Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa. wyczyszczone ryby. Ugotowane potrawy. puszkowany, czekolada Owoce i warzywa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa. wyczyszczone ryby. Ugotowane potrawy. puszkowany, czekolada Owoce i warzywa"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 GR ÅëëçíéêÜ, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny PL Wyposa enie dodatkowe, 4 Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6 W³¹czenie urz¹dzenia System ch³odzenia Najlepszy sposób u ytkowania lodówki Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki BAN 18 G Konserwacja i utrzymanie, 7 Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Mycie urz¹dzenia Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra arce Wymiana arówki Zalecenia i œrodki ostro noœci, 8 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Anomalie i ich usuwanie, 9 Serwis, 10

2 Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i z odnoœnymi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania urz¹dzenia. Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê w pomieszczeniu przewiewnym i nie wilgotnym. 2. Nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych: sprê arka i skraplacz wytwarzaj¹ ciep³o i wymagaj¹ dobrego przewiewu powietrza w celu w³aœciwego funkcjonowania i oszczêdnoœci energii elektrycznej. 3. Pomiêdzy górn¹ czêœci¹ urz¹dzenia i ewentualnymi meblami pozostawiæ co najmniej 10 cm, a co najmniej 5 cm pomiêdzy œciankami bocznymi i meblami. 4. Lodówko-zamra arkê ustawiaæ daleko od Ÿróde³ ciep³a (promieni s³onecznych, kuchenki elektrycznej). Wypoziomowanie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê na pod³odze p³askiej i sztywnej. 2. Jeœli pod³oga nie jest idealnie pozioma, dokonaæ kompensacji poprzez dokrêcenie lub odkrêcenie przednich nó ek. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Po transporcie ustawiæ lodówko-zamra arkê w pozycji pionowej, a pod³¹czyæ do sieci elektrycznej dopiero po 3 godzinach. Przed w³o eniem wtyczki do gniazdka sprawdziæ, czy: gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i zgadza siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami; wtyczka jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy lodówko-zamra arki, jaka jest wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê po lewej stronie u do³u w komorze lodówki (na przyk³ad 150W); napiêcie zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach podanych na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê u do³u, po lewej stronie (na przyk³ad V); gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia. W przeciwnym wypadku za ¹daæ od autoryzowanego technika wymiany wtyczki (I> patrz Serwis); nie u ywaæ przed³u aczy lub rozga³êÿników. Zmiana kierunku otwierania drzwi ! Tak ustawiæ lodówko-zamra arkê, aby przewód elektryczny i gniazdko pr¹du by³y ³atwo dostêpne.! Kabla nie wolno zginaæ i uwa aæ, aby nie zosta³ zgnieciony.! Przewód elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis).! W przypadku braku przestrzegania powy szych warunków producent zwolniony zostanie z wszelkiej 5 3mm 2

3 Opis urz¹dzenia Widok ogólny Instrukcje dotycz¹ce u ytkowania s¹ takie same dla ró nych modeli, dlatego te rysunki mog¹ przedstawiaæ inne szczegó³y ni w zakupionym urz¹dzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje siê na nastêpnych stronach. PL Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY arówka (patrz Konserwacja) Pojemnik RÓ NEGO U YTKOWANIA* PÓLKI Wyjmowana pó³eczka z pokrywk¹, z wk³adk¹ na JAJKA Wyjmowalna pó³eczka NA RO NE PRZEDMIOTY Pojemnik Flex Cool Box na miêsa i ryby* Szfladka OWOCE i WARZYWA Specjalna pó³ka na BUTELKI Wanienka na lód Ice 3 Komora PRZECHOWYWANIE Wanienka na lód Ice 3 Komora PRZECHOWYWANIE NÓ KA regulacyjna Zmienne ze wzglêdu na iloœæ i/lub pozycjê. * Znajduje siê tylko w niektórych modelach. 3

4 Akcesoria PL PÓ KI: pe³ne lub kratki. Mo na je 1 wyci¹gn¹æ, a prowadnice s³u ¹ do wyregulowania wysokoœci ich umieszczenia (patrz rysunek) tak, 2 aby umo liwiæ ustawienie na nich pojemników lub produktów ywnoœciowych nawet o znacznych wymiarach. Aby wyregulowaæ wysokoœæ nie ma koniecznoœci ca³kowitego wyjêcia pó³ki. Pojemnik RÓ NEGO U YTKOWANIA* : do d³ugotrwa³ego przechowywania ywnoœci (na przyk³ad kie³bas); zapobiega równie przedostawaniu siê zapachu na ca³¹ lodówkê. Flex Cool Box* To nowy pojemnik do przechowywania œwie ego miêsa, ryb i serów. Jeœli jest umieszczony w dolnej czêœci komory lodówki to idealnie nadaje siê do przechowywania miêsa i ryb; natomiast, jeœli jest umieszczony w górnej czêœci s³u y do odpowiedniego przechowywania serów. Gdy jest nie potrzebny mo na go wyj¹æ z lodówki. PLAY ZONE* : Dziêki nowej pó³eczce do butelek, zwanej po angielsku Play Zone, mo na w szybkim czasie sch³odziæ butelki, puszki i inne pojemniki z napojami, maj¹c je zawsze do dyspozycji. Jeœli pó³eczka Play Zone jest ustawiona na normalnej, szklanej pó³ce lodówki, to mo na na niej umieszczaæ du e i œredniej wielkoœci butelki jedynie je opieraj¹c o Play Zone. W ten sposób np. wino bêdzie przechowywane w najlepszy z mo liwych sposobów. Po dopasowaniu i zamocowaniu Play Zone w gniazdach na brzegach pó³ki, mo na w jej górnej czêœci umieœciæ puszki z napojami, pojemniki w czêœci œrodkowej, a i inne puszki i pojemniki u³o yæ w pozosta³ej czêœci pó³ki. Nale y przy tym uwa aæ, i odk³adaj¹c puszki, nie przesuwaæ ich w taki sposób, aby styka³y siê z tylna czêœci¹ lodówki. Po roz³o eniu, Play Zone mo e byæ u ywana jako zwyk³a pó³ka, mo na tak e ja przemieszczaæ z jednego poziomu na inny wraz ze szklan¹ pó³k¹. Mo e byæ myta nawet w zmywarce do naczyñ. Najw³aœciwszym miejscem dla pó³eczki Play Zone jest jej usytuowanie w œrodkowym miejscu komory lodówki. * WskaŸnik TEMPERATURA* : w celu okreœlenia najzimniejszej strefy lodówki. 1. Sprawdziæ, czy na wskaÿniku jest oznaczenie OK (patrz rysunek). 2. Jeœli wskaÿnik jest ca³kowicie czarny, to oznacza, e temperatura jest zbyt wysoka: przestawiæ pokrêt³o DZIA ANIE LODÓWKI na wy sz¹ pozycjê (zimniej) i odczekaæ oko³o 10 godzin na ustabilizowanie siê temperatury. 3. Sprawdziæ ponownie wskaÿnik: Gdy jest to konieczne jeszcze raz przeprowadziæ regulacjê. Jeœli w³o one zosta³y jednoczeœnie du e iloœci artyku³ów spo ywczych, lub jeœli czêsto otwiera siê drzwi lodówki, to normalnym jest fakt, e wskaÿnik nie poka e OK. Odczekaæ co najmniej 10 godzin przed przyst¹pieniem do regulacji za pomoc¹ pokrêt³a DZIA ANIE LODÓWKI na wy sz¹ pozycjê. GRAFFITI * : jest to zestaw pisaków, dziêki któremu twoja lodówka Indesit mo e byæ ³adniejsza i barwniejsza. Przy pomocy pisaków mo na pisaæ, zostawiaæ wiadomoœci i rysowaæ na drzwiach i bocznych œcianach lodówki. GRAFFITI jest bardo proste i wygodne w u ytkowaniu, po napisaniu lub narysowaniu mo esz zmazaæ to w sposób ³atwy i szybki przy pomocy suchej szmatki lub wycieraczki do bia³ej tablicy. Nie nale y u ywaæ podstawy piórnika do mazania, mo e to doprowadziæ do trwa³ego uszkodzenia wyrobu i/ lub sk³adników zestawu GRAFFITI. UWAGA: Zestaw pisaków GRAFFITI opracowany zosta³, zaprojektowany i przetestowany wy³¹cznie w celu u ytkowania go na drzwiach i bocznych œcianach produktów gamy Indesit, w po³¹czeniu z którymi jest sprzedawany. Nie nale y, zatem, u ywaæ: - waszych pisaków GRAFFITI na innych lodówkach Indesit i/lub innych marek; - waszych pisaków GRAFFITI na innych urz¹dzeniach elektrycznych gospodarstwa domowego; - innych rodzajów lub marek pisaków do waszej lodówki Indesit; W takich bowiem przypadkach mo liwe jest spowodowanie szkód w wyniku pojawienia siê przebarwieñ i/lub niezmywalnych oznaczeñ. Korzystanie z pisaków przez dzieci powinno byæ kontrolowane przez osoby doros³e. Indesit Company S.p.A. nie ponosi odpowiedzialnoœci za skutki niew³aœciwego u ytkowania zestawu GRAFFITI. Znajduje siê tylko w niektórych modelach. 4

5 Uruchomienie i u ytkowanie W³¹czenie lodówko-zamra arki! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale y post¹piæ zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz Instalowanie).! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczon¹. 1. W³o yæ wtyczkê do gniazda i sprawdziæ, czy zaœwieci siê lampka wewn¹trz lodówki. 2. Przekrêciæ i ustawiæ pokrêt³o REGULACJA TEMPERATURY na poœredniej wartoœci. Dopiero po kilku godzinach mo na w³o yæ artyku³y spo ywcze do lodówki. Regulacja temperatury Temperatura wewn¹trz lodówki reguluje siê automatycznie w zale noœci od pozycji pokrêt³a termostatu. = mniej zimno =bardziej zimno Zaleca siê, w ka dym razie, pozycjê œredni¹. W celu zwiêkszenia miejsca do dyspozycji i ze wzglêdu na lepsz¹ estetykê, lodówko-zamra arka ma system ch³odz¹cy umieszczony wewn¹trz tylniej œciany lodówki. Œciana ta, w trakcie funkcjonowania, pokrywa siê szronem lub sp³ywaj¹ po niej krople wody w zale noœci od tego, czy kompresor pracuje, czy te znajduje siê w stanie spoczynku. Nie przejmujcie siê tym! Lodówkozamra arka pracuje normalnie. System ch³odzenia Urz¹dzenie wyposa one jest w jeden z ni ej opisanych systemów ch³odzenia: nale y go rozpoznaæ w celu zastosowania odpowiedniego sposobu przechowywania artyku³ów spo ywczych. Aircooler Mo na go rozpoznaæ poprzez obecnoœæ urz¹dzenia w górnej czêœci komory lodówki (patrz rysunek). Aircooler ten pozwala na bardzo dobre przechowywanie artyku³ów spo ywczych ze wzglêdu na to, e bardzo szybko przywraca pierwotn¹ temperaturê w lodówce po otwarciu drzwi i jednorodnie rozprowadza sch³odzone powietrze: dmuchane powietrze (A) ch³odzi siê po zetkniêciu z zimn¹ œciank¹, natomiast cieplejsze powietrze (B) jest zasysane (patrz rysunek). Statyczny Modele bez Aircooler Czêœci ch³odz¹c¹ w tych systemach jest tylnia œciana komór; jest ona zwykle pokryta szronem lub kropelkami wody, w zale noœci od tego czy sprê arka pracuje, czy nie. ka dy z tych dwóch przypadków jest normalny. Jeœli ustawi siê pokrêt³o REGULACJA TEMPERATURY na wysokich wartoœciach, przy du ych iloœciach artyku³ów spo ywczych oraz z wysok¹ temperatura otoczenia urz¹dzenie to bêdzie pracowa³o bez przerwy, bêdzie powodowa³o tworzenie siê szronu i nadmierne zu ycie energii elektrycznej: nale y wtedy przestawiæ pokrêt³o na ni sze wartoœci (wykonane zostanie automatyczne usuwanie oblodzenia). W urz¹dzeniach statycznych powietrze kr¹ y w sposób naturalny: Powietrze zimniejsze opada do do³u poniewa jest ciê sze. Oto jak uk³adaæ artyku³y spo ywcze. \ZQR ü 0L VRL wyczyszczone ryby ZLH \VHU Ugotowane potrawy.lháedv\fkohe puszkowany, czekolada Owoce i warzywa jajka 0DVáRLPDUJDU\QD Butelki, napoje, mleko 5R]PLHV]F]HQLHZORGyZFH Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DMDNLHMNROZLHNSyáFH 1DMDNLHMNROZLHNSyáFH W szufladkach na owoce i warzywa 1DZáD FLZHMSyáHF]FH 1DZáD FLZHMSyáHF]FH 1DZáD FLZHMSyáHF]FH PL B A 5

6 PL Najlepszy sposób wykorzystania lodówki Do wyregulowania temperatury zastosowaæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY (patrz Opis). Wk³adaæ artyku³y spo ywcze jedynie zimne lub letnie, ale nie ciep³e (patrz Uwagi i zalecenia). Pamiêtaæ nale y, e ugotowane artyku³y spo ywcze nie mog¹ byæ przechowywane d³u ej od surowych. Nie przechowywaæ p³ynów w otwartych pojemnikach: zwiêksza³yby wilgotnoœæ z konsekwencj¹ formowania siê skroplin. Przechowywanie produktów spo ywczych 1. Po zakupieniu produktów spo ywczych nale y usun¹æ z nich opakowanie zewnêtrzne, najczêœciej papierowe, kartonowe, albo te z innego materia³u, które mog³oby doprowadziæ do zanieczyszczenia komory lodówki bakteriami lub brudem. 2. Artyku³y spo ywcze, (szczególnie ³atwo psuj¹ce siê albo posiadaj¹ce silny zapach) nale y chroniæ unikaj¹c pomiêdzy nimi kontaktu, eliminuj¹c w ten sposób mo liwoœæ ska enia przez zarazki lub bakterie, a tak e rozprzestrzeniania siê specyficznych zapachów tych artyku³ów w lodówce. 3. ywnoœæ powinna byæ tak roz³o ona w lodówce, aby powietrze mog³o kr¹ yæ pomiêdzy ni¹ bez przeszkód. 4. Wnêtrze lodówki nale y utrzymywaæ w czystoœci, zwracaj¹c uwagê, aby nie u ywaæ do czyszczenia œrodków r¹cych lub powoduj¹cych rysowanie powierzchni 5. Nale y usuwaæ z lodówki artyku³y spo ywcze, jeœli okres ich przydatnoœci do spo ycia up³yn¹³. 6. W celu w³aœciwego przechowywania ywnoœci, potrawy ³atwo psuj¹ce siê (np. miêkkie sery, surowe ryby, miêso itp.) powinno siê umieszczaæ w najzimniejszej czêœci lodówki, to znaczy nad pojemnikami na jarzyny, tam, gdzie znajduje siê wskaÿnik temperatury. Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki! Podczas fazy zamra ania nie otwieraæ drzwi.! W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du lub w przypadku usterki, nie otwieraæ drzwi zamra arki: w ten sposób w ci¹gu do 9-14 godzin artyku³y zamro one i mro onki nie ulegn¹ zniszczeniu.! Jeœli przez d³u szy czas temperatura otoczenia jest ni sza ni 14 C, zamra arka mo e mieæ trudnoœci z osi¹gniêciem i utrzymaniem temperatur niezbêdnych do przechowywania w niej pokarmów przez d³u szy czas. Z tego powodu okres przechowywania pokarmów w zamra arce mo e byæ krótszy. Wanienka na lód Ice 3.! Lód nie styka siê z artyku³ami spo ywczymi! Nie skrapla siê podczas fazy zamra ania). 1. Wyj¹æ wanienkê popychaj¹c j¹ do góry, a nastêpnie w kierunku na zewn¹trz. Sprawdziæ, czy wanienka zosta³a ca³kowicie opró niona, a nastêpnie nape³niæ j¹ poprzez odpowiedni otwór. 2. Uwa aæ, aby nie przekroczyæ wskazanego poziomu (MAX WATER LEVEL). Zbyt du o wody blokuje wyjœcie kulek lodu (jeœli tak siê dzieje, odczekaæ a lód siê rozpuœci i opró niæ pojemnik). 3. Obróciæ pojemnik o 90 : woda nape³ni przegrody poniewa d¹ y do wyrównania poziomów (I>patrz rysunek). 4. Zamkn¹æ otwór za pomoc¹ pokrywki jaka jest na wyposa eniu i za³o yæ pojemnik: wsun¹æ górn¹ czêœæ do odpowiedniego gniazda i spuœciæ tak, aby opad³. 5. Kiedy lód siê uformuje (czas minimalny to 8 godzin), nale y uderzyæ wanienk¹ o tward¹ powierzchnie i zwil yæ wnêtrze, aby kulki lodu odczepi³y siê; nastêpnie wysypaæ je przez otwór. Nie zamra aæ ponownie artyku³ów spo ywczych, które s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro one; takie artyku³y nale y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do 24 godzin). œwie e artyku³y, które maj¹ byæ zamro one, nie mog¹ stykaæ siê z ju zamro onymi artyku³ami; nale y je u³o yæ na górnym poziomie przy œciankach (bocznych lub tylnich), gdzie temperatura jest ni sza od -18 C i zapewnia szybkie zamra anie. Nie wk³adaæ do zamra arki szklanych butelek z p³ynami zamkniêtych hermetycznie lub korkiem poniewa mog¹ popêkaæ. Maksymalna iloœæ artyku³ów spo ywczych jakie mog¹ byæ zamro one w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê we wnêce lodówki u do³u po lewej stronie (przyk³ad: kg/24godz 4). MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL 6

7 Konserwacja i utrzymanie Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Podczas czyszczenia i konserwacji nale y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej poprzez wyci¹gniêcie wtyczki z gniazda: Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do regulacji temperatury na pozycji (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. Mycie urz¹dzenia Czêœci zewnêtrzne, czêœci wewnêtrzne i gumowe uszczelki myæ g¹bki zmoczon¹ letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczan¹ lub neutralnym myd³em. Nie u ywaæ rozpuszczalników, œrodków r¹cych, wybielaczy lub amoniaku. Czêœci, które mo na wyj¹æ, mog¹ byæ myte w ciep³ej wodzie z myd³em lub p³ynem do mycia talerzy. Ostro nie wyp³ukaæ i dok³adnie wysuszyæ. Ty³ urz¹dzenia pokrywa siê kurzem, który mo e byæ usuniêty delikatnie odkurzaczem ustawionym na œredni¹ moc, stosuj¹c do tego celu d³ugi przewód giêtki z koñcówk¹ w formie dziobu i po od³¹czeniu lodówko- zamra arki od pr¹du. Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Urz¹dzenie zosta³o zbudowane z higienicznych surowców, które nie wytwarzaj¹ zapachów. Aby utrzymaæ t¹ w³aœciwoœæ, potrawy musz¹ byæ zawsze zabezpieczone i dobrze zamkniête. W ten sposób unika siê tak e tworzenia plam. W przypadku, gdy urz¹dzenie zostanie wy³¹czone na d³u szy czas nale y go umyæ, a drzwi pozostawiæ otwarte. Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra arce! Dostosowaæ siê do poni szych instrukcji. Nie przyœpieszaæ procesu za pomoc¹ urz¹dzeñ lub narzêdzi innych ni skrobak jaki jest na wyposa eniu, poniewa zachodzi obawa uszkodzenia obwodu mro ¹cego. Usuwanie oblodzenia z lodówki Lodówka jest wyposa ona w funkcjê automatycznego usuwania oblodzenia: woda odprowadzana jest za lodówkê za pomoc¹ odpowiedniego otworu (patrz rysunek), gdzie ciep³o wytworzone przez sprê arkê powoduje jej odparowanie. Jedyn¹ czynnoœci¹ jak¹ nale y wykonaæ co jakiœ czas, to wyczyszczenie otworu odp³ywowego tak, aby woda mog³a swobodnie wyciekaæ. Usuwanie oblodzenia z zamra arki Co jakiœ czas usun¹æ oblodzenie za pomoc¹ skrobaka, jaki jest na wyposa eniu. Jeœli warstwa oblodzenia jest grubsza od 5 mm nale y usun¹æ oblodzenie z zamra arki rêcznie: 1. Ustawiæ pokrêt³o REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê. 2. Owin¹æ mro onki i zamro on¹ ywnoœæ w papier i od³o yæ w ch³odne miejsce. 3. Pozostawiæ otwarte drzwi a do momentu, kiedy oblodzenie rozpuœci siê ca³kowicie; mo na u³atwiæ sobie pracê poprzez umieszczenie w zamra arce pojemników z letni¹ wod¹. 4. Przed w³¹czeniem lodówko-zamra ki wyczyœciæ i wysuszyæ dok³adnie komorê zamra arki. 5. Niektóre lodówko-zamra arki wyposa one s¹ w SYSTEM DRAIN do odprowadzenia wody na zewn¹trz: w³o yæ skrobak jaki jest na wyposa eniu w szczelinê znajduj¹c¹ siê w dole tak, aby woda œciek³a do pojemnika. (patrz rysunek). Wymiana arówki Aby wymieniæ arówkê lodówki, nale y najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du. Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami podanymi poni ej. Odmontowaæ zabezpieczenie, aby dojœæ do arówki i tak jak wskazano na rysunku. Wymieniæ na arówkê o mocy takiej, jaka jest wskazana na zabezpieczeniu (15 W lub 25 W) PL 7

8 Zalecenia i œrodki ostro noœci PL! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo podajemy Wam poni sze zalecenia, które nale y uwa nie przeczytaæ. Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: -73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami; - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami; /96/CE. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ domowych oraz nieprofesjonalnych. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania i zamra ania ywnoœci, mo e byæ obs³ugiwane jedynie przez osoby doros³e oraz wed³ug instrukcji podanych w niniejszej ksi¹ eczce. Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ urz¹dzenia, stoj¹c przy nim boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie dotykaæ wewnêtrznych czêœci ch³odz¹cych: istnieje mo liwoœæ poparzenia lub zranienia. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Przed przyst¹pieniem do operacji czyszczenia lub konserwacji wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, próbuj¹c samemu je naprawiaæ. Nie u ywaæ wewn¹trz komory, urz¹dzeñ lub narzêdzi innych ni skrobak jaki jest na wyposa eniu. Nie wk³adaæ do jamy ustnej kubków lodowych dopiero co wyjêtych z zamra arki. Nie wolno dzieciom bawiæ siê urz¹dzeniem. W adnym wypadku nie wolno im siadaæ na szufladkach lub wieszaæ siê drzwi. Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci! Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ (WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. U ytkownicy finalni mog¹ dostarczyæ stare urz¹dzenia do specjalnie do tego przygotowanych punktów zbiórki odpadów lub do sklepów przy zakupie podobnych nowych urz¹dzeñ. Wszyscy czo³owi producenci urz¹dzeñ domowego u ytku biora udzia³ w zarz¹dzaniu i utylizacji starych produktów. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Zainstalowaæ urz¹dzenie w pomieszczeniu ch³odnym i przewiewnym, zabezpieczyæ przed bezpoœrednim wp³ywem promieni s³onecznych daleko od Ÿróde³ ciep³a. Podczas wk³adania lub wyjmowania produktów drzwi otwieraæ na jak najkrótszy okres czasu. Ka de otwarcie drzwi powoduje znaczn¹ stratê energii. Nie wk³adaæ do lodówko-zamra arki zbyt du o ywnoœci: dla dobrej konserwacji zimne powietrze musi kr¹ yæ bez przeszkód. Jeœli cyrkulacja zostanie utrudniona lub uniemo liwiona, to sprê arka bêdzie pracowaæ w ci¹g³ym rytmie. Nie wk³adaæ ciep³ej ywnoœci: podnios³aby siê temperatura wewnêtrzna, zmuszaj¹c sprê arkê do wysilonej pracy i z du ¹ strat¹ energii elektrycznej. Usun¹æ oblodzenie z lodówki (patrz Konserwacja); du a warstwa lodu utrudnia dojœcie zimna do artyku³ów spo ywczych i zwiêksza zu ycie energii. Uszczelki maj¹ byæ zawsze czyste i w dobrym stanie i takie, aby dok³adnie przylega³y do drzwi i aby hamowa³y ucieczkê zimna (patrz Konserwacja). 8

9 Anomalie i œrodki zaradcze W przypadku, gdy lodówko-zamra arka nie bêdzie dzia³a³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (patrz Serwis) nale y sprawdziæ, czy nie mo na rozwi¹zaæ problem samemu i pomagaj¹c sobie poni szymi wskazówkami. PL Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Lampka wewn¹trz urz¹dzenia nie zapala siê. Lodówka i zamra arka s³abo ch³odz¹. Potrawy w lodówce zamra aj¹ siê. Silnik pracuje bez przerwy. Urz¹dzenie pracuje bardzo g³oœno. Na dnie lodówki zbiera siê woda. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka z pr¹dem, albo jest w³o ona niewystarczaj¹co, tak, e niema styku, albo w sieci domowej nie ma pr¹du. Drzwi nie zamykaj¹ siê prawid³owo lub uszczelki s¹ zniszczone. Drzwi za czêsto s¹ otwierane. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; Lodówka lub zamra arka s¹ przepe³nione. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; ywnoœæ styka siê z tyln¹ œciank¹. Drzwi nie s¹ prawid³owo zamkniête lub s¹ ci¹gle otwierane. Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia. Gruboœæ szronu przekracza 2-3 mm.(patrz Konserwacja). Urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane w poziomie (brak wypoziomowania) (patrz Instalowanie). Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pomiêdzy meblami lub przedmiotami, które drgaj¹ i wytwarzaj¹ ha³as. Gaz ch³odz¹cy, znajduj¹cy siê wewn¹trz powoduje lekki ha³as równie, kiedy sprê arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny. Otwór do ujœcia wody jest zatkany (patrz Konserwacja). 9

10 Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 GR ÅëëçíéêÜ, 21 Obsah Instalace, 12 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 13 Celkový pohled CZ Pøíslušenství, 14 Uvedení do provozu a použití, Uvedení zaøízení do provozu Chladicí systém Optimální zpùsob použití chladnièky Optimální zpùsob použití mraznièky BAN 18 G Údržba a péèe, 17 Vypnutí pøívodu elektrického proudu Vyèištìní zaøízení Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Odstranìní námrazy ze zaøízení Výmìna žárovky Opatøení a rady, 18 Základní bezpeènostní opatøení Likvidace Úspora energií a ochrana životního prostøedí Závady a zpùsob jejich odstranìní, 19 Servisní služba, 20

11 Instalace CZ! Je dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo stìhování se ujistìte, že zùstane spolu se zaøízením, aby informoval nového vlastníka o jeho èinnosti a o pøíslušných upozornìních.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti. Umístìní a zapojení Umístìní 1. Zaøízení umístìte do dobøe vìtraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilaèní otvory volnì pøístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své èinnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní èástí zaøízení a pøípadným nábytkem nacházejícím se nad zaøízením ponechte vzdálenost alespoò 10 cm a mezi boèními stìnami a nábytkem/ boèními stìnami alespoò 5 cm. 4. Udržujte zaøízení v dostateèné vzdálenosti od zdrojù tepla (pøímé sluneèní svìtlo, elektrický sporák). Umístìní do vodorovné polohy 1. Zaøízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V pøípadì, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištìné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek. Elektrické zapojení Následnì po pøepravì umístìte zaøízení do svislé polohy a pøed jeho pøipojením do elektrického rozvodu vyèkejte alespoò 3 hodiny. Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Je zásuvka øádnì uzemnìna zákonnì pøedepsaným zpùsobem; je zásuvka schopna unést maximální pøíkon spotøebièe, uvedený na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napø. 150 W); se napájecí napìtí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikaèním štítku umístìném vlevo dole (napø V); je zásuvka kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky. Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek ! Po ukonèení instalace zaøízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlaèování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípady, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. 5 3mm 12

12 Popis zaøízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro rùzné modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny souèásti odlišující se od zakoupeného zaøízení. Popis nejsložitìjších souèástí je uveden na následujících stránkách. CZ Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY ŽÁROVKA (viz Údržba) VÍCEÚÈELOVÁ krabice* POLICE Vyjímatelný držák s víèkem s VLOŽKOU NA VEJCE Vyjímatelný držák NA RÙZNÉ PØEDMÌTY Oddíl FLEX COOL BOX pro maso a ryby* Zásuvka OVOCE a ZELENINA DRŽÁK NA LÁHVE Miska na led Ice 3 MRAZICÍ a KONZERVAÈNÍ prostor Miska na led Ice 3 KONZERVAÈNÍ prostor Nastavitelné NOŽIÈKY Liší se v poètu a/nebo dle polohy. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 13

13 Pøíslušenství CZ POLICE: plné nebo ve formì 1 møížky. Jsou vyjímatelné a výškovì nastavitelné prostøednictvím pøíslušných 2 vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. VÍCEÚÈELOVÁ krabice* K dlouhodobému uchování rùzných potravin (napøíklad salámù); zabraòuje šíøení zápachù po celé chladnièce. FLEX COOL BOX* : jedná se o novou nádobu umožòující udržet v èerstvém stavu maso, ryby a sýry. Je-li uložena ve spodní èásti chladicího prostoru, je obzvláštì vhodná pro maso a ryby; po pøesunutí do horní èásti je ideální pro uchování sýrù. Když se nepoužívá, mùžete ji pohodlnì vytáhnout ven z chladnièky. PLAY ZONE* Nová police Play Zone umožòuje rychle ochladit všechny láhve, plechovky a doplòky, pøièemž je máte neustále pohodlnì po ruce. Když se Play Zone nachází na sklenìné polici, lze do ní jednoduchým uložením umístit láhve velkých a støedních rozmìrù. Tímto zpùsobem bude napø. víno uchováno nejlepším možným zpùsobem. Po ohnutí a zachycení police v pøíslušných západkách, které se nacházejí po jejích stranách, je možné uložit plechovky (v horní èásti), doplòky (ve støední èásti) a nìkteré plechovky a doplòky opatrnì umístit na zbývající èásti police. Play Zone mùže být použita také jako bìžná police (po jejím vložení na urèené místo), pøesunuta z jedné úrovnì do druhé spolu s policí a lze ji snadno mýt také v myèce nádobí. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. Ukazatel TEPLOTY* : k urèení nejchladnìjší zóny chladnièky. 1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobøe viditelný nápis OK (viz obrázek). 2. Ukazatel zabarvený zcela èernì poukazuje na pøíliš vysokou teplotu: nastavte otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vyššímu chladu) a vyèkejte pøibližnì 10 h až po stabilizaci teploty. 3. Opìtovnì zkontrolujte ukazatel: dle potøeby pøistupte k novému nastavení. Je zcela bìžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po èastém otevírání chladnièky ukazatel nezobrazuje OK. Pøed nastavením otoèného knoflíku REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do vyšší polohy vyèkejte nejménì 10 h. GRAFFITI * : Jedná se o sadu fixù, s jejichž pomocí se stává Vaše chladnièka Indesit veselejší a barevnìjší. Fixy je možné psát, zanechávat vzkazy a kreslit na dveøe a boèní stìny chladnièky. Použití GRAFFITI je mimoøádnì jednoduché a pohodlné a po napsání nebo nakreslení budete moci vše snadno a rychle zmazat suchým hadrem nebo bìžnou houbou pro bílou tabuli. K mazání nepoužívejte držák na fixy, protože by mohlo dojít k trvalému poškození výrobku a/nebo komponentù sady GRAFFITI. UPOZORNÌNÍ: Sada fixù GRAFFITI byla vyvinuta, navržena a pøezkoušena za tím úèelem, aby byla používána výhradnì na dveøích a na boèních stìnách výrobkù øady Indesit, s nimiž je prodávána v rámci pøíslušenství. Nepoužívejte proto: - Vaše fixy GRAFFITI na jiných chladnièkách Indesit a/ nebo na chladnièkách jiných znaèek; - vaše fixy GRAFFITI na jiných spotøebièích; - jiné druhy nebo znaèky fixù na vaší chladnièce Indesit; V tìchto pøípadech mùže skuteènì dojít k poškození následkem vzniklých šmouh a/nebo stop, které nelze odstranit. Dìti mohou používat fixy pouze pod dohledem dospìlých. Spoleènost Indesit Company S.p.A. neodpovídá za následky nesprávného použití sady GRAFFITI. 14

14 Uvedení do provozu a použití Uvedení zaøízení do provozu! Pøed uvedením zaøízení do provozu se øiïte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Pøed zapojením zaøízení dokonale vyèistìte jednotlivé prostory a pøíslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem. 1. Zasuòte zástrèku do zásuvky a ujistìte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. 2. Pøetoète otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy odpovídající prùmìrné hodnotì. Do uplynutí nìkolika hodin bude možné vložit potraviny do chladnièky. Regulace teploty Teplota uvnitø chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. = menší chlad 5 = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty Spotøebiè má chladící èást umístìnou uvnitø zadní stìny chladícího dílu. Je tomu tak proto, aby byl k dispozici vìtší prostor a také kvùli lepšímu vzhledu. Bìhem èinnosti je tato stìna pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle toho, zda kompresor pracuje èi je v pauze. Není to však dùvod k vašemu znepokojení! Chladnièka pracuje bìžným zpùsobem. Chladicí systém Zaøízení je vybaveno jedním z níže popsaných chladicích systémù: Je dùležité rozeznat, o který se jedná, a brát jej v úvahu pøi urèování zpùsobu konzervace potravin. Aircooler Na jeho pøítomnost upozoròuje zaøízení na zadní stìnì chladicího prostoru (viz obrázek). Aircooler umožòuje optimální konzervaci potravin díky rychlému obnovení teploty po otevøení dvíøek a díky jejímu homogennímu rozložení: Foukaný vzduch (A) se ochlazuje pøi styku s chladnou stìnou, zatímco teplejší vzduch (B) je odsáván (viz obrázek). Statický chladicí systém Modely bez zaøízení Aircooler mají chladicí systém uložený uvnitø zadní stìny jednotlivých prostorù; na této stìnì je možné pozorovat námrazu nebo kapky vody, dle toho, zda je kompresor v èinnosti nebo má pauzu: oba jevy jsou naprosto bìžné. Pøi nastavení otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY na jednu z vyšších hodnot pøi velkém množství potravin a pøi vysoké teplotì vnìjšího prostøedí mùže zaøízení pracovat nepøetržitì, èímž dochází k nadmìrné tvorbì námrazy a vysoké spotøebì elektrické energie: Tomuto problému se dá zabránit nastavením otoèného knoflíku na jednu z nižších hodnot (umožòujících provádìní automatického odstraòování námrazy ze zaøízení). U zaøízení se statickými chladicími systémy se vzduch pohybuje pøirozeným zpùsobem: chladnìjší má tendenci klesat, protože je tìžší. Uvádíme pøíklad správného umístìní potravin: 'UXKMtGOD 0DVRDY\þLãW Qp ryby ýhuvwypvêu\ 9D HQiMtGOD Salámy, chléb v NUDELFLþRNROiGD Ovoce a zelenina Vejce Máslo a margarín Láhve, nápoje, mléko -HKRXPtVW QtXYQLW FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici Na libovolné polici V zásuvkách na ovoce a zeleninu V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx CZ B A 15

15 CZ Optimální zpùsob použití chladnièky Prostøednictvím otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY (viz Popis) nastavte požadovanou teplotu. Vkládejte dovnitø pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatøení a rady). Pamatujte, že vaøené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitø tekutiny v otevøených nádobách: zpùsobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu.! Bìhem zmrazování potravin neotvírejte dvíøka mraznièky.! V pøípadì pøerušení dodávky elektrického proudu nebo pøi výskytu závady neotvírejte dvíøka mraznièky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze zmìny jejich vlastností pøibližnì 9-14 hodin.! Pokud bìhem delší doby zùstane teplota prostøedí nižší než 14 C, nebude zcela dosaženo teplot potøebných pro dlouhodobou konzervaci potravin v mrazicím prostoru, a proto bude období konzervace kratší. HYGIENA PØI ZACHÁZENÍ S POTRAVINAMI 1. Po zakoupení potravin odstraòte všechny druhy papírových/kartónových nebo jiných obalù, díky kterým by se mohly dostat do chladnièky bakterie nebo špína. 2. Chraòte potraviny (zvláštì ty, které podléhají rychlému znehodnocení a ty, které vydávají silný zápach) tak, aby se vzájemnì nedotýkaly, èímž zamezíte možnosti pøenosu nákazy zárodky/baktériemi a také možnosti šíøení specifických pachù uvnitø chladnièky 3. Uložte potraviny tak, aby se vzduch mezi nimi mohl volnì proudit 4. Udržujte vnitøek chladnièky v èistém stavu a dbejte toho, abyste k èištìní nepoužívali oxidaèní nebo abrazivní èistící prostøedky 5. Po uplynutí doby trvanlivosti potravin je vyjmìte z chladnièky 6.Z dùvodu zabezpeèení správné konzervace je tøeba umístit jídla podléhající rychlému znehodnocení ( mìkké sýry, syrové ryby, maso, atd ) do nejchladnìjší èásti, to znamená do prostoru nad nádobami na zeleninu, kde je umístìn ukazatel teploty. Optimální zpùsob použití mraznièky Miska na led Ice 3 Skuteènost, že je umístìna na horní stranì zásuvek uložených v mrazicím prostoru, zajiš uje vìtší èistotu (led se tak již nedostává do styku s potravinami) a ergonomii (pøi plnìní neodkapává). 1. Svytáhnìte misku jejím zatlaèením smìrem nahoru. Zkontrolujte, zda je miska zcela prázdná, a naplòte ji vodou prostøednictvím pøíslušného otvoru. 2. Dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení vyznaèené úrovnì (MAX WATER LEVEL). Pøíliš velké množství vody brání uvolòování kouskù ledu (když se tak stane, vyèkejte na rozpuštìní ledu a vyprázdnìte misku). 3. Otoète misku o 90 : voda naplní formy na základì principu spojených nádob (viz obrázek). 4. Zavøete otvor víkem z dotace a uložte misku tak, že nejdøíve zasunete její horní èást do pøíslušného uložení a následnì ji necháte klesnout dolù. 5. Po vytvoøení ledu (minimální potøebná doba je 8 hodin) udeøte miskou o tvrdou plochu a namoète její vnìjší èást za úèelem oddìlení kouskù ledu; vyprázdnìte je otvorem. Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je tøeba uvaøit a následnì zkonzumovat (do 24 hodin). Èerstvé potraviny urèené ke zmrazení nesmí být umístìny spolu se zmrazenými potravinami; je tøeba je umístit na møížku nad mrazicím oddìlením, dle možností tak, aby se dotýkaly stìn (boèních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaruèena dobrá rychlost zmrazení. Nevkládejte do mraznièky uzavøené nebo hermeticky utìsnìné sklenìné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikaèním štítku, umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napøíklad: Kg/24h 4). MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL 16

16 Údržba a péèe Vypnutí pøívodu elektrického proudu Bìhem èištìní a údržby je tøeba odizolovat zaøízení od napájecího pøívodu odpojením zástrèky ze zásuvky. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík regulace teploty do polohy (vypnuté zaøízení). Vyèištìní zaøízení Vnìjší a vnitøní èásti i pryžová tìsnìní je možné èistit houbou navlhèenou ve vlažné vodì a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštìdla, abrazivní prostøedky, bìlidlo ani amoniak. Vyjímatelné pøíslušenství mùže být namoèeno v teplé vodì s mýdlem nebo èisticím prostøedku na nádobí. Opláchnìte je a dùkladnì osušte. Zadní strana zaøízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zaøízení a po odpojení zástrèky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrnì odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavaèe, nastaveného na støední výkon. Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Zaøízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálù, které nepøenášejí zápachy. Za úèelem zachování této vlastnosti je tøeba, aby byla jídla neustále chránìna a øádnì uzavøena. Zabrání se tak tvorbì skvrn. V pøípadì pøedpokládané dlohoudobé neèinnosti zaøízení vyèistìte jeho vnitøek a nechejte otevøená dvíøka. Odstranìní námrazy ze zaøízení! Dodržujte níže uvedené pokyny. Nepokoušejte se o urychlení celého procesu s použitím jiných zaøízení nebo nástrojù než škrabky z dotace, protože by mohlo dojít k poškození chladicího rozvodu. Odstranìní námrazy z chladicího prostoru Chladnièka je vybavena systémem automatického odstraòování námrazy: Voda je odvádìna smìrem k zadní èásti pøíslušným vypouštìcím otvorem (viz obrázek), kde se za pomoci tepla uvolòovaného z kompresoru odpaøí. Jediná operace, kterou musíte pravidelnì provádìt, spoèívá ve vyèištìní vypouštìcího otvoru s cílem zabezpeèit plynulý odvod vody. Odstranìní námrazy z mrazicího prostoru Pravidelnì odstraòujte vzniklou námrazu škrabkou z dotace. Když je vrstva námrazy vyšší než 5 mm, je tøeba provést její manuální odstranìní: 1. Nastavte otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy. 2. Zabalte mražené i zmražené potraviny do listù papíru a uložte je na chladné místo. 3. Nechte pootevøená dvíøka až do úplného rozpuštìní námrazy; urychlete operaci umístìním nádob s vlažnou vodou do mrazicího prostoru. 4. Pøed opìtovným zapnutím zaøízení dùkladnì vyèistìte a osušte mrazicí prostor. 5. Nìkterá zaøízení jsou vybavena DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM sloužícím k odvádìní vody smìrem ven: Vložte škrabku z dotace do pøíslušného otvoru ve spodní èásti a nechte vodu odtékat do nachystané nádoby (viz obrázek). Výmìna žárovky Pøi výmìnì žárovky osvìtlení chladicího prostoru odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. Øiïte se níže uvedenými pokyny. Pøístup k žárovce po odstranìní ochranného krytu zpùsobem naznaèeným na obrázku. Vymìòte ji za obdobnou, s pøíkonem uvedeným na ochranném krytu (15 W nebo 25 W) CZ 17

17 Opatøení a rady CZ! Toto zaøízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodì s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a musí být pozornì pøeètena. Tento spotøebiè je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù; - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znìní pozdìjších pøedpisù; /96/CE. Základní bezpeènostní opatøení Zaøízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zaøízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospìlými osobami, dle pokynù uvedených v tomto návodu. Zaøízení nesmí být nainstalováno na otevøeném prostoru, a to ani v pøípadì, jedná-li se o prostor krytý pøístøeškem; jeho vystavení dešti a bouøkám je velice nebezpeèné. Nedotýkejte se zaøízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama èi nohama. Nedotýkejte se vnitøních chladicích souèástí: existuje nebezpeèí popálení nebo poranìní. Neodpojujte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale øádným uchopením zástrèky. Pøed zahájením èištìní a údržby je tøeba odpojit zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy (vypnuté zaøízení). Pøi výskytu závady v žádném pøípadì nezasahujte do vnitøních mechanismù ve snaze ji odstranit. Uvnitø jednotlivých oddìlení nepoužívejte jiná zaøízení nebo nástroje než škrabku z dotace. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právì vytaženy z mraznièky. Nedovolte dìtem hrát si se zaøízením. V žádném pøípadì si nesmí sedat na zásuvky nebo se vìšet na dvíøka. Obaly nejsou hraèkami pro dìti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní pøedpisy za úèelem opìtovného využití obalù. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních (OEEZ) stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé mohou stará zaøízení odevzdávat na veøejných nebo jiných obecních sbìrných místech, nebo, pokud tak umožòuje národní legislativa, vracet je prodejci, kde si kupují podobný nový výrobek. Všichni vìtší výrobci domácích elektrospotøebièù se aktinì podílejí na budování systému sbìru a odstraòování elektroodpadu. Úspora energií a ochrana životního prostøedí Nainstalujte zaøízení do chladného a dobøe vìtraného prostøedí, nevystavujte jej pùsobení pøímého sluneèního svìtla a neumís ujte jej do blízkosti zdrojù tepla. Pøi vkládání a vyjímání potravin udržujte dvíøka co nejménì otevøená. Každé otevøení dvíøek zpùsobuje výrazný únik energie. Nenaplòujte zaøízení nadmìrným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmínìna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepøetržitì. Nevkládejte ještì teplá jídla: zvýšila by vnitøní teplotu a pøinutila kompresor k nadmìrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V pøípadì vytvoøení námrazy odmrazte zaøízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tlouš ce zpùsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotøebu energie. Udržujte tìsnìní ve funkèním stavu a v èistotì, aby øádnì doléhala na dvíøka a neumožòovala únik chladu (viz Údržba). 18

18 Závady a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve, než se obrátíte na Servisní službu (viz Servisní služba), s pomocí následujícího seznamu zkontrolujte, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém. CZ Závady: Nedochází k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. Chladnièka a mraznièka chladí nedostateènì. Potraviny v mraznièce se zmrazují pøíliš. Motor zùstává v chodu bez pøerušení. Zaøízení vydává nadmìrný hluk. Na dnì chladnièky se nachází voda. Možné pøíèiny / Zpùsob odstranìní: Zástrèka není zastrèena do zásuvky elektrického rozvodu nebo øádné nedoléhá nebo byla pøerušena dodávka elektrického proudu v celém bytì/domì. Dvíøka øádnì nedoléhají nebo jsou poškozena tìsnìní. Dvíøka jsou otevírána pøíliš èasto. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Chladnièka nebo mraznièka je pøíliš naplnìna. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Potraviny se dotýkají zadní stìny. Dvíøka nejsou správnì zavøena nebo jsou otevírána pøíliš èasto. Teplota vnìjšího prostøedí je pøíliš vysoká. Tlouš ka námrazy pøesahuje 2-3 mm (viz Údržba). Zaøízení nebylo øádnì uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zaøízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo pøedmìty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitø zaøízení produkuje lehký hluk i pøi zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela bìžný jev. Vypouštìcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz Údržba). 19

19 Servisní služba / Xerox Business Services CZ Døíve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištìnou závadu nemùžete odstranit vy sami (viz Závady a zpùsob jejich odstranìní). Jestliže zaøízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištìná závada pøetrvává, obra te se na nejbližší Servisní støedisko. model výrobní èíslo Uveïte: druh závady model vašeho spotøebièe (Mod.) výrobní èíslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladnièky. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nesvìøujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepøipus te instalaci jiných než originálních náhradních dílù. 20

20 Serwis Techniczny / Xerox Business Services PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy anomalia nie mo e byæ usuniêta samodzielnie (patrz Anomalie i ich usuwanie). Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje, wezwijcie najbli szy serwis Techniczny. model numer seryjny Nale y podaæ: rodzaj anomalii model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N); Te dane znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê w komorze lodówki u do³u po lewej stronie. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa nionego Serwisu Technicznego i domagajcie siê zainstalowania wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych: 10

21 Ïäçãßåò ãéá ôç ñþóç ØÕÃźÏ-ÊÁÔÁؾÊÔÇÓ PL Polski, 1 CZ Èesky, 11 GR ÅëëçíéêÜ, 21 Ðåñéå üìåíá ÅãêáôÜóôáóç, 22 ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç Áíôéóôñåøéìüôçôá áíïßãìáôïò èõñþí. ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõþò, 23 ÓõíïëéêÞ åéêüíá GR ÁîåóïõÜñ, 24 Åêêßíçóç êáé ñþóç, Åêêßíçóç ôçò óõóêåõþò Óýóôçìá øýîçò Ðþò íá ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôï øõãåßï Ðþò íá ñçóéìïðïéåßôå êáëýôåñá ôïí êáôáøýêôç BAN 18 G ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 27 Äéáêüøôå ôçí ðáñï Þ çëåêôñéêïý ñåýìáôïò Êáèáñßóôå ôç óõóêåõþ Áðïìáêñýíåôå ìïý ëá êáé äõóïóìßåò Áðüøõîç ôçò óõóêåõþò ÁíôéêáôÜóôáóç ôçò ëõ íßáò ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò, 28 ÃåíéêÞ áóöüëåéá ÄéÜèåóç Åîïéêïíüìçóç êáé óåâáóìüò óôï ðåñéâüëëïí Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò, 29 Ôå íéêþ õðïóôþñéîç, 30

22 ÅãêáôÜóôáóç GR! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñþóåôå ôï åã åéñßäéï áõôü ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäþðïôå óôéãìþ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé áõôü ðáñáìýíåé ìáæß ìå ôç óõóêåõþ ãéá ôçí ðëçñïöüñçóç ôïõ íýïõ éäéïêôþôç ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò ó åôéêýò ðñïåéäïðïéþóåéò.! ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêü ôéò ïäçãßåò: õðüñ ïõí óçìáíôéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç, ôç ñþóç êáé ôçí áóöüëåéá. ÔïðïèÝôçóç êáé óýíäåóç ÔïðïèÝôçóç 1. ÔïðïèåôÞóôå ôç óõóêåõþ óå þñïò êáëü áåñéæüìåíï êáé ùñßò õãñáóßá. 2. Ìçí öñüæåôå ôéò ðßóù ãñßëéåò áåñéóìïý: ï óõìðéåóôþò êáé ï óõìðõêíùôþò åêðýìðïõí èåñìüôçôá êáé áðáéôïýí êáëü áåñéóìü ãéá íá ëåéôïõñãïýí êáëü êáé íá ðåñéïñßæåôáé ç êáôáíüëùóç çëåêôñéêïý. 3. ÁöÞóôå ìéá áðüóôáóç ôïõëü éóôïí 10 cm ìåôáîý ôïõ åðüíù ìýñïõò ôçò óõóêåõþò êáé ôùí åíäå üìåíùí õðåñêåßìåíùí åðßðëùí êáé ôïõëü éóôïí 5 cm ìåôáîý ôùí ðëáúíþí êáé ðëåõñéêþí åðßðëùí/ôïß ùí. 4. Ç óõóêåõþ ðñýðåé íá âñßóêåôáé ìáêñéü áðü ðçãýò èåñìüôçôáò (Üìåóï çëéáêü öùò, çëåêôñéêþ êïõæßíá). Ïñéæïíôßùóç 1. ÅãêáôáóôÞóôå ôç óõóêåõþ óå äüðåäï ßóéï êáé áíèåêôéêü. 2. Áí ôï äüðåäï äåí åßíáé áðüëõôá åðßðåäï, áíôéóôáèìßóôå îåâéäþíïíôáò Þ âéäþíïíôáò ôá ðñüóèéá ðïäáñüêéá. ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç ÌåôÜ ôç ìåôáöïñü, ôïðïèåôþóôå ôç óõóêåõþ êáôáêüñõöá êáé ðåñéìýíåôå ôïõëü éóôïí 3 þñåò ðñéí ôç óõíäýóåôå óôçí çëåêôñéêþ åãêáôüóôáóç. Ðñéí âüëåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêþ ðñßæá, âåâáéùèåßôå üôé: ç ðñßæá äéáèýôåé ãåßùóç êáé ôçñåß ôéò åê ôïõ íüìïõ ðñïäéáãñáöýò ç ðñßæá åßíáé óå èýóç íá äå ôåß ôï ìýãéóôï öïñôßï éó ýïò ôçò ìç áíþò, ðïõ öáßíåôáé óôçí ôáìðåëßôóá áñáêôçñéóôéêþí óôï äéáìýñéóìá øõãåßïõ êüôù áñéóôåñü (ð W) ç ôüóç ôñïöïäïóßáò êõìáßíåôáé åíôüò ôùí ôéìþí ôçò ôáìðåëßôóáò áñáêôçñéóôéêþí, ðïõ âñßóêåôáé êüôù áñéóôåñü (ð V) ç ðñßæá åßíáé óõìâáôþ ìå ôï âýóìá ôçò óõóêåõþò. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç æçôþóôå ôçí áíôéêáôüóôáóç ôïõ âýóìáôïò áðü åîïõóéïäïôçìýíï ôå íéêü (âëýðå Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç). Ìç ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôüóåéò êáé ðïëýðñéæá.! Ìå ôçí åãêáôüóôáóç ôçò óõóêåõþò, ôï çëåêôñéêü êáëþäéï êáé ç çëåêôñéêþ ðñßæá ðñýðåé íá åßíáé åýêïëá ðñïóâüóéìåò. Áíôéóôñåøéìüôçôá áíïßãìáôïò èõñþí ! Ôï êáëþäéï äåí ðñýðåé íá äéðëþíåé Þ íá óõìðéýæåôáé.! Ôï êáëþäéï ðñýðåé íá åëýã åôáé ðåñéïäéêü êáé íá áíôéêáèßóôáôáé ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìýíïõò ôå íéêïýò (âëýðå Ôå íéêþ ÕðïóôÞñéîç).! Ç åðé åßñçóç áðïðïéåßôáé êüèå åõèýíçò üôáí äåí ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò áõôïß. 5 3mm 22

23 ÐåñéãñáöÞ ôçò óõóêåõþò ÓõíïëéêÞ åéêüíá Ïé ïäçãßåò ñþóçò éó ýïõí ãéá äéüöïñá ìïíôýëá ïðüôå ìðïñåß ç åéêüíá íá ðáñïõóéüæåé ëåðôïìýñåéåò äéáöïñåôéêýò óå ó Ýóç ìå åêåßíåò ôçò óõóêåõþò ðïõ áðïêôþóáôå. Ç ðåñéãñáöþ ôùí ðëýïí óýíèåôùí áíôéêåéìýíùí âñßóêåôáé óôéò áêüëïõèåò óåëßäåò. GR EðéëïãÝá ãéá ÔÇ ÑÕÈÌÉÓÇ ÔÇÓ ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁÓ Ëõ íßá (âëýðå ÓõíôÞñçóç) Äï åßï ÄÉÁÖÏÑÙÍ ÑÇÓÅÙÍ* ÑÁÖÉ Áðïóðþìåíï ñáöüêé ìå êáðüêé, ìå ÁÕÃÏÈÇÊÇ Áðïóðþìåíï ñáöüêé ãéá ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÁ FLEX COOL BOX* ËåêÜíç ÖÑÏÕÔÙÍ êáé ËÁ ÁÍÉÊÙÍ ÑáöÜêé ÖÉÁËÙÍ ÐáãïèÞêç Ice 3 ÈÜëáìïò ÊÁÔÁØÕÎÇÓ êáé ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÐáãïèÞêç Ice 3 ÈÜëáìïò ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÐÏÄÁÑÁÊÉ ñýèìéóçò Ðïéêßëïõí ùò ðñïò ôïí áñéèìü Þ/êáé ôç èýóç. * ÕðÜñ åé ìüíï óå ïñéóìýíá ìïíôýëá. 23

Italiano, 1 English,11 Français, 21

Italiano, 1 English,11 Français, 21 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA I GB F Italiano, 1 English,11 Français, 21 E P Spis treœci Instalowanie, 52 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 53-54 Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski BCB 313 AA VE I/HA Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3-4 Widok ogólny Panel kontrolny Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6-7-8

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny. W³¹czenie urz¹dzenia

Widok ogólny. W³¹czenie urz¹dzenia Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI F SL Spis treœci Instalowanie, 12 Ustawienie i pod³¹czenie Français, 1 Polski, 11 Slovenšèina, 21 Opis urz¹dzenia, 13 Widok ogólny GR ÅëëçíéêÜ, 31 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia Instrukcja obs³ugi ZAMRA ARKA Polski TZA 1 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie i u ytkowanie, 4 W³¹czenie urz¹dzenia Najlepszy sposób u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA

PLUTO PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL4000 PL4024 PL5015 PL5024 INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA PL 4000 PL 5015 PL 4024 PL 5024 Model samohamowny (samoblokuj¹cy) z odblokowaniem, szybki Model samohamowny (samoblokuj¹cy), wolny, z wy³¹cznikiem

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ECM2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/631036

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ECM2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/631036 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ECM2240. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Instalacja Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie Wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej

Instalacja Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie Wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI Polski, 1 ÅëëçíéêÜ, 11 Spis treœci Instalowanie, 12 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 13 Widok ogólny Wyposa

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED U YTKOWANIEM ZAMRA ARKI PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I OGÓLNE ZALECENIA JAK URUCHOMIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI JAK ODSZRONIÆ I WYCZYŒCIÆ KOMORÊ ZAMRA ARKI

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcje bezpieczeñstwa 03

Instrukcje bezpieczeñstwa 03 PL SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa 03 1 / INSTALACJA URZ DZENIA Pod³¹czenie do sieci elektrycznej 04 Zanim pod³¹czysz lodówkê 04 Ochrona œrodowiska 04 Recykling 04 Opis lodówki 05 Zmiana kierunku

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL

CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL CB60 No-Frost KARTA URZ DZENIA PL A. Komora ch³odziarki 1. Oœwietlenie 2. Pó³ki /Obszar pó³ek 2a. Pó³ka na butelki (w zale noœci od modelu) 3. Szuflada na warzywa i owoce 3a. Regulator wilgotnoœci 4. Pó³ki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460

Instrukcja monta u. 745 x 960 x 1460 Instrukcja monta u Bellamy Good Night by Anna Mucha ³ó eczko 70X40 745 x 960 x 460 WA NE: Przed monta em ³ó eczka upewnij siê, czy adnej z czêœci nie brakuje lub czy którykolwiek element nie jest uszkodzony.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 80 - Biurko. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Biurko Indeks wyrobu: PRO-0-00 Data : 20-02-203 75mm 5mm 20mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70

x17 x16 x 33 x12 x12 Instrukcja monta u c11 ó ko Good Night z szuflad¹ I c3. c11 c12 roz³¹czenie prowadnicy 1/20 2/20 Ø 6x50 Ø 6x32 x12 Ø 3x20 Ø 6x70 h Ø 6x70 P PK-LH-00-A x Nazwa Good Night z szuflad¹ nstrukcja monta u Typ Producent Fabryka mebli Liwex Lidia Szarzyñska Witold Szarzyñski Spó³ka jawna Adres: ul. Sk³adowa, 8-00 Zagórz x Ø x Ø 8x x9 x

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej,

l gniazdko jest przystosowane do pracy z maksymalnym l napi cie mieêci si w zakresie podanym na tabliczce informacyjnej, BSZ 2332 Instalacja Zanim zaczniesz u ywaç swojego nowego urzàdzenia prosimy uwa nie przeczytaj instrukcj obs ugi. Sà w niej zawarte wa ne informacje na temat bezpiecznego u ytkowania, instalowania oraz

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x

Prawostronne. Lewostronne. x32. x97. 3 Amortyzator ha³asu. x 2. Instrukcja monta u Typ 2/16. ó ko PASO DOBLE. I c3. a3 P. c/z. 5 x ewostronne Instrukcja monta u Typ ASO DOBE ó ko Nazwa roducent Fabryka Mebli iwe Sp. jawna idia Szarzyñska, Witold Szarzyñski, 3-00 Zagórz ul. Sk³adowa Wyprodukowano zgodnie z norm¹ EN -: 00 rawostronne

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA

INSTRUKCJA U YTKOWANIA 30302007PL.fm Page 4 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM INSTRUKCJA U YTKOWANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO EKSPLOATACJI URZ DZENIA PORADY DOTYCZ CE OCHRONY ŒRODOWISKA ŒRODKI OSTRO NOŒCI I WSKAZÓWKI OGÓLNE JAK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi stêbnówki 1-ig³owej z potrójnym transportem JK-6658

Instrukcja obs³ugi stêbnówki 1-ig³owej z potrójnym transportem JK-6658 Instrukcja obs³ugi stêbnówki 1-ig³owej z potrójnym transportem JK-6658 Impall Adam Rozwandowicz SpJ. 91-341 ódÿ, ul.pojezierska 95 tel.042 640 30 13 Przedstawiciel firmy: Zhejiang New Jack Swing Machine

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 20 - Szafa 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 20 - Szafa 2D Indeks wyrobu: PRO-016-2001 Data : 25-10-20121 1920mm 575mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 45 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Indeks wyrobu: PRO Data :

Indeks wyrobu: PRO Data : LINATE TYP 70 - Stolik Indeks wyrobu: PRO-04-700 Data : --202 390mm 900mm 900mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia

Instalacja! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia Instrukcja obs³ugi LODÓWKO - ZAMRA ARKA Polski, 1 NBAA 34 NF NX D Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3-4 Panel kontrolny Widok ogólny

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master

Instrukcja monta u baterii podtynkowej. Master Instrukcja monta u baterii podtynkowej Master Przed rozpoczêciem 1 monta u Przed rozpoczêciem monta u baterii, prosimy o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹. Zawarte w instrukcji schematy maj¹ charakter

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA AKCJA PROMOCYJNA!

SERWISOWA AKCJA PROMOCYJNA! AKCJA SERWISOWA 09/2015 SERWISOWA AKCJA PROMOCYJNA! WYMIEÑ STARE NA NOWE 40%TANIEJ! Wymieñ w swojej trawersie pró niowej stare przyssawki wraz z mocowaniami na nowe! Twoje korzyœci z wziêcia udzia³u w

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8

Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Lodówka RSC 050 WW8 / RSC 064 WW8 Instrukcja obsługi 1. Schemat i nazwy części Części i właściwości RSC 050 WW8 1) Obudowa 2) Parownik 3) Pokrętło regulacji termostatu 4) Półka 5) Zaślepka zawiasu 6) Drzwiczki

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 43 - Komoda 4D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 43 - Komoda 4D Indeks wyrobu: PRO-016-4301 Data : 820mm 1900mm 430mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 40 - Komoda 2D. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 0 - Komoda 2D Indeks wyrobu: PRO-01-001 Data : 20mm 30mm 1090mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 5 2-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi

Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralka WM 26 AAA firm ALDI, ARDO, EBD, ELIN, ELINLUX, STUDIO opis bloków sterowania i paneli obsługi Pralki i pralko-suszarki z elektronicznà wersjà pobierania wody przez 2 termosiùowniki typu wtykowego

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE

P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE P80 www.k-2.com.pl P80 WITRYNY DO LODÓW I CIAST - PROSTE CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Konstrukcja Witryna P80 do lodów produkowana jest w modelach: 1000, 1500, 2000 a P80 do ciast w modelach: 1000, 1500,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable. Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto 300.100 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermal transport container Mode d emploi Récipient thermoisolé transportable Manuale di utilizzo Contenitore isotermico per il trasporto

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo