ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków, KWIECIE 2005 r. 1

2 Zamawiajcy: Zarzd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki Czarnków Wykonawca: Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o Wrocław ul. Tarnogajska 18 Główni autorzy opracowania: mgr in. Małgorzata Juchniewicz Prezes Zarzdu: mgr Marek Adamek mgr Joanna Sokół-Woniak mgr Jacek Chrzstek mgr Magdalena Wilk 2

3 1. WSTP 4 2. RODOWISKO PRZYRODNICZE System obszarów i obiektów chronionych Drawieski Park Narodowy Rezerwaty przyrody Obszary chronionego krajobrazu Sie NATURA Inne obszary cenne przyrodniczo Lasy 9 3. ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA Zasoby wodne Zasoby wód podziemnych Jako wód podziemnych Wody powierzchniowe Jako wód powierzchniowych Gospodarka wodno-ciekowa Zaopatrzenie w wod Odprowadzanie i oczyszczanie cieków Melioracje podstawowe POWIERZCHNIA ZIEMI Geologia i geomorfologia Gleby uytkowane rolniczo Zasoby kopalin POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Klimat ródła zanieczyszcze powietrza atmosferycznego Emisja z zakładów gospodarki komunalnej i z sektora przemysłowego Niska emisja Emisja komunikacyjna Ocena jakoci powietrza HAŁAS POLA ELEKTROMAGNETYCZNE POWANE AWARIE 35 SPIS TABEL 37 3

4 1. WSTP 1.1. Wprowadzenie Ocen aktualnego stanu rodowiska powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dokonano opierajc si na danych zawartych w dostpnej dokumentacji z tego zakresu, w tym głównie: w opracowaniach wydanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Poznaniu - Stan rodowiska w Wielkopolsce z lat 2002 i 2003, oraz w rocznikach Głównego Urzdu Statystycznego i Urzdu Statystycznego w Poznaniu. Przy ocenie stanu rodowiska brano te pod uwag biece informacje uzyskane w drodze ankietyzacji gmin, najwaniejszych zakładów przemysłowych oraz podmiotów gospodarki komunalnej, a take podczas spotka roboczych, warsztatów oraz konsultacji w Starostwie Powiatowym i urzdach gmin wchodzcych w skład powiatu. Opis rodowiska ujmuje stan na dzie roku. Poniewa Raport o stanie rodowiska jest wykonywany w ramach aktualizacji Programu ochrony rodowiska, dlatego tendencje zmian obejmuj lata Niniejszy dokument oprócz ogólnej charakterystyki powiatu ujmuje nastpujce zagadnienia: - rodowisko przyrodnicze (rozdział 2) - Zasoby wodne i gospodarka wodno-ciekowa (rozdział 3) - Powierzchnia ziemi (rozdział 4) - Powietrze atmosferyczne (rozdział 5) - Hałas (rozdział 6) - Pola elektromagnetyczne (rozdział 7) - Powane awarie (rozdział 8) 1.2. Ogólna charakterystyka powiatu Powiat czarnkowsko trzcianecki połoony jest w północno - zachodniej czci województwa wielkopolskiego. Północna i zachodnia granica powiatu pokrywa si z granic województwa wielkopolskiego z województwem zachodniopomorskim i lubuskim. Od południa powiat graniczy z powiatami: Midzychód i Szamotuły, od wschodu z powiatami: Oborniki, Chodzie, Piła. Powiat jest drugim co do wielkoci powiatem w Wielkopolsce. Jego powierzchnia wynosi ha (1 808 km 2 ), co stanowi 6% powierzchni województwa. Powiat zamieszkuje osób (stan na 2003 rok). Wskanik zaludnienia powiatu wynosi 45 osób/km 2. Dla porównania gsto zaludnienia w województwie wielkopolskim wynosi 112,6 osób/km 2, natomiast w Polsce 124 osoby/km 2. Podstawowe dane dotyczce powierzchni i ludnoci gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przedstawia tabela. Tabela 1 Ludno i powierzchnia (w ha) gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Nazwa gminy Powierzchnia Liczba ludnoci w ha m. Czarnków Czarnków Drawsko m. Krzy 583 Krzy Lubasz Połajewo m. Wiele 432 Wiele m. Trzcianka Trzcianka Powiat

5 W skład powiatu wchodzi 8 gmin, z tego jedna gmina miejska Czarnków, 3 gminy miejsko-wiejskie: Trzcianka, Krzy Wlkp. i Wiele oraz 4 gminy wiejskie: Czarnków, Drawsko, Lubasz i Połajewo. Najwiksz cz powierzchni powiatu zajmuj kolejno: gmina Wiele, gmina Trzcianka i gmina Czarnków. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma charakter turystyczno-rolniczy, z udziałem przemysłu. Cały powiat charakteryzuje si bogactwem walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Ponad połow powierzchni zajmuj lasy, głównie bory sosnowe. Najwikszy kompleks stanowi Puszcza Notecka zajmujca tereny południowej czci powiatu. Jest ona jednoczenie najwikszym kompleksem lenym Wielkopolski. 5

6 2. RODOWISKO PRZYRODNICZE 2.1. System obszarów i obiektów chronionych W województwie wielkopolskim obszary prawnie chronione w 2002 roku zajmowały ,2 ha, co daje 31,3% powierzchni województwa. Tabela 2 Obszary i obiekty chronione w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wyszczególnienie Woj. wielkopolskie Powiat czarnkowskotrzcianecki Powierzchnia obszarów prawnie , ,8 chronionych w ha Parki narodowe w ha 7 961,7 377,8 Rezerwaty przyrody w ha 5 539,4 23,04 Parki krajobrazowe w ha ,7 - Obszary chronionego krajobrazu , ,8 w ha Uytki ekologiczne w ha 4 476,4 174,2 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 6 609,3 w ha Powierzchnia obszarów prawnie 31,3 44,2 chronionych w % powierzchni ogółem Liczba pomników przyrody W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim powierzchnia prawnie chroniona wynosiła w 2003 roku ,8 ha, tj. 44,2% powierzchni. Składaj si na nie: fragment Drawieskiego Parku Narodowego wraz z otulin, trzy obszary chronionego krajobrazu: Dolina Noteci, Puszcza Notecka, Puszcza Drawska, trzy rezerwaty: Wilcze Błoto i Czapliniec Kunicki, ródliska Flinty (na granicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i obornickiego), 167 pomników przyrody Drawieski Park Narodowy Drawieski Park Narodowy wraz z otulin zajmuje północn cz gminy Krzy Wlkp. Został utworzony Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia (Dz. U. Nr 26, poz. 151 ). Na terenie gminy zajmuje on powierzchni 377,8 ha, co stanowi 2,16 % powierzchni gminy. Otulina parku zajmuje powierzchni 1523,5 ha, tj. 8,73 % powierzchni gminy. DPN zajmuje centralny obszar Równiny Drawskiej. Cech charakterystyczn rzeby Parku s głbokie koryta rzek Drawy i Płocicznej. Rzeki te ze wzgldu na duy spadek w granicach Parku (30 m) maj charakter rzek górskich. Geomorfologiczn atrakcj s jeziora rynnowe. Jedn z najwaniejszych wartoci przyrodniczych Parku s urozmaicone ekosystemy rolinne. Licznie wystpuj torfowiska niskie i wysokie, bory sosnowe, buczyny, łgi olszowo-jesionowe, olsy. Z gatunków rolin chronionych stwierdzono wystpowanie miedzy innymi: pajecznicy liliowatej, orlika pospolitego, brzozy niskiej, zimowita jesiennego, wawrzynka wilczełyko, nieyczki przebinieg, jarzba brekini, cisa pospolitego, trzech rodzajów storczyków i in. Rónorodnoci charakteryzuje si równie fauna Parku. Z gatunków zwierzt chronionych wystpuj midzy innymi: ssaki, np. bóbr, je, wydra, nocek rudy, nocek duy, wiewiórka, ptaki, np. jastrzb, krogulec, raniuszek, skowronek, jeyk, sowa uszata, kruk, kukułka, uraw, czajka, płazy, np. kumak nizinny, ropucha szara, aba moczarowa, gady, np. padalec, zaskroniec, mija, ółw błotny. 6

7 Rezerwaty przyrody Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego utworzono trzy rezerwaty, z czego 2 całkowicie le w granicach powiatu. Czapliniec Kunicki rezerwat faunistyczny utworzony w 1988 roku na terenie Doliny Noteci, w gminie Czarnków. Zajmuje powierzchni 5,45 ha, chroni koloni czapli siwej (czapliniec) liczc ok.70 gniazd. Wilcze Błoto rezerwat torfowiskowy utworzony w 1968 roku na terenie gminy Wiele w Puszczy Noteckiej. Rezerwat ma powierzchni 2,76 ha. Obejmuje ochron zbiorowiska rolinnoci bagiennej i torfowiskowej. ródliska Flinty rezerwat czciowo florystyczny o powierzchni 44,83ha (w tym powierzchnia lena 30,5 ha, jezioro 9,6 ha, bagna 3,8 ha). Rezerwat połoony jest na granicy powiatu czarnkowsko trzcianeckiego (gmina Czarnków) i chodzieskiego Obszary chronionego krajobrazu Obszary chronionego krajobrazu obejmuj wyróniajce si krajobrazowo tereny o rónych typach ekosystemów (np. lasy, pola uprawne, jeziora). Zagospodarowanie tych ekosystemów powinno zapewni stan wzgldnej równowagi ekologicznej i systemów przyrodniczych danego obszaru. Obszary chronionego krajobrazu pełni rol otulinow, jak równie łcznikow dla parków narodowych i krajobrazowych. Obszary Chronionego krajobrazu na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zostały ustanowione rozporzdzeniem nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia r. oraz obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia w sprawie wykazów aktów prawa miejscowego obowizujcych na terenie woj. wielkopolskiego w drodze Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej byłego województwa pilskiego. Ich połoenie w powiecie przedstawia tabela. Tabela 3 Połoenie obszarów chronionego krajobrazu w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. L.p. Nazwa OChK Gmina Pow. ogólna w ha 1 Dolina Noteci Trzcianka, Czarnków, Lubasz Puszcza Notecka Drawsko, Wiele, Lubasz, Połajewo Puszcza Drawska Trzcianka, Wiele, Krzy Dolina Noteci ley niemal w całoci w makroregionie Pradoliny Torusko Eberswaldzkiej i mezoregionie Doliny rodkowej Noteci. Charakteryzuje j krajobraz łkowo polno osadniczy, fragmentarycznie jeziorno leno łkowy. W samej pradolinie rzeki Note przewaa ekosystem łkowy tzw. Nadnoteckie Łgi, które maj due znaczenie dla gospodarki hodowlanej. Spotyka si równie sady oraz pola z zadrzewieniami. Nadnoteckie Łgi (pow. 10 tys. ha) to fragment dolnego biegu Noteci. Obszar ten pokrywaj w wikszoci torfowiska niskie i zalewowe łki - łgi. Niegdy w bagiennej dolinie Noteci dominowały lasy łgowe wierzbowo - topolowe, które zostały zlikwidowane przez rozwijajce si rolnictwo i przekształcone w yzne łki łgowe. Fragmenty takich lasów, zblione do naturalnych, zachowały si jeszcze koło luz: Nowe, Lipica i Rosko. Nadnoteckie Łgi urozmaicone s du iloci starorzeczy, kanałów i zarastajcych torfianek. Te ostatnie spotka mona koło Radolina, Jdrzejewa i Zofiowa. Nadnoteckie Łgi s ostoj ptaków o randze europejskiej (siekowiec, bocian biały, bocian czarny). Dolina Noteci jest najbardziej zagroona degradacj. Puszcza Notecka - Obszar puszczy Noteckiej ley w Pradolinie Torusko Eberswaldzkiej, w mezoregionie Kotliny Gorzowskiej. W systemie obszarów przyrodniczych regionu jest to teren wany poniewa łczy dwa korytarze ekologiczne o znaczeniu midzynarodowym: Dolin Noteci i Dolin Warty. Teren puszczy jest falisty, falisto pagórkowaty, zbudowany z piasków wydmowych. Lasy tworzy sosna zwyczajna w typie boru wieego lub boru suchego, niskiej jakoci. Przy ciekach 7

8 wodnych, jeziorach i wikszych zagłbieniach terenu skład gatunkowy lasu jest bogatszy. Krajobraz w wikszoci jest naturalny, leny, lub jeziorno leny. Ze wzgldu na sucho regionu, du rol w kształtowaniu lokalnych stosunków wodnych i mikroklimatu odgrywa rzeka Miała. W dolinie Miały licznie wystpuj róne gatunki ptaków m.in. czaple, rybołowy, bieliki. Puszcza Drawska W północno zachodniej czci powiatu rozpociera si obszar Puszczy Drawskiej. Jest to obszar bardzo zrónicowany pod wzgldem rzeby i krajobrazu. Przewaa naturalny krajobraz leny lub jeziorno leny. Wystpuje tam rónorodno zespołów lenych tj. olsy, grdy, bory, łgi, buczyny. Lasy pokrywaj ponad 80% powierzchni. Wzdłu rzek i cigów jezior wystpuj lasy o bogatszym składzie gatunkowym. Na stromych zboczach dolin rzecznych ronie najczciej kwana buczyna, bdca lasem bukowym o jednogatunkowym drzewostanie. W runie wystpuj: paprotka zwyczajna, kosmatka owłosiona, turzyca pigułkowata, konwalijka dwulistna, jastrzbce, zerwa kłosowa. Obszar wyrónia si czystoci wód powierzchniowych i małym zanieczyszczeniem powietrza Sie NATURA 2000 NATURA 2000, nazywana równie Europejsk Sieci Ekologiczn, to system obszarów chronionych, który ma zapewni trwał egzystencj florze i faunie Starego Kontynentu, zachowanie cennych, a przy tym zagroonych siedlisk przyrodniczych oraz integracj ochrony przyrody z działalnoci człowieka. Jej podstawowym celem jest ochrona przyrodniczego dziedzictwa Europy i realizacja idei zrównowaonego rozwoju w skali ponad krajowej. Podstaw prawn ochrony europejskiej flory, fauny i siedlisk stanowi dwa akty: (1) Dyrektywa 79/409/EWG o ochronie dziko yjcych ptaków, zwana Dyrektyw Ptasi, uchwalona 2 kwietnia 1979 r., a nastpnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/ EWG, 91/244/EWG i 94/24/EWG, na jej podstawie wyznaczane s obszary specjalnej ochrony (OSO) (2) Dyrektywa 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko yjcej fauny i flory, zwana Dyrektyw Siedliskow, uchwalona 21 maja 1992 r. i zmieniona dyrektyw 97/62EWG. Wyznacza ona specjalne obszary ochrony (SOO). Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 2 obszary wejd w system NATURA S to: - obszar specjalnej ochrony Nadnoteckie Ł gi PLB , o powierzchni ,8 ha, obejmujcy na terenie powiatu gminy: Czarnków, Trzcianka i Wiele. Obszar rozciga si wzdłu Doliny Noteci od Wielenia do ujcia Gwdy. Pokrywaj go łki zalewowe, torfowiska niskie, poród których wystpuj kanały i rowy odwadniajce, starorzecza i wypełnione wod doły potorfowe. Łki s intensywnie uytkowane. Wystpuj tu 23 gatunki ptaków wymienione w Załczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Dominuj siedliska łkowe i zarolowe zajmujce 87% powierzchni obszaru, mniejszy jest udział siedlisk rolniczych 6% obszaru, torfowisk, bagien, rolinnoci na brzegach wód, młaków 5% i lasów liciastych 2%. - specjalny obszar ochrony Dolina Noteci PLH 30011, o powierzchni ha, charakteryzuje si wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Jest to najlepiej zachowany w Wielkopolsce (i jeden z najcenniejszych w Polsce) duy obszar torfowisk niskich. Zlokalizowane s tu take 3 z 9 znajdujcych si na terenie Wielkopolski ostoje ptaków o randze europejskiej. Obszar obejmuje w powiecie: miasto Czarnków (0,6%pow. miasta), gmin Czarnków (16,7% pow. gminy), gmin Trzcianka (7,3% pow. gminy), miasto Wiele (0,1% pow. miasta), gmin wiejsk Wiele (6,5%pow. gminy). Poza powiatem gminy: Chodzie, Szamocin i Piła. Siedliska wystpujce na terenie powiatu to: - m. Czarnków lasy łgowe i nadrzeczne zarola wierzbowe, 8

9 - gm. Czarnków łki selernicowe, - gm. Trzcianka łgowe lasy dbowo-wizowo-jesionowe, - m. Wiele murawy kserotermiczne (w tym ze stanowiskami storczyków), - gm. Wiele niowe i górskie łki uytkowane ekstensywnie Inne obszary cenne przyrodniczo Zespoły pałacowo-parkowe, dworsko-parkowe Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego licznie wystpuj pałace i dworki, którym towarzysz parki lene czsto z oryginalnym drzewostanem. Poniej wymieniono kilka przykładów. Zespół pałacowo-parkowy z drugiej połowy XIX wieku w Goraju w gm. Czarnków znajdujcy si w obrbie zwartego zespołu lenego, z dobrze zachowanym układem pierwotnym oraz starodrzewem o zwartym składzie gatunkowym Zachowało si tutaj unikalne skupienie rzadkich gatunków drzew egzotycznych, m.in. jodła jednobarwna, ywotnik zachodni, limba oraz grupa buków stanowica pomniki przyrody. Park dworski z XVIII wieku w G bicach w gm. Czarnków o charakterze krajobrazowym z dobrze zachowanym starodrzewem i pierwotnym układem przestrzennym. Zespół stanowi przykład historycznego krajobrazu wiejskiego. Pałac w Lubaszu z połowy XVIII w. zlokalizowany na obszarze rozległego parku krajobrazowego przylegajcego do jeziora. Został on zbudowany w miejscu drewnianego dworu dla wojewody kaliskiego Wojciecha Miaskowskiego W gminie Wiele znajduje si kompleks dworsko parkowy w D bogórze, a take park w Potrzebowicach z pierwszej połowy XVIII. Leny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka 14 padziernika 2004 roku z zarzdzenia dyrektora generalnego Lasów Pastwowych, powstały 4 nowe lene kompleksy promocyjne. Jednym z nich jest LKP Puszcza Notecka. Leny Kompleks Promocyjny Puszcza Notecka, obejmujcy w RDLP Piła, Pozna i Szczecin: Nadlenictwo Potrzebowice - powierzchnia ha, Nadlenictwo Wronki - pow ha, Nadlenictwo Krucz - pow ha, Nadlenictwo Sieraków - pow ha, Nadlenictwo Oborniki - pow ha, Nadlenictwo Karwin - pow ha, Nadlenictwo Midzychód - pow ha. Podstawowym celem LKP jest wprowadzenie do praktyki lenej zasad sterowania gospodark w warunkach pełnego rozpoznania stanu i spełnienia wymogów ochrony przyrody. S one miejscem wdraania ochrony wielkopowierzchniowej, godzcej w myl konwencji o rónorodnoci biologicznej, cele gospodarcze z ochronnymi, z zachowaniem wszystkich organizmów wystpujcych w lasach i popieraniem szczególnie tych, które dla człowieka maj, z rónych wzgldów najwiksz warto, w tym gatunków i biocenoz oraz miejsc ich wystpowania chronionych prawem lub na ochron prawa zasługujcych Lasy Lasy i grunty lene powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zajmuj 52% powierzchni. Lasy bdce własnoci Skarbu Pastwa zajmuj powierzchni ,03 ha, lasy niebdce własnoci SP (osób fizycznych, komunalne, spółek, spółdzielni) 5 974,14 ha. Nadzór nad lasami nie bdcymi własnoci SP sprawuj w imieniu Starosty nadlenictwa. S to nastpujce powierzchnie lene w gminach: miasto Czarnków 53,560 ha gmina Czarnków 730,002 ha 9

10 gmina Drawsko 1932,389 ha gmina Krzy Wlkp. 164,599 ha gmina Lubasz 667,096 ha gmina Połajewo 303,805 ha gmina Trzcianka 286,044 gmina Wiele 1836,641 ha Lasy Pastwowe powiatu znajduj si w administracji 5 nadlenictw: Krucz, Krzy, Potrzebowice, Sarbia, Trzcianka. Powierzchnie poszczególnych nadlenictw oraz udział w nich powierzchni lenej i nielenej przedstawia tabela. Tabela 4 Nadlenictwa powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Nadlenictwo Powierzchnia w ha Lena Nielena Razem Gminy powiatu wchodzce w skład nadlenictwa Krucz ,13 614, ,31 Czarnków, Lubasz, Wiele, Połajewo, Miasto Czarnków Krzy ,32 788, ,35 Miasto i Gmina Krzy Wlkp. cz Gminy Trzcianka, cz Gminy i Miasta Wiele Potrzebowice ,41 760, ,31 Wiele, Drawsko Sarbia 7 892,23 237, ,06 Czarnków, Połajewo Trzcianka ,17 815, ,80 Trzcianka, Czarnków, Wiele RAZEM , , ,03 Blisko 30 % lasów z racji spełniania funkcji pozaprodukcyjnych ma status lasów ochronnych. S to głównie lasy glebochronne, wodochronne, stanowice ostoje zwierzt podlegajcych ochronie gatunkowej i in. Tabela 5 Kategorie ochronnoci lasów SP w poszczególnych nadlenictwach wg stanu na 2004 rok Kategorie ochronnoci Ndl. Krucz Ndl. Krzy Ndl. Potrzebowice Ndl. Sarbia Ndl. Trzcianka Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Pow. ha % pow. Rezerwaty 1,24 < ,70 0,19 5,45 0,02 Lasy glebochronne 1 153, ,23 21,94 142,58 1,81 99,81 0,45 Lasy wodochronne 1 296, ,12 1, ,18 8,15 Lasy wodochronne w strefie 54 0,34 ujcia wód Lasy ochronne w miastach ,78 0, Lasy ochronne wokół miast 22,27 < ,77 7,79 Lasy ochronne nasienne 38,56 <1 19 0, ,04 0,14 Lasy ochronne na stałych 352, ,6 3,41 0, powierzchniach badawczych i dowiadczalnych Lasy ochronne stanowice ,74 1,26 ostoje zwierzt chronionych Lasy gospodarcze , , ,09 94, ,13 Lasy stanowice cenne fragmenty rodzimej przyrody 347, ,46 0,06 Razem , ,76 23, ,15 96, , ródło: Nadlenictwa 10

11 Na rycinie przedstawiono udział lasów poszczególnych kategorii (bez lasów gospodarczych), w Lasach Pastwowych powiatu. Udział lasów ochronnych rónych kategorii ochronnych w LP powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 14.6% 0.6% 5.6% 2.3% 0.1% 0.2% 0.2% 43.0% 33.5% Rezerwaty Lasy glebochronne Lasy wodochronne Lasy ochronne w miastach Lasy ochronne wokół miast Lasy ochronne nasienne Lasy ochronne na stałych powierzchniach badawczach Lasy ochronne stanowice ostoje zwierzt chronionych Lasy stanowice cenne fragmenty rodzimej przyrody Zdecydowan wikszo powierzchni zajmuj siedliska borowe około 90%%, w tym dominuj bory wiee. Siedliska lasowe wystpuj na powierzchni około 10%. Olsy, olsy jesionowe i łgi zajmuj około 1% %. Typy siedliskowe w nadlenictwach w granicach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego przedstawia ponisza tabela. Tabela 6 Typy siedliskowe w Nadlenictwach w granicach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Typy % udział typów siedliskowych w poszczególnych nadlenictwach siedliskowe Krucz Krzy Potrzebowice Sarbia Trzcianka Bs. 0,15 0,87 Bw 0,10 Bw ,6 79,52 66,10 49,79 BMw ,26 24,90 28,8 BMw 3 0,14 4,00 3,78 BMb 0,02 - LMw 6 3,31 2,70 7,58 LMw 4 0,63 1,00 4,41 LMb 0,09 0,15 Lw 5 0,23 2,51 Lw 2 0,11 1,03 Ol 0,25 1,50 OlJ 1 0,04 1,25 Lł 0,25 - Pozostałe 1,3 redni wiek drzewostanów wynosi około 48 lat. Procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku przedstawia tabela i rycina. 11

12 Tabela 7 Procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku w Nadlenictwach powiatu. Klasy wieku % udział klas wieku w poszczególnych nadlenictwach Krucz Krzy Potrzebowice Sarbia Trzcianka I (1 20lat) ,4 13,0 17,1 II (21 40 lat) ,7 15,0 19,9 III (41 60 lat) ,8 27,0 28,5 IV (61 80 lat) ,8 26,0 16,1 V ( lat) ,7 13,0 11,2 VI ( lat) ,9 3,0 4,0 Pow.120 0,1 3,0 2,1 Udział klas wieku drzewostanu w poszczególnych nadlenictwach 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pow.120 VI V IV III II I Krucz Krzy Potrzebowice Sarbia Trzcianka W drzewostanach dominujcym gatunkiem jest sosna, której udział w składzie wszystkich drzewostanów wynosi około 90 %. Wród gatunków liciastych zajmujcych ogółem około 8% powierzchni, dominuj db i brzoza. Drzewostany o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem, wymagajce przebudowy, stanowi ok. 10 %. S to drzewostany wystpujce głównie na siedliskach lasowych. Dua powierzchnia litych drzewostanów sosnowych wynika z preferowania w przeszłoci monokultur ze sztucznego odnowienia lasu. Tabela 8 Procentowy udział gatunków drzew w Nadlenictwach powiatu. Nadlenictwo Procentowy udział gatunków w poszczególnych nadlenictwach So w Bk Ol Db Js Brz Pozostałe Krucz 87,0-1,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 Krzy 89,0 11,0 Potrzebowice 94,5 0,5 0,5 0,8 2,8 0,9 Sarbia 93,5 0,5 0,6 1,8 0,7 2,5 0,4 Trzcianka 90 1,6 2,1 2,1 1,0 0,9 2,3 0,1 12

13 Udział poszczególnych gatunków drzew w lasach własnoci SP 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% So w Bk Ol Db Js Brz Pozostałe 89% Wg informacji RDLP Piła, ogólny stan zdrowotny lasów nie budzi obaw, mimo e od 1992 roku utrzymuje si stałe zagroenie drzewostanów przez owady licioerne, zwłaszcza brudnic mniszk. Stałym zagroeniem s równie niekorzystne zjawiska klimatyczne oraz poary. 3. ZASOBY WODNE I GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA 3.1. Zasoby wodne Zasoby wód podziemnych Powiat czarnkowsko trzcianecki ley w zasigu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). S to: Pradolina Toru Eberswalde (Note) (138) w utworach czwartorzdu (obszar 2100 km 2, typ zbiornika porowego, rednia głboko 30 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne 400,0 tys.m 3 /d), Subzbiornik Złotów Piła Strzelce Krajeskie (127) w utworach trzeciorzdu (obszar km 2, r. głboko 100 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne tys. m 3 /dob). W obrbie utworów czwartorzdowych mona wyróni dwa główne pitra wodonone. Pierwszy z nich zwizany jest z piaskami, wirami wodnolodowcowymi i piaskami zastoiskowymi zlodowacenia północnopolskiego oraz górnym poziomem utworów (piasków, wirów) zlodowacenia rodkowopolskiego i lokalnie wystpujcymi piaskami i wirami rzecznymi interglacjału eemskiego. Poziom ten nie jest cigły. Drugi poziom zwizany jest z piaskami i wirami rzecznymi interglacjału mazowieckiego oraz dolnym poziomem piasków i wirów zlodowacenia rodkowopolskiego. Poziom ten przechodzi w trzeciorzdowy (mioceski), tworzc wspólny czwartorzdowo trzeciorzdowy poziom wodonony. Z reguły warstwa wodonona jest dobrze izolowana. W obrbie doliny Noteci poziom wodonony wystpuje do płytko na kilku do kilkunastu metrach i łczy si z głbiej zalegajcymi utworami Pradoliny Torusko Eberswaldzkiej, wcinajcej si w wysoczyzn morenow na m. W pobliu Czarnkowa warstwy wodonone spotyka si na poziomie m. Wystpujce prawie w całej Wielkopolsce pitro trzeciorzdu rozpoznane jest głównie do stropowych warstw miocenu i pliocenu, natomiast spgowe partie zbadane s fragmentarycznie. W okolicach Czarnkowa, Piły i Chodziey w spgowych partiach zbiornika trzeciorzdowego, lokalny poziom wodonony tworz utwory oligoceskie. Poziom mioceski wykształcony w postaci zespołu warstw piaszczystych przewarstwionych iłami, mułkami i wglami brunatnymi wystpuje najczciej na głbokoci poniej 50 m., czasami w strefie m. W rejonie Trzcianki i Czarnkowa na terenie zaburze glacitektonicznych spotykany jest ju na głbokoci kilkunastu metrów. Strefami drenau s doliny rzek Warty i Noteci oraz głbokie rynny jeziorne. Utwory pliocenu, najmłodszego trzeciorzdu tworz jedynie lokalne poziomy wodonone o małej miszoci. Obszar wód podziemnych Doliny Noteci na terenie powiatu czarnkowsko trzcianeckiego naley do obszarów najwyszej ochrony (ONO) i czciowo obszarów wysokiej ochrony (OWO). 13

14 Jako wód podziemnych W 2003 roku badania jakoci wód podziemnych prowadzone były: - w sieci krajowej przez Pastwowy Instytut Geologiczny, - w sieci regionalnej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska. Ocena jakoci wód została wykonana w oparciu o Klasyfikacj jakoci zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu rodowiska [PIO, 1993]. Jako wód podziemnych zbiorników GZWP 127 i 138 w sieci krajowej odpowiadała klasie: GZWP nr 127 klasa Ib III, przecitna Ia, GZWP nr 138 klasa III, przecitna III. Do wskaników, których stenia odpowiadały wodzie niskiej jakoci (III, NON), naleały: NH 4, Fe, NO 3, NO 2, PO 4, w przypadku GZWP 127 oraz Cl, Na, Cd dla GZWP 138. Na podmiotowym obszarze znajduje si sze punktów monitoringu sieci krajowej. Ponisza tabela przedstawia ocen jakoci tych wód w roku 1999 i w latach Tabela 9 Ocena jakoci wód podziemnych w punktach sieci krajowej monitoringu Nazwa GZWP Głboko Wody Uytkowanie Ocena jakoci w roku otworu stropu terenu Bglewo ,0 W Las Ib Ia Ib Ib Stradu ,0 W Las Ib Ib II II Stradu ,0 W Las Ib Ia Ib Ib Stradu ,0 W Las Ib Ia Ib Ib Stradu ,7 G Las Ib II Ib II Stradu ,0 Z Obszary III III III III zabudowane W wody wgłbne G wody gruntowe Z - ródło W porównaniu do 1999 roku pogorszyła si jako wód w punkcie Stradu 2 i Stradu 4. Jako wody w pozostałych punktach nie uległa pogorszeniu ani wyranej poprawie. Na terenie powiatu czarkowsko-trzcianeckiego w sieci regionalnej monitoringu, wykonano badania w dwóch punktach: Wiele i Czarnków. Wyniki bada przedstawia tabela. Tabela 10 Ocena jakoci wód podziemnych w sieci regionalnej monitoringu na terenie powiatu. Lokalizacja Poziom GZWP Głboko Zagospodarowanie Ocena jakoci Wskaniki odpowiadajce wodzie III klasy/non w 2003 roku Wiele Tr ,0 ZM III II Barwa Czarnków Tr ,0 ZM II II Wgiel organiczny ródło Raport o stanie rodowiska w Wielkopolsce w 2003 roku, dane wstpne ZM zabudowa miejska Wody powierzchniowe Rzeki Cały powiat ley w dorzeczu rzeki Noteci i Warty, a porednio Odry. Głównymi dopływami Noteci na terenie powiatu s Miała (dopływ lewobrzeny) i Drawa (dopływ prawobrzeny) ze swoimi dopływami Szczyczn i Sopic (Człopic). Pozostałe dopływy prawobrzene stanowi: Trzcianka (Trzcinica), Bukówka; dopływ lewobrzeny Gulczanka. Rzeka Note stanowi o powiatu, którego północna cz w porównaniu z południow cechuje si znacznie mniejsz jeziornoci i słabiej 14

15 rozwinit sieci hydrograficzn. Dolne odcinki dopływów Noteci spływajcych z wysoczyzny włczone s w system rowów melioracyjnych doliny. Dolina Noteci na omawianym odcinku rozciga si na szerokoci 3 5km. Rejon ten jest terenem silnie przeobraonym przez działalnoci gospodarcz. Wystpuj w nim systemy rowów melioracyjnych, kanałów, jazów, zastawek i luz. Wiksze jeziora maj znaczenie rekreacyjne. Poniej Trzcianki Note wpływa do rozległej Kotliny Gorzowskiej, która jest czci Pradoliny Torusko Eberswaldzkiej. Wyznaczajca zachodni granic powiatu Drawa jest rzek zasobn w wod, co wynika głównie z wielkoci i intensywnoci opadów atmosferycznych, a jej redni odpływ jednostkowy wynosi 6,2 l/s/km 2 (redni odpływ jednostkowy dla Polski wynosi 5,5 l/s/km 2 ). redni odpływ z dorzecza Noteci na wodowskazie w Krzyu wynosi 4,46 l/s/km 2. Rzeki powiatu s rzekami nizinnymi o nieno deszczowym reimie zasilania, charakteryzujcym si wyranym wysokim stanem wody po roztopach wiosennych (III, IV), kiedy wystpuje czsto powód w dolinie Noteci i mniej regularnym wysokim stanem wody po opadach letnich (VI, VII) oraz długim okresem niówkowym (VIII X, przedłuajcym si nieraz na nastpne miesice jesienne i wczesne zimowe). Wikszo rzek na terenie powiatu przepływa przez jeziora. Przyczynia si to do bardziej wyrównanego stanu wód w cigu roku, niszych i dłuszych wezbra. Wpływa na to retencyjne oddziaływanie jezior i wikszy procentowy udział wód gruntowych w ich zasilaniu. Obok regionów z dobrze wykształcon sieci rzeczn, wystpuj równie regiony o mniej wykształconej sieci hydrograficznej, co jest wynikiem duej przepuszczalnoci podłoa powodujcej szybkie przenikanie wody opadowej Deficyt wodny na omawianym obszarze wynika z niskich sum opadów rocznych (do 650mm), wysokich wartoci parowania, przepuszczalnoci utworów formacji czwartorzdowej (piaski), wystpowania pradoliny, która drenuje podziemne wody czwartorzdowe i trzeciorzdowe. Deficyt wody wystpuje przede wszystkim na obszarach rolniczych i w Puszczy Noteckiej powodujc przesuszenie gleb w okresie wegetacyjnym oraz jedne z najniszych wartoci odpływów na jednostk powierzchni. Powoduje to m.in. grob powstania poarów w lasach. Jeziora Jeziorno powiatu czarnkowsko trzcianeckiego wynosi 1%. Jeziora skupiaj si głównie w południowej czci powiatu i usytuowane s w regionie Puszczy Noteckiej. Cig jezior rynnowych znajduje si na rzece Miała. Najwikszym jeziorem na terenie powiatu jest jezioro Białe znajdujce si na terenie gminy Wiele. Jest to zbiornik przepływowy połoony na Miale, w obszarze chronionego krajobrazu Puszczy Noteckiej. Obrzea północne s silnie zabagnione i przechodz w podmokłe łki i lasy, poza którymi rozcigaj si poarzyska (obecnie ponownie zalesione). Wielko pozostałych jezior przedstawia tabela. Tabela 11 Charakterystyka jezior powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jezioro Gmina Dorzecze Powierzchnia zlewni całkowitej w km 2 Wielkie Wiele Miała, Note, Warta, Odra Białe Wiele Miała, Note, Warta, Odra Górne Wiele Miała, Note, Warta, Odra Kruteckie Lubasz Miała, Note, Warta, Odra Straduskie Trzcianka Bukówka, Odra, Note Warta Powierzchnia lustra wody Obj to Gł boko max r. 44,7 33,5 310,6 1,5 0,9 38,0 108,8 1410,4 2,7 1,3 39,3 29,1 2440,0 1,4 0,8 14,7 71,2 634,7 2,0 0,9 53,3 96, ,2 3,2 Łokacz Krzy Sopica, 183,5 48,8 875,1 3,4 1,8 15

16 Jezioro Gmina Dorzecze Powierzchnia zlewni całkowitej w km 2 (Człopica) Drawa, Note Warta, Odra Powierzchnia lustra wody Obj to Gł boko max r. Zbiorniki wodne Poniewa obszar Wielkopolski w porównaniu z innymi obszarami Polski jest obszarem deficytowym w wod, istotn rol odgrywa retencjonowanie wód w sztucznych zbiornikach. Strategia woj. wielkopolskiego zakłada, wzrost zasobów wód powierzchniowych poprzez budow nowych zbiorników, które magazynowałyby około 15 % rocznego odpływu (obecnie 0,6 %) z terenu województwa. Na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego znajduje si sze zbiorników retencyjnych. Tabela 12 Charakterystyka zbiorników wodnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. L.p. Nazwa zbiornika Rzeka zasilajca Powierzchnia max. zalewu [ha] Pojemno całkowita/ uytkowa [tys. m 3 ] Lokalizacja - gmina 1 Gajewo Stara Note 1,7 20,0 Czarnków 2 Kwiejce I Kanał Hamerka 15,0 220,0 Drawsko 3 Kwiejce II Kanał Hamerka 17,0 225,0 Drawsko 4 Okunie Kanał eglowny, 14,7 140,0 Trzcianka 5 Długie Trzcianka 66,9 62,0 Trzcianka 6 Sarcz 52,4 48,0 Trzcianka Jako wód powierzchniowych W zwizku z tym, e do roku obowizywało rozporzdzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dn. 5 listopada 1991 roku, a do koca 2003 nie zostało wprowadzone nowe rozporzdzenie, ocen klasy czystoci wód podano wg obowizujcego do 2003 roku. Note Analiza wód rzeki Noteci wykazała utrzymujc si stał, niewielk tendencj poprawy czystoci wód, nieprzekładajc si na zmian klasy czystoci. Tabela 13 Stan czystoci rzeki Noteci w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Klasa czystoci Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna Przy ujciu rzeki Gwdy Poza klas Chlorofil a 3,0 12,6 34,2 do Noteci Note poniej ujcia Poza klas Chlorofil a 2,7 35,2 76,3 Trzcianki Note poniej Czarnkowa Poza klas Chlorofil a 3,2 40,9 84,2 w Ciszkowie Powyej ujcia Drawy, Poza klas Chlorofil a 4,1 36,9 90,6 wodowskaz Krzy ródło: Raport o stanie rodowiska w Wielkopolsce w 2003 roku 16

17 Rzeka Trzcianka Rzeka Trzcianka uchodzi do Noteci na 101,5 km. Pod wzgldem administracyjnym zlewnia Trzcianki ley w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 101,9 km 2, długo rzeki 28,8 km. Trzcianka stanowi odbiornik cieków miejskich (z Trzcianki). W 2003 roku rzeka niosła wody pozaklasowe ze wzgldu na stan sanitarny i przekroczenia w steniu zwizków azotu, fosforów i in. szczegółowo omówionych w tabeli. Tabela 14 Stan czystoci rzeki Trzcianki w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Trzcianka (Radolin) Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna Tlen rozpuszczony 2,9 8,6 13,3 Zawiesina ogólna 7,0 20,0 56,0 Azot amonowy 2,61 7,09 17,60 Poza klas Azot azotynowy 0,022 0,059 0,150 Azot ogólny 5,71 9,96 19,70 Fosforany 0,24 1,47 4,45 Fosfor ogólny 0,33 0,78 1,62 Miano Coli 0, , ,10000 Bukówka Bukówka jest prawostronnym dopływem Noteci zbierajcym wody z powierzchni 276,8 km 2. Rzeka w 2003 roku niosła wody II klasy. Tabela 15 Stan czystoci rzeki Bukówka w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Bukówka (4,5km Herburtowo Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna ChZT-Mn 1,4 6,8 10,6 Fosforany 0,19 0,29 0,40 Fosfor ogólny 0,10 0,15 0,22 II Mangan 0,04 0,08 0,16 Indeks sapr. sestonu 1,82 2,07 2,32 Indeks sapr. peryfito 1,86 1,98 2,16 Miano Coli 0, , ,0000 Drawa Drawa stanowi prawostronny dopływ Noteci. Powierzchnia zlewni rzeki Drawy wynosi 3296,4 km2, jej długo 185,9 km. Pod wzgldem administracyjnym powierzchnia zlewni ley na granicy województw: wielkopolskiego (powiat czarnkowsko-trzcianecki), zachodniopomorskiego i lubuskiego. W 2003 roku niosła wody III klasy czystoci. Tabela 16 Stan czystoci rzeki Drawa w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Drawa Lokalizacja Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna III Azot azotynowy 0,005 0,014 0,034 Chlorofil a 2,0 8,6 28,4 17

18 Gulczanka Wypływa w okolicy mieszkowa. Jest lewobrzenym dopływem Noteci. Przed ujciem łczy si z rowami melioracyjnymi w Dolinie Noteci. Długo cieku wynosi 31,6 km, rzeka odwadnia obszar o powierzchni 107,1 km 2. Zlewnia rzeki ley na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Jako rzeki jest wynikiem spływu zanieczyszcze obszarowych. Tabela 17 Stan czystoci rzeki Gulczanka w 2003 roku, wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci Lokalizacja Klasa Wskaniki decydujce o wypadkowej klasie czystoci czystoci Wskanik Minimum rednia Maksimum roczna Gulczanka (11,4km Poza klas Potas 7,3 11,6 15,3 Krucz) Azot azotynowy 0,010 0,045 0,152 Fosforany 0,26 1,52 3,04 Fosfor ogólny 0,16 0,56 1,00 Gulczanka (2,8km) Poza klas Miano Coli 0, , , Gospodarka wodno-ciekowa Zaopatrzenie w wod Sie wodocigowa Stan infrastruktury technicznej zwizanej z zaopatrzeniem w wod okrela długo sieci wodocigowej w gminach. Wg stanu na koniec 2004 roku długo sieci wodocigowej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosiła 625,6 km. W roku 1999 długo sieci wodocigowej wynosiła 489,3km. Zrónicowanie stopnia zwodocigowania w poszczególnych gminach nie jest due. Wskanik zwodocigowania liczony jako odsetek osób korzystajcych z sieci wodocigowej wynosi od 56,8% (w gminie Wiele) do 99,8% w miecie Czarnków. Charakterystyk infrastruktury technicznej w dziedzinie zaopatrzenia w wod w powiecie przedstawia tabela. Tabela 18 Charakterystyka gospodarki wodnej w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, stan na koniec 2003 roku Gmina Liczba mieszkaców Długo sieci % Ogółem Korzystajcych z wodocigowej w zwodocigowania sieci wodocigowej km. m. Czarnków ,5 99,8 Czarnków ,5 85,4 Drawsko ,6 70,0 Krzy Wlkp ,8 86,0 Lubasz ,8 83,0 Połajewo ,6 98,0 Trzcianka ,8 80,0 Wiele ,0 56,8 Razem ,6 81,4 ródło: Urzdy Gmin Pobór wody Na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego dla celów komunalnych wod ujmuje si z uj podziemnych. Zuycie wody dla celów komunalnych zostało przedstawione na podstawie danych uzyskanych od zakładów usług wodnych w poszczególnych gminach: - m. Czarnków Miejska Kanalizacja i Wodocigi 18

19 - gminy: Czarnków, Drawsko, Lubasz Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych z Siedzib w Brzenie - gmina Krzy Wlkp. Zakład Wodocigów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. - gmina Wiele Przedsibiorstwo Komunalne Note Sp. z o.o. - gmina Trzcianka Zakład Inynierii Komunalnej Sp. z o.o. - gmina Połajewo Urzd Gminy Połajewo. Tabela 19 Roczne i rednie dobowe zuycie wody w gminach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Gmina Liczba mieszkaców Roczne zuycie wody w m 3 rednie dobowe zuycie wody w m 3 /dob/mszk. m. Czarnków Czarnków Drawsko Krzy Wlkp Lubasz Połajewo Trzcianka Wiele Razem ,6 Łcznie na cele komunalne w 2003 roku zuyto tys. m 3. Dla porównania w 2000 roku zuyto 3779,7 tys. m 3 wody. rednie dobowe zuycie wody na mieszkaca w całym powiecie wynosi 0,11 l/dob. Ujcia wód do celów komunalnych Tabela 20 Uj cia wód do celów komunalnych na terenie gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Lp Miejscowo Uytkownik Liczba studni Zasoby uj cia Q r. [m 3 /d] Wiek warstwy wodononej Czarnków 1. Czarnków MKiW Sp. z o.o. Czarnków Tr Krzy Wlkp. 1. Stefanowo ZWKiC Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 58, Krzy Wlkp elichowo ZWKiC Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 58, Krzy Wlkp Lubasz 1. Dbe Ogródki działkowe 1 7,9 2. Dbe GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,4 3. Strajkowo GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,8 4. Sokołowo GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,0 5. Prusinowo GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,4 6. Lubasz GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,0 7. Jdrzejowo 4 24,7 GZUWiM w Brzenie ul. Krótka 1 Lubaskie 8. Krucz GZUWiM w Brzenie ul. Krótka ,0 9. Lubasz Kozera, ul.nowa 24, Lubasz 1 8,5 10. Sławno SPR Sławno 2 30,0 Trzcianka 1. Trzcianka Q, Tr 2. Biała Tr 3. Radolin Tr 4. Stobno ZIK Sp. z o.o ul. eromskiego 5, Tr 5. Siedlisko Trzcianka Q 6. Rudka Tr 7. Pokrzywno Q 8. Dłuewo 1 52 Q 9. Sarcz 2 26 Tr 10. Trzcianka ZOZ Trzcianka, ul..g. Sikorskiego Tr 11. Trzcianka Przed. Prod. "Polkom" Trzcianka Tr 12. Trzcianka Spółdz. Inwalidów "Przyszło" 1 5 Tr 19

20 Trzcianka 13. Wrzca Henkel-Bautechnik-Polska, Wrzca Tr 14. Siedlisko ZIK Sp. z o.o ul. eromskiego 5, Trzcianka 1 Tr 15. Leniczówka Łki Nadlenictwo Tuczno 1 Q 16. Stobno ZIK Sp. z o.o ul. eromskiego 5, 18,4 1 Trzcianka Q Odprowadzanie i oczyszczanie cieków cieki komunalne Sie kanalizacyjna Z sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego korzystało w 2003 roku 45,4% mieszkaców. Łczna długo sieci kanalizacyjnej powiatu wynosi 146,9 km. Przyrost sieci kanalizacyjnej w stosunku do 1999 roku (121,568 km, w tym 43 km kanalizacji deszczowej) wyniósł 25,3 km. Tabela 21 Długo sieci kanalizacyjnej w gminach powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Gmina Długo sieci kanalizacyjnej w km. % skanalizowania m. Czarnków 27,0 98,6 Czarnków 20,1 15,4 Drawsko 20,7 42,0 Krzy Wlkp. 20,6 59,3 Lubasz 20,8 23,0 Połajewo 13,2 36,7 Trzcianka 22,7 63,4 Wiele 3,2 25,0 Razem 148,3 r. 45,4 Oczyszczalnie cieków Miasto Czarnków posiada jedn oczyszczalni cieków o zdolnociach przerobowych m 3 /dob. W cigu ostatnich lat obserwuje si spadek iloci cieków dopływajcych do oczyszczalni, a wykorzystanie jej mocy przerobowych waha si w granicach m 3 na dob. Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest rzeka Note. Na terenie gminy Czarnków znajduje si jedna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowoci 600 m 3 /d w miejscowoci Brzeno. Na terenie gminy Krzy Wlkp. znajduje si jedna oczyszczalnia cieków typu SBR o max. wydajnoci m 3 /d, z podwyszonym usuwaniem biogenów. Odbiornikiem oczyszczonych cieków jest rzeka Note. W 2003 roku przyjto m 3 cieków. Na terenie gminy Lubasz znajduj si cztery oczyszczalnie cieków, których uytkownikiem jest Gminny Zakład Usług Wodnych i Melioracyjnych w Brzenie: - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Ps 400 w Stajkowie o przepustowoci 400 m 3 /d, - oczyszczalnia mechaniczno-bilogiczna Typ OSA 100 w Jdrzejowie o przepustowoci 100m 3 /d, - oczyszczalnia mechaniczno biologiczna w miejscowoci Miłkowo o przepustowoci 18,1 m 3 /d, - oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w miejscowoci Krucz o przepustowoci 24,02m 3 /d. 20

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych Formularzy Danych)

Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych Formularzy Danych) Identyfikacja Obszarów chronionych przez, które przepływa rzeka Noteć. Parki narodowe brak Parki krajobrazowe brak Rezerwaty przyrody - brak Natura 2000: Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA STAN WÓD WARTY INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU STAN WÓD WARTY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W LATACH 1999-2009 Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań 2010

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Lokalizacja JCWPd nr 11. Źródło: PSH. Rys.2. Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 11. Źródło: PSH. m n.p.m. Q 2. -50 Ng+Pg -100 -150

Rys. 1. Lokalizacja JCWPd nr 11. Źródło: PSH. Rys.2. Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 11. Źródło: PSH. m n.p.m. Q 2. -50 Ng+Pg -100 -150 JCWPd nr 11 JCWPd nr 11 znajduje się na obszarze dorzecza rzek Słupi, Łupawy i Łeby, w regionie wodnym Dolnej Wisły. Powierzchnia jednostki wynosi około 4 094km 2 (rys.1). Rys. 1. Lokalizacja JCWPd nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo