NAWIEWNIK BEZOBS UGOWY SWING-CONTROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAWIEWNIK BEZOBS UGOWY SWING-CONTROL"

Transkrypt

1 NAWIEWNIK BEZOBS UGOWY SWING-CONTROL METODY INSTALACJI

2 (Sobinco) KONSTRUKCJA Nawiewnik sk³ada siê z: - korpusu wykonanego z trzech elementów aluminiowych (jednego wewnêtrznego i dwóch zewnêtrznych) po³¹czonych ze sob¹ przegrodami termicznymi, - elementu uszczelniaj¹cego wykonanego z twardego PCV, - ciœnieniowej przepustnicy reguluj¹cej przep³yw powietrza, wykonanej z aluminium, - ekranu wlotowego. Œcianki elementów aluminiowych posiadaj¹ gruboœæ 2 mm, dziêki czemu uzyskuje siê wyj¹tkowo trwa³¹ i stabiln¹ konstrukcjê nawiewnika. Nawiewnik jest wyposa ony w czu³¹, ciœnieniow¹ przepustnicê powietrza, przymykaj¹c¹ siê automatycznie wraz ze wzrostem ró nicy ciœnieñ pomiêdzy wnêtrzem budynku a otoczeniem. Sta³y poziom nawiewu utrzymywany jest przy ró nicy ciœnieñ p = 5 Pa. W elemencie wewnêtrznym znajduje siê perforowany, aluminiowy ekran wlotowy. Jego zadaniem jest zabezpieczenie pomieszczenia przed przedostawaniem siê insektów i innych zanieczyszczeñ z zewn¹trz. ESTETYKA Swing-Control nie posiada widocznych po³¹czeñ œrubowych. Dziêki specjalnie zaokr¹glonemu kszta³towi aluminiowego elementu zewnêtrznego (czerpni), otwór wlotowy nawiewnika chroniony jest przed przenikaniem wody opadowej do pomieszczenia. ELEMENTY DO REGULACJI - regulator standardowy, - regulator standardowy z ciêgnem sznurkowym, - regulator ukryty, - regulator standardowy z mocowanym do ramy mechanizmem suwakowym, - regulator standardowy z od³¹czan¹ dÿwigni¹ regulacyjn¹. JAKOŒÆ Solidnoœæ konstrukcji. Wykoñczenie - anodowane, min. 20 mikronów, w kolorze naturalnym, br¹zowym i czarnym, - lakierowane, min. 60 mikronów, dostêpne w ponad 250 kolorach RAL, - dostêpny jest równie w wersji dwukolorowej (elementy wewn./zewn.), ATWE UTRZYMANIE W CZYSTOŒCI Ekran wlotowy mo na w bardzo ³atwy sposób zdemontowaæ bez u ycia narzêdzi, co pozwala na ca³kowite wyczyszczenie przestrzeni wzd³u przepustnicy regulacyjnej, jak równie samego ekranu wlotowego. tel./fax (071) , , tel

3 Swing - Control na wymiar Typ nawiewnika SCO-22 : Swing-Control, wysokoœæ 105 mm, dla pakietu szyby mm. SCO-24 : Swing-Control, wysokoœæ 105 mm, dla pakietu szyby mm. SCO-T22 : Swing-Control, wysokoœæ 123 mm, szerokoœæ wpustu 22 mm, monta w naœwietlu.

4 Charakterystyka pracy Przep³yw powietrza (m3/h) Nawiewnik tradycyjny Nawiewnik Swing control Ró nica ciœnieñ (Pa) Ciœnienie Przep³yw powietrza przez Przep³yw powietrza przez (Pa) Swing-Control (m /h) 36,00 43,20 54,00 64,80 72,00 79,20 86,40 90,00 90,00 90,00 82,80 93,60 72,00 72,00 64,80 25,20 21,60 23,40 23,40 3 tradycyjny nawiewnik (m /h) 36,00 50,21 61,00 70,03 77,95 85,08 91,61 97,68 103,36 108,72 151,63 184,21 211,49 235,40 256,93 276,66 294,98 312,13 328,32

5 Dane techniczne SCO-22 i SCO-24 Gruboœæ pakietu szyb: - SCO mm - SCO mm Redukcja wysokoœci szyby 90 mm Powierzchnia czynna otworu wentylacyjnego 170 cm 2/m Wydajnoœæ przy ró nicy ciœnieñ 1 Pa 36 m Wydajnoœæ przy ró nicy ciœnieñ 2 Pa Samoregulacja - regulowana(pe³ne otwarcie) od 5 Pa 50 m - przy po³o eniu poœrednim przepustnicy od 8 do 70 Pa - przeciêtna przy po³o eniu poœrednim przepustnicy 79.2 m Odpornoœæ na przenikanie wody opadowej do Wyposa ony w przegrody termiczne. Dostarczany w sztabach 3 i 6 m lub na wymiar. 700 Pa SCO-22 SCO-24

6 Dane techniczne SCO-T22 Gruboœæ pakietu szyb mm Powierzchnia czynna otworu wentylacyjnego 170 cm 2/m Wydajnoœæ przy ró nicy ciœnieñ 1 Pa 36 m Wydajnoœæ przy ró nicy ciœnieñ 2 Pa 50 m Samoregulacja - regulowana(pe³ne otwarcie) od 5 Pa - przy po³o eniu poœrednim przepustnicy od 8 do 70 Pa - przeciêtna przy po³o eniu poœrednim przepustnicy 79.2 m Odpornoœæ na przenikanie wody opadowej do 700 Pa Wyposa ony w przegrody termiczne. Dostarczany w sztabach 3 i 6 m lub na wymiar. SCO-T22

7 Swing - Control w sztabach Dostêpne w sztabach 3 i 6 m, anodowane lub lakierowane w ponad 250 kolorach RAL. Anodowane w kolorach czarnym i br¹zowym, dostêpne tylko w sztabach 3m. Typ nawiewnika L SCO-22 : Swing-Control, wysokoœæ 105 mm, dla pakietu szyby mm L SCO-24 : Swing-Control, wysokoœæ 105 mm, dla pakietu szyby mm L SCO-T22 : Swing-Control, wysokoœæ 123 mm, szerokoœæ wpustu 22 mm, monta w naœwietlu.

8 Sposoby monta u w ró nych profilach: W profilu aluminiowym W drzwiach przesuwnych W profilu PCV W oknie drewnianym

9 Rodzaje systemów regulacji otwarcia. Dostêpne na zamówienie. Rodzaj regulacji Wysokoœæ regulatora Rodzaj wykonania Symbol Na wymiar SCO-D Standardowy 12,5 W sztabach L SCO- -D Standardowy z ciêgnem sznurkowym 12,5 Na wymiar W sztabach SCO-DB L SCO-...-DB Na wymiar SCO-S Ukryty 2 W sztabach L SCO- -S Standardowy z mocowanym do ramy mechanizmem suwakowym SWI-F lub SWI-F Prosty Standardowy z od³¹czan¹ dÿwigni¹ regulacyjn¹ Zakrzywiony SWI-H-1000 lub SWI-H-1500 SWI-HG-1000 lub SWI-HG-1500

10 Sposób czyszczenia F 1. Ustawiæ przepustnicê (1) w po³o eniu pe³nego otwarcia. 2. Nacisn¹æ lekko ekran wlotowy (F) i równoczeœnie przesun¹æ go do góry, a nastêpnie wyci¹gn¹æ z korpusu nawiewnika w dó³. 3. Wyczyœciæ przestrzeñ wzd³u przepustnicy. 4. Wyczyœciæ ekran wlotowy. 5. Wsun¹æ ekran w górn¹ szczelinê monta ow¹, docisn¹æ i przesun¹æ w dó³ do oporu (dok³adnie w odwrotnej kolejnoœci w stosunku do punktu 2). UWAGA: Ekran wlotowy powinien byæ lekko wygiêty! Nie nale y go prostowaæ!

11 Sposób monta u F 1. Przykleiæ g¹bki odbojników (B) po obydwu koñcach nawiewnika. 2. Przymocowaæ za pomoc¹ wkrêtów pierwszy z elementów koñcowych (C) do jednego z boków nawiewnika. 3. Wsun¹æ przepustnicê (A) w szczelinê mocuj¹c¹, zwracaj¹c uwagê na po³o enie regulatora (D), który powinien znajdowaæ siê w po³o eniu pe³nego otwarcia. 4. Przykrêciæ drugi element koñcowy (C) do drugiego boku nawiewnika zwracaj¹c uwagê na po³o enie regulatora (D), który powinien znajdowaæ siê w po³o eniu pe³nego otwarcia. 5. Za³o yæ koñcówkê regulatora (D) lub (D') w jednym z elementów koñcowych. 6. Za³o yæ maskownicê (E) w drugim z elementów koñcowych zwracaj¹c uwagê na po³o enie regulatora (D), który powinien znajdowaæ siê w po³o eniu pe³nego otwarcia. 7. Za³o yæ ekran wlotowy (F) wg opisu na stronie poprzedniej.