Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010"

Transkrypt

1 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się 731 obiektów (w 2010 roku 727), w tym: 689 zakładów żywieniowo żywnościowych; 24 zakłady dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością; 18 obiektów obrotu kosmetykami. Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i liczba obiektów r. 2010r. 1 zakłady żywieniowo-żywnościowe, 2 zakłady dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Spośród ogólnej liczby najliczniejszą grupę stanowiły: sklepy spożywcze 313, zakłady żywienia zbiorowego otwarte (restauracje, bary) 155, inne obiekty obrotu żywnością 67 zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (stołówki szkolne, przedszkolne) 53, środki transportu żywności 11, obiekty produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością 24, hurtownie spożywcze 15, obiekty obrotu kosmetykami 18, piekarnie 13, ciastkarnie 9, kioski spożywcze 4, inne wytwórnie żywności - 13 automaty do lodów 6, Z ww. liczby obiektów skontrolowano 459, tj. 62,8% (w roku , tj.63,5%), przeprowadzając w nich 1062 kontrole (w roku kontroli), w wyniku których wydano 163 decyzji administracyjnych, w tym: 72 nakazujące usunięcie uchybień z zakresu stanu technicznego; 19 decyzji zmieniających termin wykonania nałożonych obowiązków w zakresie poprawy stanu technicznego obiektów; 65 decyzji zatwierdzających zakłady obrotu, produkcji i transportu żywności; 2 stwierdzające wygaśnięcie decyzji; 31

2 5 decyzji o wykreśleniu obiektu z rejestru zakładów. Na osoby nie przestrzegające przepisów sanitarnych nałożono 106 mandatów karnych, na kwotę zł. Średnia wartość mandatu wynosiła 176,00 zł, (w roku ,00 zł); Do badań laboratoryjnych pobrano ; próbki żywności zakwestionowano 2 próbki. - 5 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zakwestionowano 2, - 9 próbek w obiektach obrotu kosmetykami próbek nie kwestionowano. Tabela nr 1 Działalność kontrolno-represyjna w roku 2010 i 2011 Działalność kontrolno represyjna 2010r. 2011r. Liczba kontroli % skontrolowanych obiektów 63,5% 62,8% Liczba wydanych decyzji adm Liczba nałożonych mandatów Próbki żywności pobrane do badań Próbki żywności kwestionowane 2 4 Nadzorowane obiekty poddano również kontrolom kompleksowym, na sformalizowanych arkuszach oceny stanu sanitarnego. W ten sposób oceniono 287 obiektów, w tym 39 zakładów oceniono jako niezgodne z wymaganiami, co przedstawia się następująco: sklepy spożywcze 30 obiektów, zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego 9 zakładów. Najczęściej występujące uchybienia: sklepy spożywcze: - w sprzedaży środki spożywcze przeterminowane i zepsute, - niewłaściwe przechowywanie żywności (przerwanie łańcucha chłodniczego ), - samowolne zamrażanie żywności. W porównaniu latami ubiegłymi, wyjątkowo w 2011r. wykazano w tej grupie obiektów znaczną ilość przypadków stwierdzenia w obrocie żywności przeterminowanej, zepsutej. Stwierdza się również częste przypadki samowolnego zamrażania żywności świeżej, dotyczyło to drobiu, elementów drobiowych oraz mięsa świeżego. 32

3 zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego: - nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, sprzętu i urządzeń - wprowadzanie do produkcji środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia, - nieaktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych osób zatrudnionych przy produkcji. W zakładach tych stwierdza się nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności, zatrudnianie personelu z nieaktualnymi kartami zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych. Właściciele z beztroską podchodzą do właściwego przechowywania surowców i produktów gotowych. Jednak od kilku lat stan sanitarny tej grupy obiektów systematycznie ulega niewielkiej poprawie. zakłady produkcji żywności (piekarnie, ciastkarnie): - brak bieżącej realizacji zadań wynikających w zakresu GHP/GMP, - palenie tytoniu na terenie pomieszczeń piekarni, - dokonywanie obróbki warzyw brudnych w nieprzystosowanych pomieszczeniach. Stan sanitarno techniczny piekarni i ciastkarni w porównaniu z rokiem ubiegłym ulega nieznacznej poprawie odnotowano ją również w sferze stanu technicznego zakładów. Przy realizacji zadań z zakresu nadzoru nad obiektami żywnościowo-żywieniowymi współpracowano z innymi instytucjami oraz jednostkami kontrolnymi, a zwłaszcza z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żaganiu, Państwową Inspekcją Farmaceutyczną oraz z Komendą Powiatowej Policji w Żaganiu. 1. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GRUP OBIEKTÓW 1.1. Zakłady produkcji żywności: Wytwórnia lodów W ewidencji ujęto 1 wytwórnię lodów. Obiekt został oceniony na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego - zgodny z wymaganiami. Przeprowadzono 1 kontrolę. Nie stwierdzono uchybień w zakresie stanu technicznego oraz bieżącego stanu sanitarno-higienicznego. Do badań mikrobiologicznych pobrano 1 próbkę lodów nie kwestionowano. Automaty do lodów Pod nadzorem znajdowało się 6 automatów do lodów, skontrolowano 4, w tym 4 oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego - zgodne z wymaganiami. Nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, stanu technicznego. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań mikrobiologicznych pobrano 2 próbki lodów ich jakości zdrowotnej nie kwestionowano. Nałożono 1 mandat karny na kwotę 200,00zł. za brak bieżącej realizacji zadań wynikających z Zasad Dobrych Praktyk: Higienicznej i Produkcyjnej 33

4 Piekarnie Pod nadzorem znajdowało się 13 piekarni; skontrolowano wszystkie. Przeprowadzono w nich 25 kontroli. Wydano 9 decyzji administracyjnych. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 2 mandaty karne na kwotę 300,00zł. Do badań laboratoryjnych pobrano 1 próbkę substancji dodatkowej dodawanej do żywności - próbki nie kwestionowano. Porównaniu z rokiem ubiegłym stan techniczny i sanitarny piekarni uległ nieznacznej poprawie. Większość zakładów posiada opracowane i wdrożone zasady systemu HACCP. Ciastkarnie W ewidencji ujęto 9 ciastkarni, skontrolowano 7. Jeden zakład zawiesił swoja działalność w 2010r., jeden - wytwórnia paluszków w Szprotawie zakończyła działalność w połowie 2011r. Ogółem w ciastkarniach przeprowadzono 15 kontroli w tym 1 interwencyjną. Na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego oceniono 7 obiektów zgodne z wymaganiami. Wydano 7 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu technicznego obiektów. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 1 mandat karny, o wartości 500,00 zł. W ramach urzędowej kontroli żywności pobrano do badań mikrobiologicznych 9 próbek żywności ich jakości nie kwestionowano. Większość przedsiębiorców z tej grupy zakładów opracowała i wdrożyła zasady systemu HACCP. Stan sanitarny ciastkarni w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ nieznacznej poprawie. Poprawę odnotowano jednak w sferze stanu technicznego zakładów. Zakłady garmażeryjne W powiecie żagańskim działalność prowadzą 2 wytwórnie wyrobów garmażeryjnych. Skontrolowano wszystkie, przeprowadzając w nich 4 kontrole. Obiekty oceniono na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego jako zgodne z wymaganiami. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań mikrobiologicznych pobrano 3 próbki wyrobów garmażeryjnych ich jakości nie kwestionowano. Jeden z zakładów zakończył swoją działalność z dniem r. W roku sprawozdawczym nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach, ich stan techniczno- sanitarny uległ poprawie w stosunku do lat ubiegłych. Zakłady przemysłu zbożowo-młynarskiego W ewidencji ujęto 2 młyny, które zostały skontrolowane, przeprowadzono w nich 2 kontrole. Na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego oceniono 2 obiekty jako zgodne z wymaganiami Bieżący stan sanitarno-higieniczny zakładów od kilku lat kształtuje się na tym samym poziomie, nie stwierdza się na terenie obiektów nieprawidłowości w tym zakresie. Inne wytwórnie żywności Ewidencją objęto 13 zakładów, w tym 5 podmiotów zajmujących się uprawą owoców i warzyw. Skontrolowano 7, w tym: - 3 zajmujące się wstępną obróbką cebuli, - 2 przygotowalnie wstępne drobiu, 34

5 - 2 zakłady konfekcjonujące środki spożywcze, - natomiast 1 zakład zajmujący się obróbką cebuli został zlikwidowany. Przy pomocy arkusza oceny stanu sanitarnego oceniono 5 obiektów zgodne z wymaganiami. Wydano 3 decyzje w celu poprawy stanu technicznego. Nałożono 2 mandaty karne na kwotę 700,00zł. Najczęściej występujące uchybienia w w/w zakładach: - nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń, - brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych, - brak bieżącej wody ciepłej przy umywalkach do mycia rąk, brak warunków do mycia drobnego sprzętu pomocniczego Obiekty obrotu handlowego żywnością W roku 2011 skontrolowano 206 obiektów, spośród 332 prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami spożywczymi na terenie powiatu żagańskiego, tj.: hurtownie, sklepy spożywcze, kioski spożywcze. Fot. Polo Market w Żaganiu Ogółem przeprowadzono w nich 596 kontroli, w wyniku których 30 obiektów oceniono jako niezgodne z wymaganiami. Pomimo, że stan sanitarny tej grupy obiektów na przestrzeni kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, to najczęściej stwierdzanymi uchybieniami były: nieprawidłowy stan techniczny pomieszczeń, niewłaściwe przechowywanie żywności (przerwanie łańcucha chłodniczego ), niewłaściwy stan sanitarno higieniczny pomieszczeń, sprzętu i urządzeń, w sprzedaży żywność po upływie terminów przydatności do spożycia. Za stwierdzone wykroczenia nałożono 64 mandaty karne na kwotę zł; Ogółem wydano 82 decyzje administracyjne; Do badań laboratoryjnych pobrano 116 próbek żywności - zakwestionowano 2. W trakcie przeprowadzanych kontroli sanitarnych wycofano z obrotu 239 partii żywności ze względu na : - przekroczony termin przydatności do spożycia bądź datę minimalnej trwałości bądź jej zepsucie, w tym 41 partii samowolnie zamrożonego mięsa świeżego i 9 partii lodów Opracowano w Po wiato we j Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 35

6 zdeformowanych poprzez przerwanie łańcucha chłodniczego oraz 10 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością będących przedmiotami powiadomienia w systemie RASFF, - w zakresie obecności w obrocie żywności GMO oraz żywności napromienianej przeprowadzono 2 kontrole. Pomimo, że w porównaniu z rokiem 2011 nieznacznie zmniejszyła się liczba nałożonych mandatów karnych za wykroczenia z zakresu bezpieczeństwa żywności, jak również zmniejszyła się liczba obiektów niezgodnych z wymaganiami, to jednak stan sanitarny obiektów obrotu żywnością na przestrzeni lat utrzymuje się na podobnym poziomie Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego W roku na terenie powiatu żagańskiego działało 155 zakładów żywienia zbiorowego typu otwartego, w tym 92 punkty małej gastronomii. Skontrolowano 95 placówek, przeprowadzając w nich 161 kontroli. Kontrolom kompleksowym poddano 63 zakłady, z czego 9 oceniono jako niezgodne z wymaganiami. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami w 2011 roku były: - wprowadzenie do produkcji środków spożywczych po terminie przydatności do spożycia, - brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno epidemiologicznych, - niewłaściwe przechowywanie surowców i półproduktów. za stwierdzone wykroczenia nałożono 25 mandatów karnych na kwotę zł, w celu poprawy stanu technicznego obiektów wydano 36 decyzji administracyjnych. Od kilku lat stan sanitarny obiektów tej grupy nieznacznie lecz ulega poprawie. Zakłady te, podobnie jak w latach ubiegłych charakteryzują się znaczna częstotliwością przypadków stwierdzania nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa żywności. W 2011r zwiększyła się liczba zakładów niezgodnych z wymaganiami, nałożono większą ilość mandatów oraz zwiększyła się ilość przypadków nieprawidłowego stanu technicznego w obiektach Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego W roku 2011 pod nadzorem znajdowały się 53 obiekty prowadzące żywienie zbiorowe typu zamkniętego. Skontrolowano 50, przeprowadzono 70 kontroli. Na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego oceniono 49 obiektów zgodne z wymaganiami. W roku 2011 nałożono 1 mandat karny o wartości 100,00zł. Najczęściej stwierdzanymi uchybieniami w tej grupie obiektów były: - niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń, - nieprawidłowa funkcjonalność pomieszczeń. Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego stanowiły od lat grupę obiektów o najlepszym stanie sanitarnym. Podczas przeprowadzonych kontroli, dokonano 27 teoretycznych ocen jadłospisów pod względem właściwego doboru produktów z poszczególnych grup żywieniowych, doboru 36

7 kolorystycznego i smakowego posiłków. Zwracano uwagę na uwzględnianie w jadłospisach sezonowych dodatków owocowo - warzywnych Środki transportu żywności W roku 2011 skontrolowano 11 środków transportu żywności. Przeprowadzono 11 kontroli. Wydano 3 decyzje zatwierdzające środki transportu żywności. Stan techniczno sanitarny kontrolowanych środków transportu żywności nie budził zastrzeżeń. 2. JAKOŚĆ ZDROWOTNA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W 2011 roku, do badań laboratoryjnych pobrano 147 próbek żywności. Zakwestionowano 4 próbki żywności. W obiektach obrotu żywnością i żywienia zbiorowego, skontrolowano 1906 partii środków spożywczych pod względem terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości. Wycofano ze sprzedaży 239 partii środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia. Sprawdzono oznakowanie, skład, sposób prezentacji 106 partii środków spożywczych: 46 partii środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (preparaty przeznaczone do żywienia małych dzieci), 45 partii suplementów diety i 15 partii żywności wzbogaconej. W przypadkach zgłoszeń alarmowych lub informacyjnych w systemie wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności RASFF - przesyłane są informacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., dotyczące ewentualnej obecności w obrocie środków spożywczych zgłoszonych w tym systemie. W zakresie obecności w obrocie żywności GMO oraz żywności napromienianej przeprowadzono 2 kontrole. 3. NADZÓR NAD MATERIAŁAMI I WYROBAMI PRZEZNACZONYMI DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ I KOSMETYKAMI. W roku 2011 ewidencją objęto 2 wytwórnie wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - produkcja opakowań szklanych w Iłowej i w Wymiarkach. W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie produkcji, znakowania i przechowywania opakowań do żywności. Ponadto pod nadzorem znajdowały się 22 miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, z czego skontrolowano 15, w których przeprowadzono 28 kontroli. Laboratoryjnie oceniono 6 asortymentów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakość dwóch z nich została zakwestionowana ze względu na brak oznakowania w języku polskim. Podczas przeprowadzonych kontroli oceniono pod względem oznakowania oceniono 34 asortymenty wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W roku 2011 w ewidencji znajdowało się 18 obiektów obrotu kosmetykami. Skontrolowano 13, przeprowadzono w nich 42 kontrole. Dokonano 18 ocen zgodności oznakowań opakowań 37

8 jednostkowych kosmetyków z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych. Skontrolowano 10 partii past do zębów pod względem zawartości fluoru, z uwzględnieniem wymaganych ostrzeżeń w przypadku ich użycia przez dzieci. Ponadto skontrolowano 52 partie kosmetyków znajdujące się w obrocie pod względem zachowania terminów trwałości. W ramach urzędowej kontroli nad kosmetykami, przesyłane są informacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dotyczące obecności w obrocie kosmetyków umieszczonych w systemie RAPEX, z powodu nie zgłoszenia ich do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach lub niezgodności parametrów mikrobiologicznych względnie fizyko-chemicznych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Posumowanie i wnioski W zakresie zatruć pokarmowych sytuacja epidemiologiczna dla powiatu żagańskiego polepszyła się w stosunku do roku Odnotowano 1 zatrucie pokarmowe w m. Przylaski, gdzie źródłem zatrucia były wyroby z dziczyzny zakażone włośniem. W stosunku do roku 2010 zwiększyła się ilość przeprowadzonych kontroli do 1046 (w roku ) oraz liczba osób ukaranych mandatami karnymi 106 (w roku ), zmalała jednak średnia wartość mandatu w zł, w roku zł. W porównaniu z rokiem 2010 stan sanitarno-higieniczny obiektów żywnościowo- żywieniowych na terenie powiatu żagańskiego nie uległ znacznym zmianom, jednak odnotować należy poprawę stanu technicznego obiektów. W dalszym ciągu stwierdza się znaczną liczbę przypadków wprowadzania do obrotu żywności po upływie terminu przydatności do spożycia świadczy o tym fakt wzrostu liczby zakładów zdyskwalifikowanych. Stwierdzano również wprowadzanie do obrotu handlowego żywności samowolnie zamrażanej przez handlowców, wcześniej przyjętej do sprzedaży jako mięso i drób świeży. W kontrolowanych zakładach zajmujących się produkcją i obrotem środków spożywczych odnotowano brak prawidłowości systematyczności w zapisach w dokumentacji operacyjnej dotyczącej utrzymania w tych zakładach instrukcji GHP/GMP oraz systemu HACCP. Fot. Punkt małej gastronomii KEBAB w Żaganiu Opracowano w Po wiato we j Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żaganiu 38

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

zapłacenia mandatu karnego z tytułu niezachowania właściwych warunków sanitarnohigienicznych podczas transportu Ŝywności.

zapłacenia mandatu karnego z tytułu niezachowania właściwych warunków sanitarnohigienicznych podczas transportu Ŝywności. IV. STAN SANITARNY OBIEKTÓW śywnościowo - śywieniowych W powiecie Ŝagańskim, w ewidencji sekcji higieny Ŝywności, Ŝywienia i przedmiotów uŝytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2009 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad obiektami żywności, żywienia i przedmiotami użytku w latach

Nadzór nad obiektami żywności, żywienia i przedmiotami użytku w latach STAN SANITARNO-HIGIENICZNY ZAKŁADÓW ŻYWNOŚĆI, ŻYWIENIA i PRZEDMITÓW UŻYTKU W roku 2008 skontrolowano 1031 obiektów żywności żywienia i przedmiotów użytku. W nadzorowanych obiektach przeprowadzono 2311

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 65 partii mięsa i surowych wyrobów mięsnych, pochodzących z Polski wartości łącznej 5.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 65 partii mięsa i surowych wyrobów mięsnych, pochodzących z Polski wartości łącznej 5. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na uczelniach - IV kw r.

Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na uczelniach - IV kw r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Placówki gastronomiczne w szkołach i na uczelniach - IV kw.2009

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli jakości handlowej. i prawidłowości oznakowania mięsa

Informacja. z kontroli jakości handlowej. i prawidłowości oznakowania mięsa WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG-0331-5/2010 Kielce dn. 12. 07. 2010 r Informacja z kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł,

I N F O R M A C J A. 1 partię mrożonych wyrobów kulinarnych z farszem wołowym wartości 10 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi

I N F O R M A C J A. z kontroli mięsa i produktów mięsnych pod kątem ujawnienia zafałszowania produktami tańszymi -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

Liczba obiektów ocenionych na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego i liczba obiektów niezgodnych

Liczba obiektów ocenionych na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego i liczba obiektów niezgodnych STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA Powiat suski należy do powiatów o małej liczbie żywieniowo - żywnościowych terenu województwa małopolskiego. Charakteryzując region należy uwzględnić fakt, że

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ).

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z najniższej półki cenowej ). -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Obiekty żywnościowo żywieniowe. 2. Jakość zdrowotna środków spożywczych. 3. Jakość żywienia. 4. Nadzór nad materiałami i wyrobami przeznaczonymi

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA)

INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) INFORMACJA Z KONTROLI PRZETWORÓW MLECZNYCH W KIERUNKU UJAWNIANIA KONSERWANTÓW (BEZ MASŁA) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego w III

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

I N F O R M A C J A W Y N I K I K O N T R O L I. Przestrzegania przepisów prawa żywnościowego. 1.Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA LODÓW Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu w III kwartale 2010 roku przeprowadził na terenie Województwa Wielkopolskiego 4 działania kontrolne

Bardziej szczegółowo

Pierogi ruskie (1 kg) z partii 6 kg w cenie 15,80zł/kg wartości 94,80zł, Pierogi z mięsem (1 kg) z partii 5 kg w cenie 17,20zł/kg wartości 86zł,

Pierogi ruskie (1 kg) z partii 6 kg w cenie 15,80zł/kg wartości 94,80zł, Pierogi z mięsem (1 kg) z partii 5 kg w cenie 17,20zł/kg wartości 86zł, Informacja z wyników kontroli jakości handlowej wyrobów wyprodukowanych w sklepach (głównie w super i hipermarketach) oraz w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby we własnych sklepach na rynku

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2009 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i uwidocznienia cen kosmetyków w aptekach w małych miastach

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania i uwidocznienia cen kosmetyków w aptekach w małych miastach ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU za 2015 ROK SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU za 2015 ROK SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU za 2015 ROK SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU 1. Kierunek działania W roku 2015 pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Kraków, styczeń 2010 r.

Kraków, styczeń 2010 r. Kraków, styczeń 2010 r. I n f o r m a c j a z kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej W IV kwartale 2009 roku przeprowadzono 12 kontroli, w tym 6 w placówkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości dotyczyły:

Nieprawidłowości dotyczyły: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie zgodnie z planem pracy na II kwartał 2007r. oraz programami kontroli planowanej przeprowadził kontrolę w zakresie: - jakości

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonych analiz zakwestionowano 5 partii wędlin drobiowych i produktów blokowych wartości 1969 zł tj.:

W wyniku przeprowadzonych analiz zakwestionowano 5 partii wędlin drobiowych i produktów blokowych wartości 1969 zł tj.: Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-05-11 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-05-11 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Kontrola jakości przetworów mięsnych - I kw.2010 r. 9/2010 Informacja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łódź, dnia r.

I N F O R M A C J A. Łódź, dnia r. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za I kwartał 2013 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za I kwartał 2013 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za I kwartał 2013 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 12 placówek, w tym: - 6 placówek sieci handlowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A 1. JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawnienia zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi (bez marki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Procedury PSZ-09 Data wydania r Wydanie 3 Strona 1 z 5. Poznań,

Załącznik nr 8 do Procedury PSZ-09 Data wydania r Wydanie 3 Strona 1 z 5. Poznań, Strona 1 z 5 Poznań, PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ* PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO

Bardziej szczegółowo

Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2017 r.

Wynik kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS w Olsztynie w I kwartale 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Olsztynie w I kwartale 2017 roku przeprowadził ogółem 273 czynności kontrolnych, w tym: 173 czynności kontrolnych na rynku krajowym,

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania przetworów mięsnych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia. informację

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia. informację Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku przedstawia informację z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Procedury PSZ-09 Data wydania r Wydanie 3 Strona 1 z 6. Poznań,

Załącznik nr 8 do Procedury PSZ-09 Data wydania r Wydanie 3 Strona 1 z 6. Poznań, Strona 1 z 6 Poznań, PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ* PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa za IV kwartał 2014r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto łącznie 14 placówek, w tym: - 9 placówek sieci handlowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 4 partie masła wartości 429 zł, w tym 1 partię masła z mleka koziego wartości 152 zł,

INFORMACJA. 4 partie masła wartości 429 zł, w tym 1 partię masła z mleka koziego wartości 152 zł, -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2008 roku w ewidencji znajdowało się 530 zakładów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DIH-83-6/15/JK Warszawa, 6.11.2015 r. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH [Podtytuł dokumentu] [DATA] GIIH [Adres firmy] INFORMACJA Z WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie kontrole podjęto bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorców o zamiarze ich wszczęcia.

Wszystkie kontrole podjęto bez uprzedniego zawiadomienia przedsiębiorców o zamiarze ich wszczęcia. Informacja za IV kwartał 2017 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych w tym mrożonych produktów w glazurze, z uwzględnieniem badań w kierunku zgodności gatunku z deklarowanym.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie procedur urzędowych kontroli żywności organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r.

w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. INFORMACJA w zakresie jakości handlowej przetworów rybnych- kontrola planowa II kwartał 2009 r. Zgodnie z Programem kontroli planowej nr GI-GNK-400-16/09 w zakresie jakości handlowej pr zetworów rybnych

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r.

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r. Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r. A. 1.Liczba kontroli - 125 2.Liczba jednostek w których stwierdzono nieprawidłowości - 80 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - III kw. 2009

Informacja z kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - III kw. 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Ryby - III kwartał 2009 r. 18/2009 Informacja z kontroli jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania wyrobów luksusowych ryb i przetworów rybnych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Jakość pieczywa, ciast i bułki tartej, cechy organoleptyczne.

Jakość pieczywa, ciast i bułki tartej, cechy organoleptyczne. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej II kw. 2010 r. Kontrole w powyższym zakresie przeprowadzono w 11 placówkach w tym w 5 sklepach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY Zdr-wet/47, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Informacja z prawidłowości funkcjonowania sklepów głównie w małych miastach i wsiach za III kwartał 2013r.

Informacja z prawidłowości funkcjonowania sklepów głównie w małych miastach i wsiach za III kwartał 2013r. Informacja z prawidłowości funkcjonowania sklepów głównie w małych miastach i wsiach za III kwartał 2013r. Kontrolą objęto łącznie 16 placówek handlu detalicznego. Nieprawidłowości stwierdzono w 12 jednostkach.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów

Informacja o wynikach kontroli przetworów mlecznych w kierunku ujawnienia konserwantów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 0331-13/2010 Kielce dn. 20.10.2010r Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych

I N F O R M A C J A. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych ŻG- 42-0331-21/2011 Kielce dn. 13.01.2011r Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych Kielce, styczeń 2011 Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO. w 2007 r.

OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO. w 2007 r. Załącznik do uchwały nr XVIII/101/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2008 roku OCENA STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU WĄGROWIECKIEGO w 2007 r. Przygotował: Paweł Gilewski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych pod kątem ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych pod kątem ujawniania zafałszowań innymi tłuszczami -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo