Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano przeprowadzenie 445 ewaluacji, w tym 135 ewaluacji całościowych, 310 ewaluacji problemowych. Zrealizowano 354 ewaluacji, co stanowi 79% planu, w tym 92 ewaluacje całościowe (68% planu) oraz 262 ewaluacje problemowe (84% planu), co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (do 31 maja 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 2. Szkoły podstawowe 3. Gimnazja 4. Licea ogólnokształcące 5. Technika 6. Zasadnicze szkoły zawodowe 7. Licea profilowane 8. Szkoły specjalne Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty 10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 11. Biblioteki pedagogiczne 12. Placówki doskonalenia nauczycieli 13. Placówki oświatowo-wychowawcze

2 Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt Kolegia pracowników służb społecznych Suma Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego 1 Efekty 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, potrafią działać samodzielnie i w grupie. Przedszkola stwarzają warunki do aktywności ruchowej i twórczej. 2. Wykorzystanie przez nauczycieli zróżnicowanych metod i form pracy skutecznie wspomaga rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci. 3. Przedszkola realizują różnorodne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom. Dzieci czują się w przedszkolach bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. 2 Procesy 1. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową oraz jest zgodna z potrzebami dzieci. Oferta programowa 1. Nie analizuje się, w niektórych przedszkolach, osiągnięć dzieci, w związku z czym nie formułuje i nie wdraża się wniosków, które przyczyniałyby się do rozwijania ich umiejętności. 2. Działania wychowawcze, które podejmowane są w przedszkolach, nie zawsze są analizowane i modyfikowane. 1. W niektórych przedszkolach nie realizuje się nowatorskich rozwiązań programowych. 2. Nie zawsze w działaniach

3 3 Współpraca ze przedszkola jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci, a także wprowadzane są nowatorskie rozwiązania programowe. 2. W przedszkolu planuje się procesy edukacyjne wykorzystując warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Planowanie w tym zakresie uwzględnia potrzeby dzieci oraz oczekiwania rodziców. Dokonuje się monitorowania procesów wspomagania i rozwoju dzieci. Wyniki monitoringu są wykorzystywane w procesie planowania pracy. 3. Nauczyciele ściśle współpracują ze sobą: planując, realizując i analizując procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Efekty tych działań są widoczne we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach. 1. Przedszkola podejmują inicjatywy na rzecz środowiska oraz współpracują z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w środowisku, co korzystnie wpływa na rozwój dzieci. 2. Przedszkola prezentują i upowszechniają informacje o podejmowanych działaniach i osiągnięciach dzieci oraz realizują projekty ukierunkowane na promocję wychowania przedszkolnego. 3. Przedszkola dbają o pozyskiwanie opinii rodziców i wykorzystuje je w codziennej pracy. Prowadzą różne formy wspierania rodziców w wychowaniu. Rodzice są zaangażowani we współpracę z placówkami i współdecydują o ich działalności. 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele są czynnie zaangażowani w pracę zespołów i analizują efekty przedszkola występuje indywidualizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. 1. Przedszkola nie zawsze śledzą losy byłych podopiecznych i w związku z tym nie wykorzystują informacji o losach dzieci w procesie doskonalenia pracy dydaktycznej i wychowawczej. 2. Rodzice nie zawsze opiniują działania przedszkoli, jak również nie mają poczucia wpływu na ich działania. 1. W niektórych przedszkolach nauczyciele nie analizują efektów pracy, ani nie

4 swojej pracy. W wyniku tej analizy wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolach. Nauczyciele uczestniczą w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego dotyczących metod i form współpracy. 2. Nauczyciele są zaangażowani w realizację ewaluacji wewnętrznej, a wyniki sprawowanego nadzoru, w tym ewaluacji, przekładają się na planowanie pracy przedszkoli, co przyczynia się do wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu. 3. Większość przedszkoli posiada bardzo dobre warunki lokalowe i bogate wyposażenie, umożliwiające realizację podstawy programowej i przyjętych do realizacji programów wychowania przedszkolnego. doskonalą metod i form współpracy. 2. Ewaluacja wewnętrzna nie zawsze jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są w części wykorzystywane do planowania pracy przedszkoli, ale wynikające z nich zmiany nie mają jednak charakteru prorozwojowego. 3. Przedszkola nie posiadają planu poprawy bazy lokalowej i wyposażenia i nie są podejmowane działania w tym zakresie. Szkoły podstawowe 1 Efekty 1. W szkołach podejmowane są działania wynikające z analizy wyników sprawdzianu w kl. VI, które w opinii nauczycieli przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2. W większości szkół uczniowie deklarują poczucie bezpieczeństwa. 3. Działania wychowawcze kształtują wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka, a także postawę szacunku i przywiązania do tradycji i kultury regionu. 2 Procesy 1. Przyjęte w szkołach koncepcje pracy akceptowane są przez pracowników szkół, uczniów, rodziców, a także przedstawicieli partnerów i samorządu. 2. Oferty edukacyjne szkół 1. Formułowane przez nauczycieli wnioski z analizy wyników sprawdzianu w kl. VI oraz analizy osiągnięć uczniów często nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 1. Nauczyciele rzadko współpracują z uczniami podczas doskonalenia procesów edukacyjnych. 2. Podejmowane przez część nauczycieli działania edukacyjne nie uwzględniają

5 3 Współpraca ze umożliwiają nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także, w większości przypadków, pozwalają dzieciom osiągać sukcesy na miarę ich możliwości. 1. Podczas realizacji procesów edukacyjnych wykorzystywane są możliwości środowiska lokalnego (zasoby przyrodnicze, historyczne, osoby, instytucje, organizacje), co przyczynia się do poszerzania oferty edukacyjnej, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności uczniów, a także kształtowania oczekiwanych postaw i zachowań dzieci. 2. Szkoły (przede wszystkim wiejskie i w małych miasteczkach) zazwyczaj postrzegane są przez rodziców i przedstawicieli środowiska, jako lokalne centra kultury, otwarte na potrzeby mieszkańców, promujące tradycję regionu, a także dbające o kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych. 4 Zarządzanie 1. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej wykorzystywane są do planowania pracy szkoły. indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 3. Organizacja procesów edukacyjnych w szkole nie zawsze wynika z wniosków z ich monitorowania. 1. Większość rodziców rzadko uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. 2. Szkoły w niewielkim zakresie pozyskują informacje na temat losów absolwentów, a współpraca z absolwentami najczęściej nie jest systemowa. 1. W części szkół nie prowadzi się ewaluacji wewnętrznej lub prowadzi się ją w sposób nieodpowiadający faktycznym potrzebom. 2. Część nauczycieli uważa, że nie ma wpływu na decyzje dotyczące wprowadzanych w szkole zmian. 3. Część szkół ma problemy dotyczące niewystarczającej bazy do zajęć wychowania fizycznego i informatyki, a także warunków lokalowych do prowadzenia zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

6 Gimnazja 1 Efekty 1. W szkołach jest dokonywana kompleksowa analiza osiągnięć uczniów. Wdrożenie wniosków z tych analiz przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia ocenianych na podstawie nabywanych przez uczniów umiejętności i wiadomości oraz sukcesach w konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. 2. Młodzież podejmuje działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Są to najczęściej imprezy szkolne, środowiskowe, akcje charytatywne, ekologiczne, imprezy patriotyczne, konkursy. 3. Szkoły wspierają rozwój uczniów w sposób zorganizowany i systematyczny poprzez między innymi realizacje projektów edukacyjnych oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych. 2 Procesy 1. Szkoły kształtują społecznie pożądane postawy uczniów poprzez podejmowanie licznych i różnorodnych działań wychowawczych, adekwatnych do potrzeb uczniów. 2. Szkoły wypracowują koncepcje pracy, wyznaczając kierunki rozwoju. Działania służące realizacji głównych założeń koncepcji są znane i akceptowane przez społeczność szkolną. 3. Ofertę edukacyjną szkół poszerzają nowatorskie rozwiązania programowe i działania edukacyjne, zaspokajające potrzeby i aspiracje uczniów. 1. Prowadzone w szkole działania wychowawcze nie zawsze są odpowiedzią na potrzeby uczniów, nie zawsze są też dokonywane analizy skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły. 2. Szkoły mają problem z opracowaniem systemowych rozwiązań pozwalających na efektywne wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych. Zdarzają się sytuacje, że wnioski z analiz egzaminu nie są wdrażane. 3. Analizy egzaminów nie uwzględniają czynników kontekstowych oraz opierają się głównie na metodach ilościowych. 1. Uczniowie nie są postrzegani przez nauczycieli jako partnerzy, mogący mieć realny wpływ na organizację i skuteczność procesu kształcenia. 2. Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy głównie zajęć pozalekcyjnych, w niewielkim stopniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 3. Uczniowie mają niewielki wpływ na planowanie i modyfikowanie oddziaływań wychowawczych.

7 3 Współpraca ze 1. Szkoły podejmują różnorodne przedsięwzięcia służące zaspokajaniu potrzeb środowiska, wpływając w ten sposób na integrację lokalnych społeczności. 2. Współpraca z licznymi instytucjami lokalnego środowiska, aktywizuje uczniów do działania i przygotowuje do pełnienia określonych ról społecznych 3. Podejmując różnorodne działania na rzecz lokalnych środowisk, szkoły promują wartość uczenia się przez całe życie, włączając w to wszystkie pokolenia. 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele doskonalą się w zakresie pracy zespołowej, co przyczynia się do uzyskiwania coraz lepszych efektów pracy zespołów. 2. Nadzór pedagogiczny dyrektora, oparty na planowaniu, jest skuteczny i efektywny, wpływa między innymi na wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu szkoły i podejmowaniu działań związanych z jej rozwojem. 3. Szkoły we współpracy z osobami, instytucjami i organizacjami wzbogacają warunki lokalowe i wyposażenie. 1. Niewielu rodziców wskazuje na uczestnictwo w działaniach organizowanych przez szkołę oraz współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły. 2. Większość rodziców w niewielkim zakresie wpływa na decyzje dotyczące funkcjonowania szkół. 3. Rodzice i uczniowie, dostrzegają potrzebę korepetycji lub dodatkowych zajęć, w celu zapewnienia możliwości dalszej nauki. 1. Nauczyciele, planując swoje działania, nie opierają się na analizie efektów pracy zespołów, często dokonują analiz pracy zespołów bez formalnych spotkań i nie dokumentują swojej pracy. 2. Występują braki lokalowe w szkołach (najczęściej sale gimnastyczne). Licea ogólnokształcące 1 Efekty 1. Nauczyciele znają wnioski z analiz wyników egzaminu maturalnego oraz osiągniecia uczniów. 2. Prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, mające na celu rozwój uczniów i wzrost efektów kształcenia. 3. Podejmowane działania wychowawcze są w szkołach 1. Obserwuje się niewielkie zaangażowanie uczniów w trakcie prowadzonych zajęcia. 2. Opinie uczniów są w niewielkim stopniu uwzględniane w podejmowanych w szkole działaniach. 3. W szkołach zdarzają się niepożądane zachowania

8 modyfikowane. 2 Procesy 1. Koncepcje pracy szkół oraz działania służące ich realizacji są analizowane i modyfikowane. Są również znane i akceptowane przez uczniów oraz ich rodziców. 2. Oferty edukacyjne szkół są wzbogacone o nowatorskie rozwiązania programowe. 3. Działania wychowawcze podejmowane w szkołach są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. 3 Współpraca ze 1. Szkoły efektywnie współpracują z wieloma podmiotami działającymi w środowisku i wykorzystują zasoby środowiska. 2. Różnorodne działania informacyjne przyczyniają się do promocji szkoły w środowisku. 3. Rodzice i środowisko znają osiągnięcia szkół. 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele prowadzą ewaluację wewnętrzną. 2. Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów, wspólnie planują działania w szkołach, opierając się na analizie efektów pracy zespołów. 3. Szkoły współpracują z rodzicami w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne. uczniów. 1. Organizując proces nauczania nauczyciele w niewielkim stopniu biorą pod uwagę opinie uczniów w zakresie form i metod pracy. 2. W niektórych szkołach uczniowie nie uczestniczą w procesie modyfikowania działań wychowawczych. 3. Część ankietowanych rodziców nie maj poczucia, że w szkole uczniowie traktowani są indywidualnie. 1. Rodzice nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkół. 2. Część uczniów i rodziców widzi potrzebę dodatkowych zajęć poza szkołą bądź korepetycji. 3. Niewiele jest działań edukacyjnych podejmowanych przez szkoły na rzecz dorosłych. 1. Występują nieliczne braki w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. 2. Nauczyciele nie znają wniosków płynących z wewnętrznego nadzoru. Technika 1 Efekty 1. Przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych wyników egzaminów zewnętrznych jest wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych, poprawy wyposażenia pracowni zawodowych, doskonalenia 1. Szkoły mają trudność w poprawieniu efektów kształcenia w niektórych obszarach (np.: poprawa wyniku matury z matematyki). 2. Nie wszyscy uczniowie angażują się w zajęcia, znaczna grupa uczniów nie uważa zajęć za ciekawe.

9 współpracy pomiędzy nauczycielami, zwłaszcza przedmiotów zawodowych. 2. Znaczne jest zaangażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne, zwłaszcza służące rozwojowi dodatkowych kompetencji zawodowych. 3. Szkoły tak organizują swoją pracę, aby zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczniów. Organizowane są przez szkoły zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, a uczniowie wykazują się większą świadomością dotyczącą znajomości zasad, obowiązków i ich przestrzegania. 2 Procesy 1. Oferty edukacyjne szkół są zgodne z potrzebami uczniów. Realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe, które mają wpływ na rozwój zainteresowań i aspiracji uczniów. 2. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane przede wszystkim do indywidualizowania procesów kształcenia. 3. Podejmowane działania wychowawcze, oceniane przez uczniów jako adekwatne do potrzeb, sprzyjają kształtowaniu pożądanych społecznie 3 Współpraca ze postaw. 1. Szkoły współpracują z wieloma instytucjami działającymi w środowisku, zaspokoją ich potrzeby, promują wartość edukacji i wykorzystując potencjał takiej współpracy, wpływając na rozwój uczniów. 2. Nauczyciele poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z rodzicami. 3. Podstawowym problemem wychowawczym w niektórych szkołach jest nieuzasadniona absencja. 1. Stosowane metody nauczania nie zawsze sprzyjają uczeniu się; badani uczniowie nie są często zaciekawieni lekcjami, nie uczestniczą w nich aktywnie. 2. Ocenianie nie w pełni spełnia swoją rolę: nauczyciele rzadko rozmawiają z uczniami na temat trudności i sukcesów edukacyjnych, informacja o postępach w nauce wielu uczniom nie pomaga uczyć się. 1. Okazjonalnie wykorzystywane są informacje o losach absolwentów w procesie nauczania. 2. Stopień przygotowania uczniów do dalszej edukacji nie jest w pełni satysfakcjonujący dla rodziców i uczniów. 3. Niesatysfakcjonujący jest udział rodziców w życiu szkoły: w niewielkim stopniu biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących

10 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów i rozwiązują wspólnie (w większości szkół) szereg problemów. 1. Szkolenia z zakresu metod i form współpracy zespołowej są adekwatne do potrzeb szkół. funkcjonowania szkoły, nie mają poczucia wpływu na planowanie i podejmowanie decyzji w szkole Nauczyciele planują pracę zespołów, ale nie zawsze opierają się na analizie efektów ich pracy. Zasadnicze szkoły zawodowe 1 Efekty 1. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. 2. Dzięki realizacji projektów zewnętrznych (np. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce ) szkoły umożliwiają uczniom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. 2 Procesy 1. Wnioski z analizy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz z analizy osiągnięć uczniów często nie przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2. Nauczyciele w małym stopniu pomagają uczniom (aktywizują ich) w inicjowaniu działań, które mogłyby mieć wpływ na ich rozwój osobisty i rozwój Szkoły. 3 Współpraca ze 4 Zarządzanie 1. Warunki lokalowe i wyposażenie są wystarczające do realizacji podstawy programowej. 2. Szkoły wykorzystują możliwości zewnętrzne w celu wzbogacania bazy lokalowej i wyposażenia (np. projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce ).

11 Szkoły policealne 1 Efekty 1. Analizy wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z wykorzystywaniem metod ilościowych i jakościowych dają rzetelną informację wykorzystywaną do planowania pracy. 2. Szkoły stwarzają słuchaczom warunki umożliwiające zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, uprawnień i certyfikatów. 3. Zachowania prezentowane przez słuchaczy są zgodne z przyjętymi normami i wymaganiami. 2 Procesy 1. Słuchacze mają niewielki wpływ na sposoby pracy na zajęciach edukacyjnych i zakres omawianego materiału. 3 Współpraca ze 4 Zarządzanie 1. Nauczyciele są zaangażowani w pracę funkcjonujących w szkołach zespołów: wspólne planują działania, rozwiązują problemy dydaktyczne i wychowawcze. Prowadzenie analiz efektów pracy zespołów wykorzystuje procedury ewaluacyjne. 2. Uwzględniane są, w planowaniu pracy szkoły, wnioski z nadzoru pedagogicznego. Na tej podstawie modyfikuje się przyjęte rozwiązania w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej. 3. Bardzo dobre są warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne szkół.

12 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Lp. 1 Efekty 1. Oferta poradni jest satysfakcjonująca dla klientów, a uzyskana pomoc w pełni wystraczająca w odniesieniu do ich potrzeb. 2. Poradnie systematycznie zbierają opinie na temat potrzeb klientów i stopnia ich dopasowania do realizowanych działań oraz bada poziom zadowolenia z ich zaspokajania. 3. Poradnie prowadzą analizę atrakcyjności oferty, a wnioski z nich wynikające mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia przez nią usług. Liczba chętnych do korzystania z usług poradni przewyższa ich możliwości z powodu ograniczonej liczby pracowników. 2 Procesy 1. Poradnie monitorują oczekiwania i potrzeby klientów, którzy wyrażają zadowolenie z poziomu ich zaspokajania. 2. Pracownicy poradni współdziałają w tworzeniu i analizowaniu warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów, a wprowadzane zmiany następują w wyniku wspólnych ustaleń między nimi. 3. Poradnie analizują dostępność swojej oferty, formułują i wdrażają wnioski z tych analiz, które przyczyniają się do wzrostu upowszechnienia świadczonych 3 Współpraca ze usług, 1. Poradnie we współpracy z podmiotami działającymi w środowisku, identyfikują jego potrzeby i możliwości oraz podejmuje działania, aby je skutecznie zaspokoić. 2. Poradnie współpracują z różnorodnymi instytucjami i organizacjami działającymi zarówno w środowisku lokalnym jak i globalnym oraz z rodzicami w diagnozowaniu i rozwijaniu 1. Niewystarczająca jest, w stosunku do potrzeb, oferta z zakresu socjoterapii. 2. Problemy stwarza realizacja działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, gdzie brak jest pedagoga. 3. Zbyt długi jest czas oczekiwania na badania i diagnozę.

13 potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów. 3. Współpraca poradni ze wpływa korzystnie na działalność, przyczynia się do wdrażania zmian prorozwojowych i podążaniu za oczekiwaniami rodziców i innych partnerów w tym szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 4 Zarządzanie 1. W poradniach działają zespoły, planują działania opierając się na analizie efektów swojej pracy, a pracownicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie metod i form współpracy. 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego służą poradniom do planowania zmian prorozwojowych w ich działalności, jak również do planowania doskonalenia zawodowego. 1. W placówkach występują nieliczne braki w warunkach lokalowych wymaganych do realizowania przyjętych przez nie zadań. Placówki doskonalenia nauczycieli Lp. 1 Efekty 1. Prowadzone szkolenia są wysoko ocenianie przez uczestników zajęć. 2. Zajęcia organizowane przez placówkę są wciągające i angażujące dla ich uczestników. 3. Osoby i instytucje korzystające z oferty placówki są zadowolone z jej działalności i ją akceptują. 2 Procesy 1. Placówka działa zgodnie z przyjętą koncepcją, znaną jej pracownikom. 2. Usługi placówki są dla klientów łatwo dostępne, zajęcia prowadzone w dogodnych terminach, często miejsce i czas dostosowuje się do potrzeb klientów. 3. Placówka prowadzi badania stopnia zaspokojenia potrzeb i oczekiwań swoich klientów

14 3 Współpraca ze 1. Placówka szeroko współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, a także korzysta z ich zasobów. 2. Placówka zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska w zakresie wspomagania, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych, organy prowadzące szkoły. 3. W ocenie badanych placówka dba o jakość kształcenia, a jej pracownicy posiadają dużą wiedzę i kompetencje. 4 Zarządzanie 1. Pracownicy są zaangażowani w pracę zespołową, wspólnie planują swoją pracę i rozwiązują napotkane problemy, 2. Placówka tak organizuje pracę, aby uczestnicy ponosili jak najmniejsze koszty. 3. Warunki lokalowe oraz wyposażenie są wystarczające do realizowania jej zadań. Placówki oświatowo-wychowawcze 1 Efekty 1. Placówki podejmuje współpracę z innymi instytucjami, tak aby utalentowanym uczestnikom dawać lepsze warunki rozwoju. 2. Długofalowe działania, realizowane programy wychowawcze, integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne wyeliminowały niepożądane zachowania i wzmocniły postawy właściwe wśród dzieci i młodzieży. 3. Wysokie jest zaangażowanie uczestników w zajęcia prowadzone w placówkach. 2 Procesy 1. Placówki odpowiadając na potrzeby środowiska: modyfikują i wzbogacają ofertę edukacyjną, 1. Niemal połowa ankietowanych uczestników twierdzi, że nie ma wpływu na to co się dzieje w placówkach, na prowadzenie i planowanie zajęć, które dają im możliwość doskonalenia własnych umiejętności. 2. Działania realizowane z inicjatywy uczestników dotyczą tylko spraw doraźnych, brak działań długofalowych. 1. Niekiedy nauczyciele nie czuje się współautorami koncepcji pracy placówek i nie uczestniczą w analizie i

15 3 Współpraca ze wprowadzając nowe zajęcia dla najmłodszych, planując zajęcia dla seniorów. 2. Nauczyciele różnorodnymi metodami rozpoznają możliwości uczestników. Zajęcia planowane są z uwzględnieniem diagnozy potrzeb, a uczestnicy mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. 1. Dzięki szerokiej współpracy z wieloma instytucjami placówka zaspokaja potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej, profilaktycznej, popularyzatorskiej uspołecznia i integruje całe środowisko podczas różnorodnych imprez. 2. Kompetencje nauczycieli i wysoka jakość prowadzonych zajęć wpływają na popularność placówki w środowisku. 3. Placówki wspierają rodziców w ich pracy wychowawczej poprzez utrwalanie na terenie placówki pozytywnych postaw obywatelskich, patriotycznych i prozdrowotnych. Nauczyciele mają bardzo dobry kontakt z rodzicami i w szerokim zakresie informują rodziców o sytuacji dziecka w zakresie rozwoju i w razie potrzeby wspomagają ich. 4 Zarządzanie 1. Wnioski płynące z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są podstawą planowania i dokonywania zmian powodujących systematyczny rozwój placówek. 2. Dyrektorzy i nauczyciele są świadomi roli ewaluacji wewnętrznej oraz konieczności współdziałania w tym zakresie. 3. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie (rozbudowa infrastruktury). ich modernizacji. 2. Uczestnicy w niewielkim stopniu biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w placówkach, a wnioski z analizy tych działań nie są wdrażane. 1. Osiągnięcia placówek i uczestników są znane w lokalnym środowisku, jednakże sukcesy te postrzegane są w pierwszej kolejności jako osiągnięcia szkół, a dopiero później jako osiągnięcia placówek. 2. Rodzice nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących życia placówki. 1. Połowa nauczycieli nie uczestniczy we wspólnym planowaniu działań placówki, są również trudności w analizie pracy zespołów. 2. Warunki lokalowe do realizacji wszystkich zadań placówki są niewystarczające (zwłaszcza w zakresie konkurencji lekkoatletycznych).

16 Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 - Bursy 1 Efekty 1. Wdrażane są pomysły i inicjatywy zgłaszane przez wychowanków. 2. Wprowadzane są określone zasady i normy postępowania oraz uświadamia się młodzieży ich celowość. Wychowankowie akceptują je i prezentują zachowania zgodnie z oczekiwaniami. 3. Diagnozuje się potrzeby, zainteresowania i potencjał wychowanków. Wdrażane wnioski dotyczą przede wszystkim rozwoju kulturalnego i artystycznego młodzieży. 2 Procesy 1. Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom wychowanków, wspiera ich rozwój kulturalny oraz rozwija ich uzdolnienia i zainteresowania. 2. Działania wychowawcze realizowane przez wszystkich pracowników są spójne i adekwatne do potrzeb wychowanków. Wychowankowie efektywnie wykorzystują czas spędzony 3 Współpraca ze w bursach. 1. Efektywna jest współpraca z różnymi podmiotami działającymi w środowisku i wykorzystywanie ich zasobów w procesie wychowania. 2. Promowane są w społeczności lokalnej prospołeczne zachowania wychowanków. 3. Podejmowane są inicjatywy na rzecz środowiska. 4 Zarządzanie 1. Wychowawcy są zaangażowani w pracę zespołów. Wspólnie planują działania opierając się na analizie efektów pracy zespołów i wspólnie rozwiązują problemy. 2. Wszyscy wychowawcy są zaangażowani w ewaluację 1. Nie wszyscy wychowankowie mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. 2. Znaczna grupa wychowanków uważa, że nie ma wpływu na realizację procesu opiekuńczo wychowawczego. 1. Wnioski z monitoringu procesów edukacyjnych nie są wykorzystywane do ich planowania. 2. Wychowawcy w sposób niewystarczający doskonalą procesy edukacyjne. 1. Rodzice w niewielkim stopniu są partnerami placówek. 1. Niewystarczające w stosunku do oczekiwań jest wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt gospodarstwa domowego.

17 wewnętrzną. W planowaniu pracy wykorzystywane są wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Uogólnione wnioski z ewaluacji: 1. Na poszerzanie oferty edukacyjnej szkół i placówek oraz wzbogacanie bazy lokalowej i wyposażenia duży wpływ ma aktywność nauczycieli w przystępowaniu do realizacji różnorodnych projektów zewnętrznych. 2. Realizowanie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz stosowanie aktywizujących metod nauczania wpływa na wzrost samodzielności uczniów i ich zaangażowanie w proces edukacyjny. 3. Nauczyciele i dyrektorzy mają problemy z prowadzeniem analiz efektów nauczania, procesów edukacyjnych, działań wychowawczych, przez co podejmowane w ich efekcie działania często nie przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkół. 4. Współpraca pomiędzy uczniami a nauczycielami w zakresie doskonalenia procesów edukacyjnych, pracy wychowawczej, rozwoju ofert szkół nie jest w wielu szkołach wykorzystywana. 5. Procesy oceniania obserwowane w szkołach nie spełniają założeń wynikających z konieczności informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, udzielania mu pomocy w planowaniu pracy, dostarczaniu rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia. Ocenianie spełnia natomiast funkcje motywacyjne. 6. Szkoły wykorzystują możliwości środowiska lokalnego w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych tak, aby rozwijać wiele kompetencji uczniów. 7. Mimo bardzo pozytywnego wizerunku szkół i placówek w lokalnych środowiskach wynikającego z aktywności i zaangażowania szkół na rzecz lokalnych społeczności, procesy uspołeczniania pracy szkół (np.: wspólne z rodzicami decydowanie o kluczowych sprawach) nie rozwijają się. 8. Nauczyciele angażują się w działania związane z ewaluacją, deklarują też przekonanie co do potrzeby jej prowadzenia. Zróżnicowany jest jednak poziom wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego we wprowadzaniu zmian w pracy szkół. Rekomendacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego na następny rok szkolny (wynikające z wniosków z ewaluacji): 1. Planować badania szkół (ewaluacje i kontrole) w zakresie oceny efektów analiz egzaminów zewnętrznych, analiz osiągnięć uczniów, a także organizacji, realizacji i analizy wszelkich procesów zachodzących w szkole. 2. Upowszechniać wiedzę oraz dobre praktyki w zakresie określonym powyżej tj. analiz i formułowania wniosków z nich wynikających. 3. Poddać badaniom sposób realizacji ewaluacji wewnętrznej, jako formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły oraz wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego do poprawy jakości pracy szkół i placówek.

18 4. Wspierać dyrektorów i nauczycieli w doskonaleniu umiejętności związanych z ewaluacją pracy, a także formułowaniem i wdrażaniem wniosków z analiz efektów działalności edukacyjnej i procesów zachodzących w szkole. 5. W dalszym ciągu kontrolować realizację w szkołach podstawy programowej. 6. W większym stopniu badać ocenianie oraz procesy edukacyjne realizowane w trakcie lekcji, zwłaszcza pod kątem spełnienia ich podstawowych celów.

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) Kraków, 15 czerwca 2013r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SNP.551.4.2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga Ocena spełniania przez szkołę wymagań w czterech obszarach pracy rok 2009/2010 Wymaganie Poziom spełniania kryterium,,, D 1 Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie -zadowalająca,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II ORAZ GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W LAMKACH NA L A TA 2 0 12 2 0 1 5 1. Model wychowanka szkoły. 2. Misja szkoły. 3. Koncepcja rozwoju szkoły. MODEL

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 2 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r. z uwzględnieniem wyników kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp.. - 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa dotyczące prowadzenia ewaluacji zewnętrznej:

Przepisy prawa dotyczące prowadzenia ewaluacji zewnętrznej: Kuratorium Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35 959 Rzeszów EW. 470/2/10 Przepisy prawa dotyczące prowadzenia ewaluacji zewnętrznej: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp.3 2. Ewaluacja..6

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. Dz.U.09.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014 Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok 14-16 stycznia 2014 Porządek narady 1. Stan realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego miasta pomiędzy 50-100 tys. mieszkaoców 3 ewaluacje miasta pomiędzy 20 50 tys. mieszkaoców 2

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2013 r. 30.12. 2013 r. Ewaluacje problemowe 12 Badane wymagania: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo