W tej części cyklu Autorka koncentruje się na działaniach niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tej części cyklu Autorka koncentruje się na działaniach niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji"

Transkrypt

1 W tej części cyklu Autorka koncentruje się na działaniach niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji Obowiązująca od ponad 3 lat ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1 w art. 17 określa kilkanaście różnego rodzaju działań i zaniechań związanych z nieprawidłowościami w zakresie zamówień publicznych, stanowiących delikt finansowy. Naruszeniem tej dyscypliny jest m.in. udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o tych zamówieniach, a którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób niezgodny z zasadami uczciwej konkurencji (art. 17 ust. 1 pkt 3 u.o.n.d.f.p.). Zasada uczciwej konkurencji, obok zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady obiektywizmu, stanowią fundamentalne zasady prawa zamówień publicznych. Obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji określa art. 7 ust. 1 p.z.p 2., rozwinięty w dalszych przepisach, w szczególności w art. 22 ust. 2 p.z.p. zakazującym określania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w art. 29 ust. 2 p.z.p. zakazującym opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w art. 89 i 90 dotyczących treści oferty. Zasada uczciwej konkurencji ma szczególne znaczenie przy ustalaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiotu i warunków zamówienia. Powinny być one sprecyzowane przez zamawiającego w taki sposób, który nie eliminuje z góry pewnego kręgu podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, tzn. powinny być obiektywne, niedyskryminacyjne, nie ograniczające konkurencji.. Artykuł 17 p.z.p. nakazuje w poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty zachowanie warunków uczciwej konkurencji poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych cech 1 / 5

2 technicznych i jakościowych. Przestrzeganie tych zasad ma chronić zarazem interes Zamawiającego, jak i optymalne wykorzystanie środków publicznych. Jednocześnie przepis art. 17 ust. 2 zakazuje takiego określenia przedmiotu zamówienia, który, utrudniając uczciwą konkurencję, wiedzie do niekorzystnych z punktu widzenia celów zamówienia publicznego rozstrzygnięć" (wyrok Zespołu Arbitrów UZP z dnia 4 kwietnia 2003 r., UZP/ZO/0-348/03, ZPO 2003, nr 2, poz. 10). Każde kryterium oceny ofert przetargowych musi być dostatecznie wyostrzone, uniemożliwiając całkowicie dowolną ocenę ofert, ponieważ służy ono dla prawidłowej selekcji ofert mającej na celu wyłonienie rzeczywiście najkorzystniejszej oferty. Jakiekolwiek więc kryterium koniecznie powinno być szczegółowo dookreślone, gdyż w przeciwnym wypadku traci zdolności pomiarowe (wykładnia gramatyczna wyrażenia «kryterium»)" (wyrok Zespołu Arbitrów UZP z dnia 10 września 2002 r., UZP/ZO/0-1102/02, ZPO 2002 nr 1, poz. 3). Przepisy nie przybliżają, co należy rozumieć przez pojęcie uczciwej konkurencji", do tej klauzuli generalnej odwołują się natomiast przepisy licznych ustaw. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a w szczególności wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczanie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub zakazana reklama. Charakter klauzuli generalnej tego przepisu daje podstawę do kwalifikowania jako czynów nieuczciwej konkurencji także innych zachowań niż wyliczone w ustawowej definicji, jeżeli odpowiadają one określonym w ogólny sposób kryteriom 3. 2 / 5

3 Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z późn. zm.) przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Owe trzy zasady wykonywania działalności gospodarczej określa się łącznym mianem uczciwości kupieckiej. Ustalenie, czy przedsiębiorca naruszył komentowany obowiązek nie powinno ograniczać się wyłącznie do oceny, czy zostały naruszone przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zachowanie przedsiębiorcy niekoniecznie musi wypełniać znamiona określonego w tych przepisach czynu nieuczciwej konkurencji, aby mogło być uznane za naruszenie obowiązku zawartego w art. 17 o swobodzie działalności gospodarczej 4. Pojęciem uczciwej konkurencji posługują się również inne przepisy, m.in. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Zachowanie reguły uczciwej konkurencji ma gwarantować ustawowa regulacja w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 p.z.p. przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Czyn polegający na udzieleniu zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji ma dość bogate orzecznictwo administracyjne 5. Doko nując wykładni przesłanek z art. 17 ust. 1 pkt 3 u.o.n.d.f.p. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych wyraziła następujące stanowiska: 3 / 5

4 - spośród wszystkich obowiązków zamawiającego, odnoszących się do zapewnienia uczciwej konkurencji na etapie przygotowywania i prowadzenia postępowania, tylko nieprawidłowości w zakresie określania przedmiotu lub warunków zamówienia, zostały wprost uznane przez ustawodawcę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Inne naruszenia prawa w tym zakresie stanowić będą naruszenie dyscypliny finansów publicznych tylko wówczas, gdy wpłynie to na wynik postępowania - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych" (orzeczenie GKO z dnia 20 listopada 2006 r., DF/GKO /94/RN-38/06/2246, niepubl.); - w tym samym orzeczeniu GKO podkreśliła, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający w pierwszej kolejności określa warunki udziału w postępowaniu, a dopiero następnie wskazuje oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 prawa zamówień publicznych). Nie zawsze zamawiający musi żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takiej sytuacji potwierdzenie spełniania warunków odbywa się wyłącznie na podstawie oświadczenia składanego przez wykonawcę. Niedopuszczalne są twierdzenia, iż to treść dokumentów wymaganych przez zamawiającego przesądza o rzeczywistym zakresie warunku udziału w postępowaniu. Co więcej, należy stwierdzić, iż takie właśnie niejednoznaczne, dające się różnie interpretować, określenie warunków udziału w postępowaniu może utrudniać uczciwą konkurencję. Może się bowiem zdarzyć, że zainteresowany zamówieniem podmiot zrezygnuje ze startu w postępowaniu po analizie warunków udziału wskutek stwierdzenia, że ich nie spełnia. Inny natomiast wykonawca, który również nie spełnia postawionego warunku, weźmie udział w postępowaniu, albowiem stwierdzi, że wskutek analizy żądanych dokumentów zamawiający nie ma możliwości zweryfikowania spełnienia tego warunku lub też, że jego rzeczywiste oczekiwania wobec wykonawców były inne niż zapisany warunek. Taki sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu jest zdaniem GKO sprzeczny z art. 22 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który zakazuje ich określania w sposób, który - chociażby potencjalnie - narusza uczciwą konkurencję (por. J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych, wyd. 6, Warszawa 2004, str ). Opis warunków udziału w postępowaniu zawiera ogłoszenie o 4 / 5

5 zamówieniu (art. 41 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych), natomiast wykaz dokumentów, jakich zamawiający żąda w celu potwierdzenia ich spełniania zawiera SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych). Może się zatem zdarzyć sytuacja, w której wykonawca tylko na podstawie ogłoszenia stwierdzi, że nie spełnia postawionych warunków, w związku z czym uzyskanie zamówienia nie leży w jego możliwości" (orzeczenie GKO z dnia 20 listopada 2006 r., DF/GKO /94/RN-38/06/2246, niepubl.); - brak określenia w SIWZ warunków dotyczących sposobu obliczenia ceny, kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty oraz sposobu oceny ofert - choć stanowi oczywiste i poważne naruszenie postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych - nie przesądza w sposób dorozumiany o naruszeniu przez zamawiającego zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania stron w tym postępowaniu. Aby wykazać naruszenie omawianej zasady należy udowodnić zamawiającemu, że faktycznie stosował wobec oferentów różne kryteria albo w inny sposób traktował ich nierówno" (orzeczenie GKO z dnia 23 listopada 2006 r., DF/GKO /105/06/2779, niepubl.). 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm., dalej jako u.o.n.d.f.p.), weszła w życie w dniu 1 lipca 2005 r. 2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, dalej jako p.z.p.). 3. A. Walaszek-Pyzioł, W. Pyzioł, Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia), Przegląd Prawa Handlowego 1994, nr 10, s Por. W. J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003, s Zob. więcej: L. Lipiec-Warzecha, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa, Wolters Kluwer 2008 (w druku). 5 / 5

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

1. wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2

1. wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych 2 Autorka omawia m.in. kwestie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o tych zamówieniach. Obowiązująca od trzech lat ustawa o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pracownik czy wykonawca

Pracownik czy wykonawca Pracownik czy wykonawca Agnieszka Adach-Nerwińska prawnik w Kancelarii Prawnej JTP, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Małgorzata Kartasiewicz prawnik w Kancelarii Prawnej

Bardziej szczegółowo

Związek Dealerów Samochodów, ul. 11 Listopada 28a, Michałowice tel.(22) , fax (22) ,

Związek Dealerów Samochodów, ul. 11 Listopada 28a, Michałowice tel.(22) , fax (22) , Warszawa, dnia 12 października 2018 roku OPINIA PRAWNA PRZEDMIOT OPINII Opinia niniejsza dotyczy umowy o współpracę (w niektórych wersjach określanej jako umowa ramowa o likwidację szkód ) zawieranej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. II)

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. II) Druga część tego cyklu poświęcona jest domniemaniu odpowiedzialności kierownika jednostki za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych. Niniejsze opracowanie jest drugim z cyklu

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe do euro. Praktyczny komentarz Pytania i odpowiedzi

Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe do euro. Praktyczny komentarz Pytania i odpowiedzi Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe do 30 000 euro Praktyczny komentarz Pytania i odpowiedzi Zapytania ofertowe i regulaminy zakupowe do 30 000 euro Praktyczny komentarz Pytania i odpowiedzi Zamów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PODSTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Najlepsze komentarze czytaj wprzetargach.pl Stan prawny na dzień 28 maja 2018 r. Jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny i zrozumiały oraz uwzględniający wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów?

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Forum e-zdrowia Sopot, 16 września 2016 The better the question. The better the answer. The better the world works. Nowelizacja PZP (1/2) Od

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2006 r. Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2006 r. Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-394/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bogusław Zbigniew Rębisz Arbitrzy: Marek Tomasz Korzun Małgorzata Ewa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Zamówienia udzielane w oparciu o zasadę konkurencyjności, ustawę Prawo zamówień publicznych, zasadę efektywnego zarządzania finansami wnioski z przeprowadzonych kontroli. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

CZY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPRZYJA RZETELNYM PRZEDSIĘBIORCOM?

CZY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPRZYJA RZETELNYM PRZEDSIĘBIORCOM? CZY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SPRZYJA RZETELNYM PRZEDSIĘBIORCOM? ROBERT MIKULSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH STOPCZYK & MIKULSKI ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... XI XVII XXIX Rozdział I. Źródła i próba harmonizacji europejskiego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji... 1 1. Konwencja paryska... 1 I. Uwagi wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1503)

USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 153 poz. 1503) USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503) Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności

Bardziej szczegółowo

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY - Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie

Bardziej szczegółowo

Łask, dnia 18 listopada 2014 r. Jednostka Wojskowa Łask

Łask, dnia 18 listopada 2014 r. Jednostka Wojskowa Łask Łask, dnia 18 listopada 2014 r. Jednostka Wojskowa 1158 98 100 Łask.... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi kompleksowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT KRYTERIA OCENY OFERT REGULACJE UNIJNE DYREKTYWA KLASYCZNA 2004/18/WE Preambuła motyw 46 i 47 Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości,

Bardziej szczegółowo

L. dz. OZ/321/63/o/10 Lublin, dnia r.

L. dz. OZ/321/63/o/10 Lublin, dnia r. L. dz. OZ/321/63/o/10 Lublin, dnia 26.10.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz i zagospodarowanie odwodnionych niehigienizowanych

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2017 / Warszawa 9 maja 2017 r

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2017 / Warszawa 9 maja 2017 r Typowe błędy w sporządzaniu OPZ i PFU przy modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych i ich skutki w kontekście zapisów ustawy prawo zamówień publicznych 1) Otoczenie prawne 1) Otoczenie prawne (Art. 2

Bardziej szczegółowo

Znak: DZP/98/PN/09 Szczecin, dnia 17 grudnia 2009 r. Zamawiający: Protestująca:

Znak: DZP/98/PN/09 Szczecin, dnia 17 grudnia 2009 r. Zamawiający: Protestująca: Znak: DZP/98/PN/09 Szczecin, dnia 17 grudnia 2009 r. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. S. Klonowaci 5 71-241 Szczecin Protestująca: Dolnośląskie Linie Autobusowe

Bardziej szczegółowo

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik

Wada postępowania o udzielenie zamówienia przegląd orzecznictwa. Wpisany przez Katarzyna Gałczyńska-Lisik Do tego rodzaju wad Sąd Okręgowy w Warszawie zaliczył błędne ustalenie zasad punktacji, która nie uwzględniała sposobu wyboru oferty, gdy dwie lub więcej z nich miały taką samą liczbę punktów. Jedną z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Agnieszka Adach

Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Agnieszka Adach Opis przedmiotu zamówienia - a naruszenie zasad uczciwej konkurencji Agnieszka Adach Zasady prowadzenia postępowania Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

Bardziej szczegółowo

Warunki odrzucenia oferty - dla zaawansowanych. Trener: r.pr. Marta Kittel Łódź, 20 wrześnień 2018 r.

Warunki odrzucenia oferty - dla zaawansowanych. Trener: r.pr. Marta Kittel Łódź, 20 wrześnień 2018 r. Warunki odrzucenia oferty - dla zaawansowanych Trener: r.pr. Marta Kittel Łódź, 20 wrześnień 2018 r. Spis treści Ustawowe przesłanki odrzucenia oferty przez zamawiającego z art.89 ust.1 ustawy Pzp Odrzucenie

Bardziej szczegółowo

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych Szkolenie: "Błędy zamówień publicznych doświadczenia praktyczne w projektach POIiŚ". 7 października 2010 r., godz. 9-15.30, SALA NR 1 Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803 NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare Technologies

GE Healthcare Technologies GE Healthcare Technologies GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. Ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa tel.: 0 22 330 83 00 fax.: 022 330 83 83 NIP: 522 00 19 702 Warszawa, 6. stycznia 2010 r. Pismo wych. Nr 6/2010

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r. IV CK 17/02

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r. IV CK 17/02 id: 20199 [N]ie w każdym wypadku stwierdzenie niezgodności wyroku ze stanem faktycznym prowadzić może do jego uchylenia. Przyjmuje się bowiem, że wniosek o naruszeniu praworządności jest uzasadniony wtedy,

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6308./13/KR Bytom, dnia 24.12.2013 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Sygn. akt: KIO/KU 11/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 3 marca 2014 roku Po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych faksem w dniu 4 lutego 2014 r., a w formie pisemnej w dniu 6 lutego 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 22 CZERWCA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 166/10 z dnia 31.12. 2010 r. Burmistrza Miasta Ciechocinka w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia na. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):

Postępowanie o udzielenie zamówienia na. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): , dnia r....... (oznaczenie kierownika zamawiającego) Dotyczy: propozycja Komisji Przetargowej odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt Pzp, złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz

Ochrona własnow intelektualnej. dr inż. Robert Stachniewicz Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo własności przemysłowej dr inż. Robert Stachniewicz Własność przemysłowa zaliczamy do niej wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, technologie, sekrety

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich pobierających SIWZ

Do wszystkich pobierających SIWZ 28.06.2016 Do wszystkich pobierających SIWZ Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr BG-361-77/2016 na dostawy materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie wykładni prawa

Pojęcie wykładni prawa Wykładnia prawa Pojęcie wykładni prawa Wykładnia prawa (inaczej interpretacja) to proces ustalania właściwego znaczenia przepisów prawnych. Innymi słowy, jest to proces odczytywania norm prawnych z przepisów.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: K-2/27/2009 Kraków dnia:

Znak sprawy: K-2/27/2009 Kraków dnia: Znak sprawy: K-2/27/2009 Kraków dnia: 2009-12-15 Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Al. Jana Pawła 78 31-571 Kraków Protestujący: Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa 1/5 Poznań, 10.09.2012 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO [dalej: Zamawiający ] Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 maja 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Paweł Borowicz. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 maja 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Paweł Borowicz. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-848/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 maja 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Leszek Marcin Budkiewicz Arbitrzy: Andrzej Paweł Borowicz Roman Maciej

Bardziej szczegółowo

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016

Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów (część 1) Stanisław Piątek PPwG 2016 1 Przedmiot i funkcje konkurencji Konkurencja mechanizm organizujący gospodarkę rynkową Istota konkurencji rywalizacja

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA. mgr Paweł Daszczuk. Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

KONKURENCJA. mgr Paweł Daszczuk. Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej KONKURENCJA mgr Paweł Daszczuk Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej www.umcs.pl PRZEPISY DOTYCZĄCE KONKURENCJI USTAWA z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 lipca 2016 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 lipca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1131/16 WYROK z dnia 11 lipca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Paweł Trojan Protokolant: Paulina Zielenkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-3964/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 stycznia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Bochenek Arbitrzy: Grzegorz Andrzej Brzykcy Stanisław Chudecki

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości te skutkują poniesieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nieprawidłowości te skutkują poniesieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Nieprawidłowości te skutkują poniesieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [1] określa delikty finansowe

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Paweł Kaczmarczyk

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2005 r. Arbitrzy: Robert Bartold. Protokolant Paweł Kaczmarczyk Sygn. akt UZP/ZO/0-682/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 14 kwietnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Elżbieta Janina Pogłód Arbitrzy: Robert Bartold Piotr Pietrzyk Protokolant

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą PZP zastrzega

Bardziej szczegółowo

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r. Załącznik Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego

Program szkolenia. Program szkolenia może ulec zmianie i być dostosowany do przedmiotu zamówień udzielanych przez Zamawiającego Program szkolenia Szkolenie uwzględnia zmiany w ustawie - Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 22 CZERWCA 2016

Bardziej szczegółowo

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z art. 11 u.o.n.d.f.p., jest:

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z art. 11 u.o.n.d.f.p., jest: Nie można utożsamiać upoważnienia do takich wydatków z powierzeniem wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, które jest prerogatywą głównego księgowego jsfp. Spośród kilkudziesięciu czynów określonych

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-2322/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 stycznia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Bettman Arbitrzy: Andrzej Ludomir Warwas Piotr Jan Lis Protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Piotr Nadolski. Protokolant Tomasz Piotrkowicz

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Piotr Nadolski. Protokolant Tomasz Piotrkowicz Sygn. akt UZP/ZO/0-3866/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Alicja Katarzyna Antosiewicz - Malinowska Arbitrzy: Piotr Nadolski

Bardziej szczegółowo

Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) I. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nowelizacją pzp. Prowadzący: Krzysztof Puchacz

Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nowelizacją pzp. Prowadzący: Krzysztof Puchacz Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nowelizacją pzp Prowadzący: Krzysztof Puchacz Informacje wstępne Na mocy art. 11 ustawy z 22 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w działalności brokerskiej

Własność intelektualna w działalności brokerskiej Własność intelektualna w działalności brokerskiej dr hab. Monika Wałachowska Katedra Prawa Ubezpieczeniowego UMK Warszawa, 25.04.2016. Tematyka szkolenia 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą

Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Skutki nieprzedłużenia terminu związania ofertą Marcin Radecki Adwokat z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności w których

Bardziej szczegółowo

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika

Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Błędy i nieprawidłowości pełnomocników odszkodowawczych. Rola profesjonalnego pełnomocnika Warszawa, 24 marca 2015r. Konferencja Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego - wczoraj,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty

Bardziej szczegółowo

uwzględnić protest w części dotyczącej następujących żądań wykonawcy:

uwzględnić protest w części dotyczącej następujących żądań wykonawcy: Świnoujście, dnia 2007-04-04 WIM/MW/ZP/340/21/PROT-1/1239/2007 1. PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. ul. Żołny 11 02-820 Warszawa (wnoszący protest) 2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra Zielona Góra, i. c^m

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 września 2000 r.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska

Opis przedmiotu zamówienia. Agnieszka Adach-Nerwińska Opis przedmiotu zamówienia Agnieszka Adach-Nerwińska GWW Legal CZERWIEC 2016 Opis przedmiotu zamówienia art. 29 ust. 1 PZP Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób: jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą

Bardziej szczegółowo

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy

DZ /12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy DZ.381-1-19/12 Lublin, dnia 4 stycznia 2013 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę 38 sztuk nowych, niskopodłogowych trolejbusów miejskich

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 20 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-3806/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 20 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy Barbara

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU Warszawa, dnia 09.10.2009 r. Nr sprawy: EZ/ZP-12/2009 Dotyczy: postępowania nr EZ/ZP-12/2009 o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż, dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytania. Kraków, dnia 19 czerwca 2015r. DZ 2711-6/15 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Polska Cerekiew, dnia 29-12-2009r. Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 47-260 POLSKA CEREKIEW ul. Raciborska 4 tel./faks 0774801460 ZP 341-8 / 03 / 2009 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki.

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Niniejsze opracowanie zamyka cykl publikacji poświęconych pozycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę artykułów sportowych, nr nadany sprawie 12/z/2018.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę artykułów sportowych, nr nadany sprawie 12/z/2018. Poznań, dn. 16.05.2018 r. Strona Internetowa Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę artykułów sportowych, nr nadany sprawie 12/z/2018. 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy

Łódź, dnia 15 września 2015 roku. Ld-2251-27-2/15. Wykonawcy Łódź, dnia 15 września 2015 roku Ld-2251-27-2/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 lutego 2006 r. Arbitrzy: Agnieszka Anna Melisz. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 9 lutego 2006 r. Arbitrzy: Agnieszka Anna Melisz. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-336/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 9 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Mirosław Kołuda Arbitrzy: Agnieszka Anna Melisz Mariusz Adam Ostrowski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku Sygn. akt: KIO/KD 67/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 grudnia 2015 roku Po rozpoznaniu zastrzeżeń zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez zamawiającego: Miasto Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą

Załącznik Wskaźnik procentowy W%, stosowany dla obliczenia wysokości korekty dla zamówień publicznych, które są w całości objęte dyrektywą Załącznik 1 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty za nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 1. Wskaźnik procentowy W%, stosowany

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera. Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Projekt przygotowany przez Komisję Etyki SPBUiR Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998

Bardziej szczegółowo

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (80 godzin) PROGRAM KURSU Dzień 1 1. Przepisy regulujące zasady udzielania zamówień publicznych (źródła prawa); źródła prawa wspólnotowego charakterystyka i zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz I.505.17.2014.AWO Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W dniu 14 stycznia 2013 r. wystąpiłam

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp Tabela wskaźników procentowych stosowanych dla obliczenia, z zastosowaniem metody wskaźnikowej, kary administracyjnej za naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak. Protokolant Piotr Jabłoński Sygn. akt UZP/ZO/0-2528/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 15 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Aleksander Szczęch Arbitrzy: Edward Tymoteusz Flak Tomasz Paweł

Bardziej szczegółowo

dotyczy postępowania pod nazwą: Modernizacja boiska sportowego z funkcją lodowiska w Siemianowicach Śląskich ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA

dotyczy postępowania pod nazwą: Modernizacja boiska sportowego z funkcją lodowiska w Siemianowicach Śląskich ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU ODWOŁANIA MOSiR 321/1/2016 Siemianowice Śląskie, dnia 16.09.2016r Szanowni Wykonawcy dotyczy postępowania pod nazwą: Modernizacja boiska sportowego z funkcją lodowiska w Siemianowicach Śląskich ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU

Bardziej szczegółowo

Co jest zakazane. Katalog naruszeń jest szeroki. Przykładowo są to:

Co jest zakazane. Katalog naruszeń jest szeroki. Przykładowo są to: Gospodarka finansowa środkami publicznymi powinna być prowadzona zgodnie z ustalonymi zasadami. Ten, kto je narusza naraża się na określone przez prawo sankcje. O tym co narusza dyscyplinę finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE

CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. NIEUCZCIWE PRAKTYKI RYNKOWE Akt nieuczciwej konkurencji USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

Bardziej szczegółowo

MANIPULACJA CENĄ OFERTY JAKO PRZESŁANKA ODRZUCENIA OFERTY NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 PKT 3 PZP

MANIPULACJA CENĄ OFERTY JAKO PRZESŁANKA ODRZUCENIA OFERTY NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 PKT 3 PZP MANIPULACJA CENĄ OFERTY JAKO PRZESŁANKA ODRZUCENIA OFERTY NA PODSTAWIE ART. 89 UST. 1 PKT 3 PZP Manipulacja ceną to skalkulowanie przez wykonawcę ceny ofertowej w sposób mający na celu uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Zamawiający: Gmina Daleszyce Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce tel/fax (0-41) 3171694, (0-41) 3171693

Bardziej szczegółowo

Nr ZP- 1/1/2013. Jedlińsk, dnia r.

Nr ZP- 1/1/2013. Jedlińsk, dnia r. Nr ZP- 1/1/2013 Jedlińsk, dnia 17.01.2013r. W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Poprawa zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego

Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Oferta zgodna z wymaganiami i potrzebami zamawiającego Agnieszka Adach-Nerwińska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg, doktorant na WPiA UW W opublikowanym pod koniec stycznia Informatorze 1/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki

USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Projekt 18.02.2014 USTAWA z dnia 2014 r. o jednolitej cenie książki Mając na względzie potrzebę ochrony książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terytorium kraju, zapewnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

~C~NDEL~ L dz.: 65 /09. 5, Paź, 2009 10: 22 Candela Nr, 3799 S, 1/5. Dotyczy.: Sprawa numer ZP 13236 / 08/ 09. <!@ffi[ml[j> Warszawa 2009-10-05

~C~NDEL~ L dz.: 65 /09. 5, Paź, 2009 10: 22 Candela Nr, 3799 S, 1/5. Dotyczy.: Sprawa numer ZP 13236 / 08/ 09. <!@ffi[ml[j> Warszawa 2009-10-05 5, Paź, 2009 10: 22 Candela Nr, 3799 S, 1/5 - ~C~NDEL~ APARATURA ANALITYCZNA Candela Sp. z 0.0. Warszawa 2009-10-05 Dotyczy.: Sprawa numer ZP 13236 / 08/ 09. L dz.: 65 /09 Zamawiający: WO.JEWÓDZKI INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: TI MM Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: TI MM Chełmno, dnia r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: TI.271.3-2.2019.MM Chełmno, dnia 19.07.2019 r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania przetargowego na: Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00

Wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00 Wyrok z dnia 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00 Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania jej za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. 269/MK/SLLGO/2012/SOMC. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/ Warszawa.

Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. 269/MK/SLLGO/2012/SOMC. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/ Warszawa. Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. 269/MK/SLLGO/2012/SOMC Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa za pośrednictwem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana

Bardziej szczegółowo