SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Zakres prowadzonego nadzoru Zatrucia i zakażenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych... 8 1. Zakres prowadzonego nadzoru... 8 2. Zatrucia i zakażenia"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych Zakres prowadzonego nadzoru Zatrucia i zakażenia pokarmowe Choroby wieku dziecięcego Wirusowe zapalenie wątroby Gruźlica Grypa Choroby odzwierzęce Inne choroby zakaźne Ogniska epidemiczne Podsumowanie Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych Nadzór nad podmiotami wykonującymi szczepienia ochronne Analiza poszczególnych zakresów szczepień Podmioty wykonujące działalność leczniczą Zakres prowadzonego nadzoru nad podmiotami leczniczymi Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Postępowanie z odpadami Zaopatrzenie w wodę podmiotów leczniczych Dezynsekcja i deratyzacja Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zakres nadzoru sanitarnego Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia Stan sanitarny środków transportu żywności Jakość zdrowotna środków spożywczych Znakowanie środków spożywczych Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków Ocena sposobu żywienia Podsumowanie Zapobiegawczy nadzór sanitarny Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Ustępy publiczne Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej Hotele, motele, pola biwakowe, inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług... 22

3 5. Dworce i środki transportu Tereny rekreacyjne Inne obiekty użyteczności publicznej Podsumowanie Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska pracy i chemikaliami Wprowadzenie Działalność kontrolna w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Choroby zawodowe Podsumowanie Przeciwdziałanie narkomanii w obszarze środków zastępczych w 2014 r Jakość wody przeznaczonej do spożycia Zaopatrzenie ludności w wodę Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Podsumowanie Kąpieliska Pływalnie kryte, odkryte Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych Informacje ogólne Stan sanitarno-techniczny budynków Warunki do utrzymania higieny osobistej Sztuczne oświetlenie Warunki do prowadzenie zajęć wychowania fizycznego Certyfikaty na sprzęt sportowy Certyfikaty na meble szkolne Możliwość pozostawienia podręczników w szkole Nadzór nad bezpieczeństwem w zakresie kontaktów z substancjami chemicznym Organizacja pobytu uczniów w szkole oraz rozkład zajęć Mikroklimat Wypoczynek dzieci i młodzieży Podsumowanie Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Profilaktyka nadwagi i otyłości Profilaktyka palenia tytoniu Profilaktyka chorób zakaźnych Profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych Podsumowanie

4 WSTĘP 4

5 ODDZIAŁ LABORATORYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu Od dnia 25 października 2004 roku posiadamy Certyfikat Akredytacji Nr AB 542 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC Uzyskany Certyfikat zapewnia o bezstronności i niezależności wykonywanych badań, a wdrożony system zarządzania daje gwarancję wiarygodności i poufności wyników. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej. Wszystkie nasze działania zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług i poszerzenia ich zakresu. Oddział Laboratoryjny poddaje systematycznie swoją działalność ocenie niezależnej strony trzeciej Polskiemu Centrum Akredytacji. W trakcie oceny rozszerzamy swój zakres akredytacji o kolejne metody. Obecnie Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieluniu posiada w swoim zakresie akredytacji 87 akredytowanych oznaczeń w następujących obszarach. - woda - 44 oznaczenia akredytowane - środowisko pracy - 37 oznaczeń akredytowanych - epidemiologia - 6 oznaczeń akredytowanych Laboratoria Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego tworzą zintegrowaną merytorycznie bazę laboratoryjną, która wykonuje badania/pomiary dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa. 5

6 Akredytowane oznaczenia w zintegrowanych merytorycznie laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. Łódzkiego Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieluniu wykonuje badania próbek wody i z zakresu diagnostyki klinicznej dla powiatów: wieluńskiego, bełchatowskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego oraz z zakresu środowiska pracy dla powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego. Personel Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Wieluniu ciągle podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i studiach podyplomowych. W 2014 r. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wieluniu uczestniczył w 9 porównaniach między laboratoryjnych/badaniach biegłości uzyskując wszystkie wyniki zadowalające -78 wyników. 6

7 W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w nadzorowanych obiektach przeprowadzano kontrole i wizytacje, wydawano po przeprowadzonych kontrolach decyzje administracyjne: merytoryczne, opłatowe, postanowienia i wnioski o ukaranie. W Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Wieluniu wykonywano kontrolne badania nadzorowe, w tym oznaczenia chemiczne, fizyczne oraz mikrobiologiczne. Ilości liczbowe wszystkich czynności kontrolnych wykonanych w roku 2014 przedstawione są graficznie poniżej w porównaniu z rokiem Kontrole sanitarne, obiekty nadzorowane i pobrane próbki do badań przez PSSE Wieluniu w latach Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu w latach

8 Postępowanie administracyjne przeprowadzone przez PSSE w Wieluniu w latach decyzje ogółem decyzje merytoryczne decyzje opłatowe postanowienia 7 2 Postępowanie represyjne przeprowadzone przez PSSE w Wieluniu w latach Mandaty Kwota mandatów Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 1. Zakres prowadzonego nadzoru W 2014 r. pracownicy Sekcji Nadzoru Epidemiologicznego prowadzili nadzór epidemiologiczny i kontrolę chorób zakaźnych, dokonywali oceny i analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu wieluńskiego, zapewniali zaopatrzenie w preparaty szczepionkowe, nadzorowali wykonawstwo szczepień i wykorzystanie preparatów szczepionkowych w ramach obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych jak również prowadzili kontrole sanitarne w placówkach medycznych. Rejestracja chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych prowadzona była zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD 10) oraz definicjami chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. Na tej podstawie w 2014 roku sporządzano sprawozdania dwutygodniowe, kwartalne i roczne o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach pokarmowych (MZ 56) oraz miesięczne, kwartalne i roczne raporty o zachorowaniach oraz podejrzeniach zachorowań na niektóre choroby zakaźne. Prowadzono analizy porównawcze występujących chorób zakaźnych w odniesieniu do lat poprzednich. Systematycznie sprawowano nadzór nad grypą (tygodniowe meldunki na drukach MZ-55). 2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe W 2014 r. zaobserwowano wzrost (w 2013 r. -21 zachorowań, w 2014 r.-35 zachorowań ) liczby bakteryjnych zatruć i zakażeń pokarmowych, których najczęstszą przyczyną były pałeczki jelitowe Salmonella Enteritidis oraz bakterie z rodzaju Clostridium difficille (współczynnik zapadalności 45,1). Nie odnotowano zbiorowych ognisk zatrucia pokarmowego. 8

9 Zaobserwowano trzykrotny wzrost zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe (w 2013 r. -15 przypadków, w 2014 r przypadków). Wzrost ten może świadczyć o poprawiających się możliwościach diagnozowania czynników chorobotwórczych wywołujących wirusowe zakażenia jelitowe. Biegunki nadal są istotną przyczyną chorobowości u dzieci do lat 2. W większości były one spowodowane zakażeniami wirusowymi, zwłaszcza rotawirusowymi. 3. Choroby wieku dziecięcego Choroby wieku dziecięcego ( krztusiec, odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna) liczba notowanych zachorowań cechuje się cykliczną zmiennością charakterystyczną dla chorób wieku dziecięcego. W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego w stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano znaczny spadek zachorowań na choroby wieku dziecięcego takie jak: różyczkę ( w 2013 r.-25 zachorowania, w 2014 r.- 9 zachorowań), ospę wietrzną ( w 2013 r zachorowań, w 2014 r.-219 zachorowań), świnkę (w 2013 r.- 9 przypadków, w 2014 r.- 3 przypadki), szkarlatynę (w 2013 r.17-przypadków, w 2014 r.-16 przypadków) Nastąpił wzrost zachorowań w stosunku do roku ubiegłego na krztusiec (w 2013 r.-1 zachorowanie, w 2014 r. - 4 zachorowania). Zachorowania na choroby wieku dziecięcego w latach Współ. zapadal Współ. zapadal Współ. zapadal. Ospa wietrzna , , ,1 Świnka 8 10,3 9 11,5 3 3,8 Różyczka 4 5, ,6 Krztusiec 4 5,1 1 1,2 4 5,1 4. Wirusowe zapalenie wątroby W 2014 roku w powiecie wieluńskim zaobserwowano nieznaczny spadek ilości zakażeń wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typ B (HBV) w stosunku do roku poprzedniego. Zarejestrowano 10 przypadków nosicielstwa wirusa wzw typ B, w tym 1 przypadek jako ostre wirusowe zapalenie wątroby. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowano 12 takich osób. Odnotowano spadek zachorowań na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (w 2013r.-6 przypadków, w 2014 r. -1 przypadek). Spadek liczby zarejestrowanych zachorowań na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B związany jest ze zmianą definicji przypadków chorób zakaźnych według, których rejestruje się dane zachorowanie. Zaobserwowano również spadek zakażeń wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typu C. Zgłoszono 9 takich przypadków, natomiast w 2013 r. zarejestrowano 15 zakażeń. Na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C podobnie jak w roku ubiegłym zachorowało 10 osób, w tym 6 osób zostało zarejestrowanych również jako nosiciele. Z uwagi na brak metod zapobiegania zakażeniom HCV w drodze szczepień ochronnych, szerzeniu się zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C można zapobiec jedynie w drodze działań nieswoistych polegających na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych wykonywania 9

10 świadczeń zdrowotnych oraz zabiegów o charakterze niemedycznym, przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek. Wykres przedstawiający liczbę nosicieli wirusa typu B i C oraz zachorowania na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C w latach liczba nosieli wirusa typu B przewlekłe WZW typ B liczba nosicieli wirusa typu C przewlekłe WZW typ C 5. Gruźlica W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego zaobserwowano spadek zachorowań na gruźlicę w stosunku do roku poprzedniego. Wśród postaci klinicznych najczęściej występowała gruźlica płuc 13 zachorowań. Zarejestrowano 2 przypadki zachorowań na gruźlicę pozapłucną. W 12 przypadkach była to gruźlica potwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie. Wśród zarejestrowanych przypadków 87% stanowiły osoby po 50 roku życia. W 2013 r. odnotowano 22 przypadki zachorowań na gruźlicę płuc. W 13 przypadkach była to gruźlica potwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie. Wykresy przedstawiające Zachorowania na gruźlicę wg płci Zachorowania na gruźlicę wg w latach miejsca zamieszkania w latach

11 6. Grypa W sezonie epidemicznym 2013/2014 (tj. od roku do roku) do PSSE zgłoszono 3844 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę (tj. nieco mniej zachorowań niż w sezonie poprzednim). W analogicznym okresie poprzedniego sezonu epidemicznego zarejestrowano 4371 zachorowań. Początek epidemicznego wzrostu liczby zachorowań w omawianym sezonie przypadł na okres od 1 do 7 października 2013 roku, a szczyt zachorowań wystąpił w okresie od 16 do 22 lutego 2014 roku, w którym zachorowały 304 osób. Dla porównania w sezonie 2012/2013 szczyt zachorowań przypadł na okres od 16 do 22 stycznia 2013 roku, w którym zachorowało 397osób. Powyższe dane pochodzą ze sprawozdań MZ-54-ze szczepień ochronnych oraz MZ-55 meldunków o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, które były sporządzane przez podmioty lecznicze z terenu powiatu wieluńskiego. Jako przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, rejestruje się zachorowania przebiegające pod postacią zespołów objawów klinicznych takich jak: zachorowania grypopodobne (ILI) lub ostre zakażenia górnych dróg oddechowych (ARI), zgodnie z definicjami przypadku przyjętymi dla celów nadzoru epidemiologicznego. Szczepienia przeciw grypie są jedyną i bezpieczną, o udowodnionej skuteczności, metodą profilaktyki przeciw tej chorobie oraz jej powikłaniom. Pomimo powszechnej dostępności na rynku szczepionek przeciwko grypie sezonowej, w sezonie epidemicznym 2013/2014 zaszczepiło się jedynie 1245 osób, co stanowi 1,6% populacji powiatu, w roku poprzednim zaszczepiono 1278 osób. 7. Choroby odzwierzęce W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego odnotowano 1 przypadek zachorowania na chorobę wywołaną przez hantawirusy. Zakażenia hantawirusowe to gorączki krwotoczne wywoływane przez kilkanaście serotypów hantawirusów, należących do rodziny Bunyaviridae. Rezerwuarem hantawirusów są gryzonie. Przeniesienie wirusa od gryzonia zwykle dokonuje się drogą wziewną, najczęściej poprzez inhalację skażonych wirusem aerozoli z domieszką wydalin gryzoni (kał, ślina lub mocz). Badania diagnostyczne, które zostały wykonane przez laboratorium Diagnostyki Medycznej WSSE w Rzeszowie potwierdziły zakażenie hantawirusami. Zachorowania na boreliozę utrzymują się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (2013 r.-13 zachorowań, 2014 r.-14 zachorowań). 8. Inne choroby zakaźne Od 2013 roku prowadzenie rejestru i zgłaszanie podejrzeń i zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową ( kiła, rzeżączka, choroby wywołane przez chlamydie) zostało przekazane do powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych. W 2014 r. na terenie powiatu wieluńskiego zarejestrowano 2 przypadki zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową ( w 2013 r. zarejestrowano 3 przypadki ). W 2014r. nie odnotowano zachorowań wywołanych przez meningokoki. W 2013 r. zarejestrowano 1 taki przypadek. 9. Ogniska epidemiczne W 2014 r. podobnie jak w latach ubiegłych do PSSE w Wieluniu nie odnotowano wystąpienia ogniska epidemicznego. 11

12 10. Podsumowanie Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie wieluńskim należy uznać za stabilną. Obserwowany w roku 2014 wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne, podobnie jak w latach ubiegłych, miał charakter sezonowy lub był kontynuacją trendów wieloletnich obserwowanych wcześniej. Nastąpił wzrost liczby zakażeń jelitowych i zatruć pokarmowych o etiologii bakteryjnej i wirusowej oraz wzrost zachorowań na krztusiec. W 2014 r. po raz pierwszy na terenie powiatu wieluńskiego wystąpiło zachorowanie na chorobę wywołaną przez hantawirusy, którego wcześniej nie odnotowywano. Zaobserwowano znaczny spadek zachorowań na choroby wieku dziecięcego takie jak: różyczkę, ospę wietrzną, świnkę, szkarlatynę. Zmniejszyła się liczba zachorowań na gruźlicę. Odnotowano również spadek zakażeń wywołanych przez wirusa zapalenia wątroby typu B i C, w stosunku do roku poprzedniego. Analiza wykonawstwa szczepień ochronnych 1. Nadzór nad podmiotami wykonującymi szczepienia ochronne W roku 2014 pod nadzorem było 31 obiekty wykonujące szczepienia ochronne. Podczas kontroli nie stwierdzono opóźnień w realizacji PSO z winy świadczeniodawcy, sporadycznie występują opóźnienia z powodu przeciwwskazań lekarskich. W 2014 r. wystosowano 2 upomnienia i 2 wnioski do wojewody o egzekucję administracyjną w stosunku do osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Wykonawstwo szczepień ochronnych w powiecie wieluńskim utrzymywało się na wysokim poziomie. W 2014 r. chłodziarki do przechowywania szczepionek w Punktach Szczepień zostały wyposażone w całodobowy monitoring temperatury z systemem powiadamiania alarmowego w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury. 2. Analiza poszczególnych zakresów szczepień Szczepienia przeciwko gruźlicy Ogółem przeciwko gruźlicy zaszczepiono 100% dzieci urodzonych w 2014 roku. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych jednorazowe szczepienie BCG noworodki otrzymują w ciągu 24 godzin po urodzeniu. Dzieci, których nie zaszczepiono w oddziale noworodkowym w pierwszej dobie życia były zaszczepione w terminie późniejszym. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Pierwszą dawką szczepionki przeciwko WZW typu B szczepione są dzieci w pierwszej dobie życia, następnie szczepienia są kontynuowane wg cyklu 0,1,6 miesięcy. W 2014 roku odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w pierwszym roku życia wynosił 89.2%,pozostałe dzieci będą zaszczepione w późniejszym terminie, gdyż nie osiągnęły odpowiedniego wieku do wykonania w/w szczepienia. Dzieci z rocznika 2013 i pozostałych roczników zostały w poprzednich latach objęte obowiązkowym szczepieniem p/ WZW. Szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi W 1 roku życia dzieci otrzymują trzy dawki szczepionki DTP w ramach szczepienia pierwotnego, zaś w 2 roku życia jedną dawkę szczepienia uzupełniającego. Dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia szczepionką DTP otrzymują szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającą acelularny komponent krztuśca (DTaP) lub szczepionkę DT. Dzieci w 6 roku życia otrzymują dawkę przypominającą szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającą acelularny komponent krztuśca DTaP. Szczepienia przeciwko błonicy 12

13 i tężcowi (szczepionką Td) są wykonywane w 14 i 19 roku życia. Szczepienie pierwotne szczepionką DTP wykonano u 61,3% dzieci urodzonych w 2014 roku, pełen cykl szczepienia otrzymają zgodnie z kalendarzem szczepień w 2 r.ż. Natomiast 98,2% dzieci urodzonych w 2013 roku zaszczepiono pierwotną lub uzupełniającą dawką szczepionki. Szczepionką acelularną przeciwko krztuścowi zaszczepiono 85,3% dzieci w 6 roku życia, jest to mniej niż w roku Przeciwko błonicy i tężcowi zaszczepiono 87,1% dzieci w 14 roku życia i 80,5% młodzieży w 19 roku życia. Szczepienia przeciwko poliomyelitis Szczepienia przeciwko poliomyelitis obejmują dwie dawki szczepienia pierwotnego w 1 roku życia i dawkę uzupełniającą w 2 roku życia. W 2014 roku szczepieniami przeciwko poliomyelitis objęto 61% dzieci w 1 roku życia. W 2 roku życia zaszczepiono 98,2% dzieci (szczepienie pierwotne lub dawka uzupełniająca). Były to wartości zbliżone do lat ubiegłych. Dawką przypominającą w 6 roku życia zaszczepiono 85,3% dzieci, czyli tyle samo co w roku poprzednim. Szczepienia przeciwko odrze oraz odrze, śwince i różyczce Pierwsza dawka szczepienia przeciwko odrze śwince i różyczce jest podawana dzieciom w miesiącu życia. Szczepionką potrójną zaszczepiono 80,8% dzieci w 2 roku życia, zaszczepiono w 99,1%. Drugo dawka szczepionki podawana jest w 10 r. ż. W 2014 r. zaszczepiono 85% dzieci. Szczepienia przeciwko Haemophilus Influenzae typu B Pełen cykl szczepień przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu B rozpoczęty u dzieci w 2 miesiącu życia, powinien składać się z trzech dawek szczepienia pierwotnego, podanych w 1 roku życia oraz dawki uzupełniającej podanej w 2 roku życia. Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki w cyklu szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania drugiej dawki. Dzieciom powyżej 1 roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki. Szczepienia pierwotne przeciwko Haemophilus influenzae typu B wykonano u 61,3% dzieci urodzonych w 2014 roku., czyli więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast 98,2% dzieci urodzonych w 2013 roku zaszczepiono pierwotną lub uzupełniającą dawką szczepionki. Szczepienia dzieci i młodzieży w powiecie wieluńskim w 2013 i 2014 roku - dane procentowe Szczepienia do 2 roku życia i opóźnione do 3 roku życia Szczepienia dzieci Starszych i młodzieży Szczepienie Wiek Gruźlica I dawka rok życia 93,6 89,2 WZW B 2 rok życia rok życia Błonica, tężec krztusiec Polio Haemophilus influenzae Odra, świnka różyczka Błonica, tężec 1rok życia 58,6 61,3 2 rok życia 99,9 98,2 3 rok życia 99,9 99,7 1rok życia 58,6 61,3 2 rok życia 99,9 98,2 3 rok życia 99,9 99,7 1rok życia 58,7 61,3 2 rok życia ,2 2 rok życia 84,8 80,8 3 rok życia ,1 6 rok życia 87,1 85,3 14 rok życia 95,1 87,1 19 rok życia 91,6 80,5 Polio 6 rok życia 87,1 94,8 Krztusiec 6 rok życia 87,1 85,3 Odra, świnka, różyczka 10 rok życia 89 85,0 13

14 Podmioty wykonujące działalność leczniczą 1. Zakres prowadzonego nadzoru nad podmiotami leczniczymi W okresie sprawozdawczym nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą pełniły sekcje: Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego (SNEp), Sekcja Higieny Środowiska w zakresie higieny komunalnej (SHŚr-HK), Sekcja Higieny Środowiska w zakresie higieny pracy (SHŚr-HP), Na terenie powiatu wieluńskiego działają 143 (stan na r.) podmioty wykonujące działalność leczniczą tj.: 50 podmioty lecznicze; 47 praktyk zawodowych w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; 34 praktyki zawodowe w formie indywidualnych praktyk lekarzy dentystów; 1 praktyka zawodowa w formie grupowej praktyki lekarzy dentystów; 9 praktyk zawodowych w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów; 1 praktyki zawodowe w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej; 1 praktyka zawodowa w formie indywidualnej praktyki położnej; Wszystkie placówki są nadzorowane, przeprowadzono w nich 135 kontroli w tym 95 przez Sekcję Nadzoru Epidemiologicznego, 39 przez Sekcję Higieny Środowiska w zakresie higieny komunalnej oraz 1 kontrolę przez Sekcję Higieny Środowiska w zakresie higieny pracy. Wydano 14 decyzji merytorycznych opiniujących spełnienie wymagań sanitarnych dla danego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w danej placówce. Karania mandatowego nie zastosowano. Nadzór bieżący w zakresie epidemiologii obejmował ocenę stanu sanitarno higienicznego: utrzymanie bieżącej czystości w pomieszczeniach i ich funkcjonalność, nadzór nad poprawną dezynfekcją, sterylizacją, postępowanie z brudną i czystą bielizną oraz sposób gromadzenia i usuwania odpadów medycznych. Ocena stanu sanitarno-higienicznego i technicznego podmiotów leczniczych została dokonana w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 217). Podmioty lecznicze, które nie spełniają wymagań rozporządzenia, a przygotowały programy dostosowawcze, powinny dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia do dnia 31 grudnia 2016 roku. Placówki, które posiadają opracowane i zatwierdzone programy dostosowawcze stopniowo je realizują. Podmioty lecznicze najczęściej nie spełniają wymogów z powodu niedostosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą Podmioty lecznicze wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne Na 50 podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjną działalność skontrolowano 48. Tylko w jednym obiekcie stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu. Świadczyło to o niewłaściwym myciu i dezynfekcji sprzętu medycznego czyli niewłaściwym postępowaniu ze sprzętem wielokrotnego użytku. Wydane zalecenia wykonano w trybie niezwłocznym, ponowna kontrola obiektu nieprawidłowości nie wykazała. Do podmiotów leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne należą: przychodnie, poradnie, medyczne laboratoria diagnostyczne, zakłady rehabilitacji leczniczej, 14

15 Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową Na 97 praktyk zawodowych skontrolowano 46. W kontrolowanych praktykach stan higieniczno-sanitarny nie budził zastrzeżeń. Do praktyk zawodowych należą: praktyki zawodowe w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich; praktyki zawodowe w formie indywidualnych praktyk lekarzy dentystów; praktyki zawodowe w formie grupowej praktyki lekarzy dentystów; praktyki zawodowe w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy dentystów; praktyki zawodowe w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położnej. Krótka charakterystyka stanu technicznego, wyposażenia obiektów i utrzymania czystości Ogólny stan techniczny podmiotów leczniczych na terenie powiatu wieluńskiego jest dobry. W obiektach prowadzono bieżące pracy remontowe polegające głównie na usuwaniu bieżących uchybień stanu technicznego oraz przygotowywano pomieszczenia do zmienionego zakresu i rodzaju prowadzonej działalności. Jednostki przeprowadzały w różnych zakresach prace remontowe oraz doposażały się w nowy sprzęt i meble co pozytywnie wpłynęło na stan techniczny i funkcjonalny obiektów, a także na poprawę warunków sanitarnohigienicznych. Zastosowane udogodnienia dla pacjentów poprawiają jakość udzielanych świadczeń. W większości placówek czystość i porządek podczas kontroli był zachowany. Utrzymaniem czystości zajmuje się personel obiektów. Dezynfekcja W okresie sprawozdawczym placówki służby zdrowia posiadały i stosowały zgodnie z zaleceniami producentów odpowiednie środki dezynfekcyjne. Przestrzegano zaleceń producenta dotyczących przechowywania stężonych środków dezynfekcyjnych oraz przygotowywania ich roztworów roboczych, doborów preparatów dezynfekcyjnych i stosowania pojemników na roztwory użytkowe oraz ich oznakowania. Roztwory dezynfekcyjne przygotowywane były prawidłowo i we właściwych stężeniach. Do dezynfekcji stosowano wyłącznie preparaty zarejestrowane i dopuszczone do obrotu. Zarówno dobór preparatów, jak i parametry dezynfekcji (uwzględniające spektrum, czas działania oraz odpowiednie stężenie) podczas kontroli nie budziły zastrzeżeń. Zaobserwowano również zwiększenie asortymentu dostępnych środków dezynfekcyjnych. Sterylizacja W lecznictwie otwartym jest 42 autoklawów do sterylizacji na parę wodną pod ciśnieniem oraz 3 aparaty na suche, gorące powietrze. Skuteczność sterylizacji jest systematycznie monitorowana przez użytkowników urządzeń w ramach kontroli prowadzonej za pomocą testów, wskaźników biologicznych, chemicznych i fizycznych. W jednym przypadku stwierdzono nieskuteczność sterylizacji. Autoklaw został poddany przeglądowi technicznemu i próbie naprawy. Czynności te nie przyniosły efektu, autoklaw został wyłączony z dalszej eksploatacji. Pozostałe badania testów biologicznych wykazały skuteczną sterylizację. Ocena procesów sterylizacji jest właściwa. Placówki udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii w większości posiadają stanowiska sterylizacji gabinetowej. Podczas kontroli zwracano uwagę na przygotowanie sprzętu i materiału do sterylizacji, pakowanie oraz sposób przechowywania sterylnego sprzętu i materiału oraz przestrzeganie terminów ważności. W placówkach stosowany jest również sprzęt jednorazowego użycia, który nie podlega sterylizacji. Aparaty do sterylizacji na suche gorące powietrze wykorzystywane są w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Wieluniu w ilości niezmiennej w stosunku do roku poprzedniego 3 sztuki. 15

16 Pralnictwo Skontrolowane obiekty lecznictwa ambulatoryjnego stosowały bieliznę jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Placówki objęte nadzorem sanitarnym posiadały opracowane i wdrożone procedury postępowania z czystą i brudną bielizną. Bielizna czysta przechowywana jest w szafkach przeznaczonych na ten cel. Bielizna brudna gromadzona jest w zamkniętych i oznakowanych pojemnikach. Bielizna jednorazowego użycia skażona materiałem biologicznym jest traktowana jako odpad medyczny niebezpieczny, natomiast nieskażona jako odpad komunalny. We wszystkich tych placówkach zachowana jest segregacja bielizny czystej i brudnej oraz rozdział odzieży ochronnej od osobistej. Bielizna z podmiotów leczniczych prana jest w pralniach znajdujących się na ich terenie bądź w wyspecjalizowanych zakładach pralniczych. 3. Postępowanie z odpadami Ścieki bytowe z podmiotów wykonujących działalność leczniczą w miejscowościach, w których są oczyszczalnie ścieków odprowadzane są do sieci kanalizacyjnych. Natomiast zakłady, gdzie brak jest oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, ścieki bytowe gromadzą w bezodpływowych lokalnych szambach, które są opróżniane przez zarejestrowane, specjalistyczne firmy. Na wywóz do oczyszczalni ścieków zawarte są umowy. Odpady komunalne gromadzone są w zamykanych koszach, które wykładane są workami foliowymi. Następnie wynoszone do metalowych pojemników, kontenerów, bądź murowanych śmietników. Odpady te wywożone są środkami transportu przystosowanymi do ich przewozu przez wyspecjalizowane firmy na składowiska odpadów, z którymi zawarte są umowy. Odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach ochrony zdrowia są selektywnie zbierane w miejscach ich powstawania. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w sztywnych pojemnikach odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do pojemników wielokrotnego użycia wyłożonych workiem jednorazowego użycia z folii polietylenowej koloru czerwonego. Wszystkie obiekty posiadają miejsca magazynowania odpadów. Magazynowane w temperaturze poniżej 10 C, czas magazynowania nie dłużej niż 30 dni. Sposób gromadzenia odpadów jest uregulowany formalnie. Placówki posiadają wydane zezwolenia na wytwarzanie odpadów zatwierdzone programy gospodarki odpadami, bądź złożoną informację o ilości wytwarzanych odpadów medycznych niebezpiecznych. Sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi medycznymi na nadzorowanym terenie jest prawidłowy. 4. Zaopatrzenie w wodę podmiotów leczniczych Wszystkie podmioty lecznicze zaopatrywane są w wodę z sieciowych wodociągów. W obiektach zapewniona jest dostateczna ilość wody bieżącej zimnej i ciepłej podgrzewanej przez lokalne kotłownie, bojlery, termy, bądź przepływowe podgrzewacze elektryczne. Zakłady te nie posiadają żadnych awaryjnych źródeł wody. 5. Dezynsekcja i deratyzacja Akcje deratyzacyjne przeprowadzane były indywidualnie W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono obecności insektów i gryzoni. 16

17 Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2014 organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej obejmował nadzorem 826 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku. W nadzorowanych zakładach przeprowadzono 716 kontroli sanitarnych, w tym 71 kontroli interwencyjnych. Wydano 80 decyzji merytorycznych oraz 57 decyzji płatniczych. W jednym przypadku wydano decyzję przerwania działalności zakładu z uwagi na zły stan sanitarno-techniczny. Winnych zaniedbań sanitarnych ukarano 21 mandatami, na łączną kwotę 4800 zł. Ponadto skierowano 1 wniosek o nałożenie kary pieniężnej do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie środka spożywczego. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów oceniany był zgodnie z jednolitymi procedurami urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uwzględniającymi przepisy w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. Zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności spoczywa na przedsiębiorstwach branży spożywczej. W ramach granicznej kontroli sanitarnej w 2014 roku przeprowadzono 38 kontroli, podczas których dokonano oceny 165 partii środków spożywczych. Na podstawie kontroli dokumentacji, oględzin masy towarowej oraz badań organoleptycznych wydano 165 świadectw dla żywności spełniającej wymagania i dopuszczonej do obrotu. W związku z czynnościami kontrolnymi w ramach kontroli granicznej wydano 36 decyzji płatniczych. 2. Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia Stan sanitarny i techniczny obiektów żywności i żywienia systematycznie poprawia się dzięki coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących przepisów, wdrożeniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP. Wszystkie znajdujące się pod nadzorem PPIS zakłady posiadają opracowane i wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), w ramach których prowadzono kontrole wewnętrzne. Większość z tych zakładów posiada również opracowane i wdrożone procedury kontroli wewnętrznej opartej na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.(HACCP) Podczas prowadzonych kontroli urzędowych szczególną uwagę zwracano na właściwą jakość surowców, wyrobów gotowych, prawidłowość przechowywania żywności w tym łatwo psującej się, prawidłowość procesów technologicznych, właściwy stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń, właściwe oznakowanie środków spożywczych w tym oznakowanie suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, funkcjonowanie systemu traceability (skąd otrzymano, dokąd przesłano - śledzenie drogi środka spożywczego), przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz funkcjonowanie systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli). 3. Stan sanitarny środków transportu żywności Stan sanitarny środków transportu uległ znacznej poprawie. Zakłady produkujące żywność posiadają na ogół własne środki transportu, które spełniają wymagania higieniczno-sanitarne do przewozu żywności. Większość obiektów obrotu żywnością dysponuje dobrymi technicznie i przeznaczonymi wyłącznie do przewozu środków spożywczych środkami transportu. Niektóre zakłady korzystają z usług specjalistycznych firm transportowych. 17

18 4. Jakość zdrowotna środków spożywczych W roku 2014r. przeprowadzono badania laboratoryjne środków spożywczych produkowanych w nadzorowanych zakładach oraz znajdujących się w obrocie w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu. Podstawą podejmowanych działań w tym zakresie był Plan pobierania próbek badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu na 2014r, wskazujący liczbę i kierunki badań żywności. Ogółem zbadano 190 próbek środków spożywczych, z których 0,52 % nie spełniało wymagań jakości zdrowotnej ( w ,27%). W porównaniu do roku ubiegłego, w 2014 roku jakość zdrowotna środków spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie powiatu uległa poprawie. Nastąpiła poprawa jakości żywności w grupach: wyroby ciastkarskie, mleko i przetwory mleczne, w tym lody oraz mięso i przetwory mięsne. Analizując jakość zdrowotną środków spożywczych w 2014r. należy stwierdzić, iż zanieczyszczenia chemiczne, utrzymują się na podobnym, niskim poziomie. Natomiast zanieczyszczeń mikrobiologicznych i nieprawidłowych cech organoleptycznych w badanych środkach spożywczych nie stwierdzono Znakowanie środków spożywczych Próbki pobierane do badań oceniane są m.in. w kierunku zgodności znakowania z obowiązującymi przepisami. W 2014r. ocenionych było 107 próbek środków spożywczych, które odpowiadały aktualnym przepisom dotyczącym znakowania środków spożywczych. W jednym przypadku skierowano wniosek o nałożenie kary pieniężnej do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi za wprowadzanie do obrotu nieprawidłowo oznakowanego środka spożywczego Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów W 2014 roku podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono nadzór nad obrotem grzybami i przetworami grzybowymi w sklepach spożywczych, warzywniczych, hurtowniach, w zakładzie suszenia i konfekcjonowania grzybów oraz nad targowiskową sprzedażą grzybów świeżych. Obrót grzybami i przetworami grzybowymi prowadzony był prawidłowo. W czasie pełnienia nadzoru zwracano uwagę, czy oferowane do sprzedaży grzyby posiadały ważne atesty i były prawidłowo oznakowane. Pod względem wykorzystywania grzybów, szczególnie dziko rosnących kontrolowano także zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego. W roku 2014 nie odnotowano przypadków zatruć grzybami. W ramach działań profilaktycznych grzyboznawca zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu udzielał porad w zakresie przynależności gatunkowej grzybów System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach - RASFF W 2014r. Sekcja NSŻŻ, otrzymując powiadomienia o wycofaniu produktu z rynku, zgodnie z procedurą funkcjonowania Systemu RASFF, podejmowała działania zgodnie z ustawowymi kompetencjami. Powiadomienia dotyczyły produktów niebezpiecznych pochodzących z Polski lub dystrybuowanych do kraju. W miejscach dystrybucji zakwestionowanych produktów w systemie RASFF przeprowadzano działania kontrolne w celu ustalenia czy produkty niebezpieczne znajdują się w obrocie handlowym. W przypadku stwierdzenia w obrocie zakwestionowanych produktów podejmowano działania zgodnie z ustawowymi kompetencjami. W magazynach hurtowych prowadzących dalszą dystrybucję zakwestionowanych 18

19 produktów ustalano listy odbiorców niebezpiecznych środków spożywczych i sprawdzano czy przedmiotowe produkty znajdują się w obrocie w obiektach wskazanych przez przedsiębiorców. W podziale zagrożeń na zagrożenia chemiczne, mikrobiologiczne i fizyczne, do najczęściej występujących rodzajów zagrożeń zgłaszanych do systemu RASFF w 2014 r. należały chemiczne zanieczyszczenia żywności. 5. Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami obejmuje zarówno sanitarno-higieniczne warunki produkcji, jak i bezpieczeństwo zdrowotne tych produktów. W 2014 roku przebadane laboratoryjnie próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbki kosmetyków spełniały obowiązujące wymagania jakości zdrowotnej. 6. Ocena sposobu żywienia Żywienie zbiorowe zamknięte jest szczególnie istotnym elementem podstawowej formy wyżywienia dla określonych środowisk (pacjentów szpitali, dzieci w szkołach i przedszkolach, pensjonariuszy domów dla ludzi starszych, itp.). Warunki produkcji i obrotu regulują obowiązujące przepisy prawa żywnościowego. Zasady racjonalnego żywienia oraz zalecane racje pokarmowe dla różnych grup ludności opracowują jednostki badawczo-rozwojowe podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia, w tym głównie Instytut Żywności i Żywienia. Przy planowaniu i realizacji żywienia zbiorowego wskazane jest posługiwanie się modelowymi racjami pokarmowymi, w których podane są ilości poszczególnych grup produktów spożywczych. Obecnie mają one formę zaleceń oraz spełniają rolę edukacyjną. W zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego dokonywano ocen sposobu żywienia. Ponieważ nie ma przepisów narzucających obowiązkowe normy żywieniowe organy PIS nie mają podstaw prawnych do egzekwowania prawidłowego żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym m.in. w stołówkach szkolnych, przedszkolnych, domach opieki społecznej itp. W przypadku stwierdzanych nieprawidłowości przesyłano pisma przedsiębiorcom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo żywności i jakość żywienia oraz do wiadomości jednostkom nadrzędnym i dyrektorom obiektów. W pismach ujęte były zalecenia w celu wyeliminowania nieprawidłowości i poprawy sposobu żywienia. W niektórych obiektach żywienie prowadzone jest w systemie cateringowym. Liczba obiektów korzystających z usług cateringowych w 2014roku jest na podobnym poziomie jak w roku Z usług tych korzystają głównie stołówki przedszkolne zlokalizowane na terenie miasta Wielunia. Najczęściej stwierdzonymi uchybieniami w zakresie sporządzania jadłospisów w 2014r. były: zbyt niska podaż mleka i produktów mlecznych co powoduje niedobory wapnia; zbyt niskie spożycie warzyw i owoców z witaminą C oraz z karotenem nadmierne spożycie sodu; zbyt duży udział w posiłkach cukru i słodyczy, zbyt duże spożycie tłuszczu. 7. Podsumowanie Stan sanitarno-techniczny ogółu nadzorowanych obiektów ulega systematycznej poprawie. Poprawa ta osiągana jest m.in. poprzez modernizację zakładów, wprowadzanie systemów jakości oraz dzięki większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz wdrożeniu i stosowaniu dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu HACCP. Nastąpiła również poprawa jakości żywności m.in. w grupach: wyroby ciastkarskie, mleko i przetwory mleczne, w tym lody oraz mięso i jego przetwory. W celu zapewnienia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności w dalszym ciągu konieczny jest nadzór nad tymi obiektami, a w szczególności 19

20 w zakresie: poprawy funkcjonalności i stanu technicznego obiektów; wdrażania i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej GHP/GMP i HACCP; identyfikowalności surowców i produktów; przestrzegania zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu; stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji; zachowania higieny osobistej personelu oraz właściwych warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń, sprzętu i urządzeń; prawidłowego znakowania żywności; prawidłowego stosowania substancji dodatkowych do produkowanej żywności. Zapobiegawczy nadzór sanitarny Zapobiegawczy nadzór sanitarny sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną realizuje ustawowe obowiązki i zadania w zakresie ochrony zdrowia publicznego, w szczególności poprzez: opiniowanie lub uzgadnianie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie higienicznym i zdrowotnym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani gminy, opiniowania, w ramach oceny oddziaływania na środowisko w zakresie higienicznym i zdrowotnym przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uzgadnianie w zakresie higienicznym i zdrowotnym dokumentacji projektowych inwestycji, zajmowanie stanowisk w sprawie obiektów budowlanych przekazywanych do użytkowania, Stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zajmowane są wyłącznie na wniosek zainteresowanych podmiotów lub w związku z wystąpieniami organów prowadzących postępowanie dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Ocena projektowanych rozwiązań koncentruje się w szczególności na ocenie ryzyka narażenia zdrowia ludzi w miejscach zamieszkania i pobytu na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz na czynniki szkodliwe lub uciążliwe. W 2014 roku działania podejmowane w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego koncentrowały się na konieczności zapewnienia zdrowych warunków życia ludzi w miejscach zamieszkania oraz w innych miejscach pobytu ludzi i skierowane były w szczególności na: właściwe usytuowanie obszarów przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową w stosunku do obszarów przemysłowych i tras komunikacyjnych, zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej, w tym zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz odprowadzenia ścieków, prawidłowe usuwanie, gromadzenie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów, w tym niebezpiecznych odpadów medycznych, zabezpieczenie ludzi przed uciążliwością związaną z hałasem, poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych planowanych inwestycji, eliminację lub ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w celu zapewnienia wymaganej jakości powietrza w na terenach zamieszkania i pobytu ludzi, 20

21 zagwarantowanie odpowiednich w zakresie higienicznym i zdrowotnym w budynkach, odpowiednio do funkcji pomieszczeń, w szczególności poprzez zapewnienie w nich odpowiedniej wysokości, kubatury, prawidłowej wymiany powietrza, temperatury, wilgotności a także poprzez zastosowanie bezpiecznych dla zdrowia materiałów budowlanych, zapewnienie pracownikom odpowiednich pod względem higienicznym i zdrowotnym warunków pracy, biorąc pod uwagę m.in. dopuszczalne wartości stężeń i natężeń chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz szkodliwych czynników biologicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu zajmował także stanowisko w formie opinii dotyczących spełnienia wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz lokal apteki ogólnodostępnej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Ogółem liczba zajętych stanowisk w 2014 roku -158, w tym: I. W ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: wydano: 1. opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ogółem opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w których określono zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 3. opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko II. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: 1. uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji) 2. wydano opinie o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą (na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji) 3. wydano opinie o projekcie studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą (na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji) III. W ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych 1. zajęto stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przeprowadzono kontrole w trakcie budowy 2 IV. Wydano opinie o pomieszczeniach apteki ogólnodostępnej na podstawie (przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne o pomieszczeniach apteki ogólnodostępnej) 1 III. W ramach kompetencji wynikających z art. 3 Ustawy o PIS Inne załatwione sprawy w formie pisma o uzupełnienie lub pisma informującego 48 21

22 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Stan sanitarno - higieniczny i techniczny poszczególnych grup obiektów poprawia się, nie tylko dzięki systematycznym kontrolom, ale również coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań. Kontrole stanu sanitarnego w 2014 roku przeprowadzono w 265 obiektach użyteczności publicznej spośród 374 ujętych w ewidencji. Kontrole objęły: 1. Ustępy publiczne Skontrolowano 2 ustępy publiczne, stan sanitarno - techniczny nie budził zastrzeżeń. W miesiącu sierpniu Szalet Dworca PKS-u zyskał nowe pomieszczenia, urządzenia i elementy wyposażenia w budynku nowego dworca. Ponadto został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej Nadzorem objęte są: 4 Środowiskowe Domy Samopomocy oraz 1 Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin Tacy Sami. Obiekty w roku sprawozdawczym nie były kontrolowane. 3. Hotele, motele, pola biwakowe, inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie Skontrolowano 4 hotele i 3 motele, obiekty te posiadają kategoryzację oraz 3 zajazdy i 4 obiekty z pokojami gościnnymi. Każdy z tych obiektów posiada swoistą stylizację. Dysponują estetycznymi pokojami z zespołami higieniczno - sanitarnymi, które wyposażone są w wentylację mechaniczną. Każdy z tych obiektów posiada ciepłą i zimną wodę odpowiedniej jakości, zapewnioną prawidłową gospodarkę opadami komunalnymi i ściekami. Postępowanie z bielizną czystą i brudną nie budziła zastrzeżeń. Właściciele tych obiektów posiadają opracowane i wdrożone procedury kontrolne ciepłej wody oraz stanu instalacji. Systemy ich są pod kontrolą. Stan sanitarno - techniczny tych obiektów nie budził zastrzeżeń oprócz 1 hotelu, gdzie za zaniedbania higieniczno-sanitarne został nałożony mandat karny w wysokości 300 złotych. W tej grupie obiektów są również ośrodki wczasowe, które dysponują niewielką bazą wczasowo-turystyczną, posiadamy ich tylko 7, oraz 9 gospodarstw agroturystycznych. Jest to działalność sezonowa. W obiektach tych właściciele przeprowadzają naprawy i remonty przed rozpoczęciem sezonu wypoczynkowego. Stan sanitarnotechniczny nie budził zastrzeżeń. Skontrolowano 1 pole biwakowe, które zlokalizowane jest na terenie przyrzecznym rzeki Warty. Wydzielone jest miejsce do plażowania oraz zapewniony jest zespół higieniczno-sanitarny (ubikacje, natryski, umywalki). Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. 4. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług Posiadamy 127 takich zakładów i wszystkie zostały skontrolowane, natomiast brak jest zakładów tatuażu. Są to nowoczesne i estetyczne obiekty. Wyposażone w nowoczesny sprzęt. Narzędzia używane w czasie świadczenia usług, naruszające lub mogące naruszać ciągłość tkanek oraz przedmioty nienaruszające ciągłości tkanek, mające kontakt ze skórą traktowane są ze szczególną uwagą, aby nie doszło do zagrożenia epidemiologicznego. Większość zakładów posiada zawarte umowy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na wykonywanie sterylizacji parowej. Nieliczne z nich wyposażone są we własne autoklawy. Właściciele tych urządzeń zobowiązani są do kontroli procesów sterylizacji. Wszystkie obiekty posiadają procedurę zapewniającą 22

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego z terenu powiatu wieluńskiego w roku 2016

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego z terenu powiatu wieluńskiego w roku 2016 Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego z terenu powiatu wieluńskiego w roku 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu 98-300 Wieluń ul. POW 14 1 SPIS TREŚCI WSTĘP..4 Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK 1. Domy pomocy społecznej. 2. Hotele, motele, pensjonaty. 3. Obiekty wczasowo-turystyczne oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA OCHRONNE

SZCZEPIENIA OCHRONNE Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl SZCZEPIENIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów

ORGAN/JEDNOSTKA WŁAŚCIWA DO ZAJĘCIA SIĘ SPRAWĄ Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Wierzbowa 16, Rzeszów Zmniejszenie odległości dla usytuowania śmietnika wydawanie zgody na zachowanie odległości mniejszych niż określone w przepisach pomiędzy miejscami do gromadzenia pojemników na odpady stałe a oknami i

Bardziej szczegółowo

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola.

Procedura obowiązuje na terenie województwa opolskiego w sytuacji wystąpienia podejrzenia/zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola. PROCEDURA KWARANTANNY 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizacji i nadzoru nad kwarantanną osób, które miały kontakt z osobą chorą/podejrzaną o zachorowanie na gorączkę

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d

Wykres nr 2. Ilość konsumentów, zależnie od wydajności urządzenia wodociągowego w 2014 r. ilość konsumentów. wydajność urządzenia w m 3 /d Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Woda przeznaczona do spożycia, rozprowadzana przez wodociągową sieć rozdzielczą, produkowana jest przez 386 urządzeń wodociągowych (wg ewidencji z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2)

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2017 Część I Nazwa placówki Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2017 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2016 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i Zadania PaństwowejInspekcji Sanitarnejrealizowane realizowane przez komórki Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Kraków, 2012r. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZNS Określa art. 3 oraz art. 10 ustawy o PIS Art. 3.

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagań fachowych i sanitarnych dla banków tkanek i komórek Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,

Bardziej szczegółowo

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu HCV Elżbieta Narolska-Wierczewska Krajowy Koordynator Programów HCV można pokonać i STOP! HCV WSSE w Bydgoszczy Seminarium edukacyjne "Innowacje

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi Wiek Szczepienie przeciw Uwagi 1 życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Bytom 2011 1 Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za 2010 rok, który był

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę. Kontrolowany obszar (temat) okres r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadzająca kontrolę 1. 12.01.2016 r. Państwowy Powiatowy decyzją administracyjną z dnia 23.03.2011 r. - dot. Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Rycerskiej 4. 2. 12.01.2016 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do )

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od do ) Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w województwie wielkopolskim (okres od 01.01.2017 do 15.02.2017) Wiek (ukończone lata) Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę 1) Ogółem w tym

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 2 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 105 DECYZJA NR 182 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 2 września 2014 r. w sprawie badań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2016r.

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2016r. STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 2016r. Państwowa Inspekcja Sanitarna działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy

Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy Występowanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy W środowisku pracy mogą występować niepożądane czynniki mające bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pracowników zatrudnionych w pośrednim

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce.

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. 1 Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. Służby sanitarno epidemiologiczne swoją działalność rozpoczęły po I wojnie. Podstawę do ich działania, dała uchwalona przez Sejm RP w 1919

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo