a použití Uvedení zaøízení do provozu! Pøed uvedením zaøízení do provozu se øiïte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Pøed zapojením zaøízení dokonale vyèistìte jednotlivé prostory a pøíslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem.! Zaøízení je vybaveno jistièem, který uvede do èinnosti kompresor po uplynutí pøibližnì 8 minut od zapnutí. K uvedenému opoždìnému uvedení do èinnosti dojde po každém (úmyslném nebo neúmyslném) pøerušení elektrického napájení (výpadku). 1. Zasuòte zástrèku do zásuvky a ujistìte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení (otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI MRAZNIÈKY se nesmí nacházet v poloze ). 2. Pøetoète otoèný knoflík Otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI MRAZNIÈKY a Otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do polohy odpovídající prùmìrné hodnotì. Do uplynutí nìkolika hodin bude možné vložit potraviny do chladnièky. Regulace teploty Chladicí systém Teplota uvnitø chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. min = menší chlad max = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty No Frost Je rozeznatelný díky pøítomnosti vìtracích jednotek umístìných na zadních stìnách jednotlivých prostorù. Chladicí systém No Frost spravuje nepøetržitý proud studeného vzduchu, který zachytává vlhkost a zabraòuje tvorbì ledu a námrazy: v chladicím prostoru udržuje správnou hladinu vlhkosti a díky absenci námrazy zachovává pùvodní kvalitu potravin; v mrazicím prostoru zabraòuje tvorbì ledu èímž umožòuje vyhnout se odmrazování a vzájemnému slepení potravin. Potraviny a nádoby ukládejte tak, aby se pøímo nedotýkaly zadní chladicí stìny a neucpávaly tak vìtrací otvory a usnadòovaly tvorbu kondenzátu. Zavøete láhve a zabalte potraviny. Optimální zpùsob použití chladnièky Vkládejte dovnitø pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatøení a rady). Pamatujte, že vaøené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitø tekutiny v otevøených nádobách: zpùsobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. HYGIENA PØI ZACHÁZENÍ S POTRAVINAMI 1. Po zakoupení potravin odstraòte všechny druhy papírových/kartónových nebo jiných obalù, díky kterým by se mohly dostat do chladnièky bakterie nebo špína. 2. Chraòte potraviny (zvláštì ty, které podléhají rychlému znehodnocení a ty, které vydávají silný zápach) tak, aby se vzájemnì nedotýkaly, èímž zamezíte možnosti pøenosu nákazy zárodky/baktériemi a také možnosti šíøení specifických pachù uvnitø chladnièky 3. Uložte potraviny tak, aby se vzduch mezi nimi mohl volnì proudit 4. Udržujte vnitøek chladnièky v èistém stavu a dbejte toho, abyste k èištìní nepoužívali oxidaèní nebo abrazivní èistící prostøedky 5. Po uplynutí doby trvanlivosti potravin je vyjmìte z chladnièky 6. Z dùvodu zabezpeèení správné konzervace je tøeba umístit jídla podléhající rychlému znehodnocení ( mìkké sýry, syrové ryby, maso, atd ) do nejchladnìjší èásti, to znamená do prostoru nad nádobami na zeleninu, kde je umístìn ukazatel teploty. CZ 15

16 CZ Optimální zpùsob použití mraznièky Teplota uvnitø mraznièky prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. = menší chlad = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty ECO oznaèuje optimální teplotu pøi nízké spotøebì. slouží k vypnutí celého zaøízení, vèetnì chladnièky. Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je tøeba uvaøit a následnì zkonzumovat (do 24 hodin). Èerstvé potraviny urèené ke zmrazení nesmí být umístìny spolu se zmrazenými potravinami; je tøeba je umístit na møížku nad mrazicím oddìlením, dle možností tak, aby se dotýkaly stìn (boèních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaruèena dobrá rychlost zmrazení.! UPOZORNÌNÍ: Pro zajištìní dostateèného pohybu vzduchu uvnitø mraznièky se doporuèuje ponechat ventilaèní otvory volné a nezakrývat je jídly nebo nádobami. Miska na led Ice 3 Skuteènost, že je umístìna na horní stranì zásuvek uložených v mrazicím prostoru, zajiš uje vìtší èistotu (led se tak již nedostává do styku s potravinami) a ergonomii (pøi plnìní neodkapává). 1. Svytáhnìte misku jejím zatlaèením smìrem nahoru. Zkontrolujte, zda je miska zcela prázdná, a naplòte ji vodou prostøednictvím pøíslušného otvoru. 2. Dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení vyznaèené úrovnì (MAX WATER LEVEL). Pøíliš velké množství vody brání uvolòování kouskù ledu (když se tak stane, vyèkejte na rozpuštìní ledu a vyprázdnìte misku). 3. Otoète misku o 90 : voda naplní formy na základì principu spojených nádob (viz obrázek). 4. Zavøete otvor víkem z dotace a uložte misku tak, že nejdøíve zasunete její horní èást do pøíslušného uložení a následnì ji necháte klesnout dolù. 5. Po vytvoøení ledu (minimální potøebná doba je 8 hodin) udeøte miskou o tvrdou plochu a namoète její vnìjší èást za úèelem oddìlení kouskù ledu; vyprázdnìte je otvorem. MAX WATER LEVEL Nevkládejte do mraznièky uzavøené nebo hermeticky utìsnìné sklenìné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikaèním štítku, umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napøíklad: Kg/24h 4).! Bìhem zmrazování potravin neotvírejte dvíøka mraznièky.! V pøípadì pøerušení dodávky elektrického proudu nebo pøi výskytu závady neotvírejte dvíøka mraznièky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze zmìny jejich vlastností pøibližnì 9-14 hodin. MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX 16

17 Údržba a péèe Vypnutí pøívodu elektrického proudu Bìhem èištìní a údržby je tøeba odizolovat zaøízení od napájecího pøívodu: 1. Nastavte otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI MRAZNIÈKY do polohy ; 2. odpojte zástrèku ze zásuvky. Vyèištìní zaøízení Vnìjší a vnitøní èásti i pryžová tìsnìní je možné èistit houbou navlhèenou ve vlažné vodì a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštìdla, abrazivní prostøedky, bìlidlo ani amoniak. Vyjímatelné pøíslušenství mùže být namoèeno v teplé vodì s mýdlem nebo èisticím prostøedku na nádobí. Opláchnìte je a dùkladnì osušte. Zadní strana zaøízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zaøízení a po odpojení zástrèky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrnì odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavaèe, nastaveného na støední výkon. Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Zaøízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálù, které nepøenášejí zápachy. Za úèelem zachování této vlastnosti je tøeba, aby byla jídla neustále chránìna a øádnì uzavøena. Zabrání se tak tvorbì skvrn. V pøípadì pøedpokládané dlohoudobé neèinnosti zaøízení vyèistìte jeho vnitøek a nechejte otevøená dvíøka. Výmìna žárovky Pøi výmìnì žárovky osvìtlení chladicího prostoru odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. Øiïte se níže uvedenými pokyny. Pøístup k žárovce po odstranìní ochranného krytu zpùsobem naznaèeným na obrázku. Vymìòte ji za obdobnou, s pøíkonem uvedeným na ochranném krytu (10 W). CZ 17

18 Opatøení a rady CZ! Toto zaøízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodì s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a musí být pozornì pøeètena. Tento spotøebiè je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù; - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znìní pozdìjších pøedpisù; /96/CE. Základní bezpeènostní opatøení Zaøízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zaøízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospìlými osobami, dle pokynù uvedených v tomto návodu. Zaøízení nesmí být nainstalováno na otevøeném prostoru, a to ani v pøípadì, jedná-li se o prostor krytý pøístøeškem; jeho vystavení dešti a bouøkám je velice nebezpeèné. Nedotýkejte se zaøízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama èi nohama. Nedotýkejte se vnitøních chladicích souèástí: existuje nebezpeèí popálení nebo poranìní. Neodpojujte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale øádným uchopením zástrèky. Pøed zahájením èištìní a údržby je tøeba odpojit zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy (vypnuté zaøízení). Pøi výskytu závady v žádném pøípadì nezasahujte do vnitøních mechanismù ve snaze ji odstranit. Uvnitø jednotlivých oddìlení nepoužívejte jiná zaøízení nebo nástroje než škrabku z dotace. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právì vytaženy z mraznièky. Nedovolte dìtem hrát si se zaøízením. V žádném pøípadì si nesmí sedat na zásuvky nebo se vìšet na dvíøka. Obaly nejsou hraèkami pro dìti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní pøedpisy za úèelem opìtovného využití obalù. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. Úspora energií a ochrana životního prostøedí Nainstalujte zaøízení do chladného a dobøe vìtraného prostøedí, nevystavujte jej pùsobení pøímého sluneèního svìtla a neumís ujte jej do blízkosti zdrojù tepla. Pøi vkládání a vyjímání potravin udržujte dvíøka co nejménì otevøená. Každé otevøení dvíøek zpùsobuje výrazný únik energie. Nenaplòujte zaøízení nadmìrným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmínìna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepøetržitì. Nevkládejte ještì teplá jídla: zvýšila by vnitøní teplotu a pøinutila kompresor k nadmìrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V pøípadì vytvoøení námrazy odmrazte zaøízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tlouš ce zpùsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotøebu energie. Udržujte tìsnìní ve funkèním stavu a v èistotì, aby øádnì doléhala na dvíøka a neumožòovala únik chladu (viz Údržba). 18

19 Závady a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve, než se obrátíte na Servisní službu (viz Servisní služba), s pomocí následujícího seznamu zkontrolujte, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém. CZ Závady: Nedochází k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. Nedochází k uvedení motoru do chodu. Chladnièka a mraznièka chladí nedostateènì. Potraviny v mraznièce se zmrazují pøíliš. Motor zùstává v chodu bez pøerušení. Zaøízení vydává nadmìrný hluk. Teplota nìkterých vnìjších èástí chladnièky je vysoká. Možné pøíèiny / Zpùsob odstranìní: Zástrèka není zastrèena do zásuvky elektrického rozvodu nebo øádné nedoléhá nebo byla pøerušena dodávka elektrického proudu v celém bytì/domì. Zaøízení je vybaveno jistièem (viz Uvedení do provozu a použití). Dvíøka øádnì nedoléhají nebo jsou poškozena tìsnìní. Dvíøka jsou otevírána pøíliš èasto. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Chladnièka nebo mraznièka je pøíliš naplnìna. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Dvíøka nejsou správnì zavøena nebo jsou otevírána pøíliš èasto. Teplota vnìjšího prostøedí je pøíliš vysoká. Zaøízení nebylo øádnì uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zaøízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo pøedmìty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitø zaøízení produkuje lehký hluk i pøi zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela bìžný jev. Vysoké teploty jsou potøebné k zabránìní tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku. 19

20 Servisní služba / Xerox Business Services CZ Døíve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištìnou závadu nemùžete odstranit vy sami (viz Závady a zpùsob jejich odstranìní). Jestliže zaøízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištìná závada pøetrvává, obra te se na nejbližší Servisní støedisko. model výrobní èíslo Uveïte: druh závady model vašeho spotøebièe (Mod.) výrobní èíslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladnièky. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nesvìøujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepøipus te instalaci jiných než originálních náhradních dílù. 20

21 Használati útmutató KOMBINÁLT HÛTÕ/FAGYASZTÓSZEKRÉNY PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 HU Magyar,21 Tartalom Beszerelés, 22 Elhelyezés és csatlakoztatás Ajtónyitás-irány változtatás A készülék leírása, 23 Áttekintés HU Tartozékok, 24 Üzembe helyezés és használat, A készülék üzembe helyezése Hûtõrendszer A hûtõszekrény legjobb kihasználása A fagyasztószekrény legjobb kihasználása BAN 13 NF Karbantartás és védelem, 27 A készülék kikapcsolása A készülék tisztítása A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelõzése A készülék dértelenítése A lámpa cseréje Óvintézkedések és tanácsok, 28 Általános biztonság Leselejtezés Takarékoskodás és környezetvédelem Hibaelhárítás, 29 Szervizszolgálat, 30

22 Beszerelés HU! Hogy bármikor utána nézhessen a készülékkel kapcsolatos kérdéseinek, fontos, hogy megõrizze a kézikönyvet. Abban az esetben, ha eladja, elajándékozza, vagy áthelyezi a készüléket, gyõzõdjön meg róla, hogy a készülékkel együtt továbbadja a használati útmutatót is, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék üzemeltetésérõl és a mûködésére vonatkozó figyelmeztetésekrõl.! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat talál benne az üzembe helyezésrõl, a használatról és a biztonságról. Elhelyezés és csatlakoztatás Elhelyezés 1. A készüléket jól szellõzõ, száraz környezetben helyezze el. 2. Ne takarja el a hátsó hûtõrácsokat: a kompresszor és a kondenzátor hõt bocsátanak ki és a megfelelõ mûködéshez és az áramfogyasztás mérsékléséhez jó szellõzésre van szükségük. 3. Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék teteje és a fölötte esetleg elhelyezett bútorok között, valamint legalább 5 cm helyet az oldalak és a bútorok/oldalfalak között. 4. Ne tegye a készüléket hõforrás közelébe (közvetlen napsugárzás, elektromos tûzhely). 5. Ahhoz, hogy megmaradjon az optimális távolság a készülék és a hátsó fal között, szerelje fel a készletben található ütközõt az ahhoz tartozó útmutató instrukcióit követve. Vízszintezés 1. A készüléket sima, szilárd padlózatra helyezze. 2. Ha a padlózat nem lenne tökéletesen vízszintes, az elsõ lábak ki-, illetve becsavarásával állítsa be a készüléket. Elektromos csatlakoztatás Leszállítás után helyezze a készüléket függõleges helyzetbe és várjon legalább 3 órát, mielõtt bedugná a konnektorba. Mielõtt a villásdugót bedugja a csatlakozóaljzatba, gyõzõdjön meg róla, hogy: Ajtónyitás-irány változtatás a konnektor földelve van és a törvényi elõírásoknak megfelel; a konnektornak bírnia kell a készülék maximális terhelési teljesítményét, mely a készülék tulajdonságait tartalmazó, a hûtõrészben balra lent elhelyezett kis fémlapon van feltüntetve (pl. 150 W); a tápfeszültségnek a készülék tulajdonságait tartalmazó, balra lent elhelyezett kis fémlapon feltüntetett értéktartományon belül kell lennie (pl V); a konnektornak és a készülék villásdugójának összeillõnek kell lennie. Ellenkezõ esetben kérje a villásdugó kicserélését engedéllyel rendelkezõ szerelõtõl (lásd Szervizszolgálat); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.! A beszerelt készüléknél az elektromos vezetéknek és a konnektornak könnyen hozzáférhetõnek kell lennie.! A vezeték nem hajolhat meg és nem lehet összenyomódva.! A vezetéket rendszeresen ellenõrizni kell, cseréjét csak engedéllyel rendelkezõ szerelõ végezheti el (lásd Szervizszolgálat).! Amennyiben a fenti elõírásokat nem tartják be, a gyártó elhárít minden felelõsséget. 5 3mm 22

23 A készülék leírása Áttekintés A használati útmutató különbözõ modellekre érvényes, ezért elõfordulhat, hogy az ábra bizonyos részletekben eltér az Ön által megvásárolt készüléktõl. Az összetettebb részek leírását a következõ oldalakon találja meg. HU Tekerõgomb FAGYASZTÓSZEKRÉNY MÛKÖDÉS POLC LÁMPA (lásd Karbantartás) TÖBBFÉLEKÉPPEN- HASZNÁLHATÓ rekesz* Kivehetõ ajtópolc fedõvel és TOJÁSTARTÓVAL Kivehetõ TÁROLÓ polc Tekerõgomb HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉS FLEX COOL BOX rekesz hús és hal tárolására * GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG tároló ÜVEGTÁROLÓ polc Ice 3 jégkészítõ edény FAGYASZTÓ és TÁROLÓ fiók Ice 3 jégkészítõ edény Vano TÁROLÓ fiókþ Állítható LÁB A szám és/vagy elhelyezkedés eltérõ lehet. * Csak bizonyos modelleknél található meg. 23

24 Tartozékok HU 1 2 POLCOK: sima vagy rácsos. A speciális síneknek köszönhetõen kivehetõek és magasságuk állítható (lásd ábra), így nagyméretû edényeket vagy élelmiszereket is betehet. Play Zone* Az új Play Zone üvegtartó polccal számos üveget, dobozos üdítõt és tárolóedényt gyorsan lehûthet és azok mindig kényelmesen hozzáférhetõek. TÖBBFÉLEKÉPPEN-HASZNÁLHATÓ rekesz* különféle élelmiszerek (például felvágottak) hosszú idejû tárolására; megakadályozza, hogy a szagok szétáradjanak a hûtõszekrényben. Használathoz kihúzható és a helykihasználás érdekében oldalirányban elmozdítható (lásd ábra). Flex Cool Box* Ez az új tároló a hús, halak, és sajtok frissen tartására szolgál. Ha a hûtõszekrény alsó részébe helyezi, ideális hús és hal tárolására; ha a felsõ részbe teszi, kiváló sajtok számára. Ha nincs rá szüksége, egyszerûen kiveheti a hûtõszekrénybõl. HÕMÉRSÉKLET kijelzõ *: a hûtõszekrény leghidegebb részének meghatározására. Ha a Play Zone üvegpolcra van elhelyezve, a nagy és közepes méretû üvegeket egyszerûen fektesse rá. Így például a bort a lehetõ legjobb módon tárolhatja. Miután megdöntötte és rögzítette a polc oldalán található megfelelõ helyekbe, ráhelyezheti a dobozos üdítõket (a magasabb részére), a tárolóedényeket (a középsõ részére), és egyéb üdítõs dobozokat és üvegeket fektethet a polc többi részére. A Play Zone használható hagyományos polcként (miután behelyezte), áthelyezhetõ egyik szintrõl a másikra az egész polccal együtt, akár mosogatógépben is könnyen elmosogatható. 1. Ellenõrizze, hogy az OK felirat egyértelmûen megjelenik-e a kijelzõn (lásd ábra). 2. Ha nem jelenik meg az OK felirat, az azt jelenti, hogy a hõmérséklet túl magas: állítsa a HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉS tekerõgombot magasabb (hidegebb) állásba, majd várjon körülbelül 10 órát, amíg a hõmérséklet stabilizálódik. 3. Ellenõrizze ismét a kijelzõt: ha szükséges, ismét állítsa be. Ha nagymennyiségû élelmiszert helyezett be, vagy a hûtõszekrény ajtaját gyakran kinyitja, normális, ha a kijelzõn nem jelenik meg az OK felirat. Várjon legalább 10 órát, mielõtt a HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉS tekerõgombot magasabb értékre állítja. * Csak bizonyos modelleknél található meg. 24

25 Üzembe helyezés és használat A készülék üzembe helyezése! Mielõtt a készüléket üzembe helyezi, kövesse a beszerelési utasításokat (lásd Beszerelés).! Mielõtt csatlakoztatja a készüléket, tisztítsa meg jól a rekeszeket és a tartozékokat langyos vízzel és bikarbonáttal.! A készülék motorvédõ szabályozással van ellátva, ami a kompresszort csak a bekapcsolás után körülbelül 8 perccel indítja el. Ez minden szándékos vagy nem szándékos kikapcsolás (áramszünet) után is így történik. 1. Dugja a villásdugót a konnektorba és gyõzõdjön meg róla, hogy a belsõ lámpa felkapcsolódik (a FAGYASZTÓ MÛKÖDÉS tekerõgombnak nem kell állásban lennie).. 2. Tekerje a Tekerõgomb FAGYASZTÓSZEKRÉNY MÛKÖDÉS és Tekerõgomb HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉS ot középsõ állásba. Néhány óra elteltével beteheti az élelmiszereket a hûtõszekrénybe. Hõmérséklet szabályzás Hûtõrendszer A hûtõrész belsejének hõmérséklete automatikusan szabályozódik a termosztát gombjával beállított állásnak megfelelõen. min = melegebb max = hidegebb A középsõ állást javasoljuk Dérmentesítõ A hûtõ- és fagyasztórész hátsó falán elhelyezett levegõztetõ cellákról ismerhetõ fel A Dérmenetesítõ folyamatosan hideg levegõt áramoltat, ami összegyûjti a nedvességet és meggátolja a jég és a dér kialakulását: a hûtõrészben fenntartja a megfelelõ nedvességtartalmat és, a dér hiányának köszönhetõen, megõrzi az élelmiszerek eredeti minõségét; a fagyasztórészben megakadályozza a jég kialakulását, ezzel feleslegessé teszi a dérmentesítést és megakadályozza, hogy az élelmiszerek egymáshoz fagyjanak. A hûtõszekrény legjobb kihasználása A hõmérséklet beállításához használja a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot (lásd Leírás). Ne tegyen meleg ételt a készülékbe, csak hideget vagy éppen langyosat (lásd Óvintézkedések és tanácsok). Ne feledje, hogy a fõtt ételek nem állnak el tovább, mint a nyersek. Ne tegyen be folyadékot fedetlen edényben, mert azzal megemelné a készülékben a nedvességtartamot, ami kondenzvíz kiválásához vezet. Ételhigiénia 1. Az ételek megvásárlása után, vegyen le azokról minden külsõ papír/kartonpapír csomagolást, amivel baktériumok vagy piszok kerülhetne a hûtõszekrénybe. 2. Csomagolja be az ételeket (különösen a könnyen romlandókat és az erõs aromájúakat) úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, így elkerülheti a spóra/baktérium fertõzés lehetõségét, valamint a szagok szétterjedését a hûtõszekrényben 3. Úgy helyezze el az ételeket, hogy köztük a levegõ szabadon áramolhasson 4. Tartsa tisztán a hûtõszekrény belsejét, ügyelve rá, hogy ne használjon oxidáló vagy súroló szereket 5. A lejárt szavatossági idejû ételeket vegye ki a hûtõszekrénybõl 6. A megfelelõ tárolás érdekében a könnyen romló ételeket (lágysajtok, nyers hal, hús, stb...) a leghidegebb részre tegye, azaz a zöldséges-rekesz fölé, ahol a hõmérséklet kijelzõ található. HU 25

26 HU A fagyasztószekrény legjobb kihasználása A FAGYASZTÓSZEKRÉNY MÛKÖDÉS tekerõgomb a fagyasztórész hõmérsékletének szabályozására szolgál: kevésbé hideg. hidegebb. A középsõ állást javasoljuk ECO az optimális hõmérséklet alacsony fogyasztás mellett. kikapcsolja a készüléket a hûtõszekrénnyel együtt. Ne fagyasszon újra kiolvadó vagy kiolvadt élelmiszereket; azokat az elfogyasztáshoz meg kell fõzni (24 órán belül). A friss fagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze el, hogy ne érjenek a már lefagyasztottakhoz; helyezze azokat a fagyasztó rész rácsa fölé, lehetõleg közvetlenül a (oldalsó és hátsó) fal mellé, ahol a hõmérséklet -18 C alatt van és megfelelõ gyorsaságú lefagyasztást garantál.! FIGYELMEZTETÉS: a fagyasztószekrény belsõ levegõkeringés gátlásának elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy élelmiszerekkel vagy tárolóedényekkel ne zárja el a szellõzõnyílásokat. Ice 3 jégkészítõ edény Az, hogy a fagyasztórész fiókjainak felsõ részére helyezték, nagyobb tisztaságot biztosít (a jég nem kerül többé kapcsolatba az élelmiszerekkel) és ergonómiailag kedvezõbb (feltöltéskor nem csepeg mellé). 1. Felfelé nyomva vegye ki az edényt. Ellenõrizze, hogy a tálca teljesen üres, majd a megfelelõ nyíláson keresztül töltse fel vízzel. 2. Ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a jelzett szintet (MAX WATER LEVEL). A túl sok víz gátolja a jégdarabok kivételét (ha ez bekövetkezik, várja meg, hogy a jég kiolvadjon és ürítse ki a tálcát). 3. Fordítsa el a tálcát 90 fokkal: a víz a közlekedõ edények törvényének megfelelõen kitölti a formát (lásd ábra). 4. Zárja le a nyílást a mellékelt kupakkal és tegye vissza a tálcát úgy, hogy a felsõ részét a megfelelõ helyre illeszti és engedi visszaesni. 5. Amikor a jég kialakul (minimum körülbelül 8 óra) ütögesse a tálcát egy kemény felülethez és nedvesítse meg a külsejét, hogy a jégdarabok leváljanak, majd vegye ki õket a nyíláson. MAX WATER LEVEL Ne tegyen a fagyasztóba folyadékot tartalmazó, bedugaszolt, vagy hermetikusan lezárt üvegeket, mert azok eltörhetnek. A naponta lefagyasztható maximális élelmiszer mennyiség fel van tüntetve a hûtõrészben balra alul elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán (például: Kg/24h 4).! A fagyasztás ideje alatt kerülje a fagyasztó ajtajának kinyitását. MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX! Áramszünet vagy meghibásodás esetén ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját: így a mélyhûtött és fagyasztott élelmiszerek körülbelül 9-14 órán keresztül változatlanok maradnak. 26

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia Instrukcja obs³ugi ZAMRA ARKA Polski TZA 1 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie i u ytkowanie, 4 W³¹czenie urz¹dzenia Najlepszy sposób u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny. W³¹czenie urz¹dzenia

Widok ogólny. W³¹czenie urz¹dzenia Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI F SL Spis treœci Instalowanie, 12 Ustawienie i pod³¹czenie Français, 1 Polski, 11 Slovenšèina, 21 Opis urz¹dzenia, 13 Widok ogólny GR ÅëëçíéêÜ, 31 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie Wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej

Instalacja Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie Wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL Polski, 1 HU Magyar, 11 CZ Èesky, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski BCB 313 AA VE I/HA Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3-4 Widok ogólny Panel kontrolny Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6-7-8

Bardziej szczegółowo

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski, 1 NBAA 34 NF NX D Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3-4 Panel kontrolny Widok ogólny

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL 4000 PL 5015 PL 4024 PL 5024 Model samohamowny (samoblokuj¹cy) z odblokowaniem, szybki Model samohamowny (samoblokuj¹cy), wolny, z wy³¹cznikiem

Bardziej szczegółowo

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa. wyczyszczone ryby. Ugotowane potrawy. puszkowany, czekolada Owoce i warzywa

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa. wyczyszczone ryby. Ugotowane potrawy. puszkowany, czekolada Owoce i warzywa Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 GR ÅëëçíéêÜ, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny PL

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL

CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL A. Komora ch³odziarki 1. Oœwietlenie 2. Pó³ki /Obszar pó³ek 2a. Pó³ka na butelki (w zale noœci od modelu) 3. Szuflada na warzywa i owoce 3a. Regulator wilgotnoœci 4. Pó³ki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ECM2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/631036

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ECM2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/631036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ECM2240. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED U YTKOWANIEM ZAMRA ARKI PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI JAK ODSZRONIÆ I WYCZYŒCIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70 h Ø 6x70 P PK-LH-00-A x Nazwa Good Night z szuflad¹ nstrukcja monta u Typ Producent Fabryka mebli Liwex Lidia Szarzyñska Witold Szarzyñski Spó³ka jawna Adres: ul. Sk³adowa, 8-00 Zagórz x Ø x Ø 8x x9 x

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460 Instrukcja monta u Bellamy Good Night by Anna Mucha ³ó eczko 70X40 745 x 960 x 460 WA NE: Przed monta em ³ó eczka upewnij siê, czy adnej z czêœci nie brakuje lub czy którykolwiek element nie jest uszkodzony.

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x ewostronne Instrukcja monta u Typ ASO DOBE ó ko Nazwa roducent Fabryka Mebli iwe Sp. jawna idia Szarzyñska, Witold Szarzyñski, 3-00 Zagórz ul. Sk³adowa Wyprodukowano zgodnie z norm¹ EN -: 00 rawostronne

Bardziej szczegółowo

Instrukcje bezpieczeñstwa 03

Instrukcje bezpieczeñstwa 03 PL SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa 03 1 / INSTALACJA URZ DZENIA Pod³¹czenie do sieci elektrycznej 04 Zanim pod³¹czysz lodówkê 04 Ochrona œrodowiska 04 Recykling 04 Opis lodówki 05 Zmiana kierunku

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej,

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, BSZ 2332 Instalacja Zanim zaczniesz u ywaç swojego nowego urzàdzenia prosimy uwa nie przeczytaj instrukcj obs ugi. Sà w niej zawarte wa ne informacje na temat bezpiecznego u ytkowania, instalowania oraz

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG

INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUKCJA OBS UGI KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ NÁVOD K OBSLUZE ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²I INSTRUKCIJA INSTRUKCIJA GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL PL Korzystanie z urz¹dzenia niezgodnie

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Instrukcja obsługi 1. Schemat i nazwy części Części i właściwości RSC 050 WW8 1) Obudowa 2) Parownik 3) Pokrętło regulacji termostatu 4) Półka 5) Zaślepka zawiasu 6) Drzwiczki

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania

Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania GARDENA Rádiové dálkové ovládání a rádiovì spínaná zásuvka Rádiós vezérlõ és rádiós dugalj Zestaw i wtyczka do zdalnego sterowania è. výrobku 7874, 7875 cikkszám: 7874, 7875 nr art. 7874, 7875 Návod k

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA 30302007PL.fm Page 4 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO EKSPLOATACJI URZ DZENIA PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE JAK

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA 2010 Wstêp Certyfikat stanowi jedn¹ ca³oœæ wraz ze specyfikacjami technicznymi i instrukcj¹ obs³ugi dla wentylatora do kana³ów prostok¹tnych

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA

WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA WENTYLATORY DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH Z SERII VKPI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA 2009 Wstêp Certyfikat stanowi jedn¹ ca³oœæ wraz ze specyfikacjami technicznymi i instrukcj¹ obs³ugi dla wentylatora do kana³ów prostok¹tnych

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 20 - Szafa 2D Indeks wyrobu: PRO-016-2001 Data : 25-10-20121 1920mm 575mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED U YTKOWANIEM CH ODZIARKO/ ZAMRA ARKI PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I OGÓLNE ZALECENIA INSTALOWANIE JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ CH ODZIARKI JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D

Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D Instrukcja obsługi PRALKO-SUSZARKA HDB 854 D 1 NASZE GRATULACJE Poprzez zakup tego urządzenia domowego Hoover pokazali Państwo, że nie uznają kompromisów: chcecie mieć najlepszy produkt. Firma Hoover z

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Biurko Indeks wyrobu: PRO-0-00 Data : 20-02-203 75mm 5mm 20mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA POWIETRZA

NAGRZEWNICA POWIETRZA NAGRZEWNICA POWIETRZA INSTRUKCJA OBS UGI MASTER CT-50 DANE TECHNICZNE MODEL MASTER CT-50 Nominalna moc cieplna kw 50 Przep³yw m 3 /h 1400 OGRZEWANE POWIETRZE powietrza przy +20ºC Ciœnienie mmh 2 O 1 statyczne

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi stêbnówki 1-ig³owej z potrójnym transportem JK-6658

Instrukcja obs³ugi stêbnówki 1-ig³owej z potrójnym transportem JK-6658 Instrukcja obs³ugi stêbnówki 1-ig³owej z potrójnym transportem JK-6658 Impall Adam Rozwandowicz SpJ. 91-341 ódÿ, ul.pojezierska 95 tel.042 640 30 13 Przedstawiciel firmy: Zhejiang New Jack Swing Machine

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

GARDENA. GARDENA elektroniczny czujnik deszczowy. nr art. 1189. Instrukcja obs³ugi (Wydanie I, 2003)

GARDENA. GARDENA elektroniczny czujnik deszczowy. nr art. 1189. Instrukcja obs³ugi (Wydanie I, 2003) GARDENA GARDENA elektroniczny czujnik deszczowy nr art. 1189 Instrukcja obs³ugi (Wydanie I, 2003) 2 3 4 GARDENA elektroniczny czujnik deszczowy, art. 1189 1. Zalecenia dotycz¹ce instrukcji obs³ugi Proszê

Bardziej szczegółowo