Jacek Krochmal. (Warszawa)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Krochmal. (Warszawa)"

Transkrypt

1 Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II red. W. Walczak i K. Łopatecki, Białystok 2010 (Warszawa) Elektroniczne repozytorium Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich na stronie internetowej AGAD Z inicjatywy Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie w dniu 19 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie problemowe nt. Elektroniczne repozytorium: Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich. Przedmiotem spotkania była prezentacja doświadczeń związanych z poszukiwaniami, rejestracją oraz kopiowaniem poloników w archiwach i bibliotekach Szwecji i innych państw basenu Morza Bałtyckiego 1, a także zaproszenie do udziału w projekcie Elektronicznego Repozytorium. Gromadzone są w nim kopie cyfrowe oraz opisy archiwalne poloników znajdujących się w archiwach, bibliotekach i muzeach państw nadbałtyckich. Polonika objęte poszukiwaniami, rejestracją oraz kopiowaniem to zarówno materiały archiwalne źródła historyczne, jak również utwory literackie, ważne dla badań literaturoznawczych. W AGAD od lat jest gromadzony, przechowywany i udostępniany zbiór mikrofilmów poloników, których oryginały znajdują się w archiwach i innych instytucjach za- 1 Jest to kolejny międzynarodowy projekt realizowany przez polskie archiwa państwowe. Najważniejszym z nich jest program Odtworzenie Pamięci Polski (RMP), mający na celu rejestrację poloników z zbiorach zagranicznych; zob. Reconstitution of the Memory of Poland, Warsaw 2000; <dostęp: >.

2 342 granicznych 2. Wykaz tych mikrofilmów jest dostępny na stronie internetowej AGAD (http://www.agad.archiwa.gov.pl/). Prezentowane są na niej także liczne pomoce archiwalne, by wymienić inwentarze Metryki Koronnej 3, a ze zbiorów obcych Księgę Brańską nr 5 (z fondu 1708, Księgi ziemskie i grodzkie brańskie) 4, skopiowaną dzięki współpracy z Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Ponadto AGAD od 2001 r. uczestniczy w międzynarodowym projekcie Archiwum Radziwiłłów 5. W dniu 31 lipca 2009 r. Archiwum Radziwiłłów i kolekcja Biblioteki w Nieświeżu zostały wpisane na międzynarodową listę Pamięci Świata UNESCO. Prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych przynależnych do zasobu Archiwum Głównego, a przechowywanych w zasobach i zbiorach innych podmiotów w kraju i poza jego granicami jest jednym ze statutowych zadań AGAD, jako centralnego archiwum państwa polskiego 6, gromadzącego archiwalia wytworzone do roku Kwerendy przeprowadzane w ramach projektu Elektronicznego Repozytorium pozwolą na rejestrację oraz skopiowanie materiałów archiwalnych stanowiących uzupełnienie zasobu AGAD. Jak wiadomo, podczas wojen polsko-szwedzkich ważna część archiwaliów polskich została zrabowana i wywieziona do Szwecji. Niestety, tylko część z nich zwrócono 7, pozostałe zaś znajdują się w zbiorach archiwów i bibliotek w Szwecji, gdzie od wielu lat są przedmiotem kwerend prowadzonych przez badaczy polskich 8. Dzięki otwartości instytucji szwedzkich 2 Baza danych do zbioru mikrofilmów zagranicznych w AGAD liczy 2379 rekordów. Znajdują się w nim kopie poloników, których oryginały przechowywane są w zbiorach archiwów, bibliotek i muzeów 21 państw. Do AGAD przekazano m.in. mikrofilmy (ponad 100 tys. klatek) wykonane w 1955 r. w archiwach, i bibliotekach szwedzkich przez M. Małowista i A. Mączaka. Ponadto są tam kopie poloników z archiwów innych krajów basenu Morza Bałtyckiego, np. z: Helsinek, Kopenhagi, Petersburga, Rygi i Tartu; zob. A. Mączak, Posiedzenie naukowe działu historii powszechnej Instytutu Historii PAN poświęcone wynikom przeprowadzonych w Szwecji poszukiwań źródłowych, Kwartalnik Historyczny 62 (1955), 6, s ; idem, Wyniki poszukiwań źródłowych dotyczących wojny polsko-szwedzkiej , dokonanych w Szwecji w r. 1955, Przegląd Historyczny 47 (1956), s ; Katalog mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych, z. I, oprac. B. Jagiełło, H. Karczowa, Warszawa 1965, 9-10, 37-44, 57-58, 60; z. II, oprac. B. Jagiełło, D. Majerowicz, Warszawa 1969, s. 7-9, 22-27, 33-35; z. III, oprac. T. Kurowski, D. Majerowicz, Warszawa 1973, s. 44, 59-70; z. IV, oprac. T. Kurowski, D. Majerowicz, Warszawa 1976, s , 93; z. V, oprac. E. Kobierska-Motasowa, H. Diupero, Warszawa 1982, s , , ; z. VIII, oprac. J. Godlewska, B. Kubiczek, Warszawa 1992, s , Zob. <dostęp: >. 4 Zob. <dostęp: >. 5 Projekt Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski jest realizowany we współpracy z archiwami Białorusi, Litwy, Ukrainy oraz Rosji i Finlandii; zob. oraz ar.html#projekt <dostęp: >. 6 Zob. Statut AGAD, par. 2, pkt 2, ust. 3, <dostęp: >. 7 W trakcie wojen z lat , i Szwedzi wywieźli z terenu Rzeczypospolitej zbiory 67 bibliotek i 16 archiwów; zob. D. Matelski, Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. Archiwa księgozbiory dzieła sztuki pomniki, Poznań 2003, s , Tekst ten został opublikowany także w innych pracach tego autora, por. idem, Straty polskich dóbr kultury w wojnach ze Szwecją w XVII i XVIII wieku oraz próby ich restytucji, Archeion 106 (2003), s ; idem, Grabież dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej Obojga Narodów ( ), Poznań 2005, s Literaturę przedmiotu zestawia i omawia D. Matelski, Straty, s ; zob. ponadto J. Trypućko, Polonica vetera Upsaliensia: catalogue des imprimés polonais ou concernant la Pologne des XV e, XVI e, XVII e et XVIII si ecles conservés a la Bibliotheque de l Université Royale d Upsala, Uppsala 1958.

3 Elektroniczne repozytorium Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich możliwe jest kopiowanie poloników, a tym samym uzupełnienie luk istniejących w zasobie archiwów polskich. Warto dodać, że usytuowanie Elektronicznego Repozytorium poloników w AGAD spowoduje, że kopie cyfrowe materiałów archiwalnych przekazywane przez uczestników projektu zostaną poddane fachowemu opracowaniu od strony archiwalno-metodycznej. Repozytorium kopii cyfrowych będzie zatem odpowiednikiem zbioru mikrofilmów poloników z archiwów zagranicznych, gromadzonych i udostępnianych w AGAD. Opisy materiałów archiwalnych oraz ich skany zgomadzone w Elektronicznym Repozytorium będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych polonikami przechowywanymi w archiwach i bibliotekach państw basenu Morza Bałtyckiego. Doświadczeniami zdobytymi podczas kwerend w archiwach krajów nadbałtyckich podzielili się uczestnicy wspomnianego spotkania. Prof. Edward Mierzwa (Instytut Badań nad Parlamentaryzmem w Piotrkowie Trybunalskim) zaprezentował wyniki, prowadzonych wspólnie ze swymi współpracownikami, poszukiwań poloników w archiwach i bibliotekach w Szwecji. Zwrócił uwagę, że w archiwach państwowych w Szwecji obowiązuje zasada umożliwiająca użytkownikom samodzielne kopiowanie (fotografowanie) materiałów archiwalnych własnym sprzętem. Fotografowanie zabronione jest natomiast w bibliotekach. Dużym utrudnieniem podczas kwerend jest dość ogólny stan opracowania archiwaliów. Jednostki archiwalne nie są wewnętrznie uporządkowane a inwentarze są bardzo ogólne (niekiedy brakuje dat skrajnych, a nawet tytułów jednostek archiwalnych). O otwartości strony szwedzkiej może świadczyć zgłoszona przez nią propozycja powołania polsko-szwedzkiego zespołu badawczego zajmującego się poszukiwaniami, rejestracją i kopiowaniem poloników. Strona szwedzka zaoferowała wstępnie, że do prac w zespole tym może być skierowanych dwu archiwistów specjalizujących się w neografii, którzy będą pomocni przy odczytywaniu XVII- i XVIII-wiecznych dokumentów. Podczas poszukiwań zespół prof. Mierzwy przyjął zasadę, by jednostki archiwalne, w których znajdują się polonika, kopiować w całości (w tym akta nie dotyczące spraw polskich) przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego. Przy pracach tych pomijano natomiast materiały (tj. nie kopiowano ich), które zostały opublikowane przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera i Jana Łosia 9 oraz zostały zmikrofilmowane na zamówienie prof. Mariana Małowista i Antoniego Mączaka w 1955 r. 10 Wyniki poszukiwań zespołu prof. Mierzwy, utrwalone na 7 płytach CD zawierających skopiowane archiwalia, zostały przekazane do Elektronicznego Repozytorium w AGAD. Wkrótce (po uzyskaniu zgody Riksarkivet) zostaną udostępnione na stronie internetowej. Prof. Alina Nowicka-Jeżowa (UW) oraz prof. Dariusz Chemperek (UMCS w Lublinie) przedstawili doświadczenia związane z poszukiwaniami w archiwach szwedzkich barokowych dzieł literackich, w tym pamiętników. Część z nich została już wydana dru- 9 Zob. E. Barwiński, L. Birkenmajer, J. Łoś, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności, Kraków-Warszawa A. Mączak, Posiedzenie naukowe, s ; idem, Wyniki poszukiwań źródłowych, s

4 344 kiem 11, kolejne czekają na edycję. Niezależnie od tego zadeklarowali gotowość przekazania zgromadzonych skanów (wszystkie zostały wykonane w sposób legalny) do Elektronicznego Repozytorium w AGAD. Prof. Wojciech Krawczuk (UJ), wydawca sumariusza księgi wpisów kancelarii koronnej z lat ze zbiorów sztokholmskiego Riksarkivet 12, podkreślił że w repozytorium powinny znaleźć się polonika nie tylko z archiwów szwedzkich, ale także z archiwów i bibliotek innych państw nadbałtyckich. W tym kontekście dr Michał Kulecki (AGAD) zreferował wyniki swych poszukiwań przeprowadzonych w 1995 r. w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym (Latvijas Valsts vēstures arhīvs) w Rydze. Kwerendą objęto Kolekcję dokumentów pergaminowych i papierowych (fond 5561) oraz zespół akt Towarzystwa Starożytności w Rydze (fond 4038), w których zarejestrowano łącznie 148 dokumentów, w większości królewskich, z lat Inwentarz tych materiałów jest dostępny na stronie internetowej AGAD 13. Dr Wojciech Walczak (UwB) zaproponował, aby powołany został zespół roboczy, zajmujący się koordynacją wymiany informacji o kwerendach w poszczególnych archiwach, a także gromadzeniem i udostępnianiem wyników tych poszukiwań. Prof. W. Krawczuk zwrócił uwagę, że w spotkaniu zabrakło przedstawicieli środowisk specjalizujących się w badaniach nad Skandynawią, m.in. z UMK w Toruniu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzgodniono, że skierowane zostanie do nich zaproszenie do włączenia się do projektu Elektronicznego Repozytorium. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć wymiany informacji o odszukanych polonikach, w tym udostępnienie ich inwentarzy (katalogów), opisów archiwalnych oraz kopii cyfrowych, które będą gromadzone i udostępnianie w Elektronicznym Repozytorium. Będzie ono uzupełniane w miarę przekazywania informacji o polonikach oraz ich skanów. 11 Zob. A. Nowicka-Jeżowa, Polonika w zbiorach Skokloster. Historia zbioru i studia nad polonikami, Warszawa 2005; Polonika w Riksarkivet Skoklostersamlingen, red. A. Nowicka-Jeżowa, t. I: A. Nowicka-Jeżowa, E. Teodorowicz-Hellman, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen, Warszawa 2006; t. II: Sprawa smoleńska. Z literatury okolicznościowej pierwszej połowy XVII wieku. Ze zbiorów Archiwum Narodowego Szwecji Skoklostersamlingen, wyd. M. M. Kacprzyk, Warszawa 2006; t. III: Pamiątka rycerstwa sarmackiego i senatorów Obojga Narodów przy żałosnej śmierci Jana Karola Chodkiewicza. Ze zbiorów rękopiśmiennych poloników Archiwum Narodowego Szwecji Skoklostersamlingen, wyd. D. Chemperek, Warszawa 2006; t. IV: S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006; Polonika w Archiwum Narodowym Szwecji. Kolekcja Skokloster i inne zbiory. Polonica in the Swedish National Archives. The Skokloster Collection and Other Materials, red. A. Nowicka-Jeżowa, E. Teodorowicz- Hellman, Stockholm Slavic Papers 14, 2007; J. Kunowski, Ekspedycyja inflantska 1621 roku, oprac. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2007; Polonika, red. D. Chemperek, t. I: Polonika ze zbiorów zamku Skokloster. Katalog, oprac. M. Eder, współpr. E. W. Berg, Warszawa W. Krawczuk, Sumariusz Metryki Koronnej [Seria Nowa, t. I], Księga wpisów kancelarii koronnej podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat ze zbiorów sztokholmskiego Riksarkivet sygnatura Skokloster E[nskilda] 8636, Kraków 1999; idem, Księga wpisów Metryki Koronnej z lat w szwedzkim Riksarkivet, Archeion 94 (1995), s Księga ta nie została zwrócona Polsce po pokoju oliwskim (1660) i była nieznana badaczom polskim aż do czasu misji E. Barwińskiego, L. Birkenmajera i J. Łosia (1914). Obecnie mikrofilm tej księgi znajduje się w AGAD. 13 <dostęp: >.

5 Elektroniczne repozytorium Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich Co oczywiste, omawiany projekt powinien być realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi, w których zbiorach znajdują się polonika. Jego założeniem jest bezpłatne pozyskiwanie materiałów do Elektronicznego Repozytorium oraz swobodny dostęp do nich za pośrednictwem strony internetowej AGAD. Duży nacisk przy pozyskiwaniu kopii cyfrowych materiałów archiwalnych położony został na ich legalne kopiowanie oraz udostępnianie. Chodzi tu zwłaszcza o uzyskanie zgody instytucji, w której przechowywane są oryginały zarówno na kopiowanie archiwaliów, jak również na ich udostępnienie na stronie internetowej AGAD. Jest zrozumiałe, że kopiowane archiwalia muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne, umożliwiające ich prezentację, w tym odczytanie treści zapisu. Z oczywistych względów każdy skan musi być opisany zgodnie ze standardami archiwalnymi, umożliwiającymi identyfikację skopiowanego materiału. W AGAD opracowano już minimalne wymagania opisu archiwalnego kopii cyfrowych 14, zgodnego z międzynarodowym standardem archiwalnym ISAD(G) 15, jak również minimalne wymagania techniczne dotyczące fotografowania materiałów archiwalnych 16. Są one dostępne na stronie internetowej projektu 17. Przekazując informacje o celach i zadaniach projektu Elektronicznego Repozytorium poloników zapraszam do udziału w nim wszystkich badaczy poszukujących materiałów archiwalnych o proweniencji polskiej w zbiorach zagranicznych. Od ich zaangażowania w znacznej mierze zależeć będzie powodzenie tej inicjatywy. Elektroniczne Repozytorium poloników, w miarę napływu nowych materiałów, będzie wzbogacane o kolejne kopie i opisy archiwaliów. Informacje o nich będą dostępne na stronie internetowej AGAD. 14 Opis ten zawiera następujące informacje: Sygnatura (kraj, miasto, archiwum, zespół, seria); Tytuł (w tytule zwykle zawiera się nazwa twórcy); Data/Daty (jeżeli rozwinięta to: YYYY MM DD); Poziom opisu (zespół, seria, podseria, jednostka); Treść (może być wymienna z tytułem, zależy od poziomu opisu); Język / Języki; Opis zewnętrzny (rozmiary opisywanego obiektu); Uwagi; Mikrofilm / Scan; zob. szerzej: <dostęp: >. 15 Por. ISAD (G). Międzynarodowy standard opisu archiwalnego. Część ogólna. Wersja 2, Norma przyjęta przez Komitet ds. standaryzacji opisu Sztokholm, Szwecja, września 1999 r., tłum. i oprac. wersji pol. H. Wajs, Warszawa Zalecenia dotyczące fotografowania materiałów archiwalnych opracował Karol Zgliński, kierownik sekcji reprografii AGAD. Powinny one gwarantować: bezstratny format plików (RAW, TIF, JPG z minimalną kompresją); stosowanie maksymalnej dostępnej rozdzielczości matrycy; jak najniższa czułość ISO (max. 100); wykonywanie zdjęć ze statywu; obiektyw na statywie ustawiony prostopadle do fotografowanego obiektu; ogniskowa min. 50 mm (w przeliczeniu na klatkę filmu małoobrazkowego); przysłona w przedziale 8 11; stosowanie jednolitego tła o neutralnym kolorze; stałe, równomierne oświetlenie (nie błyskowe); manualne zmierzenie balansu bieli; manualne zmierzenie parametrów ekspozycji i stosowanie takich samych parametrów do wszystkich fotografii; przy fotografowaniu obiektów, które wymagają rozprostowania (np. dokumenty pergaminowe), nie należy zasłaniać tekstu fotografowanego obiektu; w celu rozprostowania/przytrzymania fotografowanego obiektu dopuszczalne jest stosowanie klipsów (klamerek), jednak nie należy zaciskać ich bezpośrednio na obiekcie; fotografowane obiekty powinny być płasko ułożone na stole; zadbanie o poprawną kompozycję (nie umieszczanie w kadrze zbędnych przedmiotów, równe ułożenie obiektu na stole itp.); zdalne wyzwalanie migawki lub za pomocą samowyzwalacza; przy fotografowaniu pieczęci należy doświetlić je z boku, w celu wydobycia treści; zob. <dostęp: >. 17 Dzięki inicjatywie AGAD oraz Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy z siedzibą w Białymstoku, w 2010 r. powstała baza Repozytorium Cyfrowego Poloników (www.repcyfr.pl, w oparciu o oprogramowanie dlibry 4.0, w którym gromadzone są kopie poloników znajdujących się poza granicami RP. Będzie ona sukcesywnie uzupełniana o archiwalia, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum (przyp. Redakcji).

6 346 The electronic repository Polonica in the collections of the Baltic states on the AGAD website Summary On Feb , on the initiative of the Central Archives of Historical Records, a meeting was held on the subject Electronic Repository: Polonica in the collection of the Baltic states. The subject of the meeting was the presentation of the experience of exploring and copying Polonica in archives and libraries in Sweden and other countries around the Baltic Sea. Polonica included in the exploration are both archival materials - historical sources- as well as important works of literature for literary studies. Participants at the meeting declared their willingness to exchange information about Polonica discovered thus far, including access to their catalogs, archival descriptions and digital copies, which will be stored in a shared Electronic Repository on the AGAD website (http://www.agad.archiwa.gov.pl/nauka/polonica_nadbaltyckie.html). The repository will be constantly updated as information about Polonica and digital copies are transferred. The need for legal permission to share digital copies of Polonica in foreign collections, the need to standardiz archival descriptions and the definition of minimum technical requirements for digital copies were stressed. The repository of digital copies will be equivalent to a set of Polonica from foreign archives microfilms collected and made available in AGAD. The project will be available to individuals interested in the Polonica stored in the archives and libraries of Baltic Sea Basin countries. Translated by Lech Czerski & Sheila Callahan

Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne

Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne Białystok wzbogacił się o kolejne zasoby archiwalne Na ręce Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno naczelny dyrektor archiwów państwowych Władysław Stępniak przekazał kolejną partię kopii

Bardziej szczegółowo

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku

Projekt Baltic Connections, 20 kwietnia 2010 Stanislaw Flis, SAP Oddział w Gdańsku Plan prezentacji: Cele projektu, Zakres projektu, Chronologia realizacji projektu, Uczestnicy projektu, Strona Internetowa projektu oraz baza danych, Przewodnik w języku angielskim, Przewodnik w języku

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Maciej Gajewski. Proces digitalizacji materiałów archiwalnych

Maciej Gajewski. Proces digitalizacji materiałów archiwalnych Maciej Gajewski Proces digitalizacji materiałów archiwalnych 1. Organizacja procesu digitalizacji 2. Etapy procesu digitalizacji 1. Organizacja procesu digitalizacji Literatura przedmiotu Analiza możliwości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem mojego komunikatu naukowego jest prezentacja dwóch katalogów BIBLIOTHECAE NEONATAE ALBO DZIEDZICTWO ODZYSKANE, Wacław Walecki

Przedmiotem mojego komunikatu naukowego jest prezentacja dwóch katalogów BIBLIOTHECAE NEONATAE ALBO DZIEDZICTWO ODZYSKANE, Wacław Walecki Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. II red. W. Walczak i K. Łopatecki, Białystok 2010 Wacław Walecki (Kraków) BIBLIOTHECAE NEONATAE ALBO DZIEDZICTWO ODZYSKANE, czyli

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do Zarządzenia nr 10 z dn. 29.07.2016 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Zakres usług 1 1. Archiwum

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Katarzyna Szczepaniec Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ Dokumenty Analogowe i Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH ŚWIADCZONYCH W ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Cennik określa zasady świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO*

ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* ZARYS HISTORII ARCHIWUM DOKUMENTACJI MECHANICZNEJ/ NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO* 1. Początki Archiwum Dokumentacji Mechanicznej powołano na mocy zarządzenia prezesa Rady Ministrów nr 199 z dn. 16.08.1955

Bardziej szczegółowo

ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie. Dawid Żądłowski 2017

ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie. Dawid Żądłowski 2017 ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie Dawid Żądłowski 2017 Cyfrowe Archiwum - definicja Pod pojęciem archiwum cyfrowe (repozytorium) należy rozumieć system złożony z osób

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAD TWORZENIEM PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. zawarte w dniu 17 lipca 2007 r.,

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAD TWORZENIEM PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. zawarte w dniu 17 lipca 2007 r., Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 do Porozumienia o Współpracy nad Tworzeniem Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej zawartego w dniu 17 lipca 2007 r. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAD TWORZENIEM PODKARPACKIEJ BIBLIOTEKI

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej

Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Źródła informacji prawniczej w Bibliotece Sejmowej Zenon Mikos Anna Sadoch X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane, 22-25 września 2009 r. Dziewięćdziesiąt lat Biblioteki Sejmowej Listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego Załącznik Nr 1 do decyzji Dyrektora CAW Nr 42 z dnia 27 marca 2015 r. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego 1 1. Materiały archiwalne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI. Zakres usług 1

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI. Zakres usług 1 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi nr 1 z 18 stycznia 2008 r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ŁODZI Zakres usług 1 1. Archiwum Państwowe w Łodzi (zwane

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 242. ds. Informacji i Dokumentacji

PLAN DZIAŁANIA KT 242. ds. Informacji i Dokumentacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji STRESZCZENIE Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji został powołany w 1994 roku (wówczas pod nazwą: Normalizacyjna Komisja Problemowa

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA RĘKOPIŚMIENNYCH I DRUKOWANYCH POLONIKÓW W ZBIORACH ZAGRANICZNYCH PROBLEM WCIĄŻ OTWARTY

REJESTRACJA RĘKOPIŚMIENNYCH I DRUKOWANYCH POLONIKÓW W ZBIORACH ZAGRANICZNYCH PROBLEM WCIĄŻ OTWARTY PIOTR TAFIŁOWSKI Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin REJESTRACJA RĘKOPIŚMIENNYCH I DRUKOWANYCH POLONIKÓW W ZBIORACH ZAGRANICZNYCH PROBLEM WCIĄŻ

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Akty prawne obowiązujące w archiwach zakładowych instytucji PAN (zmiany w

Bardziej szczegółowo

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH

Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański. 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH Zakład Archiwistyki Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: DZIEJE I WSPÓŁCZESNA ORGANIZACJA ARCHIWÓW POLSKICH specjalizacja archiwalna I rok, studia stacjonarne 2. Ilość godzin: 30 godz. 4.

Bardziej szczegółowo

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS

Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa. Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Zasoby Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - moduł dla nauki i społeczeństwa Bogusław Kasperek, Stanisława Wojnarowicz Biblioteka Główna UMCS Przed projektem Lubelska Biblioteka Wirtualna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW

Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. The archival science and records management. The cours of archival theory and praxis Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym

Bardziej szczegółowo

IX Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

IX Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej IX Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Budowa zasobu prasy regionalnej w ŚBC przez Bractwo Gwarków Katowice, 10 grudnia 2015 r. Bractwo Gwarków BG jest Uczestnikiem ŚBC od 5 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Doświadczenia i problemy

Opracowanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Doświadczenia i problemy Opracowanie zasobu Archiwum Głównego Akt Dawnych Doświadczenia i problemy dr Jacek Krochmal zastępca dyrektora AGAD Podstawowe informacje o AGAD 1808 powstało Archiwum Ogólne Krajowe pierwsze polskie archiwum

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access

Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Prawne aspekty publikowania obiektów cyfrowych w modelu Open Access Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Lovells H. Seisler sp.k.

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ

CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO. Dr hab. Aleksandra SKRABACZ CENTRALNA BIBLIOTEKA WOJSKOWA JAKO KRAJOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI PUBLIKACJI NATO RTO Dr hab. Aleksandra SKRABACZ GŁÓWNA KSIĄŻNICA WOJSKA POLSKIEGO GROMADZĄCA MATERIAŁY BIBLIOTECZNE CBW ŁĄCZYMY TEORIĘ Z PRAKTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Bazy Biblioteki Narodowej

Bazy Biblioteki Narodowej Bazy Biblioteki Narodowej Wyszukiwanie i gromadzenie informacji Opracowała: Jolanta Nowakowska Biblioteka Narodowa al. Niepodległości 213 02-086 Warszawa tel. (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE. Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych EUROPEJSKIE CYFROWE MATERIAŁY EDUKACYJNE Ewa Rosowska Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Program Wspólnotowy eten -Deploying Trans-European e-services for All Czas trwania projektu Sierpień 2005 -

Bardziej szczegółowo

Krok w stronę cyfrowej humanistyki infrastruktura IT dla badań humanistycznych

Krok w stronę cyfrowej humanistyki infrastruktura IT dla badań humanistycznych Krok w stronę cyfrowej humanistyki infrastruktura IT dla badań humanistycznych Adam Dudczak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe maneo@man.poznan.pl Humanistyka cyfrowa The digital humanities is

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 0 lutego 0 r. Pozycja 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) z dnia 6 stycznia 0 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

*Noark 5. Ramy prawne. Opr. Anna Bińkowska

*Noark 5. Ramy prawne. Opr. Anna Bińkowska *Noark 5 Ramy prawne Opr. Anna Bińkowska Noark 5 musi zapewnić użytkownikowi łatwość dostosowywania i efektywność w ramach istniejącej struktury prawnej. Użytkownicy Noark 5 muszą również mieć świadomość

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Studia podyplomowe:

INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Studia podyplomowe: INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI Studia podyplomowe: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. The archival science and records management. The cours of archival

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 30.04.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na digitalizację zbiorów baletowych Teatru

Bardziej szczegółowo

STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków Załącznik do zarządzenia Nr 54 Ministra Kultury z dnia 14 października 2002 r. STATUT Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków I. Postanowienia ogólne 1. Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi

STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. STATUT Muzeum Sztuki w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Muzeum Sztuki w Łodzi, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 196 11202 Poz. 1161 1161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa skrytka nr 365 tel. 22 537 41 58 fax 22 621 19 68 biblioteka@koszykowa.pl Warszawa, dnia.. POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Preambuła I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. 1 1. Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie udostępnia nieodpłatnie przechowywane materiały archiwalne dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. 1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Zaproszenie do złożenia oferty. 1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 20.12.2013 roku Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000,00 Euro na digitalizację zbiorów archiwalnych Teatru Wielkiego Opery

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. 1. Cel i przedmiot procedury. 2. Zakres procedury. 3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze. 4. Składniki dokumentacji objęte procedurą

Strona 1/6. 1. Cel i przedmiot procedury. 2. Zakres procedury. 3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze. 4. Składniki dokumentacji objęte procedurą Strona 1/6 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury jest określenie sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystania dokumentów i innych informacji dotyczących procesu kształcenia na Wydziale Elektroniki

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU R E G U L A M I N ARCHIWUM UNIWERSYTECKIEGO na podstawie 19 ust. 1 Statutu U M K Senat u c h w a l a, co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Archiwum Uniwersyteckie,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI

Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI Warsztaty fotograficzne dla seniorów i seniorek MILANÓWEK 2013 Sylwia Nikko Biernacka SKRÓT TECHNIKI TROCHĘ TECHNIKI Przysłona (źrenica) regulowany otwór w obiektywie pozwalający na kontrolę ilości padającego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej

Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r. I. Filmowanie pomieszczeń II. Wynajmowanie pomieszczeń III. Udostępnianie obiektów do reprodukcji lub filmowania

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego Załącznik Nr 1 do decyzji Dyrektora CAW Nr 4 z dnia 15 stycznia 2016 r. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Udostępniania Akt Centralnego Archiwum Wojskowego 1 1. Materiały archiwalne

Bardziej szczegółowo

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W uzgodnieniu: Załącznik do uchwały Nr 443/08 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządu Województwa Małopolskiego Bogdan Zdrojewski z dnia 29 maja 2008 roku STATUT MUZEUM - NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF)

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Anna Laszuk,, Zakopane, 26 września 2007 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G) wersja 1 1993 r. 4 bloki, 27 elementów w opisu

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik archiwista 348[02] Czerwiec [02] Strona 1 z 19

Komentarz Technik archiwista 348[02] Czerwiec [02] Strona 1 z 19 348[02]-01-122 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Załączniki zamieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 Strona 8 z 19 W pracy egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących.

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących. Treść dokumentu: Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej. Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących. Nazwa dokumentu: warunki_wplywu_obiektow

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie REGULAMIN Udostępniania Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Na podstawie Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie ustala się szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Jolanta B. Kucharska Maria Miller Małgorzata Wornbard. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Jolanta B. Kucharska Maria Miller Małgorzata Wornbard. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Różne aspekty opisu dokumentów ikonograficznych w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej na przykładzie kolekcji fotografii Henryka Poddębskiego Jolanta B. Kucharska Maria Miller Małgorzata Wornbard

Bardziej szczegółowo

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1 Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu archiwalnego,

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r.

RAFAŁ MICHOŃ. rmichonr@gmail.com. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. RAFAŁ MICHOŃ rmichonr@gmail.com Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju O4.09.2015 r. - Główne zagadnienia (ekspozycja, czułość, przysłona, głębia ostrości, balans

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.wroc.pl Wrocław: Zakup aparatury do digitalizacji ZP-20/10/2012 Numer ogłoszenia: 402944-2012;

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług archiwalnych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku

Zasady świadczenia usług archiwalnych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku Zasady świadczenia usług archiwalnych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku I. ZAKRES USŁUG ARCHIWALNYCH II. CZYNNOŚCI NIEBĘDĄCE USŁUGAMI ARCHIWALNYMI 1. Archiwum Państwowe w Toruniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze

STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej Górze W uzgodnieniu: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik do uchwały Nr 116/756/2000 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2000 r. z późn. zm. STATUT Muzeum Ziemi Lubuskiej W Zielonej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy metadanych opisu muzealiów. Seminarium - Digitalizacja Obiektów Muzealnych - Warszawa 2013-01-22

Międzynarodowe standardy metadanych opisu muzealiów. Seminarium - Digitalizacja Obiektów Muzealnych - Warszawa 2013-01-22 Międzynarodowe standardy metadanych opisu muzealiów ATHENA: Report On Existing Standards Applied By European Museums (1ed.) ATHENA: Digitisation: Standards Landscape for European Museums, Archives, Libraries

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Wojska w Białymstoku w celu przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku

STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 9 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2005 r. STATUT Muzeum Narodowego w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Narodowe w Gdańsku, zwane dalej Muzeum,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego UWAGA! Zgodnie z art. 4 ustęp 1. punkt 2) i 5) ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100

A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 A2 Edycja informacji zmiana parametrów ekspozycji aparatem fotograficznym NIKON D3100 Ekran informacji Opracował: Andrzej Kazimierczyk, Namysłów 2013 Wizjer 1. Tryb fotografowania zmieniamy pokrętłem trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 18 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

Opłaty za odpisy lub kopie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania... 9

Opłaty za odpisy lub kopie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania... 9 SPIS TREŚCI Zakres usług... 2 Tryb wykonywania usług... 3 Opłaty za usługi reprograficzne... 6 Opłaty za odpisy i wypisy... 8 Opłaty za wyszukiwanie informacji... 8 Opłaty za odpisy lub kopie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14. 11. 2011 r. (poz. 76) Statut Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Łazienki

Bardziej szczegółowo

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Digitalizację zdjęć dokumentacyjnych zbiorów, w ramach realizacji projektu Centrum Konserwacji

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka społeczna

Archiwistyka społeczna Archiwistyka społeczna Ośrodek KARTA w Warszawie Niezależna, pozarządowa organizacja zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Środowisko

Bardziej szczegółowo

zewidencjonowany 0 1 2 3 4 5 6 zespoły (zbiory) 01 Dział 2. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO Dział 2 część A. Kategorie kwerend razem:

zewidencjonowany 0 1 2 3 4 5 6 zespoły (zbiory) 01 Dział 2. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO Dział 2 część A. Kategorie kwerend razem: Nazwa i adres jednostki Numer identyfikacyjny REGON Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH KN-1 działalność archiwalna według stanu na dzień 31 grudnia 201

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

darmowy fragment Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie II, Rybnik 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone!

darmowy fragment Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie II, Rybnik 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone! m r a d PATRONI MEDIALNI: e m g a r f y w o t n PARTNERZY: SPONSOR: Ochrona Danych Osobowych. Poradnik dla przedsiębiorców Niniejsza pubikacja chroniona jest prawami autorskimi. Dystrybucja publikacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U. 2012r. poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych

Bardziej szczegółowo

Budowa, zasada działania i podstawowe parametry cyfrowego aparatu fotograficznego. Część 1

Budowa, zasada działania i podstawowe parametry cyfrowego aparatu fotograficznego. Część 1 Budowa, zasada działania i podstawowe parametry cyfrowego aparatu fotograficznego Część 1 Podstawowe elementy aparatu cyfrowego Matryca światłoczuła Układ optyczny (obiektyw) Procesor sygnałowy 2 Zasada

Bardziej szczegółowo

Korekta OCR problemy i rozwiązania

Korekta OCR problemy i rozwiązania Korekta OCR problemy i rozwiązania Edyta Kotyńska eteka.com.pl Kraków, 24-25.01.2013 r. Tekst, który nie jest cyfrowy - nie istnieje w sieci OCR umożliwia korzystanie z materiałów historycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku

Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Publikacje współczesne w realiach biblioteki cyfrowej technicznej szkoły wyższej wokół pewnego przypadku Jarosław Gajda (Biblioteka Politechniki Lubelskiej) Twórcy a biblioteki cyfrowe Problemy z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy:

Wystawa i konferencja posiadają patronat honorowy: Konferencję poprzedziła wystawa Archiwa warszawskie dawniej i dziś (Warszawa, Galeria Plenerowa, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście, róg Traugutta, 22 września 21 października 2011 r.). Wystawa i konferencja

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin

rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin dr Marzena Liedke rok akademicki 2008/2009 Program zajęć z przedmiotu Źródłoznawstwo specjalizacja archiwistyczna, II r. historii 15 godzin Wymagania na kolokwium z przedmiotu Źródłoznawstwo historyczne

Bardziej szczegółowo