SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Zakres prowadzonego nadzoru Zatrucia i zakażenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 8 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 8 2. Zatrucia i zakażenia"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Zakres prowadzonego nadzoru Zatrucia i zakażenia pokarmowe Choroby wieku dziecięcego Wirusowe zapalenie wątroby Gruźlica Grypa Choroby odzwierzęce Inne choroby zakaźne Ogniska epidemiczne Podsumowanie Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych Nadzór nad podmiotami wykonującymi szczepienia ochronne Analiza poszczególnych zakresów szczepień Podmioty wykonujące działalność leczniczą Zakres prowadzonego nadzoru nad podmiotami leczniczymi Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Postępowanie z odpadami Zaopatrzenie w wodę podmiotów leczniczych Dezynsekcja i deratyzacja Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zakres nadzoru sanitarnego Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia Stan sanitarny środków transportu żywności Jakość zdrowotna środków spożywczych Znakowanie środków spożywczych Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków Ocena sposobu żywienia Podsumowanie Zapobiegawczy nadzór sanitarny Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Ustępy publiczne Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej Hotele, motele, pola biwakowe, inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług... 22

3 5. Dworce i środki transportu Tereny rekreacyjne Inne obiekty użyteczności publicznej Podsumowanie Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska pracy i chemikaliami Wprowadzenie Działalność kontrolna w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Choroby zawodowe Podsumowanie Przeciwdziałanie narkomanii w obszarze środków zastępczych w 2014 r Jakość wody przeznaczonej do spożycia Zaopatrzenie ludności w wodę Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Podsumowanie Kąpieliska Pływalnie kryte, odkryte Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych Informacje ogólne Stan sanitarno-techniczny budynków Warunki do utrzymania higieny osobistej Sztuczne oświetlenie Warunki do prowadzenie zajęć wychowania fizycznego Certyfikaty na sprzęt sportowy Certyfikaty na meble szkolne Możliwość pozostawienia podręczników w szkole Nadzór nad bezpieczeństwem w zakresie kontaktów z substancjami chemicznym Organizacja pobytu uczniów w szkole oraz rozkład zajęć Mikroklimat Wypoczynek dzieci i młodzieży Podsumowanie Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Profilaktyka nadwagi i otyłości Profilaktyka palenia tytoniu Profilaktyka chorób zakaźnych Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Podsumowanie

4 WSTĘP 4

5 ODDZIAŁ LABORATORYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu Od dnia 25 października 2004 roku posiadamy Certyfikat Akredytacji Nr AB 542 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC Uzyskany Certyfikat zapewnia o bezstronności i niezależności wykonywanych badań, a wdrożony system zarządzania daje gwarancję wiarygodności i poufności wyników. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej. Wszystkie nasze działania zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług i poszerzenia ich zakresu. Oddział Laboratoryjny poddaje systematycznie swoją działalność ocenie niezależnej strony trzeciej Polskiemu Centrum Akredytacji. W trakcie oceny rozszerzamy swój zakres akredytacji o kolejne metody. Obecnie Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieluniu posiada w swoim zakresie akredytacji 87 akredytowanych oznaczeń w następujących obszarach. - woda - 44 oznaczenia akredytowane - środowisko pracy - 37 oznaczeń akredytowanych - epidemiologia - 6 oznaczeń akredytowanych Laboratoria Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego tworzą zintegrowaną merytorycznie bazę laboratoryjną, która wykonuje badania/pomiary dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa. 5

6 Akredytowane oznaczenia w zintegrowanych merytorycznie laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Łódzkiego Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieluniu wykonuje badania próbek wody i z zakresu diagnostyki klinicznej dla powiatów: wieluńskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego oraz z zakresu środowiska pracy dla powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego. Personel Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Wieluniu ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych. W 2014 r. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieluniu uczestniczył w 9 porównaniach między laboratoryjnych/badaniach biegłości uzyskując wszystkie wyniki zadowalające -78 wyników. 6

7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w nadzorowanych obiektach przeprowadzano kontrole i wizytacje, wydawano po przeprowadzonych kontrolach decyzje administracyjne: merytoryczne, opłatowe, postanowienia i wnioski o ukaranie. W Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Wieluniu wykonywano kontrolne badania nadzorowe, w tym oznaczenia chemiczne, fizyczne oraz mikrobiologiczne. Ilości liczbowe wszystkich czynności kontrolnych wykonanych w roku 2014 przedstawione są graficznie poniżej w porównaniu z rokiem Kontrole sanitarne, obiekty nadzorowane i pobrane próbki do badań przez PSSE Wieluniu w latach Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu w latach

8 Postępowanie administracyjne przeprowadzone przez PSSE w Wieluniu w latach decyzje ogółem decyzje merytoryczne decyzje opłatowe postanowienia 7 2 Postępowanie represyjne przeprowadzone przez PSSE w Wieluniu w latach Mandaty Kwota mandatów Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1. Zakres prowadzonego nadzoru W 2014 r. pracownicy Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego prowadzili nadzór epidemiologiczny i kontrolę chorób zakaźnych, dokonywali oceny i analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu wieluńskiego, zapewniali zaopatrzenie w preparaty szczepionkowe, nadzorowali wykonawstwo szczepień i wykorzystanie preparatów szczepionkowych w ramach obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych jak również prowadzili kontrole sanitarne w placówkach medycznych. Rejestracja chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych prowadzona była zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD 10) oraz definicjami chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Na tej podstawie w 2014 roku sporządzano sprawozdania dwutygodniowe, kwartalne i roczne o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach pokarmowych (MZ 56) oraz miesięczne, kwartalne i roczne raporty o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne. Prowadzono analizy porównawcze występujących chorób zakaźnych w odniesieniu do lat poprzednich. Systematycznie sprawowano nadzór nad grypą (tygodniowe meldunki na drukach MZ-55). 2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe W 2014 r. zaobserwowano wzrost (w 2013 r. -21 zachorowań, w 2014 r.-35 zachorowań ) liczby bakteryjnych zatruć i zakażeń pokarmowych, których najczęstszą przyczyną były pałeczki jelitowe Salmonella Enteritidis oraz bakterie z rodzaju Clostridium difficille (współczynnik zapadalności 45,1). Nie odnotowano zbiorowych ognisk zatrucia pokarmowego. 8

9 Zaobserwowano trzykrotny wzrost zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe (w 2013 r. -15 przypadków, w 2014 r przypadków). Wzrost ten może świadczyć o poprawiających się możliwościach diagnozowania czynników chorobotwórczych wywołujących wirusowe zakażenia jelitowe. Biegunki nadal są istotną przyczyną chorobowości u dzieci do lat 2. W większości były one spowodowane zakażeniami wirusowymi, zwłaszcza rotawirusowymi. 3. Choroby wieku dziecięcego Choroby wieku dziecięcego ( krztusiec, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna) liczba notowanych zachorowań cechuje się cykliczną zmiennością charakterystyczną dla chorób wieku dziecięcego. W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego w stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano znaczny spadek zachorowań na choroby wieku dziecięcego takie jak: różyczkę ( w 2013 r.-25 zachorowania, w 2014 r.- 9 zachorowań), ospę wietrzną ( w 2013 r zachorowań, w 2014 r.-219 zachorowań), świnkę (w 2013 r.- 9 przypadków, w 2014 r.- 3 przypadki), szkarlatynę (w 2013 r.17-przypadków, w 2014 r.-16 przypadków) Nastąpił wzrost zachorowań w stosunku do roku ubiegłego na krztusiec (w 2013 r.-1 zachorowanie, w 2014 r. - 4 zachorowania). Zachorowania na choroby wieku dziecięcego w latach Współ. zapadal Współ. zapadal Współ. zapadal. Ospa wietrzna , , ,1 Świnka 8 10,3 9 11,5 3 3,8 Różyczka 4 5, ,6 Krztusiec 4 5,1 1 1,2 4 5,1 4. Wirusowe zapalenie wątroby W 2014 roku w powiecie wieluńskim zaobserwowano nieznaczny spadek ilości zakażeń wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typ B (HBV) w stosunku do roku poprzedniego. Zarejestrowano 10 przypadków nosicielstwa wirusa wzw typ B, w tym 1 przypadek jako ostre wirusowe zapalenie wątroby. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowano 12 takich osób. Odnotowano spadek zachorowań na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (w 2013r.-6 przypadków, w 2014 r. -1 przypadek). Spadek liczby zarejestrowanych zachorowań na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B związany jest ze zmianą definicji przypadków chorób zakaźnych według, których rejestruje się dane zachorowanie. Zaobserwowano również spadek zakażeń wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typu C. Zgłoszono 9 takich przypadków, natomiast w 2013 r. zarejestrowano 15 zakażeń. Na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C podobnie jak w roku ubiegłym zachorowało 10 osób, w tym 6 osób zostało zarejestrowanych również jako nosiciele. Z uwagi na brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze szczepień ochronnych, szerzeniu się zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C można zapobiec jedynie w drodze działań nieswoistych polegających na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych wykonywania 9

10 świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów o charakterze niemedycznym, przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek. Wykres przedstawiający liczbę nosicieli wirusa typu B i C oraz zachorowania na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C w latach liczba nosieli wirusa typu B przewlekłe WZW typ B liczba nosicieli wirusa typu C przewlekłe WZW typ C 5. Gruźlica W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego zaobserwowano spadek zachorowań na gruźlicę w stosunku do roku poprzedniego. Wśród postaci klinicznych najczęściej występowała gruźlica płuc 13 zachorowań. Zarejestrowano 2 przypadki zachorowań na gruźlicę pozapłucną. W 12 przypadkach była to gruźlica potwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie. Wśród zarejestrowanych przypadków 87% stanowiły osoby po 50 roku życia. W 2013 r. odnotowano 22 przypadki zachorowań na gruźlicę płuc. W 13 przypadkach była to gruźlica potwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie. Wykresy przedstawiające Zachorowania na gruźlicę wg płci Zachorowania na gruźlicę wg w latach miejsca zamieszkania w latach

11 6. Grypa W sezonie epidemicznym 2013/2014 (tj. od roku do roku) do PSSE zgłoszono 3844 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (tj. nieco mniej zachorowań niż w sezonie poprzednim). W analogicznym okresie poprzedniego sezonu epidemicznego zarejestrowano 4371 zachorowań. Początek epidemicznego wzrostu liczby zachorowań w omawianym sezonie przypadł na okres od 1 do 7 października 2013 roku, a szczyt zachorowań wystąpił w okresie od 16 do 22 lutego 2014 roku, w którym zachorowały 304 osób. Dla porównania w sezonie 2012/2013 szczyt zachorowań przypadł na okres od 16 do 22 stycznia 2013 roku, w którym zachorowało 397osób. Powyższe dane pochodzą ze sprawozdań MZ-54-ze szczepień ochronnych oraz MZ-55 meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, które były sporządzane przez podmioty lecznicze z terenu powiatu wieluńskiego. Jako przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, rejestruje się zachorowania przebiegające pod postacią zespołów objawów klinicznych takich jak: zachorowania grypopodobne (ILI) lub ostre zakażenia górnych dróg oddechowych (ARI), zgodnie z definicjami przypadku przyjętymi dla celów nadzoru epidemiologicznego. Szczepienia przeciw grypie są jedyną i bezpieczną, o udowodnionej skuteczności, metodą profilaktyki przeciw tej chorobie oraz jej powikłaniom. Pomimo powszechnej dostępności na rynku szczepionek przeciwko grypie sezonowej, w sezonie epidemicznym 2013/2014 zaszczepiło się jedynie 1245 osób, co stanowi 1,6% populacji powiatu, w roku poprzednim zaszczepiono 1278 osób. 7. Choroby odzwierzęce W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego odnotowano 1 przypadek zachorowania na chorobę wywołaną przez hantawirusy. Zakażenia hantawirusowe to gorączki krwotoczne wywoływane przez kilkanaście serotypów hantawirusów, należących do rodziny Bunyaviridae. Rezerwuarem hantawirusów są gryzonie. Przeniesienie wirusa od gryzonia zwykle dokonuje się drogą wziewną, najczęściej poprzez inhalację skażonych wirusem aerozoli z domieszką wydalin gryzoni (kał, ślina lub mocz). Badania diagnostyczne, które zostały wykonane przez laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Rzeszowie potwierdziły zakażenie hantawirusami. Zachorowania na boreliozę utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (2013 r.-13 zachorowań, 2014 r.-14 zachorowań). 8. Inne choroby zakaźne Od 2013 roku prowadzenie rejestru i zgłaszanie podejrzeń i zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową ( kiła, rzeżączka, choroby wywołane przez chlamydie) zostało przekazane do powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych. W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego zarejestrowano 2 przypadki zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową ( w 2013 r. zarejestrowano 3 przypadki ). W 2014r. nie odnotowano zachorowań wywołanych przez meningokoki. W 2013 r. zarejestrowano 1 taki przypadek. 9. Ogniska epidemiczne W 2014 r. podobnie jak w latach ubiegłych do PSSE w Wieluniu nie odnotowano wystąpienia ogniska epidemicznego. 11

12 10. Podsumowanie Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie wieluńskim należy uznać za stabilną. Obserwowany w roku 2014 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne, podobnie jak w latach ubiegłych, miał charakter sezonowy lub był kontynuacją trendów wieloletnich obserwowanych wcześniej. Nastąpił wzrost liczby zakażeń jelitowych i zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej i wirusowej oraz wzrost zachorowań na krztusiec. W 2014 r. po raz pierwszy na terenie powiatu wieluńskiego wystąpiło zachorowanie na chorobę wywołaną przez hantawirusy, którego wcześniej nie odnotowywano. Zaobserwowano znaczny spadek zachorowań na choroby wieku dziecięcego takie jak: różyczkę, ospę wietrzną, świnkę, szkarlatynę. Zmniejszyła się liczba zachorowań na gruźlicę. Odnotowano również spadek zakażeń wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typu B i C, w stosunku do roku poprzedniego. Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych 1. Nadzór nad podmiotami wykonującymi szczepienia ochronne W roku 2014 pod nadzorem było 31 obiekty wykonujące szczepienia ochronne. Podczas kontroli nie stwierdzono opóźnień w realizacji PSO z winy świadczeniodawcy, sporadycznie występują opóźnienia z powodu przeciwwskazań lekarskich. W 2014 r. wystosowano 2 upomnienia i 2 wnioski do wojewody o egzekucję administracyjną w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Wykonawstwo szczepień ochronnych w powiecie wieluńskim utrzymywało się na wysokim poziomie. W 2014 r. chłodziarki do przechowywania szczepionek w Punktach Szczepień zostały wyposażone w całodobowy monitoring temperatury z systemem powiadamiania alarmowego w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury. 2. Analiza poszczególnych zakresów szczepień Szczepienia przeciwko gruźlicy Ogółem przeciwko gruźlicy zaszczepiono 100% dzieci urodzonych w 2014 roku. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych jednorazowe szczepienie BCG noworodki otrzymują w ciągu 24 godzin po urodzeniu. Dzieci, których nie zaszczepiono w oddziale noworodkowym w pierwszej dobie życia były zaszczepione w terminie późniejszym. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Pierwszą dawką szczepionki przeciwko WZW typu B szczepione są dzieci w pierwszej dobie życia, następnie szczepienia są kontynuowane wg cyklu 0,1,6 miesięcy. W 2014 roku odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w pierwszym roku życia wynosił 89.2%,pozostałe dzieci będą zaszczepione w późniejszym terminie, gdyż nie osiągnęły odpowiedniego wieku do wykonania w/w szczepienia. Dzieci z rocznika 2013 i pozostałych roczników zostały w poprzednich latach objęte obowiązkowym szczepieniem p/ WZW. Szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi W 1 roku życia dzieci otrzymują trzy dawki szczepionki DTP w ramach szczepienia pierwotnego, zaś w 2 roku życia jedną dawkę szczepienia uzupełniającego. Dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia szczepionką DTP otrzymują szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającą acelularny komponent krztuśca (DTaP) lub szczepionkę DT. Dzieci w 6 roku życia otrzymują dawkę przypominającą szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającą acelularny komponent krztuśca DTaP. Szczepienia przeciwko błonicy 12

13 i tężcowi (szczepionką Td) są wykonywane w 14 i 19 roku życia. Szczepienie pierwotne szczepionką DTP wykonano u 61,3% dzieci urodzonych w 2014 roku, pełen cykl szczepienia otrzymają zgodnie z kalendarzem szczepień w 2 r.ż. Natomiast 98,2% dzieci urodzonych w 2013 roku zaszczepiono pierwotną lub uzupełniającą dawką szczepionki. Szczepionką acelularną przeciwko krztuścowi zaszczepiono 85,3% dzieci w 6 roku życia, jest to mniej niż w roku Przeciwko błonicy i tężcowi zaszczepiono 87,1% dzieci w 14 roku życia i 80,5% młodzieży w 19 roku życia. Szczepienia przeciwko poliomyelitis Szczepienia przeciwko poliomyelitis obejmują dwie dawki szczepienia pierwotnego w 1 roku życia i dawkę uzupełniającą w 2 roku życia. W 2014 roku szczepieniami przeciwko poliomyelitis objęto 61% dzieci w 1 roku życia. W 2 roku życia zaszczepiono 98,2% dzieci (szczepienie pierwotne lub dawka uzupełniająca). Były to wartości zbliżone do lat ubiegłych. Dawką przypominającą w 6 roku życia zaszczepiono 85,3% dzieci, czyli tyle samo co w roku poprzednim. Szczepienia przeciwko odrze oraz odrze, śwince i różyczce Pierwsza dawka szczepienia przeciwko odrze śwince i różyczce jest podawana dzieciom w miesiącu życia. Szczepionką potrójną zaszczepiono 80,8% dzieci w 2 roku życia, zaszczepiono w 99,1%. Drugo dawka szczepionki podawana jest w 10 r. ż. W 2014 r. zaszczepiono 85% dzieci. Szczepienia przeciwko Haemophilus Influenzae typu B Pełen cykl szczepień przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu B rozpoczęty u dzieci w 2 miesiącu życia, powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podanych w 1 roku życia oraz dawki uzupełniającej podanej w 2 roku życia. Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki w cyklu szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania drugiej dawki. Dzieciom powyżej 1 roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki. Szczepienia pierwotne przeciwko Haemophilus influenzae typu B wykonano u 61,3% dzieci urodzonych w 2014 roku., czyli więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast 98,2% dzieci urodzonych w 2013 roku zaszczepiono pierwotną lub uzupełniającą dawką szczepionki. Szczepienia dzieci i młodzieży w powiecie wieluńskim w 2013 i 2014 roku - dane procentowe Szczepienia do 2 roku życia i opóźnione do 3 roku życia Szczepienia dzieci Starszych i młodzieży Szczepienie Wiek Gruźlica I dawka rok życia 93,6 89,2 WZW B 2 rok życia rok życia Błonica, tężec krztusiec Polio Haemophilus influenzae Odra, świnka różyczka Błonica, tężec 1rok życia 58,6 61,3 2 rok życia 99,9 98,2 3 rok życia 99,9 99,7 1rok życia 58,6 61,3 2 rok życia 99,9 98,2 3 rok życia 99,9 99,7 1rok życia 58,7 61,3 2 rok życia ,2 2 rok życia 84,8 80,8 3 rok życia ,1 6 rok życia 87,1 85,3 14 rok życia 95,1 87,1 19 rok życia 91,6 80,5 Polio 6 rok życia 87,1 94,8 Krztusiec 6 rok życia 87,1 85,3 Odra, świnka, różyczka 10 rok życia 89 85,0 13

14 Podmioty wykonujące działalność leczniczą 1. Zakres prowadzonego nadzoru nad podmiotami leczniczymi W okresie sprawozdawczym nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą pełniły sekcje: Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego (SNEp), Sekcja Higieny Środowiska w zakresie higieny komunalnej (SHŚr-HK), Sekcja Higieny Środowiska w zakresie higieny pracy (SHŚr-HP), Na terenie powiatu wieluńskiego działają 143 (stan na r.) podmioty wykonujące działalność leczniczą tj.: 50 podmioty lecznicze; 47 praktyk zawodowych w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; 34 praktyki zawodowe w formie indywidualnych praktyk lekarzy dentystów; 1 praktyka zawodowa w formie grupowej praktyki lekarzy dentystów; 9 praktyk zawodowych w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów; 1 praktyki zawodowe w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej; 1 praktyka zawodowa w formie indywidualnej praktyki położnej; Wszystkie placówki są nadzorowane, przeprowadzono w nich 135 kontroli w tym 95 przez Sekcję Nadzoru Epidemiologicznego, 39 przez Sekcję Higieny Środowiska w zakresie higieny komunalnej oraz 1 kontrolę przez Sekcję Higieny Środowiska w zakresie higieny pracy. Wydano 14 decyzji merytorycznych opiniujących spełnienie wymagań sanitarnych dla danego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w danej placówce. Karania mandatowego nie zastosowano. Nadzór bieżący w zakresie epidemiologii obejmował ocenę stanu sanitarno higienicznego: utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach i ich funkcjonalność, nadzór nad poprawną dezynfekcją, sterylizacją, postępowanie z brudną i czystą bielizną oraz sposób gromadzenia i usuwania odpadów medycznych. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podmiotów leczniczych została dokonana w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 217). Podmioty lecznicze, które nie spełniają wymagań rozporządzenia, a przygotowały programy dostosowawcze, powinny dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia do dnia 31 grudnia 2016 roku. Placówki, które posiadają opracowane i zatwierdzone programy dostosowawcze stopniowo je realizują. Podmioty lecznicze najczęściej nie spełniają wymogów z powodu niedostosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Na 50 podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjną działalność skontrolowano 48. Tylko w jednym obiekcie stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu. Świadczyło to o niewłaściwym myciu i dezynfekcji sprzętu medycznego czyli niewłaściwym postępowaniu ze sprzętem wielokrotnego użytku. Wydane zalecenia wykonano w trybie niezwłocznym, ponowna kontrola obiektu nieprawidłowości nie wykazała. Do podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne należą: przychodnie, poradnie, medyczne laboratoria diagnostyczne, zakłady rehabilitacji leczniczej, 14

15 Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową Na 97 praktyk zawodowych skontrolowano 46. W kontrolowanych praktykach stan higieniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń. Do praktyk zawodowych należą: praktyki zawodowe w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; praktyki zawodowe w formie indywidualnych praktyk lekarzy dentystów; praktyki zawodowe w formie grupowej praktyki lekarzy dentystów; praktyki zawodowe w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów; praktyki zawodowe w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położnej. Krótka charakterystyka stanu technicznego, wyposażenia obiektów i utrzymania czystości Ogólny stan techniczny podmiotów leczniczych na terenie powiatu wieluńskiego jest dobry. W obiektach prowadzono bieżące pracy remontowe polegające głównie na usuwaniu bieżących uchybień stanu technicznego oraz przygotowywano pomieszczenia do zmienionego zakresu i rodzaju prowadzonej działalności. Jednostki przeprowadzały w różnych zakresach prace remontowe oraz doposażały się w nowy sprzęt i meble co pozytywnie wpłynęło na stan techniczny i funkcjonalny obiektów, a także na poprawę warunków sanitarnohigienicznych. Zastosowane udogodnienia dla pacjentów poprawiają jakość udzielanych świadczeń. W większości placówek czystość i porządek podczas kontroli był zachowany. Utrzymaniem czystości zajmuje się personel obiektów. Dezynfekcja W okresie sprawozdawczym placówki służby zdrowia posiadały i stosowały zgodnie z zaleceniami producentów odpowiednie środki dezynfekcyjne. Przestrzegano zaleceń producenta dotyczących przechowywania stężonych środków dezynfekcyjnych oraz przygotowywania ich roztworów roboczych, doborów preparatów dezynfekcyjnych i stosowania pojemników na roztwory użytkowe oraz ich oznakowania. Roztwory dezynfekcyjne przygotowywane były prawidłowo i we właściwych stężeniach. Do dezynfekcji stosowano wyłącznie preparaty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu. Zarówno dobór preparatów, jak i parametry dezynfekcji (uwzględniające spektrum, czas działania oraz odpowiednie stężenie) podczas kontroli nie budziły zastrzeżeń. Zaobserwowano również zwiększenie asortymentu dostępnych środków dezynfekcyjnych. Sterylizacja W lecznictwie otwartym jest 42 autoklawów do sterylizacji na parę wodną pod ciśnieniem oraz 3 aparaty na suche, gorące powietrze. Skuteczność sterylizacji jest systematycznie monitorowana przez użytkowników urządzeń w ramach kontroli prowadzonej za pomocą testów, wskaźników biologicznych, chemicznych i fizycznych. W jednym przypadku stwierdzono nieskuteczność sterylizacji. Autoklaw został poddany przeglądowi technicznemu i próbie naprawy. Czynności te nie przyniosły efektu, autoklaw został wyłączony z dalszej eksploatacji. Pozostałe badania testów biologicznych wykazały skuteczną sterylizację. Ocena procesów sterylizacji jest właściwa. Placówki udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w większości posiadają stanowiska sterylizacji gabinetowej. Podczas kontroli zwracano uwagę na przygotowanie sprzętu i materiału do sterylizacji, pakowanie oraz sposób przechowywania sterylnego sprzętu i materiału oraz przestrzeganie terminów ważności. W placówkach stosowany jest również sprzęt jednorazowego użycia, który nie podlega sterylizacji. Aparaty do sterylizacji na suche gorące powietrze wykorzystywane są w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Wieluniu w ilości niezmiennej w stosunku do roku poprzedniego 3 sztuki. 15

16 Pralnictwo Skontrolowane obiekty lecznictwa ambulatoryjnego stosowały bieliznę jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Placówki objęte nadzorem sanitarnym posiadały opracowane i wdrożone procedury postępowania z czystą i brudną bielizną. Bielizna czysta przechowywana jest w szafkach przeznaczonych na ten cel. Bielizna brudna gromadzona jest w zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. Bielizna jednorazowego użycia skażona materiałem biologicznym jest traktowana jako odpad medyczny niebezpieczny, natomiast nieskażona jako odpad komunalny. We wszystkich tych placówkach zachowana jest segregacja bielizny czystej i brudnej oraz rozdział odzieży ochronnej od osobistej. Bielizna z podmiotów leczniczych prana jest w pralniach znajdujących się na ich terenie bądź w wyspecjalizowanych zakładach pralniczych. 3. Postępowanie z odpadami Ścieki bytowe z podmiotów wykonujących działalność leczniczą w miejscowościach, w których są oczyszczalnie ścieków odprowadzane są do sieci kanalizacyjnych. Natomiast zakłady, gdzie brak jest oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, ścieki bytowe gromadzą w bezodpływowych lokalnych szambach, które są opróżniane przez zarejestrowane, specjalistyczne firmy. Na wywóz do oczyszczalni ścieków zawarte są umowy. Odpady komunalne gromadzone są w zamykanych koszach, które wykładane są workami foliowymi. Następnie wynoszone do metalowych pojemników, kontenerów, bądź murowanych śmietników. Odpady te wywożone są środkami transportu przystosowanymi do ich przewozu przez wyspecjalizowane firmy na składowiska odpadów, z którymi zawarte są umowy. Odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia są selektywnie zbierane w miejscach ich powstawania. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych pojemnikach odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników wielokrotnego użycia wyłożonych workiem jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego. Wszystkie obiekty posiadają miejsca magazynowania odpadów. Magazynowane w temperaturze poniżej 10 C, czas magazynowania nie dłużej niż 30 dni. Sposób gromadzenia odpadów jest uregulowany formalnie. Placówki posiadają wydane zezwolenia na wytwarzanie odpadów zatwierdzone programy gospodarki odpadami, bądź złożoną informację o ilości wytwarzanych odpadów medycznych niebezpiecznych. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi medycznymi na nadzorowanym terenie jest prawidłowy. 4. Zaopatrzenie w wodę podmiotów leczniczych Wszystkie podmioty lecznicze zaopatrywane są w wodę z sieciowych wodociągów. W obiektach zapewniona jest dostateczna ilość wody bieżącej zimnej i ciepłej podgrzewanej przez lokalne kotłownie, bojlery, termy, bądź przepływowe podgrzewacze elektryczne. Zakłady te nie posiadają żadnych awaryjnych źródeł wody. 5. Dezynsekcja i deratyzacja Akcje deratyzacyjne przeprowadzane były indywidualnie W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono obecności insektów i gryzoni. 16

17 Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2014 organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmował nadzorem 826 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku. W nadzorowanych zakładach przeprowadzono 716 kontroli sanitarnych, w tym 71 kontroli interwencyjnych. Wydano 80 decyzji merytorycznych oraz 57 decyzji płatniczych. W jednym przypadku wydano decyzję przerwania działalności zakładu z uwagi na zły stan sanitarno-techniczny. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 21 mandatami, na łączną kwotę 4800 zł. Ponadto skierowano 1 wniosek o nałożenie kary pieniężnej do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. Zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności spoczywa na przedsiębiorstwach branży spożywczej. W ramach granicznej kontroli sanitarnej w 2014 roku przeprowadzono 38 kontroli, podczas których dokonano oceny 165 partii środków spożywczych. Na podstawie kontroli dokumentacji, oględzin masy towarowej oraz badań organoleptycznych wydano 165 świadectw dla żywności spełniającej wymagania i dopuszczonej do obrotu. W związku z czynnościami kontrolnymi w ramach kontroli granicznej wydano 36 decyzji płatniczych. 2. Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia Stan sanitarny i techniczny obiektów żywności i żywienia systematycznie poprawia się dzięki coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących przepisów, wdrożeniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP. Wszystkie znajdujące się pod nadzorem PPIS zakłady posiadają opracowane i wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), w ramach których prowadzono kontrole wewnętrzne. Większość z tych zakładów posiada również opracowane i wdrożone procedury kontroli wewnętrznej opartej na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.(HACCP) Podczas prowadzonych kontroli urzędowych szczególną uwagę zwracano na właściwą jakość surowców, wyrobów gotowych, prawidłowość przechowywania żywności w tym łatwo psującej się, prawidłowość procesów technologicznych, właściwy stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń, właściwe oznakowanie środków spożywczych w tym oznakowanie suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, funkcjonowanie systemu traceability (skąd otrzymano, dokąd przesłano - śledzenie drogi środka spożywczego), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz funkcjonowanie systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). 3. Stan sanitarny środków transportu żywności Stan sanitarny środków transportu uległ znacznej poprawie. Zakłady produkujące żywność posiadają na ogół własne środki transportu, które spełniają wymagania higieniczno-sanitarne do przewozu żywności. Większość obiektów obrotu żywnością dysponuje dobrymi technicznie i przeznaczonymi wyłącznie do przewozu środków spożywczych środkami transportu. Niektóre zakłady korzystają z usług specjalistycznych firm transportowych. 17

18 4. Jakość zdrowotna środków spożywczych W roku 2014r. przeprowadzono badania laboratoryjne środków spożywczych produkowanych w nadzorowanych zakładach oraz znajdujących się w obrocie w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu. Podstawą podejmowanych działań w tym zakresie był Plan pobierania próbek badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu na 2014r, wskazujący liczbę i kierunki badań żywności. Ogółem zbadano 190 próbek środków spożywczych, z których 0,52 % nie spełniało wymagań jakości zdrowotnej ( w ,27%). W porównaniu do roku ubiegłego, w 2014 roku jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie powiatu uległa poprawie. Nastąpiła poprawa jakości żywności w grupach: wyroby ciastkarskie, mleko i przetwory mleczne, w tym lody oraz mięso i przetwory mięsne. Analizując jakość zdrowotną środków spożywczych w 2014r. należy stwierdzić, iż zanieczyszczenia chemiczne, utrzymują się na podobnym, niskim poziomie. Natomiast zanieczyszczeń mikrobiologicznych i nieprawidłowych cech organoleptycznych w badanych środkach spożywczych nie stwierdzono Znakowanie środków spożywczych Próbki pobierane do badań oceniane są m.in. w kierunku zgodności znakowania z obowiązującymi przepisami. W 2014r. ocenionych było 107 próbek środków spożywczych, które odpowiadały aktualnym przepisom dotyczącym znakowania środków spożywczych. W jednym przypadku skierowano wniosek o nałożenie kary pieniężnej do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi za wprowadzanie do obrotu nieprawidłowo oznakowanego środka spożywczego Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów W 2014 roku podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono nadzór nad obrotem grzybami i przetworami grzybowymi w sklepach spożywczych, warzywniczych, hurtowniach, w zakładzie suszenia i konfekcjonowania grzybów oraz nad targowiskową sprzedażą grzybów świeżych. Obrót grzybami i przetworami grzybowymi prowadzony był prawidłowo. W czasie pełnienia nadzoru zwracano uwagę, czy oferowane do sprzedaży grzyby posiadały ważne atesty i były prawidłowo oznakowane. Pod względem wykorzystywania grzybów, szczególnie dziko rosnących kontrolowano także zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego. W roku 2014 nie odnotowano przypadków zatruć grzybami. W ramach działań profilaktycznych grzyboznawca zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu udzielał porad w zakresie przynależności gatunkowej grzybów System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF W 2014r. Sekcja NSŻŻ, otrzymując powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku, zgodnie z procedurą funkcjonowania Systemu RASFF, podejmowała działania zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Powiadomienia dotyczyły produktów niebezpiecznych pochodzących z Polski lub dystrybuowanych do kraju. W miejscach dystrybucji zakwestionowanych produktów w systemie RASFF przeprowadzano działania kontrolne w celu ustalenia czy produkty niebezpieczne znajdują się w obrocie handlowym. W przypadku stwierdzenia w obrocie zakwestionowanych produktów podejmowano działania zgodnie z ustawowymi kompetencjami. W magazynach hurtowych prowadzących dalszą dystrybucję zakwestionowanych 18

19 produktów ustalano listy odbiorców niebezpiecznych środków spożywczych i sprawdzano czy przedmiotowe produkty znajdują się w obrocie w obiektach wskazanych przez przedsiębiorców. W podziale zagrożeń na zagrożenia chemiczne, mikrobiologiczne i fizyczne, do najczęściej występujących rodzajów zagrożeń zgłaszanych do systemu RASFF w 2014 r. należały chemiczne zanieczyszczenia żywności. 5. Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami obejmuje zarówno sanitarno-higieniczne warunki produkcji, jak i bezpieczeństwo zdrowotne tych produktów. W 2014 roku przebadane laboratoryjnie próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbki kosmetyków spełniały obowiązujące wymagania jakości zdrowotnej. 6. Ocena sposobu żywienia Żywienie zbiorowe zamknięte jest szczególnie istotnym elementem podstawowej formy wyżywienia dla określonych środowisk (pacjentów szpitali, dzieci w szkołach i przedszkolach, pensjonariuszy domów dla ludzi starszych, itp.). Warunki produkcji i obrotu regulują obowiązujące przepisy prawa żywnościowego. Zasady racjonalnego żywienia oraz zalecane racje pokarmowe dla różnych grup ludności opracowują jednostki badawczo-rozwojowe podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym głównie Instytut Żywności i Żywienia. Przy planowaniu i realizacji żywienia zbiorowego wskazane jest posługiwanie się modelowymi racjami pokarmowymi, w których podane są ilości poszczególnych grup produktów spożywczych. Obecnie mają one formę zaleceń oraz spełniają rolę edukacyjną. W zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego dokonywano ocen sposobu żywienia. Ponieważ nie ma przepisów narzucających obowiązkowe normy żywieniowe organy PIS nie mają podstaw prawnych do egzekwowania prawidłowego żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym m.in. w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, domach opieki społecznej itp. W przypadku stwierdzanych nieprawidłowości przesyłano pisma przedsiębiorcom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności i jakość żywienia oraz do wiadomości jednostkom nadrzędnym i dyrektorom obiektów. W pismach ujęte były zalecenia w celu wyeliminowania nieprawidłowości i poprawy sposobu żywienia. W niektórych obiektach żywienie prowadzone jest w systemie cateringowym. Liczba obiektów korzystających z usług cateringowych w 2014roku jest na podobnym poziomie jak w roku Z usług tych korzystają głównie stołówki przedszkolne zlokalizowane na terenie miasta Wielunia. Najczęściej stwierdzonymi uchybieniami w zakresie sporządzania jadłospisów w 2014r. były: zbyt niska podaż mleka i produktów mlecznych co powoduje niedobory wapnia; zbyt niskie spożycie warzyw i owoców z witaminą C oraz z karotenem nadmierne spożycie sodu; zbyt duży udział w posiłkach cukru i słodyczy, zbyt duże spożycie tłuszczu. 7. Podsumowanie Stan sanitarno-techniczny ogółu nadzorowanych obiektów ulega systematycznej poprawie. Poprawa ta osiągana jest m.in. poprzez modernizację zakładów, wprowadzanie systemów jakości oraz dzięki większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz wdrożeniu i stosowaniu dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP. Nastąpiła również poprawa jakości żywności m.in. w grupach: wyroby ciastkarskie, mleko i przetwory mleczne, w tym lody oraz mięso i jego przetwory. W celu zapewnienia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności w dalszym ciągu konieczny jest nadzór nad tymi obiektami, a w szczególności 19

20 w zakresie: poprawy funkcjonalności i stanu technicznego obiektów; wdrażania i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej GHP/GMP i HACCP; identyfikowalności surowców i produktów; przestrzegania zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu; stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji; zachowania higieny osobistej personelu oraz właściwych warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, sprzętu i urządzeń; prawidłowego znakowania żywności; prawidłowego stosowania substancji dodatkowych do produkowanej żywności. Zapobiegawczy nadzór sanitarny Zapobiegawczy nadzór sanitarny sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony zdrowia publicznego, w szczególności poprzez: opiniowanie lub uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie higienicznym i zdrowotnym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani gminy, opiniowania, w ramach oceny oddziaływania na środowisko w zakresie higienicznym i zdrowotnym przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uzgadnianie w zakresie higienicznym i zdrowotnym dokumentacji projektowych inwestycji, zajmowanie stanowisk w sprawie obiektów budowlanych przekazywanych do użytkowania, Stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zajmowane są wyłącznie na wniosek zainteresowanych podmiotów lub w związku z wystąpieniami organów prowadzących postępowanie dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ocena projektowanych rozwiązań koncentruje się w szczególności na ocenie ryzyka narażenia zdrowia ludzi w miejscach zamieszkania i pobytu na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz na czynniki szkodliwe lub uciążliwe. W 2014 roku działania podejmowane w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego koncentrowały się na konieczności zapewnienia zdrowych warunków życia ludzi w miejscach zamieszkania oraz w innych miejscach pobytu ludzi i skierowane były w szczególności na: właściwe usytuowanie obszarów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową w stosunku do obszarów przemysłowych i tras komunikacyjnych, zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej, w tym zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz odprowadzenia ścieków, prawidłowe usuwanie, gromadzenie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym niebezpiecznych odpadów medycznych, zabezpieczenie ludzi przed uciążliwością związaną z hałasem, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych planowanych inwestycji, eliminację lub ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w celu zapewnienia wymaganej jakości powietrza w na terenach zamieszkania i pobytu ludzi, 20

21 zagwarantowanie odpowiednich w zakresie higienicznym i zdrowotnym w budynkach, odpowiednio do funkcji pomieszczeń, w szczególności poprzez zapewnienie w nich odpowiedniej wysokości, kubatury, prawidłowej wymiany powietrza, temperatury, wilgotności a także poprzez zastosowanie bezpiecznych dla zdrowia materiałów budowlanych, zapewnienie pracownikom odpowiednich pod względem higienicznym i zdrowotnym warunków pracy, biorąc pod uwagę m.in. dopuszczalne wartości stężeń i natężeń chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz szkodliwych czynników biologicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu zajmował także stanowisko w formie opinii dotyczących spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz lokal apteki ogólnodostępnej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Ogółem liczba zajętych stanowisk w 2014 roku -158, w tym: I. W ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: wydano: 1. opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ogółem opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w których określono zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 3. opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko II. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 1. uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji) 2. wydano opinie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą (na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji) 3. wydano opinie o projekcie studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą (na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji) III. W ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych 1. zajęto stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przeprowadzono kontrole w trakcie budowy 2 IV. Wydano opinie o pomieszczeniach apteki ogólnodostępnej na podstawie (przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne o pomieszczeniach apteki ogólnodostępnej) 1 III. W ramach kompetencji wynikających z art. 3 Ustawy o PIS Inne załatwione sprawy w formie pisma o uzupełnienie lub pisma informującego 48 21

22 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Stan sanitarno - higieniczny i techniczny poszczególnych grup obiektów poprawia się, nie tylko dzięki systematycznym kontrolom, ale również coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań. Kontrole stanu sanitarnego w 2014 roku przeprowadzono w 265 obiektach użyteczności publicznej spośród 374 ujętych w ewidencji. Kontrole objęły: 1. Ustępy publiczne Skontrolowano 2 ustępy publiczne, stan sanitarno - techniczny nie budził zastrzeżeń. W miesiącu sierpniu Szalet Dworca PKS-u zyskał nowe pomieszczenia, urządzenia i elementy wyposażenia w budynku nowego dworca. Ponadto został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej Nadzorem objęte są: 4 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 1 Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Tacy Sami. Obiekty w roku sprawozdawczym nie były kontrolowane. 3. Hotele, motele, pola biwakowe, inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie Skontrolowano 4 hotele i 3 motele, obiekty te posiadają kategoryzację oraz 3 zajazdy i 4 obiekty z pokojami gościnnymi. Każdy z tych obiektów posiada swoistą stylizację. Dysponują estetycznymi pokojami z zespołami higieniczno - sanitarnymi, które wyposażone są w wentylację mechaniczną. Każdy z tych obiektów posiada ciepłą i zimną wodę odpowiedniej jakości, zapewnioną prawidłową gospodarkę opadami komunalnymi i ściekami. Postępowanie z bielizną czystą i brudną nie budziła zastrzeżeń. Właściciele tych obiektów posiadają opracowane i wdrożone procedury kontrolne ciepłej wody oraz stanu instalacji. Systemy ich są pod kontrolą. Stan sanitarno - techniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń oprócz 1 hotelu, gdzie za zaniedbania higieniczno-sanitarne został nałożony mandat karny w wysokości 300 złotych. W tej grupie obiektów są również ośrodki wczasowe, które dysponują niewielką bazą wczasowo-turystyczną, posiadamy ich tylko 7, oraz 9 gospodarstw agroturystycznych. Jest to działalność sezonowa. W obiektach tych właściciele przeprowadzają naprawy i remonty przed rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego. Stan sanitarnotechniczny nie budził zastrzeżeń. Skontrolowano 1 pole biwakowe, które zlokalizowane jest na terenie przyrzecznym rzeki Warty. Wydzielone jest miejsce do plażowania oraz zapewniony jest zespół higieniczno-sanitarny (ubikacje, natryski, umywalki). Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. 4. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług Posiadamy 127 takich zakładów i wszystkie zostały skontrolowane, natomiast brak jest zakładów tatuażu. Są to nowoczesne i estetyczne obiekty. Wyposażone w nowoczesny sprzęt. Narzędzia używane w czasie świadczenia usług, naruszające lub mogące naruszać ciągłość tkanek oraz przedmioty nienaruszające ciągłości tkanek, mające kontakt ze skórą traktowane są ze szczególną uwagą, aby nie doszło do zagrożenia epidemiologicznego. Większość zakładów posiada zawarte umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na wykonywanie sterylizacji parowej. Nieliczne z nich wyposażone są we własne autoklawy. Właściciele tych urządzeń zobowiązani są do kontroli procesów sterylizacji. Wszystkie obiekty posiadają procedurę zapewniającą 22

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2017 Część I Nazwa placówki Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2017 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2016 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Bytom 2011 1 Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za 2010 rok, który był

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016

DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2016 Część I Nazwa placówki:. Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2016 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2015 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP..4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 7 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 7 2. Zatrucia i zakażenia

SPIS TREŚCI WSTĘP..4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 7 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 7 2. Zatrucia i zakażenia SPIS TREŚCI WSTĘP..4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 7 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 7 2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe... 8 3. Choroby wieku dziecięcego... 8 4. Wirusowe

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chojnicach 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach, zwana w dalszej części Stacją,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Zawierciu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zawierciu, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie. Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w roku 2014 Głubczyce luty 2015 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Głubczycach Spis

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytomia za rok 2014

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytomia za rok 2014 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bytomia za rok 2014 Bytom 2015 Zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 Nr 212 poz. 1263

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO W 2014 ROKU

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŁĘCZYCY 99 100 Łęczyca, ul. A. Mickiewicza 18, OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŁĘCZYCKIEGO W 2014 ROKU ŁĘCZYCA LUTY, 2015 R. SPIS TREŚCI WSTĘP I. Ocena sytuacji

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU BRZESKIEGO 2013 1 Spis treści: Wstęp 3 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 8 II. Stan sanitarny

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 rok

Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 rok POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W ZAWIERCIU Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 rok ZAWIERCIE, LUTY 2012 r. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Zawierciu

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w powiecie brzozowskim w okresie 1.01.- 31.10. 2008r. Warunki zdrowotne środowiska Na terenie powiatu 9 wodociągów jest objętych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY AKREDYTACYJNE A BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE mgr Katarzyna Konrad Paprotnia, 26 maja 2011 r. Idea akredytacji placówek służby zdrowia powstała w USA w 1898 roku, jako odpowiedź na niską jakość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 213 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego powiatu tarnogórskiego, miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie za rok 2013

Ocena stanu sanitarnego powiatu tarnogórskiego, miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie za rok 2013 Ocena stanu sanitarnego powiatu tarnogórskiego, miasta Bytomia, miasta Piekary Śląskie za rok 2013 Bytom 2014 1 Spis treści: Wstęp. 4 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 7 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Hotel Lidia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Darłowie przy ul. Dorszowej 3. Kontrolę przeprowadziły

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo