Instalacja Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie Wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Zmiana kierunku otwierania drzwi Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie Wypoziomowanie Pod³¹czenie do sieci elektrycznej"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL Polski, 1 HU Magyar, 11 CZ Èesky, 21 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny PL Wyposa enie dodatkowe, 4 Uruchomienie i u ytkowanie, 5-6 W³¹czenie urz¹dzenia System ch³odzenia Najlepszy sposób u ytkowania lodówki Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki TAAN 3 Konserwacja i utrzymanie, 7 Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Mycie urz¹dzenia Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Usuwanie oblodzenia w lodówko-zamra arce Wymiana arówki Zalecenia i œrodki ostro noœci, 8 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Anomalie i ich usuwanie, 9 Serwis, 10

2 Instalacja PL! Nale y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹ eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda y, odsprzedania, czy przeniesienia urz¹dzenia w inne miejsce nale y upewniæ siê, by przekazane zosta³a ono razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i z odnoœnymi informacjami.! Nale y uwa nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi gdy zawiera ona wa ne informacje dotycz¹ce instalacji oraz w³aœciwego i bezpiecznego u ytkowania urz¹dzenia. Ustawienie i pod³¹czenie Ustawienie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê w pomieszczeniu przewiewnym i nie wilgotnym. 2. Nie zas³aniaæ kratek wentylacyjnych: sprê arka i skraplacz wytwarzaj¹ ciep³o i wymagaj¹ dobrego przewiewu powietrza w celu w³aœciwego funkcjonowania i oszczêdnoœci energii elektrycznej. 3. Pomiêdzy górn¹ czêœci¹ urz¹dzenia i ewentualnymi meblami pozostawiæ co najmniej 10 cm, a co najmniej 5 cm pomiêdzy œciankami bocznymi i meblami. 4. Lodówko-zamra arkê ustawiaæ daleko od Ÿróde³ ciep³a (promieni s³onecznych, kuchenki elektrycznej). 5. Aby utrzymaæ optyamln¹ odleg³oœæ produktu od œciany mieszkania nale y zamontowaæ odpowiednie czêœci odleg³oœciowe, które znajduj¹ siê na wyposa eniu i wed³ug instrukcji. Wypoziomowanie 1. Ustawiæ lodówko-zamra arkê na pod³odze p³askiej i sztywnej. 2. Jeœli pod³oga nie jest idealnie pozioma, dokonaæ kompensacji poprzez dokrêcenie lub odkrêcenie przednich nó ek. Pod³¹czenie do sieci elektrycznej Po transporcie ustawiæ lodówko-zamra arkê w pozycji pionowej, a pod³¹czyæ do sieci elektrycznej dopiero po 3 godzinach. Przed w³o eniem wtyczki do gniazdka sprawdziæ, czy: Zmiana kierunku otwierania drzwi gniazdko posiada odpowiednie uziemienie i zgadza siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami; wtyczka jest w stanie wytrzymaæ maksymalne obci¹ enie mocy lodówko-zamra arki, jaka jest wskazana na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê po lewej stronie u do³u w komorze lodówki (na przyk³ad 150W); napiêcie zasilania musi zawieraæ siê w wartoœciach podanych na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê u do³u, po lewej stronie (na przyk³ad V); gniazdko musi byæ kompatybilne z wtyczk¹ urz¹dzenia. W przeciwnym wypadku za ¹daæ od autoryzowanego technika wymiany wtyczki (I> patrz Serwis); nie u ywaæ przed³u aczy lub rozga³êÿników.! Tak ustawiæ lodówko-zamra arkê, aby przewód elektryczny i gniazdko pr¹du by³y ³atwo dostêpne.! Kabla nie wolno zginaæ i uwa aæ, aby nie zosta³ zgnieciony.! Przewód elektryczny musi byæ okresowo sprawdzany i wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis).! W przypadku braku przestrzegania powy szych warunków producent zwolniony zostanie z wszelkiej odpowiedzialnoœci. 5 3mm 2

3 Opis urz¹dzenia Widok ogólny Instrukcje dotycz¹ce u ytkowania s¹ takie same dla ró nych modeli, dlatego te rysunki mog¹ przedstawiaæ inne szczegó³y ni w zakupionym urz¹dzeniu. Opis bardziej skomplikowanych elementów znajduje siê na nastêpnych stronach. PL Komora ZAMRAZANIE i PRZECHOWYWANIE Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY PÓLKI Wyjmowana pó³eczka z pokrywk¹, z wk³adk¹ na JAJKA i POJEMNIKIEM NA MAS O Wyjmowalna pó³eczka NA RO NE PRZEDMIOTY Pojemnik RÓ NEGO U YTKOWANIA* Specjalna pó³ka na BUTELKI Szfladka OWOCE i WARZYWA NÓ KA regulacyjna Zmienne ze wzglêdu na iloœæ i/lub pozycjê. * Znajduje siê tylko w niektórych modelach. 3

4 Akcesoria PL PÓ KI: pe³ne lub kratki. 1 Mo na je wyci¹gn¹æ, a prowadnice s³u ¹ do wyregulowania wysokoœci ich 2 umieszczenia (patrz rysunek) tak, aby umo liwiæ ustawienie na nich pojemników lub produktów ywnoœciowych nawet o znacznych wymiarach. Aby wyregulowaæ wysokoœæ nie ma koniecznoœci ca³kowitego wyjêcia pó³ki. Play Zone* : Dziêki nowej pó³eczce do butelek, zwanej po angielsku Play Zone, mo na w szybkim czasie sch³odziæ butelki, puszki i inne pojemniki z napojami, maj¹c je zawsze do dyspozycji. Pojemnik RÓ NEGO U YTKOWANIA* : do d³ugotrwa³ego przechowywania ywnoœci (na przyk³ad kie³bas); zapobiega równie przedostawaniu siê zapachu na ca³¹ lodówkê. WskaŸnik TEMPERATURA* : w celu okreœlenia najzimniejszej strefy lodówki. 1. Sprawdziæ, czy na wskaÿniku jest oznaczenie OK (patrz rysunek). 2. Jeœli na wskaÿniku znajduje siê napis OK to oznacza, e temperatura jest zbyt wysoka: przestawiæ pokrêt³o DZIA ANIE LODÓWKI na wy sz¹ pozycjê (zimniej) i odczekaæ oko³o 10 godzin na ustabilizowanie siê temperatury. 3. Sprawdziæ ponownie wskaÿnik: Gdy jest to konieczne jeszcze raz przeprowadziæ regulacjê. Jeœli w³o one zosta³y jednoczeœnie du e iloœci artyku³ów spo ywczych, lub jeœli czêsto otwiera siê drzwi lodówki, to normalnym jest fakt, e wskaÿnik nie poka e OK. Odczekaæ co najmniej 10 godzin przed przyst¹pieniem do regulacji za pomoc¹ pokrêt³a DZIA ANIE LODÓWKI na wy sz¹ pozycjê. Jeœli pó³eczka Play Zone jest ustawiona na normalnej, szklanej pó³ce lodówki, to mo na na niej umieszczaæ du e i œredniej wielkoœci butelki jedynie je opieraj¹c o Play Zone. W ten sposób np. wino bêdzie przechowywane w najlepszy z mo liwych sposobów. Po dopasowaniu i zamocowaniu Play Zone w gniazdach na brzegach pó³ki, mo na w jej górnej czêœci umieœciæ puszki z napojami, pojemniki w czêœci œrodkowej, a i inne puszki i pojemniki u³o yæ w pozosta³ej czêœci pó³ki. Nale y przy tym uwa aæ, i odk³adaj¹c puszki, nie przesuwaæ ich w taki sposób, aby styka³y siê z tylna czêœci¹ lodówki. Po roz³o eniu, Play Zone mo e byæ u ywana jako zwyk³a pó³ka, mo na tak e ja przemieszczaæ z jednego poziomu na inny wraz ze szklan¹ pó³k¹. Mo e byæ myta nawet w zmywarce do naczyñ. Najw³aœciwszym miejscem dla pó³eczki Play Zone jest jej usytuowanie w œrodkowym miejscu komory lodówki. * Znajduje siê tylko w niektórych modelach. 4

5 Uruchomienie i u ytkowanie W³¹czenie lodówko-zamra arki! Przed w³¹czeniem urz¹dzenia, nale y post¹piæ zgodnie z instrukcj¹ instalowania (patrz Instalowanie).! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia do sieci dok³adnie wyczyœciæ jego wnêki i akcesoria letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczon¹. 1. W³o yæ wtyczkê do gniazda i sprawdziæ, czy zaœwieci siê lampka wewn¹trz lodówki. 2. Przekrêciæ i ustawiæ pokrêt³o REGULACJA TEMPERATURY na poœredniej wartoœci. Dopiero po kilku godzinach mo na w³o yæ artyku³y spo ywcze do lodówki. Regulacja temperatury Temperatura wewn¹trz lodówki reguluje siê automatycznie w zale noœci od pozycji pokrêt³a termostatu. 1 = mniej zimno 5 =bardziej zimno Zaleca siê, w ka dym razie, pozycjê œredni¹. W celu zwiêkszenia miejsca do dyspozycji i ze wzglêdu na lepsz¹ estetykê, lodówko-zamra arka ma system ch³odz¹cy umieszczony wewn¹trz tylniej œciany lodówki. Œciana ta, w trakcie funkcjonowania, pokrywa siê szronem lub sp³ywaj¹ po niej krople wody w zale noœci od tego, czy kompresor pracuje, czy te znajduje siê w stanie spoczynku. Nie przejmujcie siê tym! Lodówkozamra arka pracuje normalnie. System ch³odzenia Urz¹dzenie wyposa one jest w jeden z ni ej opisanych systemów ch³odzenia: nale y go rozpoznaæ w celu zastosowania odpowiedniego sposobu przechowywania artyku³ów spo ywczych. Aircooler Mo na go rozpoznaæ poprzez obecnoœæ urz¹dzenia w górnej czêœci komory lodówki (patrz rysunek). Aircooler ten pozwala na bardzo dobre przechowywanie artyku³ów spo ywczych ze wzglêdu na to, e bardzo szybko przywraca pierwotn¹ temperaturê w lodówce po otwarciu drzwi i jednorodnie rozprowadza sch³odzone powietrze: dmuchane powietrze (A) ch³odzi siê po zetkniêciu z zimn¹ œciank¹, natomiast cieplejsze powietrze (B) jest zasysane (patrz rysunek). Tylni aœcianka pokryta jest bia³ym szronem lub skroplinami wody zale nie od tego, czy kompresor pracuje czy nie. Statyczny Modele bez Aircooler Czêœci ch³odz¹c¹ w tych systemach jest tylnia œciana komór; jest ona zwykle pokryta szronem lub kropelkami wody, w zale noœci od tego czy sprê arka pracuje, czy nie. ka dy z tych dwóch przypadków jest normalny. Jeœli ustawi siê pokrêt³o REGULACJA TEMPERATURY na wysokich wartoœciach, przy du ych iloœciach artyku³ów spo ywczych oraz z wysok¹ temperatura otoczenia urz¹dzenie to bêdzie pracowa³o bez przerwy, bêdzie powodowa³o tworzenie siê szronu i nadmierne zu ycie energii elektrycznej: nale y wtedy przestawiæ pokrêt³o na ni sze wartoœci (wykonane zostanie automatyczne usuwanie oblodzenia). W urz¹dzeniach statycznych powietrze kr¹ y w sposób naturalny: Powietrze zimniejsze opada do do³u poniewa jest ciê sze. Oto jak uk³adaæ artyku³y spo ywcze. \ZQR ü 0L VRL wyczyszczone ryby ZLH \VHU Ugotowane potrawy.lháedv\fkohe puszkowany, czekolada Owoce i warzywa jajka 0DVáRLPDUJDU\QD Butelki, napoje, mleko 5R]PLHV]F]HQLHZORGyZFH Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DMDNLHMNROZLHNSyáFH 1DMDNLHMNROZLHNSyáFH W szufladkach na owoce i warzywa 1DZáD FLZHMSyáHF]FH 1DZáD FLZHMSyáHF]FH 1DZáD FLZHMSyáHF]FH PL B A 5

6 PL Najlepszy sposób wykorzystania lodówki Do wyregulowania temperatury zastosowaæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY (patrz Opis). Wk³adaæ artyku³y spo ywcze jedynie zimne lub letnie, ale nie ciep³e (patrz Uwagi i zalecenia). Pamiêtaæ nale y, e ugotowane artyku³y spo ywcze nie mog¹ byæ przechowywane d³u ej od surowych. Nie przechowywaæ p³ynów w otwartych pojemnikach: zwiêksza³yby wilgotnoœæ z konsekwencj¹ formowania siê skroplin. Przechowywanie produktów spo ywczych 1. Po zakupieniu produktów spo ywczych nale y usun¹æ z nich opakowanie zewnêtrzne, najczêœciej papierowe, kartonowe, albo te z innego materia³u, które mog³oby doprowadziæ do zanieczyszczenia komory lodówki bakteriami lub brudem. 2. Artyku³y spo ywcze, (szczególnie ³atwo psuj¹ce siê albo posiadaj¹ce silny zapach) nale y chroniæ unikaj¹c pomiêdzy nimi kontaktu, eliminuj¹c w ten sposób mo liwoœæ ska enia przez zarazki lub bakterie, a tak e rozprzestrzeniania siê specyficznych zapachów tych artyku³ów w lodówce. 3. ywnoœæ powinna byæ tak roz³o ona w lodówce, aby powietrze mog³o kr¹ yæ pomiêdzy ni¹ bez przeszkód. 4. Wnêtrze lodówki nale y utrzymywaæ w czystoœci, zwracaj¹c uwagê, aby nie u ywaæ do czyszczenia œrodków r¹cych lub powoduj¹cych rysowanie powierzchni 5. Nale y usuwaæ z lodówki artyku³y spo ywcze, jeœli okres ich przydatnoœci do spo ycia up³yn¹³. 6. W celu w³aœciwego przechowywania ywnoœci, potrawy ³atwo psuj¹ce siê (np. miêkkie sery, surowe ryby, miêso itp.) powinno siê umieszczaæ w najzimniejszej czêœci lodówki, to znaczy nad pojemnikami na jarzyny, tam, gdzie znajduje siê wskaÿnik temperatury. Najlepszy sposób u ytkowania zamra arki Nie zamra aæ ponownie artyku³ów spo ywczych, które s¹ ca³kowicie lub w czêœci rozmro one; takie artyku³y nale y ugotowaæ lub zjeœæ (w przeci¹gu do 24 godzin). œwie e artyku³y, które maj¹ byæ zamro one, nie mog¹ stykaæ siê z ju zamro onymi artyku³ami; nale y je u³o yæ na górnym poziomie przy œciankach (bocznych lub tylnich), gdzie temperatura jest ni sza od -18 C i zapewnia szybkie zamra anie. Nie wk³adaæ do zamra arki szklanych butelek z p³ynami zamkniêtych hermetycznie lub korkiem poniewa mog¹ popêkaæ. Maksymalna iloœæ artyku³ów spo ywczych jakie mog¹ byæ zamro one w danym dniu wskazana jest na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê we wnêce lodówki u do³u po lewej stronie (przyk³ad: kg/24godz 4).! Podczas fazy zamra ania nie otwieraæ drzwi.! W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹du lub w przypadku usterki, nie otwieraæ drzwi zamra arki: w ten sposób w ci¹gu do 9-14 godzin artyku³y zamro one i mro onki nie ulegn¹ zniszczeniu.! Jeœli przez d³u szy czas temperatura otoczenia jest ni sza ni 14 C, zamra arka mo e mieæ trudnoœci z osi¹gniêciem i utrzymaniem temperatur niezbêdnych do przechowywania w niej pokarmów przez d³u szy czas. Z tego powodu okres przechowywania pokarmów w zamra arce mo e byæ krótszy. 6

7 Konserwacja i utrzymanie Od³¹czenie pr¹du elektrycznego Podczas czyszczenia i konserwacji nale y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci elektrycznej poprzez wyci¹gniêcie wtyczki z gniazda: Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do regulacji temperatury na pozycji (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. Mycie urz¹dzenia Czêœci zewnêtrzne, czêœci wewnêtrzne i gumowe uszczelki myæ g¹bki zmoczon¹ letni¹ wod¹ i sod¹ oczyszczan¹ lub neutralnym myd³em. Nie u ywaæ rozpuszczalników, œrodków r¹cych, wybielaczy lub amoniaku. Czêœci, które mo na wyj¹æ, mog¹ byæ myte w ciep³ej wodzie z myd³em lub p³ynem do mycia talerzy. Ostro nie wyp³ukaæ i dok³adnie wysuszyæ. Ty³ urz¹dzenia pokrywa siê kurzem, który mo e byæ usuniêty delikatnie odkurzaczem ustawionym na œredni¹ moc, stosuj¹c do tego celu d³ugi przewód giêtki z koñcówk¹ w formie dziobu i po od³¹czeniu lodówko- zamra arki od pr¹du. Unikanie pleœni i nieprzyjemnych zapachów Urz¹dzenie zosta³o zbudowane z higienicznych surowców, które nie wytwarzaj¹ zapachów. Aby utrzymaæ t¹ w³aœciwoœæ, potrawy musz¹ byæ zawsze zabezpieczone i dobrze zamkniête. W ten sposób unika siê tak e tworzenia plam. W przypadku, gdy urz¹dzenie zostanie wy³¹czone na d³u szy czas nale y go umyæ, a drzwi pozostawiæ otwarte. Usuwanie oblodzenia w lodówkozamra arce! Dostosowaæ siê do poni szych instrukcji. Nie przyœpieszaæ procesu za pomoc¹ urz¹dzeñ lub narzêdzi innych ni skrobak jaki jest na wyposa eniu, poniewa zachodzi obawa uszkodzenia obwodu mro ¹cego. Usuwanie oblodzenia z lodówki Lodówka jest wyposa ona w funkcjê automatycznego usuwania oblodzenia: woda odprowadzana jest za lodówkê za pomoc¹ odpowiedniego otworu (patrz rysunek), gdzie ciep³o wytworzone przez sprê arkê powoduje jej odparowanie. Jedyn¹ czynnoœci¹ jak¹ nale y wykonaæ co jakiœ czas, to wyczyszczenie otworu odp³ywowego tak, aby woda mog³a swobodnie wyciekaæ. Usuwanie oblodzenia z zamra arki Co jakiœ czas usun¹æ oblodzenie za pomoc¹ skrobaka, jaki jest na wyposa eniu. Jeœli warstwa oblodzenia jest grubsza od 5 mm nale y usun¹æ oblodzenie z zamra arki rêcznie: 1. Ustawiæ pokrêt³o REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê. 2. Owin¹æ mro onki i zamro on¹ ywnoœæ w papier i od³o yæ w ch³odne miejsce. 3. Pozostawiæ otwarte drzwi a do momentu, kiedy oblodzenie rozpuœci siê ca³kowicie; mo na u³atwiæ sobie pracê poprzez umieszczenie w zamra arce pojemników z letni¹ wod¹. 4. Przed w³¹czeniem lodówko-zamra ki wyczyœciæ i wysuszyæ dok³adnie komorê zamra arki. 5. Przed w³oœeniem produktu ywnoœciowego do zamra arki zaczekaæ co najmniej 2 godziny do mpmentu przywrócenia optymalnych warunków przechowywania. Wymiana arówki Aby wymieniæ arówkê lodówki, nale y najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka pr¹du. Postêpowaæ zgodnie z instrukcjami podanymi poni ej. 1 2 Odmontowaæ zabezpieczenie, aby dojœæ do arówki i tak jak wskazano na rysunku. Wymieniæ na arówkê o mocy takiej, jaka jest wskazana na zabezpieczeniu (15 W lub 25W). PL 7

8 Zalecenia i œrodki ostro noœci PL! Urz¹dzenie zosta³o zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z miêdzynarodowymi przepisami bezpieczeñstwa. Maj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo podajemy Wam poni sze zalecenia, które nale y uwa nie przeczytaæ. Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyprodukowane zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG: -73/23/CEE z dn. 19/02/73 (o Niskim Napiêciu) wraz z kolejnymi zmianami; - 89/336/CEE z 03/05/89 (o Zgodnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami; /96/CE. Ogólne zasady bezpieczeñstwa Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ domowych oraz nieprofesjonalnych. Urz¹dzenie jest przeznaczone do przechowywania i zamra ania ywnoœci, mo e byæ obs³ugiwane jedynie przez osoby doros³e oraz wed³ug instrukcji podanych w niniejszej ksi¹ eczce. Nie nale y instalowaæ urz¹dzenia poza domem, nawet jeœli miejsce to jest chronione daszkiem, gdy wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie deszczu i burz jest bardzo niebezpieczne. Nie dotykaæ urz¹dzenia, stoj¹c przy nim boso lub maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Nie dotykaæ wewnêtrznych czêœci ch³odz¹cych: istnieje mo liwoœæ poparzenia lub zranienia. Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. Przed przyst¹pieniem do operacji czyszczenia lub konserwacji wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Nie wystarczy ustawiæ pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY na pozycjê (urz¹dzenie wy³¹czone), aby wyeliminowaæ ka dy kontakt z energi¹ elektryczn¹. W razie usterek nie nale y w adnym wypadku próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci urz¹dzenia, próbuj¹c samemu je naprawiaæ. Nie u ywaæ wewn¹trz komory, urz¹dzeñ lub narzêdzi innych ni skrobak jaki jest na wyposa eniu. Nie wk³adaæ do jamy ustnej kubków lodowych dopiero co wyjêtych z zamra arki. Nie wolno dzieciom bawiæ siê urz¹dzeniem. W adnym wypadku nie wolno im siadaæ na szufladkach lub wieszaæ siê drzwi. Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci! Usuwanie odpadów Pozbycie siê materia³ów opakowania: stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ ponownie wykorzystane. Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca Zu ytych Elektrycznych i Elektronicznych Urz¹dzeñ (WEEE) zak³ada zakaz pozbywania siê starych urz¹dzeñ domowego u ytku jako nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych komponentów i materia³ów. Pozwala to ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie. Przekreœlony symbol kosza umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zku specjalnego sortowania. Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania z ich zu ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa domowego. Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Zainstalowaæ urz¹dzenie w pomieszczeniu ch³odnym i przewiewnym, zabezpieczyæ przed bezpoœrednim wp³ywem promieni s³onecznych daleko od Ÿróde³ ciep³a. Podczas wk³adania lub wyjmowania produktów drzwi otwieraæ na jak najkrótszy okres czasu. Ka de otwarcie drzwi powoduje znaczn¹ stratê energii. Nie wk³adaæ do lodówko-zamra arki zbyt du o ywnoœci: dla dobrej konserwacji zimne powietrze musi kr¹ yæ bez przeszkód. Jeœli cyrkulacja zostanie utrudniona lub uniemo liwiona, to sprê arka bêdzie pracowaæ w ci¹g³ym rytmie. Nie wk³adaæ ciep³ej ywnoœci: podnios³aby siê temperatura wewnêtrzna, zmuszaj¹c sprê arkê do wysilonej pracy i z du ¹ strat¹ energii elektrycznej. Usun¹æ oblodzenie z lodówki (patrz Konserwacja); du a warstwa lodu utrudnia dojœcie zimna do artyku³ów spo ywczych i zwiêksza zu ycie energii. Uszczelki maj¹ byæ zawsze czyste i w dobrym stanie i takie, aby dok³adnie przylega³y do drzwi i aby hamowa³y ucieczkê zimna (patrz Konserwacja). 8

9 Anomalie i œrodki zaradcze W przypadku, gdy lodówko-zamra arka nie bêdzie dzia³a³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (patrz Serwis) nale y sprawdziæ, czy nie mo na rozwi¹zaæ problem samemu i pomagaj¹c sobie poni szymi wskazówkami. PL Nieprawid³owoœci w dzia³aniu: Lampka wewn¹trz urz¹dzenia nie zapala siê. Lodówka i zamra arka s³abo ch³odz¹. Potrawy w lodówce zamra aj¹ siê. Wntylator AIR nie obraca siê. Silnik pracuje bez przerwy. Urz¹dzenie pracuje bardzo g³oœno. Temperatura niektórych czêœci zewnêtrzynch lodówki jest wysoka Na tylnej œciance komory komory lodówki tworzy siê szron lub skroliny wody Na dnie lodówki zbiera siê woda. Mo liwe przyczyny/porady: Wtyczka nie jest wsadzona do gniazdka z pr¹dem, albo jest w³o ona niewystarczaj¹co, tak, e niema styku, albo w sieci domowej nie ma pr¹du. Drzwi nie zamykaj¹ siê prawid³owo lub uszczelki s¹ zniszczone. Drzwi za czêsto s¹ otwierane. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; Lodówka lub zamra arka s¹ przepe³nione. Temperatura œrodowiskowa obróbki produktu jest ni sza od 14 C. Pokrêt³o do REGULACJI TEMPERATURY nie jest ustawione na prawid³owej pozycji; ywnoœæ styka siê z tyln¹ œciank¹. Drzwi lodówki s¹ otwarte System AIR w³¹cza siê automatycznie tylko, kiedy wymagane jest przywrócenie optymalnych warunków wewn¹trz lodówki. Drzwi nie s¹ prawid³owo zamkniête lub s¹ ci¹gle otwierane. Zbyt wysoka temperatura pomieszczenia. Gruboœæ szronu przekracza 2-3 mm.(patrz Konserwacja). Urz¹dzenie nie zosta³o zainstalowane w poziomie (brak wypoziomowania) (patrz Instalowanie). Urz¹dzenie zosta³o zainstalowane pomiêdzy meblami lub przedmiotami, które drgaj¹ i wytwarzaj¹ ha³as. Gaz ch³odz¹cy, znajduj¹cy siê wewn¹trz powoduje lekki ha³as równie, kiedy sprê arka nie pracuje: to nie usterka lecz stan normalny. Wysoka temperatura zapobiega tworzenia siê skroplin w w szczególnych strefach produktu. Jest to normalne funkcjonowanie systemu. Otwór do ujœcia wody jest zatkany (patrz Konserwacja). 9

10 Serwis Techniczny / Xerox Business Services PL Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: Sprawdziæ, czy anomalia nie mo e byæ usuniêta samodzielnie (patrz Anomalie i ich usuwanie). Jeœli, pomimo wszystkich kontroli, urz¹dzenie nie dzia³a a usterka nie zosta³a wykryta i dalej wystêpuje, wezwijcie najbli szy serwis Techniczny. model numer seryjny Nale y podaæ: rodzaj anomalii model urz¹dzenia (Mod.); numer seryjny (S/N); Te dane znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej, znajduj¹cej siê w komorze lodówki u do³u po lewej stronie. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa nionego Serwisu Technicznego i domagajcie siê zainstalowania wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych: 10

11 Használati útmutató KÉTAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY PL Polski, 1 HU Magyar, 11 CZ Èesky, 21 Tartalom Beszerelés, 12 Elhelyezés és csatlakoztatás Ajtónyitás-irány változtatás A készülék leírása, 13 Áttekintés HU Tartozékok, 14 Üzembe helyezés és használat, A készülék üzembe helyezése Hûtõrendszer A hûtõszekrény legjobb kihasználása A fagyasztószekrény legjobb kihasználása TAAN 3 Karbantartás és védelem, 17 A készülék kikapcsolása A készülék tisztítása A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelõzése A készülék dértelenítése A lámpa cseréje Óvintézkedések és tanácsok, 18 Általános biztonság Leselejtezés Takarékoskodás és környezetvédelem Hibaelhárítás, 19 Szervizszolgálat, 20

12 Beszerelés HU! Hogy bármikor utána nézhessen a készülékkel kapcsolatos kérdéseinek, fontos, hogy megõrizze a kézikönyvet. Abban az esetben, ha eladja, elajándékozza, vagy áthelyezi a készüléket, gyõzõdjön meg róla, hogy a készülékkel együtt továbbadja a használati útmutatót is, hogy az új tulajdonos tájékozódhasson a készülék üzemeltetésérõl és a mûködésére vonatkozó figyelmeztetésekrõl.! Olvassa el figyelmesen az utasításokat: fontos információkat talál benne az üzembe helyezésrõl, a használatról és a biztonságról. Elhelyezés és csatlakoztatás Elhelyezés 1. A készüléket jól szellõzõ, száraz környezetben helyezze el. 2. Ne takarja el a hátsó hûtõrácsokat: a kompresszor és a kondenzátor hõt bocsátanak ki és a megfelelõ mûködéshez és az áramfogyasztás mérsékléséhez jó szellõzésre van szükségük. 3. Hagyjon legalább 10 cm távolságot a készülék teteje és a fölötte esetleg elhelyezett bútorok között, valamint legalább 5 cm helyet az oldalak és a bútorok/oldalfalak között. 4. Ne tegye a készüléket hõforrás közelébe (közvetlen napsugárzás, elektromos tûzhely). 5. Ahhoz, hogy megmaradjon az optimális távolság a készülék és a hátsó fal között, szerelje fel a készletben található ütközõt az ahhoz tartozó útmutató instrukcióit követve. Vízszintezés 1. A készüléket sima, szilárd padlózatra helyezze. 2. Ha a padlózat nem lenne tökéletesen vízszintes, az elsõ lábak ki-, illetve becsavarásával állítsa be a készüléket. Elektromos csatlakoztatás Leszállítás után helyezze a készüléket függõleges helyzetbe és várjon legalább 3 órát, mielõtt bedugná a konnektorba. Mielõtt a villásdugót bedugja a csatlakozóaljzatba, gyõzõdjön meg róla, hogy: Ajtónyitás-irány változtatás a konnektor földelve van és a törvényi elõírásoknak megfelel; a konnektornak bírnia kell a készülék maximális terhelési teljesítményét, mely a készülék tulajdonságait tartalmazó, a hûtõrészben balra lent elhelyezett kis fémlapon van feltüntetve (pl. 150 W); a tápfeszültségnek a készülék tulajdonságait tartalmazó, balra lent elhelyezett kis fémlapon feltüntetett értéktartományon belül kell lennie (pl V); a konnektornak és a készülék villásdugójának összeillõnek kell lennie. Ellenkezõ esetben kérje a villásdugó kicserélését engedéllyel rendelkezõ szerelõtõl (lásd Szervizszolgálat); ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.! A beszerelt készüléknél az elektromos vezetéknek és a konnektornak könnyen hozzáférhetõnek kell lennie.! A vezeték nem hajolhat meg és nem lehet összenyomódva.! A vezetéket rendszeresen ellenõrizni kell, cseréjét csak engedéllyel rendelkezõ szerelõ végezheti el (lásd Szervizszolgálat).! Amennyiben a fenti elõírásokat nem tartják be, a gyártó elhárít minden felelõsséget. 5 3mm 12

13 A készülék leírása Áttekintés A használati útmutató különbözõ modellekre érvényes, ezért elõfordulhat, hogy az ábra bizonyos részletekben eltér az Ön által megvásárolt készüléktõl. Az összetettebb részek leírását a következõ oldalakon találja meg. HU Fagyasztó rész FAGYASZTÁS és TÁROLÁS HÖMÉRSÉKLET szabályzó POLC Kivehetõ ajtópolc fedõvel, TOJÁSTARTÓVAL és VAJTARTÓ DOBOZZAL Kivehetõ TÁROLÓ polc TÖBBFÉLEKÉPPEN- HASZNÁLHATÓ rekesz* ÜVEGTÁROLÓ polc GYÜMÖLCS és ZÖLDSÉG tároló Állítható LÁB A szám és/vagy elhelyezkedés eltérõ lehet. * Csak bizonyos modelleknél található meg. 13

14 Tartozékok HU 1 2 POLCOK: sima vagy rácsos. A speciális síneknek köszönhetõen kivehetõek és magasságuk állítható (lásd ábra), így nagyméretû edényeket vagy élelmiszereket is betehet. Play Zone* Az új Play Zone üvegtartó polccal számos üveget, dobozos üdítõt és tárolóedényt gyorsan lehûthet és azok mindig kényelmesen hozzáférhetõek. TÖBBFÉLEKÉPPEN-HASZNÁLHATÓ rekesz* különféle élelmiszerek (például felvágottak) hosszú idejû tárolására; megakadályozza, hogy a szagok szétáradjanak a hûtõszekrényben. Használathoz kihúzható és a helykihasználás érdekében oldalirányban elmozdítható (lásd ábra). HÕMÉRSÉKLET kijelzõ * : a hûtõszekrény leghidegebb részének meghatározására. 1. Ellenõrizze, hogy az OK felirat egyértelmûen megjelenik-e a kijelzõn (lásd ábra). Ha a Play Zone üvegpolcra van elhelyezve, a nagy és közepes méretû üvegeket egyszerûen fektesse rá. Így például a bort a lehetõ legjobb módon tárolhatja. Miután megdöntötte és rögzítette a polc oldalán található megfelelõ helyekbe, ráhelyezheti a dobozos üdítõket (a magasabb részére), a tárolóedényeket (a középsõ részére), és egyéb üdítõs dobozokat és üvegeket fektethet a polc többi részére. A Play Zone használható hagyományos polcként (miután behelyezte), áthelyezhetõ egyik szintrõl a másikra az egész polccal együtt, akár mosogatógépben is könnyen elmosogatható. 2. Ha nem jelenik meg az OK felirat, az azt jelenti, hogy a hõmérséklet túl magas: állítsa a HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉS tekerõgombot magasabb (hidegebb) állásba, majd várjon körülbelül 10 órát, amíg a hõmérséklet stabilizálódik. 3. Ellenõrizze ismét a kijelzõt: ha szükséges, ismét állítsa be. Ha nagymennyiségû élelmiszert helyezett be, vagy a hûtõszekrény ajtaját gyakran kinyitja, normális, ha a kijelzõn nem jelenik meg az OK felirat. Várjon legalább 10 órát, mielõtt a HÛTÕSZEKRÉNY MÛKÖDÉS tekerõgombot magasabb értékre állítja. * Csak bizonyos modelleknél található meg. 14

15 Üzembe helyezés és használat A készülék üzembe helyezése! Mielõtt a készüléket üzembe helyezi, kövesse a beszerelési utasításokat (lásd Beszerelés).! Mielõtt csatlakoztatja a készüléket, tisztítsa meg jól a rekeszeket és a tartozékokat langyos vízzel és bikarbonáttal. 1. Dugja a villásdugót a konnektorba és gyõzõdjön meg róla, hogy a belsõ lámpa felkapcsolódik. 2. Tekerje a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot középsõ állásba. Néhány óra elteltével beteheti az élelmiszereket a hûtõszekrénybe. Hõmérséklet szabályzás A hûtõrész belsejének hõmérséklete automatikusan szabályozódik a termosztát gombjával beállított állásnak megfelelõen. 1 = melegebb 5 = hidegebb A középsõ állást javasoljuk A hely és az elhelyezés megnövelése érdekében és esztétikai szempontok miatt, a készülék rendelkezik a hûtõrész hátulsó oldalának belsejében elhelyezett hûtõ rekesszel. A készüléknek ezt a falát mûködés közben dér, vagy vízcseppek borítják aszerint, hogy a kompresszor üzemel vagy sem. Emiatt nem kell aggódnia. A hûtõszekrény megfelelõen mûködik. Hûtõrendszer A készülék az alábbiakban leírt valamelyik hûtõrendszerrel van ellátva: fontos, hogy ezt megjegyezze és figyelembe vegye az élelmiszerek tárolásakor. Aircooler A hûtõrész felsõ oldalán a berendezés meglétérõl felismerhetõ (lásd ábra). Az Aircooler lehetõvé teszi az élelmiszerek optimális tárolását, mivel az ajtó kinyitása után gyorsan visszaállítja és egyenletesen elosztja a hõmérsékletet: a hideg falakkal érintkezve a befújt levegõ (A) lehûl, miközben a melegebb levegõt (B) a rendszer beszívja (lásd ábra). Ahátsó falat jég vagy vízcseppek borítják aszerint, hogy a kompresszor mûködik vagy szünetel. Statikus rendszer Aircooler nélküli modelleknél a hûtõrész a rekeszek belsõ hátsó falában van. A hátsó falat aszerint, hogy a kompresszor mûködésben van-e vagy sem, dér vagy vízcseppek boríthatják: mindkét eset normális. Ha a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot magasabb értékekre állítja és nagy mennyiségû élelmiszert helyezett be, valamint a környezet hõmérséklete magas, lehet, hogy a készülék folyamatosan mûködni fog, ezzel túlzott dérképzõdést és áramfogyasztást okoz: ezt megelõzheti, ha a tekerõgombot alacsonyabb értékre állítja (a dérmentesítés automatikusan megtörténik). A statikus készülékeknél a levegõ természetes módon kering: a nehezebb hidegebb levegõ lefelé áramlik. Az élelmiszereket az alábbiaknak megfelelõen helyezze el: ewho (OKHO\H]pVHD K W V]HNUpQ\EHQ Tisztított hús és hal A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Friss sajtok A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött ) WWpWHOHN Bármelyik polcon Felvágott, csomagolt kenyér, Bármelyik polcon csokoládé Zöldség és gyümölcs Zöldség-, gyümölcstartóban Tojás $PHJIHOHO SROFRQ Vaj és margarin hyhjhn GtW NWHM $PHJIHOHO SROFRQ $PHJIHOHO SROFRQ HU B A 15

16 HU A hûtõszekrény legjobb kihasználása A hõmérséklet beállításához használja a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ tekerõgombot (lásd Leírás). Ne tegyen meleg ételt a készülékbe, csak hideget vagy éppen langyosat (lásd Óvintézkedések és tanácsok). Ne feledje, hogy a fõtt ételek nem állnak el tovább, mint a nyersek. Ne tegyen be folyadékot fedetlen edényben, mert azzal megemelné a készülékben a nedvességtartamot, ami kondenzvíz kiválásához vezet. Ételhigiénia 1. Az ételek megvásárlása után, vegyen le azokról minden külsõ papír/kartonpapír csomagolást, amivel baktériumok vagy piszok kerülhetne a hûtõszekrénybe. 2. Csomagolja be az ételeket (különösen a könnyen romlandókat és az erõs aromájúakat) úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, így elkerülheti a spóra/baktérium fertõzés lehetõségét, valamint a szagok szétterjedését a hûtõszekrényben 3. Úgy helyezze el az ételeket, hogy köztük a levegõ szabadon áramolhasson 4. Tartsa tisztán a hûtõszekrény belsejét, ügyelve rá, hogy ne használjon oxidáló vagy súroló szereket A fagyasztószekrény legjobb kihasználása Ne fagyasszon újra kiolvadó vagy kiolvadt élelmiszereket; azokat az elfogyasztáshoz meg kell fõzni (24 órán belül). A friss fagyasztandó élelmiszereket úgy helyezze el, hogy ne érjenek a már lefagyasztottakhoz; helyezze azokat a fagyasztó rész rácsa fölé, lehetõleg közvetlenül a (oldalsó és hátsó) fal mellé, ahol a hõmérséklet -18 C alatt van és megfelelõ gyorsaságú lefagyasztást garantál. Ne tegyen a fagyasztóba folyadékot tartalmazó, bedugaszolt, vagy hermetikusan lezárt üvegeket, mert azok eltörhetnek. A naponta lefagyasztható maximális élelmiszer mennyiség fel van tüntetve a hûtõrészben balra alul elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán (például: Kg/24h 4).! A fagyasztás ideje alatt kerülje a fagyasztó ajtajának kinyitását.! Áramszünet vagy meghibásodás esetén ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját: így a mélyhûtött és fagyasztott élelmiszerek körülbelül 9-14 órán keresztül változatlanok maradnak.! Ha a környezet hõmérséklete hosszú idõn keresztül 14 C alatt marad, a fagyasztórészben nem alakul ki a hosszabb tároláshoz szükséges hõmérséklet és az ételek eltarthatósági ideje csökken. 5. A lejárt szavatossági idejû ételeket vegye ki a hûtõszekrénybõl 6. A megfelelõ tárolás érdekében a könnyen romló ételeket (lágysajtok, nyers hal, hús, stb...) a leghidegebb részre tegye, azaz a zöldséges-rekesz fölé, ahol a hõmérséklet kijelzõ található. 16

17 Karbantartás és védelem A készülék kikapcsolása Takarítás és karbantartás elõtt a készüléket ki kell húzni a konnektorból. A készülék teljes áramtalanításához nem elegendõ a hõmérséklet szabályzó gombot (készülék kikapcsolva) állásra tekerni. A készülék tisztítása A külsõ részek, a belsõ részek és a gumitömítések langyos vízzel és szódabikarbónával vagy semleges szappannal átitatott szivaccsal tisztíthatóak. Ne használjon oldószert, súrolószert, fehérítõt vagy szalmiákszeszt. A kivehetõ részek meleg, szappanos, vagy mosogatószeres vízbe tehetõek. Óvatosan mossa le és szárítsa meg õket. A készülék hátoldalán por rakódhat le, amit óvatosan, a készülék kikapcsolása és kihúzása után, a porszívó hosszú csövével, a porszívót közepes erõre állítva, letisztíthat. A penész és a kellemetlen szagok kialakulásának megelõzése A készülék olyan higiénikus anyagokból készült, melyek nem engedik át a szagokat. A tulajdonság megtartásához az szükséges, hogy az élelmiszereket mindig lefedje és jól lezárja. Ezzel elkerülheti a foltok kialakulását is. Abban az esetben, ha hosszabb idõre szeretné lekapcsolni a készüléket, tisztítsa ki a belsejét és hagyja nyitva az ajtókat. A hûtõrész dértelenítése A hûtõszekrény automatikus dértelenítõ rendszerrel van ellátva: a víz egy arra alkalmas levezetõ nyíláson keresztül a hátsó részek felé vezetõdik (lásd ábra), ahol a kompresszor által termelt hõ elpárologtatja. Az egyetlen beavatkozás, amit rendszeresen el kell végeznie, a vízelvezetõ nyílás tisztítása, hogy a víz akadálytalanul el tudjon folyni. A fagyasztórész dértelenítése Rendszeresen távolítsa el a dért a mellékelt megfelelõ kaparókéssel. Ha a dérréteg meghaladja az 5 mm-es vastagságot, kézzel kell eltávolítani: 1. Tekerje a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot állásba. 2. Tekerje a fagyasztott és mélyhûtött élelmiszereket papírba és tegye hûvös helyre. 3. Hagyja nyitva az ajtót addig, amíg a dér teljesen le nem olvad; ezt elõsegítheti, ha a fagyasztórészbe langyos vizet tartalmazó edényt helyez. 4. Mielõtt újból bekapcsolja a készüléket, óvatosan tisztítsa ki és törölje szárazra a fagyasztórészt. 4. Mielõtt beteszi az ételeket a fagyasztórekeszbe, várjon körülbelül 2 órát az ideális konzerválási hõmérséklet helyreállása érdekében. A lámpa cseréje A hûtõrész lámpájának cseréjéhez húzza ki a villásdugót a konnektorból. Kövesse az alábbi utasításokat. HU A készülék dértelenítése! Tartsa be az alábbi utasításokat. Ne gyorsítsa a folyamatot a mellékelttõl eltérõ berendezések vagy eszközök használatával, mivel azok megsérthetik a fagyasztó áramkört. 1 2 A lámpához úgy fér hozzá, ha az ábrának megfelelõ módon leveszi a burkolatot. Cserélje ki a védõburkolaton feltüntetett teljesítményû lámpára (15 W vagy 25 W). 17

18 Óvintézkedések és tanácsok HU! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelõen tervezték és gyártották. Az alábbi figyelmeztetések a biztonságra vonatkoznak, olvassa el figyelmesen! A készülék megfelel az alábbi uniós irányelveknek: - 73/02/19-as 73/23/CEE (Alacsonyfeszültségi Direktíva) és az azt követõ módosítások; -89/05/03-es 89/336/CEE (Elektromágneses kompatibilitás Direktíva) és az azt követõ módosítások; /96/CE. Általános biztonság A készüléket lakáson belüli, nem kereskedelmi, illetve ipari használatra szánták. A készüléket csak felnõttek használhatják a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelõen élelmiszerek tárolására és fagyasztására. A készülék nem helyezhetõ üzembe nyitott helyen, még abban az esetben sem, ha a helyiséget tetõvel fedték. A készüléket rendkívül veszélyes esõnek és viharnak kitenni. Ne érjen a készülékhez mezítláb vagy nedves kézzel, illetve lábbal. Ne érjen a belsõ hûtõrészekhez: megsérülhet vagy égési sérülést szenvedhet. Ha a készüléket kihúzza, mindig a villásdugónál fogja meg és ne a vezetéket rángassa. A készülék takarításakor vagy karbantartáskor a villásdugót ki kell húzni a konnektorból. A készülék teljes áramtalanításához nem elegendõ a HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gombot (készülék kikapcsolva) állásra tekerni. Meghibásodás esetén semmilyen körülmények között ne próbálja megjavítani a készülék belsõ szerkezetét. Ne használjon a rekeszek belsejében a mellékelt kaparókéstõl eltérõ eszközt vagy berendezést. Ne vegyen a szájába közvetlenül a fagyasztóból kivett jégkockát. Ne engedje, hogy a készülékkel a gyerekek játszanak. Semmilyen körülmények között ne engedje, hogy ráüljenek a fiókokra vagy az ajtón hintázzanak. A csomagolóanyag nem játékszer. Leselejtezés A csomagolóanyag kidobása: tartsa be a helyi elírásokat, így a csomagolóanyagot újra lehet hasznosítani. Az elektromos készülékek megsemmisítésérõl szóló európai direktíva 2002/96/EC elõírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyûjtési folyamat során összegyûjteni. A régi gépeket szelektíven kell összegyûjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévõ anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott szemeteskuka jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyûjteni. A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedõt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetõen. Takarékoskodás és környezetvédelem A készüléket hûvös, jól szellõzõ helyen állítsa fel, védje a közvetlen napsugárzástól és ne tegye hõforrás közelébe. Az élelmiszerek behelyezéséhez és kivételéhez a lehetõ legrövidebb idõre nyissa ki a készülék ajtajait. Minden egyes ajtónyitás jelentõs mennyiségû energiát fogyaszt el. Ne tegyen a készülékbe túl nagy mennyiségû élelmiszert: a megfelelõ tartósításhoz a levegõnek szabadon kell áramolnia. Ha gátolja a levegõ keringését, a kompresszor folyamatosan mûködni fog. Ne tegyen be meleg ételeket: megemelik a belsõ hõmérsékletet és a kompresszort nagy teljesítményre kényszerítik, ami nagy elektromos energia pazarlással jár. Mindig dértelenítse a készüléket, ha jég alakulna ki (lásd Karbantartás); a vastag jégréteg megnehezíti a hideg átadását az élelmiszereknek és megnöveli az energiafogyasztást. A tömítéseket ellenõrizze és tartsa tisztán úgy, hogy jól illeszkedjenek az ajtókhoz és ne engedjék ki a hideget (lásd Karbantartás). 18

19 Hibaelhárítás Elõfordulhat, hogy a készülék nem mûködik. Mielõtt szerelõt hívna (lásd Szervizszolgálat), ellenõrizze az alábbi lista segítségével, hogy nem könnyen megszüntethetõ hibáról van-e szó. HU Hiba: A belsõ lámpa nem kapcsolódik fel. A hûtõszekrény és a fagyasztó nem hût eléggé. A hûtõszekrényben az élelmiszerek megfagynak. Az AIR-rendszer ventillátor nem forog. A motor állandóan megy. A készülék túlságosan zajos. A hûtõszekrény néhány külsõ alkatrészének hõmérséklete magas. A hûtõszekrény fagyasztórészének alsó oldalán dér vagy vízcseppek vannak.. A hûtõszekrény aljában áll a víz. Lehetséges ok / Megoldás: A villásdugó nincs bedugva, vagy nincs eléggé benyomva a konnektorba, esetleg nincs áram a lakásban. Az ajtók nem csukódnak jól vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nincs megfelelõ helyzetben A hûtõszekrényt, vagy a fagyasztót túlzottan telepakolta. A készülék környezetének hõmérséklete 14 C alatt van. A HÕMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb nem megfelelõ helyzetben van. Az élelmiszerek hozzáérnek a hátsó falhoz. A hûtõszekrény ajtaja nyitva van Az AIR-rendszer csak akkor aktiválódik automatikusan, amikor a hûtõrekeszben az optimális körülmények visszaállításához szükség van rá. Az ajtó nincs jól becsukva, vagy gyakran nyitogatják. A külsõ hõmérséklet túl magas. A dérréteg vastagsága meghaladja a 2-3 mm-t (lásd Karbantartás). A készülék nem vízszintesen lett elhelyezve (lásd Beszerelés). A készülék vibráló, zajkeltõ bútorok vagy tárgyak közé lett helyezve. A belsõ fagyasztógáz halk hangot ad akkor is, ha a kompresszor áll: ez normális jelenség, nem hiba. A magasabb hõmérséklet ahhoz szükséges, hogy a készülék bizonyos részein a kondenzvíz kialakulása elkerülhetõ legyen. Ez hozzátartozik a készülék normál mûködéséhez. A vízlevezetõ nyílás el van tömõdve (lásd Karbantartás). 19

20 Szervizszolgálat / Xerox Business Services HU Mielõtt szerelõhöz fordulna: Ellenõrizze, hogy a hibát nem tudja-e elhárítani (lásd Hibaelhárítás). Ha, minden ellenõrzés ellenére, a készülék nem mûködik és a hiba továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi Márkaszervizet. modell sorozatszám Adja meg az alábbiakat: a hiba típusa a készülék modellje (Mod.) sorozatszám (S/N) Ezeket az információkat a hûtõrészben alul balra elhelyezett, a készülék tulajdonságait tartalmazó kis fémtáblán találja meg. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Ne forduljon nem hivatalos szerelõhöz és utasítsa vissza a nem eredeti alkatrészek beszerelését. 20

21 Návod k použití 2-DVEØOVÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 HU Magyar, 11 CZ Èesky, 21 Obsah Instalace, 22 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 23 Celkový pohled CZ Pøíslušenství, 24 Uvedení do provozu a použití, Uvedení zaøízení do provozu Chladicí systém Optimální zpùsob použití chladnièky Optimální zpùsob použití mraznièky TAAN 3 Údržba a péèe, 27 Vypnutí pøívodu elektrického proudu Vyèištìní zaøízení Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Odstranìní námrazy ze zaøízení Výmìna žárovky Opatøení a rady, 28 Základní bezpeènostní opatøení Likvidace Úspora energií a ochrana životního prostøedí Závady a zpùsob jejich odstranìní, 29 Servisní služba, 30

22 Instalace CZ! Je dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo stìhování se ujistìte, že zùstane spolu se zaøízením, aby informoval nového vlastníka o jeho èinnosti a o pøíslušných upozornìních.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti. Umístìní a zapojení Umístìní 1. Zaøízení umístìte do dobøe vìtraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilaèní otvory volnì pøístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své èinnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní èástí zaøízení a pøípadným nábytkem nacházejícím se nad zaøízením ponechte vzdálenost alespoò 10 cm a mezi boèními stìnami a nábytkem/ boèními stìnami alespoò 5 cm. 4. Udržujte zaøízení v dostateèné vzdálenosti od zdrojù tepla (pøímé sluneèní svìtlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stìny, namontujte rozpìrky z instalaèní sady; pøi montáži postupujte dle pokynù uvedených v pøíslušném specifickém listu. Umístìní do vodorovné polohy 1. Zaøízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V pøípadì, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištìné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek. Elektrické zapojení Následnì po pøepravì umístìte zaøízení do svislé polohy a pøed jeho pøipojením do elektrického rozvodu vyèkejte alespoò 3 hodiny. Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Je zásuvka øádnì uzemnìna zákonnì pøedepsaným zpùsobem; je zásuvka schopna unést maximální pøíkon spotøebièe, uvedený na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napø. 150 W); se napájecí napìtí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikaèním štítku umístìném vlevo dole (napø V); je zásuvka kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukonèení instalace zaøízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlaèování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípady, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. 5 3mm 22

23 Popis zaøízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro rùzné modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny souèásti odlišující se od zakoupeného zaøízení. Popis nejsložitìjších souèástí je uveden na následujících stránkách. CZ MRAZICÍ a KONZERVAÈNÍ prostor Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY POLICE Vyjímatelný držák s víèkem s VLOŽKOU NA VEJCE a KRABIÈKOU NA MÁSLO Vyjímatelný držák NA RÙZNÉ PØEDMÌTY VÍCEÚÈELOVÁ krabice* DRŽÁK NA LÁHVE Zásuvka OVOCE a ZELENINA Nastavitelné NOŽIÈKY Liší se v poètu a/nebo dle polohy. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 23

24 Pøíslušenství CZ POLICE: plné nebo ve formì 1 møížky. Jsou vyjímatelné a výškovì nastavitelné prostøednictvím 2 pøíslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. Play Zone* Nová police Play Zone umožòuje rychle ochladit všechny láhve, plechovky a doplòky, pøièemž je máte neustále pohodlnì po ruce. VÍCEÚÈELOVÁ krabice* : K dlouhodobému uchování rùzných potravin (napøíklad salámù); zabraòuje šíøení zápachù po celé chladnièce. Ukazatel TEPLOTY* : k urèení nejchladnìjší zóny chladnièky. 1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobøe viditelný nápis OK (viz obrázek). 2. Když se nezobrazí nápis OK, znamená to, že je teplota pøíliš vysoká: nastavte otoèný knoflík REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vyššímu chladu) a vyèkejte pøibližnì 10 h až po stabilizaci teploty. 3. Opìtovnì zkontrolujte ukazatel: dle potøeby pøistupte k novému nastavení. Je zcela bìžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po èastém otevírání chladnièky ukazatel nezobrazuje OK. Pøed nastavením otoèného knoflíku REŽIMU ÈINNOSTI CHLADNIÈKY do vyšší polohy vyèkejte nejménì 10 h. Když se Play Zone nachází na sklenìné polici, lze do ní jednoduchým uložením umístit láhve velkých a støedních rozmìrù. Tímto zpùsobem bude napø. víno uchováno nejlepším možným zpùsobem. Po ohnutí a zachycení police v pøíslušných západkách, které se nacházejí po jejích stranách, je možné uložit plechovky (v horní èásti), doplòky (ve støední èásti) a nìkteré plechovky a doplòky opatrnì umístit na zbývající èásti police. Play Zone mùže být použita také jako bìžná police (po jejím vložení na urèené místo), pøesunuta z jedné úrovnì do druhé spolu s policí a lze ji snadno mýt také v myèce nádobí. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 24

25 Uvedení do provozu a použití Uvedení zaøízení do provozu! Pøed uvedením zaøízení do provozu se øiïte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Pøed zapojením zaøízení dokonale vyèistìte jednotlivé prostory a pøíslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem. 1. Zasuòte zástrèku do zásuvky a ujistìte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. 2. Pøetoète otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy odpovídající prùmìrné hodnotì. Do uplynutí nìkolika hodin bude možné vložit potraviny do chladnièky. Regulace teploty Teplota uvnitø chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. 1 = menší chlad 5 = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty Spotøebiè má chladící èást umístìnou uvnitø zadní stìny chladícího dílu. Je tomu tak proto, aby byl k dispozici vìtší prostor a také kvùli lepšímu vzhledu. Bìhem èinnosti je tato stìna pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle toho, zda kompresor pracuje èi je v pauze. Není to však dùvod k vašemu znepokojení! Chladnièka pracuje bìžným zpùsobem. Chladicí systém Zaøízení je vybaveno jedním z níže popsaných chladicích systémù: Je dùležité rozeznat, o který se jedná, a brát jej v úvahu pøi urèování zpùsobu konzervace potravin. Aircooler Na jeho pøítomnost upozoròuje zaøízení na zadní stìnì chladicího prostoru (viz obrázek). Aircooler umožòuje optimální konzervaci potravin díky rychlému obnovení teploty po otevøení dvíøek a díky jejímu homogennímu rozložení: Foukaný vzduch (A) se ochlazuje pøi styku s chladnou stìnou, zatímco teplejší vzduch (B) je odsáván (viz obrázek). Zadní stìnu pokrývá námraza nebo kapky vody podle toho, zda je kompresor právì v èinnosti nebo v pauze. Statický chladicí systém Modely bez zaøízení Aircooler mají chladicí systém uložený uvnitø zadní stìny jednotlivých prostorù; na této stìnì je možné pozorovat námrazu nebo kapky vody, dle toho, zda je kompresor v èinnosti nebo má pauzu: oba jevy jsou naprosto bìžné. Pøi nastavení otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY na jednu z vyšších hodnot pøi velkém množství potravin a pøi vysoké teplotì vnìjšího prostøedí mùže zaøízení pracovat nepøetržitì, èímž dochází k nadmìrné tvorbì námrazy a vysoké spotøebì elektrické energie: Tomuto problému se dá zabránit nastavením otoèného knoflíku na jednu z nižších hodnot (umožòujících provádìní automatického odstraòování námrazy ze zaøízení). U zaøízení se statickými chladicími systémy se vzduch pohybuje pøirozeným zpùsobem: chladnìjší má tendenci klesat, protože je tìžší. Uvádíme pøíklad správného umístìní potravin: 'UXKMtGOD 0DVRDY\þLãW Qp ryby ýhuvwypvêu\ 9D HQiMtGOD Salámy, chléb v NUDELFLþRNROiGD Ovoce a zelenina Vejce Máslo a margarín Láhve, nápoje, mléko -HKRXPtVW QtXYQLW FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici Na libovolné polici V zásuvkách na ovoce a zeleninu V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx CZ B A 25

MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL

MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL Instruções para a utilização COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR P PL Portuges, 1 Polski, 15 MBZE 45 NF BAR Índice Instalação, 2 Posicionamento e ligação Compartimento bar Descrição do aparelho, 3-4 Painel

Bardziej szczegółowo

MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL

MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL HıtŒ-agyasztó szekrény / Ch odziarko - zamra arka / Chladniãka s mrazákem / Refrigerator-reezer MÙKÖDÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA INSTALACI A POUÎITÍ INSTALLATION AND INSTRUCTION

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Sporák Tűzhely Kuchenka EKD513503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014 instrukcja oryginalna wydanie V listopad 04 delta plus delta plus nz DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 8/R-/0/04 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe DEFRO Robert Dziube³a 6-067 Strawczyn,

Bardziej szczegółowo

Refrigerator with freezer

Refrigerator with freezer Refrigerator with freezer EN Thank you for your confi dence in buying our appliance and congratulations on the excellent choice. We hope it will successfully serve its purpose for many years. Refrigerator

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 6125 Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Polski,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL CZ HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDI 1010 ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA Gratulacje: Kupujàc sprz t AGD firmy Candy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz

Bardziej szczegółowo

30159 Porto corsa cup

30159 Porto corsa cup 09 Porto corsa cup Montage- und etriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37

Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37 Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37 e-mail: sanyo13@sanyo.com.pl www.sanyo.com.pl ODPOMPOWIE

Bardziej szczegółowo

30160 long race 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

30160 long race 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 00 long race Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA

PL CZ HR. Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje CDS 355. ZMYWARKI MYâKY NÁDOBÍ PERILICA POSUDJA PL Z HR Instrukcja obs ugi Návod k pouïití Upute za kori tenje DS 355 ZMYWRKI MYâKY NÁDOÍ PERILI POSUDJ Gratulacje: Kupujàc sprz t GD firmy andy dowiod eê, e nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LST 328 ZMYWARKA

Instrukcja obsługi. Spis treści LST 328 ZMYWARKA Instrukcja obsługi ZMYWARKA PL Polski, 1 LST 328 Česky, 13 Spis treści Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi

Kocio³ typ MODERATOR od 12 do 50 kw. Instrukcja obs³ugi Kocio³ typ MODERATOR od do 50 kw Moderator sp. z o.o. 7-00 Hajnówka, ul. Listopada 6a Poland tel. (+48 85) 683 5 06 fax (+48 85) 68 4 4 biuro@moderator.com.pl handel@moderator.com.pl Instrukcja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200

Instrukcja obslugi. DeskTop Theatre DTT2200 Instrukcja obslugi DeskTop Theatre DTT2200 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia i nie s¹ wi¹ ¹ce dla firmy Creative Technology Ltd. adna czêœæ niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS SC76M531EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/3573083

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS SC76M531EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/3573083 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo