Protokół nr IV/2018. z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski. w dniu 28 grudnia 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr IV/2018. z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski. w dniu 28 grudnia 2018 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr IV/2018 z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 28 grudnia 2018 roku Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:19 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych. Obecni: 1. Jerzy Bajena 2. Andrzej Borowski 3. Mikołaj Car 4. Jerzy Chilkiewicz 5. Walenty Gałuszewski 6. Mikołaj Kiryluk 7. Alina Korszak 8. Jan Kowalczuk 9. Alina Kruk 10. Albin Misiuk 11. Stanisław Olszewski 12. Jerzy Onacik 13. Jerzy Pac 14. Lucyna Tkaczuk 15. Anatol Grzegorz Tymiński Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu. Osoby zaproszone na sesję: 1. Raisa Rajecka Wójt Gminy 2. Anatol Filipiuk Zastępca Wójta Gminy 3. Nadzieja Sokołowska Skarbnik Gminy 4. Jan Wołosowicz Radca prawny 5. Barbara Car Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim 6. Sołtysi Sołectw Gminy Bielsk Podlaski (frekwencja 90%) Lista obecności osób zaproszonych na sesję stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu. 1. Otwarcie sesji. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym IV Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski otworzył Przewodniczący Rady Gminy STANIAŁAW OLSZEWSKI. Przypomniał, że sesja jest rejestrowana i transmitowana, a głosowania radnych będą się odbywały za pomocą tabletów. Poprosił radnych o potwierdzenie kworum poprzez

2 wciśnięcie odpowiedniego przycisku na tablecie. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do prowadzenia obrad rady gminy i podejmowania prawomocnych uchwał. Przywitał serdecznie wszystkich radnych, Panią Wójt RAISĘ RAJECKĄ, Zastępcę Wójta Pana - ANATOLA FILIPIUKA, Skarbnika Gminy Panią NADZIEJĘ SOKOŁOWSKĄ, Radcę Prawnego Pana JANA WOŁOSOWICZA, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią BARBARĘ CAR, pracowników Urzędu Gminy, witam Sołtysów oraz wszystkich przybyłych gości. 2. Ustalenie porządku sesji. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji wraz z propozycją porządku obrad oraz projektami uchwał, wszyscy radni otrzymali w formie elektronicznej (Załącznik Nr 4 do protokołu). Przewodniczący Rady Gminy odczytał propozycję porządku sesji z uzupełnieniem o punkty Nr 17 i Nr 18 uzgodnione na posiedzeniu komisji : 1. Otwarcie sesji. 2. Ustalenie porządku sesji. 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 grudnia 2018 roku. 4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok; 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok. 9. Powzięcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok; 10. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału nieruchomości od osób fizycznych (Widowo). 13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. 15. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 r. 16. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok. 17. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom. 18. Powzięcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych. 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 21. Odpowiedzi na interpelacje.

3 22. Wolne wnioski i informacje. 23. Zamknięcie obrad. STANISŁAW OLSZEWSKI zapytał, czy są inne propozycje wprowadzenia zmian w porządku. Wobec braku propozycji, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Ustalenie porządku sesji.. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad IV Sesji Rady Gminy został przyjęty. 3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 grudnia 2018 roku. Protokół z III Sesji Rady Gminy z dnia 3 grudnia br. został sporządzony, doręczony radnym w formie elektronicznej i udostępniony do wglądu w pok. 113 Urzędu Gminy. STANISŁAW OLSZEWSKI zapytał, czy są uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, zarządził głosowanie. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 3 grudnia 2018 roku.. 4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 5 do protokołu). Treść wniosku przedstawiła Skarbnik Gminy NADZIEJA SOKOŁOWSKA. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi. Uwag nie zgłoszono, więc odczytał projekt uchwały. Uwagi do projektu uchwały nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk

4 Podlaski na lata U C H W A Ł Ę Nr IV/11/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata Uchwała stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018 rok oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 7 do protokołu) Treść wniosku przedstawiła Skarbnik Gminy NADZIEJA SOKOŁOWSKA. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi. Uwag nie zgłoszono, więc odczytał projekt uchwały. Uwagi do projektu uchwały nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.. U C H W A Ł Ę Nr IV/12/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Uchwała stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku Wniosek Wójta Gminy o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2018 oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali.

5 (Załącznik Nr 9 do protokołu) Przewodniczący Rady Gminy STANISŁAW OLSZEWSKI odczytał treść wniosku. Zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec braku pytań i uwag odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono, więc projekt uchwały poddał pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku U C H W A Ł Ę Nr IV/13/2018 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2018 Uchwała stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu. 7. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 11 do protokołu) Treść wniosku przedstawiła Skarbnik Gminy NADZIEJA SOKOŁOWSKA. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi. Uwag nie zgłoszono, więc odczytał projekt uchwały. Uwagi do projektu uchwały nie zgłoszono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski na lata U C H W A Ł Ę Nr IV/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk Podlaski

6 na lata Uchwała stanowi Załącznik Nr 12 do protokołu. 8. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok. Projekt budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 13 do protokołu) Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o przedstawienie wniosku. W swoim wystąpieniu Pani Wójt zwróciła uwagę m.in. na: wysokość planowanych dochodów ( ,- zł), planowaną strukturę wydatków (wymieniła poszczególne kwoty), subwencje, dotacje, porozumienia z organami administracji rządowej, środki ze źródeł pozabudżetowych, pomoc społeczną, zadania inwestycyjne (wraz z kwotami), zakupy inwestycyjne, remonty świetlic oraz Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, dotacje przyznawane na inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Bielski. Pani Wójt poprosiła o przyjęcie budżetu na 2019 rok i pomoc w jego realizacji. Przewodniczący Rady Gminy STANISŁAW OLSZEWSKI zapytał, czy są uwagi. Wobec ich braku, odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok.. U C H W A Ł Ę Nr IV/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok Uchwała stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu. 9. Powzięcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Wniosek Wójta Gminy o podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 15 do protokołu)

7 Przewodniczący Rady Gminy STANISŁAW OLSZEWSKI odczytał treść wniosku. Zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec ich braku odczytał projekt uchwały, do którego uwag nie zgłoszono. Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. U C H W A Ł Ę Nr IV/16/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Uchwała stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu. 10. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata Wniosek Wójta Gminy dotyczący określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 17 do protokołu) Wniosek przedstawiła BARBARA CAR Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec ich braku odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono, a projekt uchwały poddał pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata

8 U C H W A Ł Ę Nr IV/17/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata Uchwała stanowi Załącznik Nr 18 do protokołu. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata Wniosek Wójta Gminy o podjęcie uchwały dotyczący podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 19 do protokołu) Wniosek przedstawiła BARBARA CAR Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec ich braku odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono, a projekt uchwały poddał pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata U C H W A Ł Ę Nr IV/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata Uchwała stanowi Załącznik Nr 20 do protokołu.

9 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału nieruchomości od osób fizycznych (Widowo). Wniosek Wójta Gminy dotyczący wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału nieruchomości od osób fizycznych (Widowo) oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 21 do protokołu) STANISŁAW OLSZEWSKI odczytał treść wniosku. Zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec ich braku odczytał projekt uchwały. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, więc zarządzono głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału nieruchomości od osób fizycznych (Widowo).. U C H W A Ł Ę Nr IV/19/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziału nieruchomości od osób fizycznych Uchwała stanowi Załącznik Nr 22 do protokołu. 13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia. Wniosek Wójta Gminy dotyczący powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. Załącznik Nr 23 do protokołu. STANISŁAW OLSZEWSKI poinformował, że na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji uzgodniono, że kandydatami na członków komisji spośród radnych będą: 1) Jerzy Chilkiewicz 2) Andrzej Borowski 3) Lucyna Tkaczuk Odczytał treść wniosku i zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec ich braku odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono, więc projekt uchwały poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia.

10 U C H W A Ł Ę Nr IV/20/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia Uchwała stanowi Załącznik Nr 24 do protokołu. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów sołtysów oraz rad sołeckich. Wniosek Wójta Gminy dotyczący zarządzenia i organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. Załącznik Nr 25 do protokołu. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść wniosku. Zapytał, czy są uwagi i pytania, po czym odczytał projekt uchwały. Uwag do projektu uchwały również nie zgłoszono, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów sołtysów oraz rad sołeckich.. ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 ZA (14) Jerzy Bajena, Mikołaj Car, Jerzy Chilkiewicz, Walenty Gałuszewski, Mikołaj Kiryluk, Alina Korszak, Jan Kowalczuk, Alina Kruk, Albin Misiuk, Stanisław Olszewski, Jerzy Onacik, Jerzy Pac, Lucyna Tkaczuk, Anatol Grzegorz Tymiński PRZECIW (1) Andrzej Borowski U C H W A Ł Ę Nr IV/21/2018 w sprawie zarządzenia i organizacji wyborów sołtysów oraz rad sołeckich Uchwała stanowi Załącznik Nr 26 do protokołu. 15. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 r. Wniosek Wójta Gminy dotyczący planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski, planu pracy Komisji na 2019 rok oraz projekty uchwał w tej sprawie wszyscy radni otrzymali. (Załącznik Nr 27 do protokołu)

11 STANISŁAW OLSZEWSKI odczytał wniosek, a o odczytanie projektu planu prac poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - radnego JERZEGO CHILKIEWICZA. Zapytał, czy są uwagi i pytania. Następnie odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Pytań i uwag nie zgłoszono, więc poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 r.. U C H W A Ł Ę Nr IV/22/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok Uchwała stanowi Załącznik Nr 28 do protokołu. 16. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przystąpienie do uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy. Plany pracy Komisji uwzględniają tematykę sesyjną przedstawioną przez radnego Jerzego Chilkiewicza. Odczytał projekt uchwały w tej sprawie. Zapytał, czy są uwagi i pytania. Wobec ich braku poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok. U C H W A Ł Ę Nr IV/23/2018 w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Bielsk Podlaski na 2019 rok Uchwała stanowi Załącznik Nr 29 do protokołu. 17. Powzięcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom.

12 Wniosek w tej sprawie odczytał przewodniczący Rady Gminy STANISŁAW OLSZEWSKI. (Załącznik Nr 30 do protokołu) Uwag nie zgłoszono, więc odczytał projekt uchwały, do której również nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom. U C H W A Ł Ę Nr IV/24/2018 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Uchwała stanowi Załącznik Nr 31 do protokołu. 18. Powzięcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym. Wniosek w tej sprawie odczytał przewodniczący Rady Gminy STANISŁAW OLSZEWSKI. (Załącznik Nr 32 do protokołu) Uwag nie zgłoszono, więc odczytał projekt uchwały, do której również nie zgłoszono uwag. Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. Powzięcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym. U C H W A Ł Ę Nr IV/25/2018 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym. Uchwała stanowi Załącznik Nr 33 do protokołu. 19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym

13 od dnia 15 listopada 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r. Sprawozdanie przedstawiła Wójt Gminy RAISA RAJECKA. (Załącznik Nr 34 do protokołu) Dodatkowo, w związku z zarządzeniem wyborów sołtysów i rad sołeckich, zwróciła się do sołtysów z prośbą o zgłaszanie do końca stycznia do pokoju 113 propozycji terminów zebrań. Można też uzgadniać terminy z jednostkami OSP i organizować wspólne zebrania. Poinformowała również o doręczonym przed sesją harmonogramie odbioru odpadów, który również został zamieszczony na stronie internetowej. W przypadku wątpliwości można zgłaszać się do pok. Nr 2 Urzędu Gminy. Pani Wójt poinformowała też, że wzorem lat ubiegłych Biskup Tadeusz Pikus zaprasza sołtysów z Dekanatu Bielskiego, Brańskiego i Hajnowskiego na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w Brańsku. Poprosiła o zgłaszanie się chętnych, ponieważ będzie możliwość zorganizowania transportu. Pani Wójt poinformowała, że od stycznia 2019 roku będzie możliwość ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny dla wszystkich, którzy mają troje i więcej dzieci, bez względu na datę ich urodzenia i niezależnie od tego, czy wszystkie urodzone dzieci żyją. Wnioski w tej sprawie można składać w pokoju Nr 10 (GOPS). Na zakończenie, w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy złożyła życzenia w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem. Podziękowała za współpracę w 2018 roku i wyraziła nadzieję, że w gminie będzie żyło się lepiej i ciekawiej. 20. Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje nie wpłynęły. 21. Odpowiedzi na interpelacje. W związku z brakiem interpelacji, nie było również odpowiedzi. 22. Wolne wnioski i informacje. Nie zgłoszono. 23. Zamknięcie obrad. O godz Przewodniczący Rady Gminy STANISŁAW OLSZEWSKI zamknął IV Sesję Rady Gminy Bielsk Podlaski. Przewodniczący Rady Gminy Bielsk Podlaski Stanisław Olszewski Przygotował(a): Ala Wawulska Przygotowano przy pomocy programu esesja.pl

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15 Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 roku odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016 w dniu 25 października 2016 roku Załącznik Nr 1 1. Komisji Rewizyjnej 2. Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

PROTOKÓŁ Nr 9/2016 w dniu 25 października 2016 roku Załącznik Nr 1 1. Komisji Rewizyjnej 2. Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej PROTOKÓŁ Nr 9/2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 25 października

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Bodzentynie

Rada Miejska w Bodzentynie Rada Miejska w Bodzentynie Protokół Nr IV/2018 --------------------------------------------- z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie odbytej w dniu 21 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 1 Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z XXXVII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z XXXVII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z XXXVII Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 marca 2014 roku Or. 0002.2.2014 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 46

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 2/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 17 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Rurarz - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2018r.

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2018r. Protokół Nr 2.2018 z obrad Sesji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2018r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych. Stan rady - 15 W sesji wzięło udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Protokół nr II/2018. z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Protokół nr II/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Poniecu odbytej 29 listopada 2018 roku w godz. 14 00-16 05 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kusz o godzinie 14

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 26 kwietnia 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 26 kwietnia 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 26 kwietnia 2016 roku Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 grudnia 2018 roku

Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 grudnia 2018 roku Protokół Nr IV/2018 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 20 grudnia 2018 roku Otwarcia IV - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Leon Kiziukiewicz. Przewodniczący przywitał radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Protokół nr V/10 z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk o godzinie 14:00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018

III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018 III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018 Rada Gminy Suwałki / Protokół z posiedzenia 1. OTWARCIE OBRAD. 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD. 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI. 4. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka

P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 z sesji Rady Gminy Brzeziny połączonej z wyjazdem studyjnym do Bielska/ Płocka odbytej w dniu 28 października 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bielsk. Sesję rozpoczęto o godz.12

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr III/2014. z Sesji Rady Gminy Osiek. odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, nieobecna Teresa Owczarek

PROTOKÓŁ nr III/2014. z Sesji Rady Gminy Osiek. odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, nieobecna Teresa Owczarek PROTOKÓŁ nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych, nieobecna Teresa Owczarek Miejsce obrad Gminna Sala Obrad w Osieku godz. 17 00 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 19 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tadeusz Brola - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r.

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. IV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali Centrum Społeczno Kulturalnym w Potoczku. Sesje rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013

P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 Bestwina, dn. 27 marca 2013r. P r o t o k ó ł Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy Bestwina zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) odbytej w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 23 marca 2016 roku

Protokół Nr XIII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 23 marca 2016 roku Protokół Nr XIII/16 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach dniu 23 marca 2016 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XIII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r.

PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. PROTOKÓŁ NR 1/18 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2018r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Marek Sijer - Przewodniczący Komisji. Lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad zaproponowanego w materiałach sesyjnych.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad zaproponowanego w materiałach sesyjnych. Protokół nr II/2018 Sesja odbyła się w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali obrad Urzędu Gminy w Mszanowie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.55 i trwała do godziny 11.29. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r.

PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. PROTOKÓŁ nr VI/18 z sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie odbytej w dniu 31 stycznia 2019 r. I. Miejsce obrad: sala nr 62 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. II. III. Tematyka:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 27 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 27 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 27 grudnia 2018 r. W dniu 27 grudnia 2018 r. o godzinie 13.36 w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach rozpoczęły się obrady III Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU Porządek obrad: 1. 2. 3. 4. 5. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś; Przyjęcie wniosków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w godzinach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2006

Protokół Nr III/2006 Protokół Nr III/2006 z obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 12 00, zakończono o godz. 12 27. Podjęto uchwały od Nr IV/10/2014 do Nr IV/15/2014. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.30.2018 PROTOKÓŁ NR XLIV/18 XLIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU /Zawiera 5 stron i 6 załączników/ P R O T O K Ó Ł NR XLIV/18 XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XLVI z Sesji Rady Gminy Białogard 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ XLVI z Sesji Rady Gminy Białogard 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ XLVI z Sesji Rady Gminy Białogard 29 grudnia 2017 r. W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne,

Protokół Nr z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, Protokół Nr 34.2014 z obrad Sesji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne, która odbyła się w dniu 31 października 2014r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Gminy Tuczna rozpoczęła się o godzinie 12 00. Sesja Rady Gminy Tuczna odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Tuczna.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVI/2015

PROTOKÓŁ NR XVI/2015 O. 0002.16.2015 PROTOKÓŁ NR XVI/2015 z XVI sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2015 roku w godz. od 12:00 do 13:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Ad 1. Otwarcie obrad. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13

PROTOKÓŁ NR V / Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 SESJA RADY GMINY NĘDZA 27 grudnia 2018 godz.8 00 Lista obecności stanowi załącznik do Protokołu PROTOKÓŁ NR V / 2018 Ad. 1 Przewodniczący Rady Gminy Gerard Przybyła otworzył posiedzenie o godz. 8 13 Ad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

OTWIERAM XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( )

OTWIERAM XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VI KADENCJI ( ) PROTOKÓŁ nr XVI/2011 obrad z XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny VI Kadencji odbytej w dniu 15.12.2011 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miasta radna Teresa Ciepły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 13 września br. o godzinie 16.00, zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Pan Tadeusz Gendek odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia komisji tj. z 26 maja 2015 roku, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Pan Tadeusz Gendek odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia komisji tj. z 26 maja 2015 roku, który został przyjęty jednogłośnie. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 29.12.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVII/2016 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXVII/2016 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU PROTOKÓŁ NR XXVII/2016 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU 1. Sprawy organizacyjne. Otwarcie. 2. Stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Masłów Protokół nr II/2018 II Sesja w dniu 29 listopada 2018

Rada Gminy Masłów Protokół nr II/2018 II Sesja w dniu 29 listopada 2018 Rada Gminy Masłów Protokół nr II/2018 II Sesja w dniu 29 listopada 2018 Obrady rozpoczęto 29 listopada 2018 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:32 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 111/14 z III sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 111/14 z III sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. Protokół Nr 111/14 z III sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 29 grudnia 2014 r. III sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesję rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania rady w powiecie..

Protokół zebrania rady w powiecie.. Protokół zebrania rady w powiecie.. Zebranie członków rady w powiecie (dalej: zebranie).. zostało zwołane przez Przewodniczącego/ą PowiatuPana/Panią. na dzień. 2017 roku w.. W zebraniu udział wzięło. członków

Bardziej szczegółowo