ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES"

Transkrypt

1 AIP POLSKA GEN JUN 2013 GEN 1.7 ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES 1. W rozdziale tym zawarty jest wykaz różnic pomiędzy przepisami polskimi a standardami, zalecanymi praktykami i procedurami ICAO. 2. Brak niektórych stron w tym rozdziale oznacza, że do Służby Informacji Lotniczej nie dostarczono żadnych danych do publikacji. 3. W wypadku gdy pomiędzy przepisami polskimi a stosownymi Aneksami ICAO nie występują różnice, informacje te będą publikowane zgodnie z wytycznymi dokumentu ICAO 8126 AIS Manual. 1. This subchapter contains a list of differences between the national rules and ICAO standards, recommended practices and procedures. 2. Lack of some pages in this subchapter means that no data have been delivered to the Aeronautical Information Service for publication. 3. In case no differences between national regulations and respective ICAO Annexes are reported, these information will be published pursuant to the guidelines of ICAO Doc 8126 AIS Manual. AIRAC AMDT 138

2 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

3 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 1 RÓŻNICE: Rozdział 1 Chapter Do 5 marca 2011 roku piloci samolotów, sterowców, śmigłowców lub pionowzlotów, kontrolerzy ruchu lotniczego i operatorzy stacji lotniczych potwierdzą umiejętność mówienia i rozumienia języka stosowanego w łączności radiotelefonicznej na poziomie jak podano w wymaganiach dla znajomości/biegłości języka w Załączniku 1. Rozdział 2 Chapter Żadna osoba nie powinna działać jako pilot dowódca ani jako drugi pilot, w żadnej z poniższych kategorii statku powietrznego, jeśli osoba ta nie jest posiadaczem licencji pilota wydanej zgodnie z klauzulami niniejszego rozdziału: - samolot, - aeroplane, - sterowiec, - airship, - wolny balon, - free balloon, - szybowiec, - glider, - śmigłowiec, - helicopter, - pionowzlot. - powered-lift. Kandydat powinien wykazać, że wykonał co najmniej następującą ilość lotów: DIFFERENCES: Till 5 March 2011 aeroplane, airship, helicopter and powered-lift pilots, air traffic controllers and aeronautical station operators shall confirm the ability to speak and understand the language used for radiotelephony communications to the level specified in the language proficiency requirements in Appendix A person shall not act either as pilot-in-command or as co-pilot of an aircraft in any of the following categories unless that person is the holder of a pilot licence issued in accordance with the provisions of this Chapter: The Applicant shall have completed not less than the following amount of flights: a) 40 godzin jako pilot sterowca, a) 40 hours as a pilot of an airship, b) 25 godzin jako pilot dowódca sterowca, b) 25 hours in airship as pilot-in-command, c) 3 godziny przelotów samodzielnych w charakterze dowódcy sterowca, włączając w to jeden lot na odległość nie mniejszą niż 50 km. Uprawnienia posiadacza licencji pilota sterowcowego zawodowego są ograniczone do lotów VFR. c) 3 hours of cross-country flight time (solo flight as pilot-incommand), including at least one cross-country flight of at least 50 km. Privileges of the holder of airship commercial licence are limited to VFR. Rozdział 4 Chapter 4 Dyspozytor lotniczy Flight dispatcher licence Wiek: Age: Kandydat musi mieć ukończone 18 lat. The applicant shall be not less than 18 years of age. UWAGI REMARKS (1) Licencjonowanie personelu lotniczego odbywa się zgodnie z Aneksem 1 ICAO oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego wydanego na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112). (2) Uznawanie licencji członka personelu lotniczego, wydawanej przez właściwy organ obcego państwa, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie licencjonowania personelu lotniczego wydanego na podstawie art. 94 ust. 8 i 9 oraz art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112). (1) Licensing of aviation personnel is conducted in accordance with ICAO Annex 1 and Minister of Infrastructure decree on aviation personnel licensing issued on the basis of article 94 para 8 and 9, and article 104 para 1 of the act of 3rd July the Aviation Law (OJ ). (2) Recognition of the license of aviation personnel member issued by the appropriate authority of a foreign State is conducted in accordance with decree of Minister of Infrastructure on aviation personnel licensing issued on the basis of article 94 para 8 and 9, and article 104 para 1 of the act of 3rd July the Aviation Law (OJ ). AIRAC AMDT 094

4 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

5 AIP POLSKA GEN APR 2011 GEN Annex 2 RÓŻNICE: Rozdział 3 Chapter e W FIR WARSZAWA nie wymaga się składania planów lotu na operacje lotnicze wewnątrz strefy Schengen z przekroczeniem granicy Polski z następującymi państwami: Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą, wykonywane w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR). Powyższy przepis nie zwalnia użytkowników przestrzeni powietrznej z obowiązku składania planów lotu na operacje lotnicze z przekroczeniem granicy Polski ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą, wykonywane w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR), jeżeli tak stanowią przepisy tych krajów. DIFFERENCES: e Within the WARSZAWA FIR, flight plans are not required for Schengen flights carried out in uncontrolled airspace under VFR when the Polish borders with the following countries are crossed: Slovakia, Czech Republic, Germany and Lithuania. The above regulation does not exempt airspace users from the obligation to file flight plans for flights in uncontrolled airspace under VFR when the Polish borders with Slovakia, Czech Republic, Germany and Lithuania are crossed, if appropriate regulations of these countries do so provide. AIRAC AMDT 109

6 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

7 AIP POLSKA GEN JUL 2010 GEN Annex 3 RÓŻNICE: Rozdział 4 Chapter Nie opracowuje się depeszy SPECI. 4.4 SPECI message is not issued. DIFFERENCES: UWAGA NOTE Depesza METAR opracowywana jest co 1/2 godziny. METAR are issued at half-hourly intervals Na lotniskach BYDGOSZCZ/Szwederowo, ŁÓDŹ/Lublinek i At BYDGOSZCZ/Szwederowo, ŁÓDŹ/Lublinek and ZIELONA ZIELONA GÓRA/Babimost obserwacje widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) są wykonywane w okresach ograniczenia widzialności wyłącznie na życzenie kontrolera TWR. GÓRA/Babimost aerodromes RVR during periods of reduced visibility is reported exclusively at the request of TWR air traffic controller. Rozdział 6 Rozdział Prognozy TREND opracowywane są tylko dla Lotniska Chopina w TREND forecasts are prepared only for Warsaw Chopin Airport. Warszawie. UWAGA NOTE Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 6.4 Nie wykonuje się prognoz do startu. 6.4 No take-off forecasts are issued. UWAGA NOTE Lotniskowe stacje meteorologiczne oraz biura prognoz meteorologicznych dostarczają informacje do startu każdorazowo na życzenie załóg statków powietrznych lub operatorów. Rozdział 9 Chapter Konsultacje i odprawy meteorologiczne dla załóg i użytkowników są prowadzone przez personel lotniskowych stacji meteorologicznych, z wyjątkiem Lotniska Chopina w Warszawie, gdzie prowadzone są przez Centralne Biuro Prognoz Lotniczych. Dodatek 2: Appendix 2: Mapa SWC dla niskich poziomów (SWL) jest opracowywana 4 razy na dobę z terminami ważności: 0000, 0600, 1200, 1800 UTC i jest dostępna na 4 godziny przed czasem ważności. According to the agreement between Polish Air Navigation Services Agency and Institute of Meteorology and Water Management. Aeronautical meteorological stations and meteorological forecasting offices deliver information for take-off, exclusively at the request of flight crew members or operators. 9.2 Consultations and briefings for flight crews and users are provided by the staff of aeronautical meteorological stations except Warsaw Chopin Airport where they are provided by the Central Aeronautical Forecasting Office SWC chart for low levels (SWL) is prepared four times per every H24 with validity time: 0000, 0600, 1200, 1800 UTC. The chart is available four hours before its effective time. Dodatek 3: Appendix 3: a Stanu i temperatury morza nie podaje się a State and temperature of the sea are not provided. Dodatek 5: Appendix 5: Temperatury nie prognozuje się Temperature forecasts are not issued. AIRAC AMDT 100

8 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

9 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 4 RÓŻNICE: DIFFERENCES: Rozdział 2 Chapter Mapy lotnisk nie są zorientowane względem północy geograficznej Aerodrome charts are not True North oriented. Pozwala to na ujednolicenie skali wydawanych map i jednoczesne zachowanie jednolitego formatu A4. It allows to standardise the scale of the published charts and to keep a standard A4 format at the same time Podstawowy wymiar mapy jest 210 x 297 mm The basic sheet size of the chart is 210 x 297 mm. ICAO zaleca używanie formatu A5, A4 jest bardziej czytelny i pozwala umieścić więcej szczegółów. ICAO recommends using A5 format, A4 is more accurate and enables to provide more details. Rozdział 4 Chapter Mapy Przeszkód Lotniskowych - ICAO typu B nie są wykonywane Aerodrome Obstacle Charts - ICAO Type B is not available. Dla celów projektowania instrumentalnych procedur lotu opracowywane są operaty pomiarowe przeszkód w rejonie lotnisk. Pokrywają one większy obszar niż Mapy Przeszkód Lotniskowych - ICAO typu B oraz obejmują większy zakres przeszkód. Rozdział 11 Chapter Wymiar mapy jest 210 x 297 mm The sheet size is 210 x 297 mm. ICAO zaleca używanie formatu A5, A4 jest bardziej czytelny i pozwala umieścić więcej szczegółów. For the purposes of instrumental flight procedures design, survey reports on obstacles in the vicinity of an aerodrome are prepared. They cover bigger areas than Aerodrome Obstacle Charts - ICAO Type B and a wider range of obstacles. ICAO recommends using A5 format, A4 is more accurate and enables to provide more details. Rozdział 16 Chapter Mapa Lotnicza Świata - ICAO 1: nie jest wykonywana The World Aeronautical Chart - ICAO 1: is not available. Zgodnie z podziałem przedstawionym w Załączniku 5 arkusze mapy pokrywające przestrzeń FIR WARSZAWA powinny obejmować również część Niemiec, całe Czechy, prawie całą Słowację, część Ukrainy, całą Litwę, większość Białorusi oraz obwód Kaliningradu. Produkcja takiej mapy wymaga więc ścisłych uzgodnień międzynarodowych na poziomie NSA. W przeszłości wydawana była mapa 1: obejmująca wyłącznie polską przestrzeń powietrzną. Ze względu na bardzo ograniczony popyt, wysokie koszty produkcji i szybką dezaktualizację informacji lotniczej zaprzestano jej wydawania. Ponadto można przyjąć, zgodnie z uwagą po punkcie Aneksu, że publikowana mapa w skali 1: spełnia te wymagania. Rozdział 17 Chapter Podział Mapy Lotniczej - ICAO 1: nie jest zgodny z Załącznikiem 5. ICAO zaleca, by arkusze mapy odpowiadały 1/4 arkuszy mapy lotniczej świata 1: Z powodów podanych powyżej jest to obecnie niemożliwe do realizacji. Rozdział 18 Chapter Mapa lotnicza nawigacyjna - ICAO małoskalowa nie jest wykonywana. Nie ma operacyjnego zapotrzebowania na tę mapę. According to the layout shown in Appendix 5, the chart sheets covering the WARSZAWA FIR shall also comprise a part of Germany, the whole territory of the Czech Republic, almost the whole territory of Slovakia, a part of Ukraine, the whole territory of Latvia, most of Belarus and Kaliningrad Oblast. Production of such a chart requires formal international agreements at the level of NSA. In the past a 1: chart comprising only Polish airspace had been published. Due to low demand, high production costs and a quick loss of timeliness of aeronautical information, production of the chart has been stopped. Moreover, it may be agreed that, in compliance with the note following point of the Annex, the requirements may be satisfied by the produced 1: chart Division of Aeronautical Chart - ICAO 1: is not compliant with Appendix 5. ICAO recommends that the chart sheets are quarter sheets of the World Aeronautical Chart - ICAO 1: For the above stated reasons, the requirement cannot be currently satisfied The Aeronautical Navigation Chart - ICAO Small Scale is not available. There is no operational requirement for this chart. Rozdział 19 Chapter Mapa nawigacyjna namiarowa - ICAO nie jest wykonywana Plotting Chart - ICAO is not available. Nie ma operacyjnego zapotrzebowania na tę mapę (w Polsce nie ma obszarów, w których taka mapa byłaby niezbędna dla zapewnienia nawigacji, ponadto publikowana mapa trasowa spełnia te wymagania). Rozdział 20 Chapter 20 Elektroniczne zobrazowanie mapy lotniczej - ICAO będzie wykonywane od roku 2010 począwszy. There is no operational requirement for this chart (in Poland there are no areas where this chart would be essential for the provision of navigation. Furthermore, the provided Enroute Chart - ICAO meets these requirements). The Electronic Aeronautical Chart Display - ICAO will be provided since the beginning of AIRAC AMDT 094

10 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

11 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 5 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

12 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

13 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 6 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

14 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

15 AIP POLSKA GEN OCT 2014 GEN Annex 7 RÓŻNICE: Rozdział 3 Chapter Zgodnie z polskim przepisem znak przynależności państwowej i znak rejestracyjny powinny być rozdzielone poziomą kreską bez względu na to, czy pierwszym symbolem znaku rejestracyjnego jest litera czy cyfra. 3.6 Pięcioliterowe kombinacje nie są wymienione w treści polskiego przepisu; treść uzupełniona o zakaz używania polskich liter: Ł, Ą, Ę, Ń, Ó, Ż, Ź, Ć, Ś oraz litery J. Rozdział 5 Chapter W treści polskiego przepisu nie ma mowy o powierzchniach pionowych usterzenia ogonowego; dla ultralekkich statków powietrznych wysokość znaków na kadłubie nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Rozdział 6 Chapter Treść polskiego przepisu precyzuje dodatkowo wymiary liter I (szerokość litery powinna stanowić 1/6 wysokości litery), M (szerokość litery - 5/6 wysokości), W (szerokość litery taka sama jak jej wysokość) oraz cyfry 1 (szerokość cyfry - 2/6 wysokości cyfry). Rozdział 9 Chapter Zgodnie z polskim przepisem, szybowce i motoszybowce wpisywane do polskiego rejestru nie muszą mieć zamocowanej tabliczki tożsamości. 9.2 Brak analogicznego przepisu w polskim prawie, który regulowałby miejsce mocowania tabliczki tożsamości na balonach wolnych bezzałogowych oraz bezzałogowych zdalnie sterowanych statkach powietrznych. DIFFERENCES: 3.2 According to the Polish regulation, the nationality mark and the registration mark shall be divided by a hyphen, regardless of the type of characters. 3.6 Five-letter combinations are not mentioned in the Polish regulation; definition extended to Polish letters Ł, Ą, Ę, Ń, Ó, Ż, Ź, Ć, Ś and letter J, which shall not be used on aircraft Vertical tail surface is not mentioned in the Polish regulation; for ultralights the height of the marks on the fuselage shall be at least 15 centimetres. 6.2 According to the Polish regulation, the width of the letter I shall be one sixth of its height, the width of the letter M - five sixth of its height, the width of the letter W shall be the same as its height, the width of the figure 1 - two sixth of its height. 9.1 According to the Polish regulation, gliders and powered gliders entered to the Polish register are excluded from obligation to carry an identification plate. 9.2 There is no Polish regulation which would pertain to securing an identification plate on unmanned free balloons and unmanned remotely piloted aircraft. AIRAC AMDT 155

16 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

17 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 9 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

18 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

19 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 10 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

21 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 11 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

22 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

23 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 12 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

24 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

25 AIP POLSKA GEN OCT 2014 GEN Annex 13 RÓŻNICE: Rozdział 4 Chapter Linie lotnicze z Unii obsługujące połączenia z portów lotniczych lub do portów lotniczych oraz przedsiębiorstwa lotnicze z państw trzecich obsługujące połączenia z portów lotniczych znajdujących się na terytoriach państw członkowskich, do których mają zastosowanie Traktaty, stosują procedury umożliwiające przedstawienie: a) najszybciej, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu dwóch godzin od powiadomienia o zaistnieniu wypadku, w którym bierze udział dany statek powietrzny potwierdzonego i opartego na najpewniejszych dostępnych w tym momencie informacjach wykazu wszystkich osób przebywających na pokładzie tego statku powietrznego; oraz b) niezwłocznie po powiadomieniu o zaistnieniu wypadku, w którym bierze udział dany statek powietrzny, wykazu towarów niebezpiecznych znajdujących się na pokładzie Wykazy, o których mowa w ust. 1, udostępniane są organowi ds. badania zdarzeń lotniczych odpowiedzialnemu za badanie, organowi wyznaczonemu przez każde państwo członkowskie do kontaktu z rodzinami osób na pokładzie oraz, w razie konieczności, służbom medycznym, które mogą potrzebować takich informacji w celu udzielenia pomocy ofiarom Linie lotnicze z Unii obsługujące połączenia z portów lotniczych lub do portów lotniczych oraz przedsiębiorstwa lotnicze z państw trzecich obsługujące połączenia z portów lotniczych znajdujących się na terytoriach państw członkowskich, do których mają zastosowanie Traktaty, stosują procedury umożliwiające przedstawienie: a) najszybciej, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu dwóch godzin od powiadomienia o zaistnieniu wypadku, w którym bierze udział dany statek powietrzny potwierdzonego i opartego na najpewniejszych dostępnych w tym momencie informacjach wykazu wszystkich osób przebywających na pokładzie tego statku powietrznego; oraz b) niezwłocznie po powiadomieniu o zaistnieniu wypadku, w którym bierze udział dany statek powietrzny, wykazu towarów niebezpiecznych znajdujących się na pokładzie Wykazy, o których mowa w ust. 1, udostępniane są organowi ds. badania zdarzeń lotniczych odpowiedzialnemu za badanie, organowi wyznaczonemu przez każde państwo członkowskie do kontaktu z rodzinami osób na pokładzie oraz, w razie konieczności, służbom medycznym, które mogą potrzebować takich informacji w celu udzielenia pomocy ofiarom. DIFFERENCES: Airlines from the European Union operating from airports or to airports and airlines from third countries departing from airports situated on the territory of Member States to which the Treaties apply, shall implement procedures allowing to produce: a) as soon as possible, within two hours at the latest, of the notification of the occurrence of an accident in which an aircraft is involved, of a confirmed list of all the persons on board the aircraft, based on the most reliable information available at that time; and b) immediately after notification of the occurrence in which the aircraft is involved, a list of dangerous goods on board the aircraft The lists, referred to in paragraph 1, shall be available for the safety investigation authority in charge of the investigation, the authority designated by each Member State to liaise with the families of the passengers and, if necessary, to medical units which may need the information for the treatment of victims Airlines from the European Union operating from airports or to airports and airlines from third countries departing from airports situated on the territory of Member States to which the Treaties apply, shall implement procedures allowing to produce: a) as soon as possible, within two hours at the latest, of the notification of the occurrence of an accident in which an aircraft is involved, of a confirmed list of all the persons on board the aircraft, based on the most reliable information available at that time; and b) immediately after notification of the occurrence in which the aircraft is involved, a list of dangerous goods on board the aircraft The lists, referred to in paragraph 1, shall be available for the safety investigation authority in charge of the investigation, the authority designated by each Member State to liaise with the families of the passengers and, if necessary, to medical units which may need the information for the treatment of victims. Rozdział 5 Chapter art. 5(1) Każdy wypadek lub poważny incydent w lotnictwie cywilnym obejmujący statek powietrzny inny niż wymieniony w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (1) podlega badaniu w państwie członkowskim, na którego terytorium zaistniał wypadek lub poważny incydent. art. 6(2) Organ ds. badania zdarzeń lotniczych może - za obopólną zgodą - przekazać zadanie przeprowadzenia badania wypadku lub poważnego incydentu innemu organowi ds. badania zdarzeń lotniczych i ułatwia temu organowi proces badania zdarzenia. 5.1 Art. 5(1) Every civil aviation accident or serious incident involving aircraft other than specified in Annex II to the Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 216/2008 of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency (1) shall be subject to investigation in the Member State on the territory of which an accident or serious incident occurred. Art. 6(2) A safety investigation authority may - by mutual consent - delegate the task of carrying out an investigation into an accident or incident to another safety investigation authority and shall facilitate inquiries by this authority. AIRAC AMDT 155

26 GEN OCT 2014 AIP POLSKA 5.2 Organy ds. badania zdarzeń lotniczych państwa konstruktora oraz państwa producenta nie mają obowiązku badania zdarzenia, które wystąpiło na terytorium państwa nie będącego stroną konwencji chicagowskiej, jeśli to państwo nie zamierza prowadzić badania. Istnieje jednakże możliwość prowadzenia przez nich badania zgodnie z art. 5 (4) rozporządzenia UE nr 996/2010 (Dz. Urz. UE L 295, , str ), jeśli spodziewają się, że wnioski z tych badań mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa lotniczego Organy ds. badania zdarzeń lotniczych państwa konstruktora oraz państwa producenta nie mają obowiązku badania zdarzenia, które wystąpiło na terytorium państwa nie będącego stroną konwencji chicagowskiej, jeśli to państwo nie zamierza prowadzić badania. Istnieje jednakże możliwość prowadzenia przez nich badania zgodnie z art. 5 (4) rozporządzenia UE nr 996/2010 (Dz. Urz. UE L 295, , str ), jeśli spodziewają się, że wnioski z tych badań mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa lotniczego Badanie wypadku lub incydentu lotniczego prowadzone jest odrębnie od postępowania sądowego lub sądowo administracyjnego. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest zobowiązana do przekazania Raportu Końcowego właściwym organom ścigania i administracyjnym jedynie na podstawie postanowienia sądu wydanego w konkretnej sprawie Formalnie niezaimplementowane. PKBWL odwołała 20 procedur wewnętrznych i stosuje wprost ICAO Doc Niezaimplementowane Not implemented Niezaimplementowane Not implemented. 5.2 Safety investigation authorities of the state of design and the state of manufacture shall not be obliged to investigate an occurrence which happened in the territory of the country which is not a State Party to the Chicago Convention if this country does not intend to carry out an investigation. However, there is a possibility of carrying out an investigation by these countries in accordance with Art. 5(4) of the Regulation (EU) No 996/2010 (OJ L 295, , p ) if they expect that the conclusions from the investigation may be important for aviation safety Safety investigation authorities of the state of design and the state of manufacture shall not be obliged to investigate an occurrence which happened in the territory of the country which is not a State Party to the Chicago Convention if this country does not intend to carry out an investigation. However, there is a possibility of carrying out an investigation by these countries in accordance with Art. 5(4) of the Regulation (EU) No 996/2010 (OJ L 295, , p ) if they expect that the conclusions from the investigation may be important for aviation safety The investigation of an accident or an incident is conducted separately from judicial or administration proceedings. The State Commission of Aircraft Accident Investigation is obliged to submit the Final Report to competent law enforcement and administrative authorities only on the basis of a court statement issued in a given case Formally not implemented. The State Commission of Aircraft Accident Investigation cancelled 20 internal procedures and ICAO Doc 9756 is used directly. AIRAC AMDT 155

27 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 14 RÓŻNICE: DIFFERENCES: Tom I Tom I 1.1 Rozdział Chapter 1 Brak definicji: No definitions of: stanowiska do odladzania statków powietrznych, aircraft de-icing/anti-icing facility, strefy lotów krytycznej dla działania promieniowania laserowego, laser-beam critical flight zone, strefy lotów wrażliwej na działanie promieniowania laserowego, laser-beam senitive flight zone, strefy wolnej od przeszkód, obstacle free zone (OFZ), płaszczyzny nawrotu na drodze startowej, runway turn pad, systemu zarządzania bezpieczeństwem, safety management system (SMS), czasu przełączenia (świateł), switch-over time (light), drogi startowej przeznaczonej do startów. take-off runway. Nie określono wymagań dla lotnisk, których literą kodu referencyjnego jest F. Tabela 1-1 Table 1-1 Rozdział 2 Chapter Nie określono kryteriów dotyczących operacji statków powietrznych o liczbie ACN większej od liczby klasyfikacyjnej nawierzchni (PCN) Brak wymagań dotyczących zgłaszania obecności wody na drodze startowej oraz kryteriów określania warunków, w jakich droga startowa staje się śliska w stanie mokrym Nie określono minimalnych współczynników tarcia nawierzchni drogi startowej. Rozdział 3 Chapter Brak wymagań dla elementów infrastruktury lotniskowej o literze kodu referencyjnego F. 3.3 Brak wymagań dotyczących płaszczyzn nawrotu na drodze startowej, nie wyposażonej w drogę kołowania w rejonie swych końców. 3.8 Brak wymagań opisujących strefę operacyjną radiowysokościomierza, która powinna być usytułowana przed progiem drogi startowej w celu zapewnienia właściwych wskazań wysokości w ostatniej fazie lądowania Nie określono wymagań dla dróg kołowania na wiaduktach i mostach Brak wymagań dla stanowisk do odladzania i zapobiegania oblodzeniu statków powietrznych. Rozdział 4 Chapter Brak zdefiniowanej powierzchni wewnętrznej podejścia, powierzchni wewnętrznej przejściowej oraz powierzchni nieudanego lądowania, które tworzą strefę wolną od przeszkód (OFZ). Wysokość względna, powyżej której obiekt stanowi przeszkodę lotniczą ustalono na 100 m nad poziomem terenu. Rozdział 5 Chapter Brak przepisów dotyczących promieniowania laserowego mogącego stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego Brak szczegółowych zapisów dotyczących systemów wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia (w szczególności PAPI) Brak standardów dotyczących oznakowania pionowego, w szczególności w zakresie podświetlania (lub oświetlania) znaków, lokalizacji znaków na obszarze pola naziemnego ruchu lotniczego oraz brak wymagań dotyczących znaków pionowych o zmiennej treści. Regulations for aerodromes with reference code letter F are not defined. 2.6 The criteria concerning aircraft operations, when the aircraft classification number (ACN) is higher than the pavement classification number (PCN) are not defined No requirements concerning notification of water presence on the runway and criteria detemining when the runway becomes slippery when wet Minimum friction coefficients of the runway surface are not defined No requirements for aerodrome infrastructure elements with reference code letter F. 3.3 No requirements concerning runway turn pad where the ends of the runway are not served by taxiways. 3.8 No requirements describing radio altimeter operating area that should be situated before runway threshold to ensure proper indications of height in the final phase of landing No requirements for taxiways on bridges No requirements concerning de-incing/anti-icing facilities. 4.1 No defined inner approach surface, inner transitional surface nor balked landing surface forming an obstacle free zone. The height above which an object becomes an obstacle has been established at 100 m AGL No regulation concerning laser emission which may endanger the safety of aircraft No detailed regulations concerning visual approach slope indicator systems (especially PAPI) No standards for signs, particularly in the scope of internal and external illumination of signs, location of signs within the manoeuvring area. No requirements related to variable message signs. Rozdział 6 Chapter Brak wymagań dotyczących sposobów oznakowania ruchomych No requirements for the marking of mobile obstacles. przeszkód lotniczych. AIRAC AMDT 094

28 GEN FEB 2010 AIP POLSKA 6.3 Brak wymagań dotyczących stosowania świateł przeszkodowych wysokiej intensywności oraz świateł przeszkodowych średniej intensywności typu A. Rozdział 7 Chapter Brak wymagań dotyczących konieczności usunięcia wszelkiego oznakowania poziomego z dróg startowych oraz dróg kołowania na stałe wyłączonych z użytkowania Brak wymagań o konieczności zasłonięcia oznakowania pionowego oraz wygaszenia świateł na czasowo zamkniętych obszarach pola manewrowego Brak wymagań określających sposób oznakowania poziomego nawierzchni nie mających wystarczającej nośności. 7.4 Brak przepisów określających sposoby oznakowania dziennego (w formie oznaczników oraz chorągiewek) oraz nocnego (przy użyciu świateł) stref wyłączonych z użytkowania. 6.3 No requirements for the use of high intensity obstacle lights and medium intensity obstacle lights Type A No requirements for mandatory removal of all markings from runways and taxiways permamently excluded from use No requirements for mandatory coverage of signs and switch-off of lights located within temporarily closed parts of maneuvering area No requirements determining markings of non-load bearing surfaces. 7.4 No requirements for the methods of day markings (markers, flags) and night markings (lights) of areas excluded from use. Rozdział 8 Chapter 8 Nie wdrożony, z wyjątkiem Tabeli nr 8. Not implemented, except Table 8. Rozdział 9 Chapter 9 9.4, 9.5 Brak wymagań dotyczących zarządzania płytą, zmniejszaniu ryzyka zderzeń statków powietrznych z ptakami oraz wprowadzania naziemnego systemu prowadzenia i kontroli (SMGCS). 9.9 Brak przepisów dotyczących instalowania obiektów i urządzeń na obszarze pasa drogi startowej. Rozdział 10 Chapter 10 Nie wdrożony. Not implemented. Tom II Volume II Rozdział 1 Chapter Brak definicji: 1.1 No definitions of: lotniczej drogi tranzytowej, air transit route, wyniesionego lotniska dla śmigłowców, elevated heliport, lotniska dla śmigłowców na obiektach pływających lub konstrukcjach helideck. przybrzeżnych. Rozdział 2 Chapter 2 2.2, 2.6 Brak wymagań dotyczących konieczności ustanowienia punktu referencyjnego lotniska dla śmigłowców oraz konieczności wdrożenia procedur mających na celu koordynację działań pomiędzy zarządzającymi lotniskiem a służbą AIS. Rozdział 3 Chapter Brak wymagania aby FATO (płaszczyzna podejścia końcowego oraz startu) zapewniała występowanie tzw. efektu wpływu ziemi (ground effect). Brak niektórych wymagań dotyczących nośności, równości oraz dopuszczalnych nachyleń FATO. 9.4, 9.5 No requirements concerning apron management, bird hazard reduction and implementation of Surface Movement Guidance Control System (SMGCS). 9.9 No requirements concerning the installation of objects and equipment in the area of runway strip. 2.2, 2.6 No requirements regarding establishment of heliport reference point and the procedures for coordination between aeronautical information services and aerodrome authorities. 3.2 No requirements for FATO (Final Approach and Take Off) to provide ground effect. Certain requirements concerning the strength, evenness and acceptable slopes on the FATO are not defined. Rozdział 4 Chapter Brak wymagań dla lotnisk dla śmigłowców z podejściem 4.1 No requirements for heliports with precision approach. precyzyjnym. 4.2 Brak wymagań dotyczących sektora (sektorów) wolnego od przeszkód - mającego zastosowanie na wyniesionych lotniskach oraz lotniskach na obiektach pływających lub konstrukcjach przybrzeżnych. Rozdział 5 Chapter Brak wymagań dotyczących oznakowania identyfikacyjnego lotniska dla śmigłowców oraz sposobu wykonywania oznakowania opisującego maksymalną dopuszczalną masę śmigłowca. Brak zapisów dotyczących oznakowania strefy przyziemienia i utraty siły nośnej, oznakowania sektora wolnego od przeszkód i oznakowania wskazującego nazwę lotniska. 5.3 Brak wymagań związanych z zapewnieniem świetlnych systemów podejścia do lądowania (w szczególności sposobów kodowania sygnału świetlnego, regulacji intensywności itp.), wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia (w tym HAPI) oraz świateł strefy przyziemienia i utraty siły nośnej. 4.2 No requirements concerning obstacle free sector (sectors) applicable on the elevated heliports and helidecks. 5.2 No requirements concerning heliport identification marking and provision of maximum allowable mass marking. No regulations on provision of touchdown and lift-off area marking, obstacle free sector marking and heliport name marking. 5.3 No requirements for the provision of approach lighting systems (particularly for light signal coding system, intensity control etc.), visual approach path indicators (including HAPI) and touchdown and lift-off area lights. AIRAC AMDT 094

29 AIP POLSKA GEN APR 2014 GEN Annex 15 RÓŻNICE: Rozdział 1 Chapter Lokalny układ wysokościowy Kronsztad-86 jest stosowany jako pionowy układ odniesienia. Rozdział 4 Chapter Powiadomienie NIL przy pomocy drukowanego, miesięcznego zestawienia obowiązujących NOTAM wymaganego przez nie jest publikowane. UWAGA: Powiadomienie to jest publikowane na stronie internetowej Służby Informacji Lotniczej w przypadku nieopublikowania Zmiany zwykłej do AIP. W przypadku nieopublikowania Zmiany AIRAC powiadomienie NIL jest publikowane za pomocą NOTAM (zgodnie z procedurą TRIGGER NOTAM) Wykaz kontrolny aktualnych Suplementów do AIP jest wydawany za pomocą Zmian AIRAC do AIP. UWAGA: Miesięczne, drukowane zestawienie obowiązujących NOTAM wymaganych przez nie jest publikowane. DIFFERENCES: The local vertical reference frame Kronsztad-86 is used as an elevation datum A NIL notification by a monthly printed plain-language list of valid NOTAM required by is not published. REMARK: The information is published on the AIS Poland website in case of not publishing a regular AIP Amendment. In case of not publishing an AIRAC Amendment a NIL notification is published by NOTAM (according to the TRIGGER NOTAM procedure) A checklist of valid AIP Supplements is issued by AIRAC AIP Amendments. REMARK: A monthly printed plain-language list of valid NOTAM required by is not issued. Rozdział 5 Chapter Miesięczne, drukowane zestawienie obowiązujących NOTAM nie A monthly printed plain-language list of valid NOTAM is not issued. jest publikowane. UWAGA: REMARK: Aktualne zestawienie ważnych NOTAM można otrzymać na żądanie zgłoszone do Biura NOTAM z wyprzedzeniem co najmniej 60 minut. It is possible to obtain a list of valid NOTAM on request forwarded to the NOTAM Office at least 60 minutes in advance. Rozdział 10 Chapter Elektroniczne dane o terenie dla strefy 1 nie są obecnie dostępne Electronic terrain data for Area 1 are not currently available Elektroniczne dane o terenie i przeszkodach dla strefy 4 nie są obecnie dostępne Electronic terrain and obstacle data for Area 4 are not currently available. AD 2 Dodatek 1 Appendix 1 Informacje o lotniskach, na których odbywa się ruch VFR, AD 2 Aerodromes with VFR operations are published in a separate A5 publikowane są w oddzielnym segregatorze o nazwie AIP VFR, w size volume as AIP VFR, in part AD 4. części AD4, w formacie A5. AIRAC AMDT 148

30 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

31 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 16 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

32 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

33 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 17 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

34 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

35 AIP POLSKA GEN FEB 2010 GEN Annex 18 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 094

36 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

37 AIP POLSKA GEN MAY 2013 GEN Doc 4444 RÓŻNICE: Cała treść Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (PL-4444) Przepisy dotyczące służby doradczej ruchu lotniczego nie mają zastosowania w polskiej przestrzeni powietrznej. Przepisy dotyczące automatycznego zależnego dozorowania (ADS) nie mają zastosowania w polskiej przestrzeni powietrznej. Przepisy dotyczące łączności kontroler-pilot za pomocą linii przesyłania danych (CPDLC) nie mają zastosowania w polskiej przestrzeni powietrznej. DIFFERENCES: A whole content of Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444) Regulations related to advisory service are not applicable within Polish airspace. Regulations related to Automatic Dependent Surveillance (ADS) are not applicable within Polish airspace. Regulations related to Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) are not applicable within Polish airspace. AIRAC AMDT 136

38 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

39 AIP POLSKA GEN JUN 2013 GEN Commission Regulation (EU) No 73/2010 (ADQ) RÓŻNICE: Dane niezgodne z wymaganiami odnoszącymi się do jakości danych, określonymi wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., są podane na stronie internetowej DIFFERENCES: Data not fully compliant with data quality requirements of Commission Regulation (EU) No 73/2010 of 26 January 2010 (ADQ) are listed on the website AIRAC AMDT 138

40 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

41 AIP POLSKA GEN FEB 2015 GEN Doc 8168 Brak. RÓŻNICE: None. DIFFERENCES: AIRAC AMDT 159

42 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS AIP POLSKA GEN 1.6-1 GEN 1.6 ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS 1. PRZEPISY KRAJOWE 1.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 726

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 726 Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 726 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1640

Dz.U. z 2003 r. Nr 168, poz. 1640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu okresowej kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych NAV i VAN funkcjonujących na

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES

ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES AIP POLSKA GEN 1.7-1 27 JUN 2013 GEN 1.7 ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES 1. W rozdziale tym zawarty

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) The Code of Administrative Proceedings of 14 June 1960 (consolidated text J.L. of 2013,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE AIP POLSKA GEN 3.6-1 05 MAR 2015 GEN 3.6 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE 1. WŁADZE/SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHOTITIES/SEICES Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF

INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF INFORMACJA O ODPADACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STATKU DO PRZEKAZANIA PRZED ZAWINIĘCIEM DO PORTU INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF. Nazwa portu Name of the port 1. Nazwa, znak wywoławczy

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES

SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES AIP POLSKA ENR 1.6-1 ENR 1.6 SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 W FIR WARSZAWA zapewniana jest radarowa służba ruchu lotniczego. 1.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES AIP POLSKA AIP POLAND GEN 4.2-1 GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty nawigacyjne pobiera się za świadczenie usług nawigacyjnych w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Porozumienie SLA. Data zawarcia SLA: Załącznik nr 2. Numer porozumienia: [numer]/[rok] Pomiędzy

Porozumienie SLA. Data zawarcia SLA: Załącznik nr 2. Numer porozumienia: [numer]/[rok] Pomiędzy Załącznik nr 2 Numer porozumienia: [numer]/[rok] Data zawarcia SLA: Porozumienie SLA Pomiędzy [podmiot dostarczający dane] a [instytucja zapewniająca służby informacji lotniczej] 1. ZAKRES POROZUMIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA ULTRALEKKIEGO STATKU POWIETRZNEGO

KSIĄŻKA ULTRALEKKIEGO STATKU POWIETRZNEGO (Format A5) (strona 1) KSIĄŻKA ULTRALEKKIEGO STATKU POWIETRZNEGO Klasa statku... Nr w ewidencji... Znaki rozpoznawcze (strona 2) Producent... (nazwa zakładu)... (w przypadku amatorskiej konstrukcji imię,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE BADANIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW, CZYLI CZEMU PSYCHOLOGOWIE ROBIĄ CZASEM WIĘCEJ, NIŻ SIĘ OD NICH WYMAGA

PSYCHOLOGICZNE BADANIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW, CZYLI CZEMU PSYCHOLOGOWIE ROBIĄ CZASEM WIĘCEJ, NIŻ SIĘ OD NICH WYMAGA PSYCHOLOGICZNE BADANIA KANDYDATÓW NA PILOTÓW, CZYLI CZEMU PSYCHOLOGOWIE ROBIĄ CZASEM WIĘCEJ, NIŻ SIĘ OD NICH WYMAGA Piotr Zieliński Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej LOTNICTWO CYWILNE W POLSCE PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo