Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XL sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - listy obecności radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych - sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1. Ponadto w Sesji uczestniczyli : Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy, Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy, Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy, Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy, Pani Maria Jaśnikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego,. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który brzmi następująco: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. 4. Zapytania. 5. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok Promocja gminy. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok Podjęcie uchwał: - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 9. Wnioski i zapytania. 10. Sprawy różne: - przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czadrów. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem, czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do porządku obrad dzisiejszej sesji? Uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XL sesji. Ad. 1 Otwarcie Sesji opisano na wstępie. 1

2 Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść poprawki do protokołu z poprzedniej Sesji? Wobec braku zgłoszonych uwag i wniosków - Rada Gminy przyjęła protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 marca 2014 r. Ad. 3 Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym. Informacje o pracy Wójta Gminy w okresie od poprzedniej sesji do dnia dzisiejszego wraz z wykazem wydanych zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z gruntów własnych wnioskodawców oraz informacją o przetargach i odbiorach przedstawił Pan Stanisław Szmajdziński - Wójt Gminy - załącznik nr 2. Po wysłuchaniu informacji z bieżącej działalności Wójta dotyczącej istotnych spraw gospodarczych i społecznych, Rada Gminy przyjęła powyższe informacje nie zgłaszając pytań i uwag. Pan Zygmunt Homoncik - Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym - załącznik nr 3. Po wysłuchaniu informacji z bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy Rada Gminy przyjęła powyższe informacje nie zgłaszając pytań i uwag. Ad. 4 Zapytania nie zgłoszono. Ad. 5 Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. przedstawił Radzie Gminy Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2013 (znak sprawy PI ) - załącznik nr 4. Pytania: Pani Teresa Ciszek zapytała, w jakim terminie zwrócona zostanie przez klub sportowy w Czadrowie część dotacji? poinformował, że zwrot przytoczonej dotacji wraz z naliczonymi odsetkami nastąpi w ciągu 7 dni od wydania decyzji Wójta Gminy w tym zakresie. Pani Irena Ruman Sołtys wsi Kochanów powróciła do kwestii związanej z zakupioną przez Gminne Zrzeszenie LSZ kosiarką na rzecz klubu sportowego w Kochanowie pytając, czy rozeznane zostały możliwości związane z przekazanie tej kosiarki na rzecz sołectwa? Klub 2

3 sportowy w Kochanowie przestał istnieć, a dysponujący kosiarką były prezes nie wykasza boiska sportowego ani terenów wykorzystywanych przez sołectwo. przypomniał, iż na poprzedniej sesji zobligował się do wystąpienia do Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych z zapytaniem kto, jest władny do dysponowania wskazaną kosiarką. W odpowiedzi Gminny Zarząd przekazał, iż przedmiotowa kosiarka zakupiona została ze środków własnych Gminnego Zrzeszenia, a nie środków dotacyjnych z budżetu gminy przekazanych na ich rzecz (wraz z zaksięgowaną fakturą zakupu). Gmina nie może być negocjatorem, nie może też wpłynąć na losy wskazanej kosiarki będącej własnością Gminnego Zrzeszenia. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie rozmów przedstawicieli sołectwa z Gminnym Zrzeszeniem LZS celem nakłonienia ich by odebrało kosiarkę obecnemu dysponentowi, a następnie przekazało ją na rzecz sołectwa. Pan Jan Łepski przekazał, iż jako długoletni działacz sportowy oraz radny przygląda się temu konfliktowi od samego początku i widzi, że rozwiązanie go jest konieczne. Niezbędne jest decyzją Rady Gminnej Gminnego Zrzeszenia LZS odebranie kosiarki pozostałej z dyspozycji byłego prezesa klubu w Kochanowie. Temat ten będzie poruszany na zebraniu rady. Proponuje się Sołtysowie wsi Kochanów założenie stowarzyszenia, które będzie działać w ramach LZS, celem przekazania kosiarki na rzecz nowego działającego klubu. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok zostało przez Radę Gminy przyjęte. Ad. 6 Promocja Gminy. przedstawił informacje w zakresie tematycznym związanym z promocją gminy oraz realizowanymi projektami przy pomocy środków zewnętrznych min. 10 lat w Unii Europejskiej. Dekada rozwoju i współpracy, Wiaty Skandynawskie i zagospodarowanie atrakcji turystycznych oraz siłownia zewnętrzna (Krzeszów) - załącznik nr 5. Pytania: Pan Andrzej Berdechowski wskazał na możliwość wzmocnienia promocji gminy poprzez umieszczenie banerów promujących tereny gminy na boisku sportowym w Krzeszowie. przyjął uwagę do rozeznania. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy zapytał, gdzie planowane jest postawienie siłowni zewnętrznej w Krzeszowie? poinformował, że urządzenia te postawione zostaną przy placu zabaw w Krzeszowie. Zagospodarowanie terenu wraz z projektem zostało przygotowane. Pan Jan Łepski zapytał, gdzie zostanie postawiona wiata skandynawska w Czarnowie? oraz jak będzie ona wyglądała? poinformował, że wiaty typu skandynawskiego składają się z dwóch elementów: części ławkowej 3

4 i stołowej oraz części w której będzie można spędzić noc w razie takiej potrzeby. Wiata w Czarnowie postawiona zostanie nad Bobrzakiem miejscem łączenie się trzech szlaków turystycznych. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Informacja w zakresie promocji gminy - została przez Radę Gminy przyjęte. Ad. 7 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok Pani Maria Jaśnikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przedstawiła opracowanie Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Kamienna Góra za rok załącznik nr 6. Pytania: Pani Teresa Ciszek zapytał, czy wpłacony zasiłek pogrzebowy przez GOPS był w ustawowej wysokości 4 000,00 zł. Pani Maria Jaśnikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w odpowiedzi poinformowała, że w roku 2013 GOPS zorganizował pochówek jednej osoby. Ośrodki pomocy społecznej przeprowadzają pogrzeby osobom samotnym, bez bliskiej rodziny, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku. Koszty całości pogrzebu pokrywa GOPS. Pan Jan Łepski zapytał, czy GOPS zakupuje ciepłe posiłki dla potrzebujących osób dorosłych min. w barach mlecznych podobnie jak MOPS? Pani Maria Jaśnikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazała, że gminny ośrodek prowadzi dożywianie dzieci w szkołach i poza nią w przypadku nauki ponad podstawowej. GOPS nie prowadzi dożywiania osób dorosłych poprzez zakup takich posiłków. Dożywianie prowadzi się poprzez przyznawanie tak zwanego zasiłku celowego. Dalszych pytań i uwag nie zgłoszono. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok została przez Radę Gminy przyjęte. Ad. 8 Podjęcie uchwał. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w Uchwale nr XXXIX/228/14 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia roku wraz z uzasadnieniem. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. Budżet po zmianach wynosi: - po stronie dochodów ,13 zł., - po stronie wydatków ,74 zł. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. P ytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 14 radnych, 4

5 wystąpiło14 głosów za, głosy przeciw oraz wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XL/235/14 Pani Maria Jaśnikowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie wraz z uzasadnieniem. Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnieniem następujących wniosków: Wniosek Komisji Finansowo Gospodarczej w sprawie zmiany zapisów paragrafu 4 niniejszego projektu, gdzie zamiast cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 5 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym wpisuje się cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 3 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany zapisów wskazanego wyżej paragrafu 4 niniejszego projektu, gdzie zamiast cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 5 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym wpisuje się cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 4 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym. Komisja Społeczna nie zgłosiła wniosków zmieniających niniejszy projekt uchwały opiniując pozytywnie zapis paragrafu 4 niniejszego cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 5 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy dopowiedział, że 3 krotność kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określona w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wynosi 1 368,00 zł., 4 krotność kryterium wynosi 1 824,00 zł., oraz 5 krotności kryterium wynosi 2 280,00 zł. Pytania: Pan Jan Łepski wskazał, iż ustawodawca narzucając obowiązek opracowania takiej uchwały wprowadził do zadań gminy zadania, które powinny być wypełniane przez urzędy pracy. Gminy nie powinny wchodzić w kompetencje urzędów pracy. Radny dodał, że jest przeciwny takiej pomocy, ale skoro jest to obowiązek gminy wnosi do radnych o przyjęcie wniosku Komisji Finansowo Gospodarczej, który nie pozwoli na nadużycia związane z brakiem wykorzystania na wnoszone zadania całości przyznanego zasiłku. Pani Józefa Rekieć zgodziła się ze zdaniem przedmówcy. Radna dodała, iż na zapytanie czy osoba będzie musiała rozliczyć się w pełni z pozostałych po zrealizowanym zakupie środków, uzyskawszy odpowiedz, że nie - uznała, iż zasadne jest zmniejszenie zasiłku celem braku nadużyć. Kwota 1 368,00 zł. będzie wystarczająca. Pan Andrzej Berdechowski Przewodniczący Komisji Społecznej przekazał, iż Komisja Społeczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wnoszoną w nim o przyjęcie 5 5

6 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej czyli kwotę 2 280,00 zł. uznając, iż zasiłek taki jest potrzebny i pomocny przy przyszłym ubieganiu się o pracę. W tym, zadaniem GOPS u będzie szczegółowe weryfikowanie wniosków oraz zasadności przyznania tego zasiłku. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy wskazał, iż jest zwolennikiem udzielania pomocy na rzecz aktywizacji osób poszukujących pracy. Jednakże, uchwalając w/w zasady radni powinni być ostrożni co do wysokości zasiłku. Czas pokaże, ile środków wydatkowanych zostało na ten cel i jakie były efekty takiej pomocy. Rada Gminy w miarę wykazanych potrzeb będzie mogła zmienić zapisy przyjętej uchwały. Pani Ewa Kwiecińska wniosła o przyjęcie wniosku Komisji Finansowo Gospodarczej dodając, iż po okresie 4-5 miesięcy kierownik GOPS będzie mogła przekazać szczegółowe informacje związane z ilością realizowanych wniosków i zadań w nich wpisanych. Dalszych pytań, uwag czy wniosków nie zgłoszono. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Rady Gminy wniesione do projektu uchwały wnioski komisji, w kolejności ich zgłaszania: Wniosek Komisji Finansowo Gospodarczej w sprawie zmiany zapisów paragrafu 4 niniejszego projektu, gdzie zamiast cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 5 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym wpisuje się cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 3 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym - ma mocy głosowania Rady Gminy został przez powyższą odrzucony głosowało 14 radnych, wystąpiło 5 głosów za przy 9 głosach przeciw. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie zmiany zapisów wskazanego wyżej paragrafu 4 niniejszego projektu, gdzie zamiast cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 5 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym wpisuje się cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 4 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym - ma mocy głosowania Rady Gminy został przez powyższą odrzucony głosowało 14 radnych, wystąpiło 1 głos za, 12 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymuje się. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zapis paragrafu 4 niniejszego projektu cyt wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie ustala się w wysokości 5 krotności kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującym zgodnie z opinia Komisji Społecznej - ma mocy głosowania Rady Gminy został przez powyższą przyjęty głosowało 14 radnych, wystąpiło 8 głosów za, 5 głosów przeciw oraz 1 głos wstrzymuje się. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie uwzględniając przyjęty wyżej wniosek. 6

7 P ytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy w głosowaniu jawnym (głosowało 14 radnych, wystąpiło10 głosów za, 4 głosy przeciw, głosy wstrzymuję się nie wystąpiły). Uchwała otrzymała Nr XL/236/14 Ad. 9 Wnioski i zapytania nie zgłoszono. Ad. 10 Sprawy różne. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy w zakresie spraw różnych oddał głos delegacji rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola w Krzeszowie. Głos zabrały Panie: Monika Baran oraz Agnieszka Górska. Pani Monika Baran odczytała petycje rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola w Krzeszowie petycja przekazana został na ręce Wójta Gminy petycja dotycząca prośby rozwiązania problemu braku miejsc dla wszystkich ubiegających się o nie dzieci w przedszkolu. Pani Baran podkreśliła, jak ważne jest wychowanie przedszkolne dla rozwoju dzieci oraz jak ważne jest zapewnienie im przez to odpowiedniego startu w życie. W tym wskazano na liczbę dzieci nieprzyjętych do przedszkola (21 dzieci), liczba ta pozwala na otwarcie dodatkowej grupy. Pani Agnieszka Górska również podkreśliła, jak ważne jest wychowanie przedszkolne oraz jak ono wpływa na dziecko. Rok temu przy składaniu podań o przyjęcie do przedszkola gwarantowano, że w roku bieżącym każdy 4 ro latek się do niego dostania, a tak się nie stało. Rozwiązaniem może być zwiększenie godzin w przedszkolach niepublicznych bądź uruchomienie zająć w pustej sali przy przedszkolu. Mieszkanka zwróciła się z prośbą o pomoc i rozwiązanie problemu rodziców. Pani Janina Sawicka Zastępca Wójta Gminy na wstępie przypomniała, iż oprócz Przedszkola, w Krzeszowie w ZSP funkcjonują dwa oddziały przedszkolne oraz punt przedszkolny niepubliczny. W bieżącym roku do przedszkola publicznego nie dostało się 21 dzieci. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym każdy 5 cio latek ma zapewniony pobyt w przedszkolu. Rozwiązaniem problemu byłoby przeniesienie 5-cio latków do oddziałów przedszkolnych i tym samym zwolnienie miejsc dla 3 i 4 latków. W oddziale przedszkolnym jest wolnych kilkanaście miejsc, na 25 miejsc. Jednakże, Dyrektor szkoły na zebraniu z rodzicami 5 latków nie uzyskał ich zgody na przeniesienie z przedszkola do oddziału przedszkolnego w ZSP. Punkty przedszkolne niepubliczne działają w Krzeszowie w wymiarze 3 godzin. Kwestią do rozpatrzenia jest rozeznanie możliwości wydłużenia czasu zajęć. Decyzja ta nie jest zależna od Wójta Gminy. Sprawa zostanie zgłoszona i przedyskutowana z przedstawicielami stowarzyszenia prowadzącego powyższe punkty. Wskazane dodatkowe pomieszczenie będące małą salką gimnastyczną nie jest własnością przedszkola. Pomieszczenie to nie spełnia określonym norm min. wymogi sanepidu aby, mogło być wykorzystane jako oddział przedszkolny. 7

8 Zgodnie z ewidencją ludności w gminie, w roku obecnym mamy po tak zwanej stronie krzeszowskiej 25 dzieci w wieku 4 letnim, 3 latków jest 13 a, 2 latków tylko 9. Uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego mija się z celem patrząc na przyszłą demografie. Zgodnie z zapowiedziami, od roku 2015 wprowadzony zostanie obowiązek zapewnienie edukacji przedszkolnej dla 5 i 4 latków. W roku 2017 obowiązkiem tym objęci zostaną również 3 latkowie. Rozeznaną zostaną możliwości przedłużenia pracy przedszkola niepublicznego oraz wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego, co umożliwiłoby pobyt dzieci w obu przedszkolach do godz popołudniowych np Regulamin rekrutacji do przedszkola opracowany został w oparciu o ustawę o systemie oświaty i komisja rekrutacyjna działa w oparciu o jego zapisy. Badając pracę komisji stwierdza się, że działała ona zgodnie z przepisami prawa. Rodzice dzieci wnieśli, aby w miarę potrzeb zagwarantować miejsca w przedszkolu dla ich dzieci np. poprzez zwiększenie godzin w przedszkolu niepublicznym, a następnie umożliwienie ich pobytu w przedszkolu publicznym do godzin 15:00 bądź 16:00 w celu odebrania dzieci po pobycie z pracy. Pan Kazimierz Ogorzałek przypomniał, iż kwestia liczby oddziałów w nowo budowanym przedszkolu w Krzeszowie była poruszana na zebraniu wiejskim z mieszkańcami. Ustalono, że wybudowane zostanie właśnie dwu oddziałowe przedszkole. Problem zgłaszany przez rodziców należy rozwiązać i im pomóc. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy wskazał, iż zgłaszany problem jest Mu znany od wczoraj stąd, rozwiązanie go na dzisiejszej sesji jest niemożliwe. Obecnie pojawiają się możliwości związane z reorganizacją czasu pracy przedszkoli niepublicznych co poprawiłoby sytuacje pracujących rodziców. Możliwością jest również dowożenie dzieci do przedszkolu w Kamiennej Górze, do których to za każde dziecko z terenu gminy dopłaca się z budżetu. W tym, informacyjnie w miarę istnienie możliwości organizacyjnych przy dojeździe do pracy, możliwe jest dowożenie dzieci gminnych do przedszkola niepublicznej w Przedwojowie (wolne miejsca). Wnosi się do rodziców o niezaniedbania możliwości odwoławczych w zakresie nieprzyjęcia swoich dzieci do przedszkola. Wójt Gminy zaproponował wyznaczenie grupy rodziców z którymi prowadzone będą rozmowy i negocjacje przy obecności dyrekcji szkoły i przedszkola oraz stowarzyszenia Salwador organizującego punty przedszkola niepublicznego w Krzeszowie. Pierwsze spotkanie proponuje się przeprowadzić po 10 maja b.r. Pan Jan Łepski wskazał, iż jako jedyny radny był obecny na zebraniu rodziców w Krzeszowie w tej sprawie. Dzisiejsza dyskusja jest bardzo dobra i potrzebna. Nikt z władz gminy czy radnych nie jest przeciwny pomocy przybyłym. Rozwiązanie w sprawie jest możliwe do realizacji. Pani Agnieszka Górska przedstawiła przebieg inicjatywy podpisania petycji mieszkańców min. przebieg zebrania rodziców oraz rozmów z Przewodniczącym Rady Gminy co do uczestnictwa w dzisiejszej sesji. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy zamykając temat powtórzył obustronną deklaracje współpracy, prowadzenia rozmów celem rozwiązania problemu. 8

9 W dalszej części spaw różnych: Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Agnieszce Jaworskiej - projektantce opracowującej plan zagospodarowania przestrzennego dla Czadrowa celem przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czadrów. Na prośbę o zabranie głosu otrzymał go obecna na posiedzeniu sesji P. Ciejak mieszkanka Czadrowa wskazując, iż omówienie na dzisiejszej sesji wskazano projektu uchwały jest bezcelowe przed zakończeniem terminu jego wyłożenia. Pani Agnieszka Damasiewicz inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego przypomniała o ustaleniach Rady Gminy związanych z zobligowaniem Wójta Gminy do prezentacji projektów uchwał dot. zakresu planów planistycznych przed sesją poprzedzającą ich głosowanie. Dzisiejsza prezentacja projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czadrów odnosić się będzie jednie do zapisów projektu bez rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego omówiła procedurę planistyczną obejmującą powyższy. Pani Agnieszka Jaworska omówiła wraz z wskazaniem zapisów mapy projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czadrów. Pytania: Pan i Pani Ciejak mieszkańcy Czadrowa przedstawili swoje uwagi co do zapisów przygotowanego projektu planu odnosząc się do całości procedury. Mieszkańcy Czadrowa zaapelowali również do radny o nieprzyjmowanie wadliwego ich zadaniem planu, który wpłynie na pogorszenie obecnego stanu dodając, że złe prawo jest gorsze niż brak prawa a rada powinna być odpowiedzialna za podejmowane decyzje. Pani Ewa Kwiecińska również zaapelowała do radnych o szczegółowe zbadanie zapisów projektu uchwały oraz zapoznanie się z uwagami mieszkańców. Pan Jan Łepski wniósł, aby na posiedzenia komisji zaprosić państwa Ciejak celem przysłuchania się i konfrontacji ich zdania ze zdaniem projektantki. Pani Józefa Rekieć wniosła, o zwołanie wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady celem wspólnego omówienia i przedyskutowania wskazanego projektu uchwały. W trakcie bieżącej wymiany zdań obecnych na sesji przyjęto, aby po otrzymaniu materiałów (przekazaniu radnym papierowej wersji projektu uchwały wraz z załącznikami min. zał. zawierającym omówienie uwag), na posiedzeniach następnej sesji w miesiącu maju ponownie szczegółowo powyższy temat zaprezentować. I w zależności od ustaleń, wnieść projekt do uchwalenia na sesję kolejną czyli czerwcową. Ustalenie jak wyżej zostało przez Radę Gminy jednogłośnie przyjęte na zapytanie Przewodniczącego Rady Gminy kto jest przeciwny w/w? Głosów przeciw nie zgłoszono. Pan Zygmunt Homoncik Przewodniczący Rady Gminy zamknął temat związany z przedstawieniem projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czadrów. 9

10 Dalszych spraw różnych nie zgłoszono. Ad. 11 Zakończenie. Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 14:00 zamknął XL Sesję Rady Gminy Kamienna Góra. U s t a l e n i a k o ń c o w e : Na dzisiejszej Sesji Rada Gminy: 1. Przyjęła protokół z poprzedniej Sesji. 2. Podjęto następujące uchwały: Nr XL/235/14 w sprawie zmian w budżecie, Nr XL/235/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Protokołowała: Agnieszka Pawłowska Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy /-/ Zygmunt Homoncik Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 10

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24.03.2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 08:10 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła,

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r.

Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 lutego 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 8 grudnia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05

P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 P r o t o k ó ł Nr XXXV/05 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9 00, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół nr III/10 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2010r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r.

Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra rozpoczęły się o godzinie 11 00. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 19 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 października 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 września 2012r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 sierpnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLIV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 lutego 2015 r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:30 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 18 kwietnia 2012r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 stycznia 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r.

Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Protokół Komisji Finansowo - Gospodarczej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 18 września 2012r. Przewodnicząca Komisji Finansowo - Gospodarczej o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY JANÓW

Z SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr XXIX/14 Z SESJI RADY GMINY JANÓW z dnia 30 października 2014 Kadencja 2010 2014 Protokół Nr XXIX/14 z XXIX sesji Rady Gminy Janów z dnia 30 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2014 r.

Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2014 r. Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XLV sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 20 lutego 2015 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 21 lutego 2013 r. Przewodniczący Komisji Społecznej o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji Społecznej i po powitaniu radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 stycznia 2014 r.

Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 stycznia 2014 r. Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XXXVII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r.

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r. Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 kwietnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył XVIII sesję i po powitaniu radnych, sołtysów oraz gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r.

Protokół nr XIX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r. Protokół nr XIX/16 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 marca 2016 r. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10:00 otworzył sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka

P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka odbytej w dniu 28 października 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bielsk. Sesję rozpoczęto o godz.12

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU Projekt P R O T O K Ó Ł Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU ODBYTEJ W DNIU 03 LISTOPADA 2016r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU 1 Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r.

Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Protokół Nr 16/08 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 stycznia 2008 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10 10 zakończyło o godzinie 14 30. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.72.2016 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 lipca 2016 r. Wzory podstawowych druków stosowanych w sprawie przyjęcia i odrzucenia wniosków w sprawie funduszu sołeckiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r.

P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. P r o t o k ó ł Nr XXVII/08 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 września 2008r. Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10 03, a zakończyła o godzinie 12 30. W Sesji uczestniczyło 15 radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała

w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała ZARZĄDZENIE NR OR.0050.700.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30.07.2014r. w sprawie ustanowienia Regulaminu gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Biała Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 27/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 27/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz PROTOKÓŁ Nr 27/13 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 29 sierpnia 2013 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 7 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30

PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30 PROTOKÓŁ Nr 17/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Strategii i Rozwoju w dniu 5 maja 2015 r. godz. 14:30 Obecni na posiedzeniu Komisji 7 członków Komisji: 1. Janusz Chodasewicz 2. Zofia Kolat 3. Regina Komorowska

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia regulaminu, zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z wydatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej

P r o t o k ó ł. wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej P r o t o k ó ł wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kamienna Góra Komisji Rewizyjnej Komisji Społecznej Komisji Finansowo Gospodarczej z dnia 12 października 2011r. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo