Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu."

Transkrypt

1 Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu. Ponoszenie wydatków związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbywa się z zachowaniem pięciu zasad: uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości oraz równego traktowania Wykonawców. Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zostali zobowiązani do ich przestrzegania na mocy Umowy o dofinansowanie Projektu. UzaleŜnienie przyznania środków finansowych na dofinansowanie Projektu od zastosowania powyŝszych zasad ogólnych, obowiązujących równieŝ na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późń. zm.), nastąpiło 2 grudnia 2009 r. kiedy weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy, na mocy której do art. 3 p. z. p. został dodany ustęp 3 (Dz. U. 2009, nr 223, poz. 1778). Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 p. z. p. podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzaleŝnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Wcześniej taką podstawę stanowił art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000, nr 109, poz z późn. zm.), wprowadzony na mocy nowelizacji ustawy z 28 maja 2004 r., (Dz. U. 2008, nr 116, poz. 732): podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Wprowadzenie do ustawy prawo zamówień publicznych art. 3 ust. 3 jak równieŝ przeniesienie jego treści do Umowy o dofinansowanie Projektu spowodowane było koniecznością zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków publicznych (tak: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, sygn. KIO/UZP 196/08). 1

2 Zachowanie postanowień Umowy o dofinansowanie Projektu, które wprowadzają obowiązek analogicznego stosowania zasad obowiązujących na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych jest zasadniczą kwestią związaną z realizacją Umowy, jednak ogólność zasad stwarza często trudności w interpretacji, ze względu na brak jednoznacznej ich wykładni. Na wstępie rozwaŝań naleŝy zaznaczyć, Ŝe Umowa o dofinansowanie nie zobowiązuje Beneficjenta do bezpośredniego stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Obowiązek taki pojawia się tylko wówczas gdy wymóg jej stosowania wynika wprost z treści ustawy czyli dotyczy podmiotów określonych w art. 3 p. z. p., którymi są m. in.: 1. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, czyli ogólnie mówiąc organy władzy publicznej, 2. jednostki samorządu terytorialnego, 3. jednostki budŝetowe i samorządowe zakłady budŝetowe, 4. ZUS, NFZ, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk, 5. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych 1. W pozostałych przypadkach podmiot, który realizuje Projekt w ramach PO IG i nie ma obowiązku bezpośredniego stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, powinien kaŝdorazowo dokonywać zakupu towarów oraz usług w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę zobowiązują go do tego postanowienia Umowy o dofinansowanie Projektu. Co do zasady firmy prywatne oraz organizacje pozarządowe nie mają obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Warto równieŝ zaznaczyć, iŝ zgodnie z art. 4 ust. 4 p. z. p. ustawa nie ma zastosowania w przypadku zawierania umów z zakresu prawa pracy. PowyŜszy zapis dotyczy takŝe osób zatrudnianych przez Beneficjenta na podstawie umowy o pracę, w celu realizacji Projektu. 1 G. Herc, Zakres podmiotowy ustawy - Prawo zamówień publicznych komentarz praktyczny, LEX nr

3 W treści Umowy o dofinansowanie Projektu pojawiają się zasady tj: zasada uczciwej konkurencji, efektywności, jawności oraz przejrzystości, które zostały zaczerpnięte z ustawy prawo zamówień publicznych i mają zastosowanie podczas realizacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Z powodu braku regulacji prowadzących do uszczegółowienia powyŝszych zasad w ramach PO IG, w celu ich zdefiniowania, naleŝy posłuŝyć się dorobkiem doktryny oraz orzecznictwem sądów wyjaśniającym ww. regulacje i ich funkcjonowanie na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych. Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada równości Zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz zasada równości zostały określone w art. 7 p. z. p. Zamawiający towar lub usługę został zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który zapewni zachowanie uczciwej konkurencji jak i równe traktowanie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada równości Zasada na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych: Zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego polega na jednakowym traktowaniu wykonawców zamówienia a tym samym niestosowaniu wobec niektórych z nich szczególnych przywilejów bądź ulg. Ponadto wymagania stawiane wykonawcom powinny być identyczne wobec wszystkich podmiotów. Równe traktowanie potencjalnych wykonawców przejawia się m. in. w udostępnieniu im w jednakowym zakresie wszelkich informacji o procesie dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego. Podobnie, oferty składane przez wykonawców naleŝy oceniać według tych samych kryteriów 2. Jak podkreśla w swoim komentarzu T. Czajkowski, wykonawcy zamówienia nie powinni być róŝnicowani ze względu na formę prawną lub teŝ miejsce prowadzenia działalności. W zamówieniu nie naleŝy równieŝ stawiać wymagań, które preferowały by określonych wykonawców, dotyczy to zarówno wymagań merytorycznych jak i formalnych. Ocena czy wykonawcy 2 J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 67 3

4 spełnili wymagania określone w ofercie powinna być dokonywana według tych samych kryteriów wobec kaŝdego z wykonawców, dlatego np. niespełnienie któregoś z warunków powinno kaŝdorazowo skutkować odrzuceniem danej oferty mimo tego, Ŝe merytorycznie jest ona korzystna 3. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. KIO/UZP 270/08) orzekła, Ŝe podmiot zamawiający ma prawo do zakupu przedmiotu zamówienia w najlepszej dostępnej technologii, pod warunkiem, Ŝe nie naruszy zasady równego traktowania wykonawców. Aby spełnić to wymaganie opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób, z którego nie będzie wynikała moŝliwość wykonania zamówienia wyłącznie przez jednego wykonawcę, a dopuszczone rozwiązania równowaŝne nie mogą być tylko iluzoryczne. RównieŜ wskazanie w opisie zamówienia nazwy producenta powoduje konieczność uniewaŝnienia postępowania (art. 93 ust. 1 pkt 7 p. z. p.), ze względu na niezachowanie zasady równości i uczciwej konkurencji. Na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu: Zasada równości nie została wprost wskazana w treści Umowy o dofinansowanie, ale poniewaŝ Beneficjent jest zobowiązany do analogicznego stosowania zasad obowiązujących na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych powinien wybierając dostawców towarów lub usług równieŝ kierować się powyŝszą zasadą. Równe traktowanie oferentów (podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia) moŝe polegać na : o stawianiu identycznych wymagań wobec wszystkich oferentów, o udostępnianiu oferentom jednakowego zakresu informacji dotyczących zamówienia, o ocenie kaŝdej oferty według tych samych kryteriów, o nieróŝnicowaniu oferentów np. ze względu na formę prawną czy teŝ miejsce prowadzenia działalności. 3 T. Czajkowski, Prawo zamówień publicznych: komentarz, Warszawa 2004, s. 69 4

5 Zasada uczciwej konkurencji Zasada na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych: Zasada zachowania uczciwej konkurencji została rozwinięta w art. 29 ust. 2 p. z. p., który stanowi, Ŝe przedmiot zamówienia nie moŝe zostać opisany w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Oznacza to, Ŝe opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący, dokonany przy uŝyciu dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający ponadto wszelkie wymagania oraz okoliczności, które mogą mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p. z. p.). Jednocześnie przedmiotu zamówienia nie moŝna opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba Ŝe jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie moŝe opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równowaŝny (art. 29 ust. 3 p. z. p.). Zasada zachowania uczciwej konkurencji swoim zakresem obejmuje zarówno proces przygotowania jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stawia równieŝ przed zamawiającym obowiązek dokonania rzetelnej oceny ofert. Gwarancją jej realizacji jest np. konieczność sporządzenia stosownej dokumentacji, która pozwala określić zasady jakimi kierował się zamawiający przy wyborze ofert. Wyrokiem z dnia 9 września 2003 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt V Ca 1477/03) orzekł, Ŝe zamawiający, zobowiązany do stosowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien stosować powyŝszą zasadę nie tylko w opisie przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia. Obowiązek ten dotyczy takŝe przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zamawiający powinien takŝe dołoŝyć wszelkich starań aby wyeliminować oferty, które naruszają zasady ogólne. Zachowanie zasady uczciwej konkurencji moŝe takŝe nastąpić poprzez wyeliminowanie z postępowania wykonawców, którzy nie mogą zapewnić, Ŝe złoŝona przez nich oferta będzie uczciwa, z uwagi na fakt, Ŝe spełniają przesłanki określone w art. 24 ust. 1 p. z. p. takie jak m. in.: pozostawanie w stanie upadłości bądź likwidacji, 5

6 wyrządzenie szkody poprzez niewykonywanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia jeŝeli szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu itp. 4. Zgodnie z orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej z dnia 20 września 2007 r. (sygn. DF/GKO /42/07/25) art. 7 ust 1 p. z. p. powinien być interpretowany w oparciu o regulacje ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U nr 14, poz. 211), w której została zawarta definicja czynu nieuczciwej konkurencji (art. 3 z. n. k. u.). Jest to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeŝeli zagraŝa lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W treści art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zdefiniowano przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji, tj.: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a takŝe nieuczciwa lub zakazana reklama. Nie moŝna jednak wykluczyć sytuacji, w której w trakcie przeprowadzania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego zostanie stwierdzone, Ŝe na rynku istnieje wyłącznie jeden dostawca lub wykonawca zdolny do realizacji zamówienia. Wyrokiem z dnia 13 października 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II SA 1921/03) orzekł, Ŝe taka okoliczność musi być oczywista oraz wynikać z obiektywnych, niebudzących wątpliwości faktów, a nie tylko z subiektywnego przekonania strony zamawiającej. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji moŝe nastąpić takŝe poprzez wskazanie w ofercie raŝąco niskiej ceny w stosunku do występujących powszechnie w obrocie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy p. z. p. taka oferta powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego. Wyrokiem z dnia 17 marca 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (sygn. KIO/UZP 193/08) orzekła, Ŝe: cenę badanej oferty naleŝy odnieść do wartości przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iŝ został on oszacowany przez zamawiającego z naleŝytą starannością. KIO ustaliła, Ŝe podmiot prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, nie moŝe stwierdzić faktu zaistnienia w ofercie raŝąco niskiej ceny, wyłącznie na podstawie 4 J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 67 6

7 własnych ustaleń. Zamawiający obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie podstawy wyceny w sytuacjach, gdy budzi ona jego wątpliwości. Ponadto w celu zachowania przedmiotowej zasady, w razie modyfikacji warunków zamówienia, powinny one zostać udostępnione wszystkim wykonawcom oraz na stronie internetowej zamawiającego. W powyŝszej sytuacji naleŝy takŝe przedłuŝyć termin na składanie ofert. Sprzeczna z ustawą będzie zmiana warunków umowy zawartej z wykonawcą wybranej oferty. W art. 144 ust. 1 p. z. p. zakazane zostały istotne zmiany umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego. Na gruncie umowy o dofinansowanie Projektu: Dla zachowania zasady uczciwej konkurencji w Umowach o dofinansowanie zawarto regulacje tj.: 1. Obowiązek przeprowadzenia postępowania ofertowego w przypadku dokonywania zakupu jednego asortymentu od jednego dostawcy towarów lub usług, którego wartość netto przekracza wyraŝoną w złotych polskich równowartość kwoty euro. Potwierdzeniem przeprowadzenia postępowania ofertowego jest przedstawienie co najmniej trzech ofert waŝnych na dzień dokonywania zakupu lub złoŝenia zamówienia, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych dostawców towarów lub usług związanych z realizacją inwestycji. 2. Obowiązek udokumentowania faktu zamieszczenia oferty na stronie internetowej Beneficjenta (o ile posiada taką stronę) oraz w siedzibie, w miejscu publicznie dostępnym. 3. Ponadto dla realizacji zasady równości i uczciwej konkurencji Beneficjenci zostali zobowiązani do zawarcia tych samych elementów we wszystkich zapytaniach ofertowych kierowanych do potencjalnych wykonawców zamówienia tj.: opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz termin ich składania. 7

8 Zachowanie zasady uczciwej konkurencji moŝe polegać na: o wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o zamieszczeniu zamówienia na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie, o rzetelnej ocenie ofert, która przejawia się poprzez sporządzenie stosownej dokumentacji pozwalającej na określenie zasad jakimi kierował się Beneficjent przy wyborze oferty, czyli np. protokół wyboru dostawcy lub dokument określający kryteria jego wyboru, o odrzuceniu oferty zawierającej w swojej treści raŝąco niską cenę w stosunku do występujących powszechnie w obrocie, o jeŝeli warunki zamówienia ulegają zmianie powinny zostać udostępnione wszystkim oferentom oraz zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta. Termin składania ofert równieŝ powinien zostać przedłuŝony. o braku modyfikacji istotnych warunków umowy zawartej z wykonawcą wybranej oferty, o udokumentowaniu faktu występowania na rynku tylko jednego dostawcy towarów lub usług wynikające z obiektywnych faktów. Przykład I Beneficjent w treści zamówienia dokonał opisu przedmiotu zamówienia oraz określenia jego parametrów w sposób, z którego wynika moŝliwość jego wykonania wyłącznie przez jednego dostawcę. Przykład II W odpowiedzi na ogłoszenie Beneficjenta złoŝono dwie oferty. Mimo dołoŝenia przez Beneficjenta wszelkich starań, nie udało się zlokalizować na rynku trzech potencjalnych dostawców towaru. W takiej sytuacji naleŝy uznać liczba otrzymanych przez Beneficjenta ofert za wystarczającą dla spełnienia warunków wynikających z Umowy o dofinansowanie. 8

9 Zasada jawności Zasada na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych: Zasadę jawności określa art. 8 p. z. p., zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem Zamawiający moŝe wprowadzić jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p. z. p. tj.: nazwa oraz adres firmy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Przestrzeganie zasady jawności oznacza konieczność przeprowadzenia postępowania na podstawie przejrzystych i powszechnie stosowanych reguł przewidzianych w ustawie. Z chwilą otwarcia ofert, stają się one jawne dla wszystkich uczestników postępowania. KaŜdy oferent ma moŝliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą zamówienia publicznego. Zasada jawności dotyczy nie tylko przebiegu postępowania, lecz takŝe jego efektów, poniewaŝ jawne są informacje dotyczące m. in.: wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i uniewaŝnienia postępowania 5. RównieŜ art. 139 ust. 3 p. z. p. wskazuje, Ŝe umowy w sprawie zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. W związku z powyŝszym kaŝdy ma prawo zapoznania się z umową dotyczącą zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198). Ograniczenie dostępu do informacji związanych z postępowaniem moŝe nastąpić jedynie w przypadkach, które określa ustawa. Przykładem takiego ograniczenia jest art. 8 ust. 3 p. z. p., z którego wynika, Ŝe nie mogą zostać ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993, nr 47, poz. 211 z późn. zm.), pod warunkiem, Ŝe wykonawca zastrzegł, iŝ nie mogą być one udostępniane. Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa została zawarta w art. 11 ust. 4 z. n. k. u. 6. RównieŜ Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień 5 D. Szczepański, Zasada jawności postępowania. Komentarz praktyczny, LEX nr P. Garnecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz,. Warszawa 2009, s.68 9

10 Publicznych wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2008 r. (sygn. KIO/UZP 255/08) orzekła, Ŝe zasada jawności, jako fundamentalna zasada postępowania o udzielenie zamówienia publicznego moŝe być ograniczana jedynie w przypadkach szczególnych, określonych w ustawie. Nie kaŝda informacja moŝe zostać zastrzeŝona jako tajemnica przedsiębiorstwa. Sąd NajwyŜszy w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (sygn. akt III CZP 74/05) podniósł, Ŝe bezpodstawne zastrzeŝenie tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest przyczyną uzasadniającą odrzucenie oferty. Jeśli zamawiający stwierdzi, Ŝe nie została spełniona przesłanka przemawiająca za zastrzeŝeniem tajemnicy, wówczas ma obowiązek odtajnienia dokumentów. Zapewnienie jawności dokumentacji daje stronom moŝliwość weryfikacji czy zasady oceniania ofert były jednakowe dla wszystkich uczestników postępowania. Na gruncie umowy o dofinansowanie Projektu: W celu zachowania zasady jawności zaleca się udokumentowanie faktu zamieszczenia zamówienia na stronie internetowej oraz w siedzibie Beneficjenta w miejscu publicznie dostępnym. Zasada bezstronności i obiektywności Zasady na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych: Zgodnie z art. 7 ust. 2 p. z. p. czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Dochowanie zasady uczciwej konkurencji zapewnia art. 17 ust. 1 p. z. p., który przewiduje obowiązek wyłączenia z postępowania osób, wobec których istnieją wątpliwości co do ich bezstronności. Lista przyczyn, które mogą spowodować, Ŝe osoba wykonująca pewne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega wyłączeniu została, określona w art. 17 p. z. p. Konieczność wyłączenia z postępowania pojawia się, gdy osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego jednocześnie ubiega się o udzielenie tego zamówienia lub teŝ pozostaje w związku małŝeńskim albo w stosunku pokrewieństwa z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających albo organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10

11 Wyłączenie moŝe spowodować równieŝ fakt, Ŝe wykonujący czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub był członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia lub teŝ pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŝe to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Wykluczenie z postępowania ww. osoby zapewnia zachowanie zasady uczciwej konkurencji, poniewaŝ w opisanych przypadkach osoba spełniająca przesłanki z art. 17 p. z. p. ma moŝliwość uzyskania dodatkowych informacji o postępowaniu a tym samym jej pozycja względem pozostałych wykonawców mogłaby być uprzywilejowana. Na gruncie umowy o dofinansowanie Projektu: Konflikt interesów, rozumiany jako brak bezstronności i obiektywności, pojawia się w sytuacji gdy Beneficjent, podczas wyboru dostawcy, kieruje się pozamerytorycznymi przesłankami. Wystąpienie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą nie przesądza automatycznie o wystąpieniu konfliktu interesów ale wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo jego wystąpienia, ze względu na dostęp wykonawcy do wiadomości specjalnych dotyczących zamówienia, dzięki którym będzie mógł przedstawić najkorzystniejszą ofertę (zwłaszcza gdy kryterium wyboru jest cena). Powiązania pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą moŝna podzielić na 3 rodzaje: 1. Powiązania kapitałowe występujące w przypadku posiadania udziałów w kapitale innego podmiotu. 2. Powiązania osobowe dotyczą sytuacji gdy ta sama osoba pełni funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze w róŝnych podmiotach albo teŝ gdy pomiędzy podmiotami a osobami pełniącymi w nich powyŝsze funkcje zachodzą powiązania wynikające ze stosunku pracy, o charakterze rodzinnym, lub powiązania majątkowe. 3. Powiązania rodzinne małŝeństwo, pokrewieństwo, powinowactwo 7. 7 A. Sikora Lizak, Powiązania osobowe w firmach mogą być waŝne dla fiskusa w: Rzeczpospolita, r. 11

12 Przykład I Pan Adam Nowak jest właścicielem A sp. z o. o. oraz Beneficjentem PO IG. Jego Ŝona, pani Barbara Nowak, prowadzi działalność gospodarczą pod firmą B. Podmioty A i B zawierają transakcję, w której B jest dostawcą usług marketingowych na rzecz spółki A. Co do zasady koszty powyŝszej transakcji mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, pod warunkiem, Ŝe Beneficjent zrealizował postanowienia Umowy o dofinansowanie dotyczące zachowania zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności, przejrzystości oraz równego traktowania Wykonawców (tzn. przeprowadził postępowanie ofertowe, wybrał ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie itp.) Przykład II Spółka X z o. o. posiada jednoosobowy Zarząd, którego Prezes jest jednocześnie pełnomocnikiem spółki oraz jej udziałowcem. Prezes spółki zostaje zatrudniony w spółce X na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art k.s.h. w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Rada nadzorcza lub pełnomocnik reprezentuje spółkę w przypadku zawierania wszelkich umów pomiędzy spółką a członkiem zarządu. Przepis ten chroni spółkę i jej wspólników na wypadek wystąpienia konfliktu interesów, który pojawia się gdy członek zarządu zawiera umowę z samym sobą - czyli gdy po obu stronach umowy występują te same osoby. W wypadku gdy pełnomocnikiem spółki jest Prezes jednoosobowego Zarządu będący jednocześnie jednym ze wspólników spółki oraz jej pełnomocnikiem, na podstawie przepisów prawa pracy nie moŝe on zawrzeć sam ze sobą umowy o pracę ze względu na brak elementu podporządkowania zgodnie z art k. p. (sam sobie przyzna wynagrodzenie, sam będzie przed sobą odpowiadał). Wynagrodzenie pracownika moŝe być uznane za koszt kwalifikowany do objęcia wsparciem jedynie w sytuacji, gdy po obydwu stronach umowy o pracę nie wystąpi ta sama osoba. Przykład III Firma Y sp. z o. o. zaangaŝowała w ramach realizowanego Projektu, współfinansowanego z funduszy europejskich, wspólnika - Pana Jana Kowalskiego - do wykonania zadań przewidzianych w Projekcie, jako odrębną firmę prowadzącą 12

13 działalność gospodarczą. Usługi świadczone przez p. J. Kowalskiego są wysoce specjalistyczne w danej dziedzinie. Zakładając, iŝ spółka Y nie jest w stanie znaleźć zewnętrznej firmy do ich wykonania, a wspólnik spółki Y jest jedynym moŝliwym dostawcą tego rozwiązania, naleŝy uznać, iŝ zasada bezstronności i obiektywności została zachowana pod warunkiem, Ŝe fakt ten zostanie udokumentowany zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie. Przed dniem 5 stycznia 2011 r. obowiązek dotyczący zachowania zasad bezstronności i obiektywności (a tym samym zakazujący powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy dostawcą towarów lub usług a Beneficjentem) wynikał z analogicznego stosowania zasad ustawy prawo zamówień publicznych. Dnia 5 stycznia 2011 r. weszła w Ŝycie nowelizacja ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2010, nr 240, poz. 1603), na mocy której został dodany art. 6c ust. 2. Definiuje on powiązania osobowe i kapitałowe a zarazem ułatwia zdefiniowanie zasad: jawności, równości, uczciwej konkurencji i przejrzystości poprzez wprowadzenie wymogu, który ma być uwzględniany przy dokonywaniu zakupu towarów i usług wybrany wykonawca nie moŝe być powiązany osobowo ani kapitałowo z zamawiającym 8. Na podstawie regulacji ustawowych powiązania kapitałowe lub osobowe to wzajemne powiązania między Wnioskodawcą / Beneficjentem a wykonawcą, polegające na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który moŝe budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8 P. Banasik, Zasada bezstronności i obiektywizmu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komentarz praktyczny, Lex nr

14 Pomimo tego, iŝ art. 6c obowiązuje od dnia 5 stycznia 2011 r. a tym samym nie ma zastosowania do podmiotów, które dokonały wyboru wykonawcy przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, to Beneficjenci nadal są zobligowani do stosowania postanowień Umowy o dofinansowanie w zakresie konfliktu interesów. Zasada przejrzystości postępowania Zasada na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych: Postępowanie o zamówienie publiczne powinno być prowadzone w sposób przejrzysty. Oznacza to, Ŝe osoby występujące po stronie zamawiającego powinny być bezstronne i obiektywne w czasie przygotowywania oraz przeprowadzania postępowania. Ewentualny brak zachowania obiektywizmu i bezstronności osób występujących po stronie zamawiającego wpływałby negatywnie na zachowanie uczciwej konkurencji i równości traktowania wykonawców. Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 17 wprowadza mechanizm wyłączenia osób, które pozostają w określonych związkach z wykonawcami 9. Na gruncie umowy o dofinansowanie Projektu: Podsumowując powyŝsze rozwaŝania moŝna stwierdzić, Ŝe aby zachować przejrzystość postępowania, Beneficjent powinien zrealizować wszystkie opisane wyŝej zasady tj.: zasada jawności, uczciwej konkurencji, efektywności, bezstronności i obiektywności. Zasada efektywności Na gruncie umowy o dofinansowanie Projektu: W celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego sposobu wydatkowania środków publicznych, do treści Umowy o dofinansowanie wprowadzony został obowiązek stosowania zasady efektywności, która polega na dokonywaniu wydatków kwalifikowanych w ramach PO IG w sposób oszczędny, zachowując obowiązek 9 W. DzierŜanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak Komentarz do art.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U ), [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. DzierŜanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2007, wyd. III. 14

15 osiągnięcia załoŝonych efektów przy moŝliwie najniŝszych kosztach. Efektywność poniesionych wydatków powinna zostać udowodniona przez Beneficjenta. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, : wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z postanowieniami prawa krajowego i wspólnotowego oraz efektywne, to jest poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia najlepszego efektu przy określonych kosztach. Na wniosek instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany przedstawić informacje poświadczające zgodność poniesionego wydatku ze wskazanymi przez tę instytucję przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego, jak równieŝ poświadczające efektywność poniesionego wydatku, w szczególności porównanie cen wykonanych prac/usług/dostaw z cenami rynkowymi. Zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności oraz przejrzystości obowiązujące Beneficjentów zgodnie z treścią Umowy o dofinansowanie Zapis dotyczący konieczności przestrzegania zasad: uczciwej konkurencji, jawności, efektywności i przejrzystości został wprowadzony do treści Umów o dofinansowanie zawieranych z Beneficjentami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zobowiązanie Beneficjenta do przestrzegania powyŝszych zasad ma zagwarantować, Ŝe środki pienięŝne wydatkowane w ramach projektu realizowanego przez Beneficjenta, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostaną poniesione w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę. Z uwagi na powyŝsze, od prawidłowego zastosowania zasady: uczciwej konkurencji, jawności, przejrzystości i efektywności została uzaleŝniona kwalifikowalność poniesionych w ramach Projektu wydatków. 15

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość PROCEDURA WYŁANIANIA DOSTAWCÓW LUB WYKONAWCÓW TOWARÓW I USŁUG w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-12-095/13, tytuł Projektu: "Opracowanie wysoce innowacyjnej technologii otrzymywania polifosforanów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców

Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców Załącznik nr 6 Procedura udzielania zamówień przez Wnioskodawców I. Zasady ogólne 1. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad: a. zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Regulamin udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Regulamin udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia ogólne 1. Zapytania ofertowe powinny być realizowane zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH

O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH Procedura Wyłaniania Dostawców lub Wykonawców Towarów i Usług w ramach realizacji Projektu, pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania zachromowanych ścieków odpadem z odsiarczania

Bardziej szczegółowo

W tej części cyklu Autorka koncentruje się na działaniach niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji

W tej części cyklu Autorka koncentruje się na działaniach niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji W tej części cyklu Autorka koncentruje się na działaniach niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji Obowiązująca od ponad 3 lat ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6

Fitech Sp. z o.o. (33) 874 16 50 ul. Kościelna 5 (33) 874 98 79 34-200 Sucha Beskidzka www.fitech.pl Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka, dnia 27-05-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu FITest do testowania podzespołów elektronicznych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piotrków Trybunalski r

ZAPYTANIE OFERTOWE. Piotrków Trybunalski r Piotrków Trybunalski 17.01.2017r ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące projektu Międzynarodowa Wystawa Lotnicza FLY FEST realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zamówień

Zasady udzielania zamówień Zasady udzielania zamówień Ramy prawne Konkurencyjność wydatków umowa o dofinansowanie projektu Załącznik Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej Wytyczne horyzontalne oraz programowe Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 24-05-2016 do godziny 14-00-00 Nazwa zamawiającego WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ Numer ogłoszenia 001 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Chorzów, 24 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach I Osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 roku w związku z realizacją projektu: Usługa wydruku w miejscach publicznych, zarządzanej w oparciu o system informatyczny realizowanego przez: MAGRA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 3 Stosowane skróty i wyraŝenia... 4 Rozdział 1 Zasady udzielania zamówień... 5 Rozdział 2 Szacowanie wartości zamówienia...

Spis treści Wstęp... 3 Stosowane skróty i wyraŝenia... 4 Rozdział 1 Zasady udzielania zamówień... 5 Rozdział 2 Szacowanie wartości zamówienia... DWP-VII.3402-2/2009 Załącznik do Uchwały nr 2731/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dialogu Technicznego

Regulamin Dialogu Technicznego Załącznik nr 2 do Procedury zakupów w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Regulamin Dialogu Technicznego 1 Definicje Do wyjaśnienia znaczenia pojęć występujących w niniejszym dokumencie należy stosować definicje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR ProGrupa Spółka z o.o. Sp. k. ul. Pamiątkowa 2/23 61-512 Poznań NIP: 7811877781 Poznań, dnia 21.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/EFRR W związku realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r.

Załącznik nr 4. do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/2016 z dn. 12.01.2016 r. Regulamin Wyboru Wykonawcy/Dostawcy w ramach Przedsięwzięcia pt. Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 140/1985/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.01.2013 r. WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ WYBORU WYKONAWCÓW W TRANSAKCJACH NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO KTÓRYCH NIE STOSUSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO KTÓRYCH NIE STOSUSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.41.2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO KTÓRYCH NIE STOSUSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 13 września 2010 r. UZP/DKD/KND/16/10 Informacja o wyniku kontroli doraźnej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 57.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 57.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 28.04.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania nr 5/PSLGD/KSOW/2017

Protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania nr 5/PSLGD/KSOW/2017 Protokół z otwarcia ofert w ramach postępowania nr 5/PSLGD/KSOW/2017 1. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego. Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ Na podstawie art. 21, ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMÓW

PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMÓW PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY I ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 10.3 ROZWÓJ PRZEMYSŁU DLA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 62.14/ POIG /11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr z dnia... r. niniejszym składam ofertę cenową na: Opis

OFERTA CENOWA. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr z dnia... r. niniejszym składam ofertę cenową na: Opis ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Imię i nazwisko/nazwa firmy: Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Nr telefonu: Nr faksu: Adres e-mail: NIP REGON (w

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania pisemnych postępowań ofertowych

Regulamin przeprowadzania pisemnych postępowań ofertowych Regulamin przeprowadzania pisemnych postępowań ofertowych związanych z realizacją Projektów: Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL oraz Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść oferty.

Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść oferty. Grudziądz, dn. 02.11.2016 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Nad Torem 11 zaprasza do przygotowania i złożenia oferty według poniższej informacji o zamówieniu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, Warszawa, 18 maja 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-497 przy ulicy Zeusa 41; NIP: 522-292-83-08, REGON: 141963261, KRS:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: Pietrzykowice, dn. 29.08.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: I. Zamawiający: AIRCOM AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia;

5. Umowie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną pomiędzy Wykonawcą a AI NOT, na mocy której następuje udzielenie zamówienia; Regulamin udzielania zamówień w projekcie Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Regulamin udzielania zamówień na dostawy i usługi Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 07.04.2014 Regulamin udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść oferty.

Ofertę należy wysłać w postaci skanu lub w odpowiednim formacie pliku uniemożliwiającym ingerencję w treść oferty. Grudziądz, dn. 28.03.2017 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Nad Torem 11 zaprasza do przygotowania i złożenia oferty według poniższej informacji o zamówieniu.

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykorzystanie w słuŝbie zdrowia cz. IV

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykorzystanie w słuŝbie zdrowia cz. IV RAFAŁ CIEŚLAK Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - wykorzystanie w słuŝbie zdrowia cz. IV Procedura udzielania zamówień publicznych 1. Uwagi wstępne Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje

REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji. Definicje REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO pracy Komisji 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Zamawiającym rozumie się przez to Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Wiejska 7, 76-270

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 01.06.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 Spółka Fresh Innovations Sp. z o.o. realizując projekt pt. Social Capital Networking (SCN) Aplikacja WEBowa do tworzenia map sieci kapitałów społecznych wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: Świdnica, dn. 21.08.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi: I. Zamawiający: Sonel Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/10/2017 Królewiec, dn. 09.10.2017 r. Zamawiający / Beneficjent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowe "INTER-SANO" Sp. z o.o. ul. Dębowa 4, 05-300 Królewiec NIP: 822-00-04-760 I. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, 28 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: Opracowanie nowej technologii produkcji blach ze stopów ZnCuTi z taśm odlewanych metodą Huntera, realizowanego przez, ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi Żarów, dnia 05.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2.2 W związku z realizacją Projektu w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zakup maszyn i urządzeń budowlanych

Zapytanie ofertowe na zakup maszyn i urządzeń budowlanych Znak sprawy: 1/07/2017 Trablice, 21 lipca 2017 r. Projekt pn.: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników badań oraz dywersyfikację oferty realizowany przez firmę Solidbet Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017 Bytom, dnia 09.08.2017r. Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1/2017 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usług doradczych związanych z rynkiem NewConnect 1. Przedmiot zamówienia: zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna Zamówienia publiczne i pomoc publiczna Część I. Zamówienia publiczne dr Piotr Modzelewski adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UP/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UP/11/2017 Częstochowa 29.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/UP/11/2017 W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu: Kompleksowa energooszczędna linia pilotażowa do produkcji kiełków warzywnych o

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa NIP 521-364-72-83 Warszawa, 15/09/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 z dnia 15/09/2015 I. Zamawiający inteon mobile sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5 02-691 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA BARCINA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

104/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA

104/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA Zarządzenie Nr 104/2016 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW

ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW Instytut Nafty i Gazu Instytucja Wdrażająca Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków Kraków, dn. 15 maja 2009 r. ZALECENIE DLA BENEFICJENTÓW W związku z wątpliwościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH Warszawa, 11.10.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP USŁUG INFORMATYCZNYCH 1. Określenie Zamawiającego LEDA SP Z O.O. ul. Studencka 50 Warszawa, 02-735 REGON: 010144808 NIP: 5220102685 Osoba do kontaktu po stronie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy, tj. uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i

Bardziej szczegółowo

rejestrów prowadzonych przez Departament Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego.

rejestrów prowadzonych przez Departament Nadzoru Urzędu Transportu Kolejowego. Regulamin prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi rejestrów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPWP /16/2017/008

ZAPYTANIE nr RPWP /16/2017/008 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPWP.08.03.01-00-30-001/16/2017/008 Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce dietetyka i planowanie żywienia w ramach projektu pn.: Rozwiń

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/11 POSTANOWIENIE z dnia 20 maja 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 19

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1

Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1 Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1 1) Niniejszy dokument stosuje się do naruszeń zasad zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn r. PiLab S.A. ul. Rzeźnicza Wrocław tel Dane zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dn r. PiLab S.A. ul. Rzeźnicza Wrocław tel Dane zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dn. 21.07.2016 r. PiLab S.A. ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław tel. +48 71 707 21 74 Dane zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej związanej z planowaną realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 Sielinko, dn. 25.07.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 Adboard Sp. z o.o. ul. Parkowa 2, Sielinko 64-330 Opalenica NIP: 788-19-35-070 REGON: 300566198 W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL

Prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL Prawidłowość stosowania zasady konkurencyjności w projektach PO KL Najczęściej występujące problemy, stwierdzane podczas kontroli projektów 1 Cel zasady konkurencyjności Celem zasady konkurencyjności jest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne udzielania zamówień publicznych dla Beneficjentów I/II osi RPO WŁ

Wytyczne udzielania zamówień publicznych dla Beneficjentów I/II osi RPO WŁ Wytyczne udzielania zamówień publicznych dla Beneficjentów I/II osi RPO WŁ TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ WYTYCZNE PROGRAMOWE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Celem usług jest wzmocnienie kompetencji wychowawczo-opiekuńczych rodzin.

Celem usług jest wzmocnienie kompetencji wychowawczo-opiekuńczych rodzin. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na prowadzenie terapii grupowej rodzin (wsparcie rodzin osób zależnych) i treningu umiejętności społecznych w ramach Klubu Rodzica oraz zajęć terapeutycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska Poznań Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań Poznań 13.06.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE I.1) Nazwa i adres: Anna Melewska Ul. Warpińska 36 61-058 Poznań NIP 972-039-33-05 Adres pocztowy: Ul. Warpińska 36, 61-058

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 Warszawa, 20.04.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/4/2017 W związku z planowaną realizacją projektu, który zakłada ochronę własności przemysłowej wnioskodawcy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice 4.11.2015 roku Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych Katowice 4.11.2015 roku Umowa o dofinansowanie projektu 15 Stosowanie przepisów dotyczących zamówień 1. Beneficjent,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. Szczecin, dnia 25 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Aktywa Plus

Bardziej szczegółowo

Pracownik czy wykonawca

Pracownik czy wykonawca Pracownik czy wykonawca Agnieszka Adach-Nerwińska prawnik w Kancelarii Prawnej JTP, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Małgorzata Kartasiewicz prawnik w Kancelarii Prawnej

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu.

Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu. Zasady obowiązujące podczas dokonywania zamówień przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w ramach Projektu. 1. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie związane ze stosowaniem procedur

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr postępowania: PZ/4/2017/EP/EX ZAPYTANIE OFERTOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Excento Sp. z o.o. ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 GDAŃSK NIP 9571068929 REGON 221890770

Bardziej szczegółowo

Kody CPV: Usługi w zakresie danych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi badania rynku

Kody CPV: Usługi w zakresie danych Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi badania rynku Commercial Communications Sp. z o.o. S.k. ul. 28 Czerwca 1956 nr 406 /2.31 61-441 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/UE/2016 z dnia 8.04.2016 w związku z projektem o nr RPWP.01.04.01-30-0153/15, pn. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu FENIKS, realizowanego w ramach poddziałania WRPO

w ramach projektu FENIKS, realizowanego w ramach poddziałania WRPO Zapytanie Dotyczące wyboru Dostawcy materiałów budowlanych na potrzeby przygotowania i realizacji zajęć warsztatu remontowo - porządkowego Centrum Integracji Społecznej Darzybór w ramach projektu FENIKS,

Bardziej szczegółowo

Opinii o oddziaływaniu na środowisko

Opinii o oddziaływaniu na środowisko C.T. Service Lesznowola, 21 października 2015 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/1.4/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Oferenta OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:.

ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY. Nazwa i adres Oferenta OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. .. Nazwa i adres Oferenta ZAŁĄCZNIK NR 1. FORMULARZ OFERTY OFERTA DATA SPORZĄDZENIA: WAŻNA DO:. Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 13.09.2016 r. firmy "PANORAMA" s.c. Maria i Leszek Staleńczyk z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Łódź 13.09.2017r. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dla Biogened S.A. w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn r. PiLab S.A. ul. Rzeźnicza Wrocław tel Dane zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dn r. PiLab S.A. ul. Rzeźnicza Wrocław tel Dane zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dn. 21.10.2016 r. PiLab S.A. ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław tel. +48 71 707 21 74 Dane zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi związanej z planowaną realizacją projektu pn.: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko : Jerzy Janicki Adres: Grudziądz, ul. Nad Torem 11 Telefon: 56 / Fax: 56 /

Imię i nazwisko : Jerzy Janicki Adres: Grudziądz, ul. Nad Torem 11 Telefon: 56 / Fax: 56 / ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.04.2017 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOBUD Sp. z o.o. 86-300 Grudziądz, ul. Nad Torem 11, NIP 876-12-80-891 Tytuł Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017 Zamawiający: P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 01.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2017 W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 17.12.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 17.12.2015 r. Dotyczy: Realizacji usługi badawczej (opracowania algorytmu ekstrakcji informacji z serwisów internetowych). Dotyczy udziału w konkursie Bony na Innowacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 Zamawiający: P.P.H.U. Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 Rudniki, dnia 01.03.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2017 W związku z realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. UZP/DKD/KND/78/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo