I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1

2 I. Postanowienia ogólne Akty normatywne: 1. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. nr 101 z r.) 2. Uchwała nr 57 Rady Ministrów z 23 maja 1983 roku w sprawie wykonania kontroli przez organy administracji państwowej (M.P. nr 22 z r). 3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 (z późniejszymi zmianami). 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych (Dz.U.134, poz. 692). 5. Zarządzenie nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. 6. Ustawa z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535.Rozporzadzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr97, poz. 971). 7. Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22stycznia1999 roku w sprawie zmiany podporządkowania Ośrodka Rozwojowo Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. 8. Regulamin Organizacyjny ORW LP w Bedoniu z r. z późn. Zmianami. 9. Zarządzenie nr 3 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego. 10. Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia r. w sprawie Zasad (Polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 249,poz.1661), proszę o zatwierdzenie procedury przesyłania, przyjmowania i przechowywania faktur elektronicznych. 12. Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia zmieniające wzornik druków wprowadzony Zarządzeniem nr 75 DGLP z dnia r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w LP. 2

3 Wstęp 1. Dyrektor ORW LP w Bedoniu jest odpowiedzialny za organizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli. 2. Czynności kontrolne w zakresie swych uprawnień wykonują: a) zastępujący Dyrektora ORW LP podczas jego nieobecności, b) Główny Księgowy, c) kierownik wskazanej komórki organizacyjnej, d) specjalista ds. planowania i kontroli. 3. Kontrola wewnętrzna stanowi w ORW LP integralną cześć funkcji zarządzenia. Należy ją przeprowadzić w sposób umożliwiający: a) dostarczenie kierownictwu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z zarządzeniem oraz bezzwłoczne sygnalizowanie stwierdzonych naruszeń, zaniedbań i nieprawidłowości, nadużyć i innych odchyleń, b) zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności jednostki, c) inicjowanie kierunków prawidłowego działania oraz wskazywanie sposobów i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwiających szybką ich likwidację. 5. Kontrola wewnętrzna w ORW LP ma charakter: a) kontroli funkcjonalnej, sprawowanej w ramach obowiązków nadzoru przez pracowników na kierowniczych stanowiskach w ramach upoważnień wynikających z zakresów czynności, b) kontroli instytucjonalnej, sprawowanej przez specjalnie powoływane komisje o każdorazowo określanym zakresie kompetencji. 3

4 II. Rodzaje i zakres kontroli 1. Przedmiotem kontroli wewnętrznej w ORW LP w Bedoniu jest każda operacja gospodarcza zmierzająca do zmiany w stanie majątkowym ORW LP oraz jej skutki. 2. W procesie kontroli wewnętrznej rozróżnia się: a) kontrole wstępną, która polega na badaniu zamiaru podjęcia czynności gospodarczych z punktu widzenia ich legalności, prawidłowości i celowości. Przedmiotem tej kontroli są dokumenty wyrażające zamierzone decyzje finansowe i materiałowe, mogące stanowić podstawę do zobowiązań ORW LP. Celem kontroli wstępnej jest działanie profilaktyczne, nie dopuszczanie do podjęcia decyzji lub wydatkowania środków pieniężnych lub materiałowych, które mogłyby stworzyć warunki do marnotrawstwa, nieuzasadnionych strat, niegospodarności i nadużyć, b) kontrole bieżąca, która polega na stałym, codziennym albo często powtarzającym się sprawdzaniu czynności w toku ich wykonania. Celem jej jest wykrycie nieprawidłowości i odchyleń od norm, przepisów i wzorców, które nie zostały lub nie mogły być ujawnione przez kontrolę wstępną. Przedmiotem kontroli bieżącej jest również ustalenie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami. Kontroli tej dokonuje się w oparciu o bezpośrednią obserwację dokonywanych czynności, fizyczne ustalenie stanów składników majątkowych oraz w oparciu o dokumenty z zaszłości gospodarczych w toku ich realizacji, c) kontrolę następną, która polega na badaniu czynności gospodarczych już zrealizowanych. Kontrola ta obejmuje badanie dokumentów, ewidencji i sprawozdawczości stanowiących dowód wykonania zadań, czynności, operacji gospodarczych i dekretacji dokumentów księgowych. 3. W zależności od zakresu kontroli wewnętrznej ma ona charakter kontroli: a) merytorycznej, polegającej na ustaleniu stanu faktycznego dokonanych czy zamierzonych czynności, operacji, działania. Jest to kontrola ustalająca prawdziwość danych faktycznych z dokumentami, celowość działania -gospodarność, zgodność z przepisami oraz stwierdzająca, że dowody zostały wystawione przez właściwe podmioty gospodarcze. Kontrola merytoryczna swym zakresem powinna, w zależności od rodzajów kontrolowanej dokumentacji, obejmować: kontrolę dokumentacyjną ( zbadanie, czy treść dokumentu jest zgodna ze stanem faktycznym, który dokumentuje); kontrolę rzeczową ( ustalenie stanu faktycznego kontrolowanego zdarzenia gospodarczego i zaistniałych zjawisk, poprzez mierzenie liczenie, szacowanie, oględziny, itp.); czy treść i forma dokumentu odpowiada przepisom prawa i/ lub normom zakładowym; 4

5 czy, jeżeli czynność winna być poprzedzona przetargiem, zawarciem umowy, zleceniem, złożeniem zamówienia, znajduje oparcie w tych dokumentach; czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot; czy operacji gospodarczych dokonały upoważnione do tego osoby; b) formalnej, polegającej na ustaleniu czy otrzymane dowody (dokumenty) wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, czy zawierają wszystkie elementy dowodu prawidłowego, c) rachunkowej, polegającej na sprawdzaniu czy dokumenty zawierają prawidłowe wyliczenie rachunkowe. Zasady kontroli formalno rachunkowej Kontroli rachunkowej podlegają dokumenty na etapie ich tworzenia, związanym z planowanym lub rozpoczętym procesem (zdarzeniem) gospodarczym oraz dokumenty stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych ( dowody księgowe); Kontrola rachunkowa to sprawdzenie, czy dokument jest wolny od błędów rachunkowych. Kontrola rachunkowa swym zakresem obejmuje również kontrolę formalną polegającą na : sprawdzeniu, czy dokument został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( w tym VAT); sprawdzeniu, czy dowód został opatrzony właściwymi pieczęciami imiennymi i podpisami (lub czytelnymi podpisami) osób działających w imieniu stron oraz czy osoby działające w imieniu podmiotu posiadają umocowania prawne do działania; sprawdzeniu, czy operacja gospodarcza, której dokument dotyczy, poddana została kontroli merytorycznej. 4 Zapisy księgowe wprowadzone automatycznie do ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera powinny zawierać : datę dokonania operacji, gospodarczej, określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, kwotę i datę zapisu, oznaczenie kont, stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów oraz osoby odpowiedzialnej za ich wprowadzenie do ksiąg rachunkowych. Dekretacja dokumentów księgowych polega na w wydruku z SILP zespołu księgowego i dziennika księgowego oraz połączenia wydruku dekretu z dokumentem księgowym. 5. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania i przekreślania cyfr bądź liter. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i zewnętrznych własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. 5

6 III. Tryb przeprowadzania kontroli 1. Kontrolą merytoryczną,formalną i rachunkową objęte są wszystkie dokumenty własne i obce określone w zakresach czynności i wykazie obowiązujących dokumentów w ORW LP. 2. Kontroli wewnętrznej dokonują w ramach kontroli funkcjonalnej i instytucjonalnej: a) Dyrektor ORW LP, b) Główny Księgowy, c) zastępujący podczas nieobecności Dyrektora ORW LP kierownik wskazanej komórki organizacyjnej, d) kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ORW LP, e) Specjalista ds. Planowania i Kontroli, 3. Pracownicy sprawujący kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową obowiązani są znać kontrolowane zagadnienia, posiadać znajomość norm, stawek zasad wynagradzania. W przypadkach wątpliwych mogą żądać konsultacji z osobą o odpowiednich kwalifikacjach. 4. Fakt dokonania czynności kontrolnych wchodzących w zakres kontroli, przeprowadzający stwierdza własnoręcznym podpisem na oryginale dokumentu a, w przypadku wydawania oryginału na zewnątrz - również na kopii. 5. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej, kontrolujący: a) zwraca niezwłocznie dokumenty właściwym pracownikom z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień, b) odmawia podpisu dokumentów sporządzonych nieprawidłowo zawiadamiając jednocześnie o tym niezwłocznie bezpośrednio swego przełożonego. 6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli bieżącej osoba prowadząca kontrolę obowiązana jest powiadomić przełożonego i podjąć odpowiednie kroki zmierzające do ich usunięcia. 7. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli następnej, kontrolujący: a) przedkłada pisemną informację bezpośredniemu przełożonemu z przedstawieniem wniosków dotyczących ich wyeliminowania w przyszłości, b) upoważniony do kontroli przebiegu procesów gospodarczych z czynności, z kontroli następnej przedkłada pisemną informację i wnioski Dyrektorowi ORW LP. 8. W razie ujawnienia w trakcie kontroli czynu noszącego znamiona przestępstwa, kontrolujący zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa i niezwłocznie zawiadamia o tym Dyrektora ORW LP. 6

7 9. W przypadkach opisanych w pkt. 8 do obowiązków Dyrektora ORW LP należy natychmiastowe zawiadomienie organów ścigania oraz: a) ustalenie czy przestępstwo wiąże sie z zaniechaniem kontroli przez pracowników do tego powołanych, b) dokonanie analizy przyczyn powstania przestępstwa, c) wyciągnięcie konsekwencji służbowych w oparciu o przeprowadzoną analizę, d) przedsięwzięcie środków w celu zapobieżenia powstawaniu tego typu zaniedbań w przyszłości. 10. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w ORW LP realizowane jest poprzez przestrzeganie następujących zasad: a) jeden pracownik nie może dokumentować wszystkich czynności wchodzących w skład operacji gospodarczej, b) na każdym etapie prac stworzenie możliwości sprawdzenia prac uprzednio wykonanych, c) czynności związane ze sporządzeniem dokumentacji płacowej, ewidencja składników majątkowych, obrotem środkami pieniężnymi są oddzielone od funkcji wykonawczych, kontroli i nadzoru, d) każdy pracownik rozpoczynający pracę w ciągu 30-u dni otrzymuje na piśmie zakres czynności, e) trwałe ustalenie osób wzajemnie się zstępujących, f) umożliwienie dostępu pracownikom do aktualnie obowiązujących aktów prawnych, instrukcji, cenników itp. 7

8 IV. Obowiązki stanowisk pracy w zakresie kontroli wewnętrznej 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor ORW LP zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność przed Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w Warszawie. Jako dyrektor jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli. 2. Główny Księgowy sprawując swoje obowiązki w zakresie kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej odpowiada za należytą ocenę poprawności i legalności decyzji przynoszących zobowiązania finansowe, ich realizację oraz prawidłowe dokumentowanie zaszłości finansowych. Po lustracji dokumentów składa na ich podpis, który oznacza: a) sprawdzenie, że operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym, b) brak zastrzeżeń, co do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta, c) stwierdzenie prawidłowości formalno- rachunkowej dokumentu. 3. Główny Księgowy w razie ujawnienia w trakcie kontroli wewnętrznej: a) nieprawidłowości formalno rachunkowych dokumentu, zwraca go właściwemu rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia, b) nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym ujęta została nielegalna operacja gospodarcza, odmawia podpisu. Odmowa podpisania dokumentu w kontroli wstępnej lub bieżącej wstrzymuje realizacje operacji. Odmowa podpisu wymaga powiadomienia Dyrektora ORW LP. 4. W celu realizacji swoich uprawnień, Główny Księgowy ma prawo do: a) określenia zasad wykonywania przez inne służby prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej, b) żądania od innych służb informacji i wyjaśnień oraz udostępnienie dokumentów i wyliczeń, c) żądania od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących: przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów, systemu kontroli wewnętrznej, systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej, d) występowania do Dyrektora zakładu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień. 5. Kierownicy wskazanych komórek organizacyjnych zastępujący podczas nieobecności Dyrektora ORW LP sprawują kontrolę wewnętrzną wg każdorazowo podanego zakresu uprawnień. 8

9 6. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, samodzielne stanowiska pracy oraz pozostali pracownicy sprawują kontrolę wewnętrzną pod względem merytorycznym w ramach upoważnień wynikających z zakresu czynności. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym polega na zbadaniu celowości, gospodarności, rzetelności i prawidłowości. 7. Pracownicy podlegający Głównemu Księgowemu sprawdzają dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym z upoważnienia Głównego Księgowego zgodnie z zakresem czynności. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno rachunkowym polega na ustaleniu, że dokumenty zostały właściwie sporządzone,zawierają wszystkie cechy dokumentu,że zostały podpisane przez wystawiającego-odbierającego i dokonującego kontroli merytorycznej oraz,że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych. 8. W ramach kontroli wewnętrznej, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych ORW LP oraz stanowiska upoważnione do kontroli zwracają uwagę na każdą nieprawidłowość w przestrzeganiu wytycznych technologicznych, przepisów bhp i p.poż., oraz dyscypliny pracy. 9. Specjalista ds. Planowania i Kontroli przeprowadza kontrolę wewnętrzną w każdym zakresie działania w celu zapewnienia zgodności działań z obowiązującym porządkiem prawnym oraz ustalonymi normami i procedurami obowiązującymi w ORW LP w Bedoniu. Kontrole przeprowadzane są zgodnie z Planem Kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora ORW LP, bądź na polecenie Dyrektora jeśli kontrola nie jest ujęta w Planie Kontroli. Po zakończonej kontroli Specjalista ds. Planowania i Kontroli sporządza protokół i przedkłada go Dyrektorowi. 9

10 V. Terminy i zasady obiegu dokumentów W zakresie dokumentów księgowych obowiązują następujące zasady obiegu i terminy: 1. Dowody obce - faktury VAT i rachunki winny być zarejestrowane w dzienniku korespondencji pod kolejnym numerem i przekazane z Działu Administracji (AD) do Działu Księgowości(FK) w dniu ich wpływu. FK przekazuje niezwłocznie właściwym komórkom organizacyjnym do merytorycznej kontroli. Kontrola merytoryczna winna być dokonana niezwłocznie tj. do 2 dni od daty wpływu dokumentu do ORW LP, dowody opisane i skompletowane przekazane do Działu Księgowości (FK) w celu kontroli formalno rachunkowej, zatwierdzenia, ujęcia w ewidencji księgowej i realizacji. 2. Dowody gotówkowe za jednorazowe zakupy, usługi i delegacje, w tym rozliczenie zaliczek na ten cel, należy przekazywać do AD /jak w pkt 1 /. Rozliczenie zaliczki winno nastąpić w terminie 7 dni od daty dokonania ostatniej transakcji, odbyciu podróży służbowej lub w terminie ustalonym na wniosku o zaliczkę. 3. Dokumenty niezbędne do sporządzenia list płac winny być przekazane do działu księgowości 5 dni przed końcem miesiąca. Podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę wynagrodzeń osobowych jest lista płac. 4. Dokumentami źródłowymi do sporządzenia listy płac są: a) umowa o pracę, b) zmiana warunków umowy o pracę, c) rozwiązanie umowy o pracę, d) karta czasu pracy / dozorcy/, e) pisma dotyczące nagród i premii. 5. Na pracę doraźną zawiera się umowę zlecenia lub umowę o dzieło. Sporządza ją komórka organizacyjna w ramach potrzeb w trzech egzemplarzach: a) dla wykonawcy; b) dla komórki wystawiającej c) do rachunku. 6. Wypłata wynagrodzenia z tytułu zlecania i dzieło następuje na zasadach określonych w punkcie Dowody własne - faktury VAT obciążające kontrahentów z tyt., sprzedaży wyrobów, towarów, usług oraz składników majątkowych wystawiają komórki merytoryczne w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wydania lub wykonania usługi. Faktury Vat podpisuje kierownik komórki organizacyjnej lub upoważniony przez kierownika pracownik. Za prawidłowe i terminowe wystawienie faktur Vat odpowiadają poszczególni kierownicy zakładów i działów. 10

11 8. Przesyłanie, przyjmowanie i przechowywanie faktur elektronicznych. a) Zgoda na otrzymanie faktur elektronicznych jest niezbędnym dokumentem, aby kontrahent mógł wystawić i wysłać faktury w formie elektronicznej. Dostawca informuje o zamiarze przesyłania faktur w formie elektronicznej. Strony transakcji muszą uzgodnić sposób przesyłania faktur. Odbiorca wyraża lub nie zgodę. Zgodę podpisuje Dyrektor. Wycofanie akceptacji przesłania faktur w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie. Podpisy jak przy akceptacji. Przesłanie jak i otrzymanie faktur w formie PDF stanowiącego załącznik do e- maila skierowanego do odbiorcy faktury jest równoważne w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury w formie papierowej. E - faktury wystawione w SILP, dla klientów, którzy wyrazili zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinny być wystawione zgodnie z instrukcją E- Faktura z dnia 10 luty 2012r. b) PDF faktury od dostawców przesyłać na transfer do utworzonego folderu. Administrator SILP będzie dokonywał archiwizacji tych dokumentów. c) Otrzymane e-faktury należy ponadto wydrukować i zarejestrować w książce korespondencji. 9. Dokumentacja przetargowa a) Kierownik komórki organizacyjnej sporządza wniosek do Dyrektora ORW LP w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej określając przedmiot zamówienia, cenę netto i brutto, Przewodniczący Komisji Przetargowej ORW LP proponuje tryb procedury przetargowej. Zaakceptowany przez Dyrektora wniosek otrzymuje Komisja Przetargowa. b) Specyfikację przetargową sporządza Kierownik komórki organizacyjnej, zatwierdza Dyrektor, specyfikacje otrzymuje Komisja Przetargowa. c) Ogłoszenie o przetargu w zależności od trybu postępowania przetargowego, sporządza Kierownik komórki organizacyjnej, zatwierdza Dyrektor, otrzymuje Komisja Przetargowa. d) Informację o przetargu, w zależności od trybu postępowania przetargowego, sporządza Kierownik komórki organizacyjnej, zatwierdza Dyrektor, otrzymuje Komisja Przetargowa. e) Protokół postępowania przetargowego z załącznikami sporządza Komisja Przetargowa, zatwierdza Dyrektor, otrzymuje Komisja Przetargowa. f) Informację o wyniku przetargu dla wykonawców sporządza Kierownik komórki organizacyjnej, zatwierdza Dyrektor, otrzymuje zainteresowany Kierownik komórki organizacyjnej i Komisja Przetargowa. g) Umowę zawartą w wyniku przetargu, sporządza Kierownik komórki organizacyjnej w 3 egz., parafuje Radca Prawny, zatwierdza Główna Księgowa i Dyrektor. 11

12 h) Informację o wpłacie i zwrocie wadium opcjonalnie w zależności od trybu postępowania przetargowego sporządza Kierownik komórki organizacyjnej i przekazuje do działu FK 10. Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji dotyczących rozpoczętych inwestycji i modernizacji są faktury zewnętrzne dostawców i wykonawców oraz protokoły odbioru robót. Zasady stosowane przy obiegu dokumentów dotyczące działalności inwestycyjnej, remontów i modernizacji nie odbiegają od ogólnie obowiązujących zasad, które należy stosować podobnie, jak w zakresie działalności eksploatacyjnej.(pkt. 1) 11. Wszystkie dokumenty dotyczące omawianych operacji powinny być skontrolowane przez komórkę nadzorującą wykonanie prac tj. Kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej. 12. Dokumentami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji dotyczących inwestycji i modernizacji są : a) protokół odbioru końcowego inwestycji; b) dowód OT - przyjęcie środka trwałego, stanowi udokumentowanie zakończonej inwestycji polegającej na zakupach składników majątkowych oraz wykonanej inwestycji; c) dowód WT podwyższenie wartości środka trwałego, 13. Ponadto dokumentami dotyczącymi obrotu środkami trwałymi są dowody rozchodowe i przychodowe takie jak: a) przyjęcie / przekazanie środka trwałego PT; b) zmiana miejsca użytkowania środka trwałego Mn; c) likwidacja środka trwałego LT, likwidacja środka trwałego, czyli wycofanie z użytkowania następuje w wyniku sprzedaży, zniszczenia, kradzieży, zużycia lub nieopłacalnej jego eksploatacji. W przypadku zniszczenia, zużycia lub nieopłacalności dalszej eksploatacji sporządzany jest komisyjnie protokół. Protokół powinien zawierać takie dane jak: rok nabycia środka trwałego, przyczynę likwidacji. Protokół zatwierdza Dyrektora ORW LP. Do czasu fizycznej likwidacji środków trwałych postawionych w stan likwidacji ich wartość początkową ujmuje się na koncie pozabilansowym. 14. Wszystkie rzeczowe składniki majątku muszą być oznaczone trwałymi numerami inwentarzowymi i wpisane do księgi inwentarzowej pod kolejnym numerem. Książkę inwentarzowa prowadzi AD a kierownik każdej komórki organizacyjnej podpisuje dokumenty obrotu środkami trwałymi i tym samym odpowiada materialnie za poszczególne składniki. 12

13 Wykaz dokumentów w układzie rodzajowym wg załączonej tabeli I. Kadry - KA 1. Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika i wypowiedzenie umowy o pracę 2. Kwestionariusz osobowy 3. Skierowanie na badania wstępne, kontrolne. 4. Umowa o pracę. Zmiany dot. umów o pracę, przesunięć na inne stanowiska 5. Zakres czynności i obowiązków służbowych. 6. Umowa o odpowiedzialności materialnej 7. Informacja o nieprzestrzeganiu dyscypliny pracy 8. Informacja o nieprzestrzeganiu przepisów bhp 9. Orzeczenie o utracie zdrowia na skutek choroby zawodowej 10. Umowy o dzieło, zlecenie 11. Lista obecności 12. Plan urlopów 13. Karta urlopowa powyżej 3 dni 14. Wniosek o udzielenie urlopu / wniosek o udzielenie urlopu na żądanie 15. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego 16. Ewidencja urlopów 17. Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych 18. Zlecenie wypłaty nagrody jubileuszowej 19. Wniosek o wypłatę odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 20. Zlecenie wypłaty odprawy pośmiertnej 21. Zlecenie przyznania premii, nagrody i ZFN 22. Karta czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 23. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, ZUS 24. Orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy zaświadczenie 25. Rejestr kontroli zewnętrznych 26. Zaświadczenie o pracy i płacy 27. Powiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem lub o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi 28. Wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie warunków płacy i pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 29. Karta obiegowa 30. Zlecenie wypłaty odprawy za skrócony okres wypowiedzenia 31. Świadectwo pracy II Dokumenty BHP i P.POŻ 1. Notatka o zaistnieniu wypadku przy pracy 2. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 3. Rejestr wypadków przy pracy 4. Rejestr chorób zawodowych 5. Rejestr zagrożeń biologicznych 6. Karty oceny ryzyka zawodowego 7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 13

14 8. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami p.poż. 9. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami bhp 10. Karta szkolenia wstępnego i stanowiskowego pracownika 11. Karta instruktażu stanowiskowego 12. Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 13. Karta ewidencyjna wyposażenia BHP 14. Karta kontrolna badań okresowych III. Finanse i Księgowość - FK 1. Dowód wpłaty KP 2. Dowód wypłaty KW 3. Raport kasowy 4. Lista płacy pracownika / zasiłków z ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń za czas choroby/ 5. Lista wypłat nagród, premii okolicznościowych oraz innych świadczeń 6. Rachunek wykonawcy zlecenia, dzieła 7. Kartoteka wynagrodzeń 8. Nota księgowa uznaniowa 9. Nota księgowa obciążeniowa 10. Wniosek o zaliczkę na delegacje 11. Wniosek o zaliczkę na zakupy gotówkowe 12. Polecenie księgowania 13. Rozliczenie zaliczki na delegację 14. Rozliczenie zaliczki na zakupy gotówkowe 15. Polecenie wyjazdu służbowego 16. Wyrażenie zgody odbycia podróży służbowej samochodem nie będącym własnością pracodawcy 17. Ewidencja przebiegu pojazdu 18. Przekazanie gotówki zaliczenie pocztowe 19. Przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego 20. Zlecenie wypłaty środków pieniężnych w walucie obcej na pokrycie kosztów podróży zagranicznej 21. Wyciągi bankowe 22. Nota odsetkowa 23. Potwierdzenie salda 24. Czek gotówkowy 25. Deklaracja podatku od nieruchomości 26. Deklaracja ZUS 27. Zgłoszenia ZUS 28. Deklaracja PFRON 29. Deklaracja VAT 30. Deklaracja podatku dochodowego od osób fizycznych 31. Polisa ubezp. OC AC 32. Polisy ubezpieczeniowe pozostałe 33. Nadanie uprawnień do SILP - na wniosek Kierownika kom. organizacyjnej 34. Oświadczenie o korzystaniu z własnego pojazdu do celów służbowych 35. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu. 36. Raport ze sprzedaży dobowy - raport z kasy fiskalnej 37. Raport ze sprzedaży okresowy - raport z kasy fiskalnej 14

15 IV. Dokumentacja obrotu magazynowego materiałów i wyrobów gotowych 1. Faktura VAT, rachunek za zakupione materiały, towary, produkty, majątek trwały, usługi 2. Nota dotycząca nieprawidłowo wystawionej faktury, rachunku VAT przez dostawcę 3. Zgłoszenie reklamacji 4. Przyjęcie materiału PZ 5. Przesuniecie materiału pomiędzy zleceniami wewnętrznymi w ZW 6. Rozchód wewnętrzny materiałów magazynowych RW-Pobranie 7. Protokół odzysku materiałów (załącznik do Pz). 8. Przyjęcie odpadu makulatury - zlecenie 9. Zlecenia wewnętrzne rozliczenie zużycia materiałów na poszczególnych zleceniach 10. PZ przyjęcie wyrobu gotowego 11. Umowa kupna i sprzedaży(oryginalne podpisy stron uczestniczących w umowie na wszystkich egz. i na każdej stronie) 12. Kalkulacje na usługi i wyroby 13. Faktura VAT za sprzedane towary, wyroby i usługi 14. Korekta faktury VAT 15. Wykaz obrotów i stanów magazynowych 16. Zlecenia zewnętrzne V. Dokumenty dotyczące inwentaryzacji 1. Arkusz spisu z natury 2. Zbiorcze zestawienie ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych 3. Protokół Komisji inwetaryzacyjnej w sprawie różnic inwentaryzacyjnych 4. Protokół Przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej z przebiegu inwentaryzacji przeprowadzonej w roku VI. Dokumenty dotyczące środków trwałych 1. Przyjęcie środka trwałego OT 2. Przekazanie- przyjęcie środka trwałego PT pomiędzy jednostkami LP 3. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego 4. Podwyższenie wartości środka trwałego WT ( protokół odbioru w załączeniu od Kierownika kom. org. 5. Likwidacja środka trwałego 6. Zmiana miejsca użytkowania MT 7. Protokół odbioru robót (usług) remontowo- budowlanych, modernizacji, w tym kosztorys wykonawczy (na wszystkich egz. oryginalne podpisy stron) załącznik do faktury 8. Książka ewidencji środka trwałego 15

16 VII. Dokumenty dotyczące procedury przetargowej 1. Wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3. Ogłoszenie o przetargu 4. Informacja do GK o wpłacie i wypłacie wadium 5. Rejestr ogłoszonych postępowań przetargowych 6. Oferta przetargowa 7. Oświadczenie Druk ZP-1 8. Informacja o wyborze oferty 9. Notatka z ogłoszenia 10. Umowa zawarta w wyniku przetargu 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 12. Protokół z przetargu VIII. Dział Administracyjny AD 1. Rejestr Umów o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych 2. Protokoły z przeglądów okresowych obiektów budowlanych i urządzeń 3. Protokoły 5-letnie obiektów budowlanych 4. Książki obiektów budowlanych 5. Książka Służby Dozoru- grafiki 6. Sprawozdania z zakresu ochrony Środowiska (Urząd Marszałkowski) 7. Sprawozdanie z gospodarki odpadami na podst. Karty Odpadów (Urząd Marszałkowski) 8. Nadanie uprawnień do SILP na wniosek Kierownika komórki organizacyjnej Sekretariat 1. Dziennik korespondencji 2. Ewidencja wyjść 3. Rejestr delegacji, ewidencji przebiegu pojazdu 4. Rejestr umów 5. Rejestr wniosków o zapomogę z ZFŚS 6. Wnioski o pożyczki z ZFŚS 7. Zlecenia przyznawania świadczeń losowych z ZFŚS 8. Rejestr składanych w ORW LP ofert przetargowych 9. Poświadczenie przyjęcia oferty Archiwum 1. Spisy Zdawczo-Odbiorcze dokumentów przekazywanych do składnicy akt 2. Protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej 3. Zgody na brakowanie dokumentacji archiwalnej 4. Decyzje Archiwum Państwowego IX. Dokumenty BE 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sortu mundurowego z wzorcem munduru leśnika 2. Świadectwo oceny 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu 16

17 X. Zespół Szkoleń i Turystyki 1. Zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium XI. Stacja Oceny Nasion 1. Karta rejestracji próbki nasion dla SN 2. Karta oceny nasion metoda kiełkowania dla SN 3. Karta oceny nasion metoda krojenia i barwienia dla SN 4. Karta oceny wydajności i wilgotności nasion dla SN 5. Karta stratyfikacji nasion 6. Laboratoryjna próba kiełkowania kalkulacja końcowa 7. Zbiorcze świadectwo uproszczonej oceny nasion 8. Świadectwo kwalifikacyjnej oceny nasion 9. Ekspertyza glebowo-nawożeniowa 10. Ocena frekwencji mikoryzowej i cech systemu korzennego XI. Leśne Studio Filmowe 1. Karta pracy pojazdu samochód służbowy 2. Informacje o wykorzystanej w materiałach filmowych muzyce 3. Informacje i wykorzystanej w materiałach filmowych muzyce i autorach uprawnionych (metryki), raporty sprzedaży 4. Metryki filmów, raporty sprzedaży 5. Sprawozdanie z filmowania gatunków chronionych W załączeniu Schemat Obiegu Dokumentów (załącznik nr 1) Spis symboli: D Dyrektor GK - Główny Księgowy KA - Kadry FK - Finanse i Księgowość AD - Dział Administracyjny BE - Biuro Ekspertyz i Techniki Leśnej ST - Zespół Szkoleń i Turystyki SN - Stacja Oceny Nasion LF - Leśne Studio Filmowe ZP- Zespół Promocji PK- Stanowisko ds. Planowania i Kontroli 17

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do instrukcji obiegu dokumentów ORW LP w Bedoniu SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

Załącznik nr 1 Do instrukcji obiegu dokumentów ORW LP w Bedoniu SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik nr o instrukcji obiegu dokumentów ORW LP w Bedoniu SCHEMAT OBIEGU ÓW sporządza 3 4 5 6 7 8 9 0 I. RY. Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika i wypowiedzenie umowy o pracę Kierownik z chwilą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art.44 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2005 nr 249. poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. Kontrola

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH. Kontrola SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH Załącznik nr 4 instrukcji Lp. Nazwa kumentu sporządza i Data Kontrola - stwierdzająca wykonie - formalno-rachunkowa - merytorycz Data Data zatwierdza

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn Zarządzenie Wewnętrzne Nr 42 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 17 października 2016r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 i Nr 3 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1 ... (nazwa jednostki pieczęć) 1 Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych 1... (nazwa jednostki pieczęć) arz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych i samodzielnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych - Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ustala

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza?

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Kontrola finansowa jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Załącznik do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi I Postanowienia ogólne Procedura wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. . REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHORZU ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej jako integralną część zarządzania i kierowania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne II Zasady i tryb przeprowadzania kontroli i dokumentowanie jej ustaleń III Postępowanie pokontrolne IV Postanowienia końcowe REGULAMIN KONTROLI Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców wprowadzony Uchwałą Nr 1/II/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 15 listopada 2006 r. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Podstawa prawna regulaminu: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Leszna Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr K/447/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31.08.2016 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim obejmuje: a) kontrolę funkcjonalną, b) kontrolę instytucjonalną, c) samokontrolę. 2. Przez kontrolę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentacji Wzór podpisu

Rodzaj dokumentacji Wzór podpisu Lp. Rodzaj dokumentacji Kontrola merytoryczna Wzór podpisu Nazwisko i imię upoważnionego - stanowisko służbowe Kontrola formalno-rachunkowa Nazwisko i imię upoważnionego - stanowisko służbowa 1 Dowody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej i schemacie obiegu dokumentów oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Strona1 Opracowano na podstawie: ustawy

Bardziej szczegółowo

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek:

(nazwa jednostki - pieczęć) Do działu księgowości spływają dokumenty finansowe z następujących komórek: Załącznik Nr 2 do Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w ZBK w Czeladzi (nazwa jednostki - pieczęć) Terminarz obiegu dokumentów księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 Kwestura Wrocław, 09.12.2016 KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 dotyczy terminów rozliczeń oraz dostarczania dokumentacji finansowo-księgowej W związku z koniecznością ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia 02.11.2010 Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 1a/10 z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w roku 2011 Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO 68-200 Żary, Al. Jana Pawła II 5, tel. (068) 479 0633, fax: (068) 479 0601, e-mail: poczta@powiatzary.pl, www.powiatzary.pl WO.0065-146 /09 Żary, 12.08.2009 r. Pani Wioletta Kuźmińska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 398/2017 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia majątku Miasta Kielce za 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo