Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r."

Transkrypt

1 Protokół nr I/14 Sesji Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra rozpoczęły się o godzinie Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, obradom przewodniczyła najstarsza wiekiem radna Pani Józefa Rekieć. Ponadto w obradach Sesji uczestniczyli: Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy, Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta, Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy, Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy; Pan Mieczysław Gieniec Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Pani Józefa Rekieć - dokonała otwarcia Sesji, powitała nowo wybraną radę gminy oraz zaproszonych gości. Prowadząca pogratulowała radnym powołania na tą funkcję, życząc im zrealizowania założonych celów oraz wszelakiej pomyślności, zadowolenia i satysfakcji w wypełnianiu swoich obowiązków. Prowadząca obrady głos oddała Panu Mieczysławowi Gieniec Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej. Pan Mieczysław Gieniec Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej na wstępie pogratulował radnym wygranych wyborów samorządowych, życząc pomyślności i zadowolenia w pełnieniu powierzonych obowiązków. Wywołując imiennie poszczególnych radnych, Przewodniczący GKW wręczył zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kamiennej Górze o powołaniu na radnego gminy. Na zakończenie pogratulował serdecznie radnym uzyskania mandatu. Pani Józefa Rekieć przystąpiła do punktu porządku obrad związanego ze złożeniem ślubowania przez radnych, odczytując rotę ślubowania (zgodnie z treścią art. 23 a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym), a Panie i Panów Radnych, po wyczytaniu ich imienia i nazwiska, poprosiła o potwierdzenie słowem: ś l u b u j ę dodając, iż ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: Tak mi dopomóż Bóg Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców Następnie, poprosiła radnych o złożenie ślubowania prosząc wszystkich o powstanie, po odczytaniu roty ślubowania radni kolejno wg listy obecności stojąc wypowiadali słowo ślubuję. W dalszej części przystąpiono do zatwierdzenia porządku obrad, który był podany do wiadomości radnym wraz z zawiadomieniem o Sesji. 1

2 Porządek obrad sesji kształtuje się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez radnych. 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Kamienna Góra o stanie gminy. 6. Powołanie Komisji Rady Gminy Kamienna Góra oraz wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 7. Sprawy różne :przyjęcie terminów następnych posiedzeń rady. 8. Zamknięcie sesji. W związku z tym, że pierwsze dwa tematy zostały już zrealizowane Radna zapytała czy są uwagi lub dodatkowe propozycje do zaproponowanego wyżej porządku obrad dalszej części Sesji? Uwag i wniosków co do porządku obrad nie zgłoszono. Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie wskazany jak wyżej porządek obrad dzisiejszej sesji. W trakcie głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła powyższy (głosowało 15 radnych, wystąpiło 15 głosów za, głosy przeciw i wstrzymuję się nie wystąpiły). Ad 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Pani Józefa Rekieć przypomniała, iż zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz paragrafem 16 pkt 2 Statutu Gminy Kamienna Góra Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra radni przystąpili do zgłaszania kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej radni zgłosili następujące kandydatury: Pan Robert Mikołajczyk zgłosił kandydaturę Pana Radosława Oblickiego. Pan Radosław Oblicki wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Piotr Pawlik zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Bilmana. Pan Andrzej Bilman wyraził zgodę na kandydowanie. Pan Kazimierz Ogorzałek zgłosił kandydaturę Pana Wiesława Owsianki. Pan Wiesław Owsianka wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych zgłoszeń co do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej - Rada Gminy przystąpiła do głosowania w wyniku którego proponowany skład przyjęty został jednogłośnie przyjęty (głosowało 15 radnych, 15 głosów za, głosy przeciw i wstrzymuję się nie wystąpiły). Przyjęty skład Komisji Skrutacyjnej: Pan Radosław Oblicki; 2

3 Pan Andrzej Bilman; Pan Wiesław Owsianka. Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej funkcję Przewodniczącego objął radny Pan Andrzej Bilman. Prowadząca posiedzenie wskazała, iż osoba pracująca w Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Przewodniczącego Rady. W przypadku zgłoszenia takiej kandydatury Rada Gminy przeprowadzi ponowne głosowanie jawne zmieniając skład przedmiotowej komisji. Informacyjnie, Radny kandydujący na Przewodniczącego Rady Gminy nie może brać czynnego udziału w głosowaniu dotyczącym wyboru jego kandydatury. Pani Józefa Rekieć poprosiła o zgłaszanie kandydata lub kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy wraz z uzasadnieniem. 1. Radny Kazimierz Ogorzałek zgłosił kandydaturę Pana Piotra Pawlika. Uzasadniając zgłoszoną kandydaturę faktem, iż jest to kolejna kadencja pełnienia przez Niego funkcji radnego gminy, co świadczy o tym, iż posiada On odpowiedni doświadczenie by objąć wskazywaną funkcję Przewodniczącego. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę. 2. Zgłoszono kandydaturę Pani Józefy Rekieć. Zgłoszona kandydatka nie wyraziła zgody. 3. Radna Irena Ruman zgłosiła kandydaturę Pani Ewy Kwiecińskiej. Uzasadniając wniesioną kandydaturę faktem, iż kandydatka zna się na pełnieniu funkcji radnej, jak też dała się poznać jako aktywnie działająca na rzecz gminy i społeczności lokalnej. Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę 4. Radna Teresa Ciszek zgłosiła kandydaturę Pana Jana Łepskiego. Uzasadniając zgłoszoną kandydaturę długoletnim pełnieniem funkcji radnego gminy oraz obyciem w pracach rady. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Prowadząca posiedzenie zamknęła listę kandydatów. Prowadząca obrady poprosiła Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy, a dla pozostałych uczestników Sesji ogłosiła krótką przerwę. Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady Gminy w celu przygotowania kart do głosowania, po czym powróciła do sali obrad. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował o zasadach przeprowadzenia glosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Kolejno przystąpiono do głosowania tajnego wypełnione karty radni, po wyczytaniu z imienia i nazwiska oddali do urny. Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej ponownie zarządzona została przerwa. Czynności związane z liczeniem i sporządzeniem protokołu komisja wykonywała na sali narad. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów i sporządzenia protokołu. Po zakończeniu pracy Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 3

4 Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 1 grudnia 2014r. dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra (Protokół w załączeniu) - zgodnie z przeprowadzonym tajnym głosowaniem żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej bezwzględnej większości głosów w związku z czym Komisja Skrutacyjna przystąpiła do sporządzenia kart do ponownego głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą ilość głosów za : Pan Piotr Pawlik 6 głosów za, Pan Jan Łepski 4 głosy za. Kolejno przystąpiono do ponownego głosowania tajnego wypełnione karty radni, po wyczytaniu z imienia i nazwiska oddali do urny. Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej ponownie zarządzona została przerwa. Czynności związane z liczeniem i sporządzeniem protokołu komisja wykonywała na sali narad. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów i sporządzenia protokołu. Po zakończeniu pracy Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 1 grudnia 2014r. dla przeprowadzenia II tury tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra (Protokół w załączeniu) w związku z tym, iż 12 z 13-stu oddanych głosów było nieważnych Komisja Skrutacyjna po raz trzeci przystąpiła do sporządzenia kart do głosowania. Po raz kolejny przystąpiono do III tury głosowania tajnego wypełnione karty radni, po wyczytaniu z imienia i nazwiska oddali do urny. Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej ponownie zarządzona została przerwa. Czynności związane z liczeniem i sporządzeniem protokołu komisja wykonywała na sali narad. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów i sporządzenia protokołu. Po zakończeniu pracy Pan Andrzej Bilman - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 1 grudnia 2014r. dla przeprowadzenia III tury tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra (Protokół w załączeniu) - zgodnie z przeprowadzonym tajnym głosowaniem bezwzględną większością głosów Przewodniczącym Rady Gminy Kamienna Góra został Pan Piotr Paweł Pawlik. Pan Andrzej Bilman dla formalności, odczytał uchwałę Rady Gminy Kamienna Góra w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, która nie wymagała odrębnego głosowania, gdyż była potwierdzeniem wyników tajnego głosowania. Uchwała ma charakter deklaratoryjny. Uchwała otrzymała Nr I/1/14 Pani Józefa Rekieć pogratulowała nowo wybranemu przewodniczącemu, po czym przekazała mu przewodniczenie dalszym obradom Sesji. Ad 4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Pan Piotr Pawlik obejmując przewodniczenie obradom, podziękował Radzie za wybór jego osoby, za to, że obdarzyła go zaufaniem, jednocześnie zapewniając o dołożeniu wszelakich starań we właściwe wykonywanie funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie przypomniał, że przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy analogicznie jak przy wyborze Przewodniczącego, radny kandydujący na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy nie może brać czynnego udziału w głosowaniu dotyczącym wyboru jego kandydatury. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Wiceprzewodniczącego Rady. 4

5 W przypadku zgłoszenia takiej kandydatury Rada Gminy przeprowadzi ponowne głosowanie jawne zmieniając skład przedmiotowej komisji. Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni zgłaszają inne kandydatury do Komisji Skrutacyjnej? bądź, pozostawiają dotychczasowy skład bez zmian? Wobec braku propozycji co do zmiany składu osobowego komisji Rada Gminy jednogłośnie pozostawiła dotychczasowych skład Komisji Skrutacyjnej w trakcie głosowania wystąpiło 15 głosów za Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 1. Pani Józefa Rekieć zgłosił kandydaturę Pani Ewy Kwiecińskiej. Pani Ewa Kwiecińska wyraziła zgodę na kandydowanie. 2. Pan Robert Mikołajczyk zgłosił kandydaturę Pana Kazimierza Ogorzałka. Pan Kazimierz Ogorzałek wyraził zgodę na kandydowanie. Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. Po dokonaniu zgłoszeń kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących rady gminy Pan Piotr Pawlik zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy, na czas której zarządził przerwę. Komisja Skrutacyjna udała się do biura Rady Gminy w celu przygotowania kart do głosowania, po czym powróciła do sali obrad, gdzie nastąpiło tajne głosowanie wypełnione karty radni, po wyczytaniu z imienia i nazwiska oddali do urny. Na czas pracy Komisji Skrutacyjnej ponownie zarządzona została przerwa. Czynności związane z liczeniem i sporządzeniem protokołu komisji wykonywała na sali narad. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów i sporządzenia protokołu. Po zakończeniu pracy Pan Andrzej Bilman - Przewodnicząc Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej na I Sesji Rady Gminy Kamienna Góra w dniu 1 grudnia 2010r. dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kamienna Góra (Protokół w załączeniu). W wyniku tajnego głosowania zgłoszeni kandydaci uzyskali bezwzględną większość głosów, w związku z czym Wiceprzewodniczącymi rady Gminy Kamienna Góra zostali :Pani Ewa Kwiecińska (głosowało 13 radnych, wystąpiło 11 głosów za, 2 głosy przeciw, natomiast głosy wstrzymuję się nie wystąpiły) oraz Pan Kazimierz Ogorzałek (głosowało 13 radnych, wystąpiło 9 głosów za, 3 głosy przeciw, oraz 1 głos wstrzymuję się ). Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wybranym na funkcje Wiceprzewodniczących Rady, prosząc jednocześnie o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Wiceprzewodnicząca Pani Ewa Kwiecińska podziękowała radnym za wybór oraz powierzoną Jej funkcję. Podobne podziękowania złożył Pan Kazimierz Ogorzałek. Dla formalności odczytana została przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej uchwała Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, która nie wymagała głosowania, ponieważ jest potwierdzeniem wyników tajnego głosowania. 5

6 Ad 5. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy Kamienna Góra. Pan Stanisław Szmajdziński Wójt Gminy odczytał raport o stanie gminy na koniec kadencji załącznik nr 2. Na wstępie raportu zawarte zostały dane na temat struktury budżetu oraz wyjaśnienia, jak istotną pozycję w dochodach gminy stanowią jej dochody własne (ponieważ to one decydują o stopniu samorządności gminy). Następnie wymienione zostały fundusze, z których środków korzystała gmina oraz wskazano zadania, jakie były przez nią dotowane. Ponadto w raporcie ujęte zostały informacje dotyczące : Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; Zaopatrzenia w wodę i ochrony środowiska; Modernizacji, remontów i utrzymania dróg gminnych; Oświaty i wychowania; Kultury i sportu; Opieki społecznej; Turystyki i promocji ; W kończowym etapie raportu wspomniano o uczestnictwie w Programie Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz zasugerowano aby: 1. Ująć w WPI budowę remizy OSP w Pisarzowicach (dokumentacja w okresie trwałości projektu) i przygotować wniosek do EWT łącznie z gmina czeską Svoboda nad Upą o dotację na budowę. 2. Złożyć wniosek o dotację na zadanie pn. Rozbudowa ZSP w Pisarzowicach o przedszkole i stołówkę. 3. Kontynuować prace nad optymalizacją zużycia wody w Niecce Krzeszowskiej w oparciu o ujęcie wody w Betlejem. 4. Kontynuować prace celem uzyskania zgody na ułożenie sieci wodociągowej przesyłowej od ujęcia wody Betlejem do Przedwojowa. Rada Gminy przyjęła przedstawione informacje. Ad 6 Powołanie Komisji Rady Gminy oraz wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy w kontekście zakresu tematycznego przypomniał, iż Rada Gminy zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym może za swojego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz ich skład osobowy. Do powołania komisji rewizyjnej obliguje radę artykuł 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a zasady powoływania, organizację i tryb pracy określa Statut gminy. 6

7 Zgodnie z zapisami obowiązującego Statutu Gminy, na dzisiejszej Sesji Rady Gminy powołana zostanie Komisja Rewizyjna oraz 2 stałe Komisje Rady Gminy: Komisja Finansowo-Gospodarcza; - Komisja Społeczna. Zgodnie z artykułem 15 Statutu Gminy Rada wybiera się od 3 do 7 radnych do poszczególnych komisji. Nadmienia się, że pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego, wybrany przez członków danej Komisji. Wynika to z paragrafu 70 Statutu Gminy Kamienna Góra. Wyjątek stanowi wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który zgodnie z paragrafem 80 ust. 2 statutu gminy wybiera Rada Gminy spośród ogółu radnych poprzez głosowania jawne według zasad określonych w 61 i 65 Statutu Gminy. Po objaśnieniu procedury głosowania w sposób jawny Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny kandydujący na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy nie może brać czynnego udziału w głosowaniu dotyczącym wyboru jego kandydatury. 1.Pani Ewa Kwiecińska zgłosiła kandydaturę Pani Józefy Rekieć. Pani Józefa Rekieć wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku dalszych zgłoszeń kandydatur Rada Gminy przystąpiła do głosowania jawnego w wyniku którego: Kandydatka Pani Józefa Rekieć została wybrana na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych, wystąpiło 13 głosów za, przy 0 głosach przeciw oraz 1 wstrzymuję się. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił wynik głosowania. Przewodniczący Rady Gminy przekazał, iż czuje się w obowiązku zapytać szanowną radę, czy życzy sobie przedstawienia zakresów działań poszczególnych komisji? Wobec braku sprzeciwu Pani Janina Sawicka Z-ca Wójta Gminy dczytała radnym zakresy działań poszczególnych komisji. Pytań i uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy - poprosił o zgłoszenie propozycji co do liczby składu osobowego komisji. Pani Teresa Ciszek dodała, iż zgodnie ze Statutem Gminy Kamienna Góra może on wynosić od 3 do 7 członków oraz, że każdy radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji. Pan Piotr Pawlik zaproponował jednocześnie 5-cio osobowy skład wszystkich komisji. Wypowiedź swoją uzasadniając posiadanym doświadczeniem związanym z pracami w komisjach. Pani Teresa Ciszek nie zgodziła się z powyższą propozycją odnosząc się do swojej wcześniejszej wypowiedzi. 7

8 Podejmując kompromis w danej sprawie skład liczbowy komisji ustalono na: Komisja Finansowo-Gospodarcza 4 osoby; Komisja Społeczna 7 osób; Komisja Rewizyjna 5 osób. Innych propozycji nie zgłoszono. Rada Gminy przystąpiła do głosowania jawnego nad propozycją dot. powołania zaproponowanego osobowego składu poszczególnych komisji. W trakcie głosowania w/w propozycja zastała przyjęta przez Radę Gminy (głosowało 15 radnych, wystąpiło 15 głosów za, natomiast głosy wstrzymuję się oraz przeciw nie wystąpiły). Przewodniczący Rady Gminy celem rozpoczęcia powoływania poszczególnych składów osobowych komisji, zaproponował aby Rada Gminy przyjęła formę zgłaszania kandydatów taką, że radny zainteresowany w pracach wybranej przez siebie komisji sam zgłasza swoją kandydaturę. Zaproponował, wniesienie na salę narad tablicy na której to radni będą sami wpisywać się do składu komisji w jakiej chcą być członkami. Dalszych propozycji nie zgłoszono. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła powyższą propozycję co do samodzielnego zgłaszania się radych do pracy w wybranej komisji zgłoszenie poprzez zapisania swojego imienia i nazwiska na tablicy w rubryce danej komisji głosowało 15 radnych, wystąpiło 15 głosów za. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie, do uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej zadeklarowali się: Pan Stanisław Wondołowski Pan Radosław Oblicki Pan Wiesław Owsianka Pan Kamil Gembalski W wyniku przeprowadzonego wcześniej głosowania jawnego Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Józefa Rekieć. Do uczestnictwa w Komisji Społecznej zadeklarowali się: Pan Kazimierz Ogorzałek Pani Irena Ruman Pan Piotr Pawlik Pan Andrzej Bilman Pani Dorota Potoniec Pani Joanna Cebula Pan Stanisław Wondołowski Do uczestnictwa w Komisji Finansowo - Gospodarczej zadeklarowali się: Pani Teresa Ciszek Pani Ewa Kwiecińska Pan Jan Łepski Pan Robert Mikołajczyk 8

9 Po ustaleniu propozycji składu osobowego poszczególnych Komisji Rada Gminy przystąpiła do głosowania jawnego, po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Gminy imienia i nazwiska osoby kandydującej: do składu Komisji Rewizyjnej powołani zostali radni: Pan Stanisław Wondołowski (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Radosław Oblicki (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Wiesław Owsianka (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Kamil Gembalski (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy do składu Komisji Społecznej powołani zostali radni: Pan Kazimierz Ogorzałek (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pani Irena Ruman(głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Piotr Pawlik (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Andrzej Bilman (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pani Dorota Potoniec (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pani Joanna Cebula (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Stanisław Wondołowski (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy do składu Komisji Finansowo - Gospodarczej powołani zostali radni: Pani Teresa Ciszek (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pani Ewa Kwiecińska (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Jan Łepski (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Robert Mikołajczyk (głosowało 14 radnych, wystąpiło 14 głosów za, gdzie głosy Pan Piotr Pawlik - Przewodniczący Rady Gminy - dla formalności odczytał projekty uchwał: w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych, które to nie wymagają odrębnego głosowania - uchwały mają charakter deklaratoryjny. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej otrzymała Nr I/3/14 Uchwała w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych otrzymała Nr I/4/14 Członkowie powołani do uczestnictwa w stałych Komisjach Rady Gminy po przeprowadzonych ustaleniach wybrali ze swojego grono Przewodniczących Komisji, 9

10 z wyłączeniem wybranej w głosowaniu jawnym Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Ad 7. Sprawy różne. Pani Regina Kachniarz Skarbnik Gminy wyjaśniła zakres tematyczny związany z obligatoryjnymi terminami co do prac nad projektem budżetu w danym roku. W przypadku decyzji rady co do przyjęcia budżetu w roku bieżącym, terminy posiedzeń wszystkim komisji powinny się odbyć do dnia 12 grudnia b.r. Pan Mieczysław Plata Sekretarz Gminy nawiązując do II tury wyborów na wójta gminy wskazał, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ślubowanie nowo wybranego wójta powinno się odbyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na obszarze kraju, podczas sesji którą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zwołuje komisarz wyborczy, po zaproponowaniu prze radę terminu sesji. W związku z powyższym wnosi się do rady o zaproponowanie terminu w/w sesji. Przewodniczący Rady Gminy po dyskusji ustalił termin sesji na dzień r. na godz.13:00, a następnie wskazał, iż na dzisiejszym posiedzeniu sesji konieczne jest ustalenie terminów zwołania poszczególnych komisji rady celem wypełnienia zapisów uchwały rady co do prac nad projektem budżetu gminy na rok Rada Gminy przyjęła, iż posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się w następujących terminach: Komisja Rewizyjna posiedzenie w dniu 11 grudnia b.r. o godz. 9:00 Komisji Społeczna posiedzenie w dniu 12 grudnia b.r. o godz. 9:00 Komisji Finansowo Gospodarcza posiedzenie w dniu 10 grudnia b.r. o godz. 11:00 Posiedzenia komisji odbywać się będą w sali narad Urzędu gminy pok 401. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła, iż ustalenia jak wyżej należy potraktować również jako formalne zwołanie poszczególnych komisji rady. Innych spraw różnych nie zgłoszono. Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy jeszcze raz pogratulował wyboru radnym nowej kadencji. Zakres tematyczny porządku obrad został omówiony w sposób wyczerpujący. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15:05 zamknął I Sesję Rady Gminy Kamienna Góra. U s t a l e n i a k o ń c o w e : Na dzisiejszej Sesji Rada Gminy: 1. Nastąpiło złożenie ślubowania przez radnych. 2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra. 3. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kamienna Góra. 4. Podjęto następujące uchwały: Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 10

11 Nr I/3/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Nr I/4/14 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych. Protokołowała: Ewelina Kaczmarczyk Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy 11

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.

Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Protokół Nr I/2002 z sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. Protokół Nr 1/14 z I sesji VII kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku. I sesję VII kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali narad Urzędu Gminy Adamów. Sesje rozpoczęto o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz

Protokołowała Helena Łabuz inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej. Czas trwania sesji : od godz do godz Protokół Nr II/2014 z II sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 8 grudnia 2014r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczyła p.agnieszka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD :

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. PORZĄDEK OBRAD : BRM.0002.13.2014 PROTOKÓŁ Nr I.2014 z sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie w dniu 27 listopada 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ NR I / 1 / 2014 z przeprowadzonej sesji Rady Miejskiej w Cedyni w dniu 01 grudnia 2014r. Przed rozpoczęciem I sesji Rady Miejskiej w Cedyni ustępujący Burmistrz Adam Zarzycki serdecznie podziękował

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku

Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Protokół nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Chełmku, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku Obecni: radni oraz zaproszeni goście wg list obecności, stanowiących

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I

P R O T O K Ó Ł Nr I P R O T O K Ó Ł Nr I z obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad I sesji dokonała

Bardziej szczegółowo

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI

RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI RADA MIASTA GNIEZNA PIERWSZEJ STOLICY POLSKI Protokół nr II/2014 KADENCJI 2014-2018 z II sesji Rady Miasta Gniezna odbytej w dniu 8 grudnia 2014 w sali kryształowej Starego Ratusza. Obrady rozpoczęto w

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku

Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Protokół z posiedzenia I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Wielgomłyny V kadencji dnia 25 listopada 2006 roku Ustawowy stan radnych - 15 Faktyczny stan radnych - 15 Obecnych radnych - 15 Radni obecni: 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad.

Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku. I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół I Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 1 grudnia 2014 roku I. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej Kalisza i stwierdzenie prawomocności obrad. Po odegranie hejnału miasta Grzegorz Chwiałkowski, Radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014

Protokół z I Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 P R O T O K Ó Ł Nr I/2014 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kowiesy Początek Sesji godzina 10.00 Zakończenie godzina 11.15 Ustawowy stan radnych -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYBORÓW NA ZEBRANIACH KÓŁ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W 2017 R.

INSTRUKCJA WYBORÓW NA ZEBRANIACH KÓŁ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W 2017 R. INSTRUKCJA WYBORÓW NA ZEBRANIACH KÓŁ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W 2017 R. Zasady przeprowadzania wyborów władz koła określają: 1) Statut Platformy Obywatelskiej RP, 2) Uchwała Zarządu Krajowego uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I.14. do protokołu).

Protokół nr I.14. do protokołu). Protokół nr I.14 z obrad I Sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniach: 1 grudnia 2014 roku w godzinach 8 00-9 35 3 grudnia 2014 roku w godzinach 13 00-15 01 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

PROTOKÓŁ NR I/14. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. PROTOKÓŁ NR I/14 I Sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym. Posiedzenie sesji rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I /14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Protokół Nr I/2006 z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 27 listopada 2006r. w Sali Ośrodka Kultury w Zawidowie. Sesję rozpoczęto o godz. 16.30, przerwano o 19.30. Ustawowy skład

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/06. z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/06 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211

PROTOKÓŁ OBRAD. Obecnych 20 z 23 radnych: I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 PROTOKÓŁ OBRAD I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Słupska dnia 25 listopada o godzinie 10 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Obecnych 20 z 23 radnych: 1. Ewelina Pankiewicz 2. Oskar Schulz 3. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł II/2014 z II sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 18 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji brało

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2014r.

Protokół Nr I/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2014r. Protokół Nr I/2014 z I Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Lubomino z dnia 28 listopada 2014r. Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie. Początek obrad o godz.: 10:00 zakończenie 11:25

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00

Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Protokół Nr II z sesji Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 9 grudnia 2014 r. godz.14.00 Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mastalerz powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Sieciechów, Kazimierza Pochylskiego

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0002.1.2014 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr I/2014 z posiedzenia I Inauguracyjnej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Ad. 1 W Inauguracyjnej Sesji udział wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 Z SESJI RADY GMINY GORZYCE odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Gorzyce poprzedzona została mszą świętą, która została odprawiona o godz. 12.30 w kościele parafialnym w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Mniowie odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy w Mniowie ( pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy w Mniowie w kadencji 2010-2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz

Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz Protokół Nr I/10 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 01 grudnia 2010 r. o godz. 14. 00. Numery podjętych uchwał: 1. I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz. 2. I/2/2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014

Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014 Protokół Nr III/2014 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2014 Sesja odbyła się w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki, przy Placu Józefa Bema 1

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

OA /XXVI/ 04. P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XXVI/ 04 P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2004 z posiedzenia Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 - 2 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006 Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec z dniu 27 listopada 2014 r. Ad.1 Otwarcie I sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec przez Radnego Seniora. Radny Senior Wacław Stefański

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r.

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Ad.1 Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady B.Karczewska powitała radnych, przedstawiciela Zarządu w osobie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54, poz.288 z 1995

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r.

Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. Protokół Nr I/14 sesji Rady Miasta Opola 27 listopada 2014 r. 1. Otwarcie sesji. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu w sali nr 49 im. Karola Musioła. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13

Protokół nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji RM Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. 1/13 P R O T O K Ó Ł Nr I/14 z obrad I sesji VII kadencji Rady Miasta Chełm odbytych w dniu 01 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65. Obecność radnych Rady Miasta na sesji

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r.

Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Protokół Nr 1/06 posiedzenia Komisji Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 22 grudnia 2006 r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9 05 zakończyło o godzinie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Protokoł Nr I/06 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2006 r Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza sprawy regulaminowe:

Część pierwsza sprawy regulaminowe: RG.0052-1-1/2010 Susiec, 2010-12-02 PROTOKÓŁ Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 2 grudnia 2010 r. Pierwsza sesja szóstej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 r. Rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r.

Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. Protokół Nr I/10 Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 30 listopada 2010r. początek posiedzenia - godz. 16.00 Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku Pan Arkadiusz Piotrowski wręczył zaświadczenia

Bardziej szczegółowo