l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej,"

Transkrypt

1 BSZ 2332

2 Instalacja Zanim zaczniesz u ywaç swojego nowego urzàdzenia prosimy uwa nie przeczytaj instrukcj obs ugi. Sà w niej zawarte wa ne informacje na temat bezpiecznego u ytkowania, instalowania oraz dbania o urzàdzenie. Zachowaj instrukcj na przysz oêç. Gdy b dziesz sprzedawa urzàdzenie, przeka jà nowemu nabywcy. Ustawienie i pod àczenie Ustawienie 1. Ustaw urzàdzenie w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu. 2. Nie blokuj dop ywu powietrza przez kratk umieszczonà w dolnej, przedniej cz Êci. Spr arka i skraplacz nagrzewa si, w zwiàzku z tym, aby urzàdzenie pracowa o w aêciwie i nie zu ywa o nadmiernie energii potrzebna jest dobra wentylacja. 3. Upewnij si, e urzàdzenie jest odizolowane od wszelkich êróde ciep a (bezpoêrednie promieniowanie s oneczne, piecyk elektryczny, itp.). Po àczenia elektryczne Po przywiezieniu urzàdzenia na miejsce, dok adnym ustawieniu i wypoziomowaniu odczekaj minimum 3 godziny przed pod àczeniem do sieci elektrycznej. Zanim w o ysz wtyczk do kontaktu upewnij si, e: l urzàdzenie jest uziemione i wtyczka jest zgodna z przepisami. l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym obcià eniem urzàdzenia podanym na tabliczce informacyjnej, która umieszczona jest po prawej stronie poziomej Êcianki na górze komory pod termostatem (np. 150W) l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, która umieszczona jest po prawej stronie poziomej Êcianki na górze komory pod termostatem (np V) l gniazdko jest przystosowane do pracy z wtyczkà urzàdzenia. JeÊli tak nie jest, poproê autoryzowany serwis techniczny o wymian wtyczki (patrz Pomoc techniczna). Nie u ywaj przed u aczy ani rozga ziaczy.! Gdy urzàdzenie zostanie pod àczone kabel i gniazdko elektryczne musi byç atwo dost pne.! Kabel nie mo e byç zagi ty ani zbyt mocno zwini ty.! Kabel powinien byç regularnie sprawdzany i mo e byç wymieniany tylko przez autoryzowany serwis (patrz Pomoc techniczna).! Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoêci w przypadku nieprzestrzegania powy szych warunków. 2

3 Opis urzàdzenia Widok ogólny Opisy zawarte w instrukcji odnoszà si do ró nych modeli lodówek. Dlatego rysunki mogà nieco ró niç si od zakupionego modelu. Dok adnych informacji szukaj na nast pnych stronach. Przedzia do ZAMRA ANIA Êwie ych produktów i PRZECHOWYWANIA produktów zamro onych Wyjmowana przegródka z podnoszonà pokrywkà z POJEMNIKIEM NA JAJKA i POJEMNIKIEM na MAS O* Pokr t o TERMOSTATU Uchwyt na BUTELK /PUSZKI * Wyjmowane PÓ ECZKI PÓ ECZKA wyjmowana na ró ne produkty Pojemnik na OWOCE i WARZYWA Przegródka na 2 LITROWÑ BUTELK Wyjmowana pó eczka na BUTELKI Ró na liczba i/lub po o enie *Dost pne tylko w niektórych modelach 3

4 Akcesoria PÓ KI: w komorze ch odziarki znajdujà si wyjmowane pó ki (szklane lub druciane), które dzi ki prowadnicom mo na zamocowaç na dowolnej wysokoêci. Umo liwia to wstawianie do ch odziarki tak e du ych garnków i pojemników. Wskaênik TEMPERATURY* Ch odziarka zosta a wyposa ona w specjalny wskaênik temperatury, eby precyzyjnie ustaliç najzimniejsze miejsce. Nale y upewniç si czy na wskaêniku pojawia si napis OK. Uchwyt na BUTELK /PUSZKI*: do przechowywania w pozycji poziomej butelki lub kilku puszek (rys.). Je eli uchwyt nie jest u ywany, mo e byç z o ony, co zwi ksza przestrzeƒ w lodówce. Przy w aêciwej temperaturze napis jest wyraêny Je eli temperatura jest za wysoka napis OK jest niewidoczny. Nale y skorygowaç ustawienie termostatu, przekr ciç na wy szà pozycj. Po ka dej zmianie nastawienia nale y odczekaç ok. 10 godzin, eby temperatura si ustali a. UWAGA: W o enie du ej iloêci nowych produktów, nie zamkni cie drzwi przez d u szy czas, lub po cz stym otwieraniu drzwi wskaênik mo e nie pokazywaç napisu OK. Jest to ca kiem normalne. Przed regulowaniem termostatu nale- y odczekaç 10 godzin. *Dost pne tylko w niektórych modelach 4

5 Uruchomienie i u ywanie Uruchomienie urzàdzenia! Zanim uruchomisz urzàdzenie, przeczytaj instrukcj instalacji (patrz Instalacja).! Zanim pod àczysz urzàdzenie dobrze wyczyêç komor i akcesoria letnià wodà i sodà oczyszczonà. 1. W ó wtyczk do kontaktu i upewnij si, e Êwieci wewn trzna lampka. 2. Ustaw pokr t em TERMOSTATU àdanà temperatur. Po kilku godzinach b dziesz móg wk adaç produkty do lodówki. Ustawienie temperatury Temperatur wewnàtrz komory, lodówka reguluje samoczynnie zgodnie z ustawieniem pokr t a termostatu. 1 = najcieplej 5 = najzimniej Zalecane jest ustawienie poêrednie. Sekcja ch odzàca lodówki umieszczona jest na tylnej Êcianie komory, zwi kszajàc przestrzeƒ i poprawiajàc wyglàd. Tylna Êciana mo e byç pokryta szronem, lub kropelkami wody, w zale noêci od tego, czy kompresor aktualnie pracuje, czy nie. To nie jest awaria; lodówka pracuje normalnie. JeÊli pokr t o termostatu zostanie ustawione na wysoki poziom, lodówka b dzie wype niona du à iloêcià produktów, a na zewnàtrz lodówki b dzie wysoka temperatura, urzàdzenie mo e pracowaç d ugi czas bez przerwy, w rezultacie mo e pojawiç si du o szronu i wysokie zu ycie energii. Zapobiec temu mo e przestawienie pokr t a na ni szà wartoêç (rozmro enie nastàpi automatycznie). Wykorzystanie pe nych mo liwoêci ch odziarki l U ywaj pokr t a termostatu do ustawienia temperatury (patrz Opis). l Do lodówki wk adaj tylko zimne lub ch odne produkty, lecz nie goràce (patrz Ârodki ostro noêci i ostrze enia). l pami taj, e jedzenie gotowane nie przetrwa d u ej ni surowe. l nie przechowuj p ynów w otwartych pojemnikach. Zwi kszajà one wilgotnoêci powietrza w lodówce i mogà si skraplaç. Higiena ywnoêci 1. Po pierwsze ze Êwie o zakupionych produktów nale y zdjàç papierowe opakowania, podstawki lub inne opakowania, które mogà powodowaç namna anie si bakterii i zabrudzenie twojej ch odziarki. 2. ywnoêç nale y zabezpieczyç (w szczególnoêci szybko psujàcà si i wydzielajàcà intensywny zapach) eby uniknàç jej wzajemnego kontaktu, nie dopuêciç do przemieszczania si bakterii, a tak e przenikania mocnych zapachów. 3. Rozmieszczenie produktów ywnoêciowych musi umo liwiaç swobodnà cyrkulacj powietrza. 4. Ch odziark nale y utrzymywaç w czystoêci, nie stosowaç ostrych Êrodków czystoêci. 5. Produkty przeterminowane nale y niezw ocznie usunàç z ch odziarki. 6. Produkty szybko psujàce si (ser, Êwie a ryba, mi so itp.) nale y przechowywaç w najch odniejszym miejscu, nad pojemnikiem na warzywa. Wskazówki dotyczàce rozmieszczenia artyku ów w komorze ch odziarki Produkt ywnoêciowy Mi so i oczyszczone ryby (owinàç w plastikowà foli lub umieêciç w torebkach plastikowych) Âwie e sery Jajka Mas o i margaryna Gotowane potrawy (przechowywaç w hermetycznych pojemnikach, umieêciç w ch odziarce po ostygni ciu), surowe w dliny, chleb z formy, ciastka z kremem, pomidory, itp. Produkty w butelkach, mleko, napoje, jogurt Owoce i warzywa Czas przechowywania 2 lub 3 dni 3 lub 4 dni 1 miesiàc 1 tydzieƒ 3 lub 4 dni Rozmieszczenie w ch odziarce W dolnej cz Êci ch odziarki bezpoêrednio nad szufladami z warzywami (Najzimniejsze miejsce w lodówce) W dolnej cz Êci ch odziarki bezpoêrednio nad szufladami z warzywami (Najzimniejsze miejsce w lodówce) Na przeznaczonych do tego pó eczkach na wewn trznej stronie drzwi Na pó eczce na wewn trznej stronie drzwi Na dowolnej pó ce ch odziarki Na jednej z pó eczek na wewn trznej stronie drzwi W szufladach na owoce i warzywa Uwaga: ziemniaki, czosnek, cebula nie wymagajà przechowywania w lodówce. 5

6 Wykorzystanie pe nych mo liwoêci zamra arki l Nie wolno ponownie zamra aç produktów, które zosta y rozmro one (choçby cz Êciowo). Produkty takie nale y przygotowaç (upiec lub ugotowaç), nast pnie bàdê skonsumowaç je w ciàgu 24 godzin, bàdê ponownie zamroziç. l Podczas zamra ania produktów nale y zwróciç szczególnà uwag, aby nie styka y si one z innymi, zamro onymi ju produktami znajdujàcymi si w zamra arce. l W zamra arce nie wolno zamra aç butelek, poniewa podczas zamra ania mogà one eksplodowaç (po zamro- eniu, p yny zwi kszajà swojà obj toêç). l Na tabliczce umieszczonej po lewej stronie szuflady na warzywa podano maksymalne dzienne iloêci produktów, które mogà zostaç zamro one w lodówce (np. Kg/24h: 4) l Aby uzyskaç jak najlepszà jakoêç zamra anych produktów ywnoêciowych i u atwiç ich rozmra anie nale y zamra aç je w ma ych porcjach. Pozwoli to uzyskaç du à szybkoêç i równomiernoêç zamra ania. Na opakowaniu zamra anego produktu warto zaznaczyç jego zawartoêç oraz dat zamro enia.! Podczas zamra ania nie nale y otwieraç drzwiczek zamra arki.! W przypadku awarii zasilania nie nale y otwieraç drzwiczek zamra arki. Pozwoli to maksymalnie d ugo utrzymaç niskà temperatur panujàcà w jej wn trzu, dzi ki czemu mo liwe b dzie przechowywanie zamro onych produktów w stanie nienaruszonym przez czas od 9 do 14 godzin.! JeÊli temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowano lodówk przez d u szy czas b dzie ni sza od 14 C, wówczas ch odziarka nie b dzie mog a sch odziç si do w aêciwej temperatury, a czas przechowywania produktów b dzie znacznie krótszy. W takiej sytuacji, zamro one produkty nale y konsumowaç nieco szybciej. 6

7 Konserwacja Wy àczanie urzàdzenia W czasie czyszczenia i konserwacji nale y od àczyç urzàdzenie od sieci. Nie wystarcza ustawienie pokr t a termostatu w po o eniu l (urzàdzenie wy àczone) do wyeliminowania po àczenia elektrycznego. Czyszczenie urzàdzenia l Cz Êci wewn trzne i zewn trzne, a tak e gumowe uszczelki mogà byç czyszczone przy u yciu Êcierki zwil- onej letnià wodà z dodatkiem oczyszczonej sody lub neutralnych Êrodków czyszczàcych. Nie u ywaj rozpuszczalników, Êrodków Êciernych, wybielaczy ani amoniaku. l Elementy wyjmowalne mogà byç myte w goràcej wodzie z myd em lub p ynem do mycia naczyƒ. Nale y dok adnie je wyp ukaç i wysuszyç. l Z ty u urzàdzenia zbiera si kurz. Mo na go usunàç przy pomocy odkurzacza, uwa ajàc by niczego nie uszkodziç, a moc ssania ustawiç na Êrednià wartoêç. Nale y bezwzgl dnie pami taç o od àczeniu urzàdzenia od zasilania. Unikanie pleêni i nieprzyjemnych zapachów l Urzàdzenie zosta o zrobione z bezzapachowych, higienicznych materia ów. Aby utrzymaç w lodówce czystoêç i porzàdek oraz zapobiegaç przykrym zapachom, jedzenie nale y zawsze przechowywaç odpowiednio zamkni te i przykryte. l JeÊli chcesz wy àczyç urzàdzenie na d u szy okres czasu, wyczyêç je w Êrodku i zostaw drzwi otwarte. Rozmra anie komory zamra arki n Nale y regularnie usuwaç osadzajàcy si szron i lód wykorzystujàc w tym celu za àczonà skrobaczk (w adnym wypadku nie stosowaç no a). n JeÊli warstwa szronu jest grubsza od 5 mm nale y rozmroziç urzàdzenie. W tym celu nale y: 1. Ustawiç pokr t o termostatu w po o eniu l, 2. Zapakowaç zamro one potrawy w gazety i wstawiç je do lodówki lub do innego, ch odnego miejsca. 3. Zostawiç drzwiczki lodówki uchylone i odczekaç, a lód ca kowicie rozpuêci si. Na czas rozmra ania, do zamra arki mo na wstawiç misk z ciep à wodà, co przyspieszy proces rozmra ania. 4. Po umyciu i wysuszeniu komory zamra arki, nale y w àczyç urzàdzenie. 5. Przed w o eniem produktów nale y odczekaç ok. 2 godzin, do momentu osiàgni cia w aêciwych parametrów zamra arki. Wymiana arówki Aby wymieniç arówk w wewn trznej lampce lodówki, od àcz urzàdzenie od sieci. Post puj zgodnie z instrukcjà poni ej. Zdejmij os on lampki jak pokazano na rysunku. Wymieƒ arówk na takà samà, o mocy nieprzekraczajàcej 15W lub 25W. Rozmra anie Nie nale y pos ugiwaç si narz dziami lub innymi przedmiotami, poza zalecanymi przez producenta, w celu przyspieszenia procesu rozmra ania. Rozmra anie ch odziarki Ch odziarka posiada funkcj automatycznego rozmra ania: woda odprowadzana jest do ty u urzàdzenia przez specjalny odp yw (patrz rysunek), tam na skutek ciep a wytwarzanego przez kompresor odparowuje. Nie istnieje wi c koniecznoêç rozmra ania lodówki r cznie. Trzeba natomiast dbaç o czystoêç otworu odp ywowego, tak by woda mog a swobodnie stamtàd odp ywaç. 7

8 Ârodki ostro noêci! Urzàdzenie zosta o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z mi dzynarodowymi normami bezpieczeƒstwa. Dla bezpieczeƒstwa podano poni sze zalecenia, których trzeba bezwzgl dnie przestrzegaç. Urzàdzenie zosta o wykonane zgodnie z Europejskimi Dyrektywami. l 73/23/EEC z 19/02/73 (Niskie Napi cia) z póêniejszymi zmianami l 89/336/EEC z 03/05/89 (KompatybilnoÊç elektromagnetyczna) z póêniejszymi zmianami l 2002/96/CE Bezpieczeƒstwo l Urzàdzenie przeznaczone jest do zainstalowania wy àcznie w pomieszczeniach zamkni tych. Pod adnym pozorem nie mo e pracowaç na zewnàtrz, nawet w zadaszonych pomieszczeniach. Wystawianie ch odziarki na wp yw czynników atmosferycznych jest bardzo niebezpieczne. Minimalna temperatura u ytkowania produktu 16 C w/g PN-89/M (Polska Norma) l Ch odziarka musi byç pod àczona do gniazda zasilajàcego z bolcem ochronnym. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajàcego naprawy dokonuje technik z autoryzowanego serwisu. l Urzàdzenie mo e byç u ytkowane tylko przez osoby doros e, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, do przechowywania produktów ywnoêciowych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji. l Nie wolno dotykaç ani obs ugiwaç urzàdzenia mokrymi r kami, majàc bose lub mokre stopy. l Nie zaleca si u ywania przed u aczy i rozga ziaczy. Je- Êli ch odziarka jest zainstalowana mi dzy meblami nale- y zwróciç uwag, aby kabel zasilajàcy nie by przygnieciony lub zagi ty. l Nie wolno ciàgnàç kabla lub urzàdzenia w celu wyciàgni cia wtyczki z kontaktu, jest to bardzo niebezpieczne. l Nie wolno dotykaç wewn trznych cz Êci ch odzàcych, szczególnie mokrymi r kami, gdy mo na si poparzyç lub zraniç. Nie nale y wk adaç do ust kostek lodu zaraz po wyj ciu ich z zamra arki, gdy mo na si zraniç. l Przed przystàpieniem do czyszczenia ch odziarki nale y od àczyç urzàdzenie od êród a zasilania (wyciàgajàc wtyczk lub wy àczajàc g ówny bezpiecznik w mieszkaniu), nie wystarczy przekr ciç termostatu do pozycji l w celu od àczenia urzàdzenia od zasilania. l JeÊli ch odziarka ma zastàpiç ch odziark starszego typu zaopatrzonà w zamek zatrzaskowy lub rygiel, przed wyrzuceniem urzàdzenia nale y koniecznie usunàç lub zniszczyç zamek. Dzi ki temu unikniemy ewentualnego nieszcz Êliwego wypadku wskutek przypadkowego zamkni cia bawiàcych si dzieci wewnàtrz urzàdzenia. l W przypadku awarii, nale y przed wezwaniem specjalisty z serwisu przeczytaç rozdzia Ewentualne usterki w celu usuni cia ewentualnej usterki. Nie nale y samodzielnie przeprowadzaç adnych dalszych prac, szczególnie przy mechanizmach wewn trznych urzàdzenia. l Nie nale y u ywaç urzàdzeƒ elektrycznych wewnàtrz komory do przechowywania ywnoêci, je eli nie sà one zalecane przez producenta. l Do oczyszczania szronu nie stosowaç innych narz dzi ni do àczona skrobaczka. l Nie wk adaç do buzi kostek lodu wyj tych z zamra alnika. l Nie pozwalaç dzieciom bawiç si urzàdzeniem. W szczególnoêci nie wolno siadaç na pojemnikach ani huêtaç si na drzwiach. l Wszelkie elementy opakowania (torby plastykowe, pianka poliestrowa, gwoêdzie, itp.) nale y przechowywaç w miejscach, do których nie majà dost pu dzieci, poniewa elementy te mogà byç dla nich niebezpieczne. Pozbywanie si odpadów W trosce o Êrodowisko naturalne rezerwujemy sobie prawo do stosowania komponentów wytwarzanych z surowców wtórnych, co obni a koszty konsumentom i zmniejsza zanieczyszczenia. l Pozbywanie si materia ów opakowaniowych: przestrzegaç miejscowych przepisów, co pozwoli na ponowne wykorzystanie opakowaƒ l Pozbywanie si starej lodówki: przed oddaniem urzàdzenia na z om, nale y odciàç kabel sieciowy. To urzàdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywà Europejskà 2002/96/WE oraz polskà Ustawà o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreêlonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, e sprz t ten, po okresie jego u ytkowania nie mo e byç umieszczany àcznie z innymi odpadami pochodzàcymi z gospodarstwa domowego. U ytkownik jest zobowiàzany do oddania go prowadzàcym zbieranie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzàcy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzà odpowiedni system umo liwiajàcy oddanie tego sprz tu. 8

9 W aêciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do unikni cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Êrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajàcych z obecnoêci sk adników niebezpiecznych oraz niew aêciwego sk adowania i przetwarzania takiego sprz tu. Ochrona Êrodowiska l Urzàdzenie nale y zainstalowaç w pomieszczeniu z dobrà wentylacjà. Urzàdzenie nie powinno byç wystawione na bezpoêrednie dzia anie s oƒca, staç obok kuchenki elektrycznej i tym podobnych. l Nale y wystrzegaç si zbyt cz stego otwierania drzwi i zbyt d ugiego trzymania ich w pozycji otwartej, wtedy tracimy najwi cej energii. l Nie wolno zbyt mocna zape niaç lodówki. Zimne powietrze musi mieç mo liwoêç swobodnej cyrkulacji wewnàtrz urzàdzenia. W przeciwnym razie produkty mogà byç niedok adnie ch odzone i kompresor mo e pracowaç bez przerwy. l Nie wk adaç goràcych potraw do lodówki, gdy spowoduje to podniesienie si temperatury i niepotrzebnà prac kompresora, a w efekcie strat energii elektrycznej. l Je eli zajdzie taka potrzeba nale y rozmra aç urzàdzenie. Gruba warstwa lodu utrudnia sprawne dzia anie zamra arki i dodatkowo powoduje zwi kszenie zu ycia energii elektrycznej. l Nale y regularnie sprawdzaç stan uszczelki. Uszczelka powinny byç czysta i elastyczna by dobrze przylega a do drzwi i zapobiega a wydostawaniu si zimna na zewnàtrz. 9

10 Rozwiàzywanie problemów JeÊli urzàdzenie przestanie dzia aç, to przed wezwaniem serwisu, nale y upewniç si, czy problemu nie da si rozwiàzaç samodzielnie pos ugujàc si wskazówkami z poni szej listy Problem Panel kontrolny jest ca kowicie wy àczony Silnik nie uruchamia si WyÊwietlacz Êwieci si s abym Êwiat em Rozlega si alarm, na wyêwietlaczu pojawia si wiadomoêç, kontrolka ALARM Êwieci si, oêwietlenie ch odziarki mruga. Rozlega si alarm, kontrolka ALARM Êwieci si, na wyêwietlaczu pojawia si wiadomoêç. Rozlega si alarm, kontrolka ALARM miga, na wyêwietlaczu pojawia si wiadomoêç. Ch odziarka s abo ch odzi Produkty w ch odziarce zamarzajà Agregat pracuje bez przerwy Wentylator systemu AIR nie obraca si Urzàdzenie nadmiernie ha asuje Zbyt wczesne zakoƒczenie funkcji Na wyêwietlaczu pojawia si wiadomoêç F01 Prawdopodobna przyczyna / rozwiàzanie l Urzàdzenie nie jest pod àczone do zasilania sieciowego, lub wtyczk w o ono niedok adnie, tak, e nie ma styku. l Wystàpi a awaria zasilania. l Model ten wyposa ony jest w urzàdzenie ochrony spr arki, które uruchamia jà dopiero po 8 minutach od w àczenia. l Zamieniç przewody neutralny z fazowym w gniazdku (czynnoêç ta mo e byç wykonana przez wykwalifikowanego elektryka) l Drzwi ch odziarki by y otwarte d u ej ni 2 minuty. Sygna alarmowy wy àczy si po zamkni ciu drzwi lub wciêni ciu przycisku ALARM. l Temperatura wewnàtrz zamra arki jest zbyt wysoka. Zamra arka b dzie utrzymywa a temperatur 0 C, eby nie doprowadziç do ponownego zamro enia ywnoêci. W ciàgu 24 godzin ywnoêç b dzie mo na zjeêç lub ugotowaç. Sygna alarmowy wy àczy si po wciêni ciu przycisku ALARM. Ponowne wciêni cie przycisku ALARM skasuje wiadomoêç na wyêwietlaczu i wy àczy kontrolk ALARM. Ponownie nale y zaprogramowaç lodówk. l Temperatura wewnàtrz zamra arki jest o wiele za wysoka. Zamra arka b dzie utrzymywa a temperatur 0 C, eby nie doprowadziç do ponownego zamro enia ywnoêci. Najprawdopodobniej ywnoêç nie nadaje si do jedzenia. Sygna alarmowy wy àczy si po wciêni ciu przycisku ALARM. Ponowne wciêni cie przycisku ALARM skasuje wiadomoêç na wyêwietlaczu i wy àczy kontrolk ALARM. Ponownie nale y zaprogramowaç lodówk. l Drzwi niedok adnie si zamykajà, uszczelka jest brudna lub zu yta. l Drzwi sà za cz sto otwierane. l Nastawiono nie w aêciwà wartoêç temperatury. l Ch odziarka jest przepe niona. l Nastawiono nie w aêciwà wartoêç temperatury. l Produkty dotykajà do tylnej, najzimniejszej Êciany ch odziarki. l W àczone zosta y funkcje SUPER CH ODZENIE lub SUPER ZAMRA ANIE. l Drzwi nie sà dobrze zamkni te lub by y przez d u szy czas otwarte. l Temperatura na zewnàtrz jest bardzo wysoka. l GruboÊç warstwy szronu przekracza 2-3 mm (zobacz rozdzia KONSERWACJA). l Drzwi ch odziarki sà otwarte. l Wentylator jest uruchamiany automatycznie tylko w koniecznoêci szybkiego osiàgni cia nastawionych parametrów w komorze ch odziarki. l Ch odziarka nie stoi na p askim pod o u (zobacz rozdzia INSTALACJA). l Jest zainstalowana mi dzy przedmiotami, które wibrujàc ha asujà. l Gaz ch odzàcy wytwarza lekki ha as tak e, gdy agregat nie pracuje (nie jest to wadà). l Przerwa w dostawie pràdu elektrycznego l Otwór odp ywowy wody zatka si (zobacz rozdzia KONSERWACJA). 10

11 Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Gross Bruto Brut Net Util Utile Compr. R 134 a Test Pressure Syst. HIGH-235 Kompr. kg 0,090 P.S-I. LOW 140 Made in Italy Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe BSZ ,6 A+

12

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa

Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5. 1 2 3 4 5 6 1. Zamrażarka niskotemperaturowa Postępowanie WB.2420.9.2015.NG zadanie nr 3 ZAŁĄCZNIK NR 5 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Nazwa wyrobu, nazwa producenta, określenie marki, modelu, znaku towarowego Cena jednostkowa netto (zł) Wartość netto

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7

Instrukcja obsługi. Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Instrukcja obsługi Mikroskopy serii XTX-5 XTX-6, XTX-7 Proszę przeczytać instrukcję obsługi przed przystąpieniem do korzystania z mikroskopu. Zawartość instrukcji: I. Zastosowania II. Nazwy elementów i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ - COMBINA FRIGORIFICA GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta

S S. Nap d do rolet i markiz VariEco-868. Monta PL Nap d do rolet i markiz VariEco868 Instrukcje nalezy zachowac! Po zamontowaniu silnika rurowego niniejszà instrukcj monta u nale y umocowaç na kablu do póêniejszego wykorzystania przez elektryka. Dzia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

PROFI MINIBAR MODEL SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI GWARANCJA

PROFI MINIBAR MODEL SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI GWARANCJA PROFI MINIBAR MODEL SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI GWARANCJA MINIBAR MODEL: SM 40, SM 40G INSTRUKCJA OBS UGI PROFI 2 9 CHARAKTERYSTYKA WYROBU Minibar jest przeznaczony do: - sch adzania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania

Załącznik nr 10. 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania Załącznik nr 10 1. Wytyczne do punktów wydawania/spożywania posiłków w miejscach zakwaterowania Przedstawione tematy są bardzo ogólne warunki sanitarnohigieniczne są różne w zależności od sposobu wydawania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Instrukcja obsługi 1. Schemat i nazwy części Części i właściwości RSC 050 WW8 1) Obudowa 2) Parownik 3) Pokrętło regulacji termostatu 4) Półka 5) Zaślepka zawiasu 6) Drzwiczki

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski BCB 313 AA VE I/HA Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3-4 Widok ogólny Panel kontrolny Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6-7-8

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Teka. Świeżość pod kontrolą CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY 78-79 80-81

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Teka. Świeżość pod kontrolą CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY 78-79 80-81 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Świeżość pod kontrolą CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY 78-79 80-81 Teka CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych

Montaż oświetlenia punktowego w sufitach. podwieszanych Montaż oświetlenia punktowego w sufitach podwieszanych Środki ostrożności Aby bezpiecznie wykonać pracę należy: - przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie prądu, wykręcając bezpieczniki albo odłączając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871

Twoja instrukcja użytkownika ZANUSSI ZK20/11R http://pl.yourpdfguides.com/dref/656871 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WHIPPER 5L EXCLUSIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI

WHIPPER 5L EXCLUSIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI WHIPPER 5L EXCLUSIVE INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA URZĄDZENIA...3 2. PODŁĄCZENIE PRĄDU...6 3. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA...6 4. USTAWIENIA KONSYSTENCJI ŚMIETANY...6 5. REGULATOR TEMPERATURY

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 PL Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus Nr. 28 890.0001/28 900.0001 Spód urzàdzenia Potencjometr zmierzchu Potencjometr Êwiat a Potencjometr deszczu Dane ogólne 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Potencjometr

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com.

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com. C U K I E R N I A ZAAWANSOWANE CH ODZENIE I MRO ENIE HI-TECH Od wielu lat, IRINOX jest g³ównym partnerem dla Profesjonalnych Cukierników, tworz¹c i produkuj¹c systemy ch³odzenia i mro enia uderzeniowego.

Bardziej szczegółowo

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

Aparat słuchowy wewnątrzuszny. użytkowanie oraz pielęgnacja. Cześć, jestem Uchatek

Aparat słuchowy wewnątrzuszny. użytkowanie oraz pielęgnacja. Cześć, jestem Uchatek Aparat słuchowy wewnątrzuszny użytkowanie oraz pielęgnacja Cześć, jestem Uchatek 2 Szanowni Państwo, Słuch umożliwia nam postrzegać i rozumieć otaczający nas świat. Z kolei zrozumienie mowy, sprawia, że

Bardziej szczegółowo

ul. Walerego Slawka 7, 30-633 Krakow Tel.+48 12 265 10 19 Fax. +48 12 655 20 74 e-mail: biuro@agiw-gastro.pl www.agiw-gastro.pl

ul. Walerego Slawka 7, 30-633 Krakow Tel.+48 12 265 10 19 Fax. +48 12 655 20 74 e-mail: biuro@agiw-gastro.pl www.agiw-gastro.pl URZĄDZENIA CHŁODNICZE Stoły chłodnicze linia 600 Stoły mroźne linia 600 Stoły chłodnicze linia 700 Stoły mroźne linia 700 Stół chłodniczy z agregatem na dole Stoły chłodnicze do pizzy itryny chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Przed rozpocz ciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Korzystać wyłàcznie w pomieszczeniu.

Przed rozpocz ciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Korzystać wyłàcznie w pomieszczeniu. Instrukcja Obsługi ODKURZACZ Przed rozpocz ciem korzystania z odkurzacza prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji. Korzystać wyłàcznie w pomieszczeniu. Zarejestruj swój produkt na stronie www.samsung.com/global/register

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, dnia 30 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę pierwszego wyposażenia zaplecza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo