Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Getin Holding"

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H sierpnia 2015 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury w porównaniu z Q1 zamknięcie transakcji sprzedaży banku w Rosji - negatywny wpływ na rachunek wyników, pozytywny na cash flow i przyszłe wyniki kwartalne umocnienie większości walut zagranicznych, w ujęciu y/y oraz YTD utrzymują się jednak negatywne, dwucyfrowe dynamiki Polska Kolejny rekordowy wynik polskiego banku rekordowy kwartalny wynik Grupy na poziomie 118,0 mln PLN; 78,8 mln PLN bez transakcji jednorazowych (vs 63,1 mln PLN w Q1 2015) Rumunia Koncentracja na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży wzrost sprzedaży kredytowej o 29,1% q/q do poziomu 47,0 mln PLN (vs 36,4 mln w Q1 2015) Rosja Optymalizacja kosztów finansowania i działania normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu Ukraina Ożywienie sprzedaży kredytowej kwartalny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 28,7% 2) pomimo zaostrzenia polityki kredytowej Białoruś Odbudowa sprzedaży i stabilizacja bilansu ponad 2x wzrost 2) wolumenów w ujęciu Q2/Q1 w podstawowych kanałach sprzedaży (detaliczny i MSP) 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 2

3 Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -4,0% (vs +0,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 15,2% (vs +7,8% w 2014) czwarta w tym roku obniżka stóp procentowych do poziomu 11,5% (16 czerwca) vs 17,0% w styczniu br. aprecjacja RUB o +12,3% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -25,2% vs H Białoruś oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -2,0% (vs +1,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 20,0% (vs 18,1% w 2014) deprecjacja BYR o -24,5% do PLN od początku roku, przy czym kurs konsolidacyjny jest niższy o -16,9% vs H Ukraina oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -10,0% (vs -6,8% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 53,7% deprecjacja UAH o -20,7% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -39,1% vs H Rumunia oczekiwany wzrost dynamiki PKB w 2015 roku o 3,0% r/r (vs +2,9% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie -0,3% (vs 1,1% w 2014) w maju 2015 czwarty raz obniżono stopy procentowe do 1,75% (każda po 0,25p.p.) deprecjacja RON o -1,7% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o 0,8% vs H w wyniku czyszczenia bilansów zainicjowanego i koordynowanego przez Centralny Rumunii, wskaźnik NPL dla sektora spadł z 20,5% w kwietniu 2014 do 13,9% na koniec ubiegłego roku lokalny regulator zmniejszył również poziom rezerw obowiązkowych z 15% do 10% dla zobowiązań w RON i z 20% do 14% dla zobowiązań w walucie obcej Źródło: Reuters, Bloomberg 3

4 Struktura wyniku finansowego za H mln PLN r/r H1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 718,3 743,9-3,4% Koszty z tytułu odsetek -480,2-418,0 +14,9% Wynik z tytułu odsetek 238,1 325,9-27,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 279,0 202,3 +37,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 70,9 100,3-29,4% Przychody operacyjne netto 587,9 628,5-6,5% Koszty działania -431,6-383,9 +12,4% Koszty rezerw -68,9-126,6-45,6% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 25,8 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 113,2 118,1-4,2% Podatek dochodowy 48,3-27,9 - Zysk (strata) netto 161,5 90,1 +79,2% Udziały niekontrolujące -77,3-16,5 x4,7 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 84,2 73,6 +14,4% 181,1 0,3 Grupa IB Polska Carc ade & IB Rosja Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto 1) 8,5-14,7 Grupa IB Bia łoruś Grupa IB Uk raina -9,0 8,7 Grupa IB Rumunia 19,3-7,7-32,0 M W Trade Getin Leas ing Holding sprzeda ż spółk i IB Rosj a -70,4 UN K i k orekty konsolida cyj ne 84,2 Grupa Geti n Holding Wzrost zysku netto 1) w ujęciu rocznym o 14,4% do 84,2 mln PLN w H1 2015, dzięki rekordowym wynikom działalności w Polsce, poprawie w Rosji i stabilizacji w pozostałych krajach. Istotna poprawa struktury w porównaniu z Q1, kiedy to znaczny wpływ na wyniki grup biznesowych miało zabezpieczenie kapitału - wycena otwartej pozycji walutowej. Rozliczenie sprzedaży Idea Rosja z wpływem na wynik skonsolidowany -32,0 mln PLN (-39,0 mln PLN w ujęciu jednostkowym). 19,3 mln PLN konsolidowanego MPW (udział 49,28%) zysku netto Getin Leasing z czego 9,1 mln PLN w samym Q Pozostałe 6,5 mln PLN stanowi wpływ konsolidacji funduszu Omega, podmiotu stowarzyszonego dla GetBack w Grupie Idea Polska. W linii podatek dochodowy, pozytywny wpływ sprzedaży spółki Idea Leasing & Fleet (+39,2 mln PLN), aktywowanie straty podatkowej w związku ze sprzedażą Idea Rosja (+10,1 mln PLN). 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4

5 Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny 1) Kwartalna ewolucja zysku netto 1) +46,5% +4,0% -2,9% -4,7% 106, , , , , , , , , ,4 41,3 w tym 77,6 mln nabycie VBL spisanie goodwill u na IBR, dodatkowe rezerwy na stary portfel w Rumunii oraz wzrost ryzyka na Ukrainie 45,8 70,4 32,0 mln sprzedaż IBR 6 452, , ,3 Leasing Kredyty -5,7 38, Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Saldo depozytów w ujęciu r/r wzrosło o 2,9 mld PLN do 12,5 mld na koniec czerwca. K/D (uwzględniający należności leasingowe) = 104,0% vs 88,5% rok wcześniej. Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: -129,0 mln PLN ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (głównie akcje Getin Noble ), -38,0 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych, -11,6 mln PLN z rozliczenia zmiany udziału w Idea Polska po IPO, +84,2 mln PLN zysku netto 1) z bieżącego okresu, -0,5 mln PLN pozostałe. W ciągu kwartału wzrósł wynik odsetkowy i prowizyjny Grupy odpowiednio o 4,5 mln PLN i 20,2 mln PLN. Pozostałe przychody i koszty operacyjne okazały się mniejsze ze względu na niższy wynik na wycenie otwartej pozycji (znacznie mniejsza skala deprecjacji BYR i UAH w porównaniu z Q1). Ostatecznie wynik za Q2 okazał się być 16,0% niższy, jednak jego struktura uległa znacznej poprawie. Sprzedaż Idea Rosja powinna w kolejnych kwartałach pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe działalności w Rosji i Grupy Getin Holding. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

7 Polska Kolejny rekordowy wynik polskiego banku GRUPA POLSKA mln PLN r/r H1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 368,9 280,8 +31,4% Koszty z tytułu odsetek -221,5-133,5 +65,9% Wynik z tytułu odsetek 147,4 147,3 +0,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 136,7 +76,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,2 31,4-32,7% Przychody operacyjne netto 409,5 315,4 +29,8% Koszty działania -263,2-199,5 +31,9% Koszty rezerw -17,5-41,1-57,3% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 6,5 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 135,2 74,9 +80,6% Podatek dochodowy 45,9-9,9 - Zysk (strata) netto 181,1 65,0 x2,8 mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 437,1 354,0 +23,5% Należności od banków i instytucji finansowych 212,0 641,7-67,0% Należności od klientów 7 982, ,3 +56,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 834,6 533,4 x5,3 Instrumenty finansowe 2 089, ,6-6,3% Wartości niematerialne 876,0 465,5 +88,2% Rzeczowe aktywa trwałe 135,7 93,0 +46,0% Pozostałe aktywa 1 482,0 931,8 +59,0% Aktywa razem , ,3 +55,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 451,3 762,4-40,8% Depozyty , ,0 +38,1% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 979,1 315,3 x3,1 Pozostałe zobowiązania 1 850,2 432,4 x4,3 Kapitał własny 1 894,0 961,2 +97,0% Zobowiązania i kapitał razem , ,3 +55,1% Sprzedaż i struktura portfela 1 494,2 128,1 80,0 304,2 +93,2% 2 886,6 110,3 340, ,4 564,9 885,4 383,8 242,9 33,3 59,2 H1' ,6; 26% 233,7; 2% 127,6; 1% 919,5; 9% 3 716,2; 34% 2 986,0; 28% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 5 629, ,0 +92,2% +38,1% , , ,8 mln PLN zysku netto w Q2 (+24,9% q/q) po wyłączeniu efektu podatkowego zw. z integracją spółek leasingowych. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji działalności leasingowej, która wygenerowała różnicę pomiędzy wartością bilansową i podatkową nabytych akcji Idea Leasing & Fleet, Grupa rozpoznała stratę podatkową o pozytywnym wpływie na wynik finansowy w kwocie 39,2 mln PLN. Ponad 4x wzrost sprzedaży leasingu i faktoringu w ujęciu r/r, wolumenowo stanowią obecnie 55% całej sprzedaży. W całym H pozyskał 9,2 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał ponad 31 tys. rachunków. Efektywny x-sell - po 2 latach relacji z Grupą Idea, klienci posiadają średnio niemal 3 produkty, z czego 25% klientów posiada 4 i więcej. Spłata 105 mln PLN obligacji wyemitowanych w 2014 roku na nabycie VB Leasing (obecnie Idea Leasing & Fleet). Uproszczenie struktury Grupy - 8 spółek parterowych połączono w 3 wyspecjalizowane (pośrednictwa, nieruchomościowa, inwestycyjna). Na koniec czerwca CAR / TIER 1 u wyniósł odpowiednio 15,9% / 14,9%, skonsolidowany CAR = 12,0% / TIER1 = 9,5%. Kredyty i leasing Depozyty Polska: Idea, Leasing, Tax Care, Idea Expert, GetBack, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone 7

8 Rumunia Koncentracja na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży GRUPA RUMUNIA mln PLN r/r H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 25,1 9,7 x2,6 Koszty z tytułu odsetek -15,4-3,8 x4,1 Wynik z tytułu odsetek 9,6 5,9 +63,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,1 4,2 x2,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 10,3 9,2 +12,0% Przychody operacyjne netto 29,0 19,2 +50,9% Koszty działania -35,6-16,1 x2,2 Koszty rezerw -1,1-7,0-84,9% Zysk (strata) brutto -7,7-3,9 +95,7% Podatek dochodowy -1,3 6,7 - Zysk (strata) netto -9,0 2,8 - mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 215,9 82,7 x2,6 Należności od banków i instytucji finansowych 18,1 153,3-88,2% Należności od klientów 191,5 108,5 +76,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 504,0 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 83,3 56,1 +48,4% Wartości niematerialne 5,5 0,8 x7,3 Rzeczowe aktywa trwałe 23,1 18,8 +22,8% Pozostałe aktywa 105,7 45,1 x2,3 Aktywa razem 1 147,2 465,2 x2,5 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 72,9 5,2 x13,9 Depozyty 854,4 408,5 x2,1 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 106,1 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 56,4 17,6 x3,2 Kapitał własny 57,5 33,9 +69,3% Zobowiązania i kapitał razem 1 147,2 465,2 x2,5 Struktura salda netto 504,0; 73% 96,9; 14% 4,0; 1% 81,3; 12% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe 0,4 x5,5 Sprzedaż kredytowa banku 2,4 x4,7 11,3 x3,2 36,4 +29,1% 47,0 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Wzrost sprzedaży kredytowej o 29,1% q/q do poziomu 47,0 mln PLN (vs 36,4 mln w Q1 2015) przy zachowaniu niskich parametrów szkodowości w okresie pierwszych 3 miesięcy od udzielenia. Wprowadzenie ubezpieczeń do kredytów detalicznych w maju - łącznie ze spółką leasingową zanotowano 2,5x wzrost q/q przychodów prowizyjnych z tego tytułu do poziomu 3,5 mln PLN w Q2. Skup wierzytelności leasingowych w Q2 o wartości 71,9 mln PLN (x3,6 q/q) z 91,6 mln PLN (+24,8 q/q) sprzedaży zrealizowanej przez spółkę leasingową w Q W ciągu kwartału saldo wzrosło o 6,0% do poziomu 504,0 mln PLN. Sprzedaż pożyczki leasingowej wzrosła do 30,8 mln PLN w Q (x2,6 q/q). Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów Kredyty i leasing Depozyty sprzedał portfela NPL o wartości nominalnej 1,5 mln RON za 15,5%. Transakcja została sfinalizowana w kwietniu. 108,5 408,5 x6,4 x2,1 695, ,4 Rumunia: Idea, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8

9 Grupa Carcade i Idea Rosja Optymalizacja kosztów finansowania i działania ROSJA 4 277,6 +12,4% Sprzedaż leasingu 4 807,5 (mln RUB) +5,6% -50,7% 5 077,7 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 2 501,0 +35,5% 3 388,6 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Zamknięcie transakcji sprzedaży banku w Rosji, przeniesienie własności akcji nastąpiło 26 czerwca (RB nr 29/2015). Negatywny wpływ banku na wyniki rosyjskiej działalności w całym Q2. Normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu. Wynik odsetkowy wzrósł w ciągu kwartału o 10,4% 1) i związany był przede wszystkim z ograniczeniem kosztów. Kwartalny spadek kosztów działania o -20,5% 1) w wyniku optymalizacji przeprowadzonej w Q1. Wzrost sprzedaży leasingu w ujęciu kwartalnym o 35,5% 1) do 232,0 mln PLN w Q2. W ślad za tym, przychód ze sprzedaży ubezpieczeń był wyższy o 36,2% 1) Q2/Q1. W całym H ze względów płynnościowych oraz toczącego się procesu sprzedaży spółki, nie sprzedawał kredytów. Nieznaczna (-6,5% 1) ) kwartalna poprawa kosztów ryzyka w warunkach utrzymującej się od grudnia 2014 presji na siłę nabywczą konsumentów. Dane obejmują: Carcade, Idea Rosja (w rachunku wyników do 26 czerwca, w bilansie brak), pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 76,4 +21,8% 93,1 Wynik netto (mln RUB) +54,9% - 144,2-110,1 115,2 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2' mln PLN r/r H1'2015 mln RUB H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 143,3 177,1-19,1% 2 209, ,2 +8,2% Koszty z tytułu odsetek -101,2-97,9 +3,3% , ,5 +38,2% Wynik z tytułu odsetek 42,1 79,1-46,9% 648,7 912,7-28,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 16,1 25,1-35,7% 248,5 289,1-14,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 30,1 15,6 +93,4% 464,4 179,6 x2,6 Przychody operacyjne netto 88,3 119,8-26,3% 1 361, ,4-1,4% Koszty działania -62,0-75,6-18,0% -956,3-872,2 +9,6% Koszty rezerw -25,5-26,2-2,5% -393,4-301,9 +30,3% Zysk (strata) brutto 0,8 18,0-95,7% 12,0 207,3-94,2% Podatek dochodowy -0,5-4,4-89,7% -7,0-50,6-86,3% Zysk (strata) netto 0,3 13,6-97,6% 5,0 156,7-96,8% mln PLN / mln RUB / Kasa, środki w u Centralnym 0,0 18,4-100,0% 0,1 205,4-99,9% Należności od banków i instytucji finansowych 14,0 45,6-69,4% 206,7 508,3-59,3% Należności od klientów 0,8 286,9-99,7% 11, ,8-99,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 145, ,6-27,2% , ,9-3,4% Wartości niematerialne 1,8 3,0-39,6% 26,5 33,0-19,8% Rzeczowe aktywa trwałe 2,7 8,6-68,3% 40,5 96,3-58,0% Pozostałe aktywa 193,3 187,9 +2,8% 2 858, ,2 +36,4% Aktywa razem 1 357, ,1-36,0% , ,9-15,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 764, ,1-25,7% , ,7-1,5% Depozyty -0,6 286,0 - -8, ,0 - Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 266,0 410,5-35,2% 3 934, ,0-14,0% Pozostałe zobowiązania 122,9 95,7 +28,3% 1 817, ,4 +70,3% Kapitał własny 205,3 301,8-32,0% 3 037, ,7-9,7% Zobowiązania i kapitał razem 1 357, ,1-36,0% , ,9-15,1% 9

10 Ukraina Ożywienie sprzedaży kredytowej GRUPA UKRAINA mln PLN mln PLN r/r H1'2015 mln UAH H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 49,0 81,1-39,5% 283,6 285,5-0,7% Koszty z tytułu odsetek -49,4-61,5-19,6% -285,9-216,6 +32,0% Wynik z tytułu odsetek -0,4 19,6 - -2,3 68,9 - Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,7 19,8-35,8% 73,3 69,6 +5,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,3 8,2-48,3% 24,6 29,0-15,1% Przychody operacyjne netto 16,5 47,6-65,2% 95,6 167,5-42,9% Koszty działania -16,1-33,0-51,3% -93,1-116,2-19,9% Koszty rezerw -18,1-38,6-53,2% -104,5-136,0-23,1% Zysk (strata) brutto -17,6-24,1-26,7% -102,0-84,7 +20,4% Podatek dochodowy 3,0 4,4-32,7% 17,2 15,6 +10,6% Zysk (strata) netto -14,7-19,6-25,4% -84,8-69,2 +22,5% Sprzedaż kredytów detalicznych (mln UAH) +89,9% -40,4% 346,1 +28,7% -15,7% 223,9 206,2 182,3 173,9 Wynik netto (mln UAH) Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2' ,8-36,5-50,4-27,5% +31,9% -48,2-66,2 +90,0% -23,8% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego mln PLN mln PLN / Ukraina: Idea, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne mln UAH / Kasa, środki w u Centralnym 12,0 38,2-68,5% 67,6 149,1-54,7% Należności od banków i instytucji finansowych 28,0 9,6 x2,9 157,3 37,6 x4,2 Należności od klientów 361,5 566,2-36,2% 2 030, ,0-8,1% Instrumenty finansowe 7,8 90,8-91,4% 44,0 354,2-87,6% Rzeczowe aktywa trwałe 15,5 25,0-38,1% 86,9 97,5-10,9% Pozostałe aktywa 39,9 47,0-15,2% 224,0 183,5 +22,1% Aktywa razem 464,7 776,8-40,2% 2 610, ,0-13,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 17,1 59,7-71,4% 95,9 232,9-58,8% Depozyty 378,6 563,4-32,8% 2 126, ,0-3,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 6,6 16,7-60,5% 37,2 65,4-43,1% Pozostałe zobowiązania 16,4 24,1-31,9% 92,0 93,9-2,0% Kapitał własny 46,1 112,9-59,2% 258,8 440,8-41,3% Zobowiązania i kapitał razem 464,7 776,8-40,2% 2 610, ,0-13,9% Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na uzgodnionym z NBU poziomie. Od początku 2014 roku 51 banków uznano za niewypłacalne. Łączna wartość ich portfeli kredytowych stanowi 24% rynku. Obecnie system bankowy na Ukrainie składa się ze 130 banków. Kwartalny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 28,7% 1), w konsekwencji przychody prowizyjne związane ze sprzedażą ubezpieczeń wzrosły o 29,5%. Wyższe o 55,5% 1) były również dochody z obsługi rachunków. Na koniec czerwca 67% portfela kredytowego stanowiły kredyty detaliczne, 28% samochodowe, 5% MSP. Kredyty w USD dla osób fizycznych stanowią 2% portfela. Względna stabilizacja poziomu salda depozytów, koszt pozyskania nowego finansowania w UAH od osób fizycznych na poziomie 23-24%. Wzrost poziomu osadu z 3,4% do 5,4% w ciągu kwartału. Optymalizacja struktury finansowania poprzez zmniejszenie finansowania z rynku międzybankowego o 87,1% (tj. z 230,3 mln UAH na koniec marca do 29,7 mln na koniec czerwca), którego koszt przekracza stopę referencyjną 30%. Wzrost znaczenia pośredniego kanału dystrybucji (uruchomienie w lipcu 2014), tj. poprzez banki pośredniczące, które nie posiadają dostatecznej płynności, aby sprzedawać na swój bilans i zadowalają się prowizją handlową. 10

11 Białoruś Odbudowa sprzedaży i stabilizacja bilansu GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 33,5 10,7 22,8 Q1'2015 x2,2 73,3 25,1 48,1 Q2' ,8; 70% 123,7; 27% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Ewolucja wolumenów sprzedażowych 372,7 +5,0% 391,2 (mld BYR) +10,5% -68,3% 432,2 136,9 x2,1 293,1 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Spadek kosztów pozyskania depozytów detalicznych w BYR z 42,6% w marcu do 22,8% w czerwcu, w saldzie z 43,6% do 29,7%. Zmniejszenie kosztów odsetkowych o 14,7% 1) q/q przy spadku salda depozytów o 5,0% q/q. Ponad 2x wzrost 1) wolumenów w ujęciu Q2/Q1 w podstawowych kanałach sprzedaży (detaliczny i MSP). Mniejszy udział w wyniku wyceny otwartej pozycji ze względu na mniejszą skalę deprecjacji BYR (-6,2% / vs -19,4% / ). Wzrost kosztów działania o 2,2% 1) r/r znacznie poniżej inflacji, która w tym okresie wyniosła 13,2%. Spadek kosztów ryzyka w ujęciu r/r o 58,8% 1) przy portfelu mniejszym jedynie o 3,2% 1). 14,6; 3% mln PLN mln PLN r/r H1'2015 mld BYR H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 112,3 171,1-34,4% 452,3 572,3-21,0% Koszty z tytułu odsetek -82,4-110,0-25,1% -331,9-368,0-9,8% Wynik z tytułu odsetek 29,9 61,1-51,1% 120,4 204,3-41,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1,2 21,0-94,5% 4,7 70,3-93,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 31,5-5,9-127,0-19,6 - Przychody operacyjne netto 62,6 76,2-17,9% 252,1 255,0-1,1% Koszty działania -43,3-51,0-15,1% -174,3-170,5 +2,2% Koszty rezerw -6,7-19,7-65,7% -27,1-65,7-58,8% Zysk (strata) brutto 12,6 5,6 x2,2 50,7 18,7 x2,7 Podatek dochodowy -4,1-4,8-14,5% -16,4-15,9 +3,0% Zysk (strata) netto 8,5 0,8 x10,1 34,3 2,8 x12,2 mln PLN mln PLN / mld BYR / Kasa, środki w u Centralnym 99,8 135,8-26,5% 414,3 454,2-8,8% Należności od banków i instytucji finansowych 142,8 100,8 +41,8% 592,7 337,0 +75,9% Należności od klientów 460,0 589,7-22,0% 1 908, ,1-3,2% Rzeczowe aktywa trwałe 46,1 36,4 +26,6% 191,2 121,7 +57,1% Pozostałe aktywa 57,3 29,3 +95,8% 237,8 97,9 x2,4 Aktywa razem 806,1 891,9-9,6% 3 344, ,9 +12,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 29,4 58,5-49,8% 121,8 195,6-37,7% Depozyty 567,2 627,8-9,6% 2 353, ,7 +12,1% Pozostałe zobowiązania 38,8 19,7 +97,2% 160,9 65,8 x2,4 Kapitał własny 170,7 185,9-8,2% 708,3 621,8 +13,9% Zobowiązania i kapitał razem 806,1 891,9-9,6% 3 344, ,9 +12,1% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego Białoruś: Idea, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za H H1'2015 mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding sprzedaż spółki Idea Rosja Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 368,9 143,3 112,3 49,0 25,1 34,7 2,0-16,9 718,3 Koszty z tytułu odsetek -221,5-101,2-82,4-49,4-15,4-20,5-12,8 23,1-480,2 Wynik z tytułu odsetek 147,4 42,1 29,9-0,4 9,6 14,2-10,8 6,2 238,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 16,1 1,2 12,7 9,1 1,3 0,1-2,5 279,0 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,2 30,1 31,5 4,3 10,3 0,1 10,8-39,3 2,0 70,9 Przychody operacyjne netto 409,5 88,3 62,6 16,5 29,0 15,6 0,1-39,3 5,7 587,9 Koszty działania -263,2-62,0-43,3-16,1-35,6-4,9-11,5 4,9-431,6 Koszty rezerw -17,5-25,5-6,7-18,1-1,1 0,0 0,0 0,0-68,9 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 25,8 Zysk (strata) brutto 135,2 0,8 12,6-17,6-7,7 10,7-11,4-39,3 29,9 113,2 Podatek dochodowy 45,9-0,5-4,1 3,0-1,3-2,1 3,7 7,3-3,7 48,3 Zysk (strata) netto 181,1 0,3 8,5-14,7-9,0 8,7-7,7-32,0 26,2 161,5 Udziały niekontrolujące 0,2 77,2 77,3 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 180,9 0,3 8,5-14,7-9,0 8,7-7,7-32,0-51,0 84,2 12

13 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w u Centralnym 437,1 0,0 99,8 12,0 215,9 0,0 0,0 0,0 764,8 Należności od banków i instytucji finansowych 212,0 14,0 142,8 28,0 18,1 6,7 13,1-89,2 345,5 Pochodne instrumenty finansowe 41,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 28,5 0,0 69,9 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Należności od klientów 7 982,9 0,8 460,0 361,5 191,5 0,0 0,0-422, ,3 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 834, ,3 1,3 0,2 504,0 0,0 0,0-19, ,9 Pozostałe pożyczki i należności 50,5 0,6 0,0 0,0 0,0 791,9 33,4-31,4 844,9 Instrumenty finansowe 2 089,5 0,0 5,5 7,8 83,3 0,0 274,4 11, ,0 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 71,9 3,7 0,0 14,2 0,0 0, , ,3 235,9 Wartości niematerialne 876,0 1,8 9,8 3,7 5,5 0,2 0,0 108, ,6 Rzeczowe aktywa trwałe 135,7 2,7 46,1 15,5 23,1 2,0 3,6-4,3 224,5 Nieruchomości inwestycyjne 143,0 0,0 21,8 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 168,6 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 411,0 3,1-0,3 11,7 10,9 9,8 25,1 16,2 487,5 Pozostałe aktywa 764,4 185,9 19,2 9,6 91,2 1,7 5,5-78,5 999,1 Aktywa razem , ,8 806,1 464, ,2 812, , , ,6 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 451,3 764,2 29,4 17,1 72,9 506,6 20,2-464, ,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Zobowiązania wobec klientów ,3-0,6 567,2 378,6 854,4 0,0 0,0-133, ,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 979,1 266,0 0,0 6,6 106,1 219,4 100,0 101, ,5 Pozostałe zobowiązania 639,3 122,9 38,8 16,4 56,4 12,9 575,8-332, ,2 Zobowiązania razem , ,5 635,4 418, ,7 738,9 696,0-828, ,2 Kapitał własny ogółem 1 894,0 205,3 170,7 46,1 57,5 73, , , ,4 Zobowiązania i kapitał razem , ,8 806,1 464, ,2 812, , , ,6 13

14 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008

GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008 GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm GPW w Warszawie Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014 KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 4 sierpnia 204 WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 204 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Wrocław, 29 sierpnia 2013 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A.

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. Forum Rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej Warszawa, maj 2013 PERSPEKTYWA: EMITENT Forum Rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Założenia biznesowe na rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda

WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1 Wzrost Wzrost kredytów ~11

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo