Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej"

Transkrypt

1 Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r. I. Filmowanie pomieszczeń II. Wynajmowanie pomieszczeń III. Udostępnianie obiektów do reprodukcji lub filmowania IV. Wykonywanie prac reprograficznych 1 Usługi fototechniczne a. Fotografia czarno- biała analogowa b. Fotografia barwna analogowa c. Powiększenie (reprodukcje) fotograficzne barwne 2 Zdjęcia cyfrowe do celów wydawniczych 3 Usługi kserograficzne 4 Skanowanie 5 W ydruki a. Wydruki z kopii cyfrowych BJ (z wyjątkiem zb. specjalnych) b. Wydruki z kopii cyfrowych BJ (ze zbiorów specjalnych) c. Wydruki inne V. Konserwacja masowa VI. Opracowywanie kwerend VII. Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej VIII. Zasady ogólne (opłaty za prawa reprodukcji, zamawianie niektórych usług, uiszczanie opłat za niektóre usługi) Cennik usług specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej Biblioteka świadczy usługi specjalne i pobiera za nie opłaty według następującego cennika: F i l m o w a n i e I. p o m i e s z c z e ń (bez względu na stosowaną technikę) - wysokość określana każdorazowo przez Dyrekcję, w zależności od: a. klasy pomieszczenia b. uciążliwości zadania c. charakteru przedsięwzięcia i rodzaju instytucji zamawiającej usługę nie mniejsza jednak niż 150 zł za godzinę. Nie pobiera się opłat za filmowanie pomieszczeń dla potrzeb informacyjnych lub promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego. II. W y n a j m o w a n i e p o m i e s z c z e ń

2 U d o s t ę p n i a n i e o b i e k t ó w III d o r e p r o d u k c j i l u b f i l m o w a n i a Koszt ujęcia zł (15-35 ). W wypadku reprodukowania jednostki bibliotecznej w całości (np. rękopisu lub woluminu - na potrzeby reprodukcji faksymilowej lub nośnikach magnetycznych) lub wykonania większej liczby ujęć opłatę ustala się na % kwoty wynikającej z liczby ujęć. Tak obliczona opłata określana jest dalej jako stawka podstawowa. Wysokość stawki podstawowej zależy od: a. unikatowości obiektu, jego rangi historycznej i artystycznej b. stanu zachowania obiektu c. techniki graficznej obiektu, oprawy itp. d. techniki reprodukcji i wynikającego z niej stopnia narażenia obiektu na zniszczenie Obliczona stawka podstawowa ulega powiększeniu o: 50%, jeśli Biblioteka wniosła znaczący wkład w dobór, wyszukanie lub prezentację udostępnianych obiektów 100%, jeśli reprodukcja umieszczona zostanie na obwolucie i okładce, karcie pocztowej lub karcie z życzeniami, w kalendarzu, na plakacie itp. 100%, jeśli obiekt udostępniany jest do sfilmowania (bez względu na technikę) 200%, jeśli reprodukcja lub film będzie miał charakter reklamowy W wypadku przedsięwzięć o znaczeniu naukowym oraz o charakterze informacyjnym lub promocyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrekcja BJ może ograniczyć stawkę lub odstąpić od pobrania opłaty. Osoby ubiegające się o możliwość reprodukowania obiektów ze zbiorów BJ muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24). Wysokość opłaty określa kierownik oddziału udostępniającego dany obiekt. Może on również nie wyrazić zgody na udostępnienie. Za udostępnienie obiektów do reprodukcji, filmowania lub celów wystawienniczych nie pobiera się opłat od: 1. bibliotek, archiwów i muzeów 2. osób przygotowujących prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne 3. instytucji i osób wykorzystujących odbitki, filmy itp. do zajęć dydaktycznych

3 IV W y k o n y w a n i e p r a c r e p r o g r a f i c z n y c h (ostatnia zmiana wprowadzona z dniem 1 sierpnia 2011 r.) IV.1. U s ł u g i f o t o t e c h n i c z n e 1. Mikrofilmy i mikrofisze Rodzaj usługi mikrofilm negatywowy 32x45 mm (minimalne zamówienie - 10 klatek) kopia mikrofilmowa pozytywowa/negatywowa minimalne zamówienie 20 klatek Cena netto + 23% VAT [zł]1 1,00 zł min. 10 zł 0,60 zł min. 10 zł Cena [ ]2 0,30 0,20 mikrofisza Negatywowa Diazo 20,00 zł 12,00 zł 6,00 3,50 1. Opłata minimalna przy zamówieniach krajowych uwzględniona w tabeli. 2. Opłata minimalna przy zamówieniach zagranicznych wynosi 15 EURO. Przy sprzedaży negatywu lub pozytywu następuje zastrzeżenie praw reprodukcji - zgodę (z wyceną) na reprodukcję udziela Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych. 2. Z d j ę c i a c y f r o w e d o c e l ó w w y d a w n i c z y c h (aparat Sinarcam 2). Zapis na dyskach cyfrowych Format oryginalu Cena netto + 23% VAT1 Cena [ ]2 A4 30,00 zł 10,00 A3 40,00 zł 12,50 A2 50,00 zł 16,00 max. 55x70 cm 60,00 zł 18,70 1. Opłata minimalna przy zamówieniach krajowych do 10 stron wynosi 30 zł + 23% VAT. 2. Opłata minimalna przy zamówieniach zagranicznych wynosi 20. W przypadku zwiększonego stopnia trudności w fotografowaniu cena usługi wzrasta do 50%. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny. Rabat nie może przekroczyć 25% ceny. Koszt dysków CD/DVD wliczony jest w cenę usługi. Przy sprzedaży zdjęć cyfrowych następuje zastrzeżenie praw reprodukcji - zgodę (z wyceną) na reprodukcję udziela Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych. 3. U s ł u g i k s e r o g r a f i c z n e

4 Rodzaj odbitki Cena [zł] za 1 za stronę Cena [ ]2 za stronę A-4 A-3 Jednostronna 0,30 zł 0,10 Dwustronna 0,50 zł 0,16 Jednostronna 0,60 zł 0,20 Dwustronna 0,80 zł 0,25 1. Opłata minimalna przy zamówieniach krajowych do 10 stron wynosi 10 zł. 4. Skanowanie Rodzaj Cena netto za skan + 23% VAT [zł]1 Cena[ ]2 za skan odcienie szarości rozdzielczość do 200 dpi odcienie szarości rozdzielczość 300 dpi kolor rozdzielczość do 200 dpi kolor rozdzielczość 300 dpi kolor rozdzielczość 400/600 dpi rozdzielczość do 200 dpi rozdzielczość 300 dpi Minimalny koszt usługi za wykonanie skanu wynosi 12 zł +23% VAT (15 ) rozdzielczość 400/500 dpi Minimalny koszt usługi za wykonanie skanu wynosi 15 zł +23% VAT (16 ) format A1 3,50 zł 1,10 format A2 2,50 zł 0,80 format A3 2,00 zł 0,60 format A4 1,50 zł 0,50 format A1 4,50 zł 1,40 format A2 3,50 zł 1,16 format A3 2,80 zł 0,85 format A4 2,20 zł 0,66 format A1 4,00 zł 1,25 format A2 3,20 zł 1,06 format A3 2,60 zł 0,82 format A4 2,10 zł 0,63 format A1 10,00 zł 3,11 format A2 7,00 zł 2,32 format A3 4,50 zł 1,40 format A4 3,00 zł 1,00 format A1 12,00 zł 3,25 format A2 9,00 zł 3,00 format A3 6,00 zł 1,80 format A4 4,00 zł 1,25 format A1 12,00 zł 3,25 format A2 8,00 zł 2,50 format A3 4,00 zł 1,25 format A4 3,00 zł 1,00 format A1 24,00 zł 6,50 format A2 12,00 zł 3,25 format A3 6,00 zł 1,80 format A4 4,00 zł 1,25 format A1 40,00 zł 12,50 format A2 20,00 zł 6,12 format A3 10,00 zł 3,11 format A4 6,00 zł 1,50

5 Skanowanie z oryginału rozdzielczość 600 dpi Minimalny koszt usługi za wykonanie skanu wynosi 30 zł + 23% VAT (20 ) Skanowanie z kadrowaniem łączenie obrazów; "klejenie", "zszywanie" format A1 50,00 zł 16,00 format A2 25,00 zł 8,00 format A3 14,00 zł 4,64 format A4 8,00 zł 2,50 cena skanu + 2 zł cena skanu + 10 zł Skanowanie z kadrowaniem - cena skanu + 2 zł + 23% VAT (0,60 ) Łączenie obrazów: "klejenie", zszywanie"- cena skanu + 2 zł + 23% VAT (0,60 ) W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji ceny. Rabat nie może przekroczyć 25% ceny. Opłata za skany (kolor/odcienie szarości - z wyjątkiem zbiorów specjalnych ) w formacie TIFF pochodzące z zasobów cyfrowych BJ wynosi 50% ceny podstawowej skanu. Opłata za skany (kolor/odcienie szarości zbiory specjalne) w formacie TIFF pochodzące z zasobów cyfrowych BJ wynosi 75% ceny podstawowej skanu. Opłata za skany (kolor/odcienie szarości) w formacie JPEG pochodzące z zasobów cyfrowych BJ wynosi 25% ceny podstawowej skanu. 1. Opłata minimalna przy zamówieniach krajowych wynosi 12 zł + 23% VAT. Przy sprzedaży skanów następuje zastrzeżenie praw reprodukcji - zgodę (z wyceną) na reprodukcję udziela Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych. 5. W y d r u k i 5a. Wydruki z kopii cyfrowych BJ z wyjątkiem zbiorów specjalnych (grafika, kartografia, muzykalia, stare druki i rękopisy) Rodzaj wydruku Cena [zł] 1 Cena [ ]2 format A4 1,20 zł 0,30 format A3 2,40 zł 0,60 format A4 3,60 zł 0,90 format A3 7,20 zł 1,80 format A4 4,00 zł 1,00 format A3 8,00 zł 2,00 format A4 11,00 zł 2,75 format A3 18,00 zł 4,50 1. Opłata minimalna przy zamówieniach krajowych wynosi 18 zł. Przy sprzedaży wydruków następuje zastrzeżenie praw reprodukcji - zgodę (z wyceną) na reprodukcję udziela Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych. 5b. Wydruki z kopii cyfrowych BJ ze zbiorów specjalnych (grafika, kartografia, muzykalia, stare druki i rękopisy) Rodzaj wydruku Cena [zł]1 Cena [ ]2 format A4 2,50 zł 0,62 format A3 5,00 zł 1,25 format A4 5,00 zł 1,25 format A3 7,50 zł 1,87 format A4 5,00 zł 1,25 format A3 10,00 zł 2,50 format A4 12,00 zł 3,00 format A3 18,00 zł 4,50

6 1. Opłata minimalna przy zamówieniach krajowych wynosi 18 zł. Przy sprzedaży wydruków następuje zastrzeżenie praw reprodukcji - zgodę (z wyceną) na reprodukcję udziela Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych. 5c. Wydruki inne Opłata za wydruki tekstowe czarno-białe z baz danych (CD-ROM oraz online), Internetu, katalogów komputerowych wynosi: 0,60 zł (0,15 ) za stronę. Opłata za wydruki nietekstowe barwne i czarno-białe z baz danych (CD-ROM oraz online), Internetu, katalogów komputerowych wynosi: 3,60 zł za stronę (0,90 ). Opłata minimalna za ww. wydruki przy zamówieniach krajowych wynosi 12 zł. Opłata minimalna za ww. wydruki przy zamówieniach zagranicznych wynosi 12. W przypadku wysyłki krajowej dolicza się porto i koszt pobrania pocztowego wg taryfy pocztowej. Opłata za skopiowanie na płytę CD-R obiektów ze zbiorów cyfrowych BJ (tylko w formacie JPEG) wynosi 25% ceny podstawowej skanu/zdjęcia. Przy sprzedaży ww. obiektów BJ następuje zastrzeżenie praw reprodukcji - zgodę (z wyceną) na reprodukcję udziela Wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych i spraw wydawniczych. V. K o n s e r w a c j a m a s o w a 1. Dezynfekcja w komorze fumigacyjnej 100 zł + 23 % VAT za każdy metr bieżący (format A4) wsadu. 2. Usługi introligatorskie Oprawa biblioteczna nowa: 22 zł + 23% VAT: format A4 (do 320 stron). Przeoprawa: 40 zł + 23% VAT: format A4. Koperty i pudła ochronne: cena uzależniona od wymiarów i kosztów tektury i papieru. 3. Odkwaszanie XIX-XX w. materiałów bibliotecznych i archiwalnych w instalacjach Klinki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej: a. Bookkeeper III (materiał oprawny, luźne karty) - 60 zł + 23% VAT za kg - opłata minimalna za usługę wynosi 12 zł + 23% VAT. b. Neschen C900 (luźne karty): 0,50 zł + 23% VAT za 1 kartę (format A4) opłata minimalna za usługę wynosi 12 zł + 23% VAT 0,55 zł + 23% VAT za 1 kartę (format A4), wraz z prasowaniem po odkwaszaniu opłata minimalna za usługę wynosi 15 zł + 23% VAT. VI. O p r a c o w y w a n i e k w e r e n d Opłaty są pobierane w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. BJ nie wykonuje kwerend ani zestawień bibliograficznych do prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych itp. Opłata za wykonanie kwerendy zależna jest od czasu przeznaczonego na jej opracowanie. Koszt 1 godziny pracy nad kwerendą wynosi 50 zł (12,00 ) BJ może zwolnić z opłaty za wykonanie kwerendy biblioteki i instytucje naukowe oraz szkoły. VII. U s ł u g i W y p o ż y c z a l n i M i ę d z y b i b l i o t e c z n e j

7 Opłaty za sprowadzanie książek: z krajów Europy (poza Wlk. Brytanią) z Wielkiej Brytanii z USA, Australii i pozostałych krajów 45 zł 80 zł 60 zł Opłaty za sprowadzenie kserokopii ze zbiorów bibliotek zagranicznych: do 20 stron: 32 zł (równowartość 1 vouchera) powyżej 20 stron: wg otrzymanego przez BJ rachunku Są to opłaty zryczałtowane, odpowiadające przeciętnej odpłatności żądanej przez bibliotekę odpożyczającą daną książkę oraz kosztom wysyłki zwracanej książki. BJ za wypożyczenie książek płaci specjalnym środkiem płatniczym - kuponem IFLA Voucher wartości 8. VIII. Z a s a d y o g ó l n e 1. Niskonakładowe (tzn. do 1000 egzemplarzy) wydawnictwa naukowe i podręczniki zwolnione są z opłat za prawa reprodukcji. 2. Edytorzy zwolnieni z opłat za prawa reprodukcji zobowiązani są do bezpłatnego przekazania Bibliotece 1 egz. przygotowywanego wydawnictwa. 3. Warunkiem wyrażenia przez Dyrektora BJ pisemnej zgody na reprodukowanie obiektów bibliotecznych jest wcześniejsze uiszczenie przez osobę zainteresowaną opłaty za prawa do reprodukcji wg obowiązującego cennika (dotyczy zleceniodawców krajowych). 4. Udostępnienie do fotografowania obiektów wysokiej klasy lub w dużej ilości może być również uwarunkowane wcześniejszym wniesieniem opłat. 5. Dyrektor Biblioteki w szczególnych przypadkach może zmniejszyć lub całkowicie zwolnić z opłat, jak również zadecydować o ich podniesieniu. 6. W przypadku ekspresowej realizacji zleceń stawka ulega podwyższeniu o 50%. 7. Do rachunku dolicza się obowiązujący w danym przypadku podatek VAT. Dyrekcja Biblioteki zastrzega sobie prawo zmiany w obowiązującym cenniku w przypadku, gdy dojdzie do zasadniczych zmian w kosztach wykonania usługi. IX.

Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Przepisy ogólne 1 Ilekroć w Regulaminie udostępniania i korzystania ze zbiorów Biblioteki

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. IX OPOLE 2012 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. IX OPOLE 2012 REDAKTORZY NAUKOWI Wanda Matwiejczuk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ 1 Biblioteka Śląska, zwana dalej Biblioteką, jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym. Do jej zadań należy gromadzenie, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Regulamin Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2013 Rektora PB REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2013 Rektora PB REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2013 Rektora PB REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SPIS TREŚCI Białystok 2013 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BUW Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia rektora PG nr 57/2008 z 30 września 2008 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna udostępnia zbiory

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników korzystających z usług i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Regulamin dla Użytkowników korzystających z usług i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Regulamin dla Użytkowników korzystających z usług i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni 1 Spis treści Regulaminu Postanowienia ogólne - 2 Korzystanie ze zbiorów i usług - 3 Wypożyczanie zbiorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KSERO. KSERO CZARNO-BIAŁE Z SZYBY ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE (odbiór tego samego dnia) (jednostronne lub dwustronne) 0,30 zł pow. 100. 0,15 zł.

KSERO. KSERO CZARNO-BIAŁE Z SZYBY ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE (odbiór tego samego dnia) (jednostronne lub dwustronne) 0,30 zł pow. 100. 0,15 zł. KSERO KSERO CZARNO-BIAŁE Z SZYBY ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE (odbiór tego samego dnia) (jednostronne lub dwustronne) A4 A3 0,30 zł pow. 100 0,24 zł KSERO CZARNO-BIAŁE Z AUTOMATU - ZAMÓWIENIA BIEŻĄCE (odbiór tego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Bibliotece Ossolineum i w Książnicy Cieszyńskiej konserwacja i digitalizacja zbiorów

Wykorzystanie funduszy europejskich w Bibliotece Ossolineum i w Książnicy Cieszyńskiej konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu Wykorzystanie funduszy europejskich w Bibliotece Ossolineum i w Książnicy Cieszyńskiej konserwacja i digitalizacja zbiorów Materiały z konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług świadczonych przez bibliotekę,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie R egulamin usług Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie z dnia 19 września 2012 r. Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasoby biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Główną PUM oraz Filię

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca

Data publikacji: 30.06.2014. Nr postępowania Z2/POKL/03.03.04-00-032/13 z dnia 30.06.2014 r. SEKCJA I. Instytucja Zamawiająca Data publikacji: 30.06.2014 Zapytanie ofertowe na wykonanie usług o wartości powyżej 14 000 euro netto w ramach projektu "Trampolina do sukcesu - innowacyjny program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy:

Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: Umowa Dystrybucyjna Fotobook Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: a 1. D&D Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 50400,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TEATRALNEJ IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE Rozdz. 1. INFORMACJE OGÓLNE Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie spełnia zadania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług reklamowych Studia Reklamy RexArt

Regulamin korzystania z usług reklamowych Studia Reklamy RexArt Regulamin korzystania z usług reklamowych Studia Reklamy RexArt Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa: warunki korzystania z usług studia, zasady wykonywania kalkulacji, zasady akceptacji projektów,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u

S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i w 2 0 1 1 r o k u 1 Spis treści 1. Struktura organizacyjna... 3 2. Rada Naukowa... 4 3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wceo.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wceo.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wceo.wp.mil.pl Warszawa: Digitalizacja czasopisma ze zbiorów CBW pt.: Wiarus ZP_24_2013 Numer

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG I. Postanowienia ogólne 1.1 Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA prowadzone przez spółkę pod firmą Controlling Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku 75.0200.6.2015 Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 stycznia 2015 roku w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi nieprowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 EUR na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 EUR na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony poniżej 125.000 EUR na Usługi drukarskie i poligraficzne w zakresie : Książek, folderów, zaproszeń, informatorów, plakatów, raportów rocznych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora IFJ PAN nr 10/2014 z dnia 27 marca 2014 r. R E G U L A M I N Biblioteki Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 30.04.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na digitalizację zbiorów baletowych Teatru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora PBP z dnia 15.12.2011 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRASNYMSTAWIE I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania za zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

REGULAMIN. korzystania za zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu REGULAMIN korzystania za zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ze zbiorów i usług Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo