Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej"

Transkrypt

1 Procedura kontroli wewnętrznej Gimnazjum nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku-Białej Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o Finansach Publicznych - Dz. U. nr 157 poz z późn. zm. ustala się zasady kontroli wewnętrznej, jako element kontroli zarządczej mającej na celu zapewnienie: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; - skuteczności i efektywności działania; - wiarygodności sprawozdań; - ochrony zasobów sądu; - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; - efektywności i skuteczności przepływu informacji; - zarządzania ryzykiem. 1 Działalność kontrolna. 1. Działalność kontrolna wykonywana jest w celu wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki w każdym aspekcie jej działania, zmierza do podniesienia sprawności działania jednostki poprzez usunięcie ujawnionych w wyniku kontroli przyczyn i źródeł ich powstania. 2. Czynności kontrolne polegają na zbadaniu każdego elementu stanu faktycznego i porównaniu go z obowiązującą dla niego normą oraz ustaleniu odchyleń od tej normy. Przez pojęcie normy należy rozumieć każde uregulowanie prawne, także wewnętrzne, odnoszące się do jednostki i jej funkcjonowania we wszystkich obszarach działalności. 3.Kontrola winna dostarczyć informacji zarówno o odchyleniach pozytywnych, jak i negatywnych (nieprawidłowości i uchybień). 2 Kryteria kontroli. 1

2 Przeprowadzając kontrolę należy ocenić stan faktyczny według kryteriów: 1. legalności ocena z punktu widzenia zgodności z prawem i zawartymi umowami (w tym z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi); 2. celowości ocena pod względem racjonalności, realizacji celów i zadań jednostki, założonych efektów, 3. rzetelności ocena działania pod kątem zachowania należytej staranności w toku realizacji; 4. gospodarności ocena związana z optymalnym wykorzystywaniem środków finansowych i materialnych. 5. Dodatkowe kryteria w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej : - niezbędność i bezpośredni związek z realizowanym projektem - rzetelność i możliwość weryfikacji - zgodność z zaplanowanym budżetem i wytycznymi instytucji wdrażającej. 3 Organizacja kontroli. Kontrola wewnętrzna jest zorganizowana i realizowana w formie: 1. samokontroli, 2. kontroli funkcjonalnej, 3. kontroli instytucjonalnej. 4 Samokontrola. 1. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy, z uwzględnieniem postanowień przepisów wewnętrznych obowiązujących w jednostce oraz obowiązków wynikających z zakresu czynności. 2. W wypadku ujawnienia nieprawidłowości w przebiegu operacji gospodarczych w ewidencjach, w dowodach dokumentujących te zdarzenia itp. dokonujący samokontroli winien przedsięwziąć niezbędne działania w celu usunięcia nieprawidłowości. 2

3 3. W przypadku, gdy nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, znacząco wpłyną lub wpłynęły na działalność jednostki (tzn. spowodują lub spowodowały znaczące straty, zniekształcą lub zniekształciły dane dotyczące sytuacji finansowej itp.) dokonujący samokontroli winien poinformować przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach. 4. Przełożony, który został poinformowany o faktach, o których mowa w ust.3, podejmuje decyzje w sprawie dalszego toku postępowania, odpowiednie do wagi nieprawidłowości. 5. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. 5 Kontrola funkcjonalna. 1. Kontrola funkcjonalna wykonywana jest przez pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowiskach nie kierowniczych, których obowiązki wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności służbowych bądź, którzy do wykonywania tej kontroli zostali odrębnie upoważnieni. 2. Kontroli funkcjonalnej podlegają wszystkie obszary działalności jednostki. 3. Kontrola czynności wykonywanych przez pracowników sprawowana jest w ramach hierarchii służbowej. 4. W przypadku ujawnienia podczas kontroli funkcjonalnej nadużycia lub nieprawidłowości osoba kontrolująca obowiązana jest do zabezpieczenia dokumentów i przedmiotów stanowiących dowód popełnienia tego czynu oraz do bezzwłocznego powiadomienia na piśmie bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki, który podejmuje stosowne działania. 6 Zasady funkcjonowania kontroli. W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania kontroli należy przestrzegać następujących zasad realizacji zadań: 3

4 1. nie powierzać obowiązków wykonywania kontroli (poza samokontrolą) pracownikom odpowiedzialnym za wykonywanie kontrolowanych przez nich procesów, zadań, operacji, w tym za wystawianie dokumentów i za składniki majątkowe; 2. w zakresach czynności pracowników wykonujących czynności kontrolne dokładnie i jednoznacznie ustalić uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność w tym zakresie; 3. zapoznać pracowników wykonujących czynności kontrolne z obowiązującymi przepisami oraz dążyć do podnoszenia ich kwalifikacji w tym zakresie; 4. przestrzegać zasady nie powierzania bezpośredniej odpowiedzialności za składniki majątkowe (w tym magazynowania, przyjmowania, wydawania) osobom uprawnionym do wydawania dyspozycji w zakresie gospodarowania nimi; 5. stosować zasadę powierzania pieczy nad składnikami majątkowymi ściśle określonym pracownikom (imiennie) za odebraniem oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone składniki majątkowe, przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnego zabezpieczenia tych składników przed kradzieżą, włamaniem oraz zapewnieniu optymalnych warunków właściwego przechowywania i dozoru; 6. przestrzegać zasad przyjętego systemu dokumentowania wszystkich operacji i zdarzeń, ewidencji aktywów i dokumentów, obiegu i kontroli dokumentów oraz zasad ich wystawiania i akceptacji. 7 Czynności kontrolne. Czynności kontrolne należy przeprowadzić we wszystkich fazach działalności jednostki, przez zbadanie każdego elementu stanu faktycznego i porównanie z wyznaczoną dla niego normą, w formie: kontroli wstępnej, kontroli bieżącej i kontroli następczej. 8 Kontrola wstępna. 1. Kontrola wstępna polega na zbadaniu decyzji i operacji zamierzonych w celu zapobieżenia nieprawidłowym działaniom. 4

5 2. Do czynności kontroli wstępnej należy m.in. sprawdzenie, akceptacja, rozliczanie, badanie prawidłowości projektów dokumentów, w tym powodujących powstanie zobowiązań i należności. 3. Kontroli wstępnej podlegają m.in.: projekty planów i przedsięwzięć; umowy oraz inne dokumenty powodujące powstanie zobowiązań lub należności; propozycje podziału funduszy; dokumentacja kosztów i wydatków oraz inne dokumenty mające wpływ na działalność jednostki. 4. Dokonanie kontroli wstępnej osoba kontrolująca potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie, w miejscu do tego wyznaczonym wraz z datą. 5. W wypadku ujawnienia nieprawidłowości w toku kontroli wstępnej dokumentów osoba kontrolująca: a) zwraca bezzwłocznie dokumenty właściwym pracownikom lub komórkom organizacyjnym z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości w samych dokumentach bądź operacjach, których dotyczą. b) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących operacji sprzecznych z przepisami, niecelowych czy niegospodarnych, zawiadamiając jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego. 6. Przełożony, który został poinformowany o faktach, o których mowa w ust. 5b, podejmuje decyzje w sprawie dalszego toku postępowania, odpowiednie do wagi nieprawidłowości. 7. Kontrola wstępna jest wykonywana przede wszystkim w ramach obowiązków samokontroli i kontroli funkcjonalnej w toku codziennego działania. 9 Kontrola bieżąca. 1. Kontrola bieżąca polega w szczególności na badaniu czynności i wszelkiego rodzaju operacji podczas ich wykonywania, w celu stwierdzenia, czy wykonanie to przebiega prawidłowo. Działanie to ma na celu wyeliminowanie przed zakończeniem każdego etapu zjawisk mogących negatywnie wpłynąć na wynik końcowy operacji, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Kontroli bieżącej podlegają wszystkie zasoby jednostki, o których mowa w Kontrolą bieżącą należy również objąć obce składniki majątkowe, będące na stanie jednostki. 5

6 4. Kontrolę bieżącą obowiązani są wykonywać wszyscy pracownicy na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy upoważnieni do wykonywania określonych czynności kontrolnych. 10 Kontrola następcza. 1. Kontrola następcza polega na badaniu przedsięwzięć oraz operacji już zrealizowanych i odzwierciedlających je dokumentów. 2. Do zadań kontroli następczej w szczególności należy: a) analizowanie, badanie uzyskanych efektów działania oraz porównanie ich z założonymi celami, b) badanie sprawności działania operacyjnego oraz badanie rzetelności wcześniej wykonanych kontroli, c) dostarczenie informacji o przebiegu operacji. 3. W kontroli następczej, która ujawniła nieprawidłowości, winny być podjęte czynności pokontrolne, mające na celu: a) usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości, likwidację ich przyczyn i skutków oraz zapobieżenie im w przyszłości; b) usprawnienie działalności poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości lub powtarzających się zaniedbań; c) zastosowanie sankcji wobec pracowników za nie odpowiedzialnych. 4. Kontrolę następczą sprawują przede wszystkim pracownicy zobowiązani do nadzoru i kontroli prawidłowości wykonania zadań pracownicy na stanowiskach kierowniczych, osoby upoważnione na mocy zawartych umów w ramach realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. 11 Przedmiot kontroli. 1. Przedmiotem kontroli, z uwzględnieniem 11 ust.3, są dokumenty dotyczące wszystkich zdarzeń gospodarczych powstałych, jak i mających nastąpić w przyszłości (bez względu na to czy są to dowody księgowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości): 6

7 a) zewnętrzne obce otrzymywane od kontrahentów; b) zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom; c) wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki; d) opracowane wspólnie przez jednostkę i przez podmiot zewnętrzny. 2. Przedmiotem kontroli są także sporządzone przez jednostkę dowody księgowe a) zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, b) korygujące poprzednie zapisy, c) zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego dowodu źródłowego, d) rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 3. Dowody księgowe powinny posiadać cechy określone w przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości Polityce rachunkowości. 12 Stwierdzenie błędów w trakcie kontroli. Stwierdzone w toku dokonywanych kontroli: 1. błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych i własnych oraz w dowodach wewnętrznych można korygować zgodnie ze sposobem określonym w zasadach rachunkowości obowiązujących w jednostce; 2. błędy w umowach wymagają sprostowania w drodze aneksu do umowy, 3. błędy w zamówieniach itp. dokumentach wymagają sprostowania pisemnego, które należy dostarczyć przyjmującemu zamówienie za potwierdzeniem odbioru; zmiana warunków zamówienia wymaga pisemnej aprobaty przyjmującego zamówienie. 13 Kontrola rachunkowa, formalna i merytoryczna. 1. Dokumenty, o których mowa w 14, podlegają kontroli pod względem formalnym i merytorycznym, z zachowaniem zasad kontroli wstępnej, bieżącej i końcowej, w tym, że dokumenty odzwierciedlające powstanie należności, zobowiązań, kosztów, przychodów i dochodów, w tym dowody księgowe, podlegają również kontroli rachunkowej. 7

8 2. Dokumenty opracowane wspólnie z podmiotem zewnętrznym podlegają kontroli na każdym etapie powstawania dokumentu, który w zależności od rodzaju dokumentu powinien wyprzedzać powstanie zdarzenia lub powinien być zgodny z etapem, którego dotyczy. 3. Dokumenty podlegają kontroli z zachowaniem zasad określonych w schemacie obiegu dokumentów, w następującej kolejności: kontrola formalna i merytoryczna, kontrola formalna i rachunkowa dokonywana w ZOSiP 3. Fakt dokonania sprawdzenia dowodu księgowego kontrolujący potwierdza przez złożenie podpisu i wpisanie daty kontroli na pieczęci w miejscu dla tego rodzaju kontroli przeznaczonym. 4. Fakt dokonania sprawdzenia pozostałych dowodów kontrolujący potwierdza: na umowach na lewym marginesie, w lewym dolnym rogu (przez złożenie parafy), na pozostałych dokumentach w miejscu do tego wyznaczonym z uwzględnieniem ust. ó4.wszelkie opisy odnoszące się do treści dokumentu i operacji, które on odzwierciedla, z wyjątkiem numeru archiwalnego dokumentu, winny być zamieszczone na odwrocie dokumentu (strona wolna od treści dokumentu) lub na załącznikach do dokumentu. Postanowienia te nie dotyczą czynności, o których mowa w ust. 3a. 14 Definicja kontroli formalnej. 1. Kontrola formalna polega na zbadaniu wiarygodności dokumentów oraz zbadaniu prawidłowości ich sporządzenia ze względu na treść i formę, a w szczególności na ustaleniu: a) czy treść oraz forma dokumentu odpowiada przepisom prawa i przepisom wewnętrznym obowiązującym w jednostce; b) czy jeżeli czynność winna być poprzedzona zawarciem umowy, zleceniem, zamówieniem, znajduje uzasadnienie w tych dokumentach; c) czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot; d) czy operacji gospodarczej dokonały upoważnione do tego osoby; e) czy uczestniczący w zdarzeniu gospodarczym potwierdzili na dokumencie fakt zdarzenia gospodarczego co do ilości, jakości i gatunku; 8

9 f) czy zobowiązani do kontroli zdarzenia na danym etapie wykonali tę kontrolę czy dokonali ją prawidłowo, a fakt dokonania kontroli potwierdzili na dokumencie; g) czy dokument został zatwierdzony przez osoby upoważnione (zgodnie z listą osób uprawnionych). 2. Stwierdzenie w dokumencie wad formalnych winno spowodować wdrożenie czynności wyjaśniających, a w sytuacji, gdy operacja gospodarcza znajduje się w toku, winno spowodować jej wstrzymanie. 3. Kontroli formalnej dokonują osoby do tego upoważnione w Zarządzeniu Dyrektora w sprawie wskazania osób upoważnionych do podpisywania dokumentów. 4.W przypadku dokumentów potwierdzających wydatki projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej formalnej akceptacji dokonuje koordynator projektu. 15 Definicja kontroli merytorycznej. 1. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu celowości planowanej lub wykonanej czynności, jej zgodności z planem lub ustaleniami zawartymi w umowie, w szczególności zaś na zbadaniu: a) czy czynność (również towar, materiał, produkt itp.) ujęta w planie bądź zlecona do wykonania (umową, zleceniem, zamówieniem itp.), jest zgodna co do ilości, jakości, kosztu jednostkowego, miejsca i czasu wykonania; b) czy wykonanie zlecanej czynności nie ujętej w planie jest niezbędne co do ilości, jakości, kosztu jednostkowego, miejsca i czasu wykonania dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania jednostki lub zatrudnionej w niej ludzi; c) czy zlecenie wykonania czynności wybranemu podmiotowi gwarantuje rzetelne wykonanie co do ilości, jakości, terminu, zachowania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy; d) czy ujęta w dokumencie czynność jako wykonana jest zgodna co do ilości, jakości, kosztu, miejsca i czasu wykonania ze zleceniem (wewnętrznym lub zewnętrznym), zamówieniem, umową, itp. 2. Zadaniem dokonującego kontroli merytorycznej jest również zadbanie o wyczerpujący opis operacji gospodarczej na dowodach księgowych. Jeżeli charakter zdarzenia gospodarczego nie wynika jasno z treści dowodu księgowego, to niezbędne jest zamieszczenie opisu zdarzenia gospodarczego na odwrocie. W wypadku braku 9

10 miejsca na odwrocie dokumentu opis ten należy załączyć do dowodu. Opisu zdarzenia gospodarczego dokonuje osoba, która w nim brała udział, składając pod opisem zdarzenia własnoręczny podpis wraz z datą dokonania opisu. 3. Stwierdzone w dowodach nieprawidłowości merytoryczne winny być szczegółowo opisane. Opis nieprawidłowości zamieszczony na odwrocie dokumentu bądź na załączniku do dokumentu kontrolujący zaopatruje datą stwierdzenia nieprawidłowości, datą sporządzenia notatki i własnym podpisem. 4. Kontroli merytorycznej dokonują osoby do tego upoważnione, wymienione w Zarządzeniu Dyrektora w sprawie wskazania osób upoważnionych do podpisywania dokumentów. 5. Kontrola merytoryczna obejmuje także prowadzenie wszelkich czynności zmierzających do ustalenia związku bądź jego braku pomiędzy kontrolowanymi fakturami, rachunkami i innymi równoważnymi dowodami źródłowymi a operacją zdefiniowaną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007, nr 209, poz. 1511). Potwierdzeniem dokonania kontroli jest zamieszczenie odpowiedniej klauzuli na dowodzie źródłowym o treści: Wydatek strukturalny na kwotę Obszar Kategoria... Data Podpis Wydatek strukturalny negatywny na kwotę Data Podpis W przypadku faktury, rachunku czy innego równoważnego dowodu źródłowego nie mającego związku operacją należy dokonać adnotacji o następującej treści: Wydatek strukturalny negatywny na kwotę Data Podpis 6. W przypadku dokumentów potwierdzających wydatki poniesione na realizację projektu finansowanego z środków budżetu Unii Europejskiej opis merytoryczny musi zawierać : dane identyfikacyjne projektu ( numer projektu) kategorie wydatku w odniesieniu do budżetu projektu (pozycja harmonogramu) rodzaj wydatku i kontekst jego przeznaczenia informację czy wydatek należy do kosztów kwalifikowanych w przypadku kosztów współdzielonych, kwotę przypadającą na projekt i 10

11 podstawę wskazującą sposób jej ustalenia datę i podpis koordynatora projektu tryb wyboru wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych lub też objaśnienie dlaczego nie stosowano procedur zamówień publicznych Dokumenty powinny być opisywane zgodnie z zawartymi umowami lub wytycznymi instytucji wdrażających. Podpis pod względem merytorycznym składa koordynator projektu. 16 Definicja kontroli rachunkowej. 1.Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dokumentach są wolne od błędów rachunkowych. 2.Kontrola rachunkowa dokumentów winna być przeprowadzona z uwzględnieniem kontroli formalnej, polegającej na sprawdzeniu: -technicznej prawidłowości wystawienia dokumentu i jego zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; wyniku kontroli merytorycznej, klauzuli dokonania tej kontroli przez osoby do tego upoważnione; -potwierdzenia faktu zdarzenia co do ilości, jakości i gatunku przez osoby w nim uczestniczące. 3.W wypadku dowodów księgowych zadaniem kontrolującego pod względem rachunkowym jest: a) niedopuszczenie do zaksięgowania dowodu posiadającego wady formalne i merytoryczne; b) przygotowanie prawidłowo wystawionego oraz sprawdzonego dowodu księgowego do zatwierdzenia przez wprowadzenie do klauzuli pieczęci zatwierdzającej dowód do księgowania kwoty, na którą opiewa dowód, wyrażonej liczbą i słownie; c) zadbanie, aby dowód przed zatwierdzeniem posiadał prawidłową i pełną dekretację (sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, łącznie z miejscem powstania kosztów, zgodnym ze wskazaniem dokonanym przez osobę do tego upoważnioną); d) zadbanie, aby dowód przed zaksięgowaniem został zatwierdzony do ujęcia w księgach rachunkowych przez osoby do tego upoważnione. 11

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu Na podstawie art.47 ust.3 w związku z art.44 Ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2005 nr 249. poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH. Przepisy ogólne

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH. Przepisy ogólne Załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Krajowej Izby Doradców Podatkowych REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza?

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Kontrola finansowa jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin kontroli funkcjonalnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim obejmuje: a) kontrolę funkcjonalną, b) kontrolę instytucjonalną, c) samokontrolę. 2. Przez kontrolę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli wewnętrznej

REGULAMIN kontroli wewnętrznej REGULAMIN kontroli wewnętrznej CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne Rozdział I 1. 1. Obowiązek zorganizowania i odpowiedzialność za funkcjonowanie rachunkowości w jednostce zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli wewnętrznej

REGULAMIN kontroli wewnętrznej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-34/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej REGULAMIN kontroli wewnętrznej Podstawę regulacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie: Regulaminu kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 22 w Rybniku. Działając na podstawie: - Art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZENIE NR 2 / 2010/ 2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SOSW oraz zasad jej koordynacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kontroli wewnętrznej

REGULAMIN kontroli wewnętrznej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2005 Starosty Oławskiego z dnia 28.09.2005 r. REGULAMIN kontroli wewnętrznej CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne Rozdział I 1. 1. Obowiązek zorganizowania i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi

Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Załącznik do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi Procedura wewnętrznej kontroli finansowej w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi I Postanowienia ogólne Procedura wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Nr 1 /2010/2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69, ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU Załącznik do Zarządzenia Nr 1 REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU 1 1. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą sposobu organizacji i zasad wykonywania kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr5/d/2010 Dyrektora MP-8 w Zgierzu z dnia 30 października 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zgierzu Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. Procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych. 1 1. Wydatki ze środków publicznych mogą być ponoszone przez Starostwo na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W TARNOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 2 listopada 2010r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDATKÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GMINĘ

PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDATKÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ GMINĘ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 008 /2016 z dnia 28 stycznia 2016 PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ WYDATKÓW DOKONYWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne:

Podstawą opracowania w/w zakresu były następujące akty prawne: Zakres praw, obowiązków o odpowiedzialności sporządzonych dla stanowiska głównego księgowego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, w Łodzi Podstawą opracowania w/w zakresu były

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa: a) cele

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 31 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 458 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 31 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 458 WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Zarszyn na zadania publiczne realizowane przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2010/2011 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawowania kontroli finansowej

Zasady sprawowania kontroli finansowej Zarządzenie nr 11/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie art. 53 w zw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontroli Zarządczej

Regulamin Kontroli Zarządczej Regulamin Kontroli Zarządczej Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 / Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Środowisko wewnętrzne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Środowisko wewnętrzne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach nr 43/13 z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ ROZDZIAŁ 1 Standardy kontroli zarządczej 1. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ PRZEDSZKOLA NR 4 NA 2010 ROK Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kontroli Zarządczej

Organizacja Kontroli Zarządczej Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.18.20 15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie funkcjonowania Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne

PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ. Rozdział I - Postanowienia ogólne PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik do Zarządzenia nr 136/10dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi z dnia 02.11.2010 Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią REGULAMIN Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Środowisko wewnętrzne kontroli finansowej

Środowisko wewnętrzne kontroli finansowej REGULAMIN WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE Art. 1 Ustalenia niniejszego Regulaminu dotyczą zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Gimnazjum Nr 7z Oddziałami Integracyjnymi im J. Korczaka w Tarnowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole

publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ Podstawa prawna: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) wprowadza się w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Strona1 Opracowano na podstawie: ustawy

Bardziej szczegółowo

A"'- ZARZĄDZENIE NR.. ~..l2010. StarostY,..Nowodworskiego z dnia.~.~..w~q r.

A'- ZARZĄDZENIE NR.. ~..l2010. StarostY,..Nowodworskiego z dnia.~.~..w~q r. A"'- ZARZĄDZENIE NR.. ~..l2010 StarostY,..Nowodworskiego z dnia.~.~..w~q... 2010r. W sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Na podstawie art. 34 ust

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr 333/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice i jednostkach organizacyjnych Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Na podstawie art. 69, ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Podstawa prawna regulaminu: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013r. . REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUCHORZU ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. System kontroli wewnętrznej jako integralną część zarządzania i kierowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni. z dnia 17 listopada 2010

Zarządzenie Nr 3/2010. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni. z dnia 17 listopada 2010 Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego w Gdyni z dnia 17 listopada 2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art.69, ust.1 pkt 3 w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

- Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków" - stanowiącą załącznik nr l do niniejszego zarządzenia;

- Zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków - stanowiącą załącznik nr l do niniejszego zarządzenia; Zarządzenie Nr 6/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 13 marca 2015 roku

Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 13 marca 2015 roku Zarządzenie nr 53/2015 Burmistrza Wołczyna z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie procedur kontroli finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie Na podstawie art. 33 ust. 3, art. 60 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Załącznik do zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 9 listopada 2011 r. Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 1 Kontrolę

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

Adnotacja na dowodach księgowych. Wpisany przez Piotr Wieczorek

Adnotacja na dowodach księgowych. Wpisany przez Piotr Wieczorek Najczęstszym błędem na kontrolowanych dokumentach jest opisywanie uzasadnienia przez kierownika jednostki i podpisywanie się pod pieczątką o treści Sprawdzono pod względem merytorycznym. Pytanie Jakie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 lutego 2011r. Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ INSTRUKCJA WYKONYWANIA KONTROLI FINANSOWEJ w URZĘDZIE GMINY LIMANOWA I. Przedmiot i cel kontroli 1. Do głównych zadań realizowanych przez kontrolę finansową naleŝy: prowadzenie wewnętrznej kontroli w komórkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 7 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/160/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 7 września 2015 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu Miasta Orzesze Na podstawie art.31,33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Siedlisko REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SIEDLISKO 1. Komisja Rewizyjna zwana dalej komisją, jest organem Rady Gminy powoływanym do przeprowadzenia kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo