Działka budowlana 12/1, obręb 20 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działka budowlana 12/1, obręb 20 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Wiesław Podgórski ul. Kielecka 26a Szczecin Tel/fax (0 prefix) TECZKA PROJEKT BUDOWLANY ZABUDOWY PODCIENIA PARTERU HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE Działka budowlana nr 12/1, obręb 1020 SZCZECIN, ul. WĄSKA 16 w SZCZECINIE Działka budowlana 12/1, obręb 20 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI i REHABILITACJI SZCZECIN, ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz z późniejszymi zmianami) niŝej podpisani oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANCI: BRANśA ARCHITEKTONICZNA: GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. BARTOSZ PODGÓRSKI upr. bud. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń nr 14/Sz/2002 SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. CZESŁAW ZŁOTNIK upr. bud. w specj. Arch. bez ograniczeń 137/Sz/87 upr. konserwatorskie PSOZ/Sz-n/5344/2339/94 BRANśA KONSTRUKCYJNA: PROJEKTANT: mgr inŝ. WIESŁAW PODGÓRSKI upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78, upr. konserw. PSOZ/Sz-5344/172/94 SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. ZENON RODZIEWICZ upr. bud.33/sz/75 OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE SZCZECIN, MAJ 2008 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABUDOWY PODCIENIA PARTERU HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE. STRONA TYTUOWA... str. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...str. 2-3 A. EKSPERTYZA OCENIAJĄCA STAN TECHNICZNY BUDYNKU A1. CEL OPRACOWANIA...str. 4 A2. PODSTAWA OPRACOWANIA...str. 4 A3. OPIS BUDYNKU w ASPEKCIE ZAUWAśONYCH USZKODZEŃ ORAZ ZJAWISK...str. 4 A3.1. FUNDAMENTY i WARUNKI GRUNTOWO WODNE...str. 4 A3.2. KONSTRUKCJA STROPÓW...str. 5 A3.3. KONSTRUKCJA SCHODÓW...str. 5 A3.4. KONSTRUKCJA STROPODACHU...str. 5 A3.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE i ŚCIANY NOŚNE...str. 5 A3.6. OTWORY DRZWIOWE i OKNA ZEWNĘTRZNE...str. 6 A3.7. SCIANA PRZESZKLONA w PODCIENIU...str. 6 A3.8. POSADZKI OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI...str. 6 A3.9. ELEMENTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE...str. 6 A3.10. INSTALACJE WEWNETRZNE...str. 7 A4. ZALECENIA i WNIOSKI...str. 7 B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZABUDOWY PODCIENIA BUDYNKU B1. MIEJSCOWE ROZBIÓRKI UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH i POSADZEK W PODCIENIU BUDYNKU...str. 8 B2. ROBOTY ZIEMNE i KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW... str. 8 B3. KONSTRUKCJA MUROWANEJ ŚCIANY...str. 8 B4. DRZWI EWAKUACYJNE i KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NADPROśY...str.9 B5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OCIEPLENIE ŚCIANY i KOLORYSTYKA ELEWACJI.str.str. 9 B6. ZESTAWIENIE POWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI...str.9 B7. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ ELEMENTÓW STALOWYCH...str.9 B8. OCHRONA P. POśAROWA...str.9 B.9 WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH...str.10 C. ZAŁĄCZNIKI.. C1. ZAŁOśENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH oraz WYNIKI...str C2.INFORMACJA dotycząca BIOS na roboty budowlane...str. 13 C3. Decyzja nr 56/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia r...str C4. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Bartosza Podgórskiego do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów... str. 18 C5. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Wiesława Podgórskiego do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa str. 18 C6. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Czesława Złotnika do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów str. 19 C7. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Zenona Rodziewicza do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa....str. 20 C8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA...str

3 D. SPIS RYSUNKÓW RYS. Nr 1. PLAN SYTUACYJNY...1:500 RYS. Nr 2. RZUT HALI SPORTOWEJ PRZYZIEMIE i PIĘTRO... 1:250 RYS. Nr 3. RZUT PRZYZIEMIA (FRAGMENT) + ELEWACJA WSCHODNIA... 1:200 RYS. Nr 4. RZUT FUNDAMENTÓW (FRAGMENT) + ELEWACJA WSCHODNIA (USZKODZENIA)...1:200 RYS. Nr 5. ODKRYWKA FUNDAMENTOWA nr 1...1:50 RYS Nr 6. ODKRYWKA FUNDAMENTOWA nr 2...1:50 RYS. Nr 7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW...1:50 RYS. Nr 8. RZUT PRZYZIEMIA (FRAGMENT) + ELEWACJA WSCHODNIA... 1:200 RYS. Nr 9. WIDOK ZABUDOWY PODCIENIA OD WNĘTRZA... 1: 50 RYS. Nr 10. ZABUDOWY PODCIENIA W MIEJSCU OTWORU DRZWIOWEGO...1: 50 RYS. Nr 11. KOTWIENIE ZABUDOWY PODCIENIA do KONSTRUKCJI SŁUPA...1:50. A. EKSPERTYZA OCENIAJĄCA STAN TECHNICZNY BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN 3

4 A.1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego ścianki osłonowej w podcienia budynku od strony wschodniej, uwzględniającej aktualne potrzeby inwestora oraz aktualnie obowiązujące normy branŝy budowlanej i przepisy. A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa zawarta z Inwestorem. Inwentaryzacja rozpatrywanej części budynku. Wykonane odkrywki konstrukcji fundamentów oraz obserwacje. Uzgodnienia robocze z Inwestorem. Dokumentacja archiwalna budynku udostępniona przez Inwestora. A.3. OPIS BUDYNKU W ASPEKCIE ZAUWAśONYCH USZKODZEŃ ORAZ ZJAWISK Rozpatrywany obiekt przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie jest budynkiem na cele sportu i rekreacji do przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych, w którym znajdują się dwa baseny pływackie (duŝy i mały,) boiska sportowe, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla sportowców i trenerów oraz pomieszczenia sanitarne (szatnie, łazienki i WC). Budynek posiada dwa główne wejście do budynku oraz trzy wyjścia dodatkowe. Konstrukcję zasadniczą budynku stanowi siatka słupów Ŝelbetowych prefabrykowanych o rozstawie modułowym 24 X 6 m. Ściany zewnętrzne szkieletowe Ŝelbetowe (ruszt), w których wykonano na mokro słupy Ŝelbetowe o rozstawie 3.0 m wypełnione murem z cegły i bloczków gazobetonowych. A.3.1. FUNDAMENTY i WARUNKI GRUNTOWO WODNE Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wykonanych odkrywek fundamentowych w miejscu przewidywanych robót budowlanych, z uwzględnieniem uzyskanej dokumentacji budowlanej od inwestora. Wykonano dwie odkrywki fundamentowe w miejscu Ŝelbetowego słupa Ŝelbetowego (odkrywka nr 1) oraz odkrywkę fundamentową słupa Ŝelbetowego w miejscu styku ze ścianą osłonową (odkrywka nr 2). W obydwu przypadkach zauwaŝono zgodność wykonanych fundamentów z dokumentacją archiwalną. ZauwaŜono równieŝ, iŝ ściana osłonowa posadowiona została na gruncie nasypowym oraz na odsadzce fundamentu głównych słupów Ŝelbetowych przenoszących obciąŝenie z konstrukcji dachu i pokrycia. W miejscu styku fundamentu słupa Ŝelbetowego oraz ściany osłonowej nie zauwaŝono uszkodzeń konstrukcyjnych mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Na tej podstawie przyjęto, Ŝe posadowienie ściany osłonowej oraz ww. słupa Ŝelbetowego spełnia naleŝyte wymogi bezpiecznego posadowienia budynku. 4

5 Przyjęto równieŝ, Ŝe posadowienie ściany osłonowej na gruncie nasypowym spełnia wymogi bezpiecznego przenoszenia obciąŝeń od fundamentu na grunt rodzimy do 1kG/cm2. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe rozpatrywane fundamenty mogły być wykonane w 1963r. tj. około 45 lat temu. A.3.2. KONSTRUKCJA STROPÓW Na podstawie dokumentacji archiwalnej z 1962r. oraz wykonanych badań własnych przyjęto, Ŝe na wszystkich kondygnacjach budynku do rozpiętości 6.00 m zostały wykonane obowiązujące w tym okresie stropy typu DMS o rozstawie belek 65 i 50 cm za wyjątkiem stropu nad częścią biurowo administracyjną od strony wschodniej, gdzie zastosowano płyty Ŝelbetowe 60 x 300 i 30 x 300 oparte na poprzecznych ścianach ceglanych o grubości 12 cm. Ogólny stan techniczny stropów oceniono jako dobry, nadający się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. A.3.3. KONSTRUKCJA SCHODÓW Komunikacyjne klatki Ŝelbetowe wykonano metodą na mokro na placu budowy z betonu marki 170. Element wykończeniowy schodów stanowi, tzw. lastriko równieŝ wykonane metodą na mokro na placu budowy. Na konstrukcji schodów nie zauwaŝono uszkodzeń konstrukcyjnych mogących świadczyć o osłabieniu Ŝelbetowej konstrukcji. ZauwaŜono jedynie zuŝycie mechaniczne na powierzchni stopni biegowych, zwłaszcza na krawędziach. W ostatnim okresie czasu wykonuje się na bieŝąco reperację powierzchni stopni biegowych. A.3.4. KONSTRUKCJA STROPODACHU W rozpatrywanej części budynku wykonano stropodach z Ŝelbetowych płyt korytkowych zabezpieczonych termicznie styropianem i płytami pilśniowymi twardymi oraz papą. Na konstrukcji stalowej nośnej nie zauwaŝono zjawisk mogących świadczyć o osłabieniu konstrukcji. Na tej podstawie przyjęto, Ŝe ogólny stan techniczny stropodachu jest dobry, nadający się do dalszej eksploatacji. A.3.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE i ŚCIANY NOŚNE Wszystkie ścianki działowe na stropach wykonano z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 12 i 6 cm. Na ścianach działowych, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z normalnego zuŝycia nie zauwaŝono uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie ściany nośne zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Na powierzchniach ścian, oprócz śladów normalnego zuŝycia, nie zauwaŝono uszkodzeń konstrukcyjnych mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Na tej podstawie przyjęto, Ŝe ściany działowe oraz ściany nośne spełniają wymogi bezpieczeństwa i mogą być nadal bezpiecznie uŝytkowane. 5

6 A.3.6. OTWORY DRZWIOWE i OKNA ZEWNĘTRZNE W otworach drzwiowych wejściowych do budynku wykonano drzwi stalowe, które podczas eksploatacji budynku częściowo zastąpiono drzwiami o konstrukcji aluminiowej. W otworach drzwiowych wewnętrznych zastosowano drzwi drewniane oraz ościeŝnice stalowe. W ścianach osłonowych zastosowano okna o konstrukcji stalowej, które podobnie jak w przypadku drzwi zostały częściowo wymienione na stolarkę aluminiową. W obydwu przypadkach, zarówno okien aluminiowych jak i stalowych drzwi, ich stan techniczny oceniono jako niezadowalający, polegający na zuŝyciu zawiasów, zamknięć, uszkodzeń mechanicznych i braku naleŝytej szczelności oraz nie spełnienia termicznego zabezpieczenia budynku przed utratą ciepła. ZauwaŜony zły stan techniczny drzwi oraz okien jest w miarę moŝliwości finansowych inwestora na bieŝąco naprawiany i wymieniany. A ŚCIANA PRZESZKLONA w PODCIENIU Największemu zuŝyciu i uszkodzeniu uległa przeszklona ściana oraz drzwi ewakuacyjne od strony wschodniej, która stanowi przedmiot niniejszego opracowania. ZauwaŜono zły stan techniczny rozpatrywanej ściany, oprócz zauwaŝonych uszkodzeń, ściana jest niebezpieczna w dalszym uŝytkowaniu. Znajduje się ona w bezpośrednim styku z boiskiem do gry w piłkę ręczną i moŝe dojść do sytuacji uderzenia zawodnika z duŝą szybkością w przeszkloną ścianę, która obecnie w dolnej partii zamiast oszklenia posiada wstawioną blachę, sklejkę drewnianą i płytę paździerzową. Przed moŝliwością kontuzji zawodników nie chroni skuteczne zawieszona w dolnej części cięŝka kotara, której podstawowym zadaniem jest ochrona pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Aktualny stan techniczny rozpatrywanej ściany budynku został przedstawiony na załączonej dokumentacji fotograficznej. A.3.7. POSADZKI, OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI Wszystkie posadzki i okładzin ściennych w rozpatrywanej części budynku w miarę normalnego zuŝycia są na bieŝąco wymieniane i na bieŝąco konserwowane. A.3.8. ELEMENTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE Wszystkie elementy ślusarsko kowalskie, tj. balustrady, kraty drzwiowe i okienne są na bieŝąco konserwowane w zakresie zuŝycia powłok malarskich. 6

7 A INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja CO W rozpatrywanym rejonie budynku objętym niniejszym opracowaniem nie zauwaŝono miejscowego zuŝycia instalacji C.O. Stan techniczny instalacji CO oceniono jako zadowalający, wymagający stałego dozoru. Wentylacja mechaniczna W rozpatrywanym rejonie budynku obecnie występująca wentylacja mechaniczna jest na bieŝąco remontowana z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wymogów funkcjonalnych. Ogólny stan techniczny wentylacji mechanicznej spełnia aktualne potrzeby uŝytkowe. Instalacja wod-kan. W rejonie rozpatrywanego budynku instalacja wod-kan zasadniczo jest technicznie sprawna, poniewaŝ jest na bieŝąco konserwowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb inwestora. Instalacja elektryczna. W całym budynku oraz w rozpatrywanym rejonie działa sprawna instalacja elektryczna siły i światła, jest na bieŝąco konserwowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb inwestora oraz obowiązujących przepisów. Instalacja p.poŝ. i odgromowa W rozpatrywanym budynku wykonana została instalacja p. poŝarowa i odgromowa, która jest technicznie sprawna i na bieŝąco konserwowana. A.4. ZALECENIA i WNIOSKI Rozpatrywany budynek, z uwagi na aktualne przepisy i normy oraz dobry stan techniczny konstrukcji i instalacji oraz ww. elementów konstrukcyjnych, moŝe być w dalszym ciągu bezpiecznie eksploatowany po zaprojektowaniu i wykonaniu: - wymiany dotychczasowego oszklenia w przyziemiu budynku wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w ścianie od strony wschodniej na ścianę murowaną, z jednoczesnym zlikwidowaniem obecnego podcienia. B. OPIS TECHNICZNY ZABUDOWY PODCIENIA OD STRONY WSCHODNIEJ B.1. MIEJSCOWE ROZBIÓRKI UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH i POSADZEK BETONOWYCH w PODCIENIU OD STRONY WSCHODNIEJ W celu wykonania zabudowy podcienia od strony wschodniej w płaszczyźnie dotychczasowych ścian 7

8 osłonowych zaprojektowano wykonanie części drogi dojazdowej usytuowanej obok budynku oraz posadzki betonowej w istniejącym podcieniu. Przed wykonaniem rozbiórki posadzki w podcieniu naleŝy, obok obecnej stalowej konstrukcji stanowiącej przeszklenie, przeciąć posadzkę za pomocą piły mechanicznej z tarczą diamentową i dopiero przystąpić do rozbiórki ww. posadzki. Po wykonaniu ww. rozbiórki posadzki w podcieniu przystąpić do rozbiórki części nawierzchni drogowej w celu wykonania robót ziemnych. B.2. ROBOTY ZIEMNE i KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW Po wykonaniu robót ziemnych naleŝy w miejscu przewidzianym na fundament wykonać wykop stosując w ograniczonym zakresie sprzęt mechaniczny poza obrysem istniejących fundamentów oraz w zbliŝeniu z obecnym przeszkleniem posadowionym na ścianie kanału c.o. W pobliŝu istniejącego fundamentu Ŝelbetowego słupa oraz przy przeszklonej ścianie roboty ziemne wykonywać ręcznie. Po wykonaniu wykopu (przed wykonaniem fundamentu), w miejscu posadowienia ławy grunt zagęścić za pomocą ubijaków mechanicznych. Podkład pod fundament wykonać z chudego betonu klasy B10. Konstrukcję projektowanego fundamentu naleŝy oddylatować od Ŝelbetowej konstrukcji stopy słupa za pomocą styropianu. Konstrukcję fundamentu oraz ściany fundamentowej podano na rysunku nr 10 i nr 11. B.3. KONSTRUKCJA MUROWANEJ ŚCIANY Po wykonaniu fundamentów i ściany fundamentowej oraz izolacji poziomej i pionowej wraz z ociepleniem fundamentu za pomocą styroduru zaprojektowano wykonanie ściany osłonowej z bloczków gazobetonowych odmiany 08. Ze względu na działanie parcia wiatru zaprojektowano kotwienie murowanej ściany do konstrukcji zachowywanego Ŝelbetowego słupa za pomocą kotw poziomych osadzanych w co drugiej warstwie. Kotew naleŝy połączyć (przegubowo) z kotwą zakończoną oczkiem. Obustronne wzmocnienie murowanej ściany zaprojektowano z siatkobetonu, tj. z tynku cementowego grubości mim. 2 cm wzmocnionego siatką tynkarską zakotwioną za pomocą tzw. szpilek o długości 20 cm osadzanych podczas murowania w spoinach w ilości 10 szt./m2. Po wymurowaniu ściany zawiesić naleŝy siatki tynkarskie na wystających około 5 cm szpilkach, przy łączeniu siatek stosować zakład min. 15 cm. Po zawieszeniu siatek szpilki zagiąć, w przypadku nie przylegania siatki do płaszczyzny ściany zastosować gwoździe. Na osiatkowanej ścianie wykonać tynk cementowy o grubości mim. 2 cm. B.4. DRZWI EWKUACYJNE i KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NADPROśY Podczas murowania ściany wykonać w wyznaczonych miejscach otwory drzwiowe oraz osadzić belki 8

9 nadproŝowe. W miejscu oparcia salowych belek nadproŝowych wykonać betonowe podlewki o wymiarach 24x25/15. Nowe nie oszklone drzwi z zamknięciem antypanicznym o konstrukcji aluminiowej zaprojektowano o współczynniku przenikania ciepła mim. 1.1 w/m2k oraz o izolacyjności dźwiękowej min. 30 db. B.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OCIEPLENIE ŚCIANY i KOLORYSTYKA ELEWACJI Z uwagi na wymagane zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła zaprojektowano ocieplenie ściany za pomocą styropianu o grubości 12 cm, który naleŝy zabezpieczyć systemowo za pomocą siatki z włókna szklanego oraz kleju do styropianu. Zewnętrzną warstwę ocieplenia zaprojektowano z tynku akrylowego gładkiego w kolorze jasno szarym. Od strony wewnętrznej zaprojektowano wykończenie ścian za pomocą płytek ceramicznych koloru jasnego. B.6. ZESTAWIENIE POWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI HALI W wyniku projektowanych zmian zwiększy się powierzchnia uŝytkowa pomieszczenia, do którego przylega boisko do gry w piłkę ręczną, z powierzchni m2 o 21,60 m2 i wynosić będzie m2. B.7. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ ELEMENTÓW STALOWYCH W celu zabezpieczenia stalowych elementów przed korozją zaprojektowano dla stalowych elementów wbudowywanych nadproŝy osiatkowanie oraz otynkowane zaprawą cementową o grubości min. 3.5 cm. B.8. OCHRONA P.POśAROWA Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiórkę przeszklonej ściany i wykonanie ściany nowej murowanej zapewniającej klasę EI 120 i zwiększającej tym samym bezpieczeństwo poŝarowe obiektu. W miejsce rozebranych drzwi ewakuacyjnych z boiska do gry w piłkę ręczną o łącznej szerokości 3.92 m zaprojektowano dwoje drzwi o łącznej szerokości = 4.0 m wyposaŝonych w zamki antypaniczne otwierane na zewnątrz. W ramach projektu nie ingeruje się w dotychczasowy układ komunikacyjny i drogi ewakuacyjne. Wymagania dla budynku klasy B odporności poŝarowej w częściach objętych projektem jest zapewniona. Projektowane nadproŝa w ścianach konstrukcyjnych naleŝy zabezpieczyć do klasy EI 120 tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 3.5 cm. Projektowana ściana zewnętrzna będzie posiadała wymaganą klasę min. EI 120. W ramach projektu nie określa się sposobu zabezpieczeń części remontowanej w instalację wykrywczą 9

10 (SAP), która zgodnie z poprzednimi jak i obowiązującymi przepisami 24 ust. 1. p-kt 5 rozporządzenie MSW i A z dnia r. /Dz. Ustaw nr 30 poz. 563) jest wymagana w całym budynku. Odrębną sprawę stanowi zabezpieczenie przeciwpoŝarowe części rozpatrywanego budynku w związku ze zbliŝeniem nowego obiektu (decyzja nr 301/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r). Sposób ww. zabezpieczenia zostanie przedstawiony wg odrębnego opracowania przez autora zaprojektowanej rozbudowy. B.9. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ : PO UZYSKANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ROBOTY BUDOWLANE, PO ZAPOZNANIU SIĘ Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, WSZELKIE ZMIANY WCZEŚNIEJ UZGADNIAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM. ZAŁOśENIA DO OBLICZĘN STATYCZNYCH oraz WYNIKI OBLICZĘŃ STATYCZNYCH Do PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABUDOWA PODCIENIA PARTERU HALI SPORTOWEJ 10

11 SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE dz. bud. 12/1 OBRĘB 1020 SZCZECIN SZCZECIN ul. WĄSKA 16 Stal konstrukcyjna kształtowa St3SX (belki stalowe) Stal zbrojeniowa A0, AIII. Beton B25, B10, PN 82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN 82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. PN 82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. PN 88/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. PN 90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN 76/B Konstrukcje i podłoŝa budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN 87/B Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN 81/B Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN 84/B Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Do obliczeń statycznych przyjęto niŝej podane wielkości: POZ. 01. obciąŝenie od konstrukcji ściany osłonowej Płytki ceramiczne + klej do płytek Tynk cementowy wzmocniony siatka tynkarską, Ściana z bloczków gazobetonowych, Tynk cementowy wzmocniony siatka tynkarską, Styropian Tynk akrylowy wzmocniony siatką z włókna szklanego, ObciąŜenie całkowite charakterystyczne = 3,75 kn/m2 ObciąŜenie całkowite obliczeniowe...= 4,67 kn/m2 POZ. 02. obciąŝenie od konstrukcji ściany fundamentowej Ściana Ŝelbetowa Ocieplenie ze styropianu + klej Izolacja pionowa ObciąŜenie całkowite charakterystyczne = 3,75 kn/m2 ObciąŜenie całkowite obliczeniowe...= 4,65 kn/m2 POZ.03. ObciąŜenie od konstrukcji fundanentu: o ObciąŜenie stałe charakterystyczne = 3,60 kn/mb o ObciąŜenie stałe obliczeniowe...= 3,96 kn/mb POZ. A.1. nadproŝe salowe l= 2.00m lo = 2.00x 1.05= 2.10m ObciąŜenie całkowite charakterystyczne = 4,67 kn/mb ObciąŜenie całkowite obliczeniowe...= 5,66 kn/mb 11

12 Do obliczeń przyjęto schemat belki wolnopodpartej: Lmax = 2,10 m Zaprojektowano belkę stalową z dwuteownika 2 x I 140 δ = 191 kg/cm2 < 2100 kg/cm2. Warunek bezpieczeństwa została zachowany. POZ.A.2. konstrukcja fundamentu: ObciąŜenie całkowite charakterystyczne 25,53 kn/mb ObciąŜenie całkowite obliczeniowe kn/m = 3076 kg/mb δ =3076/50*100 = 0.61 kg/cm2 < 0.80 kg/cm2 Warunek nośności grunty pod fundamentem jest spełniony i odpowiada wymogom pierwszej kategorii geotechnicznej. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOS NA BUDOWIE NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZABUDOWY PODCIENIA PARTERU w BUDYNKU HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE 12

13 OBIEKT: INWESTOR: PROJEKTANCI AUTORZY INFORMACJI CZĘŚĆ OPISOWA ZAKRES ROBÓT, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE ul. WĄSKA 16 działka budowlana 12/1 obręb1020 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I RECHABILITACJI SZCZECIN ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6 mgr inŝ. architekt BARTOSZ PODGÓRSKI mgr inŝ. WIESŁAW PODGÓRSKI WYKONANIE ZABUDOWY PODCIENIA HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w ZAKRESIE: MIEJSCOWEJ ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI DROGOWJ ORAZ POSADZKI w PODCIENIU, ROBÓT ZIEMNYCH i FUNDAMENTOWYCH, ROBÓT MURARSKICH, TYNKARSKICH ORAZ OCIEPLENIA MUROWANEJ ŚCIANY. OSADZENIA NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ NADPROśY, ROZBIÓRKI DOTYCHCZSOWEJ PRZESZKLONEJ ŚCIANKI ORAZ KOTARY w PODCIENIU, LICOWANIE WYMUROWANEJ ŚCIANY PŁYTKAMI CERAMICZNYMI. PRAC PORZĄDKOWTCH. BUDYNEK SDS, DROGA DOJAZDOWA, BUDYNEK HOTELOWY, BUDYNEK CHLOROWNI, OTWARTY BASEN PŁYWACKI, BUDYNEK BIUROWY NIE SĄ OBJETE OPRACOWANIEM PRZEWIDYWANE ZAGROśENIE: - SKALA I RODZAJ ZAGROśEŃ MIEJSCE i CZAS WYSTĘPOWANIA UPADEK Z WYSOKOŚCI PRZY PRACACH MURADSKICH, TYNKARSKICH ORAZ WYOŃCZENIOWYCH. SKALA ZAGROśEŃ MAŁA PRZY STOSOWANIU WYMAGANYCH NIEZBĘDNYCH ZABEZPIECZEŃ. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA INSTRUKTAś NA STANOWISKU PRACY O ZASADACH PRACY NA WYSOKOŚCIACH I KONIECZNOŚCI STOSOWANIA WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWAĆ STOSUJĄC STAŁY NADZÓR KIEROWNICTWA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE I PRZESZKOLENIA BHP. mgr inŝ. architekt BARTOSZ PODGÓRSKI mgr inŝ. WIESŁAW PODGÓRSKI 13

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18

BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 BIURO PROJEKTOWE dr inŝ. architekt JOSEPH AL-KHOURI 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 18 Egz. nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. ZAMKOWA 24, DZ. NR

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego

PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego egz. 1. PROJEKT BUDOWLANY remontu pomieszczeń celem dostosowania warsztatów szkolnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego Budynek A Lokalizacja: Inwestor: ul. 1-go Maja, 14-200 Iława

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a S.C. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. EGZ. NR mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY BUDOWLANA CAD HELP CAD HELP TREŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA: NAZWA INWESTORA: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: OCENA: CAD HELP CAD HELP PROJEKTY, RYSUNKI CAD, OBLICZENIA, KOSZTORYSY PROJEKT BUDOWLANY TREŚĆ OPRACOWANIA: BUDYNEK MIESZKALNY BRANŻA: BUDOWLANA NAZWA INWESTORA: CAD HELP OPRACOWAŁ: CAD HELP SPRAWDZIŁ: OCENA: SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Inwestor: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Majowa 17/19 05-400 Otwock Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo