Regulamin przeprowadzania pisemnych postępowań ofertowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przeprowadzania pisemnych postępowań ofertowych"

Transkrypt

1 Regulamin przeprowadzania pisemnych postępowań ofertowych związanych z realizacją Projektów: Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL oraz Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL Projekty: Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL oraz Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL są współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa: 4 Społeczeństwo informatyczne, działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne Regulamin dotyczy następujących postępowań: Usługi zarządzania projektem (MenadŜer Projektu), Usługi informatyczne Promocja Projektu Stosowanie regulaminu moŝe być rozszerzone, wolą Zamawiającego, na inne czynności podejmowane w ramach realizacji Projektu. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. Do niniejszego regulaminu oraz postępowania prowadzonego w oparciu o jego przepisy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Art. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: str. 1

2 1. cenie - naleŝy przez to rozumieć cenę brutto oferowaną przez wykonawców za wykonanie zamówienia; 2. wykonawcy - naleŝy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia; 3. zamawiającym - naleŝy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Al. Racławickie 14. Rozdział 2 Zasady udzielenia zamówienia Art W trakcie prowadzonego pisemnego postępowania ofertowego stosuje się następujące zasady: jawności - w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o pisemnym postępowaniu ofertowym w prasie lub Internecie oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, niedyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równowaŝnych, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich. Przykładowo nie będą stawiane wymagania nakładające: a) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu zamówienia w Polsce, b) posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych w ramach funduszy UE lub funduszy krajowych. wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem, str. 2

3 odpowiednich terminów - w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umoŝliwiających wykonawcom zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, przygotowanie i złoŝenie oferty, przejrzystego i obiektywnego podejścia - w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania po stronie beneficjenta z przygotowania i prowadzenia postępowania osób, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Postępowanie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w postępowaniu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 4. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Art. 5. Szczegółowe zasady udzielania zamówienia takie jak wymagania stawiane oferentom, wymagane dokumenty, itd. zostaną określone dla kaŝdego postępowania oddzielnie i przedstawione jako Warunki Zamówienia. Rozdział 3 Zamawiający i wykonawcy Art Do przeprowadzenia postępowania powołana zostanie Komisja, której zadaniem jest porównanie ofert oraz wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia. 2. Komisji moŝna takŝe powierzyć dokonanie innych, niŝ określone w ust. 1, czynności w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. Art. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone w prasie i/lub na stronie internetowej zamawiającego złoŝą swoją ofertę. Art. 8. str. 3

4 Do postępowania winni przystąpić wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Rozdział 4 Prowadzenie postępowania i wybór wykonawcy. Art. 9. Zamawiający wszczyna postępowanie, poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie lub na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. Art Na stronie internetowej Zamawiający umieszcza: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Parametry urządzeń / zakres obowiązków Wzór umowy Niniejszy Regulamin przeprowadzenia pisemnych postępowań ofertowych. Warunki Zamówienia 2. Ogłoszenie moŝe zawierać równieŝ inne informacje, a w szczególności : informację o wysokości i sposobie wpłacenie wadium, jeŝeli Zamawiający postanowi informacje o innych Warunkach zamówienia, w szczególności rodzaju dokumentów, które wykonawca powinien złoŝyć na potwierdzenie spełnienia warunków z art. 8 Art. 11. Pisemne postępowanie ofertowe jest waŝne, jeŝeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki formalne określone w Warunkach zamówienia. Art. 12. str. 4

5 Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia. Art. 13. Po wyborze wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia, zamawiający zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy przystąpili do postępowania o dokonanym wyborze. Art. 14. Zamawiający uniewaŝnia postępowanie, jeŝeli: 1. śaden wykonawca nie złoŝył oferty; 2.Wystąpiły okoliczności powodujące, Ŝe prowadzenie postępowania lub jego rozstrzygnięcie zakończone wyborem wykonawcy nie leŝy w interesie zamawiającego; Art Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o wyborze wykonawcy. 2. JeŜeli wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zamawiający moŝe wybrać następnego wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejsze warunki wykonania zamówienia, spośród pozostałych, zatrzymując jednocześnie wadium uiszczone przez wykonawcę, który uchyla się od zawarcia umowy. Rozdział 5 Dokumentowanie postępowania Art W trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół z postępowania, zwany dalej "protokołem", zawierający co najmniej: tytuł przedmiotu zamówienia; nazwy i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty proponowaną cenę, termin realizacji; wskazanie wybranego wykonawcy. str. 5

6 2. Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu. 3. Zamawiający moŝe udostępnić protokół i załączniki do niego po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Rozdział 6 Umowa Art. 17. Umowa wymaga, pod rygorem niewaŝności, zachowania formy pisemnej. Art. 18. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeŝeli Zamawiający uzna, Ŝe zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Rozdział 7 Sprawy sporne Art. 19. JeŜeli interes prawny wykonawcy w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów regulaminu wykonawca zobowiązany jest zgłosić to zamawiającemu w celu polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Art Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, moŝna wnieść pisemne uwagi do zamawiającego. str. 6

7 2. Uwagi wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. Uwagi uwaŝa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do zamawiającego na piśmie. 4. Wniesienie uwag jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Art Zamawiający ustosunkowuje się do uwag przed zawarciem umowy. 2. Brak ustosunkowania się do uwag w terminie, o których mowa w ust. 1, uznaje się za ich odrzucenie. 3. Ustosunkowanie się do uwag przekazuje się podmiotowi, który wniósł uwagi. 4. W przypadku uwzględnienia uwag zamawiający powtarza czynność, której one dotyczą. 5. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 6. Zamawiający pozostawia bez rozpoznania uwagi wniesione po terminie, wniesione przez podmiot nieuprawniony lub jeŝeli uzna, Ŝe są one bezzasadne. Rozdział 8 Uwagi końcowe Art. 22. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania przez Zamawiającego. Art. 23. Dokumentację postępowania zamawiający będzie przechowywał przez okres 3 lat od dnia zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podpisano Prorektor ds. Administracji i Finansów w KUL Lublin, r. Ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba str. 7