Zaproszenie do złożenia oferty. 1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia oferty. 1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia roku Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty ,00 Euro na digitalizację zbiorów archiwalnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w ramach projektu Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe. (rodzaj zamówienia: usługa) 1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Teatr Wielki - Opera Narodowa Plac Teatralny 1, Warszawa 2. Cel zadania Teatr Wielki Opera Narodowa przystępując do budowy cyfrowego archiwum planuje poddać digitalizacji część cennego zbioru dokumentującego historię spektakli operowych i Konkursu Moniuszkowskiego oraz odbudowę gmachu teatru po II wojnie światowej. Zadanie ma na celu zabezpieczenie materiałów oryginalnych oraz udostępnienie ich w wersji cyfrowej na portalu wzbogaconym o odpowiednie narzędzia wyszukiwawcze. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja ok obiektów płaskich (na które składa się łącznie ok stron), z uwzględnieniem wymagań określonych poniżej oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami digitalizacji zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia ofertowego. Zakres prac obejmować będzie: a) instalację sprzętu w siedzibie Zamawiającego, b) przygotowanie dokumentów do digitalizacji, c) przygotowanie stacji roboczej, d) skanowanie około 7420 stron obiektów płaskich, w tym: - ok stron do formatu A1, - ok. 540 stron powyżej formatu A1 (do B0); e) obróbkę graficzną zdjęć obejmującą wyrównanie ewentualnych odkształceń zdjęć i kadrowanie mające na celu usunięcie tła wokół obiektu skanowanego, z pozostawieniem ramki tła; str. 1

2 f) kontrolę merytoryczną i jakościową skanów, g) wykonanie kopii roboczych w formacie PDF lub JPG, h) wykonanie kopii prezentacyjnych, przeznaczonych do udostępniania na stronie internetowej o niższych parametrach w formacie PDF, i) zapisanie plików wg ustalonej struktury katalogów dla zdigitalizowanych materiałów, z zastrzeżeniem aby nazwa pliku była tożsama z sygnaturą obiektu umieszczoną na jego odwrocie i uzupełniona o datę premiery, tytuł spektaklu oraz numer kolejny skanu; j) zapisanie plików wzorcowych oraz kopii użytkowych zeskanowanych dokumentów na dyskach zewnętrznych Zamawiającego, k) opisanie (katalogowanie i indeksowanie) 5500 skanowanych obiektów w elektronicznych formularzach, których wzór znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia. 4. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 marca 2014 roku. 5. Warunki płatności Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna na podstawie faktury wystawionej po sporządzeniu i podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego, określającego rzeczywistą ilość wykonanych i opracowanych przez Wykonawcę stron skanów, przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do dzieł wykonanych w ramach niniejszego zamówienia oraz udzieli na nie 24-miesięcznej gwarancji począwszy od dnia podpisania Protokołu odbioru. Wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko za czynności faktycznie wykonane i przyjęte przez Zamawiającego. 6. Warunki udziału a) Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 3 usługi polegające na skanowaniu minimum 7000 stron zasobów archiwalnych i muzealnych, w tym starodruków, poświadczone dokumentami potwierdzającymi właściwe wykonanie tych prac. Na potwierdzenie spełnienia warunków jak wyżej, Wykonawca załączy do Oferty wykaz zrealizowanych usług wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 1. b) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim profesjonalnym sprzętem do digitalizacji umożliwiającym realizację zamówienia, w tym m.in. posiadać skaner płaski ze stołem o wielkości nie mniejszej niż 100X70 cm i aparat cyfrowy do fotografowania oprawionych w ramy obrazów i tableau. Z uwagi na wartość historyczną części zasobu muzealnego wymaga się, aby usługa skanowania tych obiektów została wykonana na skanerach o zimnym, bezpiecznym oświetleniu (bez promieniowania ultrafioletowego i promieniowania podczerwonego). Istotne dla bezpieczeństwa digitalizowanych zbiorów jest również uniknięcie ich nadmiernego i zbędnego ucisku lub zgniatania, dlatego płyta dociskowa skanerów powinna posiadać możliwość regulacji siły docisku*. c) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim oświetleniem do fotografowania obrazów wraz z dodatkowym sprzętem w postaci uchwytów, podestów i stołów do ekspozycji, statywów, oświetlaczy str. 2

3 i światłomierzy)*. d) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obróbki graficznej i konwersji plików oraz opisania zasobów w bazie danych, której wzór stanowi załącznik nr 3). * e) Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w digitalizacji zbiorów archiwalnych i muzealnych, kontroli jakości oraz opisywaniu zbiorów*. Na potwierdzenie spełnienia warunków jak wyżej, Wykonawca załączy do Oferty listę osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności. * Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca dołączy do Oferty listę sprzętu przeznaczonego do realizacji przedmiotowego zamówienia. 7. Sposób przygotowania Oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres w nieprzekraczalnym terminie: do dnia roku, do godziny (decyduje data wpływu). W formularzu oferty należy podać cenę digitalizacji wraz z opracowaniem 1 strony obiektu (netto i brutto) niezależnie od formatu (w zakresie, o którym mowa w niniejszym zapytaniu). Ponadto cena za digitalizację 1 strony obiektu musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: wykonanie przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, transport i ubezpieczenie sprzętu, obróbkę graficzną, kontrolę jakości, konwersję formatów plików do wersji roboczej i użytkowej, opisanie metadanych do 5500 obiektów, przekazanie praw autorskich i udzielenie 12-miesięcznej gwarancji na wykonane dzieła. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane i przyjęte przez Zamawiającego skany stron, przy czym szacowana ilość obejmuje ok stron. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty/skany dokumentów: 1) Wypełniony i podpisany formularz Oferty, 2) Wykaz zrealizowanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków doświadczenia wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie, 3) Listę sprzętu, przeznaczonego do wykonania zamówienia, o którym mowa w punktach 6 b,c,d zapytania. 4) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert. Dodatkowo informujemy, że Teatr Wielki Opera Narodowa zawiera umowy na postawie własnych wzorów umów stosowanych w TW-ON. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający str. 3

4 zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny. 8. Kryteria wyboru oferty Przy porównywaniu i wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: Cena brutto za skanowanie i opracowanie 1 strony (niezależnie od formatu) 100% (C) Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej wg wzoru: cena najniższej oferty C = x 100 pkt cena badanej oferty Całkowita liczba punktów P, jaką może otrzymać Wykonawca wyniesie: P = C str. 4

5 FORMULARZ OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty ,00 Euro na digitalizację zbiorów archiwalnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej dla projektu objętego dofinansowaniem ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe. Nazwa oraz adres Wykonawcy: NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia: 1) Oferuję cenę netto:... zł. za digitalizację 1 strony obiektu w przedmiotowym zamówieniu wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości...% cenę brutto:... zł., 2. Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Oświadczam, że podpiszę umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego. 4. Załącznikami do niniejszego formularza Oferty stanowiącymi integralną jej część są: 1) Wykaz zrealizowanych usług wraz z referencjami, 2) Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia, 3) Wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje na potrzeby niniejszego zamówienia. Miejscowość..., dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) str. 5

6 Załącznik nr 1 WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG Przystępując do postępowania o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty ,00 Euro na digitalizację zbiorów archiwalnych Teatru Wielkiego Opery Narodowej oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące usługi: Rodzaj zamówienia, opis (należy podać informacje pozwalające na ocenę czy wszystkie elementy warunku opisanego w pkt.6 zaproszenia są spełnione) Data wykonania Odbiorca usługi Każda wymieniona w tabeli usługa powinna być poparta dokumentem potwierdzającym jej należyte wykonanie, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na wykonanie usług wykazanych w załączniku do oferty przedstawiam dokumenty potwierdzające należyte ich spełnienie. Miejscowość..., dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) str. 6

7 Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania dotyczące digitalizacji i gwarancji Przedmiotem zamówienia jest wykonanie digitalizacji ok obiektów płaskich (tj. łącznie ok stron) w tym ok stron nie większych od formatu A1 i ok. 540 stron powyżej formatu A1 (do B0) wraz z usługami towarzyszącymi tj. obróbką graficzną, konwersją do formatu JPG lub PDF, wykonaniem kopii roboczych i prezentacyjnych plików oraz opisaniem (katalogowaniem i indeksowaniem) 5500 skanowanych obiektów w elektronicznej bazie Zamawiającego. Przeznaczony do digitalizacji zbiór obejmuje część cennej kolekcji dokumentującej historię spektakli operowych i Konkursu Moniuszkowskiego oraz odbudowę gmachu Teatru Wielkiego po II wojnie światowej. W zbiorze archiwaliów operowych znajduje się także 130 stron starych druków o wartości historycznej - librett i dokumentów ze zbiorów Muzeum Teatralnego, nie większych od formatu A1, które wymagają szczególnej dbałości i doświadczenia przy skanowaniu. W sumie na kolekcję przeznaczoną do digitalizacji składają się następujące typy obiektów: plakaty afisze, zdjęcia czarno-białe i kolorowe, negatywy na szkle i pozytywy na papierze oraz diapozytywy czarno-białe i w kolorze, programy ze spektakli, wkładki obsadowe, libretta (zbiory zszyte) projekty dekoracji i rekwizytów (rysowane kredkami, malowane farbami oraz wyklejane, niektóre na tekturze do 3mm), projekty kostiumów, matryce techniczne wykonane na kalce technicznej i papierze dotyczące odbudowy Teatru; rysowane ołówkiem i tuszem, obrazy i portrety w ramach grafiki i tableau stare druki odbitki fotograficzne naklejone na metalowe plansze Fotografie robocze przykładowych materiałów archiwalne zostały zamieszczone w załączniku nr 4. Zakres prac obejmować będzie: a) instalację sprzętu w siedzibie Zamawiającego, b) przygotowanie dokumentów do digitalizacji, c) przygotowanie stacji roboczej, d) skanowanie około 7420 stron obiektów płaskich, w tym: - ok stron do formatu A1, - ok. 540 stron powyżej formatu A1 (do B0); e) obróbkę graficzną zdjęć obejmującą wyrównanie ewentualnych odkształceń zdjęć i kadrowanie mające na celu usunięcie tła wokół obiektu skanowanego, z pozostawieniem ramki tła; f) kontrolę merytoryczną i jakościową skanów, g) wykonanie kopii roboczych w formacie PDF lub JPG, h) wykonanie kopii prezentacyjnych, przeznaczonych do udostępniania na stronie internetowej o niższych str. 7

8 parametrach w formacie PDF, i) zapisanie plików wg ustalonej struktury katalogów dla zdigitalizowanych materiałów, z zastrzeżeniem aby nazwa pliku była tożsama z sygnaturą obiektu umieszczoną na jego odwrocie i uzupełniona o datę premiery, tytuł spektaklu oraz numer kolejny skanu; j) zapisanie plików wzorcowych oraz kopii użytkowych zeskanowanych dokumentów na dyskach zewnętrznych Zamawiającego, k) opisanie (katalogowanie i indeksowanie) 5500 skanowanych obiektów w elektronicznych formularzach, których wzór znajduje się w załączniku 3 do niniejszego zaproszenia. 1. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w siedzibie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 2. Usługa będzie realizowana przez Wykonawcę w godzinach od 8.00 do Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w zapytaniu ofertowym zapewni transport i ubezpieczenie sprzętu będącego jego własnością, wykorzystanego do realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Digitalizacja powinna zostać przeprowadzona w standardzie zgodnym z Katalogiem Dobrych Praktyk materiałów archiwalnych określonym przez Centrum Kompetencji Narodowy Instytut Audiowizualny. 5. Wymagane jest skanowanie w rozdzielczości na całej powierzchni skanowania: 600 dpi, a w przypadku formatów powyżej A1 w rozdzielczości min. 400 dpi, format zapisu TIFF 6.0 bez kompresji, głębia kolorów 24-bitowe RGB (pliki wzorcowe). 6. Wykonawca przeprowadzi obróbkę graficzną skanów obejmującą wyrównanie ewentualnych odkształceń zdjęć i kadrowanie mające na celu usunięcie tła wokół obiektu skanowanego, z pozostawieniem ramki tła. 7. Pliki wzorcowe zostaną przekonwertowane do formatu JPG lub PDF. 8. Wymagane jest także wytworzenie postaci prezentacyjnych w formacie PDF na potrzeby udostępnienia zbiorów na stronie internetowej Zamawiającego. 9. Kopia użytkowa może być poddana obróbce graficznej odpowiednio do jej przeznaczenia. 10. Elektroniczna archiwizacja plików wzorcowych i kopii zostanie dokonana na dyskach dostarczonych przez Zamawiającego. 11. Pliki powinny zostać opisane zgodnie z określoną przez Zamawiającego ścieżką zapisu. tj. nazwa pliku musi być tożsama z sygnaturą obiektu umieszczoną na jego odwrocie i uzupełniona o datę premiery, tytuł spektaklu oraz numer kolejny skanu. Podpis cyfrowy pliku źródłowego zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 12. Wykonawca będzie dysponował sprzętem komputerowym na potrzeby obróbki graficznej i opisania zbiorów. 13. Przed rozpoczęciem skanowania wymagana jest kalibracja urządzeń, przygotowanie dokumentów do digitalizacji oraz przeprowadzenie próbnych skanów. 14. Skanowanie zbiorów może odbywać się jedynie przy użyciu profesjonalnych skanerów przeznaczonych do digitalizacji kolekcji archiwalnych i muzealnych. Digitalizacja musi być przeprowadzona na sprzęcie wskazanym w ofercie. Podczas skanowania unikatowy zbiór starodruków wymaga szczególnej dbałości i staranności by nie dopuścić do powstania uszkodzeń. Z uwagi na wartość historyczną części zasobu wymaga się, aby usługa skanowania tych obiektów została wykonana na skanerach o zimnym, bezpiecznym oświetleniu (bez promieniowania ultrafioletowego i promieniowania podczerwonego). Istotne dla bezpieczeństwa digitalizowanych zbiorów jest również uniknięcie ich nadmiernego i zbędnego ucisku lub zgniatania, dlatego płyta dociskowa skanerów powinna posiadać możliwość regulacji siły docisku*. 15. Wykonawca odpowiada za właściwe oświetlenie fotografowanego obiektu, dodatkowy sprzęt w postaci uchwytów, podestów i stołów do ekspozycji, statywów, oświetlaczy i światłomierzy, a także stworzenie odpowiednich warunków w pomieszczeniach. 16. Wykonawca przeprowadzi kontrolę merytoryczną i jakościową skanów. 17. Zamawiający może wymagać, aby digitalizacja odbywała się pod ciągłym lub wyrywkowym nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 18. Kontrola będzie wykonywana na bieżąco podczas skanowania, natomiast kontrolę po zakończeniu etapu str. 8

9 skanowania, wykona osoba nie uczestnicząca w procesie skanowania. Kontrola dokonywana przez Zamawiającego będzie odbywać się w trybie ustalonym z Wykonawcą. 19. W przypadku, gdy zdigitalizowane zbiory mają niską jakość (zła czytelność, złe wykadrowanie, wypłaszczenie, zbyt duży obszar skanowania lub inne wady), Zamawiający ma prawo nie przyjąć go i domagać się powtórnej digitalizacji przy użyciu innych ustawień, ale tylko w zakresie możliwości technicznych sprzętu zadeklarowanego do użytku przez Wykonawcę w ofercie. 20. Na wszelkie wytworzone przez Wykonawcę pliki udzielona zostanie gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, kończącego realizację przedmiotu zamówienia. 21. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad, usterek technicznych lub niezgodności z przyjętymi standardami skanowania Wykonawca ma obowiązek usunąć ww. wady, usterki i niezgodności na własny koszt w terminie 14 dni. Usunięcie ww. wad, usterek i niezgodności może być wykonane poprzez ponowną digitalizację obiektu na koszt Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia zaplecza technicznego i logistycznego dla usunięcia wad, usterek i niezgodności w okresie gwarancji (w tym pomieszczenia do digitalizacji) spoczywa na Wykonawcy. 22. Wykonawca opisze metadanymi 5500 skanowanych obiektów w elektronicznych formularzach, których wzór znajduje się w załączniku 3 do niniejszego zaproszenia. Pozostałe obiekty zostały opisane przez Zamawiającego. str. 9

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wceo.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wceo.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wceo.wp.mil.pl Warszawa: Digitalizacja czasopisma ze zbiorów CBW pt.: Wiarus ZP_24_2013 Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w

Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawa: Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i prezentowania zdigitalizowanych treści w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 357632-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole czas zacząć

Przedszkole czas zacząć RRPSiK ZpiK.271.3.2015. PK Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opracowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2013r., poz. 907 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódź, dnia 26.06.2015 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois

Bardziej szczegółowo