WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA"

Transkrypt

1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

2 WPROWADZENIE UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Ustawa), jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia jest dokumentem strategicznym, wieloletnim, stanowiącym podstawę rozwoju samorządu. Wdrażana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego (jst), jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową jst w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jst oraz ocenę jej zdolności kredytowej Miasto Szczecin wykorzystuje takie narzędzia w realizacji polityki finansowej od wielu lat. Od 1997 roku publikowano Analizę Zdolności Kredytowej, której elementem była wieloletnia prognoza finansowa. Od 2009 roku w dokumencie Polityka Finansowa Miasta prezentowane były wszystkie istotne pozycje WPF. Od 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta. Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest procesem wieloetapowym, na który składają się: 1. Zebranie wiedzy o faktach: zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania, udzielone gwarancje, poręczenia, inne umowy przekraczające rok budżetowy. 2. Zebranie danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków. 3. Opracowanie prognozy dochodów. 4. Zebranie wiedzy o planowanych przedsięwzięciach i ryzykach. 5. Opracowanie wstępnej wersji WPF: prognozowanie dochodów i wydatków bieżących, ujęcie realizowanych przedsięwzięć po stronie dochodów (dotacje oraz środki UE) i wydatków, symulacja poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem tego, które jest planowane do zaciągnięcia w związku z już realizowanymi przedsięwzięciami. 6. Analiza możliwości finansowych związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć: zbilansowanie WPF, dobór ewentualnych nowych przedsięwzięć do realizacji, analiza marginesu ryzyka. 1

3 Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania WPF jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w WPF i uchwale budżetowej powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Prezentowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest zgodny z projektem budżetu 2013 oraz prognozą budżetową na lata następne. WPF jest sporządzana na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Horyzont planowania może ulec wydłużeniu, ponieważ nie może być krótszy niż okres, na który zostały przyjęte limity wydatków wieloletnich. Prezentowany projekt WPF został sporządzony na okres W Ustawie zachowany został wymóg dotyczący opracowania prognozy kwoty długu, obejmującej okres do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania zostaną spłacone w 2040 roku. Część obowiązująca projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata Artykuły Ustawy precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z Ustawą podstawowe elementy prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu. Przedstawia się również informacje o przeznaczeniu nadwyżki bądź sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Kolejnymi prognozowanymi elementami są przychody i rozchody budżetu uwzględniające dług zaciągnięty oraz planowany do zaciągnięcia. Ostatnią prognozowaną pozycją jest kwota długu, w tym relacja zadłużenia opisana w art. 243 Ustawy oraz sposób sfinansowania spłaty zadłużenia. Metodyka zastosowana przy sporządzeniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie: + Dochody ogółem - Wydatki bieżące (bez obsługi długu) + Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE - Spłata i obsługa długu (raty + odsetki) = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE - Wydatki majątkowe = Nadwyżka / deficyt środków finansowych + Ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 2

4 Uszczegółowienie oraz objaśnienia do pozycji przyjętych w projekcie WPF przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata W załącznikach do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opisuje się przedsięwzięcia, przez które należy rozumieć wieloletnie: programy, projekty lub zadania finansowane środkami własnymi załącznik Nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata , programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi załącznik Nr 4 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata , umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają rok budżetowy załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata , planowane i prognozowane wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne lata, łączną wartość projektu od początku jego realizacji oraz wartość inwestycji po 2018 roku - Wieloletni Program Inwestycyjny na lata (WPI) - załącznik Nr 6 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata , przedsięwzięcia z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata Uchwała zawiera także upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć. Organ stanowiący może ponadto upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania wcześniej wymienionych zobowiązań. Opinię do projektu uchwały w sprawie WPF lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa (RIO) wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów Ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i zamierza się zaciągnąć zobowiązania. RIO przedstawia opinię w sprawie prawidłowości kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. W przypadku negatywnej opinii RIO w tym zakresie, jednostka dokonuje takich zmian obu uchwał, aby została zachowana relacja określona przez wskaźnik obsługi zadłużenia. 3

5 Po otrzymaniu opinii od RIO, w sprawie Projektu Uchwały, organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej nie później niż uchwałę budżetową, czyli przed rozpoczęciem roku budżetowego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego). Organ stanowiący nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bez jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. Zmian w WPF, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Pod pojęciem stabilności należy rozumieć zdolność do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Z założenia WPF jest dokumentem strategicznym i priorytetowym, jeśli chodzi o wytyczanie kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poprzez długoplanowe ujęcie potrzeb i możliwości samorządów. Pomimo trudności, jakie wiążą się z przewidywaniem sytuacji finansowej samorządów terytorialnych w perspektywie wieloletniej, uznaje się, że korzyścią płynącą z tych działań jest tworzenie warunków do prowadzenia racjonalnej i zrównoważonej polityki finansowej. Planowanie wieloletnie umożliwia kompleksową ocenę kondycji finansowej samorządu w dłuższej perspektywie, zachęca do koncentracji zasobów, także finansowych, na istotnych przedsięwzięciach oraz unikania rozproszenia zasobów na realizację zamierzeń o znikomym znaczeniu. Poprzez prezentowanie w przejrzysty i jasny sposób następstw budżetowych obecnie podejmowanych decyzji, planowanie wieloletnie pomoże ujawniać potencjalne problemy finansowe, z jakimi mogą być skonfrontowane budżety konstruowane w latach następnych. Założenia Polityki Finansowej Miasta Szczecin opisane zostały szczegółowo w części opisowej publikacji WPF. W Polityce Finansowej Miasta położono główny nacisk na: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, rating, politykę budżetową, zarządzanie długiem oraz zarządzaniem płynnością. Podkreślenia wymaga to, że Budżet Miasta od wielu lat jest przedstawiany wraz ze szczegółową prognozą na kolejne dwa lata. Spójne - wieloletnie planowanie finansowe skorelowane ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025, Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata oraz prowadzona analiza zdolności kredytowej Miasta są jego mocną stroną. Miasto konsekwentnie przez kolejne lata akumulowało środki na zwiększony wysiłek inwestycyjny związany z programami współfinansowanymi środkami z Unii Europejskiej, co prezentuje wykres 1. 4

6 Wykres 1: Finansowanie inwestycji w latach mln PLN Wolne środki Kredyty Sprzedaż majątku UE, dotacje Tabele i prezentacje graficzne prezentowane w części tabelarycznej i w części graficznej dokumentu Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin stanowią dodatkowe uzupełnienie przedstawionych objaśnień i informacji. 5

7 SPIS TREŚCI 1. PROJEKT UCHWAŁY - CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA 1.1. PROJEKT UCHWAŁY WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata Zał. Nr Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin Zał. Nr Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Założenia Makroekonomiczne Objaśnienia przyjętych wartości Wydatki na Przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych Zał. Nr Wydatki na Przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zał. Nr Wydatki na Przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin Zał. Nr Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Zał. Nr Wieloletni Program Inwestycyjny na lata Zał. Nr WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN CZĘŚĆ OPISOWA 2.1. POLITYKA FINANSOWA Cele polityki finansowej Podstawy prawne polityki finansowej Narzędzia polityki finansowej Budżet zadaniowy Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Program Inwestycyjny Dług Publiczny Rating Zarządzanie płynnością POLITYKA BUDŻETOWA Dochody budżetu Wydatki budżetu ZARZĄDZANIE DŁUGIEM

8 3. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN CZĘŚĆ TABELARYCZNA 3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN CZĘŚĆ GRAFICZNA 4.1. DYNAMIKA DOCHODÓW W LATACH DYNAMIKA WYDATKÓW W LATACH POZIOM ZADŁUŻENIA W LATACH STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LATACH OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH WG USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W LATACH WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R FINANSOWANIE INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH FINANSOWANIE INWESTYCJI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH

9 1. Projekt uchwały część obowiązująca

10 9

11 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan wg stanu na koniec III kwartału 2012 Przewidywane wykonanie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 21,2 36,9 55,1 56,2 56,8 52,8 9a. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 21,2 36,9 46,9 52,1 52,4 48,6 10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) 3,5 2,9 4,2 4,6 4,3 5,1 10.a Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu 3,3 2,9 4,2 4,6 4,3 5,1 wyłączeń) 11. Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty w danym roku budżetowym Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. x x x x 12,7 10,0 13. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) x x x x 4,3 5,1 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) x x x x 243 ufp 2013 x x x x 4,3 5,1 x x x x 243 ufp 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz 10

12 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,5 9,1 9,4 9,6 8,9 8,3 4,3 4,5 6,2 7,2 7,3 7,9 4,3 4,5 6,2 7,2 7,3 7,

13 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,0 8,4 8,6 8,8 8,9 9,1 7,5 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 7,5 7,2 7,0 6,8 6,6 6,

14 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,3 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 6,2 6,0 5,8 5,6 4,7 4,2 6,2 6,0 5,8 5,6 4,7 4,

15 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,2 10,4 10,6 10,7 10,8 11,0 3,0 2,8 2,6 2,1 1,2 0,7 3,0 2,8 2,6 2,1 1,2 0,

16 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,

17 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SZCZECIN NA LATA Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące środki z UE Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku środki z UE 2. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3. Wynik budżetu 4. Dochody bieżące - wydatki bieżące 5. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, zaangażowanie w budżecie roku na pokrycie deficytu budżetowego Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetowego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetowego 6. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) 7. Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) 8. Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez 9. wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po 9a. uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10. ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 10.a ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań przypadających do do spłaty 11. w danym roku budżetowym 12. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 13. dochodów (bez wyłączeń) 13a a. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 15. Informacja z art. 226 ust. 2 ufp, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 4, 5 i 7 majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, jak w zał. 3 i 4 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej 16. w poszczególnych latach objętych prognozą: Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych 17. Wartość przejętych zobowiązań od spzoz x x x x x x x x ,2 11,2 0,0 0,0 0,0 0,

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparta została na technice badania zdolności kredytowej Miasta. W pierwszym rzędzie określono strumienie dochodów bieżących oraz kwoty wydatków bieżących, niezbędnych do zabezpieczenia funkcjonowania Miasta. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (bez kosztów obsługi długu) została rozdysponowana na obsługę zadłużenia, a następnie, po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz przewidywanej wielkości dochodów majątkowych, przeznaczona została na finansowanie inwestycji Miasta. Ujemny wynik, po zsumowaniu wolnych środków na finansowanie inwestycji oraz środków bezzwrotnych i środków planowanych do uzyskania ze sprzedaży majątku, wskazywał na potrzebę korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w formie kredytu, pożyczki lub emisji obligacji. Dodatnia kwota pozwoliła na zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe lub zmniejszenie zadłużenia Miasta. Miasto wykorzystywało powyższą metodologię od wielu lat w trakcie opracowywania prognozy kwoty długu. Wyraźnego określenia wymagają: horyzont czasowy prognozy, zakres szczegółowości, reguły fiskalne, zasady kwalifikacji przedsięwzięć, procedury w zakresie zaciągania zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych definiuje okres, na jaki sporządza się wieloletnią prognozę finansową jako okres trwania najdłuższego planowanego do realizacji przedsięwzięcia lub planowany okres spłaty długu. Nie istnieje obowiązek sporządzania wszystkich elementów wieloletniej prognozy finansowej na okres spłaty długu, o ile wykracza on poza okres trwania najdłuższego przedsięwzięcia. Jednak obowiązek prezentowania dla tego okresu wskaźników, o których mowa w art. 243 Ustawy, powoduje konieczność planowania takich wielkości jak dochody ogółem, dochody bieżące, sprzedaż majątku i wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu). Brak możliwości ustalenia zasad kształtowania się pewnych wskaźników makroekonomicznych po roku 2017 zdecydował o przyjęciu założenia, że wielkości budżetowe prognozowane po tym okresie pozostaną na niezmienionym poziomie. Przeliczono natomiast wielkości, dla których znane są zawarte umowy oraz założenia makroekonomiczne odnoszące się do rynków finansowych, mianowicie koszty obsługi długu oraz rozchody z tytułu spłaty długu. 17

19 Odrębną kwestią metodologiczną jest przyjęcie zasad wydzielania kategorii dochodów i wydatków. Jako podstawę przyjęto założenie, że dla poszczególnych kategorii zastosowana będzie jednolita metodologia prognozowania i planowania, stąd przyjęto podział kategorii dochodów i wydatków zastosowany w budżecie Miasta. Takie rozwiązanie zapewnia spójność Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Miasta. Zapewnia również możliwość sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Ustawą o finansach publicznych w zakresie prezentowania określonych w niej pozycji dochodów i wydatków. W przypadku dochodów przyjęto, że kryterium podziału będą źródła powstawania dochodów. Dodatkowo wprowadzono założenia dotyczące metod właściwych dla poszczególnych grup dochodów (np.: dochody podatkowe, udziały w podatkach PIT i CIT, subwencje i dotacje, dochody majątkowe). Wydatki opracowane zostały w układzie klasyfikacji budżetowej (w odniesieniu do pozycji wskazanych w Ustawie jako obowiązkowe) oraz w układzie zadaniowym zagregowanym do poziomu sfer wydatkowych. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków zostały zastosowane zasadniczo trzy metody alokacji środków: wyznaczenie trendów dla poszczególnych kategorii wydatków z bieżącą weryfikacją poszczególnych wielkości, utrzymanie wartości na niezmienionym poziomie w stosunku do lat poprzednich, w oparciu o ustalone wielkości mierników zadań (budżet zadaniowy). Zagadnienia metodologiczne, dotyczące kolejnej kategorii Wieloletniej Prognozy Finansowej, jakim jest dług Miasta, uwzględniają: przyczyny zaciągania długu, maksymalny poziom zadłużenia i okresu spłaty, kryteria wyboru instrumentów dłużnych, zasady ograniczania ryzyka związanego z korzystaniem z instrumentów dłużnych Założenia Makroekonomiczne Jednostki samorządu terytorialnego działają w określonej rzeczywistości gospodarczej. Sytuacja ekonomiczna wpływa w sposób bezpośredni i pośredni na poziom dochodów oraz wydatków samorządu. Dane ekonomiczne określające zdarzenia ekonomiczne przeszłe pozwalają na ocenę pozycji finansowej jednostki oraz elementów mających zasadniczy wpływ na kierunki jej rozwoju. Taka wiedza, powiązana z założeniami makroekonomicznymi na lata przyszłe, umożliwia zbudowanie realnej prognozy finansowej w horyzoncie kilku lat. Założenia makroekonomiczne mają szczególne znaczenie dla oszacowania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, głównego obok subwencji i dotacji, źródła dochodów własnych. 18

20 W dniu 8 maja 2012 roku Rada Ministrów przyjęła zaktualizowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata (WPFP). Dokument zawiera założenia polityki finansowej, która będzie wdrażana w najbliższych latach. We wrześniu 2012 roku Rada Ministrów zweryfikowała założenia do Budżetu Państwa 2013, obniżając wskaźniki makroekonomiczne w stosunku do przyjętych w WPFP w związku z przewidywanym spowolnieniem gospodarki. Założono wzrost PKB w 2012 roku o 2,5%, 2,2% w 2013 roku, 2,5% w 2014 roku, 3,5% w 2015 roku oraz 4,0% w 2016 roku. W roku 2013 na poziom PKB zasadniczy wpływ będą miały dynamika PKB w strefie euro, poziom inwestycji publicznych oraz popyt krajowy. Europejski Bank Centralny przygotował we wrześniu 2012 roku projekcje makroekonomiczne dla strefy euro. Przewiduje się w nich, że średnioroczna dynamika realnego PKB w 2012 roku wyniesie między -0,6% a -0,2%, zaś w 2013 roku między -0,4% a 1,4%. Tempo wzrostu importu UE wyhamuje, co oznacza że zmienią się czynniki wzrostu gospodarczego Polski. Zmniejszy się absorpcja funduszy unijnych, w efekcie nastąpi ograniczenie inwestycji publicznych w porównaniu z latami Większą rolę będzie odgrywać popyt krajowy. Podstawowe założenia przyjęte do Budżetu Państwa 2013 prezentuje poniższa tabela. PROGNOZA PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ MAKROEKONOMICZNYCH W LATACH Wyszczególnienie 2012 r r r r. PKB w ujęciu realnym [dynamika] 102,5 102,2 102,5 103,5 PKB w cenach bieżących [mld zł] 1 612, , , ,7 Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych [%] 104,0 102,7 102,3 102,5 Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku [%] 13,0 13,0 12,6 12,0 Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej [dynamika] 104,4 104,6 104,6 105,2 Import UE, dynamika 100,5 103,9 104,7 105,2 PIT [mld zł] 40,4 42,9 47,9 51,8 CIT [mld zł] 26,6 29,6 35,3 39,5 Deficyt budżetu państwa [mld zł] 31,7 35,6 28,0 22,0 Państwowy dług publiczny [mld zł] 814,3 833,1 851,5 896,5 Państwowy dług publiczny [% PKB] 50,5 49,2 47,6 47,2 Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata , Wytyczne dotyczące stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja wrzesień Makroekonomiczne założenia korygowane są sytuacją gospodarczą i demograficzną na rynku lokalnym, na którym działa samorząd. Udział województwa zachodniopomorskiego w PKB kraju wynosi ok. 4%. Dynamika PRB województwa w porównaniu z dynamiką krajowego PKB, choć nieco niższa, wskazywała na zrównoważony rozwój regionu do roku Począwszy od tego roku województwo zachodniopomorskie znalazło się w grupie województw o najniższej dynamice PRB. 19

21 PKB POLSKI I WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH Wyszczególnienie 2007 r r r r. POLSKA PKB [mln zł] , , , ,1 Dynamika [%] 111,0 108,4 105,3 105,4 Zachodniopomorskie PRB [mln zł] , , ,0 - Dynamika [%] 105,8 109,4 102,0 - Źródło: Główny Urząd Statystyczny Od roku 2008 odczuwalny jest wpływ recesji na gospodarkę regionu. Istotnym wskaźnikiem, wskazującym na realne oraz potencjalne problemy ekonomiczne i społeczne regionu jest stopa bezrobocia. STOPA BEZROBOCIA W LATACH Wyszczególnienie 2009 r r r. IX.2012 r. Stopa rejestrowanego bezrobocia ogółem 12,1 12,4 12,5 12,3 Województwo zachodniopomorskie 16,5 17,4 17,5 16,7 Szczecin 8,1 9,6 9,9 10,7 Źródło: Główny Urząd Statystyczny Kolejnymi założeniami, niezbędnymi do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, są prognozy kursu walutowego oraz nominalnej stopy procentowej. W odniesieniu do obu pozycji analitycy finansowi są bardzo ostrożni i ich przewidywania nie przekraczają horyzontu rocznego, stąd wielkości przyjęte dla roku 2013 są wprost przyjmowane również dla lat następnych. W Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Ministerstwo Finansów zakłada relację EUR/PLN w 2012 roku na poziomie 4,21, w 2013 roku na poziomie 4,05. Prognozy prezentowane przez analityków instytucji bankowych wskazują poziom okoł0 4,0. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin przyjęto, że różnice kursowe z tytułu spłaty kredytów zaciąganych w EUR będą przeliczane według kursu sprzedaży dewiz EUR/PLN wynoszącym 4,5. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 0,25 p.p. w maju 2012 roku, motywując podwyżkę koniecznością ograniczania inflacji. Ekonomiści przewidują, że w związku ze spowolnieniem gospodarczym stopa referencyjna zostanie obniżona do końca roku 2012, z perspektywą dalszego obniżania w roku Prognozowany WIBOR 3M na koniec 2012 roku wyniesie 5,0. Europejski Bank Centralny prowadzi politykę stóp procentowych skierowaną na pobudzenie gospodarki w strefie euro, decydując się na obniżanie bądź pozostawianie bez zmian podstawowe stopy procentowe. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecin przyjęto, że zmienna stopa procentowa nominalna dla zobowiązań wyniesie: dla obligacji Miasta 6,5%, kredytów bankowych w złotych 6%, natomiast dla kredytów bankowych w EUR 4%. 20

22 Objaśnienia przyjętych wartości Dochody budżetu w latach z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazane zostały w pozycji 1 Załącznika Nr 1 WPF. Głównymi źródłami dochodów bieżących, mających najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są: dochody podatkowe, subwencje oraz udziały w podatkach PIT i CIT. W dochodach podatkowych, w których głównym źródłem jest podatek od nieruchomości, w roku 2013 założono wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji. W latach następnych, mając na uwadze spowolnienie gospodarcze, zachowano znaczną ostrożność planistyczną proponując dochody z tego źródła na poziomie roku Podobną zasadę przyjęto w dochodach pochodzących z subwencji. Dochodami najbardziej odzwierciedlającymi koniunkturę gospodarczą są dochody z podatków bezpośrednich: PIT podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT podatek dochodowy od osób prawnych. Poziom dochodów w, w poszczególnych latach, z tytułu udziałów w PIT i CIT przyjęto na podstawie prognoz wykonania budżetu Miasta za rok Założono brak wzrostu dochodów z CIT oraz 2% wzrost dochodów z PIT. Założenie przyjęto również w latach następnych. Dochody bieżące zostały, począwszy od roku 2012, powiększone o dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Oba samorządowe zakłady budżetowe zostały przekształcone w jednostki budżetowe Miasta. Dochody majątkowe w latach współfinansujące realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pochodzą z: 1. pozyskanych funduszy środków europejskich: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego , INTERREG IVA w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej, 2. przyjętych rządowych programów: Radosna Szkoła, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych , 3. dofinansowania środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach: Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (tzw. Inwestycje strategiczne), Wojewódzkiego wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej (tzw. Inwestycje terenowe), 4. środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 5. udziału inwestorów zewnętrznych w ramach partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięć. 21

23 W zakresie dochodów z majątku w 2013 roku planuje się sprzedaż majątku na poziomie 67 mln zł, w następnych latach prognozuje się stopniowy spadek sprzedaży do poziomu 16 mln zł w 2017 roku. Wydatki w latach , z wyszczególnieniem wydatków bieżących, wydatków bieżących bez kosztów na obsługę długu oraz wydatków majątkowych, wykazane zostały w pozycji 2 Załącznika Nr 1 WPF. Podstawą do planowania wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) na 2013 rok i lata następne są: Uchwała Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne, Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina, Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne, Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok. Uwzględniając powyższe do planowania wydatków bieżących w latach przyjęto następujące założenia: łączny poziom wydatków bieżących nie może przekraczać kwoty dochodów bieżących, zwiększenie wydatków na edukację w 2013 roku, pozostawienie subwencji na poziomie roku 2013 w latach następnych oraz utrzymanie dofinansowania środkami własnymi na niezmienionym poziomie, utrzymanie dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zdrowia, zapewnienie finansowania dla kontynuowanych i nowych programów w różnych sferach, ograniczenie wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań, zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych. Największą część wydatków bieżących (wyłączając koszty obsługi długu) stanowią wydatki na edukację i naukę. Znaczącą sferą wydatkową jest również ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Wydatki bieżące z tytułu kosztów obsługi długu w planowanych i prognozowanych latach zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji JST. Wydatki te są prognozowane w dwóch pozycjach: odsetki od zobowiązań dłużnych, 22

24 pozostałe koszty obsługi długu. Odsetki od kredytów bankowych oraz obligacji komunalnych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla zobowiązań w PLN wynosi: obligacje 6,5%, kredyty bankowe 6%, zobowiązań w EUR - 4%. Pozostałe koszty obsługi obejmują różnice kursowe z tytułu spłaty zobowiązań w EUR oraz inne wydatki związane z obsługą długu. Podstawową pozycją w tych wydatkach są różnice kursowe. Założono, że kurs sprzedaży dewiz EUR/PLN w całym okresie spłaty zadłużenia będzie wynosił 4,5. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie: Uchwały Nr XXII/289/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2009 i lata następne, Uchwała Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta Szczecina, Uchwały Nr XXI/603/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok, Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, Zasady opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok i lata następne, Założenia do budżetu Państwa na 2013 rok. Uwzględniając powyższe do planowania wydatków majątkowych w latach przyjęto następujące założenia: łączny poziom wydatków majątkowych w latach nie może przekraczać kwoty wynikającej z analizy zdolności kredytowej, skorelowania poziomu wydatków majątkowych w latach z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz przychodami budżetu miasta, realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których zawarte zostały umowy o ich dofinansowanie, umowy o przygotowanie projektu indywidualnego z listy projektów indywidualnych (listy indykatywnej) oraz złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze strategicznym w świetle przyjętej Strategii Rozwoju Szczecina

25 Poziom wydatków majątkowych w poszczególnych latach w części przedsięwzięć inwestycyjnych powiązany jest z dochodami majątkowymi na ich współfinansowanie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto następujące źródła finansowania w latach : fundusze środków europejskich, programy rządowe; Radosna Szkoła oraz Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacje ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, partycypacja inwestora zewnętrznego. Wyniki budżetu w latach wykazane w pozycji 3 Załącznika Nr 1 WPF, zostały obliczone jako różnica między dochodami ogółem (pozycja 1) i wydatkami ogółem (pozycja 2). Przeznaczenie nadwyżki budżetu w danym roku wykazane zostało w pozycji 16 Załącznika Nr 1 WPF. Nadwyżki budżetu przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych. Sfinansowanie deficytu budżetu wykazane zostało w pozycji 5 Załącznika Nr 1 WPF. Deficyt budżetu 2013 zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz kredytem bankowym. Przychody budżetu wykazane zostały w pozycji 5 Załącznika. Nr 1 WPF. Przychody roku 2013 są planowane w całości jako wolne środki o których mowa w art.217 ust.1 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. W roku 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach. Rozchody budżetu wykazane zostały w pozycji 6 Załącznika Nr 1 WPF. Rozchody w latach są to planowane spłaty istniejącego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji komunalnych: - V emisja obligacji komunalnych (2003 r.) - emisja 15 serii obligacji komunalnych (2011 r.) - umowy zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (2001 r., 2006 r., 2010 r.) - umowa zawarta z Bankiem Rozwoju Rady Europy (2009 r.). Rozchody ogółem obejmują również spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych z okresem spłaty do 25 lat. Dług publiczny wykazany został w pozycji 7 Załącznika Nr 1 WPF. Dług Miasta w latach został obliczony jako saldo końcowe długu roku poprzedniego (pozycja 7) powiększone o przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych (pozycja 5) oraz pomniejszone o rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów bankowych i wykupu obligacji (pozycja 6). Stanem wyjściowym jest zadłużenie z tytułu kredytów bankowych 24

26 oraz wyemitowanych przez Miasto obligacji na 01 stycznia 2012 r. Dla poprzednich lat przyjęto stan zadłużenia wynikający ze sprawozdania Rb-Z. W ustawowych wskaźniku obsługi zadłużenia (pozycja 10, 10a, 13 i 13a) uwzględniono potencjalne spłaty poręczenia pożyczki udzielonej w 2012 roku Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat. W całym okresie prognozy długu wskaźniki zadłużenia i jego obsługi nie zostały przekroczone. 25

27 WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. - własne Urząd Miasta Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. - własne Straż Miejska EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Podniesienie poziomu edukacji wyższej uczelni. 2. Stworzenie nowoczesnych warunków edukacyjnych. 3. Zwiększenie liczby studentów na Akademii Sztuki. - własne Urząd Miasta Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych Podniesienie standardu budynków - przeprowadzenie remontów i modernizacji pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, kuchni, toalet, internatów, dachów w obiektach oświatowych. 2. Poprawa warunków w zakresie procesu dydaktycznego. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jednostki systemu oświaty własne jednostki systemu oświaty Urząd Miasta Sygnatura:

28 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 2. Poprawa warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. 2. Poprawa stanu technicznego sal gimnastycznych wraz z zapleczami. 4. Tworzenie i modernizacja szkolnej bazy sportowej. - dotacje jednostki systemu oświaty kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jednostki systemu oświaty kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jednostki systemu oświaty własne jednostki systemu oświaty Urząd Miasta - - Program budowy małych boisk w przedszkolach Stworzenie bazy dla realizacji zadań prozdrowotnych wynikających z podstawy programowej i statutowych zadań przedszkola. - własne jednostki systemu oświaty Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży. 2. Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. 3. Zwiększenie liczby pływalni szkolnych. 4. Modernizacja istniejących pływalni wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym. 5. Zmniejszanie kosztów utrzymania i eksploatacyjnych pływalni. - dotacje jednostki systemu oświaty kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jednostki systemu oświaty kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jednostki systemu oświaty własne jednostki systemu oświaty Urząd Miasta - - Sygnatura:

29 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych Likwidacja barier budowlanych w budynkach szkół w celu przystosowania ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdów, wind, przystosowanie toalet, zakup schodołazów dotacje jednostki systemu oświaty własne jednostki systemu oświaty Urząd Miasta Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny Rozwój bazy oświatowej; 2. Poprawienie warunków zdobywania wiedzy, umiejętności i wychowania. - własne jednostki systemu oświaty - - Urząd Miasta Rządowy program - Radosna Szkoła Tworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw, które mają umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. - dotacje jednostki systemu oświaty Urząd Miasta własne jednostki systemu oświaty GOSPODARKA KOMUNALNA Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych własne Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Urząd Miasta - - Gospodarka odpadami Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - własne Urząd Miasta Sygnatura:

30 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy Pogłębianie podejść do nabrzeży i toru wodnego na odcinku od Kapintanatu Portu do Trasy Zamkowej w celu umożliwienia jednostkom cumowanie w porcie szczecińskim. - własne Urząd Miasta Program gospodarki deszczowej Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta. - dotacje Urząd Miasta własne Urząd Miasta Remont kwatery zasłużonych Rewitalizacja zabytkowej części Cmentarza Centralnego. 2. PoprawA estetyki Cmentarza Centralnego. 3. Zwiększenie liczby miejsc pochówków na terenie Kwatery Zasłużonych Cmentarza Centralnego. - własne Urząd Miasta GOSPODARKA MIESZKANIOWA Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska Łączna Budowa dróg publicznych w celu skomunikowania z osiedlem mieszkaniowym. - partycypacja Urząd Miasta własne Urząd Miasta Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym własne Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Sygnatura:

31 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Osiedle Kijewo I i II Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 3. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta własne Urząd Miasta Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych dotacje Urząd Miasta własne Urząd Miasta Osiedle Warszewo Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 3. Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta własne Urząd Miasta Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 1. Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych. 2. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy własne Urząd Miasta Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej Modernizacja budynków mieszkalnych polegająca na przystosowaniu ich do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej. - własne Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Sygnatura:

32 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Tworzenie mieszkań komunalnych Tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. - dotacje Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych własne Urząd Miasta - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, który umożliwi kontynuację rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych. - własne Urząd Miasta Zarządzanie nieruchomościami Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym. - własne Urząd Miasta Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych o wysokim standardzie. 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej miasta. 3. Podniesienie standardu życia i poprawa zdrowotności społeczeństwa poprzez zwiększenie aktywności sportowo-rekreacyjnej. - własne Urząd Miasta Sygnatura:

33 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji 1. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców. 2. Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców. 3. Zaspokajanie istniejących i pobudzanie nowych potrzeb w zakresie kultury fizycznej. 4. Poprawa stanu bazy sportowo-rekreacyjnej. 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. 6. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacji. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jednostki systemu oświaty Urząd Miasta kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jednostki systemu oświaty własne jednostki systemu oświaty Urząd Miasta - - Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie 1. Zaspokojenie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom miasta. 2. Poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej. 3. Upowszechnianie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych własne Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera Zaspakajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta, tworzenie i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej. - własne Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Sygnatura:

34 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Modernizacje jachtów Stworzenie warunków do realizacji programu edukacji wodnej i żeglarskiej. 2. Poprawa warunków do szkolenia i uprawiania sportów wodnych. 3. Dostosowanie jednostek pływających do przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych i przepisów o bezpieczeństwie morskim. 4. Poprawa bezpieczeństwa na wodzie - uzyskanie dla jednostek pływających świadectw klasyfikacji Polskiego Rejestru Statków. 5. Podniesienie atrakcyjności oferty MOS Euroregionalnego Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, umożliwiającej aktywne spędzanie czasu wolnego przez uczniów oraz turystów. - własne jednostki systemu oświaty Moje boisko - Orlik Realizacja programu rządowego "Moje Boisko-Orlik 2012" - budowa ogólnodostepnych boisk sportowych, 2. Poprawa warunków do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców. 3. Wzbogacenie oferty sportowej i rekreacyjnej. 4. Integracja społeczności lokalnych, 5. Budowa i upowszechnianie dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych dla realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego, szkolenia sportowego i rekreacji mieszkańców. - dotacje jednostki systemu oświaty Urząd Miasta kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jednostki systemu oświaty Urząd Miasta kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jednostki systemu oświaty Urząd Miasta własne jednostki systemu oświaty Urząd Miasta MOSRiR - zakupy inwestycyjne Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej. - własne Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Sygnatura:

35 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie 1. Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. 2. Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3. Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4. Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców dotacje Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - własne Urząd Miasta - - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Program modernizacji boisk szkolnych Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego, 2. Upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji, 3. Poprawa stanu szkolnej bazy sportowej, 4. Poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez budowę nowoczesnych obieków sportowych. - własne jednostki systemu oświaty KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Europejski Szlak Gotyku Ceglanego Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach sakaralnych należących do najważniejszych obiektów architektury gotyckiej, promowanymi przez Gminę Miasto Szczecin w ramach międzynarodowego programu promocji i ochrony dóbr kultury. - własne Urząd Miasta Sygnatura:

36 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross marketing Stworzenie wielojęzycznego systemu audioprzewodnika dla zwiedzających muzeum własne Urząd Miasta Wspieranie produkcji filmowej Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związane będzie ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim. - własne Urząd Miasta ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowanie nieruchomości Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. - własne Urząd Miasta Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - dotacje Urząd Miasta kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta własne Urząd Miasta Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej 1. Zwiększenie ilości miejsc w domach pomocy społecznej. 2. Utworzenie Centrum Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. 3. Poprawa komfortu życia osobom i rodzinom z problemem choroby Alzheimera własne jednostki pomocy społecznej Sygnatura:

37 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Urząd Miasta - - Współfinansowanie wydatków majątkowych Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego Realizacja programu dofinansowania inwestycji związanych z połączeniem Szpitala Miejskiego i SPS ZOZ Zdroje własne ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Urząd Miasta Społeczne inicjatywy lokalne Nowoczesna infrastruktura społeczna i techniczna - realizacji inwestycji celu publicznego, 2. Polepszenie warunków życia mieszkańców, 3. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań miasta, 4. Sprawne systemy zaopatrzenia w media. - własne Urząd Miasta System Informacji Miejskiej - SIM Uporządkowanie przestrzeni publicznej, osiągnięcie ładu przestrzennego oraz poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa w Gminie Miasto Szczecin. 2. Poprawa obsługi ruchu turystycznego. - własne Urząd Miasta Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli Zapewnienie mieszkańcom poszczególnych Rad Osiedlowych Miasta Szczecin finansowania realizowanych przez nich inwestycji, które przyczynią się do polepszenia warunków życia mieszkańców. - własne Urząd Miasta Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 1. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów; 2. Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu własne Urząd Miasta Sygnatura:

38 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 Poprawa sieci drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu własne Urząd Miasta Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) 1. Eliminacja ruchu tranzytowego poprzez przesunięcie go na obrzeża zabudowy, a tym samym usunięcie konfliktu z wartościami architektoniczno - krajobrazowymi tej ulicy. 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu ulicy na środowisko naturalne. 3. Rewitalizacja obszaru pomiędzy terenami kolejowymi a Odrą Zachodnią z wykorzystaniem walorów historycznych oraz nadwodnego położenia własne Urząd Miasta Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina Wykonanie dokumentacji pn. "Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina" wraz z "Raportem oddziaływania na środowisko" w celu dostarczenia niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą. - własne Urząd Miasta Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego 1. Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego. 2. Zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych ) - własne Urząd Miasta Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów. - własne Urząd Miasta Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.sosabowskiego) 1. Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego. 2. Usprawnienie komunikacja zbiorowej. 3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu własne Urząd Miasta Sygnatura: ) W latach łączny poziom wydatków wynosi zł (po zł w każdym roku) ł ł 37

39 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej 1. Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta własne Urząd Miasta Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska 1. Sprawny system miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów własne Urząd Miasta Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie 1. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych 3. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego 4. Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta własne Urząd Miasta Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt) Realizacja uchwały Nr XXII/625/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu zakup taboru tramwajowego na potrzeby szczecińskiej komunikacji zbiorowej. - własne Urząd Miasta Sygnatura:

40 Nazwa zadania cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe 1. Przygotowanie terenów pod inwestycje, uporzadkowanie i wyrównanie terenu. 2. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych własne Urząd Miasta Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA TECHNOPARK przy ul. Niemierzyńskiej. - własne ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI Urząd Miasta Informatyzacja Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań przez rozwój eksploatowanych systemów, modernizację zaplecza sprzętowego i rozwój infrastruktury teletechnicznej miasta. - własne Urząd Miasta Modernizacja gmachu Urzędu Miasta Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej. 2. Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu. - własne Urząd Miasta Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej OGÓŁEM WYDATKI dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne Sygnatura:

41 WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia WYDATKI BIEŻĄCE Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania Wspieranie regionalnych procesów rozwoju struktury ekonomicznej poprzez pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w kontekście międzynarodowym Euroregionu Pomerania. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna Stworzenie ram współpracy projektowej w obszarach administracji, gospodarki, kultury i turystyki. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Sygnatura:

42 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym Integracja obywateli polskich i niemieckich poprzez nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta EDUKACJA I NAUKA POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin" Zapewnienie dostępu do zajęć wspierających indywidualny rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 40 szkołach Gminy Miasto Szczecin. - dotacje jednostki systemu oświaty Urząd Miasta środki pomocowe UE jednostki systemu oświaty Urząd Miasta POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" Poprawa poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności niepedagogicznych pracowników oświatowych jednostek budżetowych Gminy Szczecin poprzez doskonalenie w zakresie zarządzania, administrowania, umiejętności językowych kadry zarządzającej. - środki pomocowe UE jednostki systemu oświaty Programy międzynarodowe - Comenius,Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu Międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży środki pomocowe UE jednostki systemu oświaty Sygnatura:

43 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach GOSPODARKA KOMUNALNA Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy na temat środowiska i jego ochrony wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Zwiększenie liczby wspólnie przygotowywanych wydawnictw prezentujących stan środowiska i pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. 3. Wzrost liczby szkół zaangażowanych w proekologiczne działania na rzecz środowiska. - dotacje Urząd Miasta środki pomocowe EOG Urząd Miasta własne Urząd Miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Festiwal filmowy - dokumentart - przekraczanie granic Stworzenie transgranicznego, wspólnie przez Polaków i Niemców przygotowanego merytorycznie, finansowanego i organizowanego festiwalu filmowego. - własne Urząd Miasta POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywizacja społeczno - zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. - dotacje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie środki pomocowe UE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie własne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. - dotacje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie środki pomocowe UE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sygnatura:

44 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych Poprawa standardu życia mieszkańców Szczecina w wieku 60 + pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. - dotacje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta środki pomocowe UE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zwiekszenie konkurencyjności na rynku pracy 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez udział w kompleksowych i skoordynowanych działaniach aktywizacyjnych dotacje Powiatowy Urząd Pracy środki pomocowe UE Powiatowy Urząd Pracy OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE dotacje środki pomocowe EOG środki pomocowe UE własne Sygnatura:

45 WYDATKI MAJĄTKOWE Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach GOSPODARKA KOMUNALNA Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin Ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie strumienia odpadów zawierających substancje lub elementy niebezpieczne. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1. Zapewnienie mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego miejsca do unieszkodliwiania i eliminowania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości na terenach gmin. 2. Eliminowanie ze środowiska odpadów, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na dzikie składowiska. - własne Urząd Miasta Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeża oraz promocja turystyki wodnej kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Stworzenie w pełni wyposażonej bazy dydaktyczno-rekreacyjnej dla młodzieży i portu jachtowego dla turystów poprzez realizację programu edukacji wodnej i żeglarskiej. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) jednostki systemu oświaty kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jednostki systemu oświaty środki pomocowe UE jednostki systemu oświaty własne jednostki systemu oświaty Sygnatura:

46 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie Stworzenie sieci tzw. zakątków wodnych, czyli punktów postojowych dla małych jednostek pływających w rejonie Jeziora Dąbie. Zakątki będą posiadały funkcję postojową oraz rekreacyjną, przeznaczone dla różnych grup użytkowników m.in. żeglarzy, kajakarzy, turystów, ornitologów. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji 1. Zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców Miasta. 2. Poprawa bezpieczeństwa obiektu oraz warunków sanitarnych i warunków pracy. - dotacje Urząd Miasta kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej 1. Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - dotacje Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno-kulturowego. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Sygnatura:

47 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie 1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragdowe" na cele edukacji ekologicznej. 2. Rozwój bazy edukacji ekologicznej na terenie miasta i w regionie. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl Teatralnym 1. Powstanie w mieście sceny letniej z profesjonalnym zapleczem. 2. Prowadzenie spektakli na wolnym powietrzu podczas imprez masowych i festiwalowych. 3. Stworzenie kwartału rekreacyjno - wystawienniczego: teatr wodny, graffiti, rzeźby. 4. Oryginalny skatepark z wytyczonym nowoczesnym placem zabaw. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. 2. Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. 3. Budowa nowych obiektów kultury w Szczecinie. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Trafostacja Sztuki Szczecin Ochrona i odbudowa zabytkowego budynku starej transformatorowni. 2. Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury - galerii miejskiej. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Sygnatura:

48 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach ) Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu Przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko - remontowych w budynku, a także wyposażenie w nowoczesny sprzęt i meble oraz zagospodarowanie przyleglego terenu na potrzeby stworzenia nowej instytucji kultury. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta TRANSPORT I KOMUNIKACJA Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie Zwiększenie komfortu i skrócenie czasu podróżowania. 2. Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej. 3. Poprawa stanu torowisk oraz sieci trakcyjnej. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż miasta. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta Sygnatura: ) W roku 2019 poziom wydatków wynosi zł 47

49 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej 1. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu i udrażnianie ruchu pojazdów. - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Urząd Miasta kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Urząd Miasta środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacją miejską środki pomocowe UE Urząd Miasta Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego własne Urząd Miasta Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. 2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic: 3 Maja - Narutowicza, Narutowicza - Potulicka. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE Poprawa funkcjonowania transportu na terenie Szczecina. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Sygnatura:

50 Sfera Nazwa Nazwa zadania/cele zadania Okres Łączne nakłady realizacji finansowe Planowane wydatki 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Limit zobowiązań w latach WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe 1. Wspieranie rozwoju biznesu lokalnego i dopływu inwestycji zewnętrznych. 2. Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza. 3. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej 1. Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej w Szczecinie poprzez ich uzbrojenie. 2. Usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta. 3. Polepszenie warunków do utworzenia miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina oraz mieszkańców gmin sąsiadujących. 4. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta. - środki pomocowe UE Urząd Miasta własne Urząd Miasta OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - środki pomocowe UE własne OGÓŁEM WYDATKI dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) - środki pomocowe EOG środki pomocowe UE własne Sygnatura:

51 WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (w zł) Limity wydatków (w zł) od do 2013 r r r r r r r r r Nazwa: Urząd Miasta Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście 2. - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w uzytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej - wydatki bieżące dotacja dla komunikacji miejskiej Nazwa: Urząd Miasta Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata z uwazględnieniem perspektywy na lata wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury - wydatki bieżące Nazwa: Urząd Miasta Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY finansowanie z wydatków budżetu Miasta

52 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Limity wydatków (w zł) 2022 r r r r r r r r r r r r r Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące 4. Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta wydatki bieżące Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące 7. Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne wydatki bieżące Nazwa: Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w uzytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC wydatki bieżące Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej - wydatki bieżące dotacja dla komunikacji miejskiej Nazwa: Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich wydatki bieżące Nazwa: Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata z uwazględnieniem perspektywy na lata wydatki bieżące Nazwa: Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury wydatki bieżące Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska - wydatki bieżące OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY finansowanie z wydatków budżetu Miasta

53 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Limity wydatków (w zł) Limit zobowiązań (w zł) 2035 r r r r r r r r r r r Nazwa: Umowa o oczyszczanie Miasta Cel: Utrzymanie czystości w mieście - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o kompleksowe ubezpieczenie Miasta Cel: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Organizacja regat żaglowców 2013 Cel: Organizacja finału zlotu żaglowców w 2013 r. - wydatki bieżące 4. Nazwa: - Umowa o nadanie/aktualizację oceny ratingowej Miasta Cel: Poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta wydatki bieżące Nazwa: Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Cel: Zapewnienie prawidłowej obsługi bankowej Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o wywóz odpadów Cel: Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań jednostek organizacyjnych UM - wydatki bieżące 7. Nazwa: Umowa o dopłaty do czynszu regulowanego Cel: Zabezpieczenie lokali zamiennych dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek oraz na cele inwestycyjne wydatki bieżące Nazwa: Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) Cel: sprzedaż, oddanie w uzytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC wydatki bieżące Nazwa: Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji Miasta Szczecin Cel: Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego - tramwajowej komunikacji miejskiej - wydatki bieżące dotacja dla komunikacji miejskiej Nazwa: Umowa o obsługę prawną Cel: Bieżąca obsługa prawna Miasta - wydatki bieżące Nazwa: Umowa o przeprowadzenie rekrutacji Cel: Wdrożenie oprogramowania wspierającego proces rekrutacji do jednostek oświatowych i żłobków miejskich - wydatki bieżące Nazwa: Nadzór nad gospodarką komunalną Cel: Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata z uwazględnieniem perspektywy na lata wydatki bieżące Nazwa: Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Trafostacja Sztuki w Szczecinie Cel: Zarządzanie samorządową instytucją kultury wydatki bieżące Nazwa: Umowa na wykonanie usług medycznych Cel: Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Urzędu Miasta oraz opieka pielęgniarska wydatki bieżące OGÓŁEM WYDATKI NA UMOWY finansowanie z wydatków budżetu Miasta

54 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Nazwa: umowa poręczenia Cel: poręczenie pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Jednosta organizacyjna odpowiedzialna za realizację: Urząd Miasta Okres realizacji: lata Łączne nakłady finansowe: zł Limit zobowiązań: zł Limit wydatków Rok Rata kapitałowa Odsetki Ogółem wydatki bieżące

55 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja środki pomocowe UE własne B Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście dotacje własne Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji WZKiOL ul. Bardzińska 1a Remont komisariatu Policji Nad Odrą własne Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży WZKiOL Gmina Miasto Szczecin Miejskiej własne Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego WZKiOL Gmina Miasto Szczecin Zakupy inwestycyjne związane z odbudową uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katostrof budowlanych, komunikacyjnych itp. własne Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej WZKiOL Gmina Miasto Szczecin Wymiana samochodu w miejsce pojazdu wyekspolatowanego. dotacje własne Sygnatura:

56 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe E Edukacja i nauka dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Akademia Sztuki w Szczecinie WK ul. Grodzka 50 własne Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych WOŚ kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych WIM WOŚ dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Program budowy małych boisk w przedszkolach WOŚ własne Program modernizacji basenów w obiektach WOŚ oświatowych dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Program przystosowania obiektów oświatowych dla WOŚ potrzeb dzieci niepełnosprawnych dotacje własne Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny WIM WOŚ ul. Dąbska RO Bukowe - Klęskowo własne Rządowy program - Radosna Szkoła WOŚ Szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasta Szczecin Modernizacja i wyposażenie terenów szkolnych placów zabaw dotacje własne Sygnatura:

57 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe G Gospodarka komunalna dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja środki pomocowe UE własne Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie WGKiOŚ w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy ul. Górna Miasto Szczecin środki pomocowe UE własne Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej WGKiOŚ ul. Smocza partycypacja własne Budowa separatora na terenie Ogrodu WGKiOŚ Botanicznego Syrenie Stawy dotacje własne Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: WGKiOŚ Bogumińska - Hoża własne Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego WGKiOŚ Ostrów Grabowski nakłady dotyczą podwyższenia kapitału w spółce "Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów" środki pomocowe UE własne Gospodarka odpadami WINF własne Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i BM Duńczycy WK Dno Odry na wysokości Wałów chrobrego - pas długości 270 metrów i szerokości 40 metrów wzdłuż nabrzeża Bulwar Chrobrego w Szczecinie, na odcinku od ulicy Komandorskiej do ulicy Storrady oraz pole refulacyjne na Ostrowie Grabowskim. własne Program gospodarki deszczowej WGKiOŚ dotacje własne Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa WGKiOŚ szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Remont fontanny na Placu Orła Białego WGKiOŚ Sygnatura:

58 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe własne Remont kwatery zasłużonych WGKiOŚ własne Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, WGKiOŚ widowni oraz ciągów komunikacyjnych własne Sygnatura:

59 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe M Gospodarka mieszkaniowa dotacje kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic WIM Wkrzańska-Łączna kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) partycypacja własne Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych WGN WOIiB własne Modernizacja budynków zasobu Wspólnot WGN Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym własne Osiedle Kijewo I i II WIM ul. Pawia, ul. Skowronka, ciąg pieszy między ul. Rysią a ul. Orlą kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do WGN dyspozycji Gminy dotacje własne Osiedle Warszewo WIM ul. Jemiołowa (od ul. Kwiatów Polskich do ul. Rostockiej) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych WGN lewobrzeże lokali mieszkalnych własne Przyłączenie budynków do nowej sieci wodnokanalizacyjnej położone w lewobrzeżnej części WGN Budynki Gminy Miasto Szczecin Szczecina: Ul. Nehrina 10, ul. Kościelna 8, ul. Rostocka 150 własne Tworzenie mieszkań komunalnych WGN Budynek położony w lewobrzeżnej części Szczecina (Rejon 14, ul. Szpitalna 17), należący do zasobu docelowo-czynszowego Gminy Miasto Szczecin. dotacje własne Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o. WGN Sygnatura: WSS Ul. Łączna, Kukułeczki 58

60 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe własne Zarządzanie nieruchomościami WGN własne Sygnatura:

61 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe K Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji WOIiB własne Budowa i modernizacja osiedlowych i WOŚ dzielnicowych centrów sportu i rekreacji WS dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego WOŚ Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie BS Jeziora Dąbie w Szczecinie środki pomocowe UE własne Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. WS Modrej w Szczecinie własne Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera WS własne Modernizacje jachtów WOŚ własne Moje boisko - Orlik 2012 WIM WOŚ WS dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne MOSRiR - zakupy inwestycyjne WS Sygnatura:

62 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe własne Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy WIM ul. Szafera w Szczecinie ul. Szafera WS dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Program modernizacji boisk szkolnych WOŚ własne Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla WGKiOŚ potrzeb sportu i rekreacji dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod BM budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej WIM dotacje środki pomocowe UE własne Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej BM WIM środki pomocowe UE własne Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej WGKiOŚ Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie środki pomocowe UE własne Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na BS Bulwarze Piastowskim w Szczecinie własne Sygnatura:

63 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe D Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Budowa amfiteatru - sceny letniej i WK pl. Teatralny 1 zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym środki pomocowe UE własne Europejski Szlak Gotyku Ceglanego BMKZ Katedra p.w. Św. Jakuba Apostoła, Kościół p.w. Św. Jana Ewangelisty, WK Kosciół p.w. Św. Piotra i Pawła - prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne elewacji i wnętrz światyń. własne Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława WIM Karłowicza w Szczecinie 0 ul. Małopolska/Matejki kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Modernizacja systemu ogrzewania - Muzeum WK Narodowe a Teatr Współczesny 0 ul. Wały Chrobrego 3 własne Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego WK ul. Wały Chrobrego 3 własne Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja WK szamb Domu Kultury "Klub Skolwin" 0 ul. Stołczyńska 163 własne Remont elewacji budynku od strony wejścia do WK Domu Kultury Słowianin 0 ul. Korzeniowskiego 2 własne Trafostacja Sztuki Szczecin WIM ul. Św. Ducha 4 WK środki pomocowe UE własne Transgraniczne osieciowanie muzeów - wdrożenie WK wielojęzycznych systemów oprowadzania i Cross ul. Niemierzyńska 18a marketing własne Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu BMKZ al. Wojska Polskiego WK Sygnatura:

64 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe środki pomocowe UE własne Wspieranie produkcji filmowej WK Województwo Zachodniopomorskie własne Zakup sprzętu akustyczno - informatycznego dla WK Teatru Współczesnego 0 Wały Chrobrego 3 własne Sygnatura:

65 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe N Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami dotacje własne Nadzór nad procesem budowlanym WUiAB dotacje Przygotowanie nieruchomości WGKiOŚ ul. Arkońska - ROD im. Botaniczne - o pow.3,1453 ha WGN - ul. Niemierzyńska ROD im. Niemierzyn - pow. 3,8019 ha - ul. Karłowicza - ROD im. Kościuszki - o pow. 9,4528 ha - Wyspa Grodzka ROD im Bielawa o pow. 10,9737 ha wnioski o nabycie do zasobu nieruchomości położonych przy :ul. Witkiewicza ( 0,1736 ha), ul.nocznickiego ( 0,1004 ha), Cmentarz w Wielgowie ( 0,7630 ha), Cmentarz w Kijewku ( 3,7623 ha ),ul. Sasiedzkiej (0,2212 ha), ul. Ul. Cegielskiego (0,0331 ha), ul. Chłodnej (0,0091 ha), ul. Ostoi- Zagórskiego (0,1006 ha), Pl. Lotników 7- lokal usługowy, Przystań Żeglarska,drogi- ul. Sanatoryjna, ul. Mł. Polskiej, Walecznych (0,942 ha ), droga do Osiedla Kasztanowe (1,6247 ha), własne Sygnatura:

66 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe A Pomoc społeczna i ochrona zdrowia dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich WIM ul. Niedziałkowskiego 49 dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) własne Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania WSS Modernizacja hostelu przy ul. Problemów Alkoholowych Powstańców Wielkopolskich 34 własne Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w WSS Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej własne Współfinansowanie wydatków majątkowych WSS Szpitala w Zdrojach - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego własne Sygnatura:

67 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe S Rozwój społeczeństwa obywatelskiego partycypacja własne Społeczne inicjatywy lokalne WIM własne System Informacji Miejskiej - SIM BKSiM Gmina Miasto Szczecin własne Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli WGKiOŚ WOIiB partycypacja własne Sygnatura:

68 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe T Transport i komunikacja dotacje kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie WGKiOŚ środki pomocowe UE własne Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - WIM SST - etap I środki pomocowe UE własne Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - WIM wraz z dojazdem przez ul. Łączną kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Dokumentacja i pozyskanie terenów WIM WOIiB własne Modernizacja dostępu drogowego do Portu w WIM Szczecinie kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Modernizacja dostępu drogowego do Portu w WIM Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza środki pomocowe UE własne Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, WIM Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul.dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 środki pomocowe UE własne Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - WIM budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Sygnatura:

69 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - WIM budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul.mickiewicza własne Opracowanie dokumentacji na przebudowę BS budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z placem dworcowym własne Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. BS Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej) WOIiB własne Partycypacja w kosztach wykonania studium BS wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina WOIiB własne Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje WGKiOŚ Szczecińskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup taboru tramwajowego własne Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w WGKiOŚ aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych środki pomocowe UE własne Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. BPM BS WOIiB własne Przebudowa Alei Niepodległości - projekt WGKiOŚ (dokumentacja) własne Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, WIM Kaszubska kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) środki pomocowe UE własne Przebudowa ulicy Spiskiej WIM dotacje własne Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego WIM do ul.sosabowskiego) własne Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. WIM Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej Sygnatura:

70 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. WIM Łącznej do ul. Szosa Polska środki pomocowe UE własne Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i WIM terenów leżących w sąsiedztwie kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) własne Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych WGKiOŚ tramwajów Tatra KT4Dt) własne Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - WGKiOŚ ADVANCE środki pomocowe UE własne Sygnatura:

71 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe R Wspieranie rozwoju gospodarczego środki pomocowe UE własne Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury WIM technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje WOIiB przemysłowo - składowe środki pomocowe UE własne Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury WIM technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej środki pomocowe UE własne Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje WIM komercyjne, produkcyjno-usługowe WOIiB środki pomocowe UE własne Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z WOIiB o.o. własne Sygnatura:

72 Kod Wyszczególnienie Dysponent Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) Planowane nakłady Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach Wartość inwestycji 2013 r r r r r r. po 2018r. Informacje dodatkowe Z Zarządzanie strukturami samorządowymi środki pomocowe UE własne Funkcjonowanie Urzędu BOU własne Informatyzacja WINF własne Modernizacja gmachu Urzędu Miasta BOU WIM środki pomocowe UE własne Termomodernizacja budynków użyteczności WOŚ publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II - Termomodernizacja placówek oświatowych środki pomocowe UE własne Sygnatura:

73 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin część opisowa

74 2.1. POLITYKA FINANSOWA Cele polityki finansowej Finanse samorządu terytorialnego są integralną częścią publicznego systemu finansowego, obejmującego procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz z ich rozdysponowaniem. Odpowiednio do pojęcia finansów publicznych, finanse samorządu terytorialnego określane są jako zasoby i środki pieniężne oraz operacje finansowe, polegające na gromadzeniu dochodów własnych, dochodów wyrównawczych i przychodów oraz na dokonywaniu wydatków i rozchodów przez jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania zadań własnych i zleconych im przez państwo oraz zadań wspólnych. Cele polityki finansowej Miasta Szczecin są sprzężone ze Strategią Rozwoju Miasta, w której określone zostały dążenia oraz perspektywy rozwoju gminy. Założenia polityki dochodowej, pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz perspektywy polityki inwestycyjnej stanowią jej podwaliny. Zarządzanie finansami opiera się na wieloletnim planowaniu i ścisłym związku między rocznym budżetem a wieloletnim programem rozwoju Szczecina. Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących Miasta przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu poziomu wydatków inwestycyjnych Podstawy prawne polityki finansowej Zadania i kompetencje Miasta wynikają z przepisów ustaw: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Do zadań własnych Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Ustawy określają, które z zadań mają charakter obowiązkowy. Ustawy mogą nakładać na Miasto obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być również wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji. Miasto może wykonywać zadania leżące w gestii innych samorządów na podstawie porozumień z nimi zawartych. Wymienione powyżej zadania są finansowane z dotacji. W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami np. organizacjami pozarządowymi. Przy wyborze formy organizacyjnej decydującym czynnikiem jest efektywne wykorzystanie zasobów. Zasady planowania, pozyskiwania i wydatkowania środków niezbędnych do realizacji zadań reguluje Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Podstawową zasadą jest dokonywanie 73

75 wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Ustawa określa również: zasady i sposoby zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, zasady gospodarowania środkami publicznymi, zasady kontroli zarządczej oraz koordynacji zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych, sposób finansowania deficytu i zasady operacji finansowych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych, zasady opracowywania projektów i uchwalania budżetów, zasady opracowywania, uchwalania i zmiany wieloletnich prognoz finansowych, zasady i tryb wykonywania budżetów, zasady prowadzenia oraz koordynację audytu wewnętrznego Narzędzia polityki finansowej Narzędziami umożliwiającymi Miastu prowadzenie polityki finansowej są: budżet zadaniowy, wieloletnie planowanie finansowe, wieloletni plan inwestycyjny, dług publiczny, rating, zarządzanie płynnością Budżet zadaniowy Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością gminy poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Budżetowanie zadaniowe pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Odpowiada postulatom 74

76 ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych gminy, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które gmina realizuje na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców zarządu gminy oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców gminy. W przepisach prawa zapis o budżecie zadaniowym pojawił się w 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok: Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata, w układzie wynikającym z dyspozycji art. 124 pkt. 9 ustawy o finansach publicznych. Rozszerzenie zakresu wdrażania budżetu zadaniowego wprowadziła Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W budżecie Miasta wydatki prezentowane są w układzie zadaniowym, natomiast dochody są ujęte z uwzględnieniem źródła dochodów. Na rok 2013 Miasto przyjęło poniższe zasady konstrukcji budżetu: Zadanie budżetowe to podstawowa jednostka realizacyjna Budżetu Miasta służąca osiąganiu wyznaczonego dla Miasta celu, czyli rezultatu służącego mieszkańcom wraz z określeniem sposobu, harmonogramu oraz kosztu realizacji określonych działań. Zadanie budżetowe powinno być sformułowane przez dysponenta realizującego dany cel lub go koordynującego, z uwzględnieniem niezbędnych wydatków bieżących i majątkowych. Zadanie budżetowe powinno charakteryzować się mierzalnym wskaźnikiem, pozwalającym ocenić efektywność wykonania zadania oraz zapewniającym porównywalność danych w kolejnych latach budżetowych. Wprowadzenie budżetu zadaniowego niesie za sobą wymierne korzyści dla Miasta, ponieważ budżet zadaniowy: pokazuje wszystkie zadania realizowane przez gminę, wskazuje co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. W efekcie Miasto uzyskuje narzędzie zarządzania ukierunkowane na osiąganie zaplanowanych celów. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiane jest według układu, który pozwala na rozliczenie stopnia realizacji zadań w stosunku do ustalonego zakresu rzeczowego. 75

77 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, niezbędnych do prawidłowego tworzenia i wykonania budżetu zadaniowego. Wprowadzono pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w miejsce obowiązującego do końca 2009 roku terminu kontrola finansowa. Dotychczasowa praktyka związana z funkcjonowaniem w przepisach pojęcia kontroli finansowej pokazała, że jest ona utożsamiana wyłącznie z czysto finansowym aspektem działalności jednostki. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku objęła zakresem kontroli zarządczej wszystkie aspekty funkcjonowania, z zaznaczeniem, że kontrola stanowi instrument zarządzania jednostką. Podstawowym elementem kontroli zarządczej w administracji jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnie planowanie finansowe jest co najmniej czteroletnią prognozą: dochodów własnych i zewnętrznych, przychodów, wydatków majątkowych i bieżących oraz rozchodów. Jest to również plan działania określający sposoby finansowania oraz kolejność realizacji zadań. Wieloletnie planowanie finansowe należy uznać za konieczne z dwóch powodów. Pierwszym jest potrzeba określenia wielkości środków dostępnych na podstawowe dziedziny działalności Miasta w latach przyszłych. Drugim powodem stosowania wieloletniego planowania finansowego jest konieczność dostosowania wielkości i harmonogramu wydatków inwestycyjnych oraz przepływów pieniężnych związanych z ich finansowaniem do wymogu zachowania zdolności płatniczej Miasta. Wieloletni plan finansowy: określa bezpieczny poziom zadłużenia, określa wielkość niezbędnych wydatków operacyjnych oraz wydatków przeznaczonych na obsługę i spłatę bieżących i planowanych zobowiązań, określa kwotę wolnych środków, które mogą być przeznaczone na inwestycje, usprawnia zarządzanie finansami Miasta. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej z perspektywą czteroletnią (rok budżetowy plus trzy kolejne lata). Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu. 76

78 Wieloletni Program Inwestycyjny Prowadzenie działalności inwestycyjnej stanowi niezwykle ważną sferę zadań będących przedmiotem szczególnego zainteresowania władz Miasta. Skuteczna polityka planowania i realizacji inwestycji jest jedną z podstaw wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Miasta. Szczecin w ciągu ostatnich lat wypracował system planowania inwestycji, umocowany odpowiednimi aktami prawnymi, w którym obowiązujące procedury umożliwiają rozpoznanie wszystkich rzeczywistych potrzeb inwestycyjnych, jak też minimalizują polityczne naciski na dobór zadań przewidzianych do realizacji. Potrzeba podjęcia długookresowego planowania wynika z konieczności określenia długofalowej perspektywy warunków technicznych, technologicznych oraz finansowych realizacji zadań inwestycyjnych. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę czas i nakłady związane z procesem przygotowania zadań do realizacji obejmujące konieczność uregulowania spraw terenowo-prawnych, sporządzenia dokumentacji, uzyskania niezbędnych opinii i ocen oraz decyzji administracyjnych. Określenie długoterminowej perspektywy czasowej zamiarów inwestycyjnych w ujęciu rzeczowym i finansowym pozwala na ocenę zdolności finansowej budżetu Miasta w konfrontacji z potrzebami. Pozwala również na podjęcie w odpowiednio wyprzedzającym terminie starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, co w najbliższej perspektywie stanowić powinno główny warunek utrzymania wysokiego udziału inwestycji w wydatkach ogółem. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych odbywa się w dwóch wymiarach czasowych: planowanie wieloletnie, planowanie roczne budżetowe. Roczne planowanie zakresu inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym odbywa się na podstawie zapisów budżetu rocznego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Weryfikacji poddawane są koszty planowanych przedsięwzięć oraz zakres prac do zrealizowania, zgodnie ze stanem zaawansowania w roku poprzednim i ewentualnymi innymi zmianami. Planowanie roczne zadań inwestycyjnych odbywa się zgodnie z procedurą budżetową, która określa sposoby przedstawienia planów, terminy realizacji poszczególnych etapów oraz precyzuje odpowiedzialność za przesłanie dokumentów. Wieloletni Program Inwestycyjny wynika ze Strategii Rozwoju Szczecina 2025 i będzie bezpośrednio powiązany z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina, narzędziem realizacji Strategii. Wieloletni Program Inwestycyjny zawiera zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych we wszystkich sferach funkcjonowania Miasta. Program inwestycyjny oparty jest m.in. na założeniach takich jak: Stałe poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania; możliwości pokrywania wydatków z innych źródeł finansowania w istotny sposób zdecydowały o ujęciu proponowanych zadań do realizacji, 77

79 Dążenie do zapewnienia możliwie najkorzystniejszych relacji pomiędzy potrzebami a możliwościami tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju wszystkich dziedzin, Kompleksowość (charakter i natężenie wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami zapisanymi w WPI jako odrębne) stanowi jedno z podstawowych kryterium doboru zadań, Systematyczne przejmowanie przez spółki z udziałem Miasta ciężaru inwestowania (w zakresie ich działalności) lub współudziału w finansowaniu zadań; dotyczy to spółek miejskich takich jak: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże, Szczecińskie Centrum Renowacyjne, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Szczecińska Energetyka Cieplna, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica, Tramwaje Szczecińskie oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Wieloletni Program Inwestycyjny załączany jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin Dług Publiczny W zależności od relacji między poziomem dochodów a poziomem wydatków mówimy o deficycie budżetowym bądź nadwyżce budżetowej. Ujemna różnica między dochodami a wydatkami określa wysokość deficytu budżetowego. Jeżeli zaś dochody są wyższe od wydatków mówimy o nadwyżce budżetowej. Zasady finansowania przejściowego i planowanego niedoboru środków uregulowane zostały w Ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa definiuje państwowy dług publiczny jako wartość nominalną zadłużenia jednostek sektora finansów publicznych ustaloną po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań pomiędzy jednostkami tego sektora (art. 73.1). Państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów, wymagalnych zobowiązań: a. wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b. uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem. (art. 72.1). Od roku 1997 corocznie opracowywana jest analiza zdolności kredytowej Miasta mająca na celu między innymi określenie możliwości inwestycyjnych, maksymalnego pułapu zadłużenia oraz poziomu 78

80 prognozowanych kosztów obsługi zobowiązań. Od roku 2003 analiza zdolności kredytowej przedstawiana jest w formie prognozy kwoty długu. Od 2009 roku w dokumencie Polityka Finansowa Miasta przedstawione były wszystkie istotne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od 2011 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa prezentowana jest w formie uchwały Rady Miasta. Warunki zaciągania pożyczek i kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego określa również Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa wprowadza następujące zapisy dotyczące zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego: Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. (art. 89.1). Ponadto na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, przedstawionych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać pożyczki w państwowych funduszach celowych, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi (art. 90). Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na cele wymienione powyżej nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Do roku 2013 włącznie obowiązują wskaźniki zadłużenia oraz obsługi zadłużenia zgodne z art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów (art.243). Według nowych przepisów roczna wartość spłat zobowiązań 79

81 i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W celu utrzymania zobowiązań związków samorządów na bezpiecznym poziomie przyjęto również, że w limicie spłaty zobowiązań samorządu należy uwzględniać kwotę przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę. Nowe wskaźniki zadłużenia będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. Analiza zdolności kredytowej pozwala ustalić maksymalne wydatki majątkowe poprzez prognozę poziomu środków dla sfinansowania deficytu, poziomu kredytowania oraz obsługi zadłużenia. Wolne środki na inwestycje w ramach danego roku są zbyt niskie, aby zrealizować niezbędne i pilne potrzeby Miasta w zakresie wydatków majątkowych. Zatem istnieje konieczność ustalenia, jakie są możliwości zwiększenia nakładów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie zewnętrznych, zwrotnych środków finansowych. Miasto Szczecin publikuje informacje dotyczące zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w sprawozdaniach rocznych i informacjach miesięcznych, zamieszczanych także na stronie internetowej Miasta poprzez Biuletyn Informacji Publicznych. Jawność informacji służy utrzymaniu m.in. stałych relacji z aktualnymi i potencjalnymi inwestorami Rating Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów, krajowych oraz zagranicznych, o wiarygodności i wypłacalności Miasta. Najczęstszą przyczyną ubiegania się o rating jest planowana emisja obligacji komunalnych, euroobligacji lub też zaciągnięcie kredytu. Ocena wystawiana jest przez specjalistyczne agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę. W ratingu międzynarodowym wyróżnia się dwa poziomy ocen: wyższy - inwestycyjny oraz niższy spekulacyjny. Poziom inwestycyjny dotyczy podmiotów o niskim lub umiarkowanym ryzyku, poziom spekulacyjny wskazuje, iż ryzyko jest większe lub bardzo duże. Przy ocenach dotyczących zobowiązań długoterminowych określa się również perspektywę, która jest wskazaniem generalnego kierunku, w jakim dany rating będzie prawdopodobnie zmierzać na przestrzeni dwóch lat. Perspektywa oceny może być pozytywna, stabilna lub negatywna. Jeżeli agencja nie jest w stanie zidentyfikować trendu perspektywa może zostać określona jako bez wskazania. 80

82 Miasto Szczecin poddawane jest ocenie od 1998 roku. Od 2005 roku oceniane jest przez jedną agencję Fitch Ratings wybraną w drodze przetargu. Wcześniej oceny dokonywały dwie agencje - oprócz Fitch również agencja Standard & Poor s. Agencja badając zdolność Miasta do regulowania swoich zobowiązań bierze pod uwagę szereg czynników mających, lub mogących mieć wpływ na tę zdolność. Dokonywana jest np. analiza stanu gospodarki w mieście i regionie na tle kraju, środowiska politycznego czy administracyjnego. Fitch ocenia zdolność Miasta do wywiązywania się z zobowiązań zarówno długo, jaki i krótkoterminowych. Aktualna ocena dla Miasta Szczecina wynosi: BBB + /stabilna/ - dla długoterminowego długu w walucie obcej, BBB + /stabilna/ - dla długoterminowego długu w walucie krajowej, F2 dla krótkoterminowego długu w walucie obcej W czerwcu 2008 roku Agencja Fitch podwyższyła ocenę z BBB /perspektywa pozytywna/ i F3 do BBB+ /perspektywa stabilna/ i F2. W dniu 20 lipca 2012 roku wydała komunikat o utrzymaniu ratingu, stwierdzając w uzasadnieniu, że: Ratingi Szczecina odzwierciedlają wysoką płynność oraz dobre zarządzenie strategiczne i finansowe w Mieście, mające na celu m.in. zwiększenie dochodów Szczecina oraz ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych. Ratingi odzwierciedlają także dobre wyniki Szczecina na poziomie operacyjnym, które zdaniem Fitch pozostaną dobre również w latach , co pozwoli Miastu utrzymać bezpieczne wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia. Ratingi odzwierciedlają także przewidywany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Szczecina w latach w wyniku inwestycji realizowanych przez Miasto oraz jego spółek Zarządzanie płynnością Płynność finansowa oznacza posiadanie w danym momencie środków niezbędnych do pokrycia zaplanowanych wydatków i rozchodów. Prowadzone jest monitorowanie płynności w skali dziennej (obserwacja obrotów na rachunku skonsolidowanym), miesięcznej (harmonogram), rocznej (budżet na dany rok) oraz wieloletniej (wieloletnia prognoza finansowa). W przypadku odchylenia równowagi bieżącej budżetu, podejmowane są działania polegające na zwiększaniu dochodów (poprzez poprawę ściągalności należności), obniżanie wydatków lub pozyskiwanie środków na rynkach finansowych. 81

83 2.2. POLITYKA BUDŻETOWA Podstawą samodzielnej polityki finansowej gmin są ich budżety. Gospodarka finansowa Miasta Szczecin prowadzona jest w oparciu o corocznie opracowywany i uchwalany przez Radę Miasta budżet, który przedstawia zestawienie prognozowanych dochodów i planowanych wydatków. Przygotowanie i opracowanie projektu odbywa się zgodnie z określonymi przepisami gminnymi. Należą do nich przede wszystkim uchwały Rady Miasta: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jako dokumentu wyznaczającego wieloletnią strategię finansową, kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta oraz wskazówek do konstruowania budżetu na dany rok budżetowy. Procedura tworzenia i uchwalania oraz dokonywania zmian budżetu jest również określona uchwałą Rady Miasta. Zawiera ona szczegółowy harmonogram prac budżetowych oraz wskazuje rodzaj dokumentacji, jaka powinna tym pracom towarzyszyć. Oprócz uchwał przy opracowywaniu projektu zastosowanie mają inne wewnętrzne dokumenty, np. analiza zdolności kredytowej Miasta Szczecin, Wieloletni Program Inwestycyjny, analizy bieżące budżetu oraz prognozy. Projekt budżetu przedkłada się do 15 listopada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet w formie uchwały, zgodnie z procedurą opracowywania i uchwalania budżetu, Rada Miasta przyjmuje do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego. Uchwalony budżet publikowany jest w formie opracowania pt. Budżet Miasta Szczecin na.. rok składającego się z: części obowiązującej - uchwały z załącznikami, części objaśniającej - liczbowej - struktury dochodów i wydatków, porównania z wykonaniem roku poprzedniego, dynamiki dochodów i wydatków, części objaśniającej - opisowej - opisu dochodów, wydatków (w układzie zadaniowym), przychodów i rozchodów, części objaśniającej szczegółowych planów finansowych zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz rachunków dochodów jednostek oświaty, materiałów uzupełniających wykonanie budżetu Miasta za ostatnie 4 lata i budżet na dany rok. Miasto Szczecin, jako pierwsze w Polsce, od 1998 roku publikuje dane dotyczące finansów Miasta ( aktualny budżet, jego wykonanie, informację o stanie mienia komunalnego) na stronie internetowej pod adresem: Zgodnie z art. 266 i 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. Informacja ta według ustawy winna obejmować okres półroczny i roczny. Oprócz powyższych Prezydent Miasta 82

84 przedstawia Radzie Miasta comiesięczne szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu za aktualny okres sprawozdawczy. Sprawozdanie roczne zawiera następujące pozycje: część obowiązującą - zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, część informacyjną zmiany w budżecie Miasta, zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych, zestawienie wydatków w układzie zadaniowym według sfer wraz ze strukturą i wskaźnikiem wykonania planu, wydatki majątkowe według źródeł finansowania i sfer, stan zobowiązań Miasta, poziom zobowiązań na tle podstawowych wartości budżetowych i limitów ustawowych, realizacja budżetu w porównaniu z harmonogramem, informacja o realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, część porównawczą porównanie realizacji dochodów według grup rodzajowych i wydatków (według zadań) w roku poprzednim i danym roku, porównanie realizacji dochodów i wydatków wraz z pokazaniem wyniku budżetowego w dwóch latach poprzednich i danym roku, część graficzną podstawowe relacje budżetowe w formie wykresów, wykaz jednostek budżetowych oświaty posiadających rachunek dochodów własnych. Oprócz wyżej wymienionego opracowania publikowana jest (od 2005 roku) pozycja zawierająca szczegółowe objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Zadania są opisane z uwzględnieniem poszczególnych działań wchodzących w ich skład, ponadto przedstawiane są wskaźniki, które mają na celu zmierzenie efektywności wykonywanych przez Miasto zadań. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wprowadza zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego (art. 242). Oznacza to przyjęcie nadrzędnej zasady, że wydatki bieżące mogą być pokrywane jedynie z wpływów bieżących. Nadwyżka bieżąca (operacyjna) w pierwszej kolejności przeznaczana jest na obsługę zadłużenia. Wolne środki pozostałe po spłacie rat kredytów i odsetek powiększone o dochody majątkowe stanowią źródło finansowania wydatków majątkowych Dochody budżetu Zgodnie z zapisami Ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody tych jednostek składają się trzy podstawowe elementy: dochody własne (podatki, opłaty, dochody z majątku miasta, udziały w dochodach budżetu państwa PIT i CIT, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe miasta, wpłaty od miejskich zakładów budżetowych spadki, zapisy i darowizny na rzecz miasta, dochody z kar pieniężnych, grzywien, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta, udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku 83

85 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, inne), subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa. Dochodami wyżej wymienionych jednostek mogą być także: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach. Rok 2004 był rokiem przełomowym dla finansów Miasta. Z początkiem roku weszła bowiem w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozwiązania przyjęte w ustawie zmierzały do decentralizacji środków publicznych oraz zwiększenia ekonomicznej samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w gospodarowaniu własnymi dochodami. Zgodnie z jej zapisami część zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które finansowane były subwencjami i dotacjami z budżetu państwa, zostało przejętych przez gminy do finansowania z dochodów własnych. Mimo procesu decentralizacji zadań publicznych i ustawowego rozszerzania zakresu zadań realizowanych przez samorządy lokalne, a tym samym wzrostu rodzajów i poziomów wydatków, w polskim systemie finansowania samorządów lokalnych transfery z budżetu centralnego (dotacje i subwencje) odgrywają wciąż dużą rolę. Dlatego też aktywna polityka samorządów powinna zmierzać do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorządy mają bezpośredni wpływ i kształtowania korzystnej relacji w stosunku do transferów z budżetu centralnego. Działania podejmowane w ramach polityki kształtowania dochodów własnych w Gminie Miasto Szczecin obejmują: określanie przez Radę Miasta stawek podatkowych w granicach ustawowego pułapu odnośnie podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłacie targowej, stosowanie indywidualnych ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach przypisanych gminie, określanie przez Radę Miasta zasad gospodarowania majątkiem Miasta: o o o w zakresie nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, stosowania ulg i zwolnień przy sprzedaży lokali komunalnych oraz warunków sprzedaży ratalnej, zasad prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, 84

86 stosowania bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; ustalania przez Prezydenta Miasta stawek opłat za dzierżawę gruntów komunalnych oraz stawek opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych do umieszczania reklam. Na wielkość dochodów budżetowych Gminy Miasto Szczecin w latach znaczący wpływ będą miały następujące źródła: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, subwencje i dotacje na działalność związaną z realizacją zadań własnych i zleconych, podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku Miasta. Od 2007 roku dochody w budżecie Miasta są podzielone na bieżące i majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W strukturze dochodów Miasta Szczecin dominują dochody bieżące. Stanowią one w 2012 roku 86,7%, a w 2013 roku 88,8% całkowitych dochodów Miasta, średnioroczny udział w latach wynosi 91,3%. Udziały w dochodach budżetu państwa Udziały w dochodach budżetu państwa obejmują: udział w dochodach z tytułu podatku od osób prawnych (CIT), udział w dochodach z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT). Wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT należą do dochodów budżetu Miasta, które charakteryzują się wysoką wrażliwością na zmiany koniunkturalne. Zwiększanie udziałów gmin w podatkach oraz korzystna sytuacja na rynku gospodarczym przyczyniały się do systematycznego wzrostu wpływów z tego źródła w latach W roku 2009 w uwzględniono skutki wprowadzenia dwóch stawek podatkowych PIT (18% i 32%), co nie pozwoliło na zaplanowanie tak dynamicznego wzrostu jak w latach poprzednich. Miasto zrealizowało wpływy w wysokości 407 mln zł, stanowiło to 96% wykonania roku poprzedniego. Niekorzystne zmiany sytuacji gospodarczej znalazły swoje odzwierciedlenie w dochodach otrzymanych w roku 2010 osiągnięto wpływy w wysokości 383 mln zł. W 2011 z tytułu udziałów wpłynęła kwota 409,8 mln zł, stanowiąca 102% planu. W 2012 roku planowane dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT, ustalone w oparciu o analizę przewidywanego 85

87 wykonania w 2012 roku, kształtują się na poziomie 428 mln zł., w roku 2013 wzrastają o 2% udziały w PIT, zaś poziom CIT pozostaje bez zmian. Subwencje i dotacje Subwencje i dotacje stanowiące dochód budżetu Miasta obejmują: subwencje, dotacje celowe na zadania własne, dotacje na zdania zlecone z mocy ustaw i porozumień oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Najwyższe dochody w tej grupie stanowią subwencje, w tym subwencja na zadania oświatowe. Ciągłe zmiany, jakie miały miejsce w zakresie realizowanych przez samorządy terytorialne zadań znalazły, swoje odzwierciedlenie w strukturze transferów otrzymywanych z budżetu państwa. W 2003 roku subwencje i dotacje stanowiły blisko połowę dochodów budżetowych, natomiast obecnie ich udział jest znacznie niższy. W 2009 roku kształtowały się na poziomie 33,7% całkowitych dochodów Miasta, w 2010 roku 36,4%., w 2011 roku 35,8% Przewiduje się, że ich poziom w roku 2012 będzie stanowił 29,9% dochodów ogółem, w 2013 roku 29,0%. Dochody podatkowe i wpływy z opłat Polityka podatkowa prowadzona przez Miasto kładzie nacisk na efektywność w ściągalności podatków. Miasto posiada pełne uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań egzekucyjnych dotyczących podatków stanowiących dochód własny gminy. Uprawnienia te wynikają z Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dochody z podatków i opłat stanowią stabilną pozycję w budżecie Miasta, kształtując się na poziomie ok. 20 % wszystkich wpływów. W 2009 roku wpływy z powyższego tytułu wyniosły 268 mln zł, w 2010 roku mln zł, w 2011 roku 292 mln zł. Przewiduje się w 2012 roku wpływ na poziomie 300 mln zł, w 2013 roku 335 mln zł. Największy udział w tej grupie dochodów posiada podatek od nieruchomości. W roku 2009 wpływy z podatku wyniosły 161 mln zł, a rok 2010 zamknął się kwotą blisko 171 mln zł, rok 2011 kwotą prawie 195 mln zł. W roku 2012 projektuje się wpływy na poziomie 197mln zł, a w mln zł. Istotne miejsce wśród podatków lokalnych zajmuje podatek od czynności cywilnoprawnych. W roku 2009 dochody z tego tytułu wyniosły 25 mln zł, a w 2010 roku - 26 mln zł, w 2011 roku - 24 mln zł. W stosunku do lat wcześniejszych nastąpiło nominalne obniżenie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, na co wpływ miał spadek liczby transakcji zawieranych na rynku nieruchomości. W roku 2012 wysokość dochodów z tego tytułu będzie kształtować się na poziomie 21mln zł rocznie, w 2013 roku 20 mln zł. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w całości przeznaczane są na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 86

88 Do budżetu Miasta wpływają również znaczne kwoty z tytułu opłaty skarbowej, komunikacyjnej czy targowej, a także z podatku od środków transportowych. Elementem polityki podatkowej są działania obejmujące udzielanie ulg podatkowych (umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości podatkowej na raty) podatnikom spełniającym kryteria ustawowe oraz udzielanie zwolnień z podatku od nieruchomości. Zgodnie z decyzją Rady Miasta istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach dwóch programów pomocowych obowiązujących w latach Dochody z majątku Miasta Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, co roku opracowywana jest informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja o stanie mienia Miasta Szczecin obejmuje zarówno majątek trwały, jak i obrotowy. Opracowanie powstaje na podstawie dokumentacji źródłowej przygotowywanej przez jednostki organizacyjne Miasta. Aktualna informacja zawiera dane o zasobach na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz ilościowe i wartościowe zmiany tych zasobów. Łączna wartość mienia komunalnego wyniosła zł, co oznacza zmniejszenie wartości majątku o zł, tj. o 3,2 % w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku. Do najbardziej stabilnych dochodów z majątku, a jednocześnie mających największe znaczenie dla budżetu Miasta, należą wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd. Znaczące wpływy Miasto osiąga również z dzierżawy i najmu składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mieszkań i sprzedaży gruntów. W 2009 roku realizacja dochodów z majątku ukształtowała się na poziomie 116 mln zł (9% dochodów ogółem), w 2010 roku 69 mln zł (5%), w 2011 roku 82 mln zł (6%). Prognoza 2012 roku zakłada wpływy w wysokości 113 mln zł (7%), w 2013 roku planuje się wpływy na poziomie 123 mln zł (9%). Środki ze źródeł pozabudżetowych Kolejną pozycję w dochodach budżetu Miasta stanowią dochody ze źródeł pozabudżetowych. Składają się na nią środki uzyskiwane z funduszy Unii Europejskiej, z których możliwość korzystania otworzyła się dla Polski wraz z wejściem w jej struktury. W tej grupie dochodów znajdują się również środki pochodzące z innych źródeł - np. z różnego rodzaju funduszy krajowych takich jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej czy Fundusz Pracy. W 2009 roku do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 26 mln zł, w 2010 roku 44 mln zł a w 2011 roku kwota 57 mln zł. W porównaniu z 2011 rokiem zakłada się nominalny wzrost w 2012 roku o ponad 138 mln zł. W 2013 roku planuje się wpływ środków z funduszy międzynarodowych na poziomie 133 mln zł. 87

89 Pozostałe dochody Grupa pozostałych dochodów (2009 rok 42 mln zł, 2010 rok 38 mln zł, 2011 rok 47 mln zł, przewidywane wykonanie 2012 roku -172 mln zł, plan 2013 roku mln zł) obejmuje wszystkie inne wpływy, nie kwalifikujące się do wymienionych wcześniej grup. Są to dochody z różnych tytułów realizowane zarówno przez Urząd Miasta jak i pozostałe jednostki budżetowe np. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opieki społecznej, wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską, różne dochody realizowane przez szkoły czy placówki oświatowe, dochody realizowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień. Ponadto do grupy tej zaliczane są również różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych czy rachunków dochodów. Ujmuje się tutaj udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (np. z tytułu wydawania dowodów osobistych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa). Duży wzrost wpływów w tej grupie nastąpił w 2012 roku w związku z przekształceniem samorządowych zakładów budżetowych: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Budynków i Lokali Komunalnych w jednostki budżetowe Wydatki budżetu Szczecin ponosi wydatki na realizację zadań własnych, które określone są w ustawach: z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnymi z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których obowiązek realizacji wynika z obowiązujących ustaw. Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto wykonuje również na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji. Szczecin ponosi po nadto wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego, a także na zadania realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego, którym udziela pomocy finansowej. Miasto realizuje zadania: bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta, majątkowe, związane ze zwiększeniem czy odtworzeniem majątku. W latach udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtował się na poziomie 22 23%. Finansowanie inwestycji na takim poziomie możliwe było między innymi dzięki środkom pochodzącym z zaciąganych na preferencyjnych warunkach pożyczkom i kredytom oraz wyemitowanym obligacjom. W latach udział wydatków majątkowych zaczął maleć na rzecz wydatków bieżących. W 2004 roku wydatki majątkowe stanowiły tylko 9,7% wydatków Miasta ogółem. Od roku 2005 udział wydatków majątkowych w wydatkach Miasta systematycznie wzrasta osiągając w 2009 roku poziom 25,1%. W 2010 roku poziom ten wyniósł 25,7%, w 2011 roku 27,1%. Przewiduje się w 2012 roku udział na poziomie 26,4 %, a w roku ,3%. 88

90 Wyższy udział wydatków majątkowych w strukturze wydatków Szczecina jest efektem między innymi dostępu Polski do środków pomocowych z Unii Europejskiej. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych wymaga jednak posiadania w określonych rozmiarach własnych środków finansowych. Od 2005 roku znaczące miejsce w finansowaniu inwestycji w Mieście odgrywały pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Miasto wykorzystywało również nadwyżkę budżetową, którą generowało w latach Począwszy od roku 2009 w strukturze finansowania inwestycji, obok środków unijnych, zwiększa się rola zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania zadań majątkowych. Zasadniczym powodem jest dynamiczny przyrost inwestycji, jak również spadek dochodów własnych Miasta. W strukturze wydatków bieżących Miasta największą część stanowią wydatki na finansowanie sfery edukacji i nauki. W 2009 r. wydatki na tę sferę wyniosły 451 mln zł (43,1% wydatków bieżących). Rok 2010 przyniósł realizację wydatków w wysokości 473 mln zł (42,7% wydatków bieżących), rok 2011 w kwocie 506 mln zł. W 2012 roku przewiduje się realizację wydatków w kwocie 534 mln zł a w mln zł. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, stąd Miasto finansuje znaczną cześć wydatków na edukację dochodami własnymi. Wysokość dofinansowania w latach środkami własnymi Miasta będzie kształtowała się na poziomie ponad 160 mln zł rocznie. Poważny udział w wydatkach budżetu Miasta mają wydatki związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną. W latach 2009, 2010 i 2011 wydatki bieżące w tej sferze wyniosły kolejno 197 mln zł, 218 mln zł i 225 mln zł, stanowiąc kolejno 18,9%, 19,7% i 19,1% wydatków bieżących. Na 2012 rok przewiduje się kwotę 229 mln zł (16,5% wydatków bieżących), na 2013 rok mln zł (15,2% wydatków bieżących). W około 50% wydatki w tej sferze finansowane są dotacjami z budżetu państwa. Dofinansowania wydatków dochodami własnymi pozostanie na niezmienionym poziomie. Miasto ponosi również wysokie wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m. in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową, a także komunikację zbiorową. Wydatki bieżące w tej dziedzinie wyniosły w 2009 roku 173 mln zł (16,6% wydatków bieżących), w roku mln zł (16,2% wydatków bieżących), w roku mln zł (17,2% wydatków bieżących). W roku 2012 przewiduje się wykonanie w wysokości 340 mln zł (24,6% wydatków bieżących), w 2013 roku mln zł (27,8 % wydatków bieżących) ZARZĄDZANIE DŁUGIEM Polityka długu gminy, powiatu, województwa samorządowego jest rodzajem polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Określa ona cele i zasady działania w zakresie pozyskania środków ze zwrotnych źródeł finansowania oraz cele i zasady zarządzania długiem tak, aby skoordynować długoterminowe potrzeby jednostki samorządu terytorialnego z dostępnością źródeł dochodów. 89

91 Zarządzanie długiem Miasta jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz bieżącą i prognozowaną sytuacją finansową. Do zadań polityki długu należy określenie: poziomu zadłużenia według regulacji prawnych; priorytetów projektów inwestycyjnych, które mają być sfinansowane; struktury źródeł ich finansowania, tj. udziału: środków własnych, pożyczek i kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych, emisji komunalnych papierów wartościowych dłużnych, odpowiedniego zakresu i poziomu finansowania krótkoterminowego oraz długoterminowego. Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Miasta oraz minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka stopy procentowej, ryzyka stopy referencyjnej oraz ryzyka walutowego. Strategia zarządzania długiem uwarunkowana jest: potrzebami pożyczkowymi Miasta, sytuacją gospodarczą kraju, w tym poziomem stóp procentowych i kursu walutowego, a w mniejszym stopniu inflacji, oceną ratingową Miasta, poziomem rozwoju krajowego rynku finansowego, w tym bazy inwestorów, współpracą z zagranicznymi instytucjami finansowymi w przypadku finansowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pożyczkowe są niezbędne dla finansowania zamierzeń rozwojowych Miasta, ujętych w WPI. Rozmiar potrzeb prezentowany jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wieloletniej prognozie długu. Prognoza uwzględnia: stan zadłużenia bieżącego, wielkość nadwyżki operacyjnej, koszt obsługi zadłużenia istniejącego i przyszłego, przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku i środków pozabudżetowych, wieloletnie nakłady inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, ograniczenia wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych. Wysokość zadłużenia planowanego w kolejnych latach wynika bezpośrednio z wysokości deficytu budżetowego oraz wielkości nakładów inwestycyjnych. Zarządzanie długiem to również kształtowanie jego struktury. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Miasto ma możliwość dokonania wyboru między kredytami i pożyczkami a emisją papierów wartościowych. Na decyzję, która forma finansowania jest najkorzystniejsza w aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej mają wpływ: poziom kosztów obsługi długu, 90

92 ryzyko refinansowania, ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej. Poziom kosztów obsługi długu jest stabilizowany przez równomierne rozłożenie tych kosztów w czasie: przyjmowanie długiego horyzontu czasowego kredytowania, zakładanie emisji obligacji komunalnych z prawem do wcześniejszego wykupu, zaciągania kredytów w dwóch walutach: EUR i PLN. Ryzyko refinansowania dotyczy zdolności wykupu zapadającego długu. Ryzyko zwiększa się wraz ze wzrostem kwoty długu podlegającego wykupowi oraz zbliżaniem się terminu wykupu. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz struktura jego zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie. Stąd rosnąca jest rola wydłużenia okresu kredytowania do lat 25 w przyjętej prognozie oraz dążenie do osiągnięcia średniej zapadalności długu w wysokości, co najmniej 6 lat. Ryzyko kursowe wynika z istnienia w ramach długu zobowiązań rozliczanych w walucie obcej. Ryzyko kursowe przejawia się wrażliwością poziomu długu i kosztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost zadłużenia i kosztów obsługi wyrażonych w złotych. Podstawowym założeniem przyjętym w celu ograniczenia ryzyka kursowego jest zaciąganie zobowiązań w walucie krajowej. W przypadku kredytów walutowych strategiczną walutą jest euro jako przyszła waluta krajowa. Decyzja o wyborze waluty wynika z analizy aktualnej sytuacji gospodarczej, dostępności kredytów na rynku bankowym, kosztu pozyskania pieniądza. Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanych stopach procentowych oraz zmienność płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym. Dokonanie wyboru między oprocentowaniem zmiennym a stałym jest wypadkową aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku bankowym, w tym poziomie stóp procentowych. Obsługę bankową budżetu Miasta Szczecin i jego jednostek organizacyjnych prowadzi Bank Pekao S.A. w Szczecinie. Od 1993 roku w gmachu Urzędu Miejskiego funkcjonuje ekspozytura bankowa obsługująca budżet Miasta i pracowników urzędu, a także zajmująca się obsługą kasową Urzędu Miejskiego poprzez stanowiska kasowe. Jest ona również wyposażona w bankomat. Podstawowe operacje bankowe w Urzędzie Miejskim dokonywane są poprzez system elektronicznej obsługi bankowej tj. drogą elektronicznego przekazu danych. Współpraca Miasta z bankami dotyczy wielu elementów, szczególnie intensywna jest w zakresie lokowania czasowo wolnych środków finansowych i kredytowania. Lokowanie czasowo wolnych 91

93 środków finansowych oparte jest o system prognozowania finansowego i obejmuje środki na wszystkich rachunkach bankowych Miasta. Formą współpracy z bankami jest również współpraca w zakresie ograniczania ryzyka wahań kursowych dotyczących spłat kredytów denominowanych w EUR. Miasto współpracuje z następującymi instytucjami finansowymi: Bank Pekao S.A. PKO BP Polski S.A. ING Bank Śląski S.A. WEST LB Bank Polska S.A. Bankgesellschaft Berlin Polska S.A. Kredyt Bank S.A. Bank Zachodni - Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Nordea Bank Polska S.A Bank Millennium S.A Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Europejski Bank Inwestycyjny Bank Rozwoju Rady Europy Deutsche Bank PBC S.A. Bank BPH S.A. EFG Eurobank Ergasias S.A. SA Oddział w Polsce Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA Raiffeisen Bank Polska SA W latach 1997 i 1998 Miasto zaciągnęło na sfinansowanie istniejących deficytów budżetowych kredyty komercyjne. Od 2000 roku źródłami finansowania deficytu stały się, oprócz kredytów i nadwyżek z lat ubiegłych, także pożyczki i przychody z prywatyzacji majątku Miasta. W roku 2001 i 2003 Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 97,2 mln zł. Lata zamknęły się nadwyżkami w wysokości odpowiednio: 23,4 mln zł, 53,2 mln zł, 55,4 mln zł i 16,5 mln zł. Rok 2009 zakończono deficytem wysokości 99,6 mln zł, spowodowanym dwoma czynnikami: skutkami światowego kryzysu 92

94 gospodarczego dla finansów publicznych w Polsce oraz rosnącymi wydatkami inwestycyjnymi Miasta. Po kilku latach przerwy Miasto znowu sięgnęło po zwrotne źródła finansowania budżetu. Analiza rynków finansowych dla lat wskazuje, że najkorzystniejszym instrumentem dłużnym są kredyty udzielane przez międzynarodowe instytucje finansowe. W roku 2009 Miasto zaciągnęło kredyt inwestycyjny w wysokości 126 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym (umowa zawarta w 2006 roku) oraz podpisało z Bankiem Rozwoju Rady Europy wieloletnią umowę ramową o finansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 300 mln zł. Środki z tej umowy zostały uruchomione w trzech transzach w wysokości 145 mln zł w lipcu 2010 roku, 65,6 mln zł w październiku 2011 roku oraz 86 mln zł w kwietniu 2012 roku. W listopadzie 2010 roku została podpisana umowa ramowa na współfinansowanie inwestycji, również na kwotę 300 mln zł, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Warunki umowy są zbliżone do poprzednich kontraktów zawartych z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, tj. zagwarantowany jest wieloletni okres spłaty, preferencyjne warunki oprocentowania, brak prowizji i zabezpieczenia, poza koniecznością utrzymania ratingu na odpowiednim poziomie. W grudniu 2010 roku została zaciągnięta pierwsza transza z tej umowy w wysokości 90 mln zł, w listopadzie 2011 roku kolejna w wysokości 82 mln zł, ostatnia transza we wrześniu 2012 roku w kwocie 128 mln zł. W sierpniu 2011 roku Miasto wyemitowało obligacje o łącznej wartości 140 mln zł w ramach emisji niepublicznej. Organizatorem emisji został Bank Pekao S.A. Środki uzyskane z emisji zostały przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W lipcu 2012 roku Miasto udzieliło poręczenia pożyczki NFOŚiGW dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółki z o.o., przeznaczonej na budowę nowoczesnej spalarni odpadów komunalnych. Poręczenie opiewa na kwotę 370 mln zł, odpowiedzialność Miasta ograniczona jest do wysokości rocznych spłat. Monitorowaniu i analizie podlegają zagrożenia dla realizacji polityki długu, do których należą: niekorzystny rozwój sytuacji makroekonomicznej kraju, w tym osłabienie wzrostu gospodarczego, wzrost stóp procentowych i deprecjacja złotego w stosunku do euro, spadek dochodów własnych Miasta będący skutkiem recesji światowej oraz wynikający ze zmian w prawie krajowym, ryzyko niestabilności czasowej w realizacji planowanych inwestycji wpływające na poziom deficytu budżetowego. Wymienione powyżej zagrożenia i uwarunkowania strategii zarządzania długiem wymagają dokonywania okresowej korekty prognozy długu. Korekta wykorzystywana jest w wewnętrznym procesie podejmowania decyzji finansowych. 93

95 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin część tabelaryczna

96 3.1. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH w zł Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Dyn. % (2011/ 2010) Dyn. % (2012/ 2011) Dyn. % (2013/ 2012) 1. Dochody bieżące ,1% 113,1% 106,0% 2. Wydatki bieżące ,9% 115,9% 106,7% A. Bilans bieżący ( 1-2) ,7% 92,1% 99,2% Wsk.% bilansu bieżącego 14,6% 9,6% 11,5% 9,3% 8,7% 3. Dochody majątkowe ,9% 319,4% 87,6% 4. Wydatki majątkowe ,3% 116,2% 86,9% B. Bilans majątkowy (3-4) ,5% 76,9% 86,3% 5. Stan środków na początek roku ,1% 110,8% 145,2% 6. Przychody (kredyty, obligacje, pożyczki udzielone) ,7% 96,6% 0,0% 7. Rozchody ,4% 82,2% 104,7% 8. Wydatki związane z obsługą zadłużenia ,5% 237,5% 138,2% C. Bilans finansowy ( ) ,8% 96,6% 31,2% D. Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)

97 3.2. GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE MIASTA SZCZECIN W LATACH w zł Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Dyn. % (2013/ 2012) Dyn. % (2014/ 2013) Dyn. % (2015/ 2014) Dyn. % (2016/ 2015) 1. Dochody bieżące ,0% 102,3% 103,2% 97,7% 2. Wydatki bieżące ,7% 101,1% 99,8% 100,0% A. Bilans bieżący ( 1-2) ,2% 115,1% 135,1% 82,1% Wsk.% bilansu bieżącego 9,3% 8,7% 9,8% 12,9% 10,8% 3. Dochody majątkowe ,6% 91,1% 138,6% 12,9% 4. Wydatki majątkowe ,9% 51,3% 215,8% 25,3% B. Bilans majątkowy (3-4) ,3% 18,8% 521,7% 38,3% 5. Stan środków na początek roku ,2% Przychody (kredyty, obligacje) Rozchody ,7% 60,3% 114,3% 126,7% 8. Wydatki związane z obsługą zadłużenia ,2% 94,5% 105,0% 98,8% C. Bilans finansowy ( ) ,2% -68,5% -34,0% -340,6% D. Stan środków na koniec roku/okresu (A+B+C)

98 3.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH Lp Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 w zł % struktura łącznych dochodów w latach I. Dochody bieżące ,9% 1. Dochody podatkowe Dochody z majątku gminy Dotacje Pozostałe dochody Subwencje Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Udziały w dochodach budżetu państwa Wpływy z opłat ,2% 5,2% 7,7% 11,4% 21,0% 0,2% 24,7% 6,5% II. Dochody majątkowe ,1% 1. Dochody z majątku gminy Dotacje Subwencje Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych ,7% 0,1% 0,0% 7,2% III. Dochody ogółem (I+II) ,0% 97

99 3.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH Lp Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2012 Projekt 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 w zł % struktura łącznych wydatków w latach I. Wydatki bieżące ,5% 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście ,6% 2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa ,9% 3. Edukacja i nauka ,2% 4. Finanse i różne rozliczenia ,8% 5. Gospodarka komunalna ,3% 6. Gospodarka mieszkaniowa ,0% 7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja ,6% 8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ,9% 9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ,8% 10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia ,2% 11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego ,3% 12. Transport i komunikacja ,5% 13. Wspieranie rozwoju gospodarczego ,5% 14. Zarządzanie strukturami samorządowymi ,8% II. Wydatki majątkowe ,5% 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście ,2% 2. Edukacja i nauka ,6% 3. Gospodarka komunalna ,0% 4. Gospodarka mieszkaniowa ,6% 5. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja ,8% 6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego ,3% 7. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami ,1% 8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia ,2% 9. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego ,3% 10. Transport i komunikacja ,2% 11. Wspieranie rozwoju gospodarczego ,0% 12. Zarządzanie strukturami samorządowymi ,1% III. Wydatki ogółem (I+II) ,0% 98

100 3.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH Lp. Wyszczególnienie Prognozowane dochody bieżące 1 312, , , , , , , , , , , ,13 2. Planowane wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu) 1 161, , , , , , , , , , , ,43 3. Nadwyżka bieżąca 150,66 138,73 137,59 158,39 213,99 175,61 157,70 167,70 167,70 167,70 167,70 167,70 4. Wydatki bieżące na obsługę długu 16,50 39,19 54,17 51,17 53,74 53,11 51,73 49,46 46,95 44,28 40,23 37,60 5. Spłata rat kredytów i pożyczek 11,33 13,98 18,39 21,46 24,54 31,09 36,30 40,30 42,83 39,99 40,51 40,51 6. Wykup obligacji 30,00 20,00 17, ,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 7. Wolne środki budżetowe na inwestycje 92,83 65,56 47,83 85,76 135,71 91,41 60,67 68,94 68,92 74,43 77,96 80,60 8. Zakładany poziom wydatków majątkowych finansowanych środkami własnymi (nadwyżka oraz kredyty) 367,32 282,50 243,67 45,76 238,71 91,41 60,67 68,94 68,92 74,43 77,96 80,60 9. Dodatkowe źródła finansowania inwestycji: 71,12 227,17 198,98 181,31 251,29 32,51 17,50 18,50 16,00 16,00 16,00 16,00 - dochody ze sprzedaży majątku 14,83 34,69 67,22 63,06 32,53 28,96 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 - dotacje, fundusze pomocowe i inne 56,29 192,48 131,75 118,25 218,76 3,55 1,50 2, Łączny poziom inwestycji 438,43 509,67 442,65 227,06 490,00 123,91 78,17 87,44 84,92 90,43 93,96 96, Deficyt / nadwyżka środków -274,48-216,94-195,84 40,00-103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Źródła finansowania deficytu przychodami pochodzącymi z: 409,32 412,78 195,84-103, kredytów i pożyczek 147,61 277, , emisji obligacji 140, nadwyżki środków na rachunku 121,71 134,83 195,84-40, Łączny poziom zadłużenia 762,46 971,66 934,70 913,24 951,70 920,61 875,31 826,00 774,17 725,18 675,68 626, Poziom zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń [art.243 Ustawy o finansach publicznych z r.] 688,46 897,66 860,70 913,24 951,70 920,61 875,31 826,00 774,17 725,18 675,68 626, Poręczenia i gwarancje - - 0,86 4,02 7,85 17,68 20,53 20,54 29,99 29,23 28,47 27, Wskaźnik długu do dochodu [max 60%] 17. Wskaźnik długu do dochodu z wyłączeniami [max 60%] 18. Wskaźnik rocznej obsługi zadłużenia do dochodu [max 15%] 19. Limit obsługi zadłużenia (średnia z 3 lat) [art.243 Ustawy o finansach publicznych z r.] 20. Wskaźnik obsługi zadłużenia [art.243 Ustawy o finansach publicznych z r.] 55,1% 56,8% 52,8% 51,0% 49,7% 55,6% 53,9% 50,5% 47,4% 44,4% 41,4% 38,3% 49,8% 52,4% 48,6% 51,0% 49,7% 55,6% 53,9% 50,5% 47,4% 44,4% 41,4% 38,3% 4,2% 4,3% 5,1% 4,3% 4,5% 6,2% 7,2% 7,3% 7,9% 7,5% 7,2% 7,0% 16,5 12,7 10,0 9,5 9,1 9,4 9,6 8,9 8,3 8,0 8,4 8,6 4,2 4,3 5,1 4,3 4,5 6,2 7,2 7,3 7,9 7,5 7,2 7,0 99

101 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin część graficzna

102 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 4.1. Dynamika dochodów w latach Dochody majątkowe Dochody bieżące 101

103 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 4.2. Dynamika wydatków w latach Wydatki majątkowe Wydatki bieżące 102

104 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł Poziom zadłużenia w latach Zadłużenie Limit 60% 103

105 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin mln zł 4.4. Struktura zadłużenia w latach Obligacje komunalne Kredyty bankowe w EUR Kredyty bankowe w PLN 104

UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin Załącznik Nr 2 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik Nr 2 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Metodologia przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oparta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 1 WPROWADZENIE Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy o finansach publicznych z 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

1.2.2.1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.2.2.1. Metodologia opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr IV/41/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. 1.2.2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045 1.2.2.1. Metodologia opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne WPROWADZENIE Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/264/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/264/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/264/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2015 rok i lata następne Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia PROJEKT w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata

Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata Objaśnienia przyjętych wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Staw na lata 2015-2033 I. UWAGI OGÓLNE: 1. Założenia makroekonomiczne Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata . PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata Załącznik nr 3 do Uchwały nr.././2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wołów na lata 2016-2028 Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2024 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck opracowana została na okres roku 2015 oraz kolejne 9 lat. Natomiast prognozę kwoty długu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2014-2017 OBEJMUJĄCEJ KWOTĘ DŁUGU NA LATA 2014-2025 WPROWADZENIE Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo