Działka budowlana 12/1, obręb 20 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działka budowlana 12/1, obręb 20 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA"

Transkrypt

1 USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Wiesław Podgórski ul. Kielecka 26a Szczecin Tel/fax (0 prefix) TECZKA PROJEKT BUDOWLANY ZABUDOWY PODCIENIA PARTERU HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE Działka budowlana nr 12/1, obręb 1020 SZCZECIN, ul. WĄSKA 16 w SZCZECINIE Działka budowlana 12/1, obręb 20 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI i REHABILITACJI SZCZECIN, ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz z późniejszymi zmianami) niŝej podpisani oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKTANCI: BRANśA ARCHITEKTONICZNA: GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inŝ. arch. BARTOSZ PODGÓRSKI upr. bud. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń nr 14/Sz/2002 SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. arch. CZESŁAW ZŁOTNIK upr. bud. w specj. Arch. bez ograniczeń 137/Sz/87 upr. konserwatorskie PSOZ/Sz-n/5344/2339/94 BRANśA KONSTRUKCYJNA: PROJEKTANT: mgr inŝ. WIESŁAW PODGÓRSKI upr. bud. St-344/74 i 70/Sz/78, upr. konserw. PSOZ/Sz-5344/172/94 SPRAWDZAJĄCY: mgr inŝ. ZENON RODZIEWICZ upr. bud.33/sz/75 OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE ORAZ WSZELKIE WYKORZYSTYWANIE IDEI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OPRACOWANIU BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ JEST ZABRONIONE SZCZECIN, MAJ 2008 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABUDOWY PODCIENIA PARTERU HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE. STRONA TYTUOWA... str. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...str. 2-3 A. EKSPERTYZA OCENIAJĄCA STAN TECHNICZNY BUDYNKU A1. CEL OPRACOWANIA...str. 4 A2. PODSTAWA OPRACOWANIA...str. 4 A3. OPIS BUDYNKU w ASPEKCIE ZAUWAśONYCH USZKODZEŃ ORAZ ZJAWISK...str. 4 A3.1. FUNDAMENTY i WARUNKI GRUNTOWO WODNE...str. 4 A3.2. KONSTRUKCJA STROPÓW...str. 5 A3.3. KONSTRUKCJA SCHODÓW...str. 5 A3.4. KONSTRUKCJA STROPODACHU...str. 5 A3.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE i ŚCIANY NOŚNE...str. 5 A3.6. OTWORY DRZWIOWE i OKNA ZEWNĘTRZNE...str. 6 A3.7. SCIANA PRZESZKLONA w PODCIENIU...str. 6 A3.8. POSADZKI OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI...str. 6 A3.9. ELEMENTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE...str. 6 A3.10. INSTALACJE WEWNETRZNE...str. 7 A4. ZALECENIA i WNIOSKI...str. 7 B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZABUDOWY PODCIENIA BUDYNKU B1. MIEJSCOWE ROZBIÓRKI UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH i POSADZEK W PODCIENIU BUDYNKU...str. 8 B2. ROBOTY ZIEMNE i KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW... str. 8 B3. KONSTRUKCJA MUROWANEJ ŚCIANY...str. 8 B4. DRZWI EWAKUACYJNE i KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NADPROśY...str.9 B5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OCIEPLENIE ŚCIANY i KOLORYSTYKA ELEWACJI.str.str. 9 B6. ZESTAWIENIE POWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI...str.9 B7. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ ELEMENTÓW STALOWYCH...str.9 B8. OCHRONA P. POśAROWA...str.9 B.9 WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH...str.10 C. ZAŁĄCZNIKI.. C1. ZAŁOśENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH oraz WYNIKI...str C2.INFORMACJA dotycząca BIOS na roboty budowlane...str. 13 C3. Decyzja nr 56/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia r...str C4. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Bartosza Podgórskiego do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów... str. 18 C5. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Wiesława Podgórskiego do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa str. 18 C6. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Czesława Złotnika do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów str. 19 C7. Zaświadczenie o przynaleŝności Pana Zenona Rodziewicza do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa....str. 20 C8. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA...str

3 D. SPIS RYSUNKÓW RYS. Nr 1. PLAN SYTUACYJNY...1:500 RYS. Nr 2. RZUT HALI SPORTOWEJ PRZYZIEMIE i PIĘTRO... 1:250 RYS. Nr 3. RZUT PRZYZIEMIA (FRAGMENT) + ELEWACJA WSCHODNIA... 1:200 RYS. Nr 4. RZUT FUNDAMENTÓW (FRAGMENT) + ELEWACJA WSCHODNIA (USZKODZENIA)...1:200 RYS. Nr 5. ODKRYWKA FUNDAMENTOWA nr 1...1:50 RYS Nr 6. ODKRYWKA FUNDAMENTOWA nr 2...1:50 RYS. Nr 7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW...1:50 RYS. Nr 8. RZUT PRZYZIEMIA (FRAGMENT) + ELEWACJA WSCHODNIA... 1:200 RYS. Nr 9. WIDOK ZABUDOWY PODCIENIA OD WNĘTRZA... 1: 50 RYS. Nr 10. ZABUDOWY PODCIENIA W MIEJSCU OTWORU DRZWIOWEGO...1: 50 RYS. Nr 11. KOTWIENIE ZABUDOWY PODCIENIA do KONSTRUKCJI SŁUPA...1:50. A. EKSPERTYZA OCENIAJĄCA STAN TECHNICZNY BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEWIDYWANYCH ZMIAN 3

4 A.1. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego ścianki osłonowej w podcienia budynku od strony wschodniej, uwzględniającej aktualne potrzeby inwestora oraz aktualnie obowiązujące normy branŝy budowlanej i przepisy. A.2. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa zawarta z Inwestorem. Inwentaryzacja rozpatrywanej części budynku. Wykonane odkrywki konstrukcji fundamentów oraz obserwacje. Uzgodnienia robocze z Inwestorem. Dokumentacja archiwalna budynku udostępniona przez Inwestora. A.3. OPIS BUDYNKU W ASPEKCIE ZAUWAśONYCH USZKODZEŃ ORAZ ZJAWISK Rozpatrywany obiekt przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie jest budynkiem na cele sportu i rekreacji do przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych, w którym znajdują się dwa baseny pływackie (duŝy i mały,) boiska sportowe, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla sportowców i trenerów oraz pomieszczenia sanitarne (szatnie, łazienki i WC). Budynek posiada dwa główne wejście do budynku oraz trzy wyjścia dodatkowe. Konstrukcję zasadniczą budynku stanowi siatka słupów Ŝelbetowych prefabrykowanych o rozstawie modułowym 24 X 6 m. Ściany zewnętrzne szkieletowe Ŝelbetowe (ruszt), w których wykonano na mokro słupy Ŝelbetowe o rozstawie 3.0 m wypełnione murem z cegły i bloczków gazobetonowych. A.3.1. FUNDAMENTY i WARUNKI GRUNTOWO WODNE Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wykonanych odkrywek fundamentowych w miejscu przewidywanych robót budowlanych, z uwzględnieniem uzyskanej dokumentacji budowlanej od inwestora. Wykonano dwie odkrywki fundamentowe w miejscu Ŝelbetowego słupa Ŝelbetowego (odkrywka nr 1) oraz odkrywkę fundamentową słupa Ŝelbetowego w miejscu styku ze ścianą osłonową (odkrywka nr 2). W obydwu przypadkach zauwaŝono zgodność wykonanych fundamentów z dokumentacją archiwalną. ZauwaŜono równieŝ, iŝ ściana osłonowa posadowiona została na gruncie nasypowym oraz na odsadzce fundamentu głównych słupów Ŝelbetowych przenoszących obciąŝenie z konstrukcji dachu i pokrycia. W miejscu styku fundamentu słupa Ŝelbetowego oraz ściany osłonowej nie zauwaŝono uszkodzeń konstrukcyjnych mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Na tej podstawie przyjęto, Ŝe posadowienie ściany osłonowej oraz ww. słupa Ŝelbetowego spełnia naleŝyte wymogi bezpiecznego posadowienia budynku. 4

5 Przyjęto równieŝ, Ŝe posadowienie ściany osłonowej na gruncie nasypowym spełnia wymogi bezpiecznego przenoszenia obciąŝeń od fundamentu na grunt rodzimy do 1kG/cm2. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe rozpatrywane fundamenty mogły być wykonane w 1963r. tj. około 45 lat temu. A.3.2. KONSTRUKCJA STROPÓW Na podstawie dokumentacji archiwalnej z 1962r. oraz wykonanych badań własnych przyjęto, Ŝe na wszystkich kondygnacjach budynku do rozpiętości 6.00 m zostały wykonane obowiązujące w tym okresie stropy typu DMS o rozstawie belek 65 i 50 cm za wyjątkiem stropu nad częścią biurowo administracyjną od strony wschodniej, gdzie zastosowano płyty Ŝelbetowe 60 x 300 i 30 x 300 oparte na poprzecznych ścianach ceglanych o grubości 12 cm. Ogólny stan techniczny stropów oceniono jako dobry, nadający się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. A.3.3. KONSTRUKCJA SCHODÓW Komunikacyjne klatki Ŝelbetowe wykonano metodą na mokro na placu budowy z betonu marki 170. Element wykończeniowy schodów stanowi, tzw. lastriko równieŝ wykonane metodą na mokro na placu budowy. Na konstrukcji schodów nie zauwaŝono uszkodzeń konstrukcyjnych mogących świadczyć o osłabieniu Ŝelbetowej konstrukcji. ZauwaŜono jedynie zuŝycie mechaniczne na powierzchni stopni biegowych, zwłaszcza na krawędziach. W ostatnim okresie czasu wykonuje się na bieŝąco reperację powierzchni stopni biegowych. A.3.4. KONSTRUKCJA STROPODACHU W rozpatrywanej części budynku wykonano stropodach z Ŝelbetowych płyt korytkowych zabezpieczonych termicznie styropianem i płytami pilśniowymi twardymi oraz papą. Na konstrukcji stalowej nośnej nie zauwaŝono zjawisk mogących świadczyć o osłabieniu konstrukcji. Na tej podstawie przyjęto, Ŝe ogólny stan techniczny stropodachu jest dobry, nadający się do dalszej eksploatacji. A.3.5. ŚCIANKI DZIAŁOWE i ŚCIANY NOŚNE Wszystkie ścianki działowe na stropach wykonano z cegły ceramicznej dziurawki na zaprawie cementowo wapiennej o grubości 12 i 6 cm. Na ścianach działowych, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z normalnego zuŝycia nie zauwaŝono uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie ściany nośne zostały wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Na powierzchniach ścian, oprócz śladów normalnego zuŝycia, nie zauwaŝono uszkodzeń konstrukcyjnych mogących świadczyć o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Na tej podstawie przyjęto, Ŝe ściany działowe oraz ściany nośne spełniają wymogi bezpieczeństwa i mogą być nadal bezpiecznie uŝytkowane. 5

6 A.3.6. OTWORY DRZWIOWE i OKNA ZEWNĘTRZNE W otworach drzwiowych wejściowych do budynku wykonano drzwi stalowe, które podczas eksploatacji budynku częściowo zastąpiono drzwiami o konstrukcji aluminiowej. W otworach drzwiowych wewnętrznych zastosowano drzwi drewniane oraz ościeŝnice stalowe. W ścianach osłonowych zastosowano okna o konstrukcji stalowej, które podobnie jak w przypadku drzwi zostały częściowo wymienione na stolarkę aluminiową. W obydwu przypadkach, zarówno okien aluminiowych jak i stalowych drzwi, ich stan techniczny oceniono jako niezadowalający, polegający na zuŝyciu zawiasów, zamknięć, uszkodzeń mechanicznych i braku naleŝytej szczelności oraz nie spełnienia termicznego zabezpieczenia budynku przed utratą ciepła. ZauwaŜony zły stan techniczny drzwi oraz okien jest w miarę moŝliwości finansowych inwestora na bieŝąco naprawiany i wymieniany. A ŚCIANA PRZESZKLONA w PODCIENIU Największemu zuŝyciu i uszkodzeniu uległa przeszklona ściana oraz drzwi ewakuacyjne od strony wschodniej, która stanowi przedmiot niniejszego opracowania. ZauwaŜono zły stan techniczny rozpatrywanej ściany, oprócz zauwaŝonych uszkodzeń, ściana jest niebezpieczna w dalszym uŝytkowaniu. Znajduje się ona w bezpośrednim styku z boiskiem do gry w piłkę ręczną i moŝe dojść do sytuacji uderzenia zawodnika z duŝą szybkością w przeszkloną ścianę, która obecnie w dolnej partii zamiast oszklenia posiada wstawioną blachę, sklejkę drewnianą i płytę paździerzową. Przed moŝliwością kontuzji zawodników nie chroni skuteczne zawieszona w dolnej części cięŝka kotara, której podstawowym zadaniem jest ochrona pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Aktualny stan techniczny rozpatrywanej ściany budynku został przedstawiony na załączonej dokumentacji fotograficznej. A.3.7. POSADZKI, OKŁADZINY ŚCIAN, TYNKI Wszystkie posadzki i okładzin ściennych w rozpatrywanej części budynku w miarę normalnego zuŝycia są na bieŝąco wymieniane i na bieŝąco konserwowane. A.3.8. ELEMENTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE Wszystkie elementy ślusarsko kowalskie, tj. balustrady, kraty drzwiowe i okienne są na bieŝąco konserwowane w zakresie zuŝycia powłok malarskich. 6

7 A INSTALACJE WEWNĘTRZNE Instalacja CO W rozpatrywanym rejonie budynku objętym niniejszym opracowaniem nie zauwaŝono miejscowego zuŝycia instalacji C.O. Stan techniczny instalacji CO oceniono jako zadowalający, wymagający stałego dozoru. Wentylacja mechaniczna W rozpatrywanym rejonie budynku obecnie występująca wentylacja mechaniczna jest na bieŝąco remontowana z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wymogów funkcjonalnych. Ogólny stan techniczny wentylacji mechanicznej spełnia aktualne potrzeby uŝytkowe. Instalacja wod-kan. W rejonie rozpatrywanego budynku instalacja wod-kan zasadniczo jest technicznie sprawna, poniewaŝ jest na bieŝąco konserwowana i dostosowywana do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb inwestora. Instalacja elektryczna. W całym budynku oraz w rozpatrywanym rejonie działa sprawna instalacja elektryczna siły i światła, jest na bieŝąco konserwowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb inwestora oraz obowiązujących przepisów. Instalacja p.poŝ. i odgromowa W rozpatrywanym budynku wykonana została instalacja p. poŝarowa i odgromowa, która jest technicznie sprawna i na bieŝąco konserwowana. A.4. ZALECENIA i WNIOSKI Rozpatrywany budynek, z uwagi na aktualne przepisy i normy oraz dobry stan techniczny konstrukcji i instalacji oraz ww. elementów konstrukcyjnych, moŝe być w dalszym ciągu bezpiecznie eksploatowany po zaprojektowaniu i wykonaniu: - wymiany dotychczasowego oszklenia w przyziemiu budynku wraz z drzwiami ewakuacyjnymi w ścianie od strony wschodniej na ścianę murowaną, z jednoczesnym zlikwidowaniem obecnego podcienia. B. OPIS TECHNICZNY ZABUDOWY PODCIENIA OD STRONY WSCHODNIEJ B.1. MIEJSCOWE ROZBIÓRKI UTWARDZONYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH i POSADZEK BETONOWYCH w PODCIENIU OD STRONY WSCHODNIEJ W celu wykonania zabudowy podcienia od strony wschodniej w płaszczyźnie dotychczasowych ścian 7

8 osłonowych zaprojektowano wykonanie części drogi dojazdowej usytuowanej obok budynku oraz posadzki betonowej w istniejącym podcieniu. Przed wykonaniem rozbiórki posadzki w podcieniu naleŝy, obok obecnej stalowej konstrukcji stanowiącej przeszklenie, przeciąć posadzkę za pomocą piły mechanicznej z tarczą diamentową i dopiero przystąpić do rozbiórki ww. posadzki. Po wykonaniu ww. rozbiórki posadzki w podcieniu przystąpić do rozbiórki części nawierzchni drogowej w celu wykonania robót ziemnych. B.2. ROBOTY ZIEMNE i KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW Po wykonaniu robót ziemnych naleŝy w miejscu przewidzianym na fundament wykonać wykop stosując w ograniczonym zakresie sprzęt mechaniczny poza obrysem istniejących fundamentów oraz w zbliŝeniu z obecnym przeszkleniem posadowionym na ścianie kanału c.o. W pobliŝu istniejącego fundamentu Ŝelbetowego słupa oraz przy przeszklonej ścianie roboty ziemne wykonywać ręcznie. Po wykonaniu wykopu (przed wykonaniem fundamentu), w miejscu posadowienia ławy grunt zagęścić za pomocą ubijaków mechanicznych. Podkład pod fundament wykonać z chudego betonu klasy B10. Konstrukcję projektowanego fundamentu naleŝy oddylatować od Ŝelbetowej konstrukcji stopy słupa za pomocą styropianu. Konstrukcję fundamentu oraz ściany fundamentowej podano na rysunku nr 10 i nr 11. B.3. KONSTRUKCJA MUROWANEJ ŚCIANY Po wykonaniu fundamentów i ściany fundamentowej oraz izolacji poziomej i pionowej wraz z ociepleniem fundamentu za pomocą styroduru zaprojektowano wykonanie ściany osłonowej z bloczków gazobetonowych odmiany 08. Ze względu na działanie parcia wiatru zaprojektowano kotwienie murowanej ściany do konstrukcji zachowywanego Ŝelbetowego słupa za pomocą kotw poziomych osadzanych w co drugiej warstwie. Kotew naleŝy połączyć (przegubowo) z kotwą zakończoną oczkiem. Obustronne wzmocnienie murowanej ściany zaprojektowano z siatkobetonu, tj. z tynku cementowego grubości mim. 2 cm wzmocnionego siatką tynkarską zakotwioną za pomocą tzw. szpilek o długości 20 cm osadzanych podczas murowania w spoinach w ilości 10 szt./m2. Po wymurowaniu ściany zawiesić naleŝy siatki tynkarskie na wystających około 5 cm szpilkach, przy łączeniu siatek stosować zakład min. 15 cm. Po zawieszeniu siatek szpilki zagiąć, w przypadku nie przylegania siatki do płaszczyzny ściany zastosować gwoździe. Na osiatkowanej ścianie wykonać tynk cementowy o grubości mim. 2 cm. B.4. DRZWI EWKUACYJNE i KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NADPROśY Podczas murowania ściany wykonać w wyznaczonych miejscach otwory drzwiowe oraz osadzić belki 8

9 nadproŝowe. W miejscu oparcia salowych belek nadproŝowych wykonać betonowe podlewki o wymiarach 24x25/15. Nowe nie oszklone drzwi z zamknięciem antypanicznym o konstrukcji aluminiowej zaprojektowano o współczynniku przenikania ciepła mim. 1.1 w/m2k oraz o izolacyjności dźwiękowej min. 30 db. B.5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OCIEPLENIE ŚCIANY i KOLORYSTYKA ELEWACJI Z uwagi na wymagane zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła zaprojektowano ocieplenie ściany za pomocą styropianu o grubości 12 cm, który naleŝy zabezpieczyć systemowo za pomocą siatki z włókna szklanego oraz kleju do styropianu. Zewnętrzną warstwę ocieplenia zaprojektowano z tynku akrylowego gładkiego w kolorze jasno szarym. Od strony wewnętrznej zaprojektowano wykończenie ścian za pomocą płytek ceramicznych koloru jasnego. B.6. ZESTAWIENIE POWIĘKSZONEJ POWIERZCHNI HALI W wyniku projektowanych zmian zwiększy się powierzchnia uŝytkowa pomieszczenia, do którego przylega boisko do gry w piłkę ręczną, z powierzchni m2 o 21,60 m2 i wynosić będzie m2. B.7. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ ELEMENTÓW STALOWYCH W celu zabezpieczenia stalowych elementów przed korozją zaprojektowano dla stalowych elementów wbudowywanych nadproŝy osiatkowanie oraz otynkowane zaprawą cementową o grubości min. 3.5 cm. B.8. OCHRONA P.POśAROWA Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiórkę przeszklonej ściany i wykonanie ściany nowej murowanej zapewniającej klasę EI 120 i zwiększającej tym samym bezpieczeństwo poŝarowe obiektu. W miejsce rozebranych drzwi ewakuacyjnych z boiska do gry w piłkę ręczną o łącznej szerokości 3.92 m zaprojektowano dwoje drzwi o łącznej szerokości = 4.0 m wyposaŝonych w zamki antypaniczne otwierane na zewnątrz. W ramach projektu nie ingeruje się w dotychczasowy układ komunikacyjny i drogi ewakuacyjne. Wymagania dla budynku klasy B odporności poŝarowej w częściach objętych projektem jest zapewniona. Projektowane nadproŝa w ścianach konstrukcyjnych naleŝy zabezpieczyć do klasy EI 120 tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 3.5 cm. Projektowana ściana zewnętrzna będzie posiadała wymaganą klasę min. EI 120. W ramach projektu nie określa się sposobu zabezpieczeń części remontowanej w instalację wykrywczą 9

10 (SAP), która zgodnie z poprzednimi jak i obowiązującymi przepisami 24 ust. 1. p-kt 5 rozporządzenie MSW i A z dnia r. /Dz. Ustaw nr 30 poz. 563) jest wymagana w całym budynku. Odrębną sprawę stanowi zabezpieczenie przeciwpoŝarowe części rozpatrywanego budynku w związku ze zbliŝeniem nowego obiektu (decyzja nr 301/2008 z dnia 8 kwietnia 2008r). Sposób ww. zabezpieczenia zostanie przedstawiony wg odrębnego opracowania przez autora zaprojektowanej rozbudowy. B.9. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ : PO UZYSKANIU DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA ROBOTY BUDOWLANE, PO ZAPOZNANIU SIĘ Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, WSZELKIE ZMIANY WCZEŚNIEJ UZGADNIAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM. ZAŁOśENIA DO OBLICZĘN STATYCZNYCH oraz WYNIKI OBLICZĘŃ STATYCZNYCH Do PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABUDOWA PODCIENIA PARTERU HALI SPORTOWEJ 10

11 SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE dz. bud. 12/1 OBRĘB 1020 SZCZECIN SZCZECIN ul. WĄSKA 16 Stal konstrukcyjna kształtowa St3SX (belki stalowe) Stal zbrojeniowa A0, AIII. Beton B25, B10, PN 82/B ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN 82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. PN 82/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. PN 88/B ObciąŜenia budowli. ObciąŜenie gruntem. PN 90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN 76/B Konstrukcje i podłoŝa budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN 87/B Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN 81/B Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN 84/B Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie. Do obliczeń statycznych przyjęto niŝej podane wielkości: POZ. 01. obciąŝenie od konstrukcji ściany osłonowej Płytki ceramiczne + klej do płytek Tynk cementowy wzmocniony siatka tynkarską, Ściana z bloczków gazobetonowych, Tynk cementowy wzmocniony siatka tynkarską, Styropian Tynk akrylowy wzmocniony siatką z włókna szklanego, ObciąŜenie całkowite charakterystyczne = 3,75 kn/m2 ObciąŜenie całkowite obliczeniowe...= 4,67 kn/m2 POZ. 02. obciąŝenie od konstrukcji ściany fundamentowej Ściana Ŝelbetowa Ocieplenie ze styropianu + klej Izolacja pionowa ObciąŜenie całkowite charakterystyczne = 3,75 kn/m2 ObciąŜenie całkowite obliczeniowe...= 4,65 kn/m2 POZ.03. ObciąŜenie od konstrukcji fundanentu: o ObciąŜenie stałe charakterystyczne = 3,60 kn/mb o ObciąŜenie stałe obliczeniowe...= 3,96 kn/mb POZ. A.1. nadproŝe salowe l= 2.00m lo = 2.00x 1.05= 2.10m ObciąŜenie całkowite charakterystyczne = 4,67 kn/mb ObciąŜenie całkowite obliczeniowe...= 5,66 kn/mb 11

12 Do obliczeń przyjęto schemat belki wolnopodpartej: Lmax = 2,10 m Zaprojektowano belkę stalową z dwuteownika 2 x I 140 δ = 191 kg/cm2 < 2100 kg/cm2. Warunek bezpieczeństwa została zachowany. POZ.A.2. konstrukcja fundamentu: ObciąŜenie całkowite charakterystyczne 25,53 kn/mb ObciąŜenie całkowite obliczeniowe kn/m = 3076 kg/mb δ =3076/50*100 = 0.61 kg/cm2 < 0.80 kg/cm2 Warunek nośności grunty pod fundamentem jest spełniony i odpowiada wymogom pierwszej kategorii geotechnicznej. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOS NA BUDOWIE NA ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZABUDOWY PODCIENIA PARTERU w BUDYNKU HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE 12

13 OBIEKT: INWESTOR: PROJEKTANCI AUTORZY INFORMACJI CZĘŚĆ OPISOWA ZAKRES ROBÓT, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w SZCZECINIE ul. WĄSKA 16 działka budowlana 12/1 obręb1020 SZCZECIN ŚRÓDMIEŚCIE MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I RECHABILITACJI SZCZECIN ul. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6 mgr inŝ. architekt BARTOSZ PODGÓRSKI mgr inŝ. WIESŁAW PODGÓRSKI WYKONANIE ZABUDOWY PODCIENIA HALI SPORTOWEJ SZCZECIŃSKIEGO DOMU SPORTU w ZAKRESIE: MIEJSCOWEJ ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI DROGOWJ ORAZ POSADZKI w PODCIENIU, ROBÓT ZIEMNYCH i FUNDAMENTOWYCH, ROBÓT MURARSKICH, TYNKARSKICH ORAZ OCIEPLENIA MUROWANEJ ŚCIANY. OSADZENIA NOWYCH DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ NADPROśY, ROZBIÓRKI DOTYCHCZSOWEJ PRZESZKLONEJ ŚCIANKI ORAZ KOTARY w PODCIENIU, LICOWANIE WYMUROWANEJ ŚCIANY PŁYTKAMI CERAMICZNYMI. PRAC PORZĄDKOWTCH. BUDYNEK SDS, DROGA DOJAZDOWA, BUDYNEK HOTELOWY, BUDYNEK CHLOROWNI, OTWARTY BASEN PŁYWACKI, BUDYNEK BIUROWY NIE SĄ OBJETE OPRACOWANIEM PRZEWIDYWANE ZAGROśENIE: - SKALA I RODZAJ ZAGROśEŃ MIEJSCE i CZAS WYSTĘPOWANIA UPADEK Z WYSOKOŚCI PRZY PRACACH MURADSKICH, TYNKARSKICH ORAZ WYOŃCZENIOWYCH. SKALA ZAGROśEŃ MAŁA PRZY STOSOWANIU WYMAGANYCH NIEZBĘDNYCH ZABEZPIECZEŃ. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA INSTRUKTAś NA STANOWISKU PRACY O ZASADACH PRACY NA WYSOKOŚCIACH I KONIECZNOŚCI STOSOWANIA WYMAGANYCH ZABEZPIECZEŃ ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWAĆ STOSUJĄC STAŁY NADZÓR KIEROWNICTWA ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE I PRZESZKOLENIA BHP. mgr inŝ. architekt BARTOSZ PODGÓRSKI mgr inŝ. WIESŁAW PODGÓRSKI 13

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA

INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA INWENTARYZACJA BUDYNKU LKS KRACZKOWA Kraczkowa działki nr 1560/5 Inwestor: GMINA ŁAŃCUT z siedzibą: ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut OPRACOWAŁ : Styczeń 2016 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1.1 Opis techniczny stanu

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy. Krapkowice METRYKA PROJEKTU Krapkowice, sierpień 2009 Rodzaj opracowania : Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów z uwzględnieniem stanu podłoŝa gruntowego Nazwa obiektu budowlanego: Budynek Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

... PROJEKT BUDOWLANY.

... PROJEKT BUDOWLANY. TOM: II... PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Projekt: Adres: Inwestor: Jednostka projektowa: Opracowanie: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ul. 29-go Listopada I 5. Numer projektu Symbol projektu Zeszyt Egzemplarz. BranŜa Imię i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. Ul. 29-go Listopada I 5. Numer projektu Symbol projektu Zeszyt Egzemplarz. BranŜa Imię i nazwisko Uprawnienia Data Podpis PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: KONSTRUKCJA Nazwa obiektu: Kąpielisko OSW CZARNA GÓRA w Olkuszu Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej wraz z budową kanału i komory rewizyjnej Numery ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM PROJEKT BUDOWLANY str.1 PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM BRANśA: KONSTRUKCJA OBIEKT BUDOWLANY : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ZAPLECZEM ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ADRES OBIEKTU: BRZUSTOWIEC, GMINA DRZEWICA, POWIAT OPOCZNO NR. DZIAŁKI: 76 INWESTOR: ADRES INWESTORA: RODZAJ OPRACOWANIA: GMINA

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W CZERWONAKU

URZĄD GMINY W CZERWONAKU KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE INSTALACJI KLIMATYZACJI PROJEKT KONSTRUKCYJNY URZĄD GMINY W CZERWONAKU CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA AUTOR: mgr inŝ. Małgorzata Putowska nr uprawnień 167/PW/94

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy sali lekcyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE ADAM KOJAT AL. BOH. WARSZAWY 15/16, 70 370 SZCZECIN tel. 605 229 901 e-mail: akojat@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu technicznego konstrukcji i elementów budynku Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 0-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 8 NIP 71--5-49 Regon 4089451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.M.PODSIODŁO * ul. Gen. L.Okulickiego 22 * 78-600 Wałcz * tel. (0-67) 250 09 66 * tel. kom. 0 603 683 275 * * e-mail: podsi@poczta.onet.pl * PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Architekt Janusz Urbanowicz 33-300 Nowy Sacz, ul.fabryczna 8A tel/fax 18-4429962 Opracowanie... projekt budowlany - remont nazwa... Ośrodek Zdrowia adres...barcice, działka nr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieńska 19, tel./fax (058) 676-02-87 III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI NR 1405G

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA . PRACOWNIA PROJEKTOWA IRENA CIESIELSKA BIURO 71-333 Szczecin ul. Krasickiego 14 NIP 852-174-52-73 tel./fax (091) 4871-345 EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKT : TEMAT : BUDYNEK PRZYCHODNI DŹWIG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJA, MODERNIZACJA I ODBUDOWA BUDYNKU JAŚ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ DLA OŚRODKA HYDROTERAPII ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TR KONSTRUKCJA INWESTOR: BESKIDZKI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: GMINA LEWIN BRZESKI UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI 49-345

Bardziej szczegółowo

pl. Tysiąclecia 1, Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY, TOM I

pl. Tysiąclecia 1, Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY, TOM I egz. nr1 I N W E S T O R Urząd Gminy Czerwin pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 O B I E K T A D R E S B U D O W Y S T A D I U M BRANśA Projektant:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj tel. 607 366 583 e-mail: gontarzt@wp.pl NIP: 918-160-25-80 REGON: 060038800 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Budynek remizy OSP w Majdanie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

A N E K S D O P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +48 67 263 30 80 ul. Kujańska 10 tel. +48 67 263 22 71 77 400 Złotów fax +48 67 263 26 37 www.unimetal.pl NIP: 7671447269 B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW Warszawa, Al. Niepodległości 43

PROJEKT BUDOWLANY. Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW Warszawa, Al. Niepodległości 43 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR: PRZEBUDOWA OTWORU OKIENNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM XIII Spółdzielnia Mieszkaniowa KSAWERÓW 02-653 Warszawa, Al.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo