OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2008"

Transkrypt

1 Imi i nazwisko ucznia.... Wype nia nauczyciel Klasa.... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI Numer ucznia w dzienniku TRZECIOKLASISTY 2008 Czas pracy: 2 razy po 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdê, czy sprawdzian zawiera 12 stron. JeÊli brakuje stron, powiedz o tym nauczycielowi. 2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imi i nazwisko oraz klas. 3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem lub piórem. Nie u ywaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 20. sà podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz jà i zaznacz krzy ykiem w odpowiedniej kratce, na przyk ad gdy wybra eê odpowiedê A : A. B. C. 6. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz innà odpowiedê krzy ykiem. A. B. C. 7. Rozwiàzania zadaƒ od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. 8. Dwie ostatnie strony arkusza sà przeznaczone na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b dà sprawdzane. Powodzenia! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w ca oêci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez dyrektorów szkó bioràcych udzia w programie Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty.

2 Przeczytaj uwa nie tekst. Nazywam si Adam Niezgódka, mam dwanaêcie lat i ju od pó roku jestem w Akademii pana Kleksa. [...] Akademia mieêci si w samym koƒcu ulicy Czekoladowej i zajmuje du y trzypi trowy gmach, zbudowany z kolorowych cegie ek. Na trzecim pi trze przechowywane sà tajemnicze i nikomu nie znane sekrety pana Kleksa. Nikt nie ma prawa tam wchodziç, a gdyby nawet komuê zachcia o si wejêç, nie mia by któr dy, bo schody doprowadzone sà tylko do drugiego pi tra i sam pan Kleks dostaje si do swoich sekretów przez komin. Na parterze mieszczà si sale szkolne, w których odbywajà si lekcje, na pierwszym pi trze sà sypialnie i wspólna jadalnia, wreszcie na drugim pi trze mieszka pan Kleks z Mateuszem, ale tylko w jednym pokoju, a wszystkie pozosta e sà pozamykane na klucz. Pan Kleks przyjmuje do swojej Akademii tylko tych ch opców, których imiona zaczynajà si na liter A, bo jak powiada nie ma zamiaru zaêmiecaç sobie g owy wszystkimi literami alfabetu. [...] Lekcje rozpoczynajà si o siódmej rano. Nigdzie ch opcy nie uczà si tak ch tnie, jak w Akademii pana Kleksa. Przede wszystkim nigdy nie wiadomo, co pan Kleks danego dnia wymyêli, a po wtóre wszystko, czego si uczymy, jest ogromnie ciekawe i zabawne. [...] W Akademii pana Kleksa nie ma adnej s u by i wszystkie niezb dne czynnoêci wykonywane sà przez nas samych. [...] Albert i jeden Antoni uprzàtajà park i boisko; Alfred i drugi Antoni nakrywajà i podajà do sto u; drugi Alfred i trzeci Antoni zmywajà naczynia; Artur sprzàta sal szkolnà, trzej Andrzejowie utrzymujà porzàdek w jadalni, sypialni oraz na schodach; [...] pozostali uczniowie zajmujà si rozmaitymi innymi sprawami gospodarskimi i jedynie w kuchni niepodzielnie króluje sam pan Kleks. 2 Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa

3 Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania. Zaznacz tylko jednà odpowiedê. 1. Gdzie mieêci si Akademia? A. na koƒcu ulicy Czeremchowej B. na koƒcu ulicy Czekoladowej C. na poczàtku ulicy Czekoladowej 2. Co znajduje si na pierwszym pi trze? A. jadalnia i sale szkolne B. wspólna jadalnia C. wspólna jadalnia i sypialnie 3. Pan Kleks przyjmuje do Akademii: A. dzieci o imionach zaczynajàcych si na liter A B. ch opców, którzy majà 12 lat C. ch opców o imionach zaczynajàcych si na liter A 4. Lekcje w Akademii rozpoczynajà si o godzinie: A. B. C. 3

4 5. Jakie obowiàzki majà Albert i jeden Antoni? A. utrzymujà porzàdek w jadalni, sypialni i bawialni B. uprzàtajà park i boisko C. przygotowujà posi ki i sprzàtajà ze sto u 6. W Akademii jest przynajmniej: A. trzech Antonich i trzech Andrzejów B. trzech Alfredów i trzech Adamów C. trzech Albertów i trzech Antonich 7. Kto opowiada o Akademii w przeczytanym przez ciebie fragmencie ksià ki? A. pan Kleks B. uczniowie C. Adam Niezgódka 8. Kto jest autorem ksià ki Akademia pana Kleksa? A. Julian Tuwim B. Jan Brzechwa C. Astrid Lindgren 9. Obok Akademii mieszkajà ró ne baêniowe postacie, w tym sierotka Marysia i krasnoludki. Ksià k o nich napisa a Maria Konopnicka. Pod którà literà znajdziesz w encyklopedii informacje na temat tej autorki? A. K B. M C. S 4

5 10. Akademia pana Kleksa zosta a napisana 52 lata temu. Kiedy minie 91 lat od napisania tej ksià ki? A. za 43 lata B. za 39 lat C. za 143 lata 11. Jak myêlisz, na której lekcji bibliotecznej dowiesz si najwi cej o autorze Akademii pana Kleksa? A. By sobie taki wrzesieƒ B. Andrzejkowe wró by C. Poranek z pisarzem 12. Adam przyby do Akademii 1 sierpnia. Pierwszà lekcj geografii mia w piàtek. Który to dzieƒ miesiàca? Skorzystaj z kartki kalendarza. A. 2 sierpnia B. 10 sierpnia C. 3 sierpnia Sierpieƒ Lekcje kleksografii odbywa y si w ka dà sobot. Kiedy odby a si pierwsza taka lekcja we wrzeêniu? Skorzystaj z kartki kalendarza z poprzedniego zadania. A. 8 wrzeênia B. 1 wrzeênia C. 2 wrzeênia 5

6 14. W której cz Êci miasta znajduje si Akademia? A. w pó nocnej B. we wschodniej C. w po udniowej N Pó noc ulica Kolorowa SKLEP ulica LeÊna ulica Czekoladowa aleja Akademicka ulica Szpitalna ulica Czeremchowa LEGENDA Akademia Szpital Policja Poczta SKLEP Sklep 15. Które dwie ulice sà do siebie prostopad e? A. Czekoladowa i Czeremchowa B. Czekoladowa i LeÊna C. LeÊna i Czeremchowa 16. W którym z podanych zestawów uporzàdkowano imiona w kolejnoêci alfabetycznej? A. Albert, Antoni, Artur B. Andrzej, Alfred, Adam C. Adam, Artur, Antoni 6

7 17. Uczniowie Akademii wybrali si na wycieczk. Skorzystali z transportu samochodowego. Który pojazd wybrali? A. B. C. 18. Na wycieczce uczniowie wspinali si na ska y, jeêdzili kolejkà linowà i obserwowali górali pasàcych owce na halach. Jaki krajobraz oglàdali? A. krajobraz nadmorski B. krajobraz nizinny C. krajobraz górski 7

8 19. W trakcie wycieczki pan Kleks dba o zdrowe od ywianie. Którà grup produktów wybra dla swoich uczniów? A. B. C. CZIPSY 20. W Akademii jest 28 uczniów. Codziennie 1/4 z nich pe ni dy ur. Ilu ch opców dziennie pe ni dy ur? A. 4 B. 8 C Oblicz, ile czasu trwa dy ur Adama. Adam od 8.15 do godz.... min 22. Uczniowie Akademii porzàdkowali ksià ki w bibliotece. Pierwszego dnia ustawili na pó kach 83 ksià ki, drugiego dnia o 15 ksià ek mniej. Ile ksià ek ustawili w ciàgu 2 dni? Zapisz obliczenia i odpowiedê. 8 Odpowiedê: Uczniowie ustawili w ciàgu 2 dni... ksià ek.

9 23. Pan Kleks kupi 8 swoim uczniom po zestawie przyborów z o onym z mazaka, d ugopisu i kredek. Oblicz, ile zap aci za wszystkie przybory. Zapisz obliczenia i odpowiedê. Cennik Mazak D ugopis Kredki 9 z 5 z 8 z Odpowiedê: Pan Kleks zap aci za wszystkie przybory... z. 24. Jak myêlisz, dlaczego Adam lubi si uczyç w Akademii pana Kleksa? Odpowiedz w 2 3 zdaniach. 9

10 25. Napisz do Adama list, w którym zach cisz go do odwiedzenia twojej szko y. Twój list powinien zajàç co najmniej po ow wyznaczonego miejsca. 10

11 Brudnopis 11

12 Brudnopis 12

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki

Małopolski Konkurs Matematyczny 24.02.2011 - etap wojewódzki Kod ucznia Miejsce na metryczkę ucznia Drogi Uczniu! Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, wpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz miejsce urodzenia, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Ma gorzata Taraszkiewicz. www.dashofer.pl. Metody aktywizujàce. proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej.

Ma gorzata Taraszkiewicz. www.dashofer.pl. Metody aktywizujàce. proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej. Ma gorzata Taraszkiewicz Metody aktywizujàce proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej. Małgorzata Taraszkiewicz Metody aktywizujące proces uczenia się czyli Jak uczyć lepiej Copyright 2002 ISBN 83-88285-66-1

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych

Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Decyzje dotyczàce Êrodowiska Warunki dobrych konsultacji spo ecznych Publikacja dofinansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Spo eczeƒstwo a decyzje dotyczàce Êrodowiska Za treêç publikacji

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo