Stadium ( rodzaj opracowania ) :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stadium ( rodzaj opracowania ) :"

Transkrypt

1 FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANO HANDLOWA E El KRAKOW, ul. KO PROJEKT,/ 0 sw. KRZYZA 16 / 23 II tel.:. sekr. (+48-0-pref.-12 ) ; fax: (+48-0-pref.-12 ) REGON : ; NIP: ; PKD : 7420 A ; EKD : 7420 e mail : board. office (i4 ekoprojckt. krakow. corn. pl. ekoprojekt biuro krakow. corn. p1 http. : // www. ekoproiekt.krakow. com.pl Nr. umowy : 129 /2004 / ZDW Data : 24 wrzegnia 2004 r. Data opracowania : 05 paidziernik 2005 r. Kr : EP / P 210 / Nr. tomu i CZOCa : TOM : III. BranZa : TECHNOLOGIA + KONSTRUKCJA Stadium ( rodzaj opracowania ) : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. TEMAT: ZABEZPIECZENIE TERENU OSUWISKOWEGO W CIA GU DROGI WOJEWODZKIEJ NR : TARNOW - MOSZCZENICA OD KM : 7+670,0 m DO KM : ,0 W m. tekawka OBIEKT: OSUWISK 0 - ZLECENIODAWCA : ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE KRAKOW ; ul. Glowackiego 56. tekawka ".. INWESTOR: UZYTKOWNIK : ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE KRAKOW ; ul. Glowackiego 56. ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE KRAKOW ; ul. Glowackiego 56. GLoWNY PROJEKTANT : mgr inz. WIESLAW POLKA UPR.NR. U.A.N. 139/90/KR SIECI WOD. KAN. U.A.N. 140/90/KR OCHRONA SRODOWISKA " (119(-- ktj wteprro estag.wjalax.caz_ awna'neanlanicluzorojwanaenta"f luu) Pulkcw4ykonawstwa hporrii w )Crolowania robot budowlanych specjalnosci Instalacyjno-Inzynieryjnej 490 wboekza Sleci noagi,rz ancyi VVodoct jonzeetinpwr 8zt jaokreus Ochrona Srodowiska jen UPR A NR BUD 139/90/KR U A N NR 140/90/KR PROJEKTANT : mgr in2. WIESLAW PULKA UPR.NR. U.A.N. 139/90/KR SIECI WOD. KAN. U.A.N. 140/90/KR OCHRONA 8RODOWISKA OPRACOWAL : mgr ini. KRZYSZTOF PAWLUS FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANO-HANDLOWA.EKO-PROJEKT"0 Wieslaw Pulka Krakow, ul, Swietego Krzyia 16/23 tel./fax (+48 12) NR. EW.: 34426/99, PIT 7420 A, EKO 7420 REGON NIP s.a hp - t- land:otva WERYFIKATOR : mgr inz. PIOTR PAWLUS UPR.NR. 8388/72/79 - SIECI WOD. KAN. NR. 637/69/KR - MELIORACJE WODNE

2 Opis techniczny do projektu zabezpieczenia osuwiska w ci4gu drogi wojew6dzkiej nr 977 TarnOw-Moszczenica dla odcinka od km do km w mickawka Spis treki: 1. Podstawy opracowania 2. Materialy do projektowania. 3. Opis stanu istniejqcego. 4. Cel inwestycji i zakres opracowania. 5. Dane z dokumentacji geologiczno-inzymerskiej. 6. Opis rozwiazali projektowych. 7. Wytyczne dla wykonawcy. 8. Kolejnok realizacji rob6t. I. Podstawy opracowania Formalnq podstawe do opracowania przedmiotowego projektu stanowi umowa zawarta pomiedzy firm Projektowo-Handlowq. EKO-PROJEKT w Krakowie ul.swictego KrzyZa 10/23 i Zarzqdem Drog Wojewodzkich w Krakowie z siedzibq przy ul.glowackiego Materialy do projektowania Podstawovvy material do sporzqdzenia przedmiotowego projektu stanowi Dokumentacja Geologiczno-InZynierska opracowana przez mgr. Jaroslawa Gareckiego w listopadzie 2005r. Kolejny material projektowy stanowi plan sytuacyjno-wysokokiowy w skali 1:500 sporzqdzony przez firing Tomapex" z siedzibq, w Krakowie, Plac Na Stawach 1. Ponadto w projekcie wykorzystano uzgodnienia z wlagcicielami dzialek, na ktorych lokalizowane sq obiekty zabezpieczajqce osuwisko tzn. z ZDW i Lasami Palistwowymi. Kolejnym elementem, ktory mial wplyw na przyjcte rozw4zania projektowe byly kilkakrotne szczegolowe wizje lokalne. 3. Opis stanu istniejgcego Teren, na ktorym ujawnilo sic osuwisko posiada dlugoge ok.155,0mb. Polega ono przede wszystkim na osiadaniu korpusu drogi i zwiqzanymi z tym zjawiskiem deformacjami nawierzchni. Wg naszej oceny jak i autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przyczynq wystepujqcych zjawisk s4 warunki gruntowo-wodne panujqce w tym terenie. Dodatkowft przyczynq, do powstania warunkow osuwiskowych jest usytuowanie drogi (w terenie zagrozonym) po jej przebudowie dla uzyskania lepszych warunkow komunikacyjnych. Przy rownoczesnym wzrokie ruchu o charakterze ciczkim nowo wybudowany odcinek drogi stal sic bardzo wrazliwy na obc4zenia dynamiczne. Podane wyzej powody powstania osuwiska spowodowaly potrzebe jego zabezpieczenia dla ochrony istniejqcej drogi.

3 4. Cel inwestycji i zakres opracowania Podstawowym celem inwestycji jest wyeliminowanie przyczyn, kt6re destrukcyjnie wplywajq na statecznok drogi. Przeprowadzone obserwacje jak i badania geotechniczne wykazuj4, ze niszczgce oddzialywanie na statecznoge drogi maj4 warunki wodne panujgce w rejonie osuwiska. W zwiqzku z tym w ramach projektu przyjcto rozwivania, kt6re w spos6b zdecydowany pozwol4 ograniczy6 (lub wyeliminowae) niszczgce dzialania wod powierzchniowych jak i podziemnych. Pozwol4 one na likwidacjc zlej obecnie infiltracji wod powierzchniowym w glqb g6rotworu oraz na eliminacjc przeplywu wod podziemnych w plaszczyinie poglizgu. 5. Dane z dokurnentacji geologiczno-intynierskiej Teren planowanych prac le2y w Karpatach Zewnctrznych (fliszowych) w obrcbie jednostki SlAskiej w poblizu granicy nasuniccia z jednostk4 skolsk4. Starsze podloe buduja, utwory fliszowe serii Slqskiej zaliczane do warstw istebniariskich (nierozdzielonych), wyksztalconych jako piaskowce grubolawicowe i zlepience oraz lupki ciemnoszare z wkladkami piaskowcow cienkolawicowych (hipki istebnialiskie dolne). Lokalnie wystepujg lupki pstre. Bezpo rednio w rejonie wykonywanych prac wystcpuj4 lupki ciemnoszare. Utwory fliszowe przykryte sq warstwq utworow czwartorzcdowych wyksztalconych w postaci pylow, glin, glin pylastych oraz glin pylastych zwiczlych. Lokalnie stwierdzono wystcpowanie piaskow pylastych oraz gliniastych. Grunty antropogeniczne tworz4 tutaj konstrukcjc nasypu drogowego. W rejonie prac wody podziemne wystcpujg w obrcbie utwor6w czwartorzedowych. W czasie prowadzenia wierceri w otworach obserwowano wystcpowanie sq_czen czasem z 2- ch poziomow w obrcbie pylow, glin pylastych i piaskow gliniastych. GicbokoSci vvystcpowania sqczeri w poszczegolnych otworach wynosza, od 2,9m do 6,2 ppt. Kierunek splywu wod jest zgodny z morfologig terenu. Wody to zasilane s4 glownie drogq infiltracji opad6w atmosferycznych. Pobrana probka do badan z otworu 0-2 wykazala slabq agresywnok w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartogci 300kg/m3 oraz stopniu wodoszczelnoki W-4 wg BN-62/ Na podstawie wykonanych prac geologicznych uznano, ze przyczyn powstania osuwiska i deformacji nawierzchni bitumicznej naleky upatrywa6 w zlej gospodarce wodami opadowymi. Ze wzgledu na zamulenie przepustu pod drop_ wody opadowe nie sq odprowadzane przez jej bre). Splyw ze starej drogi i pasa zieleni gromadzony jest w rowie znajdujqcym sic w pasie zieleni. Stqd woda infiltruje w podlo2e nawadniajqc korpus drogowy wykonany ze slabych strukturalnie gruntow, kt6re pod jej wplywem ulegajq uplastycznieniu. W wyniku nawadniania podlo2a powstalo osuwisko, kt6rego strefa oderwania znajduje sic w obrcbie pasa zieleni po zachodniej stronie rowu. Powierzchnia poglizgu przebiega to w obrcbie glin pylastych, glin pylastych zwiezlych i pylow, generalnie znajdujqcych sic w stanch mickkoplastycznym i plastycznym. Ponadto cic2ki ruch na drodze powodujqcy obci42enia dynamiczne pogiebia procesy osuwiskowe przy slabych gruntach z jakich zbudowany jest korpus drogowy. 2

4 6. Opts rozwigzati projektowych 6.1. Odwodnienie powierzchniowe W przedmiotowym osuwisku odwodnienie powierzchniowe winno bye kluczowym zabiegiem, ktore pozwoli na skuteczne zabezpieczenie drogi. Istotnym jest fakt, aby w obecnie panujqcych warunkach nie dopu cie do infiltracji w6d powierzchniowych w nasyp korpusu drogowego oraz w plaszczy2nie po lizgu. Aby uzyskao wlasciwy efekt wody powierzchniowe muszq bye odprowadzane w rejon ponitej drogi w sposob szybki z wyeliminowaniem nawet chwilowej stagnacji w obiektach odprowadzajqcych (rowy). W tej sytuacji projekt przewiduje modernizacjc dwoch rowow. Pierwszy to u podno2a skarpy le nej powy2ej starej trasy drogi, a drugi tu2 powyzej aktualnie biegnqcej glownej drogi nr 977. Modernizacja rowow polegae bcdzie na ustaleniu odpowiednich spadkow oraz ich ubezpieczeniu w dnie i na skarpach. Ubezpieczenie dna rowow stanowie 1)04. wodogcieki, a ubezpieczenie skarp stanowie bcdft plyty wielootworowe. Szczegolowy spos6b wykonania tych ubezpieczeli przedstawiono w czc ci rysunkowej projektu. Bardzo istotnym elementem odwodnienia powierzchniowego jest przepust pod drop. Aktualnie posiada on zasypany wlot, przez co the ma odplywu z rowu povvy2ej drogi glownej. Dlatego projektuje sic jego udro2nienie i ewentualny remont (uszczelnienie) w razie stwierdzenia takich usterek. Wg informacji uzyskanych od uzytkownika stan techniczny przepustu jest dobry i poza udro2nieniem wlotu nie wymaga specjalnych zabiegow. Dla przejccia w6d splywajqcych z jezdni zaprojektowano w projekcie remontu nawierzchni wodo ciek w poboczu drogi, ktorego zadaniem bcdzie zabezpieczenie skarpy drogowej przed splywem wod w trakcie ciqglych dlugotrwalych opadow. Efektem dzialania tego obiektu bcdzie ciqgle zabezpieczenie skarpy przed nasiftkaniem wodami splywajqcymi na luku drogi z jezdni. Dla wzmocnienia korpusu drogowego projektuje sic skarpy drogi od strony wschodniej wzmocnio walcami siatkowo-kamiennymi w zakresie pokazanym na planie syt.-wysoko ciowym Odwodnienie wglebne Odwodnienie podziemne stanowia bedzie drena.2, kt6rego zadaniem bedzie zabezpieczenie korpusu drogowego przed niebezpiecznym nawadnianiem w plaszczy2nie po lizgu. Aby uzyskao wla ciwy (po2acdany) efekt projektuje sic vvykonad dwa dreny. Pierwszy dren A" wykonany zostanie po stronie zachodniej drogi w przewa2aj4cej cze ci w istniejqcym zielencu. Tylko jego koricowki przecing bcdq starq asfaltowq drogc stanovviqcq aktualnie parking przydro2ny. Wody z tego drenu przeprowadzane 1;04, na drum strong drogi rurociqgiem 0150mm wykonanym pod korpusem drogi metodq przewiertu. Drugi dren B" projektuje sic po stronie wschodniej drogi u podno2a skarpy. Wszystkie wody drena2owe odprowadzane bcdq, do rowu istniejqcego na terenie lasow paristwowych. Sposob wykonania odwodnienia podziemnego oraz zastosowane material)/ pokazano szczegolowo w cze ci rysunkowej projektu. 3

5 7. Wytyczne dla wykonawcy Biorqc pod uwagc warunki terenowe oraz wymagania co do precyzji wykonawstwa inwestycji zgodnie z przedstawionym projektem uwa2a sic, ze roboty ziemne (wykopy) bcdat mogly bye wykonane w 60% mechanicznie, a w 40% rccznie. Calok zasypow na1e2y wykonae rccznie. Uwaga to dotyczy szczegolnie wykonania drenow. Aby mozna bylo osiqgnqe zalo2one projektem efekty (szczegolnie przy wykonywaniu drenow) sugerujc, aby roboty byly wykonywane przez firme specjalistycznq majqcq duty bagaz do wiadczeri w wykonywaniu tego typu robot. 8. Kolejnoge realizacji robot W pierwszej kolejnoki nalezy wykonae przewiert pod korpusem drogi oraz udroinie istniejqcy przepust pod drogq. W nastcpnej kolejnoki na1e2y wykonae dreny A" i B". Projektowanq modernizacjc row6w mo2na wykonywae rownolegle, ale po wykonaniu drenow. W nastcpnej kolejnoki mozna przystqpie do remontu nawierzchni drogi, wykonania wodokieku i ubezpieczenia skarpy walcami siatkowo-kamiennymi. opracowat : mgr ink. Piotr Pawlus 4

6 Spis rysunkow Nr rys. Skala Trek 1. 1 : Orientacja 2. 1 : 500 Sytuacja : 100/500 Profile podiu2ne drenaw : 100/500 Profile podluine row6w : 100/100 Przekroje poprzeczne row6w : 20 PrzekrOj przez przepust drogowy :20 Studzienka rewizyjna. 5

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD 001-4-A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

Bank APPRAISAL REPORT. European Investment 63211100 030400010200 & 010001010000 & 030400020200. Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/2007-224/PMJ/M1/CC

Bank APPRAISAL REPORT. European Investment 63211100 030400010200 & 010001010000 & 030400020200. Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/2007-224/PMJ/M1/CC I European Investment Bank Luxembourg, 19 March 2007 PJ/INFRA/2007-224/PMJ/M1/CC Projects Directorate Infrastructure Department Contact Person: Team Member: ENVAG: Maj Theandei Paulo Mendes-Jorge Axel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz

techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz Nr umowy PW-517 Nr archiwalny 6791/12 Pkt prel. Stadium PB+PW WARSZAWA Biuro Regionalne we WŁOCŁAWKU Biuro Regionalne w SOSNOWCU INWESTYCJA ZAGADNIENIE KOD CPV DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 3. Część formalno - prawna mk PERFEKT LISTOPAD 2006-1 SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice

PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM STRÓ NIANKA W MIEJSCOWO CI WILCZYSKA W CI GU DP NR 1506K JANKOWA STRÓ NA SZALOWA KM 1+271 ORAZ ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJ CEGO INWESTOR POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. - Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500), wykonana

Opis techniczny. - Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500), wykonana Opis techniczny 1) Podstawa opracowania - Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych (skala 1:500), wykonana przez geodetę Floriana Wrońskiego ( Kartogeo Gorlice), opracowana wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE... I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE.... 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.... 3.1. PLAN SYTUACYJNY.... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 1. Orientacja 1 : 25000 2. Plan rozwiązań projektowych 1: 500 3. Profil podłużny wodociągu 1:100/1:200 mk PERFEKT styczeń 2007-1 SPIS TREŚCI: 1.

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ

PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ PREBUD JANUSZ PREISS ul. Małej Łąki 23\24 02-793 WARSZAWA tel. fax: (022) 649-40-97 0604505252 NIP- 951-134-27-98 Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE

WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE REGIONALNY ZARZ RZGW NZR-4-51-5 l 4/G/79/10 WOJEWODA MALOPOLW 9 D GOSPODARKI - WODNEJ W KRAKOWIE ZARZĄ D ZLEWNI WISŁOKI i WISŁOKA z siedzib ą w Rzeszowie ul. Kwiatkowskiego 2 35-311 Rzeszów Tel-fax 8541918

Bardziej szczegółowo