Posiadam 37. letni staż pracy zawodowej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1991r. doktoryzowałam się w Akademii Bydgoskiej z zakresu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiadam 37. letni staż pracy zawodowej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1991r. doktoryzowałam się w Akademii Bydgoskiej z zakresu"

Transkrypt

1 Posiadam 37. letni staż pracy zawodowej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1991r. doktoryzowałam się w Akademii Bydgoskiej z zakresu pedagogiki muzycznej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Rogalskiego. Pracując w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pełniłam wiele funkcji w tym dyrektora i wicedyrektora ds. dydaktycznych, kierownika Zakładu Dydaktyki Muzyki, a także członkiem Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej. Pracując w Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym przy Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie dokonałam między innymi modernizacji programów nauczania i planów szkół wyższych, za co otrzymałam Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Jestem, członkiem International Society for Music Education w Warszawie i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Mój obszar naukowy związany jest z historią kultury, psychologią muzyki, metodyką edukacji muzycznej w przedszkolach, szkołach, gimnazjum i liceum oraz muzykoterapią. Ostatnie lata poświęciłam badaniom dotyczącym funkcjonowania systemów edukacji muzycznej w różnych krajach Europy i ich odniesienia do systemu wychowania muzycznego w Polsce. Współpraca ze szkołami i chórami w Szwajcarii: Wattwil, Togenburg i Rapersvill oraz z chórem w Sprang Capelle Holandia. Działalność naukowa to również udział w 38 konferencjach krajowych i zagranicznych. Jestem autorką 17 artykułów opublikowanych w zagranicznych i ogólnopolskich, fachowych czasopismach oraz w pracach zwartych. Jestem promotorem ponad 170 prac magisterskich i licencjackich o charakterze badawczym z zakresu zainteresowań muzycznych młodzieży, dydaktyki i metodyki muzyki oraz liczne prace monograficzne związane z historią kultury muzycznej. Powierzano mi organizację i opiekę naukową konferencji m. in: Praca magisterska i egzamin magisterski w Wyższych Szkołach Pedagogicznych i Uniwersytetach, Standardy nauczania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 250. rocznicy śmierci J. S. Bacha. Jestem redaktorem wydania 2 płyt CD, materiałów pokonferencyjnych dotyczących twórczości Bacha oraz Informatora dla studentów na kierunek Wychowanie Muzyczne. Od r. pełniłam funkcję Instytutowego Koordynatora European Credit Transfer System (ECTS) w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK w Kielcach. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach / / kierunek: Pedagogika kierunek: Wychowanie Muzyczne /dyplom z wyróżnieniem/ Akademia Muzyczna w Warszawie Podyplomowe Studium Metodyki Wychowania Muzycznego / / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy Doktorat z pedagogiki muzycznej na Wydziale Pedagogicznym

2 Dyrektor Instytutu Wychowania Muzycznego / / Wicedyrektor ds dydaktyki Instytuty Edukacji Muzycznej / / Kierownik Zakładu Dydaktyki Muzyki w Instytucie Wychowania Muzycznego / i od Instytutowy Koordynatora European Credit Transfer System (ECTS) od Sekretarz Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie / / Członek Rady Wydziału Pedagogicznego / / Członek Komisji Rekrutacyjnej /1992, 1993, 2002, / Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej / / Członek Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego od Ponadto Członek International Society for Music Education w Warszawie (ISME) /od 1977/ Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w Sekcji Pedagogiczno-Psychologicznej /od 1992/ Prowadzone zajęcia: Metodyka nauczania muzyki w szkole i przedszkolu Metodyka nauczania muzyki w gimnazjum i liceum Współczesne systemy wychowania muzycznego Seminarium licencjackie i magisterskie Opieka nad wdrożeniem nowego programu o profilu podstawowym z rozszerzonym zakresem wychowania muzycznego w IV LO w Olkuszu. 1. Działalność naukowa dotyczy następujących zagadnień: Filozofia, estetyka, muzykoterapia w edukacji muzycznej; Socjologia i psychologia muzyki. Wytwory i zjawiska artystyczne i kulturowe. Recepcja muzyki. Muzykoterapia. Edukacja muzyczna - metody nauczania muzyki; standardy kształcenia muzycznego na różnych etapach edukacyjnych; aktywność odtwórcza, twórcza i percepcyjna uczniów; diagnoza zdolności, zainteresowań preferencji i umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży; kompetencje nauczycieli muzyki; media i multimedia w kontekście współczesnej edukacji muzycznej; kulturotwórcze znaczenie edukacji muzycznej; innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej. 2. Kontakt ze szkołami i chórami w Szwajcarii: Wattwil, Togenburg i Rapersvill. Współpraca z chórem w Sprang Capelle - Holandia 3. Udział w 38 konferencjach naukowych gdzie wygłosiła 13 referatów. 4. Napisałam 17 artykułów, które opublikowano w zagranicznych i ogólnopolskich, fachowych czasopismach oraz w pięciu pozycjach zwartych. 5. Od 1993 roku prowadzę seminaria magisterskie i licencjackie na studiach dziennych i zaocznych, wypromowałam ponad 170 magistrantów i dyplomantów. 6. Sekretarz naukowy i organizacyjny konferencji naukowej: Praca magisterska i egzamin magisterski w Wyższych Szkołach Pedagogicznych i Uniwersytetach /19-20.X.1998 Kielce/ 7. Sekretarz naukowy i organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej: Z zagadnień twórczości J. S. Bacha /13-14.IV.2000 Kielce/ - redakcja naukowa materiałów pokonferencyjnych

3 8. Współorganizacja konferencji nt: Standardy nauczania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej /15-16.V Kielce Wólka Milanowska/ 9. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: Kultura i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata /16-17.X Kielce/ 10. Współorganizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki: W każdym dziecku żyje muzyka. IEM w Kielcach Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki /Kielce / 1. Integracja form działalności muzycznej na lekcjach muzyki w klasach młodszych, [w:] Nauczanie Początkowe 1982/83 nr 4 2. Rola pracy Witolda Rudzińskiego Muzyka dla wszystkich w edukacji muzycznej społeczeństwa w pierwszych latach powojennych, [w:] Studia Kieleckie 1989 nr 3/63 3. Rytmika E. J. Dalcroze`a metodą wychowania przez sztukę, [w:] Nauczanie Początkowe 1989/90 nr 2 4. Głos w dyskusji o miejsce muzyki w szkole, [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole 1995/5 5. Ruch muzyki młodzieżowej na Kielecczyźnie [w:] Wychowanie muzyczne stan badań a praktyka edukacyjna, pr. zb. pod red. A. Białkowskiego, Lublin Lekcje muzyki w szwajcarskiej szkole, [w:] Wychowanie Muzyczne w Szkole 1996/4 /współautorstwo z J. Sztejnbis-Zdyb /. 7. Poziom zainteresowań i preferencji muzycznych jako wynik uczestnictwa w pozaszkolnej kulturze muzycznej - raport z badań, [w:] Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej [red.] A. Białkowski, Lublin Informator dla studentów i kandydatów na studia kierunek Wychowanie Muzyczne, Kielce Wpływ uczestnictwa w zajęciach ogniska muzycznego na kształtowanie zainteresowań młodzieży muzyką poważną [w:] Powszechne Wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie, pod red. E. Rogalski, Bydgoszcz Informator dla studentów i kandydatów na studia kierunek Wychowanie Muzyczne, wyd. II uzupełnione i poszerzone, Kielce Stosunek do muzyki jako rezultat uczestnictwa w kulturze muzycznej [w:] Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności, [red.] A. Białkowski, Lublin 2000 (współautorstwo z Sylwią Święcką). 12. Redaktor wydania płyty CD związanej z 30. leciem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kielce O muzykoterapii [w:] Muzyka środkiem wychowania młodych, pod red. J. Lacha i in., Bydgoszcz Z zagadnień twórczości J. S. Bacha (materiały międzynarodowej konferencji naukowej w 250 rocznicę śmierci kompozytora) - redakcja naukowa, Kielce Redaktor wydania płyty CD pt. Mirosław Niziurski - Muzyka na akordeon i orkiestrę, Kielce Theapeutic advantages of music in soothing agression among children and teenagers [w:] Kontexty hudebni pedagogiky II, [red.] P. Bĕlohlávkowa, S. Pecháček, Praga Terapeutyczne walory muzyki w łagodzeniu stanów agresji u dzieci i młodzieży, [w:] Studia Artystyczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego", pod red. M. Kaczmarkiewicz, t. 5, Kielce 2008 Konferencja: Dyrygowanie na jednolitych magisterskich studiach na kierunku wychowanie muzyczne / , WSP Kielce/ Konferencja: Seminarium magisterskie, praca magisterska i egzamin dyplomowy na kierunku nauczanie początkowe na studiach stacjonarnych i zaocznych / , Uniwersytet Łódzki Zgierz/

4 Konferencja: Kształcenie słuchu na jednolitych studiach magisterskich dziennych i zaocznych na kierunku wychowanie muzyczne / , UŚl. Cieszyn / Konferencja: Metodyka z muzyką na jednolitych studiach magisterskich dziennych kierunku nauczanie początkowe/ ,wsp Kielce/ - współorganizator Referat: Dydaktyczne uwarunkowania integracji form wychowania muzycznego na zajęciach umuzykalniających kierunku nauczania początkowego. Ogólnopolska Sesja Naukowa: Efektywność kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego a praca w środowisku / /, UŚL Cieszyn. Referat: Nauczyciel muzyki w realizacji wychowania estetycznego. Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Akademickich: System kształcenia nauczycieli muzyki / , WSP Kielce/. Sesja naukowa Koła Naukowego Muzyków z udziałem doc. dr hab. Reinera Herbergera z Uniwersytetu im. K. Marksa w Lipsku. Udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli instrumentalistów / , WSP Kielce / Konferencja: Koncepcje i działalność Witolda Rudzińskiego / , WSP Kielce/ Referat: Muzyka dla wszystkich w edukacji muzycznej społeczeństwa. Sesja Naukowa: Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, / , UMCS Lublin/. Referat: Zainteresowania i preferencje muzyczne młodzieży jako czynnik uczestnictwa w wychowaniu równoległym. Międzynarodowa konferencja: Muzyka współczesna w problematyce dydaktycznej nauczycieli szkół podstawowych i średnich / ,UŚL/. Ogólnopolska Sesja Naukowa: O miejsce muzyki w szkole / , AM Łódź/. Referat: Wychowanie przez sztukę jako proces permanentny. Sesja naukowo-artystyczna: Interdyscyplinarne podejście metodologiczne w badaniach z zakresu wychowania muzycznego / , UŚL Cieszyn/. I Lubelskie Forum Sztuka i edukacja / , UMCS Lublin/ Referat: Ruch muzyki młodzieżowej na Kielecczyźnie Świętokrzyski Kongres Rodziny: Rodzina źródłem rozwoju człowieka i społeczeństwa / , WSP Kielce/ Konferencja naukowa: Rola nauczyciela - dyrygenta w kształtowaniu poziomu artystycznego chóru / , WSP Bydgoszcz/. Konferencja: Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski / , WSP Kielce/. Ogólnopolska konferencja naukowa: Edukacja i rozwój - Jaka szkoła, jaki nauczyciel, jakie wychowanie / , WSP Kielce/ - współorganizator Referat: Wpływ sztuki /muzyki/ na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży Ogólnopolska konferencja naukowa pod patronatem WOM w Kielcach z nauczycielami wychowania muzycznego na temat minimów programowych / , Skarżysko Kamienna/ - prowadzenie Międzynarodowa konferencja na temat kierunków zmian w kształceniu nauczycieli muzyki w Polsce, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech / , AM Kraków/. V Konferencja Zespołu Wychowania Artystycznego działającego przy Sekcji Uczelni Artystycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego , Warszawa/. Konferencja naukowa: Multimedia w wychowaniu muzycznym i wychowaniu plastycznym / , WSP Rzeszów/. Konferencja naukowa: Profil kształcenia nauczycieli muzyki dla potrzeb szkoły ogólnokształcącej / , WSP Bydgoszcz/. Konferencja naukowa: 200 lat Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego / , KTN Kielce/. II Lubelskie Forum Sztuka-Edukacja, / UMCS Lublin/. Referat: Stosunek do muzyki jako rezultat uczestnictwa w kulturze muzycznej /na przykładzie młodzieży polskiej i szwajcarskiej/.

5 Konferencja naukowa: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / WSP Zielona Góra/. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Powszechne wychowanie muzyczne wobec przemian edukacyjnych w Europie / WSP Bydgoszcz/. Referat: Wpływ uczestnictwa w zajęciach ogniska muzycznego na kształtowanie zainteresowań młodzieży muzyką poważną. Konferencja naukowa: Praca magisterska i egzamin magisterski w Wyższych Szkołach Pedagogicznych i Uniwersytetach / Kielce/ - sekretarz naukowy i organizacyjny. Konferencja naukowa i edukacyjna: Jak kształcić przyszłego nauczyciela muzyki dla potrzeb zreformowanej szkoły polskiej / Cieszyn/. Międzynarodowa konferencja naukowa: Z zagadnień twórczości J. S. Bacha / Kielce/ - sekretarz naukowy i organizacyjny. III Lubelskie Forum Sztuka Edukacja organizowane przez UMCS w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie na Zamku, / maj 2002/. Konferencja Naukowa pt.: Współczesne oblicza edukacji muzycznej. Infrastruktura medialna szkół i jej wpływ na edukację muzyczną, (9-10 maj 2003 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą zorganizowana przez UMCS w Lublinie) Konferencja Ogólnopolska nt: Standardy nauczania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, /15-16 maj 2004 Kielce Wólka Milanowska/ - sekretarz organizacyjny. Konferencja naukowa nt: Kultura aktywność artystyczna dzieci / Kraków/ Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kultura i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata / Kielce/. Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana w Uniwersytecie im. Carola w Pradze pt. Kontexty hudeni pedagogiky II / Praga/. Referat: Theapeutic advantages of music in soothing agression among children and teenagers. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesna Edukacja Estetyczna. Teoria i praktyka; / Kielce/. V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki: W każdym dziecku żyje muzyka.; IEM w Kielcach Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki, / Kielce/ współorganizator.

Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki. CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji

Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki. CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji Prof. nzw dr Lechosław Gawrecki CV zawodowe i naukowe z wykazem publikacji I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

CV naukowe i zawodowe

CV naukowe i zawodowe luty 2009 Prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki, GWSHM CV naukowe i zawodowe I. Kwalifikacje zawodowe: 1. Magisterium 1966: UAM, Wydział Filozoficzno Historyczny, kierunek: pedagogika Temat: Wybór dalszego

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Zakład Pedagogiki 1. Kadra dydaktyczna W roku akademickim 2013/2014 Zakład Pedagogiki prowadził kierunek pedagogika, obsługiwany przez kadrę dydaktyczną składającą

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1

Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 Wiesława Limont Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kształcenie uczniów zdolnych w polskim systemie oświaty wybrane przykłady 1 W ostatnich latach można odnotować w Polsce wzrastające zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W LATACH 2000-2005 ZAKŁAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Instytut Geografii Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae. Regina Renz

Curriculum Vitae. Regina Renz Curriculum Vitae Regina Renz Regina Renz, urodzona 17 X 1948 r. w Siemiradzu ( powiat radomski). Studia ukończyłam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku historia w 1974 r. Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 2.

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

I NAUCZYCIELI. pod redakcją Wiesława Stawińskiego, Marii Obrębskiej, Aliny Stankiewicz, Ilony Żeber-Dzikowskiej

I NAUCZYCIELI. pod redakcją Wiesława Stawińskiego, Marii Obrębskiej, Aliny Stankiewicz, Ilony Żeber-Dzikowskiej S Y L W E T K I P O L S K I C H D Y D A K T Y K Ó W I NAUCZYCIELI B I O L O G I I pod redakcją Wiesława Stawińskiego, Marii Obrębskiej, Aliny Stankiewicz, Ilony Żeber-Dzikowskiej Kielce 2014 Recenzent

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo

Program realizacji praktyk pedagogicznych

Program realizacji praktyk pedagogicznych Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Program realizacji praktyk pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku INSTYTUT GEOGRAFII Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WŁODZIMIERZ LECH PUCHNOWSKI PIĘĆDZIESIĄT LAT PROFESJONALNEGO KSZTAŁCENIA W GRZE NA AKORDEONIE W POLSKIM SZKOLNICTWIE MUZYCZNYM ZARYS OSIAGNIĘĆ

WŁODZIMIERZ LECH PUCHNOWSKI PIĘĆDZIESIĄT LAT PROFESJONALNEGO KSZTAŁCENIA W GRZE NA AKORDEONIE W POLSKIM SZKOLNICTWIE MUZYCZNYM ZARYS OSIAGNIĘĆ WŁODZIMIERZ LECH PUCHNOWSKI PIĘĆDZIESIĄT LAT PROFESJONALNEGO KSZTAŁCENIA W GRZE NA AKORDEONIE W POLSKIM SZKOLNICTWIE MUZYCZNYM ZARYS OSIAGNIĘĆ WARSZAWA 2009 1 PIĘĆDZIESIĄT LAT PROFESJONALNEGO KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6

Spis treści. Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2. Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 Spis treści treści Misja UMCS 1 Słowo wstępne 2 Z HISTORII UNIWERSYTETU Z historii Uniwersytetu 6 NAUKA I ROZWÓJ Potencjał badawczy 46 Perspektywy rozwoju kształcenia 50 Współpraca z zagranicą i programy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 Zielona Góra 2006 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2005/2006 Zielona Góra 2006 Materiały do publikacji

Bardziej szczegółowo

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego

1987-1990 studia wyższe magisterskie zaoczne na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy w zakresie nauczania początkowego dr Jolanta Nowak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych Instytut Nauk Społecznych Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki Budynek K, p. K213 Adres email: jolanta.nowak@byd.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne

HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE. I. Założenia programowo-organizacyjne HUMANISTYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE NAUK O POLITYCE I. Założenia programowo-organizacyjne Profil kandydata: Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia (jednolitych magisterskich i

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 38 GEOGRAFIA WE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2009/2010 Zielona Góra 2010 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo