Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

2 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja..5 Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów. 8 Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.5. Wnioski z przeprowadzonych ewaluacji Rekomendacje na następny rok szkolny Kontrola 3.1. Kontrole planowe Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli planowych Wyniki kontroli planowych Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły 2

3 Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej Prawidłowość organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Wnioski wynikające z kontroli planowych Kontrole doraźne Ogólne informacje o liczbie przeprowadzonych kontroli doraźnych Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania kontroli Wyniki kontroli doraźnych Wnioski wynikające z analizy wyników kontroli doraźnych 4. Wspomaganie Informacje opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie wspomagania szkół i placówek Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Organizowanie konferencji i narad wskazanie liczby konferencji i narad dla dyrektorów różnych typów szkół i rodzajów placówek (adresaci), zakresy tematyczne konferencji i narad 146 Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Inne działania wspomagające Część C (okres od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 4.2. Wnioski z działalności wspomagającej

4 1. Wstęp Przedstawienie uogólnionej informacji zbiorczej o wynikach ewaluacji zewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w województwie w roku szkolnym: /2013 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) oraz /2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 roku), sformułowanie rekomendacji dotyczących poprawy jakości pracy szkół i placówek w województwie. 4

5 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) 2.1. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.) przeprowadzono 33 ewaluacje zewnętrzne, w tym 15 całościowych oraz 18 problemowych, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/13 (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowowychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt

6 17. Kolegia pracowników służb społecznych Suma W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano 204 ewaluacje, w tym 123 w szkołach samodzielnych i 81 w zespołach szkół. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. przeprowadzono 33 ewaluacje, w tym 31 w szkołach samodzielnych i 2 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano przeprowadzenie 204 (łączna liczba) ewaluacji, w tym 54 (liczba) ewaluacji całościowych, 150 (liczba) ewaluacji problemowych w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 82 ewaluacje; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów - 53 ewaluacje; wybranych przez kuratora oświaty - 15 ewaluacji. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. przeprowadzono 33 ewaluacje, w tym 15 (liczba) ewaluacji całościowych oraz 18 (liczba) ewaluacji problemowych w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką 5 ewaluacji; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów - 10 ewaluacji; wybranych przez kuratora oświaty - 3 ewaluacje. W roku szkolnym 2012/2013 (do 31 sierpnia 2013 roku) zrealizowano 207 (łączna liczba) ewaluacji, co stanowi 101,47 planu, w tym 55 (liczba) ewaluacji całościowych - 101,85 planu, 152 (liczba) ewaluacje problemowe - 101,33 planu, w obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki i Zarządzanie szkołą lub placówką - 83 ewaluacje - 101,2 planu; Procesy zachodzące w szkole lub placówce i Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów - 54 ewaluacje - 101,88 planu; 6

7 razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem razem wybranych przez kuratora oświaty - 15 ewaluacji planu. W roku szkolnym 2012/2013 (do 31 sierpnia 2013 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 5 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), stwierdzając: zasadność zgłoszonych zastrzeżeń w całości - 0 przypadków; zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 3 przypadki; brak zasadności zgłoszonych zastrzeżeń - 2 przypadki Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Wymagania Typ placówki Pozi om A Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolneg o B C D E A Szkoły podstawowe B C D E Gimnazja A

8 razem razem razem razem B C D E A Poradnie psychologiczno pedagogiczne B C D E Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych obszarów Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych obszarów *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze wyniki ewaluacji w ramach poszczególnych obszarów, zawierające np. mocne strony, osiągnięcia oraz słabe strony, trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) 8

9 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Dbałość o wszechstronny rozwój dzieci, w szczególności wspieranie twórczych działań przedszkolaków (wykorzystanie różnorodnych form pracy, organizowanie konkursów, realizacja programów i projektów edukacyjnych, udział w przedstawieniach). 2. Zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa poprzez podejmowanie systemowych działań wychowawczych, ich analizę i modyfikację, troskę o właściwą opiekę nad dziećmi i stan techniczny obiektów przedszkolnych. 2 Procesy 1. Funkcjonowanie placówek w oparciu o znaną całej społeczności przedszkolnej koncepcję pracy, podejmowanie różnorodnych działań służących jej realizacji, a także poddawanie analizie przyjętych kierunków pracy i ich modyfikacja. 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Tworzenie szerokiej oferty programowej, stałe jej wzbogacanie (różnorodne zajęcia dodatkowe, programy własne, innowacje pedagogiczne, programy adaptacyjne, ekologiczne, projekty edukacyjne) w celu zaspokajania potrzeb dzieci, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej. 3. Zespołowa praca nauczycieli w zakresie planowania i realizacji działań wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych, a także analizy efektywności pracy przedszkola. 1. Współdziałanie z rodzicami wychowanków - angażowanie ich w podejmowane działania oraz wspieranie rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej. 2. Ścisła współpraca z lokalną społecznością, często pełnienie funkcji integrującej środowisko, a także wykorzystanie jego zasobów w procesie wychowania i nauczania. 3. Skuteczne promowanie wartości wychowania przedszkolnego, upowszechnianie informacji na temat podejmowanych inicjatyw, uzyskiwanych osiągnięć oraz ważnych wydarzeń w życiu przedszkola. Nie stwierdzono. 1. Ograniczony zakres indywidualizacji procesu wychowawczo-edukacyjnego i działań wpierających rozwój dzieci, (np. brak programów wspomagania i korygowania rozwoju przedszkolaków). 2. Częściowe wykorzystywanie wniosków z monitorowania i analizy działań wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych w planowaniu pracy z dziećmi. 1. Wąski zakres wykorzystania w części placówek informacji o losach absolwentów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 9

10 4 Zarządzanie 1. Wykorzystanie wniosków wynikających z analizy osiągnięć dzieci, pracy wychowawczej oraz sprawowanego nadzoru do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu placówek. 2.Tworzenie przez dyrektorów warunków sprzyjających kreatywności i pracy zespołowej nauczycieli. 1. Ograniczenia w warunkach lokalowych niektórych placówek (brak sali do zajęć ruchowych) stanowiące utrudnienie w realizacji podstawy programowej. Szkoły podstawowe Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Prowadzenie skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych - wysoki poziom bezpieczeństwa w szkołach, prezentowanie przez uczniów właściwych postaw i zachowań. 2. Aktywny udział uczniów w życiu szkoły, uczestnictwo w realizacji różnorodnych przedsięwzięć, udział w konkursach i akcjach społecznych, współorganizacja apeli, uroczystości szkolnych i klasowych. 2 Procesy 1. Funkcjonowanie w oparciu o znaną i akceptowaną powszechnie koncepcję pracy, dostosowaną do potrzeb i możliwości środowiska lokalnego i współtworzoną z udziałem całej społeczności szkolnej. 1. Uwzględnianie w ograniczonym zakresie metod jakościowych podczas analiz wyników sprawdzianu. 2. Niezadowalające efekty kształcenia, w tym uzyskiwane wyniki na sprawdzianie. Nie stwierdzono. 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Stworzenie bogatej oferty edukacyjnej służącej rozwijaniu zainteresowań uczniów (zajęcia pozalekcyjne, realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, organizowanie konkursów tematycznych i zawodów sportowych). 3. Różnorodne działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów (prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, pomoc w odrabianiu lekcji, wsparcie materialne). 1. Szeroki zakres współpracy z lokalnym środowiskiem (w tym z rodzicami), wykorzystywanie jego zasobów w celu poszerzania oferty oraz doskonalenia procesów dydaktycznych i wychowawczych. 2. Podejmowanie wielu działań na rzecz środowiska (akcje Nie stwierdzono. 10

11 charytatywne, społeczne, kulturalne), integracja szkół z lokalną społecznością. 4 Zarządzanie 1. Praca zespołowa nauczycieli w różnych obszarach funkcjonowania szkół, obejmująca planowanie zadań, ich realizację, a także analizę uzyskiwanych efektów. 1. Występowanie w kilku szkołach niedostatków w zakresie bazy lokalowej (brak sali gimnastycznej, stołówki, szatni). 2. Wykorzystywanie wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego do planowania pracy szkół i wprowadzania korzystnych zmian w ich funkcjonowaniu. 3. Podejmowanie we współpracy z samorządem lokalnym i partnerami działań na rzecz poprawy warunków lokalowych i wzbogacania wyposażenia. Gimnazja Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Osiąganie sukcesów w konkursach jako wynik wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów. 2. Podejmowanie przez szkoły wielu działań, których celem jest zmniejszanie zagrożeń oraz kształtowanie pozytywnych postaw uczniów. 2 Procesy 1. Powszechna znajomość i akceptowanie koncepcji pracy szkoły przez pracowników, rodziców, uczniów. 1. Wykorzystywanie w małym stopniu metod jakościowych oraz EWD do analizy wyników egzaminów zewnętrznych. 2. Występowanie w części gimnazjów miejsc i sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. 3. Brak skuteczności wdrażanych wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych w części gimnazjów (niezadowalające efekty kształcenia, w tym wyniki egzaminów gimnazjalnych). Nie stwierdzono. 3 Współpraca ze środowiskiem 1. Szeroki zakres współpracy z lokalnym środowiskiem oraz wykorzystywanie jego zasobów w celu poszerzania oferty oraz doskonalenia procesów dydaktycznych i wychowawczych. 1. Mała aktywność rodziców w zgłaszaniu inicjatyw dotyczących funkcjonowania gimnazjów oraz podejmowaniu decyzji. 4 Zarządzanie 1. Funkcjonowanie dobrze zorganizowanych zespołów zadaniowych. 2. Systematyczna poprawa stanu wyposażenia i warunków lokalowych. Nie stwierdzono. 11

12 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wyniki ewaluacji Lp. Badany obszar Mocne strony Słabe strony 1 Efekty 1. Badanie oczekiwań osób korzystających z usług poradni w celu dostosowania oferty do ich oczekiwań. Nie stwierdzono. 2. Zadowolenie klientów ze świadczonego przez poradnie wsparcia. 2 Procesy 1. Poszerzanie przez placówki oferty w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb lokalnej społeczności. Nie stwierdzono. 3 Współpraca ze środowiskiem 2. Analizowanie dostępności do świadczonych usług i stosowanie rozwiązań ułatwiających korzystanie z proponowanej oferty. 3. Wykorzystanie wniosków z analizy własnych działań do planowania i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówek. 1. Współpraca poradni z wieloma podmiotami funkcjonującymi w środowisku i wykorzystywanie ich zasobów w celu skutecznej realizacji potrzeb klientów, wspólne podejmowanie szeregu inicjatyw. 2. Promowanie wartości edukacji i świadczonych usług w środowisku lokalnym. Nie stwierdzono. 4 Zarządzanie 1. Współpraca pracowników poradni w różnych obszarach jej funkcjonowania - wspólne planowanie i realizacja działań oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów. 2. Wykorzystanie wniosków ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji wewnętrznej do modyfikacji działań placówki. 3. Dysponowanie przez większość placówek warunkami lokalowymi i wyposażeniem umożliwiającym realizację zaplanowanych zadań. 1. Występowanie w niektórych placówkach barier architektonicznych. 2. Niewystarczająca liczba pomieszczeń do prowadzenia niektórych rodzajów terapii. 12

13 Część B (okres od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) 2.3. Ogólne informacje o liczbie ewaluacji W roku szkolnym 2013/2014 (w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r.) przeprowadzono 206 ewaluacji zewnętrznych, w tym 22 całościowe oraz 184 problemowe, co obrazuje poniższa tabela. Liczba ewaluacji przeprowadzonych w roku szkolnym 2013/14 (do 31 maja 2014 r.) z uwzględnieniem typów szkół i placówek Lp. 1. Typ szkoły/placówki Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Liczba ewaluacji: całościowe problemowe łącznie Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Licea profilowane Szkoły specjalne Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d 3e ustawy o systemie oświaty Poradnie psychologicznopedagogiczne Biblioteki pedagogiczne Placówki doskonalenia nauczycieli Placówki oświatowo-wychowawcze Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt. 3a ustawy MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 Kolegia pracowników służb społecznych Suma

14 W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano 231 ewaluacji, w tym 107 w szkołach samodzielnych i 124 w zespołach szkół. Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 206 ewaluacji, w tym 93 w szkołach samodzielnych i 113 w zespołach szkół. W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano przeprowadzenie 231 (łączna liczba) ewaluacji, w tym: 23 (liczba) ewaluacji całościowych oraz 139 (liczba) ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek: a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 20 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 99 ewaluacji; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 6 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 6 ewaluacji; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 6 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 69 ewaluacji. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań Od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. przeprowadzono 206 ewaluacji, w tym: 22 (liczba) ewaluacje całościowe oraz 121 (liczba) ewaluacji problemowych w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa, w wybranych typach szkół i rodzajach placówek: 14

15 a) w przedszkolach (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 13 ewaluacji; b) w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 93 ewaluacje; c) w placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 5 ewaluacji; d) w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 3 ewaluacje; e) w specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 2 ewaluacje; f) w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa) 5 ewaluacji; g) wybranych przez kuratora oświaty - 63 ewaluacje. *łączna liczba bez wymienienia wybranych wymagań W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 roku) zrealizowano 206 (łączna liczba) ewaluacji, co stanowi 89,18 planu, w tym 22 (liczba) ewaluacje całościowe - 95,65 planu, 184 (liczba) ewaluacje problemowe - 88,47 planu, w ramach wymagań: a) wskazanych w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/ ewaluacji - 87,1 planu; b) wybranych przez kuratora oświaty - 63 ewaluacje - 91,3 planu. W roku szkolnym 2013/2014 (do 31 maja 2014 roku) kurator oświaty zajął stanowisko wobec 11 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji (zgłoszonych przez dyrektorów szkół i placówek), z czego kurator oświaty: stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń (w całości) - 0 przypadków; stwierdził zasadność części zgłoszonych zastrzeżeń - 3 przypadki; stwierdził brak zasadność zgłoszonych zastrzeżeń - 8 przypadków. 15

16 2.4. Wyniki ewaluacji Zestawienie ilościowych wyników ewaluacji przeprowadzonych w poszczególnych typach szkół i placówek Zestawienie poziomów spełniania wymagań państwa w poszczególnych typach szkół i placówek (z uwzględnieniem ewaluacji całościowych i problemowych zaplanowanych i przeprowadzonych w szkołach/placówkach samodzielnych i w zespołach). Poziom I. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Wymaganie A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Poziom II. Przedszkola specjalne* Wymaganie A B C D E *dotyczy również oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Poziom III. Szkoły podstawowe* Wymaganie A Razem Razem Razem B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych IV. Gimnazja* Poziom Wymaganie Razem 16

17 A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom V. Licea ogólnokształcące* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom VI. Technika* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom VII. Zasadnicze szkoły zawodowe* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom VIII. Licea profilowane* Wymaganie Razem Razem Razem Razem 17

18 A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom IX. Szkoły specjalne* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom X. Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3e-3h ustawy o systemie oświaty* Wymaganie A B C D E *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych Poziom XI. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wymagania A x x x x - B x x x x - C x x x x - D x x x x - E x x x x - Poziom XII. Biblioteki pedagogiczne Wymaganie A x x x x 1 B x x x x 4 C x x x x 1 Razem Razem Razem Razem 18

19 D x x x x 0 E x x x x 0 XIII. Placówki doskonalenia nauczycieli Poziom Wymaganie Razem A x x x x 5 B x x x x 14 C x x x x 0 D x x x x 0 E x x x x 0 XIV. Placówki oświatowo-wychowawcze Poziom Wymaganie Razem A x x x x x x x 0 B x x x x x x x 8 C x x x x x x x 0 D x x x x x x x 2 E x x x x x x x 0 XV. Placówki kształcenia ustawicznego i inne, o których mowa w art. 2 pkt 3a ustawy Poziom Wymaganie Razem A B C D E XVI. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy Poziom Wymaganie Razem A x 2 B x 12 C x 1 D x 0 E x 0 XVII. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy Poziom Wymaganie Razem A x x x x x x 0 B x x x x x x 4 C x x x x x x 0 19

20 D x x x x x x 0 E x x x x x x 0 XVIII. Kolegia pracowników służb społecznych Poziom Wymaganie Razem A B C D E Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek w ramach badanych wymagań Podsumowanie analizy jakościowych wyników ewaluacji szkół i placówek, na podstawie raportów z ewaluacji, w ramach badanych wymagań *tabele należy uzupełnić wskazując na najistotniejsze jakościowe wyniki ewaluacji (opisując je w ramach poszczególnych wymagań wskazanych przez MEN lub wybranych przez KO oraz całościowo międzyobszarowo), zawierające mocne strony i osiągnięcia oraz słabe strony i trudności w poszczególnych typach szkół i placówek (każdorazowo do trzech wskazań) 20

21 Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. "Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwęględnieniem ich indywidualnej sytuacji ; Rodzice są partnerami 1. Realizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych wychowanków, a także ich możliwości psychofizycznych. 2. Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy (np. metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, metoda gimnastyki twórczej R. Labana, metoda C. Orffa, metoda twórczego myślenia J. Osborne) wpływających na uatrakcyjnienie zajęć i wspierających wszechstronny rozwój dzieci, ich aktywność, kreatywność. 1. Monitorowanie i analizowanie osiągnięć wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 2. Wdrażanie zmian przyczyniających się do rozwijania umiejętności i zainteresowań dzieci w oparciu o wnioski z analizy ich osiągnięć. 3. Realizacja projektów edukacyjnych oraz innych przedsięwzięć (konkursy, akcje społeczne, imprezy, uroczystości) kształtujących różnorodne umiejętności i przygotowujących dzieci do podjęcia nauki w szkole. 1. Podejmowanie w przedszkolu skutecznych działań zapewniających bezpieczeństwo dzieciom. 2. Kształtowanie właściwych postaw wychowanków (respektowanie norm społecznych, bezpieczne zachowania, odpowiedzialność) poprzez różnorodne i spójne (nauczycieli i rodziców) oddziaływania wychowawcze (stosowanie kontraktu, kodeksu przedszkolaka, systemu motywacji, nagród i pochwał, integracja dzieci). 3. Zaangażowanie rodziców w analizę, ocenę oraz modyfikowanie działań wychowawczych przedszkola. 1. Wspomaganie rozwoju dzieci w oparciu o rozpoznanie ich indywidualnej sytuacji w zakresie potrzeb i możliwości. 2. Współpraca w procesie wspierania indywidualnego rozwoju 1. Ograniczony zakres stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi dzieci (ok. 1/3 badanych przedszkoli nie stosuje takich rozwiązań). Nie stwierdzono. Nie stwierdzono. 1. Niezbyt powszechne zgłaszanie przez rodziców (nieliczna grupa w części przedszkoli) inicjatyw na rzecz rozwoju dzieci. 21

22 przedszkola. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) wychowanków z różnorodnymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i ich rodzicom. 3. Zaangażowanie rodziców w realizację przedsięwzięć podejmowanych przez przedszkole (wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych, realizacja zadań wychowawczych i edukacyjnych). 1. Funkcjonowanie w oparciu o akceptowaną przez społeczność przedszkola koncepcję pracy oraz podejmowanie różnorodnych działań służących jej realizacji. 2. Współpraca z wieloma instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym sprzyjająca uatrakcyjnieniu procesu dydaktyczno-wychowawczego i rozwojowi dzieci. 3. Współdziałanie nauczycieli przy realizacji zadań przedszkola (poczynając od planowania działań, poprzez realizację, aż do ich analizy i oceny), pozytywnie wpływające na procesy wspomagania rozwoju i edukacji podopiecznych. Nie stwierdzono. *dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych Szkoły podstawowe* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 1. Realizacja programów i projektów służących wzbogaceniu oferty szkół i uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego. 1. Odnoszenie przez część uczniów sukcesów w różnorodnych konkursach (tematyczne, artystyczne, przedmiotowe) i zawodach sportowych. 1. Ograniczony zakres organizowania procesów edukacyjnych w sposób umożliwiający powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. 2. Niezbyt powszechne umożliwianie uczniom uczenia się od siebie poprzez pracę w parach lub grupach. 3. Mały zakres stosowania w pracy szkoły nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów. 1. Mała skuteczność podejmowanych działań zmierzających do podniesienia efektów kształcenia. 2. Niezadowalający poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w zakresie badanym sprawdzianem zewnętrznym (w wielu szkołach wyniki niskie i niższe od średniej). 22

23 3. Respektowane są normy społeczne 1. Zapewnianie uczniom wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 2. Respektowanie przez uczniów ustalonych w szkole zasad zachowania i norm postępowania. 3. Zaangażowanie uczniów w realizację różnorodnych przedsięwzięć, w tym podejmowanych w ramach działalności samorządu uczniowskiego. 1. Niewielki udział uczniów i rodziców w modyfikacji działań wychowawczych w szkole. 4. Inne: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 1. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji rozpoznanej w oparciu o prowadzone diagnozy. 2. Organizowanie różnorodnych zajęć wspierających (dydaktycznowyrównawczych i specjalistycznych), rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej adekwatnie do potrzeb. 3. Współpraca z różnorodnymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom. 1. Mały stopień wykorzystywania wyników badań zewnętrznych w pracy szkoły (w części szkół nauczyciele nie sięgają do takich badań). 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Opracowanie koncepcji pracy szkoły z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów oraz oczekiwań środowiska lokalnego. Znajomość koncepcji wśród społeczności szkolnej. 2. Współpraca nauczycieli przy realizacji działań i doskonaleniu procesów edukacyjnych. 3. Współdziałanie placówek z różnorodnymi podmiotami funkcjonującymi w środowisku lokalnym przyczyniające się do ich wzajemnego rozwoju. 1. Zarządzanie szkołą w sposób, który nie prowadzi do podejmowania przez nauczycieli nowatorskich działań. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Gimnazja* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 1. Realizacja różnorodnych programów i projektów edukacyjnych przekładająca się na wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. 1. Ograniczone wykorzystywanie metod pracy zespołowej umożliwiających młodzieży i uczenie się od siebie. 2. Niezbyt powszechne umożliwianie uczniom wpływania na sposób organizowania i przebieg 23

24 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Wykorzystywanie informacji z monitorowania oraz analizowania osiągnięć uczniów, w tym z poprzedniego etapu edukacyjnego, do planowania pracy. 1. Podejmowanie skutecznych działań wychowawczych zapewniających uczniom bezpieczeństwo. 2. Prezentowanie przez młodzież właściwych postaw i respektowanie ustalonych zasad zachowania. 1. Wykorzystywanie wyników prowadzonej diagnozy potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych do indywidualizacji procesu nauczania. 2. Wspieranie uczniów w rozwoju poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania, udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. 3. Prowadzenie wewnętrznych badań edukacyjnych i wykorzystywanie ich wyników do doskonalenia pracy szkół. 1. Aktywność i zaangażowanie gimnazjalistów w realizację różnych przedsięwzięć (akcje charytatywne, imprezy szkolne i środowiskowe). 2. Współpraca z różnorodnymi instytucjami środowiska lokalnego korzystnie wpływająca na rozwój uczniów. uczenia się. 3. Mały zakres stosowania nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi gimnazjalistów. 1. Niska skuteczność działań podejmowanych w oparciu o wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów, brak poprawy efektów uczenia się. 2. Niezadowalający poziom opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w zakresie mierzonym na egzaminie gimnazjalnym (w wielu szkołach wyniki niższe od średnich). 1. Niewielki udział uczniów i rodziców w modyfikacji działań wychowawczych. 1. Ograniczony zakres wykorzystywania wyników badań zewnętrznych. 1. Przygotowywanie i modyfikowanie koncepcji pracy gimnazjum przy małym współudziale uczniów i rodziców. 2. Niska aktywność rodziców w inicjowaniu działań na rzecz rozwoju uczniów. 3. Zarządzanie szkołą w sposób, który nie prowadzi do podejmowania przez nauczycieli nowatorskich działań. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych 24

25 Licea ogólnokształcące* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Stosowanie w części liceów rozwiązań nowatorskich uatrakcyjniających proces edukacyjny. 2. Tworzenie sytuacji umożliwiających uczniom łączenie wiedzy z różnych dziedzin. 1. Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem zalecanych warunków jej realizacji. 2. Osiąganie przez uczniów sukcesów w konkursach i olimpiadach. 3. Diagnozowanie potencjału uczniów, w tym analizowanie informacji o ich osiągnięciach z poprzedniego etapu kształcenia. 1. Podejmowanie licznych działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo. Postrzeganie liceów jako szkoły bezpieczne. 2. Angażowanie się uczniów w działania społeczne, akcje charytatywne, wolontariat, liczne inicjatywy zgłaszane przez samorząd uczniowski. 1. Diagnozowanie w sposób systemowy potrzeb oraz możliwości uczniów i podejmowanie na tej podstawie adekwatnych działań. 2. Dobra współpraca liceów z placówkami świadczącymi uczniom pomoc i wsparcie. 3. Prowadzenie badań wewnętrznych odpowiednio do potrzeb uczniów. Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów jako istotnego elementu pracy wychowawczej i promocji szkoły. 1. Funkcjonowanie szkół zgodnie z założeniami koncepcji pracy uwzględniającej potrzeby uczniów, rodziców i lokalnego środowiska. 2. Dobra współpraca zespołów nauczycieli przy planowaniu i organizowaniu procesów edukacyjnych. 1. Sporadyczne podejmowanie działań umożliwiających młodzieży uczenie się od siebie (m.in. brak pracy w grupach i parach). 2. Niewielki wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 1. Mała efektywność podejmowanych działań, w tym wdrażanych na podstawie wniosków z monitorowania i analizy osiągnięć licealistów - osiąganie przez uczniów niezadowalających wyników na egzaminie maturalnym. 1. Niewielki udział rodziców i uczniów w modyfikowaniu oddziaływań wychowawczych mimo stworzenia możliwości dzielenia się przez nich opiniami i zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania, praw i obowiązków. 1. Niezadowalająca oferta zajęć rozwijających zainteresowania młodzieży. 2. Wykorzystywanie w ograniczonym zakresie wyników badań zewnętrznych. 1. Opracowywanie koncepcji pracy szkoły bez udziału uczniów i rodziców. 2. Małe zaangażowanie rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia szkoły i sporadyczne zgłaszanie inicjatyw na rzecz jej rozwoju. 3. Niewielki wpływ działań podejmowanych przez szkoły na rozwój środowiska - brak systematycznej współpracy liceów z lokalną społecznością. 25

26 *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Technika* Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów. Tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 2. Realizowanie innowacji pedagogicznych i wdrażanie nowatorskich rozwiązań wzbogacających ofertę edukacyjną i wpływających na rozwój uczniów. 1. Realizowanie podstaw programowych: kształcenia ogólnego oraz w zawodach z uwzględnieniem osiągnięć uczących się z poprzedniego etapu edukacyjnego. 2. Uzyskiwanie przez młodzież zadowalających wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 3. Rozwijanie u uczniów umiejętności przydatnych na kolejnym etapie edukacji i dobre przygotowanie ich do funkcjonowania na rynku pracy. 1. Podejmowanie działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo. 2. Inicjowanie przez młodzież różnych przedsięwzięć. 1. Rozpoznawanie w sposób systemowy potrzeb i potencjału uczniów, dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. 2. Systemowa analiza wyników egzaminów maturalnych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykorzystywanie formułowanych na tej podstawie wniosków w pracy z uczniami. Nie dotyczy. 1. Mały wpływ młodzieży na sposób organizowania procesu uczenia się. 2. Podejmowanie przez nauczycieli nielicznych działań umożliwiających uczniom wzajemne uczenie się. 3. Sporadyczne rozmowy z młodzieżą na temat trudności w nauce. 1. Uzyskiwanie niezadowalających wyników na egzaminach maturalnych. 1. Okazjonalny udział rodziców i uczniów w modyfikacji działań wychowawczych. 2. Brak systemowej analizy działań wychowawczych i profilaktycznych. 1. Wykorzystywanie w wąskim zakresie wyników zewnętrznych badań edukacyjnych. 2. Nieadekwatne w stosunku do rozpoznanych potrzeb wsparcie uczniów. Nie dotyczy. 26

27 *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Zasadnicze szkoły zawodowe * Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) 1. Organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. 2. Dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb młodzieży i środowiska. 1. Uwzględnianie osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego podczas planowania pracy dydaktycznej i realizacji podstawy programowej. 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań. 2. Angażowanie się uczniów w życie szkoły i działania prospołeczne. 1. Diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i udzielanie im adekwatnego wsparcia. 2. Prowadzenie wewnętrznych badań zgodnie z potrzebami szkoły i wykorzystywanie ich wyników w pracy z uczniami. Nie dotyczy. 1. Ograniczony wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. 2. Niedocenianie roli wzajemnego uczenia się oraz zespołowej pracy uczniów. 1. Niezadowalające wyniki uzyskiwane przez część szkół na egzaminach zewnętrznych. 1. Niewielki udział rodziców i uczniów w modyfikacjach systemu oddziaływań wychowawczych. 1. Ograniczony zakres wykorzystywania wyników badań oraz analiz zewnętrznych. Nie dotyczy. 27

28 Inne szkoły, o których mowa w art. 9 pkt 3d-3e ustawy o systemie oświaty Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3. Respektowane są normy społeczne 4. Inne: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. (ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Kuratora Oświaty) 5. Pozostałe wymagania badane w ramach ewaluacji całościowej (w ujęciu kompleksowym) Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy. 1. Systemowe rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań uczniów i słuchaczy. 2. Podejmowanie działań na rzecz zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb słuchaczy przy ścisłej współpracy z instytucjami i podmiotami wspierającymi pracę szkoły. 3. Wykorzystywanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych i prowadzonych w szkołach badań do planowania pracy i modyfikowania działań dydaktycznych. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy Nie dotyczy. 1. Wykorzystywanie w ograniczonym stopniu wyników zewnętrznych badań edukacyjnych w części placówek. Nie dotyczy. *nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych Biblioteki pedagogiczne Lp. Badane wymaganie Mocne strony Wyniki ewaluacji Słabe strony 1. Promowana jest wartość edukacji 1. Podejmowanie działań promujących w środowisku wartość edukacji, inspirujących do uczenia się przez całe życie (m.in. organizacja konkursów, kursów, Nie stwierdzono. 28

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja...7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.12.2015.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Kraków, 12 czerwca 2015r. 1 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Ewaluacja... 8 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 5 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja...6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty NP.531.24.2014.PS Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Kraków, 12 czerwca 2014r. 1 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja... 9 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Lublin, 15 czerwca 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp..4 2. Ewaluacja....11 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...8 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Czerwiec 2015 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 7 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 8 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SNP.551.4.2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja. 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Czerwiec 2016 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja.. 7 Część A

Bardziej szczegółowo

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016

Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO. rok szkolny 2015/2016 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2015/2016 Ewaluacje 2015/2016 Lp. DCI Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. SNP.551.2.2016 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 września 2015r. do 31 sierpnia 2016r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewaluacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.. 4 2. Ewaluacja... 6 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp 4 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r.

Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016. Wydział Nadzoru Pedagogicznego. Lublin, 2016 r. Narada dla dyrektorów przedszkoli Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2015/2016 Wydział Nadzoru Pedagogicznego Lublin, 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja Część A (okres od 1 czerwca do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 15 czerwca 2015r. 1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja. 6 Część A

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014

Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok stycznia 2014 Narada dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli Wydział Nadzoru Pedagogicznego Białystok 14-16 stycznia 2014 Porządek narady 1. Stan realizacji zadań nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski. 2. Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.14.016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 sierpnia 016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NAD SZKOŁAMI I PLACÓWKAMI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 201/2016 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 26, poz. 272 z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Lublin, czerwiec 2017 Strona1 Spis treści 1. Wstęp.4 2. Ewaluacja...7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 1 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wskazania obecnie obowiązującej podstawy prawnej Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) 1 Spis treści 1. Wstęp.. - 4 2. Ewaluacja...

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły podstawowe i placówki Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2015 Plan

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 (publiczne i niepubliczne przedszkola) Program konferencji 1. Powitanie uczestników konferencji.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie. z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 2. Ewaluacja 3. Kontrola Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. szkoły podstawowe, placówki Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 szkoły podstawowe, placówki Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (szkoły podstawowe, placówki); 2. Wyniki kontroli planowych (szkoły podstawowe,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Informacja na temat nadzoru pedagogicznego sprawowanego w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz...) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia... 2009 r. (poz....) I. WYMAGANIA WOBEC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 4 2. Ewaluacja. 5 Część A (okres od 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Ewaluacja...9 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo