OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2009"

Transkrypt

1 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 1 Imi i nazwisko ucznia.... Wype nia nauczyciel Klasa.... OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI Numer ucznia w dzienniku TRZECIOKLASISTY 2009 Czas pracy: 2 razy po 45 minut Liczba punktów do uzyskania: 40 Instrukcja dla ucznia 1. Upewnij si, czy sprawdzian zawiera 12 stron. JeÊli brakuje stron, powiedz o tym nauczycielowi. 2. Na tej stronie u góry wpisz swoje imi i nazwisko oraz klas. 3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiàzania zapisuj d ugopisem lub piórem. Nie u ywaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 20. sà podane trzy odpowiedzi: A, B, C. Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz jà i zaznacz krzy ykiem w odpowiedniej kratce, na przyk ad gdy wybra eê odpowiedê A : A. B. C. 6. JeÊli si pomylisz, b dne zaznaczenie otocz kó kiem i zaznacz innà odpowiedê krzy ykiem. A. B. C. 7. Rozwiàzania zadaƒ od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekreêlaj. 8. Dwie ostatnie strony arkusza sà przeznaczone na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie b dà sprawdzane. Powodzenia! Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w ca oêci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez dyrektorów szkó bioràcych udzia w programie.

2 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 2 Przeczytaj uwa nie tekst. Balbina urodzi a szczeniaki. [...] Tato, jak si urodzi pi ç jednoczeênie, to sà pi cioraczki, prawda? upewni si Karol, ale Karolina zaraz go poprawi a: Nie adne raczki, tylko psiaczki. Nie widzisz, e to sà pi ciopsiaczki? Pi ciopsiaczki! ucieszyli si babcia i tata. Bardzo to adnie wymyêli aê. [...] Trzeba pomyêleç o tym, eby je oddaç w dobre r ce powiedzia a mama, a Karol od razu zaczà liczyç: Jedna pani mówi a, e za swojego psa zap aci a tysiàc z otych. Wi c jakbyêmy sprzedali wszystkie pi ç [...] Tata jakoê tak dziwnie popatrzy na Karola. Chcesz handlowaç psami? No! potwierdzi Karol. Ja ju nawet mówi em ch opakom na podwórku i Romek Paêdziorek powiedzia, e jego rodzice na pewno si zgodzà na kupienie psa. Ale twoi nie zgadzajà si na sprzedanie przerwa mu tata. S ysza eê, co mówi a mama? Pi ciopsiaczki trzeba oddaç w dobre r ce. A Romek Paêdziorek ma z e! poskar y a si pr dko Karolina. On mnie zawsze szczypie! Szczypawa taka! Prawda, e my mu nie oddamy adnego pieska? Oj, nie oddawajmy, tatusiu, nie oddawajmy! Nikomu nie oddawajmy! I rozp aka a si. I wcale nie chcia a s uchaç t umaczeƒ taty, e szeêç psów w domu to naprawd za du o. Jedni majà za du o, a inni wcale. Na przyk ad pani WiÊniewska zamyêli a si babcia i popatrzy a przez okno na kiosk z gazetami. Pani WiÊniewska uk ada a w kiosku gazety. [...] Karolina wytar a nos. Stan a obok babci i myêli: Pani WiÊniewska ma naprawd dobre r ce. Zawsze g aszcze Balbin i zrobi a dla niej serdaczek na drutach, i tak adnie uk ada w kiosku Misie... Wi c mo e dobrze b dzie w dobre r ce pani WiÊniewskiej oddaç tego ma ego, kud atego pieska, który jest podobny do niedêwiadka?. Wanda Chotomska, Pi ciopsiaczki 2

3 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 3 Po przeczytaniu tekstu rozwià zadania. W ka dym zadaniu zaznacz tylko jednà odpowiedê. 1. Ile psów by o w domu po urodzeniu si szczeniàt? A. szeêç B. pi ç C. siedem 2. Jakà nazw Karolina wymyêli a dla szczeniàt? A. pi cioraczki B. pi ciossaczki C. pi ciopsiaczki 3. Komu na pewno spodoba a si nazwa pi ciopsiaczki? A. mamie i babci B. babci i tacie C. tacie i mamie 4. Ile szczeniàt urodzonych przez Balbin by o kud atych? A. ani jedno B. co najmniej jedno C. nie wiadomo 5. Co Karol chcia zrobiç ze szczeni tami? A. oddaç w dobre r ce B. pozostawiç w domu C. sprzedaç 3

4 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 4 6. Oddaç szczeni w dobre r ce, to znaczy daç je komuê, kto: A. zna si na rasach psów. B. bardzo chce mieç psa. C. dobrze si nim zaopiekuje. 7. Dlaczego tata dziwnie popatrzy na Karola? A. Spodoba mu si pomys syna. B. Nie spodoba mu si pomys syna. C. RozÊmieszy go pomys syna. 8. Komu Karolina zgodzi aby si oddaç szczeni? A. Romkowi Paêdziorowi B. babci C. pani WiÊniewskiej 9. Pi ciopsiaczki urodzi y si 1 kwietnia. Kiedy skoƒczy y szeêç tygodni? Skorzystaj z kartek kalendarza. Kwiecieƒ Maj A. 29 kwietnia B. 5 maja C. 13 maja 4

5 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page Karolina przez dwa kwadranse przyglàda a si zabawie szczeniàt. Zacz a obserwacj o O której skoƒczy a? A. o B. o C. o Psy nie sà: A. ssakami. B. ptakami. C. zwierz tami. 12. Karolina chce si dowiedzieç, jak nale y opiekowaç si pi ciopsiaczkami. W której ksià ce powinna poszukaç informacji? A. B. C. 5

6 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page Karolina chce znaleêç w encyklopedii informacje o Wandzie Chotomskiej, autorce tekstu Pi ciopsiaczki. Pod którà literà znajdzie informacje o tej autorce? A. C B. G C. W 14. Karol postanowi napisaç historyjk o szczeni tach. Na kartce zapisa wyrazy, których chcia u yç w opowiadaniu. Zaznacz spis, w którym sà tylko czasowniki. A. szczeka, pilnowa a, pi eczka, urodzi y si, zapiszcza, Êpi, wysz y B. biegajà, skacze, gryz, màdry, pije, podskakujà, ssie C. gonià si, odpoczywajà, lubi, jedzà, zeskakuje, uros y, zaglàda y 15. Wybierz odpowiednie zakoƒczenie zdania: Karolina jest m odsza od Karola o trzy lata, wi c: A. Karol i Karolina sà rodzeƒstwem. B. Karol jest starszy od Karoliny o pi ç lat. C. Karol jest starszy od siostry o trzy lata. 16. Byç czyimê rówieênikiem, to znaczy mieç tyle samo lat. RówieÊnikami mogà byç: A. mama i tata. B. babcia i mama. C. tata i Karolina. 17. Ile nóg majà razem pi ciopsiaczki i ich mama Balbina? Oblicz w pami ci lub zapisz obliczenia w brudnopisie. A. 24 B. 25 C. 20 6

7 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page Karolina i Karol poszli do sklepu po karm dla szczeniàt. Na co koniecznie powinni zwróciç uwag, aby dokonaç dobrego zakupu? Wybierz spis, w którym podano tylko to, co naprawd jest wa ne. A. cena, kolor opakowania, data produkcji, sk ad produktu, przeznaczenie produktu, bezp atny dodatek maskotka dla szczeniaka, szczelne opakowanie B. sk ad produktu, przeznaczenie produktu, data produkcji, data przydatnoêci do spo ycia, cena, szczelne opakowanie C. sk ad produktu, data produkcji, naklejka do kolekcji, data przydatnoêci do spo ycia, cena, opakowanie z wygodnym uchwytem 19. Tata Karoliny ma koleg zwanego Ojbolkiem, który leczy tylko zwierz ta. Kim na pewno nie jest kolega taty Karoliny? A. lekarzem weterynarii B. lekarzem pediatrà C. przyjacielem zwierzàt 20. Szczeni ta muszà otrzymaç szczepionk przeciwko chorobom zakaênym. Do lecznicy pana Ojbolka jest cztery i pó kilometra. Tata zawiezie tam pi ciopsiaczki samochodem, a potem przywiezie je do domu. Jakiej d ugoêci drog pokonajà w obie strony? Oblicz w pami ci lub zapisz obliczenia w brudnopisie. A m B m C m 7

8 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page Balbina zanios a pi cioro swoich dzieci do kojca, chwytajàc je delikatnie za skór na karku. Oblicz, jaki w sumie ci ar przenios a Balbina, wiedzàc, e: jeden z piesków wa y 55 dekagramów, dwa szczeni ta wa à po 50 dekagramów, najci sze szczeni wa y 65 dekagramów, najl ejszy piesek jest o 25 dekagramów l ejszy od najci szego. Zapisz obliczenia. 8

9 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page Kojec, czyli ogrodzenie dla szczeniàt Balbiny, ma kszta t prostokàta o wymiarach podanych na rysunku. 1 m 50 cm 1 m Sprawdê, czy na budow kojca wystarczy y tacie dwie jednakowe deski o àcznej d ugoêci 6 metrów. Zapisz wszystkie obliczenia i odpowiedê. Odpowiedê: Balbin nale y wyprowadzaç na spacer cztery razy dziennie. Ile razy Balbina b dzie na spacerze w ciàgu dziewi ciu dni? Oblicz w pami ci i zapisz odpowiedê w formie zdania. Odpowiedê:... 9

10 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page Zapisz zdanie wykrzyknikowe, które mo na by umieêciç na plakacie zach cajàcym do zaopiekowania si psem ze schroniska dla zwierzàt. 25. Wyobraê sobie, e od kilku dni w twoim domu mieszka Êliczne szczeni. Opowiedz o jego pobycie w twoim domu. Twoja wypowiedê powinna sk adaç si z co najmniej 5 zdaƒ. 10

11 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 11 Brudnopis 11

12 OSKT09-uczen-1 3/17/09 11:15 AM Page 12 Brudnopis 12

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800.

Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. CZAS WALKI DUCHOWEJ Ksià ka jest wyrazem wdzi cznoêci Bogu za 80. rocznic pierwszych objawieƒ or dzia Bo ego Mi osierdzia w P ocku Êw. Faustynie i upami tnieniem 800. rocznicy urodzin b. Salomei. Jest

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated

Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tytuł oryginału: How To Start A Conversation And Make Friends: Revised And Updated Tłumaczenie: Cezar Matkowski Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik

PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1. Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 1 Podr cznik PL_8ed-RBCoverEastEur.qxp 6/25/03 12:02 PM Page 2 Czytajàc ten podr cznik poznasz Magic: The Gathering najlepszà gr karcianà na Êwiecie. Gdy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek

Szkoła twórczego pisania. Jak zostać autorem bestsellerowych książek IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga

Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga Proszę, kup mi psa! Co robić, gdy nasza pociecha chce mieć czworonoga Autor: Cheryl Peterson ISBN: 978-83-246-1817-0 Tytu³ orygina³u: Please, Oh Please Can We Get A Dog? Parents' Guide to Dog Ownership

Bardziej szczegółowo

KLASA II Sprawdzian kompetencji po cz Êci 1. Jesienna szaruga

KLASA II Sprawdzian kompetencji po cz Êci 1. Jesienna szaruga KLASA II Sprawdzian kompetencji po cz Êci 1 Jesienna szaruga Imię i nazwisko klasa Przeczytaj uważnie tekst. (...) Po lekcjach poszliśmy z Krzyśkiem do mnie, żeby spokojnie pomyśleć i wymyśliliśmy, że

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo