Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1

2 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów. 12 Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań.. 30 Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola Kontrole planowe 56 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Kontrola prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami (kontrola przewidziana do realizacji w okresie od czerwca do lipca 2013 r.) Kontrola organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność (kontrola w trakcie realizacji) Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych 2

3 a. Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych 4. Wspomaganie Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Organizowanie konferencji i narad wskazanie liczby konferencji i narad dla dyrektorów różnych typów szkół i rodzajów placówek (adresaci), zakresy tematyczne konferencji i narad 193 3

4 Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające 196 Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 4.2. Wnioski z działalności wspomagającej

5 1. Wstęp Nadzór pedagogiczny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w trybie planowych lub doraźnych działań. Celem zaplanowanych zadań i rozwiązań jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego i wskazanie kierunków do dalszego rozwoju szkół i placówek, zgodnie z polityką oświatową w województwie wielkopolskim. Planowany nadzór służy doskonaleniu systemu edukacji w województwie wielkopolskim i zgodnie z zapisami art. 33 ustawy o systemie oświaty polega na: 1) ocenianiu stanu działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Nadzór sprawowany jest w sposób planowy, z uwzględnieniem: 1) jawności wymagań; 2) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami; 3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek; 4) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Planowe działania przeprowadzone w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty były realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. 1. Ogólna liczba ewaluacji przeprowadzonych w: a) 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) ewaluacje. Wyniki zbiorcze: Poziomy spełniania wymagań: A - 194; B - 816; C - 187; D - 43; E - 0. b) 2013/2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) ewaluacji. Wyniki zbiorcze: Poziomy spełniania wymagań: A - 111; B - 857; C - 475; D - 140; E 48. 5

6 2. Ogólna liczba kontroli planowych przeprowadzonych w: a) 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) - 8 kontroli; Wyniki zbiorcze: Bez zaleceń - 8; Z zaleceniami - 0; b) 2013/2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 roku) kontroli. Wyniki zbiorcze: Bez zaleceń - 604; Z zaleceniami - 187; Liczba wydanych zaleceń: Ogólna liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych w: a) 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) kontroli; b) 2013/2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 roku) 424 kontrole. Wyniki zbiorcze: Liczba wydanych zaleceń Rekomendacje dotyczące poprawy funkcjonowania szkół i placówek w województwie: 1. Dyrektorzy szkół i placówek powinni wzmocnić działania dotyczące poprawy jakości wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w tym doskonalenie nadzoru w zakresie kontroli i ewaluacji procesu uczenia się uczniów i udzielania im informacji zwrotnej oraz wspomóc nauczycieli w tym zakresie. 2. W dalszym ciągu zwracać uwagę na realizację zaleceń wydanych dyrektorom szkół i placówek w czasie kontroli oraz sprawdzać wykorzystanie przez nich wniosków i uwag. 3. Upowszechniać dobre praktyki i rozwiązania w szkolnictwie zawodowym (konkretne rozwiązania zastosowane przez dyrektorów). 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.) przeprowadzono 134 ewaluacji zewnętrznych, w tym 26 całościowych oraz 108 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. 6

7 Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano 475 ewaluacji, w tym 285 w szkołach samodzielnych i 190 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. przeprowadzono 134 ewaluacji, w tym 94 w szkołach samodzielnych i 40 w zespołach szkół. 7

8 W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano przeprowadzenie 475 ewaluacji, w tym 131 ewaluacji całościowych, 344 ewaluacji problemowych w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów ewaluacji; wybranych przez kuratora oświaty - 35 ewaluacji. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. przeprowadzono 134 ewaluacji, w tym 26 ewaluacji całościowych oraz 108 ewaluacji problemowych w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 21 ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów - 63 ewaluacji; wybranych przez kuratora oświaty - 24 ewaluacji. W roku szkolnym 2012/2013 (do 31 sierpnia 2013 roku) zrealizowano 484 ewaluacji, co stanowi 101,89% planu, w tym 133 ewaluacji całościowych - 101,52% planu, 351 ewaluacji problemowych - 102,03% planu, w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką ewaluacji - 99,35% planu; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów ewaluacji - 101,29% planu; wybranych przez kuratora oświaty - 42 ewaluacje - 120% planu. W roku szkolnym 2012/2013 (do 31 sierpnia 2013 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 10 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości - 0 przypadków; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 6 przypadków; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 4 przypadki. 8

9 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem Poziom razem razem razem razem 2.2. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Wymagania Typ placówki A Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego B C D E A Szkoły podstawowe B C D E A B Gimnazja C D E A Licea ogólnokształcące B C D E

10 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem A B Technika C D E A Zasadnicze szkoły zawodowe B C D E A Licea profilowane B C D E A B Szkoły specjalne C D E Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty A B C D E Poradnie A

11 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem psychologiczno pedagogiczne B C D E A Biblioteki pedagogiczne B C D E A Placówki doskonalenia nauczycieli B C D E A Placówki oświatowowychowawcze B C D E Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy A B C D E MOW-y, MOS-y i inne ośrodki (art.2 pkt 5 ustawy) A B C D E

12 razem razem razem razem razem razem razem razem Placówki zapewniające opiekę i wychowanie (art. 2 pkt 7 ustawy) A B C D E Kolegia pracowników służb społecznych A B C D E Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze wyniki ewaluacji w ramach poszczególnych obszarów, zawierające np. mocne strony, osiągnięcia oraz słabe strony, trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji 1 Efekty 1. Podejmowane działania wychowawcze sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa oraz wzmacniają pozytywne zachowania przedszkolaków. 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci. 3. Wszystkie dzieci wymagające wsparcia otoczone są specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 2 Procesy 1. Bogata oferta edukacyjna rozwija zainteresowania dzieci i sprzyja nabywaniu umiejętności ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 2. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Słabe strony 1. Monitorowanie indywidualnych osiągnięć dzieci nie ma charakteru analiz, które podsumowałyby przyjętą strategię kształcenia. 2. Nie modyfikuje się podętych działań wychowawczych i profilaktycznych pomimo okoliczności, które by tego wymagały. 3. Nauczyciele mają trudność w formułowaniu wniosków dotyczących rozwoju dzieci. 1. Oferty przedszkoli w małym stopniu są modyfikowane. 2. Oferty edukacyjne przedszkoli nie zawsze pozwalają rozwijać zainteresowania dzieci. 3. Przebiegające procesy wspomagania rozwoju i edukacji są 12

13 3 Współpraca ze środowiskiem 3. Przebieg procesów jest planowany oraz monitorowany. Konsekwencja w działaniu wpływa na podniesienie jakości pracy przedszkola. 1. Przedszkola współpracują ze środowiskiem, wykorzystują jego zasoby, identyfikują potrzeby i podejmują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz promują wartość wychowania przedszkolnego. 2. Rodzice wychodzą z licznymi inicjatywami dotyczącymi funkcjonowania przedszkoli, są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na rozwój dzieci uczęszczających do przedszkola. 4 Zarządzanie 1. Warunki lokalowe w przedszkolach są wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów. 2. Nauczyciele są przeświadczeni o korzyściach wynikających z prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, co ma wpływ na ich zaangażowanie w działania związane z jej realizacją. 3. W przedszkolach funkcjonują zespoły zadaniowe, analizowane są efekty ich pracy, a działania dyrektora przyczyniają się do rozwijania kreatywności nauczycieli. monitorowane, jednak wnioski z monitoringu w niewystarczającym stopniu wykorzystuje się do dalszego ich planowania i doskonalenia. 1. Rodzice opiniują niektóre działania przedszkoli, ale nie współdecydują w jego sprawach. 2. Przedszkola nie wypracowały procedur systematycznego analizowania dalszych losów swoich podopiecznych i wykorzystywania ich do doskonalenia pracy. 3. Przedszkola nie przekonały wszystkich rodziców, że dobrze przygotowują do dalszego kształcenia. 1. Brak sal do zajęć ruchowych oraz małe place zabaw utrudniają realizację sprawności ruchowej dzieci. 2. Nauczyciele uczestniczą w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego związanych z realizacją zadań, nie doskonalą jednak metod i form współpracy. Szkoły podstawowe Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne strony 1 Efekty 1. Diagnoza osiągnięć uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów i kontekst środowiskowy. Nauczyciele wysoko oceniają cechy swoich uczniów. 2. Oprócz ilościowej analizy wyników sprawdzianu dokonuje się analizy jakościowej, z uwzględnieniem czynników indywidualnych, środowiskowych i pedagogicznych. 3. Uczniowie angażują się w inicjatywy podejmowane przez szkołę, uczestniczą w planowaniu wielu przedsięwzięć, które wpływają na ich rozwój. 2 Procesy 1. Koncepcja pracy szkoły, opracowana i przyjęta przez radę pedagogiczną, jest akceptowana przez całą społeczność szkolną, a w razie potrzeby analizowana i modyfikowana. 2. Uczniowie aktywnie uczestniczą w obchodach uroczystości państwowych oraz akcjach charytatywnych, co sprzyja Słabe strony 1. W szkole w niewielkim stopniu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć uczniów. 2. Wnioski wdrażane po analizie wyników sprawdzianu nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia - mimo podejmowanych działań. 3. Nauczyciele nie zawsze dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów. 1. Uczniowie mają mały wpływ na modyfikację działań wychowawczych 2. Wdrażanie wniosków z analizy działań wychowawczych nie ma charakteru systemowego. 3. Część nauczycieli ocenia uczniów w sposób, który nie daje im pełnej informacji o ich postępach i 13

14 3 Współpraca ze środowiskiem kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. 3. Różne sposoby wspierania i motywowania uczniów sprzyjają uczeniu się, a ocenianie daje uczniom informację o postępach w nauce i motywuje ich do dalszej pracy. 1. Szeroki zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym, różnorodne i ciekawe inicjatywy podejmowane na rzecz danej miejscowości dają wzajemne korzyści. 2. Współpraca ze środowiskiem pozwala uczestniczyć uczniom w ciekawych zajęciach w szkole i poza nią, a także poznawać bliższe i dalsze środowisko. 3. Szkoły nawiązują kontakty z absolwentami prezentującymi ciekawe zajęcia i zawody, organizowane są spotkania na lekcjach wychowawczych, przedmiotowych i kołach zainteresowań. 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele angażują się w ewaluację wewnętrzną ze względu na jej przydatność dla poprawy jakości pracy szkoły i własnej. 2. Nauczyciele aktywnie angażują się w pracę zespołów szkolnych i analizują efekty pracy - zdecydowana większość działań w szkole planowana jest wspólnie. 3. W szkole są prowadzone zaplanowane działania prowadzące do wzbogacania warunków lokalowych i wyposażenia szkoły. trudnościach w nauce 4. W szkołach tylko częściowo prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. 1. Szkoły prowadzą nieliczne działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie. 2. Informowanie środowiska lokalnego o działaniach i osiągnięciach szkoły nie jest powszechnym zwyczajem. 3. Wpływ rodziców na funkcjonowanie szkół jest niewielki, szkoły nie stwarzają sprzyjających warunków do wymiany opinii i spostrzeżeń. Nie tworzy się systemowych rozwiązań umożliwiających nawiązanie satysfakcjonującej współpracy. 4. W opinii ponad połowy rodziców ich dzieci, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki, będą potrzebowały dodatkowych zajęć poza szkołą. 1. Programy doskonalenia nauczycieli nie obejmowały obszaru związanego ze współpracą nauczycieli. 2. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w niewielkim zakresie przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły. 3. Działania mające na celu wzbogacenie warunków lokalowych i wyposażenia szkoły nie są planowane. Gimnazja Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony 1 Efekty 1. Wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wdrażane i wykorzystywane m.in. podczas planowania zajęć dodatkowych z uwzględnieniem zainteresowań uczniów. 2. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia organizowane przez szkołę, podejmują inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju, zaś szkoła realizuje działania zainicjowane przez uczących się. 3. Ćwiczy się to, co sprawia uczniom trudności, wspólnie podejmuje się działania służące poprawie jakości pracy szkoły. Słabe strony 1. Nie wszyscy nauczyciele wierzą w możliwości uczniów. 2. Zajęcia są zdaniem uczniów nieatrakcyjne. 3. Uczniowie czują się raczej bezpiecznie, choć w gimnazjum pojawia się obrażanie i używanie nieprzyjemnych przezwisk przez uczniów. 14

15 2 Procesy 1. Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. 2. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową i zgodna z potrzebami uczniów oraz uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. 3. Procesy edukacyjne zachodzące w gimnazjach mają charakter zorganizowany i są poddawane analizie; monitoruje się postępy i osiągnięcia uczniów oraz 3 Współpraca ze środowiskiem procesy wspomagania ich rozwoju. 1. Szkoły pozyskują do współpracy funkcjonujące w środowisku lokalnym podmioty, co buduje poczucie lokalnej wspólnoty. W swoich działaniach uwzględniają możliwości i potrzeby środowiska. 2. Rodzice mają poczucie, że szkoły dobrze przygotowują do dalszej nauki i funkcjonowania w życiu. 3. Szkoły informują w satysfakcjonujący sposób o rozwoju uczniów oraz wspierają rodziców w wychowaniu dzieci. 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach zespołów, analizują efekty swojej pracy i doskonalą formy współpracy. Przy rozwiązywaniu i pokonywaniu pojawiających się problemów korzystają z pomocy innych. 2. W szkołach znajduje się wyposażenie wystarczające do realizowania podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. 3. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkół. 1. Nie wszyscy uczniowie mają poczucie satysfakcji z osiąganych efektów pracy w szkole 2. Brak działań potwierdzających indywidualizowanie nauczania. 3. Niewielka świadomość uczniów o istniejącej koncepcji pracy szkoły. 1. Niewielu rodziców ma świadomość, jakie działania edukacyjne prowadzą szkoły. 2. Rodzice nie dostrzegają w szkołach staranności o poziom kształcenia oraz o dobór właściwych działań sprzyjających propagowaniu idei uczenia się przez całe życie. 3. Zdaniem rodziców konieczna jest większa współpraca szkół z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku, w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły. 1. Uczniowie zwracają uwagę na małe wykorzystanie posiadanego przez szkołę sprzętu multimedialnego. 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w części szkół mają mały wpływ na ich funkcjonowanie. Licea ogólnokształcące - w tym okresie badano 1 szkołę (ewaluacja pilotażowa - nie wykazano słabych stron) Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony 1 Efekty 1. Przeprowadzane analizy służą planowaniu i wdrażaniu działań doskonalących proces kształcenia i osiąganie wysokich wyników egzaminu maturalnego 2. Podnoszenie efektów kształcenia jest priorytetem w pracy szkoły, a świadczą o tym sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wysokie wyniki matury Słabe strony nie stwierdzono 15

16 międzynarodowej oraz kontynuowanie przez absolwentów szkoły nauki na renomowanych uczelniach. 3. Uczniowie są motywowani do nauki i osiągają znaczące sukcesy w szkole i poza szkołą. 2 Procesy 1. Szkoła realizuje od lat liczne nowatorskie rozwiązania programowe i organizacyjne. 2. Praca szkoły ukierunkowana jest zarówno na ucznia zdolnego, jak również na ucznia o mniejszych możliwościach edukacyjnych. 3. Podejmowane inicjatywy i działania wychowawcze są planowane, analizowane i modyfikowane z udziałem uczniów oraz 3 Współpraca ze środowiskiem przynoszą zamierzone rezultaty. 1. Różnorodne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę - projekty, działania na rzecz środowiska, akcje charytatywne sprzyjają wychowaniu, rozwijają aktywność uczniów w a szczególności wpływają na nabywanie przez nich kompetencji społecznych. 2. Szkoła współpracuje z absolwentami. 3. Rodzice dzielą się spostrzeżeniami, zarówno na zebraniach, jak i podczas rozmów indywidualnych. 4 Zarządzanie 1. Wspólne podejmowanie różnorodnych działań przez nauczycieli i wdrażanie wniosków z analiz osiągnięć uczniów wpływa na wzrost efektywności kształcenia. 2. Szkoła zwiększa atrakcyjność procesu dydaktycznego poprzez nowoczesne wyposażenie. 3. Procedura ewaluacji wewnętrznej jest wieloetapowa i angażuje wszystkich nauczycieli. nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono Technika - w tym okresie badano 1 szkołę (ewaluacja pilotażowa nie wykazano słabych stron) Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Wnioski z analiz wyników egzaminów zewnętrznych są dokładnie omawiane i wdrażane skutecznie w kolejnym roku szkolnym. 2. Dodatkowe zajęcia są kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modyfikuje się dobór metod oraz form pracy z uczniami. 3. Uczniowie respektują obowiązujące w szkole normy. nie stwierdzono 16

17 2 Procesy 1. Oferta edukacyjna szkoły odzwierciedla przyjętą strategię działania, jest systematycznie wzbogacana i dostosowywana do potrzeb uczniów, rodziców a osiągane rezultaty i sukcesy uczniów potwierdzają skuteczność podejmowanych działań. 2. Pozytywne zmiany zachodzące w szkole wynikają z wspólnego organizowania i realizowania procesów edukacyjnych. 3. Szkoła kształci społecznie oczekiwane postawy obywatelskie, uwrażliwia na konieczność udzielania pomocy drugiemu człowiekowi, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa, kładzie szczególny nacisk na zachowanie 3 Współpraca ze środowiskiem bezpiecznych warunków nauki. 1. Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i funkcjonowania na rynku pracy. 2. Absolwenci szkoły dobrze odnajdują się na rynku pracy i pełnią różne funkcje zawodowe. 3. Szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej, podejmowanych działaniach i osiągnięciach oraz o celowości i skuteczności tych działań. 4 Zarządzanie 1. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny sprawowany jest z udziałem zespołów nauczycieli a jego wyniki oraz wnioski wykorzystywane są do planowania pracy szkoły i przyczyniają się do wprowadzania zmian służących rozwojowi szkoły. 2. Nauczyciele wspólnie planują działania w szkole opierając się na analizie efektów pracy zespołów.. 3. Dzięki efektywnej współpracy z rodzicami, partnerami szkoły i opracowanemu planowi pracy poprawie uległy warunki lokalowe i wyposażenie szkoły nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono Zasadnicze szkoły zawodowe Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 17

18 Licea profilowane Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony Szkoły specjalne Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony 1 Efekty 1. Poradnie identyfikują potrzeby klientów, uwzględniają ich indywidualny charakter. Na podstawie wniosków z prowadzonych analiz, wdrażają wiele różnorodnych badań diagnostycznych. Słabe strony nie stwierdzono 18

19 2. Oferta i usługi poradni odpowiadają potrzebom klientów. 3. Zmiany dokonywane w ofercie poradni wynikają z systemowo przeprowadzanej analizy podejmowanych działań. 2 Procesy 1. Koncepcja pracy jest systematycznie analizowana. 2. Nauczyciele współdziałają w tworzeniu warunków sprzyjających osiąganiu 3 Współpraca ze środowiskiem sukcesów badanych dzieci i uczniów. 1. Poradnie prowadzą otwartą politykę informacyjną, wykorzystują do tego różnorodne środki przekazu, np. stronę internetową, lokalne media, wydają ulotki i broszury. 2. Poradnie informują o realizowanych działaniach i osiągnięciach, ich celowości i skuteczności, promując je wśród różnych grup odbiorców. 3. Dzięki szeroko prowadzonej współpracy możliwe jest wykorzystywanie zasobów środowiska oraz identyfikowanie i zaspokajanie jego potrzeb. 4 Zarządzanie 1. Warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne (pomoce dydaktyczne, narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne) jest wystarczające do realizowania przyjętych przez poradnię celów i priorytetów. 2. Wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego dyrektora służą do planowania pracy poradni oraz wprowadzania zmian w ich funkcjonowaniu. 3. Planowanie działań w poradniach odbywa się wspólnie z innymi pracownikami w ramach zespołów i w większości opiera się na analizie efektów swojej pracy. 1. Brakuje narzędzi diagnostycznych. 2. Nadzór nad jakością wydawanych orzeczeń i opinii nie zawsze jest wystarczający. 1. Zasoby finansowe nie pozwalają na zaspokojenie potrzeb środowiska. 1. Występują jeszcze nieliczne braki w wyposażeniu poradni (np. w testy diagnostyczne). Biblioteki pedagogiczne Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony 19

20 Placówki doskonalenia nauczycieli Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Mocne strony Wyniki ewaluacji 1. Korzystanie z oferty placówki dostarcza uczestnikom przydatnej zawodowo wiedzy oraz praktycznych umiejętności. 2. Wnioski z analizy atrakcyjności oferty są wdrażane, np. pozyskiwanie nowych, profesjonalnych wykładowców współpracujących z placówką, organizowanie krótszych form szkoleniowych. 3. Najważniejszymi powodami, dla których klienci zdecydowali się na wybór tej placówki są: przydatność zawodowa zdobywanych umiejętności, wysoki merytoryczny poziom prowadzonych zajęć, odpowiednie terminy zajęć, oferta szkoleniowa oraz dobrze przygotowana kadra. 1. Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań oraz odpowiada potrzebom klientów w bardzo wysokim stopniu. 2. Placówki dbają o jakość pracy i procesów w niej zachodzących. 3. Placówki dzielą się wiedzą i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami z innymi. 1. Placówka promuje swoją działalność w środowisku poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, prowadzenie strony internetowej, prezentowanie efektów swojej pracy na uroczystościach, konferencjach, organizowanie targów edukacyjnych, realizowanie projektów edukacyjnych. 2. Ośrodek dba o jakość kształcenia, ciekawą ofertę szkoleniową. 3. Ośrodek podejmuje różnorodne inicjatywy i działania mające na celu zaspokojenie potrzeb edukacyjnych środowiska lokalnego: szkolenia, kursy i konferencje dla nauczycieli i dyrektorów szkół, liczne konkursy przedmiotowe dla uczniów, akcje ekologiczne, obywatelskie i patriotyczne. 1. Placówka w sposób planowy podejmuje działania mające na celu wzbogacenie wyposażenia i poprawę warunków lokalowych. 2. Budynek wyposażony jest w windę, podjazdy i pochylnie oraz sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 3. Uruchomienie i udoskonalenie systemu Słabe strony nie stwierdzono 1. Koszty oferowanych szkoleń przez placówkę są wysokie. 2. Strona internetowa nie jest przejrzysta dla wszystkich odbiorców. nie stwierdzono 1. Brak dużej sali wykładowej na osób, która mogłaby posłużyć do organizacji dużych konferencji. 20

21 elektronicznego rejestrowania się uczestników na szkolenia, umieszczenie w ofercie szkolenia e-learningowego. Placówki oświatowo-wychowawcze Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Wyniki ewaluacji Mocne strony Słabe strony Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 2 Procesy 1. Oferta edukacyjna placówki jest adekwatna do potrzeb odbiorców. 2. W placówce indywidualizuje się działania podejmowane wobec wychowanków. 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Współdziałanie z organem prowadzącym, partnerami oraz rodzicami opiera się na spójności działań, czego wynikiem jest postrzeganie burs jako dbających o nieustanny rozwój uczniów. 2. Placówki prowadzą działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, jej osiągnięć i planów. 3. Współpraca z licznymi podmiotami działającymi w środowisku oraz podejmowanie działań związanych z wolontariatem wpływa na kształtowania postaw prospołecznych wychowanków i możliwość odnoszenia przez nich sukcesów. 1. Nie wszyscy wychowankowie efektywnie wykorzystują czas spędzony w placówce. 2. Wychowankowie nie biorą udziału w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych. 1. Pomimo starań pracowników placówek tylko nieliczni rodzice angażują się w działania organizowane przez bursy. 4 Zarządzanie 21

22 MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Lp. Badany obszar Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1 Efekty 1. Indywidualne planowanie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i postępów. 2. Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy potrzeb, możliwości i postępów wychowanków. 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie 1. Odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie. 2. Współpraca w zespołach. nie stwierdzono 1. Brak ewaluacji wewnętrznej. 2. Słaby nadzór pedagogiczny dyrektora. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Lp. Badany obszar 1 Efekty Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 2 Procesy 1. Oferta edukacyjna placówek pozwala na realizację ich zadań, zgodnie z potrzebami wychowanków. 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie 2. W placówkach prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację działań. 1. Współdziałanie z organem prowadzącym, partnerami oraz rodzicami opiera się na spójności działań. 2. Placówki prowadzą działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej. 3. Współpraca z licznymi podmiotami działającymi w środowisku oraz podejmowanie działań związanych z wolontariatem wpływa na kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i możliwość odnoszenia przez nich sukcesów. 1. Czas zaplanowany na naukę nie jest w pełni wykorzystywany na ten cel. 2. Mała aktywność wychowanków w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w bursach. 1. Małe zaangażowanie rodziców w działania organizowane przez bursy. 22

23 Kolegia pracowników służb społecznych Lp. Badany obszar 1 Efekty 2 Procesy 3 Współpraca ze środowiskiem 4 Zarządzanie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) przeprowadzono 467 ewaluacji zewnętrznych, w tym 43 całościowych oraz 424 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (do 31 maja 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli

24 Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano 620 ewaluacji, w tym 458 w szkołach samodzielnych i 182 w zespołach szkół. Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 467 ewaluacji, w tym 266 w szkołach samodzielnych i 201 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano przeprowadzenie 620 ewaluacji, w tym: 62 ewaluacji całościowych oraz 558 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 132 ewaluacje; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 280 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 8 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologicznopedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 8 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 24

25 umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacje; g) wybranych przez kuratora oświaty ewaluacji. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 467 ewaluacji, w tym: 43 ewaluacji całościowych oraz 424 ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 123 ewaluacje; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 333 ewaluacje; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacje; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacje; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 1 ewaluację; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 4 ewaluacje; g) wybranych przez kuratora oświaty ewaluacji. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 roku) zrealizowano 467 ewaluacji, co stanowi 75,32% planu, w tym 43 ewaluacji całościowych - 69,35% planu, 424 ewaluacji problemowych - 75,98% planu, w ramach wymagań: a) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ ewaluacji - 72,58% planu; b) wybranych przez kuratora oświaty ewaluacji - 81,72% planu. 25

26 W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 12 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 1 przypadek; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 1 przypadków; stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń - 9 przypadków Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Poziom I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie Razem A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Poziom II. Przedszkola specjalne* Wymaganie A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych III. Szkoły podstawowe* Razem Wymaganie Poziom Razem A B C D

27 E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom IV. Gimnazja* Wymaganie A Razem B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Razem Poziom VI. Technika* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Razem Wymaganie Poziom Razem A B C D

28 E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom VIII. Licea profilowane* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom IX. Szkoły specjalne* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Razem Razem Poziom X. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e-3h ustawy o systemie oświaty* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom XI. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania A x x x x 3 B x x x x 6 Razem Razem 28

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SNP.551.4.2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2013 r. 30.12. 2013 r. Ewaluacje problemowe 12 Badane wymagania: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp.. - 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014 Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok 14-16 stycznia 2014 Porządek narady 1. Stan realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r. z uwzględnieniem wyników kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec 2016 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 7 Część A

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo