Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach"

Transkrypt

1 Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH

2 INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające z niego obowiązki oraz jak je wypełniać. Niemniej jednak, użytkownicy muszą pamiętać, że jedynym autentycznym odnośnikiem prawnym jest tekst rozporządzenia REACH, a informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Europejska Agencja Chemikaliów nie bierze odpowiedzialności za zawartość niniejszego dokumentu. Europejska Agencja Chemikaliów, 2007 Reprodukcja jest dozwolona pod warunkiem podania źródła. 2

3 SŁOWO WSTĘPNE PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Główne cele niniejszego poradnika to: pomoc podmiotom podlegającym rozporządzeniu REACH w określaniu czy są producentami lub importerami substancji (w postaci czystej lub w preparatach) czy dostawcami wyrobów; pomoc dostawcom wyrobów (producentom wyrobów, importerom i/lub dystrybutorom/ sprzedawcom detalicznym wyrobów jak również przedstawicielom firm spoza UE eksportujących wyroby do UE) w określaniu czy muszą spełniać wymagania odnośnie rejestracji, zgłaszania i/lub powiadamiania dotyczące substancji zawartych w ich wyrobach. Podczas spotkania władz Państw Członkowskich kompetentnych w zakresie REACH (spotkania REACH-CA) w dniach grudnia 2007 roku nie osiągnięto zgody co do niektórych elementów niniejszych wytycznych dotyczących wymagań dla substancji w wyrobach i Komisja mając poparcie większości właściwych władz Państw Członkowskich postanowiła przekazać sfinalizowany tekst do publikacji przez ECHA. Stanowiska w tej sprawie zostały podtrzymane w czasie spotkania REACH-CA w_dniach marca 2008 roku. W związku z tym ECHA poprosiła o radę swój zarząd w czasie jego zebrania w dniu 23 kwietnia 2008 roku. Większość członków zarządu poparła publikację dokumentu z wytycznymi w jego aktualnym brzmieniu. Jednak znacząca część członków zarządu podtrzymała swoje odmienne poglądy w odniesieniu do stosowania wartości progowej 0,1% o czym ECHA zostało powiadomione pisemnie przez 6 Państw Członkowskich (Austrię, Belgię, Danię, Francję, Niemcy i_szwecję). Zgodnie z procedurą konsultacji w sprawie wytycznych (MB/30/2007, wersja ostateczna z dnia ) w odpowiednich częściach poradnika dodano odnośniki do zgłoszonych stanowisk odrębnych. Niniejszy poradnik stanowi element serii dokumentów z wytycznymi mających pomóc wszystkim zainteresowanym w przygotowaniu się do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH. Dokumenty te obejmują szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu podstawowych procesów REACH, jak również niektórych określonych naukowych i/lub technicznych metod, które przemysł lub odpowiednie urzędy są zobowiązane zastosować zgodnie z rozporządzeniem REACH. Dokumenty zawierające wytyczne zostały opracowane i przedyskutowane w ramach Projektów Wdrażania REACH (REACH Implementation Projects RIPs), prowadzonych przez służby Komisji Europejskiej i obejmujących wszystkich partnerów: Państwa Członkowskie, przemysł oraz organizacje pozarządowe. Dostęp do tych dokumentów możliwy jest poprzez stronę internetową Europejskiej Agencji Chemikaliów (http://echa.europa.eu/reach_en.html). Kolejne dokumenty zawierające wytyczne zostaną opublikowane na tej stronie po zakończeniu ich opracowania lub aktualizacji. Niniejszy dokument odnosi się do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1 1 Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w_sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (OJ L 396, ); zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowującym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii (OJ L 304, , s. 1). 3

4

5 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE OGÓLNE Dla kogo przeznaczony jest niniejszy poradnik? Dlaczego potrzebny jest niniejszy poradnik i jak się nim posługiwać WYMAGANIA DLA SUBSTANCJI W WYROBACH WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH Rejestracja na podstawie art. 7 ust. 1 (i art. 7 ust. 5) Zgłoszenie na podstawie art. 7 ust Obowiązki wynikające z art Ograniczenia Terminy obowiązujące zgodnie z rozporządzeniem REACH Inne stosowne przepisy Opakowania i pojemniki Dokumentacja OKREŚLENIE CZYM JEST WYRÓB W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA REACH Funkcja przedmiotu Kształt, powierzchnia i konstrukcja lub wygląd zewnętrzny przedmiotu Schemat ustalania czy przedmiot jest wyrobem czy nie Linia graniczna w sekwencji przetwarzania materiałów naturalnych lub syntetycznych w wyroby finalne Linia graniczna między substancjami/preparatami w specjalnych pojemnikach/na specjalnych nośnikach a substancjami/preparatami bedącymi częściami (integralnymi) wyrobu Wymagania względem przedmiotów w postaci substancji/preparatów w pojemnikach INFORMACJA WZDŁUŻ ŁAŃCUCHA DOSTAW Uzyskiwanie standardowej informacji od dostawców Pytanie o niestandardowe informacje kierowane do poprzedzających ogniw łańcucha dostaw ANALIZA CHEMICZNA SUBSTANCJI W WYROBACH Analiza chemiczna w kontekście rejestracji chemicznej Analiza chemiczna substancji z listy kandydackiej substancji wymagających zwzwolenia WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI I/LUB ZGŁOSZENIA Schemat działań dla określenia ewentualnych wymagań dotyczących wyrobów Substancje przeznaczone do uwalniania z wyrobu

6 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW 6.3 Substancje z listy kandydackiej substancji wymagających zezwolenia Termin sprawdzenia zgodności z wymaganiami SUBSTANCJE PRZEZNACZONE DO UWALNIANIA Z WYROBÓW Schemat działań sprawdzających czy rejestracja jest wymagana Pierwszy przesiew - sprawdzanie łącznej ilości wyrobów Przesiew na poziomie preparatu Ilość substancji/preparatów w wyrobach jest znana Ilość wyrobów jest znana Identyfikacja substancji przeznaczonych do uwolnienia Sprawdzanie czy substancje są zwolnione z rejestracji Sprawdzenie istniejącej rejestracji dla danego zastosowania Łączna ilość substancji przeznaczonej do uwolnienia Obliczenie łącznej ilości substancji przeznaczonej do uwolnienia Rejestracja substancji przeznaczonych do uwolnienia z wyrobów... 8 SPRAWDZENIE CZY MA ZASTOSOWANIE ART. 33 I ART. 7 UST Uzyskiwanie informacji o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy umieszczonych na liście kandydackiej Ustalenie czy wyrób zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy Schemat sprawdzania czy jest wymagane przekazywanie informacji i zgłaszanie Ustalanie stężenia SVHC - ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów zawierających różne składniki Sprawdzenie zamierzonego uwolnienia SVHC Sprawdzenie istniejącej rejestracji dla określonego zastosowania Ustalenie łącznej ilości substancji z listy kandydackiej we wszystkich wyrobach Czy można wykluczyć narażenie w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania Zastosowanie i funkcja substancji i wyrobu Możliwość uwolnienia Narażenie ludzi i środowiska Przekazywanie informacji zgodnie z art Zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach SPRAWDZANIE CZY SUBSTANCJA ZAWARTA W WYROBIE ZOSTAŁA ZAREJESTROWANA DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA Informacje z łańcucha dostaw Zapytania o informacje kierowane do agencji

7 TABELE PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Tabela 1 Terminy dla dostawców wyrobów Tabela 2 Dostępność informacji w łańcuchu dostaw Tabela 3 Zapytania o informacje w łańcuchu dostaw Tabela 4 Rodzaje informacji dotyczących SVHC przekazywanych wraz z wyrobem - przykład RYSUNKI Rysunek 1 Dostawcy wyrobów: wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy wyrobów Rysunek 2 Podejmowanie decyzji przy definiowaniu wyrobu Rysunek 3 Podejmowanie decyzji czy materiały są substancjami/preparatami w specjalnych pojemnikach/nośnikach czy stanowią integralną część wyrobów Rysunek 4 Ustalanie wymagań dotyczących substancji zawartych w wyrobach Rysunek 5 Schemat sprawdzania czy rejestracja jest wymagana Rysunek 6 Sprawdzenie czy wymagane jest zgłoszenie i przekazanie informacji o SVHC PRZYKŁADY Przykład 1 Substancje/preparaty w pojemniku - kartridż z tonerem Przykład 2 Substancje/preparaty na nośniku - nawilżone ściereczki Przykład 3 Substancje/preparaty jako integralna część wyrobu Przykład 4 Identyfikacja substancji przeznaczonych do uwolnienia - koszulka zapachowa Przykład 5 Przykład - uwalnianie substancji z gumki zapachowej Przykład 6 Preparat przeznaczony do uwolnienia - gumka pachnąca Przykład 7 Substancja przeznaczona do uwolnienia - gumka pachnąca Przykład 8 Zmniejszenie ilości substancji jaka ma być zarejestrowana Przykład 9 Rejestracja tej samej substancji w większej liczbie wyrobów Przykład 10 Rejestracja substancji przeznaczonej do uwolnienia Przykład 11 Obliczenie stężenia Example 12 Obliczenie łącznej ilości SVHC użytej do wytwarzania lub zaimportowanej Lista załączników Załącznik 1: Definicje i wyjaśnienia Załącznik 2: Przypadki z pogranicza substancji/preparatów w specjalnych pojemnikach/na specjalnych nośnikach i integralnych części wyrobów Załącznik 3: Przykłady określania linii granicznej w procesie przetwarzania materiałów naturalnych lub syntetycznych w wyroby finalne, w szczególności w odniesieniu do półwyrobów Załącznik 4: Przypadki objaśniające służące do sprawdzenia czy mogą mieć zastosowanie wymagania przewidziane w art. 7 i art. 33 Załącznik 5: Źródła informacji na temat substancji w wyrobach Załącznik 6: Źródła informacji na temat ograniczeń i metod określania substancji uwalnianych z wyrobów Załącznik 7: Przepisy ograniczające stosowanie substancji w wyrobach 7

8

9 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW SKRÓTY /r. CAS CMR stęż. DU EIF EINECS ELINCS ELVs ES esds ESIS UE F GC-MS GHS ID-no numer ID IUPAC M M/I PBT P/I Prep. REACH RIP RMM na rok Chemical Abstract Service rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość stężenie dalszy użytkownik wejście w życie European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym) European List of Notified Chemical Substances (Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych) pojazdy wycofane z eksploatacji scenariusz narażenia Rozszerzona Karta Charakterystyki European Chemical Substances Information System Europejski System Insformacji o Substancjach Chemicznych Unia Europejska formulator (podmiot sporządzający preparat) chromatografia gazowa spektrometria masowa Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania numer identyfikacyjny numer identyfikacyjny Międzynarodowa Unia Chemii Teoretycznej i Stosowanej producent (ang. manufacturer) producent/importer substancja trwała w środowisku, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna producent (ang. producer)/importer preparat Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów Projekt wdrażania REACH środki kontroli ryzyka 9

10 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW RoHS SCCNFP SDS SIEF MSP subst. SVHC TGD vpvb WEEE wag. Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Komitet naukowy ds. Produktów kosmetycznych i nieżywnościowych przeznaczonych dla konsumentów karta charakterystyki Forum wymiany informacji o substancjach małe i średnie przedsiębiorstwa substancja substancje wzbudzające szczególnie duże obawy Wytyczne techniczne bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny wagowe 10

11 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW 1 WPROWADZENIE OGÓLNE Niniejsze wytyczne są współzależne z innymi wytycznymi REACH. Zasadą ogólną jest to, że w_dokumencie tym nie są powtarzane treści zawarte w innych wytycznych, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W związku z tym kilkakrotnie występują odsyłacze do innych wytycznych i narzędzi które można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów: 1.1 Dla kogo przeznaczony jest niniejszy poradnik? Niniejszy dokument skierowany jest do wytwórców, importerów i dostawców wyrobów w UE jak również do przedstawicieli dostawców wyrobów spoza UE. Główne cele niniejszych wytycznych to: pomoc podmiotom podlegającym rozporządzeniu REACH w określaniu czy są producentami lub importerami substancji (w postaci czystej lub w preparatach) czy dostawcami wyrobów, pomoc dostawcom wyrobów (producentom wyrobów, importerom i/lub dystrybutorom/ sprzedawcom detalicznym wyrobów jak również przedstawicielom firm spoza UE eksportujących wyroby do UE) w określaniu czy muszą spełniać wymagania odnośnie rejestracji, zgłaszania i/lub powiadamiania dotyczące substancji zawartych w ich wyrobach. Firma jest wytwórcą wyrobu gdy wytwarza wyroby na terytorium UE, niezależnie od tego w jaki sposób je wytwarza i gdzie wprowadza je do obrotu. Importer wyrobów to każda firma na terytorium UE która importuje wyroby z państw spoza UE. Dostawca wyrobów to firma, która wytwarza, importuje lub rozprowadza wyroby i/lub wprowadza je do obrotu na terytorium UE. Sprzedawcy detaliczni również są dostawcami wyrobów. Dalsze wyjaśnienia i definicje zamieszczono w załączniku I do niniejszych wytycznych. Producenci wyrobów spoza UE mogą wyznaczyć swoich wyłącznych przedstawicieli do wypełniania wszystkich obowiązków importerów ich wyrobów do UE. W takim przypadku wyłączni przedstawiciele wypełniają wszystkie obowiązki związane z substancjami w wyrobach, włącznie z rejestracją wstępną i rejestracją substancji których uwolnienie jest zamierzone (art. 7 ust. 1), zgłoszeniem substancji wzbudzających szczególnie duże obawy na tak zwanej liście kandydackiej 2 na podstawie art. 7 ust. 2, przekazywaniem informacji zgodnie z art. 33 i zapewnieniem przestrzegania ewentualnych ograniczeń zawartych w załączniku XVII. Szczegóły na temat roli i obowiązków wyłącznych przedstawicieli można znaleźć w Poradniku dotyczącym rejestracji oraz w Poradniku dotyczącym wymiany informacji. Niniejsze wytyczne opisują głównie jak firma może sprawdzić czy musi spełniać wymagania wynikające z art. 7 i art. 33 rozporządzenia REACH. Należy zauważyć, że jeśli wytwórcy wyrobów stosują substancje i preparaty (zakupione na rynku UE) w procesie wytwarzania wyrobów to muszą również spełniać wymagania dalszych użytkowników. Pomocny w tym zakresie jest Poradnik dla dalszych użytkowników. Jeśli wytwórca wyrobu jest również importerem substancji/preparatów do UE, to jest on importerem substancji i_może być zobowiązany do spełnienia szeregu innych wymagań rozporządzenia REACH w odniesieniu do tych substancji, włącznie z wymaganiami dotyczącymi rejestracji na podstawie art. 6 rozporządzenia REACH, chyba że jak wskazano powyżej jego dostawca spoza UE wyznaczył wyłącznego przedstawiciela do spełniania obowiązków importera. 2 Objaśnionej dalej w sekcji

12 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Ogólnie biorąc, firmom zaleca się identyfikację własnej roli i sprawdzenie swoich obowiązków za pomocą Nawigatora na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów, na której znaleźć można również inne poradniki. Poza UE UE Producent/dostawca r wyrobów spoza UEr Wyrób Importer wyrobów Dostawca wyrobów Dystrybutor/sprzedawca detaliczny wyrobu Dostawca wyrobu Poza UE UE Wyrób Rysunek 1 Dostawcy wyrobów: wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy wyrobów Przy określaniu, czy i które wymagania mają zastosowanie, pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy wyprodukowane lub importowane przedmioty są uważane za wyroby lub substancje/preparaty w rozumieniu rozporządzenia REACH. 1.2 Dlaczego potrzebny jest niniejszy poradnik i jak się nim posługiwać Szczególnym celem niniejszych wytycznych jest pomoc dostawcom wyrobów w ocenie, które wymagania dotyczące produkcji, importu lub dostawy wyrobów należy spełnić. Wytyczne pomagają udzielić odpowiedzi na następujące pytania: Czy muszę dokonywać rejestracji wstępnej i rejestracji substancji w systemie REACH? Czy muszę zgłaszać substancje w wyrobach w systemie REACH? Dostawcom wyrobów (w tym wytwórcom i importerom) pomagają udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy muszę przekazywać informacje dotyczące substancji w wyrobach swoim klientom? Schemat działań podany w sekcji 6.1 kieruje użytkownika niniejszych wytycznych do odpowiednich rozdziałów traktujących o wspomnianych wymaganiach. 12

13 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Zaleca się jednak przeczytać najpierw ogólne wytyczne dotyczące zagadnień, które są istotne dla wszystkich podmiotów: przegląd wymagań dla substancji w wyrobach i wymagań powiązanych (rozdział 2) wytyczne odnośnie tego co uważa się za wyrób (rozdział 3) przekazywanie informacji o substancjach w łańcuchu dostaw (rozdział 4) analiza chemiczna jako sposób identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji w wyrobach (rozdział 5) Dalsze informacje i przykłady zamieszczono w załącznikach. 13

14 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW 2 WYMAGANIA DLA SUBSTANCJI W WYROBACH WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH Istnieją cztery rodzaje wymagań dla wytwórców, importerów i innych dostawców wyrobów: rejestrowanie (1) i zgłaszanie (2) substancji zawartych w wyrobach w Agencji Chemikaliów, przekazywanie pewnych informacji dotyczących zawartości pewnych substancji klientom (3) oraz przestrzeganie wszelkich ograniczeń obowiązujących w całej wspólnocie (4). Powinności te obowiązują w pewnych warunkach określonych w art. 7 i 33 i w odniesieniu do pozycji zapisanych w załączniku XVII rozporządzenia REACH. Dostawcy wyrobów, którzy wyroby tylko dostarczają (tzn. sami nie wytwarzają ani nie importują wyrobów), muszą spełniać jedynie wymogi art. 33. Szczególne znaczenie dla wytwórców, importerów i innych dostawców wyrobów mają następujące części rozporządzenia REACH: Art. 3(3): Definicja wyrobu. Art. 7: Rejestracja i zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach. Określa w jakich okolicznościach wytwórcy i importerzy powinni rejestrować lub zgłaszać (patrz: sekcje 2.1 i 2.3). Art. 23, 28-30: Terminy rejestracji wstępnej i rejestracji substancji wprowadzonych oraz uczestnictwo w Forum Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF). Wytwórcy i importerzy substancji, które mają być uwalniane powinni dokonać rejestracji wstępnej aby móc skorzystać z_przepisów przejściowych dla substancji wprowadzonych. Art. 57 i 59: Kryteria dla substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) oraz procedura umieszczania tych substancji na liście kandydackiej. Art. 33: Obowiązek przekazywania informacji na temat substancji zawartych w wyrobach. Wytwórcy, importerzy i inni dostawcy wyrobów zawierających substancje umieszczone na liście kandydackiej mogą być zobowiązani do przedłożenia dostępnych im wymaganych informacji dalszym uczestnikom łańcucha dostaw (art. 33 ust. 1) i na żądanie konsumentom (art. 33 ust. 2). Załącznik XVII wymieniający warunki ograniczeń mogących mieć zastosowanie do pewnych substancji zawartych w wytwarzanych lub importopwanych wyrobach. Substancje stanowiące część (integralną) wyrobów importowanych nie podlegają procedurze udzielania zezwoleń. Jednak jeśli wytwórca wyrobu na terytorium UE włączy do wyrobu substancję w postaci własnej albo jako preparat, to stosowanie tej substancji może wymagać udzielenia zezwolenia (jeśli substancja umieszczona jest w załączniku XIV do rozporządzenia REACH). Jeśli substancja taka pochodzi z rynku UE, to dostawca musi podać tę informację w sekcji 16 karty charakterystyki albo w trybie art. 32. Jeśli wytwórca sam importuje substancję, to musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na stałe stosowanie. Szczegóły na temat procedury udzielania zezwoleń, zgłaszania, stosowania substancji wymagających zezwoleń itd. można znaleźć w Poradniku dla dalszych użytkowników (rozdział 12), Poradniku dotyczącym umieszczania substancji w załączniku XIV (substancje wymagające zezwoleń) i w Poradniku dotyczącym wniosków o udzielenie zezwolenia. Jak wspomniano, wytwórcy wyrobów stosujący substancje/preparaty mogą być zobowiązani do spełniania innych wymagań dla importerów i/lub dalszych użytkowników wynikających z rozporządzenia REACH. Ogólnie biorąc, dla wytwórców/importerów/dostawców wyrobów pożyteczne może być lepsze zrozumienie ogólnego systemu prawnego, np. zrozumienie możliwości uzyskiwania informacji w_łańcuchu dostaw i posiadanie ogólnego przeglądu swoich obowiązków w systemie REACH. 14

15 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Dalsze informacje ogólne na temat REACH oraz ról i obowiązków poszczególnych uczestników systemu można uzyskać na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (http://ec.europa.eu/echa/). 2.1 Rejestracja na podstawie art. 7 ust. 1 (i art. 7 ust. 5) Rejestracja (art. 7 ust. 1) substancji zawartych w wyrobach jest obowiązkowa dla wytwórcy lub importera wyrobów jedynie gdy spełnione są następujące warunki: substancje mają być uwolnione z wytworzonych lub importowanych wyrobów w normalnych i_racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania łączna ilość substancji obecna w wytworzonych i/lub importowanych przez dany podmiot wyrobach, z których ma być uwolniona przekracza 1 tonę rocznie na producenta lub importera. Uwzględniać trzeba zarówno ilości, które przeznaczone są do uwolnienia, jak i ilości które nie będą uwolnione. Ponadto, jeśli wytwarzany/importowany jest więcej niż jeden rodzaj wyrobu z którego ma być uwalniana substancja, to trzeba sumować ilości tej substancji we wszystkich wyrobach, z_których ma być ona uwalniana 3. Ilości tej samej substancji wytworzonej lub importowanej w postaci własnej lub w preparatach nie muszą być uwzględniane ponieważ obejmuje je obowiązek rejestracji na podstawie art. 6 rozporządzenia REACH. Nawet jeśli powyższe kryteria są spełnione przez substancję występującą w wyrobie, to nie musi ona być rejestrowana przez wytwórcę lub importera wyrobu jeśli została wcześniej już zarejestrowana do takie zastosowania (art. 7 ust. 6). Odpowiednie wytyczne zamieszczono w rozdziale 9. Jeśli wytwórca lub importer substancji musi zarejestrować substancję, to powinien również dokonać rejestracji wstępnej aby móc skorzystać z późniejszego ostatecznego terminu rejestracji w_schemacie wprowadzania (dalsze informacje patrz: sekcja 2.5 oraz Poradnik dotyczący rejestracji wstępnej i Poradnik dotyczący rejestracji). W sekcji 2.5 objaśniono również dlaczego wytwórca/ importer, który uważa, że substancja celowo uwalniana z jego wyrobu będzie w późniejszym etapie zarejestrowana do jego zastosowania (i przez to w tamtym czasie będzie on zwolniony z obowiązku rejestracji na podstawie art. 7 ust. 6), powinien również poważnie rozważyć rejestrację wstępną. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Agencja może postanowić, że wytwórca lub importer wyrobu musi wystąpić o rejestrację substancji zawartej w wyrobie, jeśli ilość tej substancji przekracza 1 tonę na rok i jeśli istnieje podejrzenie, że substancja jest uwalniana z wyrobu i stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. To może dotyczyć każdej substancji, która nie została jeszcze zarejestrowana do danego zastosowania na podstawie art. 6 lub art. 7 ust. 1 (patrz: rozdział 9). 3 Przykład: Jeśli firma X importuje trzy wyroby (A, B i C) w każdym z których zawarte jest 60 ton substancji, ale z wyrobu A substancja ta nie ma być uwalniana, z wyrobu B z 60 ton ma być uwalnianych w normalnych warunkach 40 ton, a z wyrobu C z 60 ton ma być uwalnianych w normalnych warunkach 10 ton, to firma X będzie musiała zarejestrować łączną ilość substancji w wyrobach B i C 120 ton, tj. w przedziale ton. 15

16 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW 2.2 Zgłoszenie na podstawie art. 7 ust. 2 4 Zgłoszenie substancji zawartych w wyrobach jest wymagane gdy spełnione są wszystkie warunki wymienione w art. 7 ust. 2: substancja umieszczona jest na liście kandydackiej 5 substancji wymagających zezwolenia (art. 59 ust. 1) i substancja znajduje się we wszystkich wyrobach wytwarzanych lub importowanych przez jeden podmiot w łącznej ilości 1 tony rocznie (na producenta lub importera), substancja znajduje się w wyrobach w stężeniu powyżej 0,1% wagowych. Jeśli jednak jeden lub oba z poniższych warunków są spełnione, to zgłoszenie nie jest wymagane: wytwórca lub importer może wykluczyć narażenie ze strony tych substancji ludzi lub środowiska w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania, w tym usuwania (art. 7 ust. 3) substancja została już zarejestrowana do danego zastosowania na podstawie art. 7 ust. 6 (patrz: rozdział 9). Wartość progu stężenia 0,1 % wag. dotyczy wyrobu w postaci w jakiej jest wytwarzany lub importo wany. Nie odnosi się on do jednorodnych materiałów ani części wyrobu, jak to może mieć miejsce w_przypadku innych przepisów, lecz do wyrobu jako takiego (tj. w postaci wytworzonej lub importowanej). Tylko substancje o szczególnych właściwościach mogą być identyfikowane jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy zamieszczone na liście kandydackiej substancji wymagających zezwolenia. Właściwości te określono w art. 57. Są to substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR kategorii 1 i 2), trwałe w środowisku, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) albo bardzo trwałe i wykazujące dużą zdolność do bioakumulacji (vpvb) albo dla których istnieją dowody uzasadniające podobne obawy. Umieszczenie substancji na liście kandydackiej poprzedzone jest formalną procedurą (patrz: Poradnik dotyczący umieszczania substancji w załączniku XIV). Obowiązek zgłaszania substancji zawartych w wyrobach dotyczy również materiałów opakowaniowych, które mogą być wytwarzane lub importowane osobno jako opakowanie towarów importowanych. Opakowanie należy oceniać oddzielnie od zawartego w nim przedmiotu. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku substancji zawartej w wyrobach, które były wytwarzane lub importowane zanim substancja ta została umieszczona na liście kandydackiej substancji wymagających zezwolenia. 2.3 Obowiązki wynikające z art Celem art. 33 jest zapewnienie, że wraz z wyrobami przekazywane są dostateczne informacje pozwalające na bezpieczne użytkowanie tych wyrobów. Wytwórcy, importerzy i inni dostawcy wyrobów zawierających substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) wymienione na liście kandydackiej substancji wymagających zezwolenia w_stężeniu przekraczającym 0,1% wag. muszą dostarczyć odpowiednie dostępne im informacje odbiorcom wyrobów 6, a przynajmniej nazwę substancji. 4 Odrębne zdania (http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/dissenting_en.pdf), kwestionujące stosowanie progu 0,1 % do całego wyrobu zostały zgłoszone przez 6 Państw Członkowskich (Austrię, Belgię, Danię, Francję, Niemcy i Szwecję) i publikacja tej części wytycznych nie została poparta przez te Państwa Członkowskie. 5 Ustalona zostanie odrębna lista zgodnie z procedurami art. 59 z substancjami zidentyfikowanymi jako kandydaci do procedury uzyskania zezwoleń. Lista ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów. 6 Należy zauważyć, że termin odbiorcy nie obejmuje konsumentów w rozumieniu rozporządzenia REACH. 16

17 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Informacja ta ma być przekazywana automatycznie (art. 33 ust. 1). NB! Dla tego obowiązku nie obowiązuje żaden próg tonażowy (tzn. że dotyczy również ilości poniżej 1 tony/r.) i nie obowiązuje dla niego zwolnienie na mocy art. 7 ust. 3 (wykluczenie narażenia) ani na mocy art. 7 ust. 6 (substancja już zarejestrowana do danego zastosowania). Informacje dostępne dostawcy wyrobu konieczne dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania wyrobu musi być również na żądanie przekazywane konsumentom (art. 33 ust. 2). Informacja powinna być przekazana bezpłatnie konsumentom w ciągu 45 dni od otrzymania żądania. Jeśli chodzi o wymagania art. 7 ust. 2, próg stężenia 0,1 % wag. dotyczy wyrobu w postaci wytworzonej, zaimportowanej lub dostarczonej. Przykładowo, jeśli importowane guziki do marynarek zawierają taka substancję w stężeniu 0,5% wag., to musi o tym być poinformowany odbiorca. Jeśli guziki te byłyby importowane jako część marynarek, to stężenie substancji w importowanym wyrobie (marynarce) przypuszczalnie byłoby niższe niż 0,1% wag. i w tym przypadku informacja nie musiałaby być przekazywana. Obowiązek przekazywania dostępnych informacji na temat substancji budzących szczególnie duże obawy i umieszczonych na liście kandydackiej dotyczy również materiałów opakowaniowych. Taki materiał opakowaniowy stanowi zawsze osobny wyrób. Jeśli zatem importowane guziki lub importowane marynarki były pakowane w plastikowy materiał opakowaniowy, to zawartość takich substancji w tym materiale musiałaby być określona osobno. Obowiązek przekazywania odbiorcom wyrobów dostępnych informacji na temat substancji budzących szczególnie duże obawy powstaje z chwilą umieszczenia substancji na liście kandydackiej substancji wymagających zezwolenia. Obowiązki odnoszą się również do wyrobów, które zostały wytworzone lub zaimportowane przed umieszczeniem substancji na liście kandydackiej, a które zostały dostarczone po umieszczeniu na liście. Istotna jest zatem data dostarczenia wyrobu. 2.4 Ograniczenia Ograniczenia (załącznik XVII): Zawartość określonych substancji w wyrobach może być ograniczona albo zastosowanie tych substancji zakazane w ramach procedury wprowadzania ograniczeń. Wytwórcy i_importerzy wyrobów muszą spełniać warunki zakreślone w załączniku XVII do rozporządzenia REACH od 1 czerwca 2009 roku. Do tego czasu pozostaje w mocy dyrektywa w_sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu substancji niebezpiecznych (76/769/ EWG). Szczegóły na temat stosowania się do ograniczeń podano w Poradnik dla dalszych użytkowników (rozdział 13). W tym dokumencie nie zamieszczono dalszych szczegółowych wytycznych. 2.5 Terminy obowiązujące zgodnie z rozporządzeniem REACH Substancje, które mają być uwalniane z wyrobów w normalnych lub racjonalnie dających się przewidzieć warunkach użytkowania, muszą być zarejestrowane w terminach obowiązujących dla substancji w postaci własnej lub w preparatach zgodnie z artykułem 6. Obowiązuje też takie samo rozróżnienie między substancjami wprowadzonymi a substancjami niewprowadzonymi 7. 7 Substancje wprowadzone są definiowane w art. 30 ust. 20 jako substancje spełniające jedno z następujących kryteriów (podanych tu w formie uproszczonej, szczegóły - patrz tekst przepisów lub Wytyczne dotyczące rejestracji, sekcja 1.7.1): a) jest umieszczona w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) lub b) produkowana na terytorium UE ale nie została wprowadzona do obrotu od 1 czerwca 1993 roku lub c) substancja stanowi już nie polimer. Wszystkie substancje nie spełniające tych kryteriów są substancjami niewprowadzonymi. Dalszych informacji należy szukać w Wytycznych dotyczących rejestracji 17

18 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Obowiązek rejestracji substancji zawartych w wyrobach obowiązuje od 1 czerwca 2008 roku. Jednak w przypadku substancji zarejestrowanych wstępnie zastosowanie mają przejściowe terminy rejestracji w schemacie wprowadzania. Substancje wprowadzone można rejestrować wstępnie 8 w_okresie od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 roku. NB! Ważne w odniesieniu do art. 7 ust. 6. W chwili rejestracji wstępnej niewiele substancji będzie już zarejestrowanych. W związku z tym wytwórca/importer wyrobu z którego ma być uwalniana substancja powinien poważnie rozważyć rejestrację wstępną. Jeśli nie dokona rejestracji wstępnej i_jeśli substancja dana nie została (jeszcze) zarejestrowana do takiego zastosowania, to musi zaprzestać wytwarzania/importu albo do czasu gdy dokona rejestracji (jako że substancja byłaby uważana za substancję niewprowadzoną) albo do czasu gdy ktoś inny dokona rejestracji jego zastosowania (co może trwać kilka lat)! Należy zauważyć, że dossier do rejestracji wstępnej jest stosunkowo nieobszerne. Wytwórca/importer wyrobu, który dokonał wstępnej rejestracji staje się członkiem forum wymiany informacji o substancji (SIEF) (dla tej substancji). To może pomóc w znalezieniu innego podmiotu, który rejestruje zastosowanie w wyrobie i spowodować, że wytwórca/importer wyrobu może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 7 ust. 6. W przeciwnym wypadku wytwórca/importer wyrobu sam będzie musiał dokonać rejestracji. Dalsze wytyczne odnośnie rejestracji dla danego zastosowania podano w rozdziale 9. Należy zauważyć, że na członku SIEF mogą spoczywać obowiązki dotyczące wymiany informacji. Informacje o SIEF można znaleźć w Poradniku dotyczącym wymiany informacji. Substancja niewprowadzona, która ma być uwalniana z wyrobów, musi być zarejestrowana po 1 czerwca 2008 roku i przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Należy zwrócić się do Agencji z zapytaniem czy dostępne są informacje o substancji, którymi można byłoby się podzielić. Zgłoszenie substancji w wyrobach musi być dokonane najpóźniej po 6 miesiącach od umieszczenia substancji na liście kandydackiej substancji wymagających zezwolenia, ale dopiero poczynając od 1_czerwca 2011 roku. Informacje o substancjach zawartych w wyrobach i znajdujących się na liście kandydackiej należy przekazać odbiorcom bezpośrednio po umieszczeniu substancji na tej liście. Lista kandydacka będzie aktualizowana na bieżąco w miarę identyfikowania substancji jako spełniających kryteria art. 57. W tabeli 1 zestawiono terminy ważne dla dostawców wyrobów. 8 Dostępne są oddzielne wytyczne dotyczące rejestracji wstępnej i wymiany informacji. 18

19 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW Tabela 1 Terminy dla dostawców wyrobów Potencjalne obowiązki dostawców wyrobów Początek obowiązku rejestracji substancji niewprowadzonych i wprowadzonych, które nie zostały wstępnie zarejestrowane jesli spełnione są warunki art. 7 ust. 11 Rejestracja substancji wprowadzonych jeśli wymagają one rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 6 (np. substancje importowane w preparatach) Termin od 1 czerwca czerwca grudzień 2008 Uczestnictwo w SIEF (potencjalni rejestrujący zgodnie z art. 6 i 7 ust. 1) 1 czerwca, po rej. wstępnej 9 Przekazanie informacji dotyczących substancji z listy kandydackiej występujących w wyrobach zgodnie z art. 33 Zgłoszenie substancji występujących w wyrobach zgodnie z art. 7 ust. 2 Rejestracja wstępnie zarejestrowanych substancji wprowadzonych w ilościach 1000 ton/rok lub większych, w ilościach 1 t/r. jeśli są znanymi substancjami rakotwórczymi, mutagennymi i działającymi szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1 i 2) i w ilościach 100 t/r. jeśli są klasyfikowane jako R50/53 10 po publikacji listy kandydackiej (pierwsza spodziewana: jesień 2008 / początek 2009) 6 miesięcy po umieszczeniu substancji na liście kandydackiej; zgłoszenie nie wymagane przed 1 czerwca 2011 do 30 listopada 2010 Rejestracja wstępnie zarejestrowanych substancji wprowadzonych w ilościach od 100 do 1000 ton na rok Rejestracja wstępnie zarejestrowanych substancji wprowadzonych w ilościach od 1 do 100 ton na rok do 31 maja 2013 do maja Inne stosowne przepisy Ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania pewnych substancji i preparatów niebezpiecznych 11 ujęte w załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG zostaną uchylone 1 czerwca 2009 roku i zostaną włączone do załącznika XVII rozporządzenia REACH: Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów. Oznacza to, że istniejące ograniczenia, takie jak zakaz stosowania pewnych barwników azowych w materiałach włókienniczych, nadal będą obowiązywać. Inne przepisy dotyczące ograniczeń, zmniejszenia stosowania lub zagrożeń ze strony niebezpiecznych substancji w wyrobach nadal obowiązują niezależnie od rozporządzenia REACH. Przykłady to dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i przepisy dotyczące konkretnych wyrobów, takie jak dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i_elektronicznym (RoHS), dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV). Wykaz odpowiednich przepisów zamieszczono w załączniku 7 do niniejszych wytycznych. 9 Po przyjęciu wstępnej rejestracji udzielany jest dostęp do odpowiedniej strony internetowej dla tej samej substancji wstępnie zarejestrowanej. Fora SIEF muszą być tworzone przez same podmioty dokonujące wstępnej rejestracji. 10 Według zharmonizowanej klasyfikacji w załączniku 1 do dyrektywy 67/548/EWG lub w wyniku samodzielnej klasyfikacji. 11 Tekst jednolity: CONCLEG: 1976L /

20 PORADNIK DOTYCZĄCY WYROBÓW 2.7 Opakowania i pojemniki Substancje, preparaty i wyroby mogą być umieszczane w opakowaniu. Opakowanie to czy to karton, czy folia owijająca czy puszka blaszana w rozumieniu rozporządzenia REACH uważana jest za wyrób. Podobnie kartridż do tonera uważany jest za wyrób w rozumieniu rozporządzenia REACH. Materiał opakowaniowy nie należy do substancji/preparatu lub wyrobu który jest zapakowany w ten materiał. Wytwórcy/importerzy opakowania lub opakowanych substancji, preparatów i wyrobów muszą spełniać takie same wymagania w odniesieniu do tego opakowania jak do każdego wyrobu. Opakowania spełniające różne funkcje muszą być traktowane jako oddzielne (np. jeśli wyrób jest najpierw owinięty folią plastikową, a następnie zapakowany do pudełek kartonowych, to folię i pudełko kartonowe uważa się za osobne wyroby). Zwykle 12 z materiałów opakowaniowych nie przewiduje się celowego uwalniania substancji. Mogą być wyjątki, np. opakowanie uwalniające inhibitory korozji. W tym przypadku uwolnienie substancji jest zamierzone (funkcja polega na zapobieganiu korozji) i stanowi funkcję pomocniczą wyrobu (funkcją główną jest zabezpieczenie przedmiotu wewnątrz opakowania przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania). Dalsze wytyczne patrz: rozdział 3). 2.8 Dokumentacja Nie istnieją szczególne wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji w związku z art. 7 lub 33 rozporządzenia REACH dla dostawców wyrobów oprócz tych gdy wymagana jest rejestracja, zgłoszenie lub przekazanie informacji. Jednak dostawcy wyrobów mogą być również dostawcami i użytkownikami substancji lub preparatów i w związku z tą rolą muszą gromadzić i przechowywać odpowiednie, gotowe do udostępnienia informacje przez co najmniej 10 lat (art. 36 rozporządzenia REACH). Dostawcy wyrobów powinni rozważyć ewidencjonowanie wyników kontroli przestrzegania przepisów, nawet jeśli stwierdzono, że nie ma takiego obowiązku w świetle rozporządzenia REACH. Dokumentacja ułatwia wykazanie klientom i władzom (egzekwującym/ kontrolnym) zgodności z przepisami rozporządzenia REACH. Zaleca się by każdy wytwórca/importer ustanowił rutynowe procedury dla zapewnienia wysokiej jakości dokumentacji. Możliwe przykładowe rozwiązania: dostawcy wyrobów mający wdrożone systemy zarządzania mogą uczynić zgodność z przepisami REACH jednym z kryteriów z jasnymi wskazówkami w jaki sposób zgodność jest zapewniana i_dokumentowana; dostawcy wyrobów nie mający wdrożonych systemów zarządzania mogą przestrzegać pewnego rodzaju procedur właściwego postępowania w zakresie dostaw wyrobów, które mogłyby zostać opracowane przez odpowiednie stowarzyszenia branżowe. Mogłyby one obejmować: postępowanie zgodnie ze schematami postępowania przedstawionymi w niniejszych wytycznych, opisywanie czy rejestracja/zgłoszenie lub przekazanie informacji na temat SVHC jest wymagane, dokumenty pomocnicze, w tym pisma od dostawców, certyfikaty, wyniki analiz itp. 12 Przykład materiału opakowaniowego z którego uwalniane są substancje lub preparaty to materiał do pakowania przedmiotów metalowych zawierający środki antykorozyjne. 20

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH. Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Obowiązki dalszych użytkowników w ramach systemu REACH Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Dalszy użytkownik -definicja Dalszy użytkownik oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

REACH dotknie prawie wszystkich

REACH dotknie prawie wszystkich REACH dotknie prawie wszystkich Jerzy Majka Konferencja REACH co przedsiębiorca wiedzieć powinien Katowice, 2 października 2008 r. REACH co to jest? Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU

Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Rola i obowiązki w systemie REACH dla DU Dr inż. Monika Wasiak-Gromek European Commission Enterprise and Industry OBOWIĄZEK PRZEKAZYWANIA Title of the presentation Date 2 INFORMACJI Każdy uczestnik łańcucha

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia CLP Tłumaczenie sporządzone przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH oraz Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych Rozdział 1: CLP nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW INFORMACJE W ŁAŃCUCHU DOSTAW Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Punkt Konsultacyjny ds. REACH Ministerstwa Gospodarki http://www.reach-info.pl; reach@reach-info.pl Instytut Chemii Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Wyrok jest dostępny pod:

Uwaga. Wyrok jest dostępny pod: Uwaga Informujemy, że ECHA dokona wkrótce aktualizacji tego dokumentu, aby uwzględnić wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie C-106/14. Wyrok objaśnia zakres zgłoszenia substancji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji

Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Rejestracja wstępna sposób przygotowania dokumentacji Krzysztof Kaczorowski Kierownik Punktu Konsultacyjnego ds. REACH przy Instytucie Przemysłu Organicznego finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie substancji w wyrobach

Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie substancji w wyrobach Wskazówki dotyczące wymagań w zakresie substancji w wyrobach Maj 2008 r. Wskazówki dotyczące wdraŝania systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące systemu REACH oraz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozporządzenia REACH dla producentów i importerów wyrobów. Czy mogą spać spokojnie?

Znaczenie rozporządzenia REACH dla producentów i importerów wyrobów. Czy mogą spać spokojnie? Znaczenie rozporządzenia REACH dla producentów i importerów wyrobów. Czy mogą spać spokojnie? Konferencja 18.09.2008 Łódź REACH - Nowe prawo chemiczne obowiązuje w Unii Europejskiej - nie przeocz swoich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 44/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW inż. Andrzej Pieńkowski 1 Ograniczenia w produkcji, obrocie czy stosowaniu występują przede wszystkim na podstawie: - zał. XVII Reach - zał. XIV Reach -

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 18.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające załącznik XIV

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA REACH CZĘŚĆ A PKD:.. A1) Do jakiej kategorii zaliczają się państwo? (Proszę zapoznać się z definicjami niŝej wymienionych kategorii zamieszczonymi w Załączniku

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministra Gospodarki

Stanowisko Ministra Gospodarki Stanowisko Ministra Gospodarki wobec uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku zku z nową polityką chemiczną REACH Przemysław Olszaniecki Departament Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ Dokument pn.: Przewidywane Podstawowe Obowiązki Dla Administracji

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Jean-Philippe Montfort a i Hadjira Mezaiti z firmy prawniczej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenia REACH i CLP praktyczne i ważne informacje dla przedsiębiorstw z branży tworzyw sztucznych i gumy Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH Biuro do Spraw Substancji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Czynności praktyczne związane z rejestracją wstępną

Czynności praktyczne związane z rejestracją wstępną Czynności praktyczne związane z Tylko jeśli dokonasz na czas wstępnej rejestracji oraz rejestracji będziesz móc nadal produkować, importować lub używać chemikalia! Numer referencyjny: ECHA-BR-08-01 Data:

Bardziej szczegółowo

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Warszawa, 28 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych SYGOS IX Ustroń, 29.11-01.12.2012 r. Dorota Dominiak dorota.dominiak@chemikalia.gov.pl Ustawa Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP ECHO Environmental Group zaprasza na 2-dniowe szkolenie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą: Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Rozporządzeń REACH i CLP W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi REACH,

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 28.1.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 28/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Poradnik dotyczący przygotowywania wniosku

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP dr Michał Andrijewski Powody, dla których naleŝy dokonać zmian w przepisach krajowych Rozporządzenie CLP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

HBCDD Procedura zezwoleń zgodnie z REACH

HBCDD Procedura zezwoleń zgodnie z REACH HBCDD Procedura zezwoleń zgodnie z REACH Ewa Liberska Specjalista w Departamencie ds. Substancji i Preparatów Niebezpiecznych www.chemikalia.gov.pl Ewa.Liberska@chemikalia.gov.pl REACH Tytuł VIII procedura

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) PORADNIK Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 Październik 2017 r. 2 Poradnik na temat badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Wyrok jest dostępny pod: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=all&num=c-106/14

Uwaga. Wyrok jest dostępny pod: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=all&num=c-106/14 Uwaga Informujemy, że ECHA dokona wkrótce aktualizacji tego dokumentu, aby uwzględnić wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie C-106/14. Wyrok objaśnia zakres zgłoszenia substancji

Bardziej szczegółowo

Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r.

Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r. KRAJOWE CENTRUM INFORMACYJNE DS. REACH Seminarium szkoleniowe Warszawa 14 grudnia 2007 r. Rafał Brykowski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Rozporządzenie REACH - podstawa prawna funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1097/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REACH. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów).

REACH. REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów). REACH REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów). ROZPORZĄDZENIE REACH JEST AKTEM OBOWIĄZUJĄCYM BEZPOŚREDNIO WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów?

Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów? Czy substancje zaburzające gospodarkę hormonalną stanowią szczególną grupę chemikaliów? 4 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO Sopot, 2013 Dorota Wiaderna Biuro do spraw Substancji Chemicznych CO DETERMINUJE

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH Uregulowania prawne Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(t.j. Dz. U. z 2015,poz.1203); Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach

USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o kosmetykach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 208, poz. 2019. Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3014 Warszawa, 19 czerwca 2004 r.

Druk nr 3014 Warszawa, 19 czerwca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-105-04 Druk nr 3014 Warszawa, 19 czerwca 2004 r. Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Listopad 2008 Wersja 2.3 Publikacja 6 listopada 2008 Dokument przygotowany przez Europejską Agencję Chemikaliów 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PRZEWIDYWANE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH

Ministerstwo Gospodarki PRZEWIDYWANE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH Ministerstwo Gospodarki PRZEWIDYWANE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI DLA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA REACH WYKAZ ZADAŃ Warszawa, 19 czerwca 2007 roku 2 SPIS TREŚCI I. OGÓLNE OBOWIĄZKI PAŃSTW

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą:

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą: W ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322) zgodnie z art. 4 ust. 1 substancje i mieszaniny niebezpieczne to takie substancje i mieszaniny, które zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki

PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU REACH. Krzysztof Galas Ministerstwo Gospodarki Czy rozporządzenie REACH wpłynie na wzrost czy spadek konkurencyjności ci polskich firm w Europie i na Świecie? Warszawa, 14 grudnia 2007 roku PRZYGOTOWANIA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WDROŻENIA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

musi przedłożyć w odpowiednim terminie dokumenty rejestracyjne dotyczące tej substancji do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach REACHiECHA Istota Zgodnie z rozporządzeniem REACH, każdy producent/importer w obrębie UE: substancji chemicznej, w jej postaci własnej lub jako składnika jednego lub większej ilości preparatów, w ilości

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący rejestracji

Poradnik dotyczący rejestracji PORADNIK maj 2012 r. Wersja 2.0 Wytyczne dotyczące wykonywania rozporządzenia REACH 2 Wersja 2.0 maj 2012 r. Wersja Zmiany Data Wersja 0 Wydanie pierwsze czerwiec 2007 r. Wersja 1 Wydanie pierwsze zmienione

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100176 113169 Numer według CAS: 1302-78-9 Numer według EINECS: 215-108-5 Istotne

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Seminarium SYGOS VIII System gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi w szkołach wyższych i jednostkach badawczych regulacje prawne GHS i CLP Ustroń, 13-15. 01.

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 806 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja czerwiec

Aktualizacja czerwiec Aktualizacja czerwiec Title of the presentation 2015 Date # Dotyczy wszystkich kart charakterystyki dla substancji i mieszanin Przyrostowy system numeracji. Aktualizacja/wersje Title of the presentation

Bardziej szczegółowo

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH rola, zadania i doświadczenia

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH rola, zadania i doświadczenia Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH rola, zadania i doświadczenia UWERTURA DO REACH Rejestracja wstępna rozpoczęta Dr inż. Monika Wasiak-Gromek POLISH REACH Help Net correspondent Krajowe Centrum Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk nr 1804)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk nr 1804) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 1971 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk nr 1804) Marszałek Sejmu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach

Poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach 1 PORADNIK Poradnik na temat wymagań dotyczących substancji w wyrobach czerwiec 2017 r. Wersja 4.0 2 Wersja 4.0 - czerwiec 2017 r. INFORMACJA PRAWNA: Celem niniejszego dokumentu jest wsparcie użytkowników

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki jako sposób informowania o zagrożeniach. Mariusz Godala

Karta charakterystyki jako sposób informowania o zagrożeniach. Mariusz Godala Karta charakterystyki jako sposób informowania o zagrożeniach Mariusz Godala Zmiana załącznika II do rozporządzenia REACH Zmiana załącznika opublikowana w postaci rozporządzenia unijnego (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. Artykuł 1. Artykuł 2

DECYZJE. Artykuł 1. Artykuł 2 9.7.2016 L 186/13 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1115 z dnia 7 lipca 2016 r. określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures

Data druku , Aktualizacja Wersja 01 Strona 1 / 9. TroLase Textures Data druku 30.05.2016, Aktualizacja 30.05.2016 Wersja 01 Strona 1 / 9 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 1.2.1 Istotne

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2006R1907 PL 05.05.2011 010.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B C1 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych Wersja: 2 maj 2010 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wskazówki wyjaśniające treść i sposób wykonania obowiązków nałożonych w ramach systemu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne rozwaŝania nad CLP. Paweł Skiba

Praktyczne rozwaŝania nad CLP. Paweł Skiba Praktyczne rozwaŝania nad CLP Paweł Skiba Sytuacja w POCH SA: Produkcja chemikaliów (surowce, odczynniki, preparaty) Import chemikaliów Usługi produkcyjne POCH SA to: Technologii produkcyjnych : 810 Substancji

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Processes Products Strategies. Wspólnie gotowi na REACH

Processes Products Strategies. Wspólnie gotowi na REACH Processes Products Strategies Wspólnie gotowi na REACH Produkty Doskonałe produkty są podstawą sukcesu rynkowego. Dlatego ważne jest, by je stale ulepszać - również w dłuższej perspektywie. Mamy możliwości,

Bardziej szczegółowo

NOTATKA. ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH

NOTATKA. ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH NOTATKA ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH 1. W dniu 7 lipca 2010 roku w siedzibie Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych odbyło się spotkanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV

RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV RAPORT DO ZAŁĄCZNIKA XV OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ DLA ZDROWIA ZWIĄZANYCH Z GRANULATAMI GUMOWYMI Z RECYKLINGU WYKORZYSTYWANYMI JAKO WYPEŁNIENIE W SYNTETYCZNEJ MURAWIE NA BOISKACH SPORTOWYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo