Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Getin Holding"

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H sierpnia 2015 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury w porównaniu z Q1 zamknięcie transakcji sprzedaży banku w Rosji - negatywny wpływ na rachunek wyników, pozytywny na cash flow i przyszłe wyniki kwartalne umocnienie większości walut zagranicznych, w ujęciu y/y oraz YTD utrzymują się jednak negatywne, dwucyfrowe dynamiki Polska Kolejny rekordowy wynik polskiego banku rekordowy kwartalny wynik Grupy na poziomie 118,0 mln PLN; 78,8 mln PLN bez transakcji jednorazowych (vs 63,1 mln PLN w Q1 2015) Rumunia Koncentracja na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży wzrost sprzedaży kredytowej o 29,1% q/q do poziomu 47,0 mln PLN (vs 36,4 mln w Q1 2015) Rosja Optymalizacja kosztów finansowania i działania normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu Ukraina Ożywienie sprzedaży kredytowej kwartalny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 28,7% 2) pomimo zaostrzenia polityki kredytowej Białoruś Odbudowa sprzedaży i stabilizacja bilansu ponad 2x wzrost 2) wolumenów w ujęciu Q2/Q1 w podstawowych kanałach sprzedaży (detaliczny i MSP) 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 2

3 Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -4,0% (vs +0,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 15,2% (vs +7,8% w 2014) czwarta w tym roku obniżka stóp procentowych do poziomu 11,5% (16 czerwca) vs 17,0% w styczniu br. aprecjacja RUB o +12,3% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -25,2% vs H Białoruś oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -2,0% (vs +1,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 20,0% (vs 18,1% w 2014) deprecjacja BYR o -24,5% do PLN od początku roku, przy czym kurs konsolidacyjny jest niższy o -16,9% vs H Ukraina oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -10,0% (vs -6,8% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 53,7% deprecjacja UAH o -20,7% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -39,1% vs H Rumunia oczekiwany wzrost dynamiki PKB w 2015 roku o 3,0% r/r (vs +2,9% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie -0,3% (vs 1,1% w 2014) w maju 2015 czwarty raz obniżono stopy procentowe do 1,75% (każda po 0,25p.p.) deprecjacja RON o -1,7% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o 0,8% vs H w wyniku czyszczenia bilansów zainicjowanego i koordynowanego przez Centralny Rumunii, wskaźnik NPL dla sektora spadł z 20,5% w kwietniu 2014 do 13,9% na koniec ubiegłego roku lokalny regulator zmniejszył również poziom rezerw obowiązkowych z 15% do 10% dla zobowiązań w RON i z 20% do 14% dla zobowiązań w walucie obcej Źródło: Reuters, Bloomberg 3

4 Struktura wyniku finansowego za H mln PLN r/r H1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 718,3 743,9-3,4% Koszty z tytułu odsetek -480,2-418,0 +14,9% Wynik z tytułu odsetek 238,1 325,9-27,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 279,0 202,3 +37,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 70,9 100,3-29,4% Przychody operacyjne netto 587,9 628,5-6,5% Koszty działania -431,6-383,9 +12,4% Koszty rezerw -68,9-126,6-45,6% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 25,8 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 113,2 118,1-4,2% Podatek dochodowy 48,3-27,9 - Zysk (strata) netto 161,5 90,1 +79,2% Udziały niekontrolujące -77,3-16,5 x4,7 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 84,2 73,6 +14,4% 181,1 0,3 Grupa IB Polska Carc ade & IB Rosja Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto 1) 8,5-14,7 Grupa IB Bia łoruś Grupa IB Uk raina -9,0 8,7 Grupa IB Rumunia 19,3-7,7-32,0 M W Trade Getin Leas ing Holding sprzeda ż spółk i IB Rosj a -70,4 UN K i k orekty konsolida cyj ne 84,2 Grupa Geti n Holding Wzrost zysku netto 1) w ujęciu rocznym o 14,4% do 84,2 mln PLN w H1 2015, dzięki rekordowym wynikom działalności w Polsce, poprawie w Rosji i stabilizacji w pozostałych krajach. Istotna poprawa struktury w porównaniu z Q1, kiedy to znaczny wpływ na wyniki grup biznesowych miało zabezpieczenie kapitału - wycena otwartej pozycji walutowej. Rozliczenie sprzedaży Idea Rosja z wpływem na wynik skonsolidowany -32,0 mln PLN (-39,0 mln PLN w ujęciu jednostkowym). 19,3 mln PLN konsolidowanego MPW (udział 49,28%) zysku netto Getin Leasing z czego 9,1 mln PLN w samym Q Pozostałe 6,5 mln PLN stanowi wpływ konsolidacji funduszu Omega, podmiotu stowarzyszonego dla GetBack w Grupie Idea Polska. W linii podatek dochodowy, pozytywny wpływ sprzedaży spółki Idea Leasing & Fleet (+39,2 mln PLN), aktywowanie straty podatkowej w związku ze sprzedażą Idea Rosja (+10,1 mln PLN). 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4

5 Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny 1) Kwartalna ewolucja zysku netto 1) +46,5% +4,0% -2,9% -4,7% 106, , , , , , , , , ,4 41,3 w tym 77,6 mln nabycie VBL spisanie goodwill u na IBR, dodatkowe rezerwy na stary portfel w Rumunii oraz wzrost ryzyka na Ukrainie 45,8 70,4 32,0 mln sprzedaż IBR 6 452, , ,3 Leasing Kredyty -5,7 38, Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Saldo depozytów w ujęciu r/r wzrosło o 2,9 mld PLN do 12,5 mld na koniec czerwca. K/D (uwzględniający należności leasingowe) = 104,0% vs 88,5% rok wcześniej. Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: -129,0 mln PLN ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (głównie akcje Getin Noble ), -38,0 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych, -11,6 mln PLN z rozliczenia zmiany udziału w Idea Polska po IPO, +84,2 mln PLN zysku netto 1) z bieżącego okresu, -0,5 mln PLN pozostałe. W ciągu kwartału wzrósł wynik odsetkowy i prowizyjny Grupy odpowiednio o 4,5 mln PLN i 20,2 mln PLN. Pozostałe przychody i koszty operacyjne okazały się mniejsze ze względu na niższy wynik na wycenie otwartej pozycji (znacznie mniejsza skala deprecjacji BYR i UAH w porównaniu z Q1). Ostatecznie wynik za Q2 okazał się być 16,0% niższy, jednak jego struktura uległa znacznej poprawie. Sprzedaż Idea Rosja powinna w kolejnych kwartałach pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe działalności w Rosji i Grupy Getin Holding. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

7 Polska Kolejny rekordowy wynik polskiego banku GRUPA POLSKA mln PLN r/r H1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 368,9 280,8 +31,4% Koszty z tytułu odsetek -221,5-133,5 +65,9% Wynik z tytułu odsetek 147,4 147,3 +0,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 136,7 +76,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,2 31,4-32,7% Przychody operacyjne netto 409,5 315,4 +29,8% Koszty działania -263,2-199,5 +31,9% Koszty rezerw -17,5-41,1-57,3% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 6,5 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 135,2 74,9 +80,6% Podatek dochodowy 45,9-9,9 - Zysk (strata) netto 181,1 65,0 x2,8 mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 437,1 354,0 +23,5% Należności od banków i instytucji finansowych 212,0 641,7-67,0% Należności od klientów 7 982, ,3 +56,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 834,6 533,4 x5,3 Instrumenty finansowe 2 089, ,6-6,3% Wartości niematerialne 876,0 465,5 +88,2% Rzeczowe aktywa trwałe 135,7 93,0 +46,0% Pozostałe aktywa 1 482,0 931,8 +59,0% Aktywa razem , ,3 +55,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 451,3 762,4-40,8% Depozyty , ,0 +38,1% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 979,1 315,3 x3,1 Pozostałe zobowiązania 1 850,2 432,4 x4,3 Kapitał własny 1 894,0 961,2 +97,0% Zobowiązania i kapitał razem , ,3 +55,1% Sprzedaż i struktura portfela 1 494,2 128,1 80,0 304,2 +93,2% 2 886,6 110,3 340, ,4 564,9 885,4 383,8 242,9 33,3 59,2 H1' ,6; 26% 233,7; 2% 127,6; 1% 919,5; 9% 3 716,2; 34% 2 986,0; 28% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 5 629, ,0 +92,2% +38,1% , , ,8 mln PLN zysku netto w Q2 (+24,9% q/q) po wyłączeniu efektu podatkowego zw. z integracją spółek leasingowych. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji działalności leasingowej, która wygenerowała różnicę pomiędzy wartością bilansową i podatkową nabytych akcji Idea Leasing & Fleet, Grupa rozpoznała stratę podatkową o pozytywnym wpływie na wynik finansowy w kwocie 39,2 mln PLN. Ponad 4x wzrost sprzedaży leasingu i faktoringu w ujęciu r/r, wolumenowo stanowią obecnie 55% całej sprzedaży. W całym H pozyskał 9,2 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał ponad 31 tys. rachunków. Efektywny x-sell - po 2 latach relacji z Grupą Idea, klienci posiadają średnio niemal 3 produkty, z czego 25% klientów posiada 4 i więcej. Spłata 105 mln PLN obligacji wyemitowanych w 2014 roku na nabycie VB Leasing (obecnie Idea Leasing & Fleet). Uproszczenie struktury Grupy - 8 spółek parterowych połączono w 3 wyspecjalizowane (pośrednictwa, nieruchomościowa, inwestycyjna). Na koniec czerwca CAR / TIER 1 u wyniósł odpowiednio 15,9% / 14,9%, skonsolidowany CAR = 12,0% / TIER1 = 9,5%. Kredyty i leasing Depozyty Polska: Idea, Leasing, Tax Care, Idea Expert, GetBack, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone 7

8 Rumunia Koncentracja na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży GRUPA RUMUNIA mln PLN r/r H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 25,1 9,7 x2,6 Koszty z tytułu odsetek -15,4-3,8 x4,1 Wynik z tytułu odsetek 9,6 5,9 +63,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,1 4,2 x2,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 10,3 9,2 +12,0% Przychody operacyjne netto 29,0 19,2 +50,9% Koszty działania -35,6-16,1 x2,2 Koszty rezerw -1,1-7,0-84,9% Zysk (strata) brutto -7,7-3,9 +95,7% Podatek dochodowy -1,3 6,7 - Zysk (strata) netto -9,0 2,8 - mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 215,9 82,7 x2,6 Należności od banków i instytucji finansowych 18,1 153,3-88,2% Należności od klientów 191,5 108,5 +76,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 504,0 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 83,3 56,1 +48,4% Wartości niematerialne 5,5 0,8 x7,3 Rzeczowe aktywa trwałe 23,1 18,8 +22,8% Pozostałe aktywa 105,7 45,1 x2,3 Aktywa razem 1 147,2 465,2 x2,5 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 72,9 5,2 x13,9 Depozyty 854,4 408,5 x2,1 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 106,1 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 56,4 17,6 x3,2 Kapitał własny 57,5 33,9 +69,3% Zobowiązania i kapitał razem 1 147,2 465,2 x2,5 Struktura salda netto 504,0; 73% 96,9; 14% 4,0; 1% 81,3; 12% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe 0,4 x5,5 Sprzedaż kredytowa banku 2,4 x4,7 11,3 x3,2 36,4 +29,1% 47,0 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Wzrost sprzedaży kredytowej o 29,1% q/q do poziomu 47,0 mln PLN (vs 36,4 mln w Q1 2015) przy zachowaniu niskich parametrów szkodowości w okresie pierwszych 3 miesięcy od udzielenia. Wprowadzenie ubezpieczeń do kredytów detalicznych w maju - łącznie ze spółką leasingową zanotowano 2,5x wzrost q/q przychodów prowizyjnych z tego tytułu do poziomu 3,5 mln PLN w Q2. Skup wierzytelności leasingowych w Q2 o wartości 71,9 mln PLN (x3,6 q/q) z 91,6 mln PLN (+24,8 q/q) sprzedaży zrealizowanej przez spółkę leasingową w Q W ciągu kwartału saldo wzrosło o 6,0% do poziomu 504,0 mln PLN. Sprzedaż pożyczki leasingowej wzrosła do 30,8 mln PLN w Q (x2,6 q/q). Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów Kredyty i leasing Depozyty sprzedał portfela NPL o wartości nominalnej 1,5 mln RON za 15,5%. Transakcja została sfinalizowana w kwietniu. 108,5 408,5 x6,4 x2,1 695, ,4 Rumunia: Idea, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8

9 Grupa Carcade i Idea Rosja Optymalizacja kosztów finansowania i działania ROSJA 4 277,6 +12,4% Sprzedaż leasingu 4 807,5 (mln RUB) +5,6% -50,7% 5 077,7 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 2 501,0 +35,5% 3 388,6 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Zamknięcie transakcji sprzedaży banku w Rosji, przeniesienie własności akcji nastąpiło 26 czerwca (RB nr 29/2015). Negatywny wpływ banku na wyniki rosyjskiej działalności w całym Q2. Normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu. Wynik odsetkowy wzrósł w ciągu kwartału o 10,4% 1) i związany był przede wszystkim z ograniczeniem kosztów. Kwartalny spadek kosztów działania o -20,5% 1) w wyniku optymalizacji przeprowadzonej w Q1. Wzrost sprzedaży leasingu w ujęciu kwartalnym o 35,5% 1) do 232,0 mln PLN w Q2. W ślad za tym, przychód ze sprzedaży ubezpieczeń był wyższy o 36,2% 1) Q2/Q1. W całym H ze względów płynnościowych oraz toczącego się procesu sprzedaży spółki, nie sprzedawał kredytów. Nieznaczna (-6,5% 1) ) kwartalna poprawa kosztów ryzyka w warunkach utrzymującej się od grudnia 2014 presji na siłę nabywczą konsumentów. Dane obejmują: Carcade, Idea Rosja (w rachunku wyników do 26 czerwca, w bilansie brak), pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 76,4 +21,8% 93,1 Wynik netto (mln RUB) +54,9% - 144,2-110,1 115,2 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2' mln PLN r/r H1'2015 mln RUB H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 143,3 177,1-19,1% 2 209, ,2 +8,2% Koszty z tytułu odsetek -101,2-97,9 +3,3% , ,5 +38,2% Wynik z tytułu odsetek 42,1 79,1-46,9% 648,7 912,7-28,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 16,1 25,1-35,7% 248,5 289,1-14,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 30,1 15,6 +93,4% 464,4 179,6 x2,6 Przychody operacyjne netto 88,3 119,8-26,3% 1 361, ,4-1,4% Koszty działania -62,0-75,6-18,0% -956,3-872,2 +9,6% Koszty rezerw -25,5-26,2-2,5% -393,4-301,9 +30,3% Zysk (strata) brutto 0,8 18,0-95,7% 12,0 207,3-94,2% Podatek dochodowy -0,5-4,4-89,7% -7,0-50,6-86,3% Zysk (strata) netto 0,3 13,6-97,6% 5,0 156,7-96,8% mln PLN / mln RUB / Kasa, środki w u Centralnym 0,0 18,4-100,0% 0,1 205,4-99,9% Należności od banków i instytucji finansowych 14,0 45,6-69,4% 206,7 508,3-59,3% Należności od klientów 0,8 286,9-99,7% 11, ,8-99,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 145, ,6-27,2% , ,9-3,4% Wartości niematerialne 1,8 3,0-39,6% 26,5 33,0-19,8% Rzeczowe aktywa trwałe 2,7 8,6-68,3% 40,5 96,3-58,0% Pozostałe aktywa 193,3 187,9 +2,8% 2 858, ,2 +36,4% Aktywa razem 1 357, ,1-36,0% , ,9-15,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 764, ,1-25,7% , ,7-1,5% Depozyty -0,6 286,0 - -8, ,0 - Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 266,0 410,5-35,2% 3 934, ,0-14,0% Pozostałe zobowiązania 122,9 95,7 +28,3% 1 817, ,4 +70,3% Kapitał własny 205,3 301,8-32,0% 3 037, ,7-9,7% Zobowiązania i kapitał razem 1 357, ,1-36,0% , ,9-15,1% 9

10 Ukraina Ożywienie sprzedaży kredytowej GRUPA UKRAINA mln PLN mln PLN r/r H1'2015 mln UAH H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 49,0 81,1-39,5% 283,6 285,5-0,7% Koszty z tytułu odsetek -49,4-61,5-19,6% -285,9-216,6 +32,0% Wynik z tytułu odsetek -0,4 19,6 - -2,3 68,9 - Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,7 19,8-35,8% 73,3 69,6 +5,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,3 8,2-48,3% 24,6 29,0-15,1% Przychody operacyjne netto 16,5 47,6-65,2% 95,6 167,5-42,9% Koszty działania -16,1-33,0-51,3% -93,1-116,2-19,9% Koszty rezerw -18,1-38,6-53,2% -104,5-136,0-23,1% Zysk (strata) brutto -17,6-24,1-26,7% -102,0-84,7 +20,4% Podatek dochodowy 3,0 4,4-32,7% 17,2 15,6 +10,6% Zysk (strata) netto -14,7-19,6-25,4% -84,8-69,2 +22,5% Sprzedaż kredytów detalicznych (mln UAH) +89,9% -40,4% 346,1 +28,7% -15,7% 223,9 206,2 182,3 173,9 Wynik netto (mln UAH) Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2' ,8-36,5-50,4-27,5% +31,9% -48,2-66,2 +90,0% -23,8% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego mln PLN mln PLN / Ukraina: Idea, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne mln UAH / Kasa, środki w u Centralnym 12,0 38,2-68,5% 67,6 149,1-54,7% Należności od banków i instytucji finansowych 28,0 9,6 x2,9 157,3 37,6 x4,2 Należności od klientów 361,5 566,2-36,2% 2 030, ,0-8,1% Instrumenty finansowe 7,8 90,8-91,4% 44,0 354,2-87,6% Rzeczowe aktywa trwałe 15,5 25,0-38,1% 86,9 97,5-10,9% Pozostałe aktywa 39,9 47,0-15,2% 224,0 183,5 +22,1% Aktywa razem 464,7 776,8-40,2% 2 610, ,0-13,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 17,1 59,7-71,4% 95,9 232,9-58,8% Depozyty 378,6 563,4-32,8% 2 126, ,0-3,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 6,6 16,7-60,5% 37,2 65,4-43,1% Pozostałe zobowiązania 16,4 24,1-31,9% 92,0 93,9-2,0% Kapitał własny 46,1 112,9-59,2% 258,8 440,8-41,3% Zobowiązania i kapitał razem 464,7 776,8-40,2% 2 610, ,0-13,9% Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na uzgodnionym z NBU poziomie. Od początku 2014 roku 51 banków uznano za niewypłacalne. Łączna wartość ich portfeli kredytowych stanowi 24% rynku. Obecnie system bankowy na Ukrainie składa się ze 130 banków. Kwartalny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 28,7% 1), w konsekwencji przychody prowizyjne związane ze sprzedażą ubezpieczeń wzrosły o 29,5%. Wyższe o 55,5% 1) były również dochody z obsługi rachunków. Na koniec czerwca 67% portfela kredytowego stanowiły kredyty detaliczne, 28% samochodowe, 5% MSP. Kredyty w USD dla osób fizycznych stanowią 2% portfela. Względna stabilizacja poziomu salda depozytów, koszt pozyskania nowego finansowania w UAH od osób fizycznych na poziomie 23-24%. Wzrost poziomu osadu z 3,4% do 5,4% w ciągu kwartału. Optymalizacja struktury finansowania poprzez zmniejszenie finansowania z rynku międzybankowego o 87,1% (tj. z 230,3 mln UAH na koniec marca do 29,7 mln na koniec czerwca), którego koszt przekracza stopę referencyjną 30%. Wzrost znaczenia pośredniego kanału dystrybucji (uruchomienie w lipcu 2014), tj. poprzez banki pośredniczące, które nie posiadają dostatecznej płynności, aby sprzedawać na swój bilans i zadowalają się prowizją handlową. 10

11 Białoruś Odbudowa sprzedaży i stabilizacja bilansu GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 33,5 10,7 22,8 Q1'2015 x2,2 73,3 25,1 48,1 Q2' ,8; 70% 123,7; 27% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Ewolucja wolumenów sprzedażowych 372,7 +5,0% 391,2 (mld BYR) +10,5% -68,3% 432,2 136,9 x2,1 293,1 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Spadek kosztów pozyskania depozytów detalicznych w BYR z 42,6% w marcu do 22,8% w czerwcu, w saldzie z 43,6% do 29,7%. Zmniejszenie kosztów odsetkowych o 14,7% 1) q/q przy spadku salda depozytów o 5,0% q/q. Ponad 2x wzrost 1) wolumenów w ujęciu Q2/Q1 w podstawowych kanałach sprzedaży (detaliczny i MSP). Mniejszy udział w wyniku wyceny otwartej pozycji ze względu na mniejszą skalę deprecjacji BYR (-6,2% / vs -19,4% / ). Wzrost kosztów działania o 2,2% 1) r/r znacznie poniżej inflacji, która w tym okresie wyniosła 13,2%. Spadek kosztów ryzyka w ujęciu r/r o 58,8% 1) przy portfelu mniejszym jedynie o 3,2% 1). 14,6; 3% mln PLN mln PLN r/r H1'2015 mld BYR H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 112,3 171,1-34,4% 452,3 572,3-21,0% Koszty z tytułu odsetek -82,4-110,0-25,1% -331,9-368,0-9,8% Wynik z tytułu odsetek 29,9 61,1-51,1% 120,4 204,3-41,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1,2 21,0-94,5% 4,7 70,3-93,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 31,5-5,9-127,0-19,6 - Przychody operacyjne netto 62,6 76,2-17,9% 252,1 255,0-1,1% Koszty działania -43,3-51,0-15,1% -174,3-170,5 +2,2% Koszty rezerw -6,7-19,7-65,7% -27,1-65,7-58,8% Zysk (strata) brutto 12,6 5,6 x2,2 50,7 18,7 x2,7 Podatek dochodowy -4,1-4,8-14,5% -16,4-15,9 +3,0% Zysk (strata) netto 8,5 0,8 x10,1 34,3 2,8 x12,2 mln PLN mln PLN / mld BYR / Kasa, środki w u Centralnym 99,8 135,8-26,5% 414,3 454,2-8,8% Należności od banków i instytucji finansowych 142,8 100,8 +41,8% 592,7 337,0 +75,9% Należności od klientów 460,0 589,7-22,0% 1 908, ,1-3,2% Rzeczowe aktywa trwałe 46,1 36,4 +26,6% 191,2 121,7 +57,1% Pozostałe aktywa 57,3 29,3 +95,8% 237,8 97,9 x2,4 Aktywa razem 806,1 891,9-9,6% 3 344, ,9 +12,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 29,4 58,5-49,8% 121,8 195,6-37,7% Depozyty 567,2 627,8-9,6% 2 353, ,7 +12,1% Pozostałe zobowiązania 38,8 19,7 +97,2% 160,9 65,8 x2,4 Kapitał własny 170,7 185,9-8,2% 708,3 621,8 +13,9% Zobowiązania i kapitał razem 806,1 891,9-9,6% 3 344, ,9 +12,1% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego Białoruś: Idea, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za H H1'2015 mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding sprzedaż spółki Idea Rosja Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 368,9 143,3 112,3 49,0 25,1 34,7 2,0-16,9 718,3 Koszty z tytułu odsetek -221,5-101,2-82,4-49,4-15,4-20,5-12,8 23,1-480,2 Wynik z tytułu odsetek 147,4 42,1 29,9-0,4 9,6 14,2-10,8 6,2 238,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 16,1 1,2 12,7 9,1 1,3 0,1-2,5 279,0 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,2 30,1 31,5 4,3 10,3 0,1 10,8-39,3 2,0 70,9 Przychody operacyjne netto 409,5 88,3 62,6 16,5 29,0 15,6 0,1-39,3 5,7 587,9 Koszty działania -263,2-62,0-43,3-16,1-35,6-4,9-11,5 4,9-431,6 Koszty rezerw -17,5-25,5-6,7-18,1-1,1 0,0 0,0 0,0-68,9 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 25,8 Zysk (strata) brutto 135,2 0,8 12,6-17,6-7,7 10,7-11,4-39,3 29,9 113,2 Podatek dochodowy 45,9-0,5-4,1 3,0-1,3-2,1 3,7 7,3-3,7 48,3 Zysk (strata) netto 181,1 0,3 8,5-14,7-9,0 8,7-7,7-32,0 26,2 161,5 Udziały niekontrolujące 0,2 77,2 77,3 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 180,9 0,3 8,5-14,7-9,0 8,7-7,7-32,0-51,0 84,2 12

13 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w u Centralnym 437,1 0,0 99,8 12,0 215,9 0,0 0,0 0,0 764,8 Należności od banków i instytucji finansowych 212,0 14,0 142,8 28,0 18,1 6,7 13,1-89,2 345,5 Pochodne instrumenty finansowe 41,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 28,5 0,0 69,9 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Należności od klientów 7 982,9 0,8 460,0 361,5 191,5 0,0 0,0-422, ,3 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 834, ,3 1,3 0,2 504,0 0,0 0,0-19, ,9 Pozostałe pożyczki i należności 50,5 0,6 0,0 0,0 0,0 791,9 33,4-31,4 844,9 Instrumenty finansowe 2 089,5 0,0 5,5 7,8 83,3 0,0 274,4 11, ,0 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 71,9 3,7 0,0 14,2 0,0 0, , ,3 235,9 Wartości niematerialne 876,0 1,8 9,8 3,7 5,5 0,2 0,0 108, ,6 Rzeczowe aktywa trwałe 135,7 2,7 46,1 15,5 23,1 2,0 3,6-4,3 224,5 Nieruchomości inwestycyjne 143,0 0,0 21,8 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 168,6 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 411,0 3,1-0,3 11,7 10,9 9,8 25,1 16,2 487,5 Pozostałe aktywa 764,4 185,9 19,2 9,6 91,2 1,7 5,5-78,5 999,1 Aktywa razem , ,8 806,1 464, ,2 812, , , ,6 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 451,3 764,2 29,4 17,1 72,9 506,6 20,2-464, ,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Zobowiązania wobec klientów ,3-0,6 567,2 378,6 854,4 0,0 0,0-133, ,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 979,1 266,0 0,0 6,6 106,1 219,4 100,0 101, ,5 Pozostałe zobowiązania 639,3 122,9 38,8 16,4 56,4 12,9 575,8-332, ,2 Zobowiązania razem , ,5 635,4 418, ,7 738,9 696,0-828, ,2 Kapitał własny ogółem 1 894,0 205,3 170,7 46,1 57,5 73, , , ,4 Zobowiązania i kapitał razem , ,8 806,1 464, ,2 812, , , ,6 13

14 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za okres Q1-Q3 2015 5 listopada 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2015 Getin Holding 46,5 mln PLN zysku netto 1) za Q3 - poprawa struktury

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2015 Getin Holding 45,8 mln PLN zysku netto 1) w Q1, wzrost w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding Q prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Q1 2012 prezentacja niebadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 maja 2012 r. GRUPA GETIN HOLDING Podsumowanie najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1 2014 Warszawa, 12 maja 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2014 32,3 mln PLN zysku netto 1) w Q1, czyli o 15,0% mniej niż w roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku. Warszawa, 7 listopada 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kwartał 2016 roku Warszawa, 7 listopada 2016 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku. Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2016 roku Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku Aktualna sytuacja makro na rynkach działalności POLSKA Prognozowany stabilny wzrost gospodarczy na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding H1 2014 Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń H1 2014 73,6 mln PLN zysku netto 1) za H1 z czego 41,3 mln PLN w Q2 zawarcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2013 rok Warszawa, 19 marca 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2013 roku 248,9 mln PLN zysku netto 1) w 2013 roku, x2 wzrost 2) w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw roku. Warszawa, 18 maja 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za I kw. 2017 roku Warszawa, 18 maja 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA wzrost PKB w I kw. 4%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok. Warszawa, 24 marca 2017 roku Prezentacja wyników finansowych Grupy za 2016 rok Warszawa, 24 marca 2017 roku Poprawa sytuacji makroekonomicznej na wszystkich rynkach działalności POLSKA w 2016 wzrost PKB wyniósł 2,8%, co było zasługą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2015 rok 17 marca 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding podpisanie umowy sprzedaży Getin Leasing (02.03.2016) oraz sprzedaż

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. Nr 1 w Polsce 10 kwietnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków

Rekordowy kwartał GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ Prezentacja dla inwestorów i analityków Rekordowy kwartał Grupy GETIN Holding GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 13 sierpnia i 2007 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. I kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 24 kwietnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w I kwartale 2017 roku 60,2 mln zł skorygowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2011 rok prezentacja zbadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. II kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 4 sierpnia 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w II kwartale 2017 roku 58,7 mln zł zysk netto w 2Q 2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku. 22 maja 2017 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 2017 roku 22 maja 2017 r. Dynamiczny wzrost liczby klientów i rosnąca aktywność Największy wzrost bazy rachunków klientów indywidualnych w 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. 16 sierpnia 2016 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7. Aktualizacja 2.

Aneks nr 7. Aktualizacja 2. Aneks nr 7 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. 13 maja 2016r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2

Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Getin Noble Bank S.A. Aneks nr 2 Aneks nr 2 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r. Wyniki Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. III kwartał 2017 r. Prezentacja Zarządu dla Inwestorów 27 października 2017 roku Podsumowanie istotnych osiągnięć w 2017 roku 130,4 mln zł zysk netto w 3Q 2017 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo