Ekocertyfikaty i ich rola we wzmacnianiu atrakcyjności ofert agroturystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekocertyfikaty i ich rola we wzmacnianiu atrakcyjności ofert agroturystycznych"

Transkrypt

1 Dzieo Ekspercki POT Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych 12 kwietnia 2014, Kielce Ekocertyfikaty i ich rola we wzmacnianiu atrakcyjności ofert agroturystycznych przegląd certyfikatów i ecolabellingu w Europie

2 Rynek ekocertyfikatów w Europie Wg Światowej Organizacji Turystyki (WTO) w latach powstało ponad 60 dobrowolnych systemów certyfikacji branży turystycznej. * 78% z nich było inicjatywami Europejskimi, 17% utworzono poza Europą, a 5% stanowiły systemy o międzynarodowym zasięgu. * Szacuje się, że w roku 2011 istniało ok. 40 ekoetykiet dedykowanych wyłącznie hotelom. ** Duża liczba certyfikatów powoduje jednak dezorientację zarówno wśród turystów jak i samej branży turystycznej. Brak głębszego zrozumienia czym jest turystyka zrównoważona i ekoturystyka. *Comparing Environmental Benchmarking and Certification Programs źródło: ** Energia w obiekcie turystycznym, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011, s. 8. 2

3 Rynek ekocertyfikatów w Europie Światowa Rada Turystyki Zrównoważonej (GSTC) zrzeszająca m.in. takich członków jak WTO, UNEP czy Rainforest Allianace wprowadziła w 2010 tzw. Globalne Kryteria dla Turystyki Zrównoważonej w celu ujednolicenia standardów dla turystyki zrównoważonej na poziomie światowym. GSTC w ramach swoich działao akredytuje programy certyfikujące pod względem ich wiarygodności i utrzymywanych standardów jakości. Chod częśd ekocertyfikatów okazuje się zbyt jednokierunkowa i nie odpowiada w pełni holistycznym zasadom zrównoważonego rozwoju to jednak istnieje wiele dobrych przykładów potwierdzających skutecznośd ekocertyfikatów w sferze ochrony środowiska i poszerzenia oferty turystycznej skierowanej do osób zorientowanych na życie w stylu eko. Wiele przesłanek wskazuje na to, że właściwie dobrany ekocertyfikat stanowi dobre narzędzie promocyjne dla branży turystycznej. 3

4 Wybrane ekocertyfikaty

5 Ekopreferencje turystów Turyści są zainteresowani ofertami umożliwiającymi pogłębienie wiedzy o przyrodzie w miejscu pobytu. Co roku Parki Narodowe w Polsce odwiedza 11 milionów turystów. * Wg badania Instytutu na rzecz Ekorozwoju Świadomośd ekologiczna turystów z 2011 roku przeprowadzonych pod kierunkiem p. Jolanty Kamienieckiej wynika, że 41% respondentów chętnie skorzystałoby z usług profesjonalnego interpretatora przyrody występującego w roli przewodnika turystycznego. Ponadto badanie to wskazuje także, że 35% respondentów zwraca uwagę na certyfikat ekologiczny obiektu zakwaterowania. Turyści w wieku 50 lat i więcej zwracali uwagę na ekocertyfikat dwukrotnie częściej niż ci do 34. roku życia. *wg Ministerstwa Środowiska źródło: https://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html 5

6 Ekopreferencje turystów W badaniu przedstawionym w Kwartalniku Cornell Hospitality * wykazano, że z podanych proekologicznych aktywności podejmowanych przez hotele i kwaterodawców najbardziej pożądanym elementem eko okazał się certyfikat potwierdzający, że usługi świadczone są z odpowiedzialnością środowiskową i mają odpowiednią jakośd. Grupie 571 turystów: biznesowych (284) i indywidualnych (287) przedstawiono 7 aspektów z grupy proekologicznych inicjatyw i poproszono o uszeregowanie ich według ważności. *M. Millar, S. Baloglu, Hotel Guests Preferences for Green Guest Room Attributes, Cornell Hospitality Quarterly, 52(3) ,

7 Ekopreferencje turystów TURYŚCI BIZNESOWI TURYŚCI INDYWIDUALNI CECHA % RANKING % RANKING GOSPODARKA ODPADAMI (RECYKLING) 11, ,63 7 PRZYBORY TOALETOWE W ZBIORCZYCH DOZOWNIKACH 14, ,09 5 KONTROLOWANY SYSTEM OŚWIETLENIA 10, ,35 6 ENERGOOSZCZĘDNE ŻARÓWKI 14, ,73 4 WYMIANA RĘCZNIKÓW NA ŻYCZENIE 15, ,78 3 WYMIANA BIELIZNY POŚCIELOWEJ NA ŻYCZENIE 15, ,60 2 EKOCERTYFIKAT suma

8 Ekopreferencje turystów Certyfikaty odpowiedzialności społecznej i ekologicznej w polskich przedsiębiorstwach i obiektach turystycznych nie są jeszcze popularne, ale jak wskazują powyższe badania ich implementacja może przyciągnąd turystów i stad się opłacalna nie tylko pod względem ekologicznym, ale i ekonomicznym. 8

9 DOBRE PRZYKŁADY

10 Ecolabel Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne

11 Ecolabel Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne O ekocertyfikat mogą wystąpid: hotele, pensjonaty, domki górskie, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi, prywatni kwaterodawcy. Wymagania dotyczą w szczególności: właściwej gospodarki odpadami, energo- i wodooszczędności, minimalizowania stosowania chemikaliów. 11

12 Ecolabel Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne Dodatkowo premiuje się np.: pomoc obsługi hotelowej gościom w korzystaniu z lokalnego systemu transportu, rowery oferowane są gościom bezpłatnie w celu zwiedzania przez nich okolicy, oszczędności poczynione na energii odzwierciedlają się w niższych rachunkach płaconych przez gości. 12

13 Dlaczego warto mied certyfikat Ecolabel? Według artykułu Why to go for the European Ecolabel zamieszczonego na stronie projektu Sustainable Hotels for the Mediterranean (SHMILE2 Project) Co najmniej 50 % ankietowanych turystów bierze pod uwagę posiadany przez obiekt ekocertyfikat podczas wyboru miejsca zakwaterowania. 87% turystów we Francji wierzy, że ekocertyfikaty gwarantują, że ich urlop odbędzie się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 30% hoteli posiadających certyfikat Ecolabel zauważa jego istotny wpływ na liczbę gości. 22% obiektów sygnowanych logo Ecolabel zapewniających nocleg turystom zauważa wzrost liczby powracających klientów. Na 1357 wydanych certyfikatów Ecolabel 356 stanowiły certyfikaty dla usług turystycznych (dane na styczeo 2012). * * 13

14 Ecolabel Wspólnotowe Oznakowanie Ekologiczne Przykłady miejsc odznaczonych certyfikatem Ecolabel: Agriturismo Cascina Martina, Włochy Źródło: B&B Bagilo Case Colomba, Włochy Źródło: Więcej przykładów w The European Eco-label for tourist accommodation service na: 14

15 Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki

16 Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki ECEAT Polska działa od ponad 20 lat i jest częścią sieci ECEAT International zrzeszającej członków z 20 paostw Europy. Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zachowania tradycji i kultury polskiej wsi. Głównym celem i zadaniem organizacji jest przede wszystkim: promocja rolnictwa ekologicznego poprzez turystykę w gospodarstwach ekologicznych, edukacja w zakresie proekologicznych działao w środowisku wiejskim, głównie wśród dzieci i młodzieży. Logo certyfikatu rolnictwa ekologicznego W działania ECEAT Polska zaangażowanych jest aktualnie ponad 1200 gospodarstw. 16

17 Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki ECEAT Poland podjęła się realizacji m.in. takich projektów jak: Wzmocnienie sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet prowadzących lub współprowadzących gospodarstwo celem było wsparcie turystyki i gospodarstw rolnych w regionie Beskidów. Ekoedukacja szansą rozwoju lokalnego przeszkolono właściieli gospodarstw rolnych do prowadzena ekoedukacji dla dzieci i młodzieży. Turystyka zrównoważona jako nowa forma współpracy polskich i holenderskich miast partnerskich rezultatem było przygotowanie podręcznika nt. turystyki zrównoważonej dla małych przedsiębiorców tj.: właścicieli pensjonatów, kempingów i innych obiektów noclegowych. Uczymy się ekoturystyki efektem było opracownie i wdrożenie kursu online dla osób mieszkających na terenach wiejskich dotyczącego prowadzenia działalności ekoturystycznej. 17

18 Certyfikat Blue Flag

19 Certyfikat Blue Flag Certyfikat przyznawany jest kąpieliskom, marinom i właścicielom jachtów/łodzi spełniającym kryteria w zakresie: jakości wody działao na rzecz edukacji ekologicznej zarządzania ekologicznego bezpieczeostwa oraz jakości prowadzonych usług. Blue Flag nie ogranicza się tylko do wymagao związanych z minimalizacją wpływu na środowisko. Obowiązkowe w ramach programu działania na rzecz edukacji ekologicznej stanowią wartośd dodaną wpływającą na zwiększenie atrakcyjności ofert. 19

20 Przykładowe działania (1): Certyfikat Blue Flag PUNKTY INFORMACYJNE działające na plażach w których turyści dowiedzą się i otrzymają ulotki dotyczące przyrody która ich otacza w miejscu pobytu, gatunków chronionych, ścieżek przyrodniczych, lokalnej kuchni, dla dzieci przygotowane są puzzle, układanki, krzyżówki edukacyjne. Źródło: 20

21 Przykładowe działania (2): NOC NA PLAŻY wieczorne podziwianie nieba, legendy i opowieści o gwiazdach, nauka nawigacji z gwiazd. Certyfikat Blue Flag STWÓRZ WŁASNE AKWARIUM zabawa dla dzieci, rozpoznawanie gatunków żyjących w płytkich wodach słonych. Źródło: 21

22 Przykładowe działania (3): SADZENIE TRAW uczestnicy uczą się o znaczeniu wydm dla nadmorskich siedlisk i ochrony krajobrazu, poznają zjawisko erozji i uczestniczą w nasadzaniu traw i poznają gatunki flory i fauny. Certyfikat Blue Flag Źródło: 22

23 Certyfikat Blue Flag Agroturystyka nadwodna może i powinna informowad turystów o bliskości plaż wyróżnionych Blue Flag. Kwaterodawcy powinni wzmacniad swoje oferty poprzez informowanie gości o inicjatywach podejmowanych w ramach programu Blue Flag. Zdobycie Indywidualnej Błękitnej Flagi przez właściciela łodzi lub jachtu jest prestiżowym wyróżnieniem stanowiącym doskonały element zwiększający atrakcyjnośd danej oferty turystycznej. Certyfikat Blue Flag jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych ekoznaków na świecie, który cieszy się zaufaniem turystów. Liczba wydanych certyfikatów w Polsce i na świecie co roku rośnie. Aktualnie Blue Flag przyznaje wyróżnienia w 46 paostwach. 23

24 Certyfikat Blue Flag w Polsce lata Na podstawie danych zebranych z blueflag.org.pl

25 Certyfikat Blue Flag na Świecie Na podstawie danych zebranych z blueflag.org.pl

26 Podsumowanie Turyści zwracają uwagę na posiadany przez obiekt ekocertyfikat i uwzględniają ten czynnik podczas wyboru zakwaterowania. Liczba podmiotów zainteresowanych ekocertyfikatami takimi jak Ecolabel, Blue Flag, Green Key, ISO i in. stale rośnie. Ekocertyfikaty przynoszą korzyśd branży turystycznej wzmacniajac jej dobry wizerunek i informując turystów o jakości oferowanej usługi. Kryteria ekocertyfikatów wskazują aktywności jakie powinien podjąd obiekt by zminimalizowad wpływ na środowisko stając się np. bardziej wodo- czy energooszczędnym i tym samym zmniejszyd koszty. Ekocertyfikaty obligują do podjęcia inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej i oferowania aktywności zorganizowanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju co wzbogaca ofertę turystyczną. 26

27 Dzieo ekspercki POT Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych 12 kwietnia 2014, Kielce Dziękuję za uwagę