Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Getin Holding"

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H sierpnia 2015 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury w porównaniu z Q1 zamknięcie transakcji sprzedaży banku w Rosji - negatywny wpływ na rachunek wyników, pozytywny na cash flow i przyszłe wyniki kwartalne umocnienie większości walut zagranicznych, w ujęciu y/y oraz YTD utrzymują się jednak negatywne, dwucyfrowe dynamiki Polska Kolejny rekordowy wynik polskiego banku rekordowy kwartalny wynik Grupy na poziomie 118,0 mln PLN; 78,8 mln PLN bez transakcji jednorazowych (vs 63,1 mln PLN w Q1 2015) Rumunia Koncentracja na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży wzrost sprzedaży kredytowej o 29,1% q/q do poziomu 47,0 mln PLN (vs 36,4 mln w Q1 2015) Rosja Optymalizacja kosztów finansowania i działania normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu Ukraina Ożywienie sprzedaży kredytowej kwartalny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 28,7% 2) pomimo zaostrzenia polityki kredytowej Białoruś Odbudowa sprzedaży i stabilizacja bilansu ponad 2x wzrost 2) wolumenów w ujęciu Q2/Q1 w podstawowych kanałach sprzedaży (detaliczny i MSP) 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 2

3 Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -4,0% (vs +0,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 15,2% (vs +7,8% w 2014) czwarta w tym roku obniżka stóp procentowych do poziomu 11,5% (16 czerwca) vs 17,0% w styczniu br. aprecjacja RUB o +12,3% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -25,2% vs H Białoruś oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -2,0% (vs +1,6% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 20,0% (vs 18,1% w 2014) deprecjacja BYR o -24,5% do PLN od początku roku, przy czym kurs konsolidacyjny jest niższy o -16,9% vs H Ukraina oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -10,0% (vs -6,8% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie 53,7% deprecjacja UAH o -20,7% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -39,1% vs H Rumunia oczekiwany wzrost dynamiki PKB w 2015 roku o 3,0% r/r (vs +2,9% w 2014) prognoza inflacji w 2015 roku na poziomie -0,3% (vs 1,1% w 2014) w maju 2015 czwarty raz obniżono stopy procentowe do 1,75% (każda po 0,25p.p.) deprecjacja RON o -1,7% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o 0,8% vs H w wyniku czyszczenia bilansów zainicjowanego i koordynowanego przez Centralny Rumunii, wskaźnik NPL dla sektora spadł z 20,5% w kwietniu 2014 do 13,9% na koniec ubiegłego roku lokalny regulator zmniejszył również poziom rezerw obowiązkowych z 15% do 10% dla zobowiązań w RON i z 20% do 14% dla zobowiązań w walucie obcej Źródło: Reuters, Bloomberg 3

4 Struktura wyniku finansowego za H mln PLN r/r H1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 718,3 743,9-3,4% Koszty z tytułu odsetek -480,2-418,0 +14,9% Wynik z tytułu odsetek 238,1 325,9-27,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 279,0 202,3 +37,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 70,9 100,3-29,4% Przychody operacyjne netto 587,9 628,5-6,5% Koszty działania -431,6-383,9 +12,4% Koszty rezerw -68,9-126,6-45,6% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 25,8 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 113,2 118,1-4,2% Podatek dochodowy 48,3-27,9 - Zysk (strata) netto 161,5 90,1 +79,2% Udziały niekontrolujące -77,3-16,5 x4,7 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 84,2 73,6 +14,4% 181,1 0,3 Grupa IB Polska Carc ade & IB Rosja Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto 1) 8,5-14,7 Grupa IB Bia łoruś Grupa IB Uk raina -9,0 8,7 Grupa IB Rumunia 19,3-7,7-32,0 M W Trade Getin Leas ing Holding sprzeda ż spółk i IB Rosj a -70,4 UN K i k orekty konsolida cyj ne 84,2 Grupa Geti n Holding Wzrost zysku netto 1) w ujęciu rocznym o 14,4% do 84,2 mln PLN w H1 2015, dzięki rekordowym wynikom działalności w Polsce, poprawie w Rosji i stabilizacji w pozostałych krajach. Istotna poprawa struktury w porównaniu z Q1, kiedy to znaczny wpływ na wyniki grup biznesowych miało zabezpieczenie kapitału - wycena otwartej pozycji walutowej. Rozliczenie sprzedaży Idea Rosja z wpływem na wynik skonsolidowany -32,0 mln PLN (-39,0 mln PLN w ujęciu jednostkowym). 19,3 mln PLN konsolidowanego MPW (udział 49,28%) zysku netto Getin Leasing z czego 9,1 mln PLN w samym Q Pozostałe 6,5 mln PLN stanowi wpływ konsolidacji funduszu Omega, podmiotu stowarzyszonego dla GetBack w Grupie Idea Polska. W linii podatek dochodowy, pozytywny wpływ sprzedaży spółki Idea Leasing & Fleet (+39,2 mln PLN), aktywowanie straty podatkowej w związku ze sprzedażą Idea Rosja (+10,1 mln PLN). 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 4

5 Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny 1) Kwartalna ewolucja zysku netto 1) +46,5% +4,0% -2,9% -4,7% 106, , , , , , , , , ,4 41,3 w tym 77,6 mln nabycie VBL spisanie goodwill u na IBR, dodatkowe rezerwy na stary portfel w Rumunii oraz wzrost ryzyka na Ukrainie 45,8 70,4 32,0 mln sprzedaż IBR 6 452, , ,3 Leasing Kredyty -5,7 38, Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Saldo depozytów w ujęciu r/r wzrosło o 2,9 mld PLN do 12,5 mld na koniec czerwca. K/D (uwzględniający należności leasingowe) = 104,0% vs 88,5% rok wcześniej. Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: -129,0 mln PLN ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (głównie akcje Getin Noble ), -38,0 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych, -11,6 mln PLN z rozliczenia zmiany udziału w Idea Polska po IPO, +84,2 mln PLN zysku netto 1) z bieżącego okresu, -0,5 mln PLN pozostałe. W ciągu kwartału wzrósł wynik odsetkowy i prowizyjny Grupy odpowiednio o 4,5 mln PLN i 20,2 mln PLN. Pozostałe przychody i koszty operacyjne okazały się mniejsze ze względu na niższy wynik na wycenie otwartej pozycji (znacznie mniejsza skala deprecjacji BYR i UAH w porównaniu z Q1). Ostatecznie wynik za Q2 okazał się być 16,0% niższy, jednak jego struktura uległa znacznej poprawie. Sprzedaż Idea Rosja powinna w kolejnych kwartałach pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe działalności w Rosji i Grupy Getin Holding. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

7 Polska Kolejny rekordowy wynik polskiego banku GRUPA POLSKA mln PLN r/r H1'2015 * * Przychody z tytułu odsetek 368,9 280,8 +31,4% Koszty z tytułu odsetek -221,5-133,5 +65,9% Wynik z tytułu odsetek 147,4 147,3 +0,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 136,7 +76,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,2 31,4-32,7% Przychody operacyjne netto 409,5 315,4 +29,8% Koszty działania -263,2-199,5 +31,9% Koszty rezerw -17,5-41,1-57,3% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 6,5 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 135,2 74,9 +80,6% Podatek dochodowy 45,9-9,9 - Zysk (strata) netto 181,1 65,0 x2,8 mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 437,1 354,0 +23,5% Należności od banków i instytucji finansowych 212,0 641,7-67,0% Należności od klientów 7 982, ,3 +56,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 834,6 533,4 x5,3 Instrumenty finansowe 2 089, ,6-6,3% Wartości niematerialne 876,0 465,5 +88,2% Rzeczowe aktywa trwałe 135,7 93,0 +46,0% Pozostałe aktywa 1 482,0 931,8 +59,0% Aktywa razem , ,3 +55,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 451,3 762,4-40,8% Depozyty , ,0 +38,1% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 979,1 315,3 x3,1 Pozostałe zobowiązania 1 850,2 432,4 x4,3 Kapitał własny 1 894,0 961,2 +97,0% Zobowiązania i kapitał razem , ,3 +55,1% Sprzedaż i struktura portfela 1 494,2 128,1 80,0 304,2 +93,2% 2 886,6 110,3 340, ,4 564,9 885,4 383,8 242,9 33,3 59,2 H1' ,6; 26% 233,7; 2% 127,6; 1% 919,5; 9% 3 716,2; 34% 2 986,0; 28% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 5 629, ,0 +92,2% +38,1% , , ,8 mln PLN zysku netto w Q2 (+24,9% q/q) po wyłączeniu efektu podatkowego zw. z integracją spółek leasingowych. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji działalności leasingowej, która wygenerowała różnicę pomiędzy wartością bilansową i podatkową nabytych akcji Idea Leasing & Fleet, Grupa rozpoznała stratę podatkową o pozytywnym wpływie na wynik finansowy w kwocie 39,2 mln PLN. Ponad 4x wzrost sprzedaży leasingu i faktoringu w ujęciu r/r, wolumenowo stanowią obecnie 55% całej sprzedaży. W całym H pozyskał 9,2 tys. nowych kredytobiorców oraz sprzedał ponad 31 tys. rachunków. Efektywny x-sell - po 2 latach relacji z Grupą Idea, klienci posiadają średnio niemal 3 produkty, z czego 25% klientów posiada 4 i więcej. Spłata 105 mln PLN obligacji wyemitowanych w 2014 roku na nabycie VB Leasing (obecnie Idea Leasing & Fleet). Uproszczenie struktury Grupy - 8 spółek parterowych połączono w 3 wyspecjalizowane (pośrednictwa, nieruchomościowa, inwestycyjna). Na koniec czerwca CAR / TIER 1 u wyniósł odpowiednio 15,9% / 14,9%, skonsolidowany CAR = 12,0% / TIER1 = 9,5%. Kredyty i leasing Depozyty Polska: Idea, Leasing, Tax Care, Idea Expert, GetBack, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone 7

8 Rumunia Koncentracja na pozyskiwaniu klientów i sprzedaży GRUPA RUMUNIA mln PLN r/r H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 25,1 9,7 x2,6 Koszty z tytułu odsetek -15,4-3,8 x4,1 Wynik z tytułu odsetek 9,6 5,9 +63,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,1 4,2 x2,2 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 10,3 9,2 +12,0% Przychody operacyjne netto 29,0 19,2 +50,9% Koszty działania -35,6-16,1 x2,2 Koszty rezerw -1,1-7,0-84,9% Zysk (strata) brutto -7,7-3,9 +95,7% Podatek dochodowy -1,3 6,7 - Zysk (strata) netto -9,0 2,8 - mln PLN / Kasa, środki w u Centralnym 215,9 82,7 x2,6 Należności od banków i instytucji finansowych 18,1 153,3-88,2% Należności od klientów 191,5 108,5 +76,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 504,0 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 83,3 56,1 +48,4% Wartości niematerialne 5,5 0,8 x7,3 Rzeczowe aktywa trwałe 23,1 18,8 +22,8% Pozostałe aktywa 105,7 45,1 x2,3 Aktywa razem 1 147,2 465,2 x2,5 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 72,9 5,2 x13,9 Depozyty 854,4 408,5 x2,1 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 106,1 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 56,4 17,6 x3,2 Kapitał własny 57,5 33,9 +69,3% Zobowiązania i kapitał razem 1 147,2 465,2 x2,5 Struktura salda netto 504,0; 73% 96,9; 14% 4,0; 1% 81,3; 12% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe 0,4 x5,5 Sprzedaż kredytowa banku 2,4 x4,7 11,3 x3,2 36,4 +29,1% 47,0 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Wzrost sprzedaży kredytowej o 29,1% q/q do poziomu 47,0 mln PLN (vs 36,4 mln w Q1 2015) przy zachowaniu niskich parametrów szkodowości w okresie pierwszych 3 miesięcy od udzielenia. Wprowadzenie ubezpieczeń do kredytów detalicznych w maju - łącznie ze spółką leasingową zanotowano 2,5x wzrost q/q przychodów prowizyjnych z tego tytułu do poziomu 3,5 mln PLN w Q2. Skup wierzytelności leasingowych w Q2 o wartości 71,9 mln PLN (x3,6 q/q) z 91,6 mln PLN (+24,8 q/q) sprzedaży zrealizowanej przez spółkę leasingową w Q W ciągu kwartału saldo wzrosło o 6,0% do poziomu 504,0 mln PLN. Sprzedaż pożyczki leasingowej wzrosła do 30,8 mln PLN w Q (x2,6 q/q). Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów Kredyty i leasing Depozyty sprzedał portfela NPL o wartości nominalnej 1,5 mln RON za 15,5%. Transakcja została sfinalizowana w kwietniu. 108,5 408,5 x6,4 x2,1 695, ,4 Rumunia: Idea, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 8

9 Grupa Carcade i Idea Rosja Optymalizacja kosztów finansowania i działania ROSJA 4 277,6 +12,4% Sprzedaż leasingu 4 807,5 (mln RUB) +5,6% -50,7% 5 077,7 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego 2 501,0 +35,5% 3 388,6 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Zamknięcie transakcji sprzedaży banku w Rosji, przeniesienie własności akcji nastąpiło 26 czerwca (RB nr 29/2015). Negatywny wpływ banku na wyniki rosyjskiej działalności w całym Q2. Normalizacja kosztów finansowania w Carcade przy utrzymującym się niedostatku wolumenu. Wynik odsetkowy wzrósł w ciągu kwartału o 10,4% 1) i związany był przede wszystkim z ograniczeniem kosztów. Kwartalny spadek kosztów działania o -20,5% 1) w wyniku optymalizacji przeprowadzonej w Q1. Wzrost sprzedaży leasingu w ujęciu kwartalnym o 35,5% 1) do 232,0 mln PLN w Q2. W ślad za tym, przychód ze sprzedaży ubezpieczeń był wyższy o 36,2% 1) Q2/Q1. W całym H ze względów płynnościowych oraz toczącego się procesu sprzedaży spółki, nie sprzedawał kredytów. Nieznaczna (-6,5% 1) ) kwartalna poprawa kosztów ryzyka w warunkach utrzymującej się od grudnia 2014 presji na siłę nabywczą konsumentów. Dane obejmują: Carcade, Idea Rosja (w rachunku wyników do 26 czerwca, w bilansie brak), pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 76,4 +21,8% 93,1 Wynik netto (mln RUB) +54,9% - 144,2-110,1 115,2 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2' mln PLN r/r H1'2015 mln RUB H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 143,3 177,1-19,1% 2 209, ,2 +8,2% Koszty z tytułu odsetek -101,2-97,9 +3,3% , ,5 +38,2% Wynik z tytułu odsetek 42,1 79,1-46,9% 648,7 912,7-28,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 16,1 25,1-35,7% 248,5 289,1-14,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 30,1 15,6 +93,4% 464,4 179,6 x2,6 Przychody operacyjne netto 88,3 119,8-26,3% 1 361, ,4-1,4% Koszty działania -62,0-75,6-18,0% -956,3-872,2 +9,6% Koszty rezerw -25,5-26,2-2,5% -393,4-301,9 +30,3% Zysk (strata) brutto 0,8 18,0-95,7% 12,0 207,3-94,2% Podatek dochodowy -0,5-4,4-89,7% -7,0-50,6-86,3% Zysk (strata) netto 0,3 13,6-97,6% 5,0 156,7-96,8% mln PLN / mln RUB / Kasa, środki w u Centralnym 0,0 18,4-100,0% 0,1 205,4-99,9% Należności od banków i instytucji finansowych 14,0 45,6-69,4% 206,7 508,3-59,3% Należności od klientów 0,8 286,9-99,7% 11, ,8-99,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 145, ,6-27,2% , ,9-3,4% Wartości niematerialne 1,8 3,0-39,6% 26,5 33,0-19,8% Rzeczowe aktywa trwałe 2,7 8,6-68,3% 40,5 96,3-58,0% Pozostałe aktywa 193,3 187,9 +2,8% 2 858, ,2 +36,4% Aktywa razem 1 357, ,1-36,0% , ,9-15,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 764, ,1-25,7% , ,7-1,5% Depozyty -0,6 286,0 - -8, ,0 - Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 266,0 410,5-35,2% 3 934, ,0-14,0% Pozostałe zobowiązania 122,9 95,7 +28,3% 1 817, ,4 +70,3% Kapitał własny 205,3 301,8-32,0% 3 037, ,7-9,7% Zobowiązania i kapitał razem 1 357, ,1-36,0% , ,9-15,1% 9

10 Ukraina Ożywienie sprzedaży kredytowej GRUPA UKRAINA mln PLN mln PLN r/r H1'2015 mln UAH H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 49,0 81,1-39,5% 283,6 285,5-0,7% Koszty z tytułu odsetek -49,4-61,5-19,6% -285,9-216,6 +32,0% Wynik z tytułu odsetek -0,4 19,6 - -2,3 68,9 - Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,7 19,8-35,8% 73,3 69,6 +5,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,3 8,2-48,3% 24,6 29,0-15,1% Przychody operacyjne netto 16,5 47,6-65,2% 95,6 167,5-42,9% Koszty działania -16,1-33,0-51,3% -93,1-116,2-19,9% Koszty rezerw -18,1-38,6-53,2% -104,5-136,0-23,1% Zysk (strata) brutto -17,6-24,1-26,7% -102,0-84,7 +20,4% Podatek dochodowy 3,0 4,4-32,7% 17,2 15,6 +10,6% Zysk (strata) netto -14,7-19,6-25,4% -84,8-69,2 +22,5% Sprzedaż kredytów detalicznych (mln UAH) +89,9% -40,4% 346,1 +28,7% -15,7% 223,9 206,2 182,3 173,9 Wynik netto (mln UAH) Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2' ,8-36,5-50,4-27,5% +31,9% -48,2-66,2 +90,0% -23,8% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego mln PLN mln PLN / Ukraina: Idea, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne mln UAH / Kasa, środki w u Centralnym 12,0 38,2-68,5% 67,6 149,1-54,7% Należności od banków i instytucji finansowych 28,0 9,6 x2,9 157,3 37,6 x4,2 Należności od klientów 361,5 566,2-36,2% 2 030, ,0-8,1% Instrumenty finansowe 7,8 90,8-91,4% 44,0 354,2-87,6% Rzeczowe aktywa trwałe 15,5 25,0-38,1% 86,9 97,5-10,9% Pozostałe aktywa 39,9 47,0-15,2% 224,0 183,5 +22,1% Aktywa razem 464,7 776,8-40,2% 2 610, ,0-13,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 17,1 59,7-71,4% 95,9 232,9-58,8% Depozyty 378,6 563,4-32,8% 2 126, ,0-3,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 6,6 16,7-60,5% 37,2 65,4-43,1% Pozostałe zobowiązania 16,4 24,1-31,9% 92,0 93,9-2,0% Kapitał własny 46,1 112,9-59,2% 258,8 440,8-41,3% Zobowiązania i kapitał razem 464,7 776,8-40,2% 2 610, ,0-13,9% Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na uzgodnionym z NBU poziomie. Od początku 2014 roku 51 banków uznano za niewypłacalne. Łączna wartość ich portfeli kredytowych stanowi 24% rynku. Obecnie system bankowy na Ukrainie składa się ze 130 banków. Kwartalny wzrost sprzedaży kredytów detalicznych o 28,7% 1), w konsekwencji przychody prowizyjne związane ze sprzedażą ubezpieczeń wzrosły o 29,5%. Wyższe o 55,5% 1) były również dochody z obsługi rachunków. Na koniec czerwca 67% portfela kredytowego stanowiły kredyty detaliczne, 28% samochodowe, 5% MSP. Kredyty w USD dla osób fizycznych stanowią 2% portfela. Względna stabilizacja poziomu salda depozytów, koszt pozyskania nowego finansowania w UAH od osób fizycznych na poziomie 23-24%. Wzrost poziomu osadu z 3,4% do 5,4% w ciągu kwartału. Optymalizacja struktury finansowania poprzez zmniejszenie finansowania z rynku międzybankowego o 87,1% (tj. z 230,3 mln UAH na koniec marca do 29,7 mln na koniec czerwca), którego koszt przekracza stopę referencyjną 30%. Wzrost znaczenia pośredniego kanału dystrybucji (uruchomienie w lipcu 2014), tj. poprzez banki pośredniczące, które nie posiadają dostatecznej płynności, aby sprzedawać na swój bilans i zadowalają się prowizją handlową. 10

11 Białoruś Odbudowa sprzedaży i stabilizacja bilansu GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 33,5 10,7 22,8 Q1'2015 x2,2 73,3 25,1 48,1 Q2' ,8; 70% 123,7; 27% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Ewolucja wolumenów sprzedażowych 372,7 +5,0% 391,2 (mld BYR) +10,5% -68,3% 432,2 136,9 x2,1 293,1 Q2'2014 Q3'2014 Q4'2014 Q1'2015 Q2'2015 Spadek kosztów pozyskania depozytów detalicznych w BYR z 42,6% w marcu do 22,8% w czerwcu, w saldzie z 43,6% do 29,7%. Zmniejszenie kosztów odsetkowych o 14,7% 1) q/q przy spadku salda depozytów o 5,0% q/q. Ponad 2x wzrost 1) wolumenów w ujęciu Q2/Q1 w podstawowych kanałach sprzedaży (detaliczny i MSP). Mniejszy udział w wyniku wyceny otwartej pozycji ze względu na mniejszą skalę deprecjacji BYR (-6,2% / vs -19,4% / ). Wzrost kosztów działania o 2,2% 1) r/r znacznie poniżej inflacji, która w tym okresie wyniosła 13,2%. Spadek kosztów ryzyka w ujęciu r/r o 58,8% 1) przy portfelu mniejszym jedynie o 3,2% 1). 14,6; 3% mln PLN mln PLN r/r H1'2015 mld BYR H1'2015 Przychody z tytułu odsetek 112,3 171,1-34,4% 452,3 572,3-21,0% Koszty z tytułu odsetek -82,4-110,0-25,1% -331,9-368,0-9,8% Wynik z tytułu odsetek 29,9 61,1-51,1% 120,4 204,3-41,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 1,2 21,0-94,5% 4,7 70,3-93,3% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 31,5-5,9-127,0-19,6 - Przychody operacyjne netto 62,6 76,2-17,9% 252,1 255,0-1,1% Koszty działania -43,3-51,0-15,1% -174,3-170,5 +2,2% Koszty rezerw -6,7-19,7-65,7% -27,1-65,7-58,8% Zysk (strata) brutto 12,6 5,6 x2,2 50,7 18,7 x2,7 Podatek dochodowy -4,1-4,8-14,5% -16,4-15,9 +3,0% Zysk (strata) netto 8,5 0,8 x10,1 34,3 2,8 x12,2 mln PLN mln PLN / mld BYR / Kasa, środki w u Centralnym 99,8 135,8-26,5% 414,3 454,2-8,8% Należności od banków i instytucji finansowych 142,8 100,8 +41,8% 592,7 337,0 +75,9% Należności od klientów 460,0 589,7-22,0% 1 908, ,1-3,2% Rzeczowe aktywa trwałe 46,1 36,4 +26,6% 191,2 121,7 +57,1% Pozostałe aktywa 57,3 29,3 +95,8% 237,8 97,9 x2,4 Aktywa razem 806,1 891,9-9,6% 3 344, ,9 +12,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 29,4 58,5-49,8% 121,8 195,6-37,7% Depozyty 567,2 627,8-9,6% 2 353, ,7 +12,1% Pozostałe zobowiązania 38,8 19,7 +97,2% 160,9 65,8 x2,4 Kapitał własny 170,7 185,9-8,2% 708,3 621,8 +13,9% Zobowiązania i kapitał razem 806,1 891,9-9,6% 3 344, ,9 +12,1% 1) z wyłączeniem wpływy kursu walutowego Białoruś: Idea, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za H H1'2015 mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding sprzedaż spółki Idea Rosja Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 368,9 143,3 112,3 49,0 25,1 34,7 2,0-16,9 718,3 Koszty z tytułu odsetek -221,5-101,2-82,4-49,4-15,4-20,5-12,8 23,1-480,2 Wynik z tytułu odsetek 147,4 42,1 29,9-0,4 9,6 14,2-10,8 6,2 238,1 Wynik z tytułu prowizji i opłat 241,0 16,1 1,2 12,7 9,1 1,3 0,1-2,5 279,0 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,2 30,1 31,5 4,3 10,3 0,1 10,8-39,3 2,0 70,9 Przychody operacyjne netto 409,5 88,3 62,6 16,5 29,0 15,6 0,1-39,3 5,7 587,9 Koszty działania -263,2-62,0-43,3-16,1-35,6-4,9-11,5 4,9-431,6 Koszty rezerw -17,5-25,5-6,7-18,1-1,1 0,0 0,0 0,0-68,9 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 25,8 Zysk (strata) brutto 135,2 0,8 12,6-17,6-7,7 10,7-11,4-39,3 29,9 113,2 Podatek dochodowy 45,9-0,5-4,1 3,0-1,3-2,1 3,7 7,3-3,7 48,3 Zysk (strata) netto 181,1 0,3 8,5-14,7-9,0 8,7-7,7-32,0 26,2 161,5 Udziały niekontrolujące 0,2 77,2 77,3 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 180,9 0,3 8,5-14,7-9,0 8,7-7,7-32,0-51,0 84,2 12

13 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Polska Grupa Carcade i IBR Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w u Centralnym 437,1 0,0 99,8 12,0 215,9 0,0 0,0 0,0 764,8 Należności od banków i instytucji finansowych 212,0 14,0 142,8 28,0 18,1 6,7 13,1-89,2 345,5 Pochodne instrumenty finansowe 41,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 28,5 0,0 69,9 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0 Należności od klientów 7 982,9 0,8 460,0 361,5 191,5 0,0 0,0-422, ,3 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 834, ,3 1,3 0,2 504,0 0,0 0,0-19, ,9 Pozostałe pożyczki i należności 50,5 0,6 0,0 0,0 0,0 791,9 33,4-31,4 844,9 Instrumenty finansowe 2 089,5 0,0 5,5 7,8 83,3 0,0 274,4 11, ,0 Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia 71,9 3,7 0,0 14,2 0,0 0, , ,3 235,9 Wartości niematerialne 876,0 1,8 9,8 3,7 5,5 0,2 0,0 108, ,6 Rzeczowe aktywa trwałe 135,7 2,7 46,1 15,5 23,1 2,0 3,6-4,3 224,5 Nieruchomości inwestycyjne 143,0 0,0 21,8 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 168,6 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 411,0 3,1-0,3 11,7 10,9 9,8 25,1 16,2 487,5 Pozostałe aktywa 764,4 185,9 19,2 9,6 91,2 1,7 5,5-78,5 999,1 Aktywa razem , ,8 806,1 464, ,2 812, , , ,6 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 451,3 764,2 29,4 17,1 72,9 506,6 20,2-464, ,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 Zobowiązania wobec klientów ,3-0,6 567,2 378,6 854,4 0,0 0,0-133, ,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 979,1 266,0 0,0 6,6 106,1 219,4 100,0 101, ,5 Pozostałe zobowiązania 639,3 122,9 38,8 16,4 56,4 12,9 575,8-332, ,2 Zobowiązania razem , ,5 635,4 418, ,7 738,9 696,0-828, ,2 Kapitał własny ogółem 1 894,0 205,3 170,7 46,1 57,5 73, , , ,4 Zobowiązania i kapitał razem , ,8 806,1 464, ,2 812, , , ,6 13

14 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 14