1000 najczęściej używanych hiszpańskich słów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1000 najczęściej używanych hiszpańskich słów"

Transkrypt

1 1000 najczęściej używanych hiszpańskich słów a partir de - począwszy od, od a través de - przez, poprzez a - do, przy abajo - w dół, na dół, na dole abandonar - porzucać, opuszczać abrir otwierać absoluto zupełny, całkowity, en absoluto wcale abuelo dziadek acabar kończyć acaso - może acción - czyn, czynność, działanie aceptar - akceptować, zgadzać się acercarse zbliżać się acompañar towarzyszyć acordar - uzgodnić, acordarse pamiętać, przypominać sobie actitud - postawa, stanowisko actividad - zajęcie, aktywność, zadanie acto - czyn, akt actual - obecny, aktualny actuar - grać (np. w filmie), odgrywać rolę acudir - przybyć, stawić się acuerdo zgoda, ok adelante - naprzód, proszę wejść además (de) - oprócz tego, że adquirir - uzyskać, nabyć advertir - ostrzegać, zwracać uwagę afectar - dotykać, poruszać afirmar - potwierdzać, stwierdzać agua woda ahí tam ahora teraz aire powietrze al do (forma skrócona od a i el) alcanzar - osiągać, dosięgać alejarse oddalać się alemán - Niemiec, niemiecki algo coś alguien ktoś algún - jakiś, pewien (skrót od alguno) alguno - jakiś, pewien allí tam alma dusza alto wysoki altura wysokość

2 amar kochać ambos - oba, obydwa, oboje americano - Amerykanin, amerykański amigo - kolega, przyjaciel amor miłość amplio - szeroki, obszerny añadir dodawać análisis analiza andar - chodzić, działać animal zwierzę año rok ante - przed, wobec, w obecności antes przedtem, wcześniej anterior - poprzedni, uprzedni, wcześniejszy antes de przed antiguo - stary, dawny, starożytny anunciar - ogłaszać, reklamować, zapowiadać aparecer - pojawiać się apenas - ledwo, zaledwie aplicar (za)stosować apoyar - popierać, wspierać aprender - (na)uczyć się aprovechar - (s)korzystać, wykorzystać aquel tamten aquello/a tamto/tamta aquí tutaj árbol drzewo arma broń arriba - do góry, w górę arte sztuka asegurar - zapewniać, ubezpieczać así como - tak jak así que więc así - w ten sposób aspecto - wygląd, aspekt asunto sprawa, kwestia atención - uwaga, wzgląd atrás - za, z tyłu, w tyle atreverse - odważyć się aumentar - wzrastać, zwiększać aun nawet aún jeszcze aunque - chociaż, mimo że auténtico - prawdziwy, autentyczny autor - autor, twórca autoridad - władze, autorytet avanzar - iść naprzód, robić postępy ayer wczoraj ayuda pomoc ayudar pomagać azul niebieski bajar - schodzić (po schodach), zjeżdżać (windą), obniżać

3 bajo - niski, pod, bas barrio - dzielnica, osiedle base - podstawa, baza bastante - dosyć, dość, wystarczająco bastar wystarczać beber pić bien - dobrze, dobro blanco biały boca usta brazo - ramię, ręka buen(o) dobry buscar szukać caballo koń cabeza głowa cabo - koniec, przylądek; llevar a cabo - doprowadzić do końca, skończyć cada - każdy, każda cadena - łańcuch, kanał telewizyjny caer - upaść, spaść calle ulica cama łóżko cambiar - zmieniać, wymieniać cambio - zmiana, wymiana caminar - iść, wędrować camino droga campaña kampania campo - wieś, pole, boisko cantar śpiewać cantidad ilość capacidad - zdolność, pojemność capaz - zdolny (do czegoś) capital stolica cara twarz carácter charakter carne mięso carrera - wyścig, kariera, kierunek studiów carta list casa - dom, mieszkanie casada - zamężna, mężatka casado żonaty casarse - pobrać się casi prawie caso przypadek causa - powód, przyczyna celebrar - świętować, obchodzić móvil telefon komórkowy central - centralny, główny centro - centrum, środek, ośrodek cerebro mózg cerrar zamykać chica - dziewczyna chico chłopak

4 cielo niebo ciencia nauka científico - naukowy, naukowiec cien(to) sto cierto - jakiś, pewien, pewny cinco pięć cine kino circunstancia okoliczność ciudad miasto ciudadano obywatel (miasta, kraju) civil cywilny claro - jasne, jasny, jasno clase - klasa, lekcja coche samochód coger - brać, zbierać; coger el metro/taxi - jechać metrem/taksówką (wziąć taksówkę) colocar - umieścić, ustawić color kolor comentar - komentować, objaśniać comenzar zaczynać comer jeść como - jako że, tak jak cómo - jak, jaki, jaka compañero - towarzysz, kolega compañía - kompania, towarzystwo completo - kompletny, cały comprar kupić comprender rozumieć comprobar sprawdzić común - wspólny, powszechny, zwykły comunicación - komunikacja, łączność, porozumiewanie się con z concepto - pojęcie, myśl, koncept conciencia świadomość, sumienie concreto - konkretny, rzeczowy condición - warunek, stan, sytuacja conducir - prowadzić (pojazd) conjunto - całość, komplet conocer - znać, poznać conocimiento - wiedza, znajomość consecuencia - konsekwencja, skutek conseguir - osiągnąć, zdobyć conservar - zachowywać, konserwować considerar - rozważać, uważać (za coś, za kogoś) consistir en- polegać (na czymś) constante - stały, niezmienny constituir - stanowić, tworzyć construir - budować, konstruować contacto kontakt contar - liczyć, opowiadać contemplar kontemplować contener zawierać

5 contestar odpowiadać continuar kontynuować contra przeciw contrario przeciwny control - kontrola, panowanie controlar - kontrolować, sprawdzać convencer przekonać conversación rozmowa convertir - przemieniać, nawracać corazón serce correr biegać corresponder - odpowiadać (czemuś) corriente - zwykły, bieżący, prąd cortar - ciąć, obcinać, kroić cosa rzecz costumbre zwyczaj crear tworzyć crecer - rosnąć, wzrastać creer wierzyć crisis kryzys cruzar - przechodzić (przez), krzyżować cuadro - obraz, ramka, tabela cual który cuál? - który/a? cualquier - każdy, jakikolwiek cuando kiedy cuanto - ile cuánto? ile? cuarto - pomieszczenie, kwadrans, ćwierć, czwarty cuatro cztery cubrir - zakrywać, pokrywać cuenta - rachunek, konto cuerpo ciało cuestión - sprawa, kwestia cultura kultura cultural - kulturalny, kulturowy cumplir - wypełnić, spełnić cuyo/a - którego/której, czyj/a dar dawać dato - informacja de - od, z, do deber musieć, obowiązek, zadanie decidir decydować decir - powiedzieć, mówić decisión decyzja declarar deklarować dedicar - dedykować, przeznaczać dedo palec defender bronić defensa - obrona defensas odporność definir - definiować, określać, ustalać

6 definitivo - ostateczny, definitywny dejar - zostawić, pozwolić, pożyczyć del - z, od (forma skrócona od de i el) los demás - pozostali, reszta demasiado - zbyt dużo, zbyt, za bardzo demostrar - okazać, dowieść dentro (de) - w, wewnątrz depender zależeć derecha - prawa, prawica derecho - prawo, prawy, prosty desaparecer zniknąć desarrollar rozwijać desarrollo rozwój desconocer - nie znać, nie wiedzieć descubrir odkryć desde que - od kiedy desde - od, z desear - życzyć, pragnąć, pożądać deseo - życzenie, pragnienie despertar - budzić después de po después potem destino - przeznaczenie, miejsce przeznaczenia, cel detener - powstrzymać, aresztować determinar - określić, ustalić detrás za, z tyłu día dzień diario - codzienny, dziennik diez dziesięć diferencia różnica diferente - inny, różny difícil trudny dificultad trudność dinero pieniądze dios bóg dirección - adres, kierunek directo - bezpośredni director - dyrektor; dirigir - kierować disponer - zarządzać, dysponować distancia - dystans, odległość distinto odmienny diverso - różny, rozmaity doble podwójny doctor doktor dolor ból donde gdzie dónde gdzie? domingo - niedziela dormir spać dos dwa duda wątpliwość

7 durante podczas duro - twardy, ciężki, trudny echar - (wy)rzucać, nalewać, nasypać, echar de menos tęsknić económico - ekonomiczny, tani edad wiek efecto - skutek, efekt ejemplo przykład él - on elecciones wybory elegir wybierać elemento - element, pierwiastek, żywioł elevar podnosić empezar zaczynać empresa - firma, przedsiębiorstwo en - w, na encender - włączyć, zapalić encima na (powierzchni) encontrar - znaleźć, spotkać encuentro spotkanie energía energia enfermedad choroba enfermo chory enorme ogromny enseñar - uczyć, pokazywać entender rozumieć enterarse - dowiedzieć się entonces - więc, zatem, wtedy entrada wejście, wejściówka entrar wchodzić entre pomiędzy entregar - dawać, wręczać enviar wysyłać época - epoka, okres equipo - drużyna, sprzęt error - błąd, pomyłka es decir - to znaczy escapar - uciec, zbiec escribir pisać escritor pisarz escuchar słuchać ese/a ten/ta esfuerzo wysiłek eso to espacio - przestrzeń, kosmos espalda plecy España Hiszpania español - hiszpański, Hiszpan especial specjalny especie - gatunek, rodzaj esperanza nadzieja esperar - mieć nadzieję, czekać

8 espíritu duch está - jest, znajduje się establecer ustanowić estado stan, państwo Estados Unidos - Stany Zjednoczone estar - być, znajdować się éste/a - ten/ta (bez rzeczownika) este/a - ten/ta (z rzeczownikiem) esto to estoy jestem estrella gwiazda estructura - budowa, struktura estudiar - studiować, uczyć się estudio - studium, studio, pracownia, estudios studia etapa etap Europa Europa europeo europejski evidente oczywisty evitar - unikać exacto - dokładny precyzyjny exigir - wymagać existencia - istnienie, egzystencja, byt existir istnieć éxito -sukces experiencia -doświadczenie explicar tłumaczyć expresión wyrażenie extender - rozpowszechniać, rozprzestrzeniać exterior zewnętrzny extranjero - cudzoziemiec, zagraniczny extraño - dziwny, obcy extremo - skrajny, kraniec fácil łatwy falta brak faltar brakować familia rodzina familiar - rodzinny, krewny, dobrze znany famoso znany fenómeno - zjawisko, fenomen fiesta - święto, impreza, dzień wolny figura - postać, kształt imaginarse - wyobrażać sobie fijar - przymocować, utkwić fijarse en - zwrócić uwagę na fin - koniec fin de semana weekend final - końcowy, zakończenie, finał físico - fizyk, fizyczny flor kwiat fondo - dno, tło, głębia forma - kształt, sposób

9 formar tworzyć francés - francuski, Francuz Francia Francja frase zdanie frecuencia częstotliwość frente - czoło, przód frío - zimno, zimny fuego ogień fuente źródło, fontanna fuera de - na zewnątrz, poza fuerte silny, mocny fuerza siła, moc función funkcja funcionar - funkcjonować, działać fundamental podstawowy fútbol - piłka nożna futuro przyszłość ganar - wygrywać, zarabiać general ogólny gente ludzie gesto - gest, mina gobierno rząd golpe - uderzenie, cios gracias dziękuję gran(de) duży grave poważny gritar krzyczeć grupo grupa guardar zachować, przechowywać guerra wojna gustar - podobać się, lubić gusto - gust, smak haber - czasownik posiłkowy, być, znajdować się habitación - pokój, pomieszczenie habitual zwyczajowy hablar rozmawiać hacer robić hacia - w kierunku, do, około hallarse - znajdować się hasta que - aż do hasta aż, do hecho - fakt, załatwione, zrobione hermana - siostra hermano brat hermoso piękny hija - córka hijo syn historia historia histórico historyczny hombre - człowiek, mężczyzna hombro - ramię, bark hora godzina

10 hoy dzisiaj humano - ludzki, człowiek idea pomysł iglesia kościół igual taki sam, jednakowy imagen - wizerunek, obraz, zdjęcie imaginar wyobrażać impedir uniemożliwić imponer - narzucić, wzbudzać respekt importancia - ważność, znaczenie importante ważny importar - obchodzić, być ważnym, importować imposible niemożliwy incluir - włączyć, przyłączyć incluso - nawet, włącznie indicar wskazywać individuo - osobnik, jednostka información informacja informar informować inglés - angielski, Anglik iniciar - inicjować, zaczynać inmediato natychmiastowy insistir nalegać instante chwila intentar próbować interés - zainteresowanie, zysk, procent interesar interesować interior - wewnętrzny, wnętrze internacional międzynarodowy introducir - wprowadzać, wkładać ir - iść, jechać izquierda - lewa, lewica jamás nigdy jefe szef joven - młody, młodzieniec juego - gra, zabawa jugador gracz jugar - grać, bawić się juicio - sąd, osąd, rozum junto - razem, blisko, obok justo - sprawiedliwy, słuszny, akurat labio warga lado - strona, bok lanzar rzucać largo długi lector czytelnik leer czytać lengua język lenguaje - mowa, język lento wolny levantar - podnosić levantarse wstawać

11 ley - prawo, ustawa libertad wolność libre wolny libro książka limitar ograniczać línea - linia listo - gotowy, sprytny, prosty (o materiale, włosach) literatura - literatura llamar - dzwonić przez telefon, nazywać, wołać llamarse - nazywać się llegar - przybyć, dotrzeć llenar napełniać lleno - pełny, przepełniony llevar - nosić, mieć na sobie llorar płakać lo to loco szalony lograr - zdobyć, osiągnąć lucha - walka luego - potem, następnie lugar miejsce lunes - poniedziałek luz - światło, elektryczność madre matka mal - źle, zło malo - zły, niedobry, chory mañana - jutro, rano mandar - rozkazywać, wysyłać manera sposób manifestar okazywać mano - dłoń, ręka; mantener - utrzymywać, żywić máquina maszyna, urządzenie mar - morze marcar - zaznaczać, wskazywać marcha - marsz, funkcjonowanie marchar - maszerować marcharse - odejść, wyjechać marido mąż mas lecz más - więcej, bardziej, plus más o menos - mniej więcej masa - masa, surowe ciasto matar zabić materia - substancja, przedmiot szkolny material - materiał, surowiec máximo maksymalny mayor - starszy, większy mayoría - większość medio - średni; mediante - poprzez, za pomocą, médico lekarz

12 medida miara en el medio w środku; medio ambiente - środowisko naturalne mejor - lepszy, lepiej memoria pamięć menor - młodszy, nieletni, mniejszy menos - mniej, minus; por lo menos - przynajmniej mensaje wiadomość, SMS mental - umysłowy, psychiczny mente - umysł a menudo często mercado rynek, targ, (super)market, merecer - zasługiwać, być wartym mes - miesiąc mesa stół meter - włożyć, wsadzić método - metoda, sposób metro - metr, metro mi - mój, moja mí - mnie, mi miedo strach miembro członek mientras que - podczas gdy mientras tymczasem mil tysiąc militar wojskowy millón milion mínimo minimalny ministro minister minuto minuta mío mój mirada spojrzenie mirar - oglądać, patrzeć lo mismo - to samo mitad połowa modelo - model, modelka, wzorzec moderno nowoczesny modo - sposób, tryb momento - moment, chwila moral - moralny, morale morir umierać mostrar - pokazywać, okazywać motivo - motyw, powód mover ruszać movimiento ruch muchacho chłopak mucho dużo muerte śmierć mujer - kobieta, żona mundial światowy, mundial mundo świat

13 música muzyka muy - bardzo nacer - urodzić się nacional - narodowy, państwowy nada nic nadie nikt natural naturalny naturaleza - przyroda, natura necesario potrzebny necesidad potrzeba necesitar potrzebować negar - przeczyć, odmawiać negocio - interes, biznes negro - czarny, Murzyn ni siquiera - nawet nie, ani ni - ni, ani niño dziecko, chłopiec, niña dziewczynka ningún żaden (forma skrócona od ninguno) nivel poziom no nie noche - wieczór, noc nombre - imię notar zauważyć noticia - wiadomość, nowina novela powieść nuestro nasz nuevo nowy número - liczba, numer nunca nigdy o - albo, lub objetivo - obiektywny, cel, objeto przedmiot obligar - zmusić, zobowiązać obligatorio obowiązkowy obra - dzieło, sztuka (teatralna); observar obserwować obtener otrzymać ocasión okazja ocho osiem ocupar -zajmować, okupować ocuparse - zajmować się ocurrir - wydarzyć się oficial - oficjalny, urzędowy ofrecer - oferować, dać oír słyszeć ojo oko olvidar zapomnieć operación operacja opinión opinia origen - pochodzenie, początek oro złoto

14 oscuro ciemny otro - inny, kolejny otra vez - jeszcze raz paciente - cierpliwy, pacjent padre ojciec pagar płacić página strona país kraj palabra słowo papel papier un par de para (czegoś) para que aby para - dla, aby parar zatrzymać parecer - wydawać się pared ściana pareja - para, partner(ka) parte część participar uczestniczyć particular prywatny, szczególny partido - partia, mecz partir - dzielić, rozbijać, wyruszać pasado - przeszłość, miniony pasar - dziać się, puszczać (np. w radiu), przekazywać paso krok paz - pokój, spokój pecho - klatka piersiowa, pierś pedir prosić película - film peligro - niebezpieczeństwo peligroso niebezpieczny pelo włosy pena - ból, troska, kara pensamiento myśl pensar - myśleć, zamierzać peor gorszy pequeño mały perder - zgubić, stracić perfecto doskonały periódico gazeta periodista dziennikarz permanecer pozostawać, trwać permitir pozwolić pero ale perro - pies perra suka persona osoba personaje - postać, osobistość personal osobisty pertenecer należeć pesar - ważyć, ciążyć ser pesado być uciążliwym, natrętnym

15 peso - waga, nazwa waluty pie - stopa; a pie pieszo piedra - kamień, skała piel - skóra, futro, skórka pierna noga piso - mieszkanie, piętro placer przyjemność plaza - miejsce, plac pleno - pełny, napełniony población - ludność, populacja pobre biedny poco mało poder - móc, władza policía - policja, policjant(ka) política polityka político - polityczny, polityk poner kłaść por ejemplo - na przykład por - przez, po, w por qué? - dlaczego? porque ponieważ, dlatego że poseer posiadać posibilidad możliwość posible możliwy posición pozycja práctico praktyczny precio cena preciso - dokładny, potrzebny preferir - woleć, preferować pregunta pytanie preguntar pytać prensa prasa preocuparse - martwić się preparar przygotować presencia obecność presentar przedstawiać presente - obecny, teraźniejszy presidente - prezydent, prezes pretender - starać się, pretendować primer(o) pierwszy principal - główny, podstawowy principio - początek, zasada privar pozbawić probable - możliwy, prawdopodobny problema problem proceso proces producir - produkować, powodować producto produkt profesional - profesjonalny, zawodowiec profesor nauczyciel profundo głęboki

16 programa program pronto - szybko, wcześnie propio własny proponer proponować provocar - powodować, prowokować próximo - następny, kolejny proyecto projekt prueba - próba, dowód, sprawdzian publicar -publikować público - publiczny, publiczność pueblo - wioska, miasteczko puerta - drzwi, brama puesto - stanowisko, stoisko punto - punkt, kropka puro - czysty (bez domieszek) que - że, który, co qué co quedar - (po)zostać, umówić się, pasować (o ubraniu) querer - chcieć, kochać quien - kto, który, która quién kto? quitar - zabierać, usuwać quizá - być może rápido szybki rato chwila razón - rozum, powód real - rzeczywisty, królewski realidad rzeczywistość realizar - realizować, wykonać recibir otrzymać reciente - niedawny, ostatni recoger - zbierać, posprzątać, odebrać (np. z lotniska) reconocer - rozpoznać, uznać recordar - pamiętać, przypominać recorrer przejechać, przebyć recuerdo - pamięć, wspomnienie, pamiątka recuperar odzyskać, recuperarse - wyzdrowieć, wydobrzeć reducir - redukować, zmniejszać referir - relacjonować referirse a - odnosić sie do régimen - dieta, ustrój, reżim regresar wracać reír - śmiać się relación - relacja, związek religioso religijny repetir powtarzać representar reprezentować resolver rozwiązywać responder odpowiedzieć responsable odpowiedzialny respuesta odpowiedź

17 resto reszta resultado rezultat, wynik resultar - okazać się reunión zebranie, spotkanie reunir - połączyć, zjednoczyć revista czasopismo rey król rico - bogaty, smaczny riesgo ryzyko río rzeka rojo czerwony romper - (z)łamać, (ze)psuć, zerwać (z kimś) ropa - ubrania, odzież saber - wiedzieć, smakować, potrafić sacar - wyciągać, wyjmować, wyrywać sala - sala, sala de espera poczekalnia salida - wyjście, odlot, odjazd salir wychodzić sangre krew secreto - tajemnica, sekretny sector - dział, część seguir - podążać za, śledzić, naśladować según według segundo - drugi, sekunda seguridad bezpieczeństwo, ubezpieczenie seguro - pewny, bezpieczny, ubezpieczenie seis sześć semana tydzień semejante podobny señalar - pokazywać, zaznaczać, wskazywać señor - pan señora pani sensación - wrażenie, uczucie, sensacja sentarse - siadać sentido - sens, zmysł sentimiento - uczucie, poczucie sentir - czuć, żałować; lo siento - przykro mi, przepraszam separar - oddzielić, rozłączyć ser być serie - seria, serial serio poważny servicio - usługa, obsługa servir - służyć, obsługiwać sexo - płeć, seks sexual seksualny si - jeśli, jeżeli sí tak siempre zawsze siete siedem

18 siglo - wiek, stulecie significar znaczyć siguiente - następny, następujący silencio cisza simple - zwykły, prosty sin bez sino (que) - ale, lecz sistema system sitio miejsce situación sytuacja situar umiejscowić sobre - na, koperta social społeczny sociedad społeczeństwo sol słońce solo sam sólo tylko solución rozwiązanie sombra cień someter - poddać, uzależnić sonar - dźwięczeć, dzwonić sonreír - uśmiechać się sonrisa uśmiech sorprender zaskakiwać sostener - podtrzymywać, utrzymywać, soy - jestem su - jego, jej subir - wchodzić (do góry), wjeżdżać, wsiadać (do pojazdu) suceder - zdarzać się suelo - podłoga, grunt sueño - sen, marzenie suerte - szczęście; mala suerte pech suficiente - wystarczający, dostateczny sufrir - cierpieć, doświadczać, znosić superar - przezwyciężać, przewyższać superior - wyższy, zwierzchnik suponer przypuszczać surgir - powstać, wynurzyć się, wyłonić się suyo/a jego/jej tal vez - być może tal - taki, tego rodzaju también - też, także tampoco - też nie tan - tak, tak bardzo tanto/a - tyle, tak bardzo tarde - późno, popołudnie tarea - praca, zadanie (do wykonania) técnica technika técnico - techniczny, technik tema temat temer - bać się, obawiać się

19 tender - napinać, naciągać tener mieć tercer(o) trzeci terminar kończyć término termin texto tekst tiempo - czas, pogoda tierra ziemia tía - ciotka; (potocznie) baba, dziewczyna tio - wujek; (potocznie) facet, chłopak tipo - typ, rodzaj tirar - rzucać, wyrzucać título tytuł tocar - dotykać, grać (na instrumencie) todavía jeszcze todo - wszystko, cały tomar brać, pić, jeść, tomar el sol opalać się tono - ton, dźwięk, brzmienie total -zupełny trabajar pracować trabajo praca traer przynieść tratar de próbować, mówić o tres - trzy tú ty tu - twój, twoja último ostatni único jedyny unidad jednostka, połączenie unir - łączyć, jednoczyć uno/una jeden/jedna usar używać, korzystać uso użycie usted - pan, pani utilizar używać vacío pusty valer - być wartym; vale - ok; vale la pena - jest warte zachodu valor - wartość, odwaga vecino - sąsiad, sąsiedni veinte dwadzieścia velocidad - szybkość, prędkość vender sprzedawać venir - przybyć, przyjść, przyjechać ventana okno ver - widzieć, zobaczyć verano lato verdad prawda verdadero prawdziwy verde zielony/a

20 vestir - ubierać una vez - raz viaje podróż vida życie viejo/a stary/a viento wiatr violencia przemoc vista - wzrok, widok vivir - mieszkać, żyć vivo/a żywy/a voluntad wola volver wracać voz głos vuelta - powrót, spacer y - i ya que - jako że ya - już, tak yo ja zona strefa

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i)

Bardziej szczegółowo

Podróże Zakwaterowanie

Podróże Zakwaterowanie - Szukanie zakwaterowania En dónde puedo encontrar? En dónde puedo encontrar? Pytanie o wskazówki, jak znaleźć miejsce zakwaterowania... una habitación para rentar?... una habitación para rentar?... un

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA Jaki jest twój chłopak? Jaka ona jest? Mój chłopak jest przystojny. Ona jest wysportowana. Cómo formular preguntas sobre el aspecto y las cualidades de las personas y cómo responder

Bardziej szczegółowo

NIVEL A1-A2 ANA LUCÍA CAMBIA LA VIDA. Agnieszka Wiśniewska. Zakres gramatyki:

NIVEL A1-A2 ANA LUCÍA CAMBIA LA VIDA. Agnieszka Wiśniewska. Zakres gramatyki: NIVEL A1-A2 ANA LUCÍA CAMBIA LA VIDA Agnieszka Wiśniewska Zakres gramatyki: - Rodzaje rzeczowników - Stopniowanie przymiotników - Przyimki - Czas teraźniejszy (w tym czasowniki nieregularne) - Gustar -

Bardziej szczegółowo

PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś?

PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś? MINI LEKCJA Kurs hiszpańskiego mini lekcja 1 Conocer a las personas. Escucha los diálogos y responde a las preguntas. PISTA Posłuchaj dialogów i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. - Hola! Me llamo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Español para los más pequeños (Hiszpański dla najmłodszych)

Español para los más pequeños (Hiszpański dla najmłodszych) Program 2015-2016 Przedszkole Pijarskie Español para los más pequeños (Hiszpański dla najmłodszych) Nauczyciel: Iván Marín Septiembre (Wrzesień) TEMATY (przykład: pierwszy trymestr) Octubre (Październik)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Los artículos- RODZAJNIKI

Los artículos- RODZAJNIKI Los artículos- RODZAJNIKI W języku hiszpańskim prawie wszystkie rzeczowniki poprzedzone są odpowiednim rodzajnikiem. Od rodzajnika wiele zależy, często jego użycie lub brak całkowicie zmienia znaczenie.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MODELOWY EGZAMIN Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM A1 ACERT

MODELOWY EGZAMIN Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM A1 ACERT MODELOWY EGZAMIN Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM A1 ACERT EGZAMIN PISEMNY Imię i nazwisko: Numer indeksu/pesel: Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego Gramatyka i słownictwo Pisanie Suma uzyskanych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: A1 OGÓLNODOSTĘPNY NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual 1

JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: A1 OGÓLNODOSTĘPNY NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual 1 JAGIELOŃSKIE CENTRUM JĘZYKOWE UJ JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM KURSU: A1 OGÓLNODOSTĘPNY NAUCZYCIEL: Pedro Martín PODRECZNIK: Ele Actual 1 Założenia Kurs podstawowy przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy nie

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas.

Kurs hiszpańskiego. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas. MINI LEKCJA 10 Przypatrz się obrazkom z mini lekcji 9 i odpowiedz na pytania. 1 Mira los dibujos de la miniclase n o 9 con atención y responde a las preguntas con frases completas. 1. De qué color es el

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner MINI LEKCJA 4 1 Relaciona los dibujos de los diferentes lugares de trabajo con la profesión: Połącz obrazki z miejscem pracy z odpowiednim zawodem. Lugar de trabajo Dónde trabaja? Qué hace? A qué se dedica?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

HISZPAŃSKI raz a dobrze

HISZPAŃSKI raz a dobrze http://hiszpanski.bookiweb.pl/ HISZPAŃSKI raz a dobrze Control de pasaportes L e c c i ó n 2 (mp3-04) Juan: Hola Ania. Qué tal? Ania: Hola Juan. Pues, estoy muy nerviosa. Y tú? Juan: Muy bien, Por qué

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona e-book. Ścieżka mp3 audiobook. Rozmowy telefoniczne 32 24

Spis treści. Strona e-book. Ścieżka mp3 audiobook. Rozmowy telefoniczne 32 24 Spis treści Strona e-book Ścieżka mp3 audiobook Podstawowe zwroty 5 1 Witanie się, przedstawianie 6 2 i żegnanie Dane osobowe 7 3 Rodzina 9 4 Opisywanie ludzi 10 5 Umawianie spotkania 11 6 Informacja kolejowa

Bardziej szczegółowo

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie w całości lub części bez zgody Przystanek EDU zabronione. Przystanek EDU MINI LEKCJA 2 PISTA

Bardziej szczegółowo

Podróże Poruszanie się

Podróże Poruszanie się - Lokalizacja Zgubiłem/Zgubiłam się. Nie wiemy, gdzie się znajdujemy Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie? Pytanie o konkretne na mapie Gdzie jest? Pytanie o konkretny Estoy perdido.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY/ UNIDAD VIGÉSIMA NOVENA

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY/ UNIDAD VIGÉSIMA NOVENA ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DZIEWIĄTY/ UNIDAD VIGÉSIMA NOVENA W której kawiarni jesteście? Na którym stadionie jest mecz? Jesteśmy w kawiarni Amatorska. Na Stadionie Narodowym. Preguntar y responder sobre el lugar

Bardziej szczegółowo

Kurs hiszpańskiego. 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. 2 mini lekcja

Kurs hiszpańskiego. 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. 2 mini lekcja MINI LEKCJA 2 PISTA 2 1 Qué es esto? Esto es un mapa de Europa. Co to jest? To jest mapa Europy. Pamiętaj! Pytając o przedmiot pytamy Qué es esto? - co to jest? Odpowiadając mówimy Esto es To jest i dodajemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLASY VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLASY VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLASY VII Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE ZAKRES GRAMATYCZNY Znajomość alfabetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL EN MARCHA PARA POLONIA- VERSIÓN POLACO Treści nauczania oparte na Podstawie Programowej Liczba godzin Umiejętności komunikacyjne Uczeń potrafi: Hola! - Prawidłowo wymawiać

Bardziej szczegółowo

Gato Fantasma. Rozdział 11. Wskazówka

Gato Fantasma. Rozdział 11. Wskazówka Gato Fantasma Lady M. oczekuje Dereka w muzeum. Kobieta nie chce uwierzyć, że La Fiesta wciąż znajduje się w budynku. Jednak Derek nie ma wątpliwości (No hay duda). Niestety sytuacja trochę się komplikuje,

Bardziej szczegółowo

HISZPAŃSKI raz a dobrze

HISZPAŃSKI raz a dobrze Małgorzata Szczepanik HISZPAŃSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka hiszpańskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: W.D. Juan Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czasownik. Czasowniki ser, estar i haber

Rozdział 3 Czasownik. Czasowniki ser, estar i haber Rozdział 3 Czasownik Czasowniki ser, estar i haber W języku hiszpańskim występują trzy czasowniki, które są tożsame z polskim być. Są to czasowniki ser, estar oraz haber. Ostatni z nich określa tylko znajdowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA Z której firmy pan jest? Z której gazety? Preguntas acerca de la universidad, facultad, departamento, empresa etc. y sus respuestas. Las preguntas Skąd jesteś?, Skąd

Bardziej szczegółowo

Lista najważniejszych przyimków

Lista najważniejszych przyimków W języku hiszpańskim istnieje wiele przyimków, które mają jasno określone zasady użycia. Lista najważniejszych przyimków Znaczenie przyimka A Do De Od,o Con Z Durante Podczas En W, na Entre Pomiędzy Hasta

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KURSU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO KL 3AS i 3Tt

PLAN WYNIKOWY DLA KURSU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO KL 3AS i 3Tt PLAN WYNIKOWY DLA KURSU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO KL 3AS i 3Tt Nauczyciel: Paula Bernárdez Nogueira TEMAT LEKCJI Lekcja wprowadzająca. Hiszpański alfabet. Ćwiczenia w mówieniu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1.

Bardziej szczegółowo

znam fakty historyczne dotyczące Dnia Języka Hiszpańskiego znam podstawowe słownictwo dotyczące podróży i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

znam fakty historyczne dotyczące Dnia Języka Hiszpańskiego znam podstawowe słownictwo dotyczące podróży i odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba NaCoBeZU Koło języka hiszpańskiego Klasy 4-6 1. Los saludos y las despedidas. Powtórzenie wiadomości o sposobach przywitania się i pożegnania. utrwalam wyrażenia stosowane na powitanie i pożegnanie wymieniam

Bardziej szczegółowo

Español. Ejercicios y Test. Weiterbildungs-Testsysteme GmbH

Español. Ejercicios y Test. Weiterbildungs-Testsysteme GmbH s t a r t Español y Test Weiterbildungs-Testsysteme GmbH 2 Format egzaminu START (na poziomie A1 w skali opracowanej przez Radê Europy) zosta³ przygotowany we Frankfurcie nad Menem przez zespó³ autorów

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ SIÓDMY SÉPTIMA UNIDAD

ROZDZIAŁ SIÓDMY SÉPTIMA UNIDAD ROZDZIAŁ SIÓDMY SÉPTIMA UNIDAD Gdzie jest restauracja? Prosto i na lewo. Preguntas por la ubicación y cómo responderlas. En la anterior unidad has aprendido a preguntar por algo o por alguien, y cómo preguntar

Bardziej szczegółowo

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Polaco-Español

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Polaco-Español Buenos deseos : Matrimonio Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Gratulacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

nosotros Somos Estamos vosotros sois stáis Ellos, ellas, Ustedes son están hay

nosotros Somos Estamos vosotros sois stáis Ellos, ellas, Ustedes son están hay Czasowniki ser estar i haber wprowadzenie W języku hiszpańskim istnieją trzy czasowniki, które znaczą być. Każdy z nich posiada określone zasady użycia, mimo to dosyć często wybrane odpowiedniego czasownika

Bardziej szczegółowo

Podróże Zakwaterowanie

Podróże Zakwaterowanie - Szukanie zakwaterowania Gdzie znajdę? En dónde puedo encontrar? Pytanie o wskazówki, jak znaleźć miejsce zakwaterowania... pokój do wynajęcia?... una habitación para rentar?... hostel?... un hostal?...

Bardziej szczegółowo

C.A.R.E.I. Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural Documento realizado por C.A.R.E.I. y traducido por GLS Servicios Lingüísticos

C.A.R.E.I. Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural Documento realizado por C.A.R.E.I. y traducido por GLS Servicios Lingüísticos TEST WSTĘPNY SŁUŻĄCY SPRAWDZENIU KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ W JĘZYKU HISZPAŃSKIM A) Wymień w twoim języku pięć spraw, które cię interesują. Na przykład: poznawanie nowych przyjaciół, praca, zaliczanie przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku?

Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? - Niezbędnik Podría ayudarme? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Habla inglés? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Habla_[idioma]_? Pytanie, czy

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Podría ayudarme? Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Podría ayudarme? Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Podría ayudarme? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Habla inglés? Pytanie, czy nasz rozmówca

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Polskiemu czasownikowi być odpowiadają w hiszpańskim dwa czasowniki SER i ESTAR.

Polskiemu czasownikowi być odpowiadają w hiszpańskim dwa czasowniki SER i ESTAR. MINI LEKCJA 12 Kurs hiszpańskiego SER o ESTAR? SER/ESTAR Polskiemu czasownikowi być odpowiadają w hiszpańskim dwa czasowniki SER i ESTAR. SER poznaliśmy już w pierwszym pakiecie lekcji, używaliśmy go pytając

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Proszenie o pomoc. Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim - Niezbędnik Podría ayudarme? Proszenie o pomoc Podría ayudarme? Habla inglés? Habla inglés? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem angielskim Habla_[idioma]_? Habla_[idioma]_? Pytanie, czy

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2011 UZUPENIA ZESPÓ NADZORUJCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3. CZŁOWIEK I RODZINA. Dialog .45.

LEKCJA 3. CZŁOWIEK I RODZINA. Dialog .45. LEKCJA 3. CZŁOWIEK I RODZINA W Lekcji 3 poznasz słownictwo dotyczące rodziny i relacji międzyludzkich, nauczysz się pytać o dane osobowe i podawać własne. W części gramatycznej dowiesz się, jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Rozmówki autostopowe POLSKO - HISZPAOSKIE

Rozmówki autostopowe POLSKO - HISZPAOSKIE Rozmówki autostopowe POLSKO - HISZPAOSKIE wydane i opracowane przez Autostoper.pl przy współpracy z Podróżnikami Dzieo dobry! / Dobry wieczór! Cześd! Przepraszam Dziękuję. Jestem autostopowiczem z Polski.

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA (S2) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gramatyka: Czasownik - język hiszpański

Gramatyka: Czasownik - język hiszpański Gramatyka: Czasownik język hiszpański Czasownik w języku hiszpańskim odmienia się przez osoby i liczbę. Czasownik może występować w czterech trybach: orzekającym, łączącym, warunkowym, rozkazujący. Czasownik

Bardziej szczegółowo

Fashion for your profession. polski español. Koszulki Camisetas

Fashion for your profession. polski español. Koszulki Camisetas Fashion for your profession polski español Koszulki Camisetas Świeżość modna i wygodna Kiedy w pracy robi się gorąco, niezastąpiona jest przewiewna odzież. Nowa kolekcja koszulek PLANAM, obejmująca koszulki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPAÑEROS 1 Versión en Polaco. 1 er Curso Gimnazjum

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPAÑEROS 1 Versión en Polaco. 1 er Curso Gimnazjum PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMPAÑEROS 1 Versión en Polaco 1 er Curso Gimnazjum 1 TEMAT ZAJĘĆ Treści nauczania z podstawy programowej Liczba godzin Uczeń potrafi osiągane umiejętności komunikacyjne Zakres leksykalny

Bardziej szczegółowo

a. Desde mi propio escritorio (Diccionario científico ) b. Dudas, observaciones y preguntas respecto a la lectura recomendada.

a. Desde mi propio escritorio (Diccionario científico ) b. Dudas, observaciones y preguntas respecto a la lectura recomendada. Tłumaczenia techniczne i naukowe: Programa detallado: 1. 8.10: 2. 15.10. 3. 22.10. 4. 29.10. a. Presentación de la asignatura, reglas de juego etc. b. Ejercicio con tres textos científicos (Nobel de medicina,

Bardziej szczegółowo

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl

Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU www.przystanekedu.pl Przystanek EDU Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, kopiowanie w całości lub części bez zgody Przystanek EDU zabronione. Przystanek EDU MINI LEKCJA 48 VAMOS

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hiszpański

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hiszpański Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Felicitaciones

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. na podstawie podręcznika Explora A1.1 wydawnictwa Draco. etap kształcenia II.2.

Rozkład materiału. na podstawie podręcznika Explora A1.1 wydawnictwa Draco. etap kształcenia II.2. Rozkład materiału na podstawie podręcznika Explora A. wydawnictwa Draco etap kształcenia II.. Poniższy plan rozkład materiału został opracowany na 0 godzin lekcyjnych. Liczba godzin przeznaczonych na jeden

Bardziej szczegółowo

Czy na pewno jesteś szczęśliwy?

Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Czy na pewno jesteś szczęśliwy? Mam na imię Kacper i mam 40 lat. Kiedy byłem małym chłopcem nigdy nie marzyłem o dalekich podróżach. Nie fascynował mnie daleki świat i nie chciałem podróżować. Dobrze się

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język hiszpański Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S4) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 06/09/ :31:43 pm

El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 06/09/ :31:43 pm Szczecin El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 6/9/214 3:31:43 pm El viernes por la noche, la primera vez que jugó en la nueva sede de la Filarmónica de Szczecin. Más sobre servo

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia hiszpański-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia hiszpański-polski Życzenia : Ślub Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día

Bardziej szczegółowo

Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.)

Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014 r. Komunikatem Dyrektora CKE.) Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Część 2. Język hiszpański Przykładowy zestaw zadań dla uczniów słabowidzących (S5) Czas pracy: 45 minut (Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym w 2014

Bardziej szczegółowo

Zaimki wskazujące - ćwiczenia

Zaimki wskazujące - ćwiczenia Zaimki wskazujące - ćwiczenia Mianownik/ Nominative I. Proszę wpisać odpowiedni zaimek wskazujący w mianowniku: ten, ta, to, ci, te 1. To jest... mężczyzna, którego wczoraj poznałem. 2. To jest... dziecko,

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp polski Szanowny Panie Prezydencie, hiszpański Distinguido Sr. Presidente: Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Szanowny Panie, Distinguido Señor:

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZMIN MTURLNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK HISZPŃSKI POZIOM PODSTWOWY ROZWIĄZNI ZDŃ I SCHEMTY PUNKTOWNI (1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie,

Bardziej szczegółowo

Fashion for your profession. polski español. Koszule Camisas

Fashion for your profession. polski español. Koszule Camisas Fashion for your profession polski español Koszule Camisas Odpowiednia koszula, która leży jak ulał Do każdej pracy trzeba mieć odpowiednią koszulę taka jest nasza filozofia. PLANAM oferuje wybór, który

Bardziej szczegółowo

Korespondencja osobista List

Korespondencja osobista List - Adres Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Standardowy zapis adresu w Polsce: nazwa ulicy + numer ulicy kod pocztowy + miejscowość. 12560 Madrid (Madrid) Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych: miejscowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ (S1) Czas pracy: 45 minut GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ GRUDZIEŃ 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania języka hiszpańskiego na lektoracie. Semestr I 30 h

Rozkład materiału nauczania języka hiszpańskiego na lektoracie. Semestr I 30 h Rozkład materiału nauczania języka hiszpańskiego na lektoracie Bitacora 1 Poziom A1 60 godzin Semestr I 30 h Tematyka zajęć Materiał leksykalny Kształcone umiejętności i funkcje językowe W01, U01, U02,

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja List Motywacyjny

Rekrutacja List Motywacyjny - Początek Distinguido Señor: Distinguido Señor: Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska nie znamy. Zamiennie możemy użyć jednego z dwóch zwrotów formalnych Distinguida Señora: Distinguida

Bardziej szczegółowo

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia - Uczelnia Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia. Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię Chciałabym/Chciałabym zapisać się na. studia licencjackie studia magisterskie studia doktoranckie studia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 1. - potrafi przeliterować swoje imię i nazwisko

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 1. - potrafi przeliterować swoje imię i nazwisko WYMAGANIA EDUKACYJNE język hiszpański dla kl. 1 podręcznik Club PRISMA A1 Umiejętności komunikacyjne Podstawowe Wymagania edukacyjne Ponadpodstawowe Uczeń potrafi Uczeń: Uczeń: UNIDAD 1. Umiejętności główne:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Petki Serca

Spis treści. Od Petki Serca CZ. 2 1 2 Spis treści Od Petki Serca ------------------------------------------------------------------------------3 Co jest najważniejsze? ----------------------------------------------------------------------------------------------4

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. D 1.2. C 1.3. Zdający określa główną

Bardziej szczegółowo

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI 2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS 10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW 1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. Jeśli jesteś żonaty, dbaj

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ

Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ Krok 6 SZCZĘŚLIWA TU I TERAZ Szczęście to obudzić się rano i przeciągnąć leniwie doceniając dobrze przespaną noc, dotyk pościeli i miejsce. Szczęście to czuć spokój, wiedzieć, że nic dziwnego na mój temat

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2.

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA DLA NAJMŁODSZYCH, cz. 2. Dzieci z natury są spontaniczne i mało krytyczne. Trudno im również ocenić jak powinny zachować się w danej sytuacji, aby były bezpieczne. Nasze

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

Personal Buenos deseos

Personal Buenos deseos - Matrimonio Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Se usa al felicitar a una pareja de recién

Bardziej szczegółowo

Fashion for your profession. polski español. Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional

Fashion for your profession. polski español. Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional Fashion for your profession polski español Bielizna funkcjonalna Ropa interior funcional Optymalna jakość bielizny: nie wpija się, świetnie leży, ma powietrze Abyście Państwo czuli się całkowicie komfortowo,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK HISZPAŃSKI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 6. - wskazuje stopień zainteresowania daną czynnością lub obiektem (me gusta mucho..., nada..., demasiado...

WYMAGANIA EDUKACYJNE. Podstawowe UNIDAD 6. - wskazuje stopień zainteresowania daną czynnością lub obiektem (me gusta mucho..., nada..., demasiado... WYMAGANIA EDUKACYJNE język hiszpański dla kl. 2 podręcznik Club PRISMA A1 Umiejętności komunikacyjne Podstawowe Wymagania edukacyjne Ponadpodstawowe Uczeń potrafi Uczeń: Uczeń: UNIDAD 6. Umiejętności główne:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Alfabet i wymowa podstawowe informacje... 7

Spis treści. Wstęp Alfabet i wymowa podstawowe informacje... 7 Spis treści Wstęp... 6 Alfabet i wymowa podstawowe informacje... 7 1. Rodzajnik... 10 1.1. Rodzajnik określony... 10 1.2. Rodzajnik nieokreślony... 13 1.3. Użycie rodzajników określonych i nieokreślonych...

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM Lekcje wyrównawcze języka hiszpańskiego. Rok szkolny C.A.R.E.I. Imię i nazwisko: Szkoła: Klasa: Obywatelstwo: Wiek:

TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM Lekcje wyrównawcze języka hiszpańskiego. Rok szkolny C.A.R.E.I. Imię i nazwisko: Szkoła: Klasa: Obywatelstwo: Wiek: TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM Lekcje wyrównawcze języka hiszpańskiego. Rok szkolny 2006-2007 C.A.R.E.I. Imię i nazwisko: Szkoła: Klasa: Obywatelstwo: Wiek: CZĘŚĆ PISEMNA 1. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - Zaznacz

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo