ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków, KWIECIE 2005 r. 1

2 Zamawiajcy: Zarzd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki Czarnków Wykonawca: Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o Wrocław ul. Tarnogajska 18 Główni autorzy opracowania: mgr in. Małgorzata Juchniewicz Prezes Zarzdu: mgr Marek Adamek mgr Joanna Sokół-Woniak mgr Jacek Chrzstek mgr Magdalena Wilk 2

3 1. WSTP 4 2. RODOWISKO PRZYRODNICZE System obszarów i obiektów chronionych Drawieski Park Narodowy Rezerwaty przyrody Obszary chronionego krajobrazu Sie NATURA Inne obszary cenne przyrodniczo Lasy 9 3. ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA Zasoby wodne Zasoby wód podziemnych Jako wód podziemnych Wody powierzchniowe Jako wód powierzchniowych Gospodarka wodno-ciekowa Zaopatrzenie w wod Odprowadzanie i oczyszczanie cieków Melioracje podstawowe POWIERZCHNIA ZIEMI Geologia i geomorfologia Gleby uytkowane rolniczo Zasoby kopalin POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Klimat ródła zanieczyszcze powietrza atmosferycznego Emisja z zakładów gospodarki komunalnej i z sektora przemysłowego Niska emisja Emisja komunikacyjna Ocena jakoci powietrza HAŁAS POLA ELEKTROMAGNETYCZNE POWANE AWARIE 35 SPIS TABEL 37 3

4 1. WSTP 1.1. Wprowadzenie Ocen aktualnego stanu rodowiska powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dokonano opierajc si na danych zawartych w dostpnej dokumentacji z tego zakresu, w tym głównie: w opracowaniach wydanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu - Stan rodowiska w Wielkopolsce z lat 2002 i 2003, oraz w rocznikach Głównego Urzdu Statystycznego i Urzdu Statystycznego w Poznaniu. Przy ocenie stanu rodowiska brano te pod uwag biece informacje uzyskane w drodze ankietyzacji gmin, najwaniejszych zakładów przemysłowych oraz podmiotów gospodarki komunalnej, a take podczas spotka roboczych, warsztatów oraz konsultacji w Starostwie Powiatowym i urzdach gmin wchodzcych w skład powiatu. Opis rodowiska ujmuje stan na dzie roku. Poniewa Raport o stanie rodowiska jest wykonywany w ramach aktualizacji Programu ochrony rodowiska, dlatego tendencje zmian obejmuj lata Niniejszy dokument oprócz ogólnej charakterystyki powiatu ujmuje nastpujce zagadnienia: - rodowisko przyrodnicze (rozdział 2) - Zasoby wodne i gospodarka wodno-ciekowa (rozdział 3) - Powierzchnia ziemi (rozdział 4) - Powietrze atmosferyczne (rozdział 5) - Hałas (rozdział 6) - Pola elektromagnetyczne (rozdział 7) - Powane awarie (rozdział 8) 1.2. Ogólna charakterystyka powiatu Powiat czarnkowsko trzcianecki połoony jest w północno - zachodniej czci województwa wielkopolskiego. Północna i zachodnia granica powiatu pokrywa si z granic województwa wielkopolskiego z województwem zachodniopomorskim i lubuskim. Od południa powiat graniczy z powiatami: Midzychód i Szamotuły, od wschodu z powiatami: Oborniki, Chodzie, Piła. Powiat jest drugim co do wielkoci powiatem w Wielkopolsce. Jego powierzchnia wynosi ha (1 808 km 2 ), co stanowi 6% powierzchni województwa. Powiat zamieszkuje osób (stan na 2003 rok). Wskanik zaludnienia powiatu wynosi 45 osób/km 2. Dla porównania gsto zaludnienia w województwie wielkopolskim wynosi 112,6 osób/km 2, natomiast w Polsce 124 osoby/km 2. Podstawowe dane dotyczce powierzchni i ludnoci gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przedstawia tabela. Tabela 1 Ludno i powierzchnia (w ha) gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Nazwa gminy Powierzchnia Liczba ludnoci w ha m. Czarnków Czarnków Drawsko m. Krzy 583 Krzy Lubasz Połajewo m. Wiele 432 Wiele m. Trzcianka Trzcianka Powiat

5 W skład powiatu wchodzi 8 gmin, z tego jedna gmina miejska Czarnków, 3 gminy miejsko-wiejskie: Trzcianka, Krzy Wlkp. i Wiele oraz 4 gminy wiejskie: Czarnków, Drawsko, Lubasz i Połajewo. Najwiksz cz powierzchni powiatu zajmuj kolejno: gmina Wiele, gmina Trzcianka i gmina Czarnków. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma charakter turystyczno-rolniczy, z udziałem przemysłu. Cały powiat charakteryzuje si bogactwem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ponad połow powierzchni zajmuj lasy, głównie bory sosnowe. Najwikszy kompleks stanowi Puszcza Notecka zajmujca tereny południowej czci powiatu. Jest ona jednoczenie najwikszym kompleksem lenym Wielkopolski. 5

6 2. RODOWISKO PRZYRODNICZE 2.1. System obszarów i obiektów chronionych W województwie wielkopolskim obszary prawnie chronione w 2002 roku zajmowały ,2 ha, co daje 31,3% powierzchni województwa. Tabela 2 Obszary i obiekty chronione w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wyszczególnienie Woj. wielkopolskie Powiat czarnkowskotrzcianecki Powierzchnia obszarów prawnie , ,8 chronionych w ha Parki narodowe w ha 7 961,7 377,8 Rezerwaty przyrody w ha 5 539,4 23,04 Parki krajobrazowe w ha ,7 - Obszary chronionego krajobrazu , ,8 w ha Uytki ekologiczne w ha 4 476,4 174,2 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 6 609,3 w ha Powierzchnia obszarów prawnie 31,3 44,2 chronionych w % powierzchni ogółem Liczba pomników przyrody W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim powierzchnia prawnie chroniona wynosiła w 2003 roku ,8 ha, tj. 44,2% powierzchni. Składaj si na nie: fragment Drawieskiego Parku Narodowego wraz z otulin, trzy obszary chronionego krajobrazu: Dolina Noteci, Puszcza Notecka, Puszcza Drawska, trzy rezerwaty: Wilcze Błoto i Czapliniec Kunicki, ródliska Flinty (na granicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i obornickiego), 167 pomników przyrody Drawieski Park Narodowy Drawieski Park Narodowy wraz z otulin zajmuje północn cz gminy Krzy Wlkp. Został utworzony Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia (Dz. U. Nr 26, poz. 151 ). Na terenie gminy zajmuje on powierzchni 377,8 ha, co stanowi 2,16 % powierzchni gminy. Otulina parku zajmuje powierzchni 1523,5 ha, tj. 8,73 % powierzchni gminy. DPN zajmuje centralny obszar Równiny Drawskiej. Cech charakterystyczn rzeby Parku s głbokie koryta rzek Drawy i Płocicznej. Rzeki te ze wzgldu na duy spadek w granicach Parku (30 m) maj charakter rzek górskich. Geomorfologiczn atrakcj s jeziora rynnowe. Jedn z najwaniejszych wartoci przyrodniczych Parku s urozmaicone ekosystemy rolinne. Licznie wystpuj torfowiska niskie i wysokie, bory sosnowe, buczyny, łgi olszowo-jesionowe, olsy. Z gatunków rolin chronionych stwierdzono wystpowanie miedzy innymi: pajecznicy liliowatej, orlika pospolitego, brzozy niskiej, zimowita jesiennego, wawrzynka wilczełyko, nieyczki przebinieg, jarzba brekini, cisa pospolitego, trzech rodzajów storczyków i in. Rónorodnoci charakteryzuje si równie fauna Parku. Z gatunków zwierzt chronionych wystpuj midzy innymi: ssaki, np. bóbr, je, wydra, nocek rudy, nocek duy, wiewiórka, ptaki, np. jastrzb, krogulec, raniuszek, skowronek, jeyk, sowa uszata, kruk, kukułka, uraw, czajka, płazy, np. kumak nizinny, ropucha szara, aba moczarowa, gady, np. padalec, zaskroniec, mija, ółw błotny. 6

7 Rezerwaty przyrody Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego utworzono trzy rezerwaty, z czego 2 całkowicie le w granicach powiatu. Czapliniec Kunicki rezerwat faunistyczny utworzony w 1988 roku na terenie Doliny Noteci, w gminie Czarnków. Zajmuje powierzchni 5,45 ha, chroni koloni czapli siwej (czapliniec) liczc ok.70 gniazd. Wilcze Błoto rezerwat torfowiskowy utworzony w 1968 roku na terenie gminy Wiele w Puszczy Noteckiej. Rezerwat ma powierzchni 2,76 ha. Obejmuje ochron zbiorowiska rolinnoci bagiennej i torfowiskowej. ródliska Flinty rezerwat czciowo florystyczny o powierzchni 44,83ha (w tym powierzchnia lena 30,5 ha, jezioro 9,6 ha, bagna 3,8 ha). Rezerwat połoony jest na granicy powiatu czarnkowsko trzcianeckiego (gmina Czarnków) i chodzieskiego Obszary chronionego krajobrazu Obszary chronionego krajobrazu obejmuj wyróniajce si krajobrazowo tereny o rónych typach ekosystemów (np. lasy, pola uprawne, jeziora). Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewni stan wzgldnej równowagi ekologicznej i systemów przyrodniczych danego obszaru. Obszary chronionego krajobrazu pełni rol otulinow, jak równie łcznikow dla parków narodowych i krajobrazowych. Obszary Chronionego krajobrazu na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zostały ustanowione rozporzdzeniem nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia r. oraz obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia w sprawie wykazów aktów prawa miejscowego obowizujcych na terenie woj. wielkopolskiego w drodze Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej byłego województwa pilskiego. Ich połoenie w powiecie przedstawia tabela. Tabela 3 Połoenie obszarów chronionego krajobrazu w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. L.p. Nazwa OChK Gmina Pow. ogólna w ha 1 Dolina Noteci Trzcianka, Czarnków, Lubasz Puszcza Notecka Drawsko, Wiele, Lubasz, Połajewo Puszcza Drawska Trzcianka, Wiele, Krzy Dolina Noteci ley niemal w całoci w makroregionie Pradoliny Torusko Eberswaldzkiej i mezoregionie Doliny rodkowej Noteci. Charakteryzuje j krajobraz łkowo polno osadniczy, fragmentarycznie jeziorno leno łkowy. W samej pradolinie rzeki Note przewaa ekosystem łkowy tzw. Nadnoteckie Łgi, które maj due znaczenie dla gospodarki hodowlanej. Spotyka si równie sady oraz pola z zadrzewieniami. Nadnoteckie Łgi (pow. 10 tys. ha) to fragment dolnego biegu Noteci. Obszar ten pokrywaj w wikszoci torfowiska niskie i zalewowe łki - łgi. Niegdy w bagiennej dolinie Noteci dominowały lasy łgowe wierzbowo - topolowe, które zostały zlikwidowane przez rozwijajce si rolnictwo i przekształcone w yzne łki łgowe. Fragmenty takich lasów, zblione do naturalnych, zachowały si jeszcze koło luz: Nowe, Lipica i Rosko. Nadnoteckie Łgi urozmaicone s du iloci starorzeczy, kanałów i zarastajcych torfianek. Te ostatnie spotka mona koło Radolina, Jdrzejewa i Zofiowa. Nadnoteckie Łgi s ostoj ptaków o randze europejskiej (siekowiec, bocian biały, bocian czarny). Dolina Noteci jest najbardziej zagroona degradacj. Puszcza Notecka - Obszar puszczy Noteckiej ley w Pradolinie Torusko Eberswaldzkiej, w mezoregionie Kotliny Gorzowskiej. W systemie obszarów przyrodniczych regionu jest to teren wany poniewa łczy dwa korytarze ekologiczne o znaczeniu midzynarodowym: Dolin Noteci i Dolin Warty. Teren puszczy jest falisty, falisto pagórkowaty, zbudowany z piasków wydmowych. Lasy tworzy sosna zwyczajna w typie boru wieego lub boru suchego, niskiej jakoci. Przy ciekach 7

8 wodnych, jeziorach i wikszych zagłbieniach terenu skład gatunkowy lasu jest bogatszy. Krajobraz w wikszoci jest naturalny, leny, lub jeziorno leny. Ze wzgldu na sucho regionu, du rol w kształtowaniu lokalnych stosunków wodnych i mikroklimatu odgrywa rzeka Miała. W dolinie Miały licznie wystpuj róne gatunki ptaków m.in. czaple, rybołowy, bieliki. Puszcza Drawska W północno zachodniej czci powiatu rozpociera si obszar Puszczy Drawskiej. Jest to obszar bardzo zrónicowany pod wzgldem rzeby i krajobrazu. Przewaa naturalny krajobraz leny lub jeziorno leny. Wystpuje tam rónorodno zespołów lenych tj. olsy, grdy, bory, łgi, buczyny. Lasy pokrywaj ponad 80% powierzchni. Wzdłu rzek i cigów jezior wystpuj lasy o bogatszym składzie gatunkowym. Na stromych zboczach dolin rzecznych ronie najczciej kwana buczyna, bdca lasem bukowym o jednogatunkowym drzewostanie. W runie wystpuj: paprotka zwyczajna, kosmatka owłosiona, turzyca pigułkowata, konwalijka dwulistna, jastrzbce, zerwa kłosowa. Obszar wyrónia si czystoci wód powierzchniowych i małym zanieczyszczeniem powietrza Sie NATURA 2000 NATURA 2000, nazywana równie Europejsk Sieci Ekologiczn, to system obszarów chronionych, który ma zapewni trwał egzystencj florze i faunie Starego Kontynentu, zachowanie cennych, a przy tym zagroonych siedlisk przyrodniczych oraz integracj ochrony przyrody z działalnoci człowieka. Jej podstawowym celem jest ochrona przyrodniczego dziedzictwa Europy i realizacja idei zrównowaonego rozwoju w skali ponad krajowej. Podstaw prawn ochrony europejskiej flory, fauny i siedlisk stanowi dwa akty: (1) Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko yjcych ptaków, zwana Dyrektyw Ptasi, uchwalona 2 kwietnia 1979 r., a nastpnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/ EWG, 91/244/EWG i 94/24/EWG, na jej podstawie wyznaczane s obszary specjalnej ochrony (OSO) (2) Dyrektywa 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko yjcej fauny i flory, zwana Dyrektyw Siedliskow, uchwalona 21 maja 1992 r. i zmieniona dyrektyw 97/62EWG. Wyznacza ona specjalne obszary ochrony (SOO). Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 2 obszary wejd w system NATURA S to: - obszar specjalnej ochrony Nadnoteckie Ł gi PLB , o powierzchni ,8 ha, obejmujcy na terenie powiatu gminy: Czarnków, Trzcianka i Wiele. Obszar rozciga si wzdłu Doliny Noteci od Wielenia do ujcia Gwdy. Pokrywaj go łki zalewowe, torfowiska niskie, poród których wystpuj kanały i rowy odwadniajce, starorzecza i wypełnione wod doły potorfowe. Łki s intensywnie uytkowane. Wystpuj tu 23 gatunki ptaków wymienione w Załczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Dominuj siedliska łkowe i zarolowe zajmujce 87% powierzchni obszaru, mniejszy jest udział siedlisk rolniczych 6% obszaru, torfowisk, bagien, rolinnoci na brzegach wód, młaków 5% i lasów liciastych 2%. - specjalny obszar ochrony Dolina Noteci PLH 30011, o powierzchni ha, charakteryzuje si wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Jest to najlepiej zachowany w Wielkopolsce (i jeden z najcenniejszych w Polsce) duy obszar torfowisk niskich. Zlokalizowane s tu take 3 z 9 znajdujcych si na terenie Wielkopolski ostoje ptaków o randze europejskiej. Obszar obejmuje w powiecie: miasto Czarnków (0,6%pow. miasta), gmin Czarnków (16,7% pow. gminy), gmin Trzcianka (7,3% pow. gminy), miasto Wiele (0,1% pow. miasta), gmin wiejsk Wiele (6,5%pow. gminy). Poza powiatem gminy: Chodzie, Szamocin i Piła. Siedliska wystpujce na terenie powiatu to: - m. Czarnków lasy łgowe i nadrzeczne zarola wierzbowe, 8

9 - gm. Czarnków łki selernicowe, - gm. Trzcianka łgowe lasy dbowo-wizowo-jesionowe, - m. Wiele murawy kserotermiczne (w tym ze stanowiskami storczyków), - gm. Wiele niowe i górskie łki uytkowane ekstensywnie Inne obszary cenne przyrodniczo Zespoły pałacowo-parkowe, dworsko-parkowe Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego licznie wystpuj pałace i dworki, którym towarzysz parki lene czsto z oryginalnym drzewostanem. Poniej wymieniono kilka przykładów. Zespół pałacowo-parkowy z drugiej połowy XIX wieku w Goraju w gm. Czarnków znajdujcy si w obrbie zwartego zespołu lenego, z dobrze zachowanym układem pierwotnym oraz starodrzewem o zwartym składzie gatunkowym Zachowało si tutaj unikalne skupienie rzadkich gatunków drzew egzotycznych, m.in. jodła jednobarwna, ywotnik zachodni, limba oraz grupa buków stanowica pomniki przyrody. Park dworski z XVIII wieku w G bicach w gm. Czarnków o charakterze krajobrazowym z dobrze zachowanym starodrzewem i pierwotnym układem przestrzennym. Zespół stanowi przykład historycznego krajobrazu wiejskiego. Pałac w Lubaszu z połowy XVIII w. zlokalizowany na obszarze rozległego parku krajobrazowego przylegajcego do jeziora. Został on zbudowany w miejscu drewnianego dworu dla wojewody kaliskiego Wojciecha Miaskowskiego W gminie Wiele znajduje si kompleks dworsko parkowy w D bogórze, a take park w Potrzebowicach z pierwszej połowy XVIII. Leny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka 14 padziernika 2004 roku z zarzdzenia dyrektora generalnego Lasów Pastwowych, powstały 4 nowe lene kompleksy promocyjne. Jednym z nich jest LKP Puszcza Notecka. Leny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka, obejmujcy w RDLP Piła, Pozna i Szczecin: Nadlenictwo Potrzebowice - powierzchnia ha, Nadlenictwo Wronki - pow ha, Nadlenictwo Krucz - pow ha, Nadlenictwo Sieraków - pow ha, Nadlenictwo Oborniki - pow ha, Nadlenictwo Karwin - pow ha, Nadlenictwo Midzychód - pow ha. Podstawowym celem LKP jest wprowadzenie do praktyki lenej zasad sterowania gospodark w warunkach pełnego rozpoznania stanu i spełnienia wymogów ochrony przyrody. S one miejscem wdraania ochrony wielkopowierzchniowej, godzcej w myl konwencji o rónorodnoci biologicznej, cele gospodarcze z ochronnymi, z zachowaniem wszystkich organizmów wystpujcych w lasach i popieraniem szczególnie tych, które dla człowieka maj, z rónych wzgldów najwiksz warto, w tym gatunków i biocenoz oraz miejsc ich wystpowania chronionych prawem lub na ochron prawa zasługujcych Lasy Lasy i grunty lene powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zajmuj 52% powierzchni. Lasy bdce własnoci Skarbu Pastwa zajmuj powierzchni ,03 ha, lasy niebdce własnoci SP (osób fizycznych, komunalne, spółek, spółdzielni) 5 974,14 ha. Nadzór nad lasami nie bdcymi własnoci SP sprawuj w imieniu Starosty nadlenictwa. S to nastpujce powierzchnie lene w gminach: miasto Czarnków 53,560 ha gmina Czarnków 730,002 ha 9

10 gmina Drawsko 1932,389 ha gmina Krzy Wlkp. 164,599 ha gmina Lubasz 667,096 ha gmina Połajewo 303,805 ha gmina Trzcianka 286,044 gmina Wiele 1836,641 ha Lasy Pastwowe powiatu znajduj si w administracji 5 nadlenictw: Krucz, Krzy, Potrzebowice, Sarbia, Trzcianka. Powierzchnie poszczególnych nadlenictw oraz udział w nich powierzchni lenej i nielenej przedstawia tabela. Tabela 4 Nadlenictwa powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Nadlenictwo Powierzchnia w ha Lena Nielena Razem Gminy powiatu wchodzce w skład nadlenictwa Krucz ,13 614, ,31 Czarnków, Lubasz, Wiele, Połajewo, Miasto Czarnków Krzy ,32 788, ,35 Miasto i Gmina Krzy Wlkp. cz Gminy Trzcianka, cz Gminy i Miasta Wiele Potrzebowice ,41 760, ,31 Wiele, Drawsko Sarbia 7 892,23 237, ,06 Czarnków, Połajewo Trzcianka ,17 815, ,80 Trzcianka, Czarnków, Wiele RAZEM , , ,03 Blisko 30 % lasów z racji spełniania funkcji pozaprodukcyjnych ma status lasów ochronnych. S to głównie lasy glebochronne, wodochronne, stanowice ostoje zwierzt podlegajcych ochronie gatunkowej i in. Tabela 5 Kategorie ochronnoci lasów SP w poszczególnych nadlenictwach wg stanu na 2004 rok Kategorie ochronnoci Ndl. Krucz Ndl. Krzy Ndl. Potrzebowice Ndl. Sarbia Ndl. Trzcianka Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Rezerwaty 1,24 < ,70 0,19 5,45 0,02 Lasy glebochronne 1 153, ,23 21,94 142,58 1,81 99,81 0,45 Lasy wodochronne 1 296, ,12 1, ,18 8,15 Lasy wodochronne w strefie 54 0,34 ujcia wód Lasy ochronne w miastach ,78 0, Lasy ochronne wokół miast 22,27 < ,77 7,79 Lasy ochronne nasienne 38,56 <1 19 0, ,04 0,14 Lasy ochronne na stałych 352, ,6 3,41 0, powierzchniach badawczych i dowiadczalnych Lasy ochronne stanowice ,74 1,26 ostoje zwierzt chronionych Lasy gospodarcze , , ,09 94, ,13 Lasy stanowice cenne fragmenty rodzimej przyrody 347, ,46 0,06 Razem , ,76 23, ,15 96, , ródło: Nadlenictwa 10

11 Na rycinie przedstawiono udział lasów poszczególnych kategorii (bez lasów gospodarczych), w Lasach Pastwowych powiatu. Udział lasów ochronnych rónych kategorii ochronnych w LP powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 14.6% 0.6% 5.6% 2.3% 0.1% 0.2% 0.2% 43.0% 33.5% Rezerwaty Lasy glebochronne Lasy wodochronne Lasy ochronne w miastach Lasy ochronne wokół miast Lasy ochronne nasienne Lasy ochronne na stałych powierzchniach badawczach Lasy ochronne stanowice ostoje zwierzt chronionych Lasy stanowice cenne fragmenty rodzimej przyrody Zdecydowan wikszo powierzchni zajmuj siedliska borowe około 90%%, w tym dominuj bory wiee. Siedliska lasowe wystpuj na powierzchni około 10%. Olsy, olsy jesionowe i łgi zajmuj około 1% %. Typy siedliskowe w nadlenictwach w granicach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przedstawia ponisza tabela. Tabela 6 Typy siedliskowe w Nadlenictwach w granicach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Typy % udział typów siedliskowych w poszczególnych nadlenictwach siedliskowe Krucz Krzy Potrzebowice Sarbia Trzcianka Bs. 0,15 0,87 Bw 0,10 Bw ,6 79,52 66,10 49,79 BMw ,26 24,90 28,8 BMw 3 0,14 4,00 3,78 BMb 0,02 - LMw 6 3,31 2,70 7,58 LMw 4 0,63 1,00 4,41 LMb 0,09 0,15 Lw 5 0,23 2,51 Lw 2 0,11 1,03 Ol 0,25 1,50 OlJ 1 0,04 1,25 Lł 0,25 - Pozostałe 1,3 redni wiek drzewostanów wynosi około 48 lat. Procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku przedstawia tabela i rycina. 11

12 Tabela 7 Procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku w Nadlenictwach powiatu. Klasy wieku % udział klas wieku w poszczególnych nadlenictwach Krucz Krzy Potrzebowice Sarbia Trzcianka I (1 20lat) ,4 13,0 17,1 II (21 40 lat) ,7 15,0 19,9 III (41 60 lat) ,8 27,0 28,5 IV (61 80 lat) ,8 26,0 16,1 V ( lat) ,7 13,0 11,2 VI ( lat) ,9 3,0 4,0 Pow.120 0,1 3,0 2,1 Udział klas wieku drzewostanu w poszczególnych nadlenictwach 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pow.120 VI V IV III II I Krucz Krzy Potrzebowice Sarbia Trzcianka W drzewostanach dominujcym gatunkiem jest sosna, której udział w składzie wszystkich drzewostanów wynosi około 90 %. Wród gatunków liciastych zajmujcych ogółem około 8% powierzchni, dominuj db i brzoza. Drzewostany o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem, wymagajce przebudowy, stanowi ok. 10 %. S to drzewostany wystpujce głównie na siedliskach lasowych. Dua powierzchnia litych drzewostanów sosnowych wynika z preferowania w przeszłoci monokultur ze sztucznego odnowienia lasu. Tabela 8 Procentowy udział gatunków drzew w Nadlenictwach powiatu. Nadlenictwo Procentowy udział gatunków w poszczególnych nadlenictwach So w Bk Ol Db Js Brz Pozostałe Krucz 87,0-1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 Krzy 89,0 11,0 Potrzebowice 94,5 0,5 0,5 0,8 2,8 0,9 Sarbia 93,5 0,5 0,6 1,8 0,7 2,5 0,4 Trzcianka 90 1,6 2,1 2,1 1,0 0,9 2,3 0,1 12

13 Udział poszczególnych gatunków drzew w lasach własnoci SP 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% So w Bk Ol Db Js Brz Pozostałe 89% Wg informacji RDLP Piła, ogólny stan zdrowotny lasów nie budzi obaw, mimo e od 1992 roku utrzymuje si stałe zagroenie drzewostanów przez owady licioerne, zwłaszcza brudnic mniszk. Stałym zagroeniem s równie niekorzystne zjawiska klimatyczne oraz poary. 3. ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA 3.1. Zasoby wodne Zasoby wód podziemnych Powiat czarnkowsko trzcianecki ley w zasigu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). S to: Pradolina Toru Eberswalde (Note) (138) w utworach czwartorzdu (obszar 2100 km 2, typ zbiornika porowego, rednia głboko 30 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne 400,0 tys.m 3 /d), Subzbiornik Złotów Piła Strzelce Krajeskie (127) w utworach trzeciorzdu (obszar km 2, r. głboko 100 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne tys. m 3 /dob). W obrbie utworów czwartorzdowych mona wyróni dwa główne pitra wodonone. Pierwszy z nich zwizany jest z piaskami, wirami wodnolodowcowymi i piaskami zastoiskowymi zlodowacenia północnopolskiego oraz górnym poziomem utworów (piasków, wirów) zlodowacenia rodkowopolskiego i lokalnie wystpujcymi piaskami i wirami rzecznymi interglacjału eemskiego. Poziom ten nie jest cigły. Drugi poziom zwizany jest z piaskami i wirami rzecznymi interglacjału mazowieckiego oraz dolnym poziomem piasków i wirów zlodowacenia rodkowopolskiego. Poziom ten przechodzi w trzeciorzdowy (mioceski), tworzc wspólny czwartorzdowo trzeciorzdowy poziom wodonony. Z reguły warstwa wodonona jest dobrze izolowana. W obrbie doliny Noteci poziom wodonony wystpuje do płytko na kilku do kilkunastu metrach i łczy si z głbiej zalegajcymi utworami Pradoliny Torusko Eberswaldzkiej, wcinajcej si w wysoczyzn morenow na m. W pobliu Czarnkowa warstwy wodonone spotyka si na poziomie m. Wystpujce prawie w całej Wielkopolsce pitro trzeciorzdu rozpoznane jest głównie do stropowych warstw miocenu i pliocenu, natomiast spgowe partie zbadane s fragmentarycznie. W okolicach Czarnkowa, Piły i Chodziey w spgowych partiach zbiornika trzeciorzdowego, lokalny poziom wodonony tworz utwory oligoceskie. Poziom mioceski wykształcony w postaci zespołu warstw piaszczystych przewarstwionych iłami, mułkami i wglami brunatnymi wystpuje najczciej na głbokoci poniej 50 m., czasami w strefie m. W rejonie Trzcianki i Czarnkowa na terenie zaburze glacitektonicznych spotykany jest ju na głbokoci kilkunastu metrów. Strefami drenau s doliny rzek Warty i Noteci oraz głbokie rynny jeziorne. Utwory pliocenu, najmłodszego trzeciorzdu tworz jedynie lokalne poziomy wodonone o małej miszoci. Obszar wód podziemnych Doliny Noteci na terenie powiatu czarnkowsko trzcianeckiego naley do obszarów najwyszej ochrony (ONO) i czciowo obszarów wysokiej ochrony (OWO). 13

14 Jako wód podziemnych W 2003 roku badania jakoci wód podziemnych prowadzone były: - w sieci krajowej przez Pastwowy Instytut Geologiczny, - w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska. Ocena jakoci wód została wykonana w oparciu o Klasyfikacj jakoci zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu rodowiska [PIO, 1993]. Jako wód podziemnych zbiorników GZWP 127 i 138 w sieci krajowej odpowiadała klasie: GZWP nr 127 klasa Ib III, przecitna Ia, GZWP nr 138 klasa III, przecitna III. Do wskaników, których stenia odpowiadały wodzie niskiej jakoci (III, NON), naleały: NH 4, Fe, NO 3, NO 2, PO 4, w przypadku GZWP 127 oraz Cl, Na, Cd dla GZWP 138. Na podmiotowym obszarze znajduje si sze punktów monitoringu sieci krajowej. Ponisza tabela przedstawia ocen jakoci tych wód w roku 1999 i w latach Tabela 9 Ocena jakoci wód podziemnych w punktach sieci krajowej monitoringu Nazwa GZWP Głboko Wody Uytkowanie Ocena jakoci w roku otworu stropu terenu Bglewo ,0 W Las Ib Ia Ib Ib Stradu ,0 W Las Ib Ib II II Stradu ,0 W Las Ib Ia Ib Ib Stradu ,0 W Las Ib Ia Ib Ib Stradu ,7 G Las Ib II Ib II Stradu ,0 Z Obszary III III III III zabudowane W wody wgłbne G wody gruntowe Z - ródło W porównaniu do 1999 roku pogorszyła si jako wód w punkcie Stradu 2 i Stradu 4. Jako wody w pozostałych punktach nie uległa pogorszeniu ani wyranej poprawie. Na terenie powiatu czarkowsko-trzcianeckiego w sieci regionalnej monitoringu, wykonano badania w dwóch punktach: Wiele i Czarnków. Wyniki bada przedstawia tabela. Tabela 10 Ocena jakoci wód podziemnych w sieci regionalnej monitoringu na terenie powiatu. Lokalizacja Poziom GZWP Głboko Zagospodarowanie Ocena jakoci Wskaniki odpowiadajce wodzie III klasy/non w 2003 roku Wiele Tr ,0 ZM III II Barwa Czarnków Tr ,0 ZM II II Wgiel organiczny ródło Raport o stanie rodowiska w Wielkopolsce w 2003 roku, dane wstpne ZM zabudowa miejska Wody powierzchniowe Rzeki Cały powiat ley w dorzeczu rzeki Noteci i Warty, a porednio Odry. Głównymi dopływami Noteci na terenie powiatu s Miała (dopływ lewobrzeny) i Drawa (dopływ prawobrzeny) ze swoimi dopływami Szczyczn i Sopic (Człopic). Pozostałe dopływy prawobrzene stanowi: Trzcianka (Trzcinica), Bukówka; dopływ lewobrzeny Gulczanka. Rzeka Note stanowi o powiatu, którego północna cz w porównaniu z południow cechuje si znacznie mniejsz jeziornoci i słabiej 14

15 rozwinit sieci hydrograficzn. Dolne odcinki dopływów Noteci spływajcych z wysoczyzny włczone s w system rowów melioracyjnych doliny. Dolina Noteci na omawianym odcinku rozciga si na szerokoci 3 5km. Rejon ten jest terenem silnie przeobraonym przez działalnoci gospodarcz. Wystpuj w nim systemy rowów melioracyjnych, kanałów, jazów, zastawek i luz. Wiksze jeziora maj znaczenie rekreacyjne. Poniej Trzcianki Note wpływa do rozległej Kotliny Gorzowskiej, która jest czci Pradoliny Torusko Eberswaldzkiej. Wyznaczajca zachodni granic powiatu Drawa jest rzek zasobn w wod, co wynika głównie z wielkoci i intensywnoci opadów atmosferycznych, a jej redni odpływ jednostkowy wynosi 6,2 l/s/km 2 (redni odpływ jednostkowy dla Polski wynosi 5,5 l/s/km 2 ). redni odpływ z dorzecza Noteci na wodowskazie w Krzyu wynosi 4,46 l/s/km 2. Rzeki powiatu s rzekami nizinnymi o nieno deszczowym reimie zasilania, charakteryzujcym si wyranym wysokim stanem wody po roztopach wiosennych (III, IV), kiedy wystpuje czsto powód w dolinie Noteci i mniej regularnym wysokim stanem wody po opadach letnich (VI, VII) oraz długim okresem niówkowym (VIII X, przedłuajcym si nieraz na nastpne miesice jesienne i wczesne zimowe). Wikszo rzek na terenie powiatu przepływa przez jeziora. Przyczynia si to do bardziej wyrównanego stanu wód w cigu roku, niszych i dłuszych wezbra. Wpływa na to retencyjne oddziaływanie jezior i wikszy procentowy udział wód gruntowych w ich zasilaniu. Obok regionów z dobrze wykształcon sieci rzeczn, wystpuj równie regiony o mniej wykształconej sieci hydrograficznej, co jest wynikiem duej przepuszczalnoci podłoa powodujcej szybkie przenikanie wody opadowej Deficyt wodny na omawianym obszarze wynika z niskich sum opadów rocznych (do 650mm), wysokich wartoci parowania, przepuszczalnoci utworów formacji czwartorzdowej (piaski), wystpowania pradoliny, która drenuje podziemne wody czwartorzdowe i trzeciorzdowe. Deficyt wody wystpuje przede wszystkim na obszarach rolniczych i w Puszczy Noteckiej powodujc przesuszenie gleb w okresie wegetacyjnym oraz jedne z najniszych wartoci odpływów na jednostk powierzchni. Powoduje to m.in. grob powstania poarów w lasach. Jeziora Jeziorno powiatu czarnkowsko trzcianeckiego wynosi 1%. Jeziora skupiaj si głównie w południowej czci powiatu i usytuowane s w regionie Puszczy Noteckiej. Cig jezior rynnowych znajduje si na rzece Miała. Najwikszym jeziorem na terenie powiatu jest jezioro Białe znajdujce si na terenie gminy Wiele. Jest to zbiornik przepływowy połoony na Miale, w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Noteckiej. Obrzea północne s silnie zabagnione i przechodz w podmokłe łki i lasy, poza którymi rozcigaj si poarzyska (obecnie ponownie zalesione). Wielko pozostałych jezior przedstawia tabela. Tabela 11 Charakterystyka jezior powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jezioro Gmina Dorzecze Powierzchnia zlewni całkowitej w km 2 Wielkie Wiele Miała, Note, Warta, Odra Białe Wiele Miała, Note, Warta, Odra Górne Wiele Miała, Note, Warta, Odra Kruteckie Lubasz Miała, Note, Warta, Odra Straduskie Trzcianka Bukówka, Odra, Note Warta Powierzchnia lustra wody Obj to Gł boko max r. 44,7 33,5 310,6 1,5 0,9 38,0 108,8 1410,4 2,7 1,3 39,3 29,1 2440,0 1,4 0,8 14,7 71,2 634,7 2,0 0,9 53,3 96, ,2 3,2 Łokacz Krzy Sopica, 183,5 48,8 875,1 3,4 1,8 15

16 Jezioro Gmina Dorzecze Powierzchnia zlewni całkowitej w km 2 (Człopica) Drawa, Note Warta, Odra Powierzchnia lustra wody Obj to Gł boko max r. Zbiorniki wodne Poniewa obszar Wielkopolski w porównaniu z innymi obszarami Polski jest obszarem deficytowym w wod, istotn rol odgrywa retencjonowanie wód w sztucznych zbiornikach. Strategia woj. wielkopolskiego zakłada, wzrost zasobów wód powierzchniowych poprzez budow nowych zbiorników, które magazynowałyby około 15 % rocznego odpływu (obecnie 0,6 %) z terenu województwa. Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego znajduje si sze zbiorników retencyjnych. Tabela 12 Charakterystyka zbiorników wodnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. L.p. Nazwa zbiornika Rzeka zasilajca Powierzchnia max. zalewu [ha] Pojemno całkowita/ uytkowa [tys. m 3 ] Lokalizacja - gmina 1 Gajewo Stara Note 1,7 20,0 Czarnków 2 Kwiejce I Kanał Hamerka 15,0 220,0 Drawsko 3 Kwiejce II Kanał Hamerka 17,0 225,0 Drawsko 4 Okunie Kanał eglowny, 14,7 140,0 Trzcianka 5 Długie Trzcianka 66,9 62,0 Trzcianka 6 Sarcz 52,4 48,0 Trzcianka Jako wód powierzchniowych W zwizku z tym, e do roku obowizywało rozporzdzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dn. 5 listopada 1991 roku, a do koca 2003 nie zostało wprowadzone nowe rozporzdzenie, ocen klasy czystoci wód podano wg obowizujcego do 2003 roku. Note Analiza wód rzeki Noteci wykazała utrzymujc si stał, niewielk tendencj poprawy czystoci wód, nieprzekładajc si na zmian klasy czystoci. Tabela 13 Stan czystoci rzeki Noteci w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Klasa czystoci Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna Przy ujciu rzeki Gwdy Poza klas Chlorofil a 3,0 12,6 34,2 do Noteci Note poniej ujcia Poza klas Chlorofil a 2,7 35,2 76,3 Trzcianki Note poniej Czarnkowa Poza klas Chlorofil a 3,2 40,9 84,2 w Ciszkowie Powyej ujcia Drawy, Poza klas Chlorofil a 4,1 36,9 90,6 wodowskaz Krzy ródło: Raport o stanie rodowiska w Wielkopolsce w 2003 roku 16

17 Rzeka Trzcianka Rzeka Trzcianka uchodzi do Noteci na 101,5 km. Pod wzgldem administracyjnym zlewnia Trzcianki ley w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 101,9 km 2, długo rzeki 28,8 km. Trzcianka stanowi odbiornik cieków miejskich (z Trzcianki). W 2003 roku rzeka niosła wody pozaklasowe ze wzgldu na stan sanitarny i przekroczenia w steniu zwizków azotu, fosforów i in. szczegółowo omówionych w tabeli. Tabela 14 Stan czystoci rzeki Trzcianki w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Trzcianka (Radolin) Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna Tlen rozpuszczony 2,9 8,6 13,3 Zawiesina ogólna 7,0 20,0 56,0 Azot amonowy 2,61 7,09 17,60 Poza klas Azot azotynowy 0,022 0,059 0,150 Azot ogólny 5,71 9,96 19,70 Fosforany 0,24 1,47 4,45 Fosfor ogólny 0,33 0,78 1,62 Miano Coli 0, , ,10000 Bukówka Bukówka jest prawostronnym dopływem Noteci zbierajcym wody z powierzchni 276,8 km 2. Rzeka w 2003 roku niosła wody II klasy. Tabela 15 Stan czystoci rzeki Bukówka w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Bukówka (4,5km Herburtowo Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna ChZT-Mn 1,4 6,8 10,6 Fosforany 0,19 0,29 0,40 Fosfor ogólny 0,10 0,15 0,22 II Mangan 0,04 0,08 0,16 Indeks sapr. sestonu 1,82 2,07 2,32 Indeks sapr. peryfito 1,86 1,98 2,16 Miano Coli 0, , ,0000 Drawa Drawa stanowi prawostronny dopływ Noteci. Powierzchnia zlewni rzeki Drawy wynosi 3296,4 km2, jej długo 185,9 km. Pod wzgldem administracyjnym powierzchnia zlewni ley na granicy województw: wielkopolskiego (powiat czarnkowsko-trzcianecki), zachodniopomorskiego i lubuskiego. W 2003 roku niosła wody III klasy czystoci. Tabela 16 Stan czystoci rzeki Drawa w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Drawa Lokalizacja Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna III Azot azotynowy 0,005 0,014 0,034 Chlorofil a 2,0 8,6 28,4 17

18 Gulczanka Wypływa w okolicy mieszkowa. Jest lewobrzenym dopływem Noteci. Przed ujciem łczy si z rowami melioracyjnymi w Dolinie Noteci. Długo cieku wynosi 31,6 km, rzeka odwadnia obszar o powierzchni 107,1 km 2. Zlewnia rzeki ley na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jako rzeki jest wynikiem spływu zanieczyszcze obszarowych. Tabela 17 Stan czystoci rzeki Gulczanka w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna Gulczanka (11,4km Poza klas Potas 7,3 11,6 15,3 Krucz) Azot azotynowy 0,010 0,045 0,152 Fosforany 0,26 1,52 3,04 Fosfor ogólny 0,16 0,56 1,00 Gulczanka (2,8km) Poza klas Miano Coli 0, , , Gospodarka wodno-ciekowa Zaopatrzenie w wod Sie wodocigowa Stan infrastruktury technicznej zwizanej z zaopatrzeniem w wod okrela długo sieci wodocigowej w gminach. Wg stanu na koniec 2004 roku długo sieci wodocigowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiła 625,6 km. W roku 1999 długo sieci wodocigowej wynosiła 489,3km. Zrónicowanie stopnia zwodocigowania w poszczególnych gminach nie jest due. Wskanik zwodocigowania liczony jako odsetek osób korzystajcych z sieci wodocigowej wynosi od 56,8% (w gminie Wiele) do 99,8% w miecie Czarnków. Charakterystyk infrastruktury technicznej w dziedzinie zaopatrzenia w wod w powiecie przedstawia tabela. Tabela 18 Charakterystyka gospodarki wodnej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, stan na koniec 2003 roku Gmina Liczba mieszkaców Długo sieci % Ogółem Korzystajcych z wodocigowej w zwodocigowania sieci wodocigowej km. m. Czarnków ,5 99,8 Czarnków ,5 85,4 Drawsko ,6 70,0 Krzy Wlkp ,8 86,0 Lubasz ,8 83,0 Połajewo ,6 98,0 Trzcianka ,8 80,0 Wiele ,0 56,8 Razem ,6 81,4 ródło: Urzdy Gmin Pobór wody Na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dla celów komunalnych wod ujmuje si z uj podziemnych. Zuycie wody dla celów komunalnych zostało przedstawione na podstawie danych uzyskanych od zakładów usług wodnych w poszczególnych gminach: - m. Czarnków Miejska Kanalizacja i Wodocigi 18

19 - gminy: Czarnków, Drawsko, Lubasz Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z Siedzib w Brzenie - gmina Krzy Wlkp. Zakład Wodocigów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. - gmina Wiele Przedsibiorstwo Komunalne Note Sp. z o.o. - gmina Trzcianka Zakład Inynierii Komunalnej Sp. z o.o. - gmina Połajewo Urzd Gminy Połajewo. Tabela 19 Roczne i rednie dobowe zuycie wody w gminach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Gmina Liczba mieszkaców Roczne zuycie wody w m 3 rednie dobowe zuycie wody w m 3 /dob/mszk. m. Czarnków Czarnków Drawsko Krzy Wlkp Lubasz Połajewo Trzcianka Wiele Razem ,6 Łcznie na cele komunalne w 2003 roku zuyto tys. m 3. Dla porównania w 2000 roku zuyto 3779,7 tys. m 3 wody. rednie dobowe zuycie wody na mieszkaca w całym powiecie wynosi 0,11 l/dob. Ujcia wód do celów komunalnych Tabela 20 Uj cia wód do celów komunalnych na terenie gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Lp Miejscowo Uytkownik Liczba studni Zasoby uj cia Q r. [m 3 /d] Wiek warstwy wodononej Czarnków 1. Czarnków MKiW Sp. z o.o. Czarnków Tr Krzy Wlkp. 1. Stefanowo ZWKiC Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 58, Krzy Wlkp elichowo ZWKiC Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 58, Krzy Wlkp Lubasz 1. Dbe Ogródki działkowe 1 7,9 2. Dbe GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,4 3. Strajkowo GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,8 4. Sokołowo GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,0 5. Prusinowo GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,4 6. Lubasz GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,0 7. Jdrzejowo 4 24,7 GZUWiM w Brzenie ul. Krótka 1 Lubaskie 8. Krucz GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,0 9. Lubasz Kozera, ul.nowa 24, Lubasz 1 8,5 10. Sławno SPR Sławno 2 30,0 Trzcianka 1. Trzcianka Q, Tr 2. Biała Tr 3. Radolin Tr 4. Stobno ZIK Sp. z o.o ul. eromskiego 5, Tr 5. Siedlisko Trzcianka Q 6. Rudka Tr 7. Pokrzywno Q 8. Dłuewo 1 52 Q 9. Sarcz 2 26 Tr 10. Trzcianka ZOZ Trzcianka, ul..g. Sikorskiego Tr 11. Trzcianka Przed. Prod. "Polkom" Trzcianka Tr 12. Trzcianka Spółdz. Inwalidów "Przyszło" 1 5 Tr 19

20 Trzcianka 13. Wrzca Henkel-Bautechnik-Polska, Wrzca Tr 14. Siedlisko ZIK Sp. z o.o ul. eromskiego 5, Trzcianka 1 Tr 15. Leniczówka Łki Nadlenictwo Tuczno 1 Q 16. Stobno ZIK Sp. z o.o ul. eromskiego 5, 18,4 1 Trzcianka Q Odprowadzanie i oczyszczanie cieków cieki komunalne Sie kanalizacyjna Z sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego korzystało w 2003 roku 45,4% mieszkaców. Łczna długo sieci kanalizacyjnej powiatu wynosi 146,9 km. Przyrost sieci kanalizacyjnej w stosunku do 1999 roku (121,568 km, w tym 43 km kanalizacji deszczowej) wyniósł 25,3 km. Tabela 21 Długo sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Gmina Długo sieci kanalizacyjnej w km. % skanalizowania m. Czarnków 27,0 98,6 Czarnków 20,1 15,4 Drawsko 20,7 42,0 Krzy Wlkp. 20,6 59,3 Lubasz 20,8 23,0 Połajewo 13,2 36,7 Trzcianka 22,7 63,4 Wiele 3,2 25,0 Razem 148,3 r. 45,4 Oczyszczalnie cieków Miasto Czarnków posiada jedn oczyszczalni cieków o zdolnociach przerobowych m 3 /dob. W cigu ostatnich lat obserwuje si spadek iloci cieków dopływajcych do oczyszczalni, a wykorzystanie jej mocy przerobowych waha si w granicach m 3 na dob. Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest rzeka Note. Na terenie gminy Czarnków znajduje si jedna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowoci 600 m 3 /d w miejscowoci Brzeno. Na terenie gminy Krzy Wlkp. znajduje si jedna oczyszczalnia cieków typu SBR o max. wydajnoci m 3 /d, z podwyszonym usuwaniem biogenów. Odbiornikiem oczyszczonych cieków jest rzeka Note. W 2003 roku przyjto m 3 cieków. Na terenie gminy Lubasz znajduj si cztery oczyszczalnie cieków, których uytkownikiem jest Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Brzenie: - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Ps 400 w Stajkowie o przepustowoci 400 m 3 /d, - oczyszczalnia mechaniczno-bilogiczna Typ OSA 100 w Jdrzejowie o przepustowoci 100m 3 /d, - oczyszczalnia mechaniczno biologiczna w miejscowoci Miłkowo o przepustowoci 18,1 m 3 /d, - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w miejscowoci Krucz o przepustowoci 24,02m 3 /d. 20

Zasoby wody w biosferze Objto (km ) 0,6

Zasoby wody w biosferze Objto (km ) 0,6 Zbiornik Morza i oceany Lodowce Wody podziemne Jeziora i rzeki Woda glebowa Biomasa Atmosfera Razem Zasoby wody w biosferze Objto (km 3 10 6 ) 1322 29 8 1360 0,070 0,065 0,065 0,013 % wszystkich zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT SZCZYCIEŃSKI GMINA MIEJSKA SZCZYTNO 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław)

Gmina: Wieleń (m. Wieleń), Drezdenko ( m. Niegosław) I.10. Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń. 10 Droga nr 181 odc. Niegosław- Wieleń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki, strzelecko-

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA PROSTKI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA PROSTKI 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane o

Bardziej szczegółowo

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY CZ I I. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa prawna opracowania. 1.3. Cel i zakres opracowania. 1.4. Materiały wyjciowe do opracowania. 1.4.1. Aspekty prawne. 1.4.2. Podstawy merytoryczne. II.

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.9. Droga nr 180 odc. Trzcianka- Piła. 9 Droga nr 180 odc. Trzcianka- Piła Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT DZIAŁDOWSKI GMINA MIEJSKA DZIAŁDOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ogólna charakterystyka gminy... 2 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo)

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo) I.46. Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo. 46 Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo Powiat wrzesiński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu Filia w Pile

Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu Filia w Pile Agencja Nieruchomoœci Rolnych Oddziaù Terenowy w Poznaniu HARMONOGRAM przetargów na lub dzier awê nieruchomoœci na terenie ów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, obornickiego, pilskiego, w¹growieckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT EŁK GMINA KALINOWO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT EŁK GMINA KALINOWO 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1 Położenie, wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Sieraków

Celem inwestycji przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Sieraków I.3. Droga nr 133 most Sieraków II rzeka Warta. 3 Droga nr 133 most Sieraków II rzeka Warta Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: międzychodzki gmina Sieraków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.34. Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa. 34 Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa Powiat wolsztyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Przemęt (Solec, Mochy, Kaszczor)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie Dariusz Kisieliski - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu budowy mostu w m. Kamieczyk - Ryciorki, gm. Boguty-Pianki,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi O Nas Park Krajobrazowy Dolina Słupi - został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych

Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Ochrona przyrody w Nadleśnictwie Mińsk w perspektywie rozwoju Lasów Państwowych Powierzchnia Nadleśnictwa Mińsk wynosi 9500 ha, rozrzuconych w 410 kompleksach. Lasy nadzorowane stanowią pow. 17340 ha.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń I.31. Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń. 31 Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń Powiat koniński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Powiat kolski Gmina Babiak

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

gmina Krzyż Wielkopolski (m. Kużnica Żelichowska, m. Huta Szklana, m. Przesieki),

gmina Krzyż Wielkopolski (m. Kużnica Żelichowska, m. Huta Szklana, m. Przesieki), I.2. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 2 Droga nr 123 Huta Szklana- Przesieki Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko-trzcianecki gmina Krzyż Wielkopolski (m. Kużnica Żelichowska,

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 MARZEC ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ma na celu uświadomienie nam, jak wielką rolę

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego)

Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Ogólna charakterystyka zlewni górmej Zgłowiączki (Kanału Głuszyńskiego) Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska IMUZ Falenty Wielkopolsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Czy można budować dom nad klifem?

Czy można budować dom nad klifem? Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 1 zagadnienia wprowadzające do informacji o środowisku przyrodniczym Zagadnienia wprowadzające czyli przypomnienie - po trochę o wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. MAŁOPOLSKIM STAN na Dorota Horabik Magdalena Bregin WIĘCEJ: www.kp.org.pl Na terenie województwa małopolskiego powołano 85 rezerwatów przyrody

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu

Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Ocena jakości wody górnej Zgłowiączki ze względu na zawartość związków azotu Zygmunt Miatkowski Karolina Smarzyńska Jan Brzozowski IMUZ Falenty W-P OBw Bydgoszczy IBMER Warszawa Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji

Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji Analiza możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urządzeń wodno-melioracyjnych na obszarze Nadleśnictwa Taczanów na potrzeby małej retencji dr hab. Tomasz Kałuża Katedra Inżynierii Wodnej i

Bardziej szczegółowo

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec I.19. Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec. 19 Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce)

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce) I.54. Droga nr 449 Zajączki Giżyce. 54 Droga nr 449 Zajączki Giżyce Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrzeszowski Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie produktu turystycznego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Tworzenie produktu turystycznego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Tworzenie produktu turystycznego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju CZARNKOWSKO TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRODUKT TURYSTYCZNY Mieszanka walorów turystycznych w miejscu docelowym i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT IŁAWSKI GMINA MIEJSKO-WIEJSKA SUSZ 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna wyniki prac Monika Kłosowicz -

Bardziej szczegółowo

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź)

Gmina: Stęszew (Tomiczki, Mirosławki, Rybojedzko, Wielka Wieś, m. Stęszew, Łódź) I.35. Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431. 35 Droga nr 306 odc. Buk skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 431 Powiat poznański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Buk (m. Buk, Dobieżyn)

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 I.38. Droga nr 308 m. Kościan. 38 Droga nr 308 m. Kościan Powiat kościański Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: m. Kościan (m. Kościan) Gmina: Kościan (Kiełczewo) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Bagna Nietlickie ochrona i zagrożenia

Bagna Nietlickie ochrona i zagrożenia Bagna Nietlickie ochrona i zagrożenia Sylwia Szporak Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Las w krajobrazie Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Zajmują: - 8 % powierzchni całego globu - 30 %

Bardziej szczegółowo

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry I.56. Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry. 56 Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry Powiat wrzesiński Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat słupecki Gmina: Lądek

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.21. Droga nr 241 m Rogoźno rz. Mała Wełna. 21 Droga nr 241 m Rogoźno rz. Mała Wełna Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Rogoźno (m. Rogoźno)

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

Co to jest ustrój rzeczny?

Co to jest ustrój rzeczny? Co to jest ustrój rzeczny? Ustrój (reżim) rzeczny jest to ustalany na podstawie wieloletnich obserwacji rytm wahań przepływów rzeki oraz stanów wody, związany z rodzajem zasilania i zlodzeniem. Każda rzeka

Bardziej szczegółowo

Warta. Problemy gospodarki wodnej

Warta. Problemy gospodarki wodnej Warta Problemy gospodarki wodnej Region wodny Warty Powierzchnia : 54,5 tys. km (ok. 17,4% obszaru Polski) Położenie : długość geograficzna: 14 32 25 E; 19 42 56 E szerokość geograficzna: 50 28 34 N;

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

I. HYDROLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA RZEK

I. HYDROLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA RZEK I. HYDROLOGICZNA CHARAKTERYSTYKA RZEK W niniejszym rozdziale przypomniane zostan wybrane wiadomoci z hydrologii, majce istotny zwizek z zagadnieniami geomorfologii rzek. Przede wszystkim naley wic zda

Bardziej szczegółowo

Rybaki 3; 64-700 Czarnków tel. kom. (67) 344 16 53 Adres do korespondencji tel. kom. 603 074 945; tel. kom. 603 504 726

Rybaki 3; 64-700 Czarnków tel. kom. (67) 344 16 53 Adres do korespondencji tel. kom. 603 074 945; tel. kom. 603 504 726 Załącznik do Uchwały nr XI\211\11 z dnia 24 listopada 2011r. Rady LGD Czarnków, dnia 24 listopada 2011r. LISTA ocenionych przez LGD pod względem zgodności z LSR i spełniania kryteriów wyboru tych w ramach

Bardziej szczegółowo

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego

Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Propozycja działań naprawczych zwiększających potencjał ekologiczny Zbiornika Sulejowskiego Dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Smardzewice,

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 (ul. Osieckiej) w granicach miasta Leszna

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 (ul. Osieckiej) w granicach miasta Leszna I.42. Droga nr 432 m. Leszno. 42 Droga nr 432 m. Leszno Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat Leszno Gmina: Leszno (m. Leszno) Celem inwestycji jest rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Pobieramy gleb do analizy

Pobieramy gleb do analizy Pobieramy gleb do analizy Wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej gleba, jest utworem pełnym ycia. To w niej rozwinie si rzucone ziarno, z którego upieczemy chleb. To ona trzyma targan wiatrem jabło i karmi

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Rezerwaty przyrody czas na comeback!

Rezerwaty przyrody czas na comeback! Rezerwaty przyrody czas na comeback! OCHRONA REZERWATOWA W WOJ. LUBUSKIM ANDRZEJ JERMACZEK, MAREK MACIANTOWICZ Stan na 20.01.2017 Według stanu na koniec roku 2016 w województwie lubuskim były 64 rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLECKI GMINA ŚWIĘTAJNO 2016 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Ogólna charakterystyka gminy 2.1. Położenie, wybrane dane o gminie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016 2030 POWIAT OLSZTYŃSKI GMINA GIETRZWAŁD 2016 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ogólna charakterystyka gminy... 3 2.1. Położenie, wybrane

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Łowyń. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Łowyń. Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.4. Droga nr 160 m. Łowyń. 4 Droga nr 160 m. Łowyń Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: międzychodzki Gmina: Międzychód (m. Łowyń) Celem inwestycji jest budowa

Bardziej szczegółowo

Rybaki 3; Czarnków tel. kom. (67) Adres do korespondencji tel. kom ; tel. kom

Rybaki 3; Czarnków tel. kom. (67) Adres do korespondencji tel. kom ; tel. kom Załącznik do Uchwały nr XIII\270\11 z dnia 16 grudnia 2011r. Rady LGD Czarnków, dnia 16 grudnia 2011r. LISTA operacji wybranych przez LGD do pomocy finansowej w ramach działania,,wdrażanie lokalnych strategii

Bardziej szczegółowo

Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia

Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia Jeziora w województwie podlaskim - stan aktualny - zagrożenia ul. Św. Roch 5 15-879 Białystok; tel.: (85) 74 60 241 fax: (85) 74 60 166 www.wfosigw.bialystok.pl Ogólna charakterystyka Powierzchnia: 20

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 grudnia 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Próba oceny warunków klimatycznych terenu gminy Wąwolnica w województwie lubelskim

Próba oceny warunków klimatycznych terenu gminy Wąwolnica w województwie lubelskim Bogusław M. Kaszewski, Marek Nowosad, Krzysztof Siwek Zakład Meteorologii i Klimatologii UMCS Próba oceny warunków klimatycznych terenu gminy Wąwolnica w województwie lubelskim Konferencja Klimat Pola

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.7. Droga nr 178 m. Oborniki. 7 Droga nr 178 m. Oborniki Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Oborniki (m. Oborniki) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Celem inwestycji jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012

Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 Program Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2009-2012 2.2.1 Obszary Natura 2000 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach z dnia. Definicja Natura 2000 to europejski system ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Omawiana inwestycja leży poza wyznaczonym korytarzem ekologicznym (załącznik 1) tj. ok. 20 km od niego.

Omawiana inwestycja leży poza wyznaczonym korytarzem ekologicznym (załącznik 1) tj. ok. 20 km od niego. Wstęp Planowana inwestycja polega na rozbudowie budynku chlewni na dz. nr 274 w miejscowości Różyce Żurawieniec 24, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki. W gminie Kocierzew Południowy udział powierzchni

Bardziej szczegółowo

1. Położenie zlewni cieków

1. Położenie zlewni cieków analizy przebiegu cieku (w latach 1983 2011) ustalonej w oparciu o dostępne materiały kartograficzne, tj. mapy topograficzne, obrazy satelitarne i ortofotomapy oraz aktualne kartowanie terenowe. Praca

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO A ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI

DOSTĘPNOŚĆ ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO A ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI 57. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego DOSTĘPNOŚĆ ZŁÓŻ WĘGLA BRUNATNEGO A ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI Przygotowała: Natalia Batko Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Naworyta Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zasięg terytorialny. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Bogdaniec : ha Powierzchnia leśna: ha 14 leśnictw + gospodarstwo szkółkarskie

Zasięg terytorialny. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Bogdaniec : ha Powierzchnia leśna: ha 14 leśnictw + gospodarstwo szkółkarskie Zasięg terytorialny Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Bogdaniec : 47 344 ha Powierzchnia leśna: 20 798 ha 14 leśnictw + gospodarstwo szkółkarskie Obszary Natura 2000 Powierzchnia lasów Nadleśnictwa Bogdaniec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA

PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA ŻUŁAWSKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W ELBLĄGU 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3, tel. 55 2325725 fax 55 2327118 PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO NA LATA 2016-2030 POWIAT

Bardziej szczegółowo