Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Getin Holding"

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji, Ukrainie i Białorusi w szczególności w Q4 silna deprecjacja walut w tych krajach 173,9 mln PLN zysku netto 1) w roku 2014 (-5,7 mln w Q4), wobec 246,4 mln PLN w 2013 zamknięcie transakcji zakupu VB leasing w Polsce i Rumunii, kapitał + dług = 3,4 mld PLN zakończenie połączenia banków na Białorusi oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży licencji / kapitału BBMB zmiany organizacyjne w Getin Holding wzmocnienie i reorganizacja funkcji wspierających i nadzorczych Grupa Idea Bank Polska Istotna kontrybucja nowo nabytych aktywów wzmocnienie pozycji rynkowej organiczne (MSP) i nieorganiczne (leasing, windykacja, factoring) Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Ochrona biznesu w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym efektywność i zarządzanie ryzykiem główne priorytety Grupa Romanian International Bank Nowe wyzwania: koszt finansowania i ryzyko rezerwy na stary portfel (zaostrzenie polityki Banku Centralnego Rumunii), retail roll-out, skokowy wzrost sumy bilansowej x2,7 (nabycie wierzytelności leasingowych) Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego i ochrona kapitału zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych w BYR o +34,4% w ujęciu Q4/Q3 Grupa Idea Bank Ukraina Biznes wyskalowany do bieżących warunków rynkowych eskalacja działań wojennych i kryzysu ekonomicznego 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2

3 Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja brak możliwości refinansowania długu zagranicznego przez firmy objęte sankcjami, gwałtowna deprecjacja RUB (-34,1% r/r) oraz wzrost inflacji (11,4% r/r), podniesienie stóp procentowych przez CBR z 9,5% na 17%, ograniczenie kredytowania. Białoruś załamanie kursu BYR w konsekwencji wydarzeń w Rosji - dewaluacja BYR/USD w grudniu o 9,6% m/m, odpływ depozytów z sektora bankowego w grudniu (-15,0%). Ukraina uchwalenie budżetu i pakietu reform, bez wpływu na rynek kontynuacja odpływu depozytów, silna deprecjacja UAH (-39,4% r/r), wzrost inflacji (24,9% r/r w grudniu) - w lutym 2015 NBU podniósł stopy do 19,5% (+5,5p.p.). Rumunia obniżenie stóp do historycznego minimum na poziomie 2,25% (oczekiwana kolejna obniżka do 2,0%) - odczyt inflacji w grudniu na poziomie 0,8% r/r, znaczące zaostrzenie polityki Banku Centralnego (nadzór) w kwestii adekwatności poziomu rezerw w sektorze. 3

4 Struktura wyniku finansowego za Q1-Q mln PLN r/r * 2014 / 2013 * Przychody z tytułu odsetek 1 620, ,4 +12,6% Koszty z tytułu odsetek -901,1-842,9 +6,9% Wynik z tytułu odsetek 719,6 596,5 +20,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 425,8 410,0 +3,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 310,9 113,7 x2,7 Przychody operacyjne netto 1 456, ,2 +30,0% Koszty działania -875,0-677,6 +29,1% Koszty rezerw -239,3-164,6 +45,4% Zysk (strata) brutto 342,0 278,0 +23,0% Podatek dochodowy -82,2-3,0 x27,1 Zysk (strata) netto 259,8 275,0-5,5% Udziały niekontrolujące -85,9-28,6 x3,0 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 173,9 246,4-29,4% 241,3 Grupa IB Polska Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto 1) 32,4 Carcade & IB Rosja 30,9-49,0 Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina 20,6 54,62) 76,32) 17,2 126,4-160,0 69,1 2) -122,4 2) Grupa RIB MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne 259,8 77,6 2) Grupa Getin Holding 77,6 mln PLN wpływu transakcji nabycia spółek VB Leasing na zysk 1) netto. Wzrost kosztów związany głównie z konsolidacją nowych spółek (VBL Polska -18,5 mln; GetBack -28,9 mln; Idea Money -15,8 mln; VBL Rumunia -8,0 mln oraz RIB w całym roku ,7 mln wobec -3,1 mln w grudniu 2013 kiedy sfinalizowano przejęcie banku) oraz rozwojem biznesu w Polsce i na Białorusi. Wzrost rezerw jest głównie rezultatem konfliktu na Ukrainie (54% wzrostu) oraz pogorszenia dyscypliny płatniczej klientów w Rosji (27%) w konsekwencji pogorszenia koniunktury. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) wpływ nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii * Dane przekształcone 4

5 Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny Zysk netto 1) +53,7% +17,0% -57,5% 5 649, , ,2 +44,4% 8 157, , , , , ,7 Leasing Kredyty 1 996,0 +12,2% 2 239, ,6 wpływ sprzedaży TU Europa 580,3 455,2 125,1 246,4 246,4-29,4% 173,9 173, Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 8,3 mld PLN (+2,0 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 12,7 mld PLN (+5,3 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q4 wyniósł 64,7% (vs 84,4% rok wcześniej). W oznaczonym okresie zmieniła się jednak istotnie struktura aktywów Grupy, w której przybyło 2,4 mld PLN wierzytelności leasingowych, uwzględniając ten fakt wskaźnik głównych aktywów odsetkowych do depozytów wyniósł na koniec roku 98,5%. Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom blisko 8,0 tys. etatów (+13,0% r/r) wzrost jest konsekwencją konsolidacji nowych spółek. Strata netto 1) w Q4 jest rezultatem: dodatkowe rezerwy na przejętym z bankiem portfelu kredytowym w Grupie RIB (wpływ -18,5 mln PLN) jako rezultat konserwatywnej polityki NBR, spisania goodwill u w Rosji (na IBR w kwocie -21,3 mln PLN), wzrostu ryzyka kredytowego na Ukrainie (-13,0 mln PLN rezerw w Q4) oraz mniejszych przychodów z tyt. ubezpieczeń (-5,7 mln PLN q/q) spowodowanych niższą sprzedażą kredytów gotówkowych (-47,2% q/q) wzrostu stawki CIT na Białorusi z 18% do 25% (wpływ -4,6 mln PLN). 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej RUMUNIA POLSKA Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

7 Grupa Idea Bank Polska Istotna kontrybucja nowo nabytych aktywów GRUPA POLSKA mln PLN r/r * 2014 / 2013 * Przychody z tytułu odsetek 689,6 456,8 +51,0% Koszty z tytułu odsetek -357,5-258,4 +38,3% Wynik z tytułu odsetek 332,1 198,4 +67,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 306,5 219,0 +40,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 178,6 47,8 x3,7 Przychody operacyjne netto 817,3 465,2 +75,7% Koszty działania -482,2-331,1 +45,7% Koszty rezerw -72,5-60,0 +20,8% Zysk (strata) brutto 262,5 74,1 x3,5 Podatek dochodowy -21,2 30,1 - Zysk (strata) netto 241,3 104,2 x2,3 mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 436,5 170,0 x2,6 Należności od banków i instytucji finansowych 511,0 99,5 x5,1 Kredyty 7 202, ,9 +63,1% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643,1 364,6 x7,2 Instrumenty finansowe 2 138,0 968,0 x2,2 Wartości niematerialne 906,8 443,4 x2,0 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 95,1 +46,0% Pozostałe aktywa 1 087,1 836,8 +29,9% Aktywa razem , ,2 x2,0 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 660,3 633,9 +4,2% Depozyty , ,1 +97,9% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1 055,4 247,8 x4,3 Pozostałe zobowiązania 991,4 242,2 x4,1 Kapitał własny 1 476,2 771,1 +91,4% Zobowiązania i kapitał razem , ,2 x2,0 Sprzedaż i struktura portfela 2 209,0 316,4 759, ,0 976,8 x2, ,4 308,0 253, ,8 622, ,1 27% 196,7 2% 95,9 1% 833,9 9% 2 980,4 30% 3 095,9 31% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 4 780, ,1 x2,1 +97,9% 9 845, Kontrybucja do wyniku netto nowo nabytych spółek w całym roku wyniosła łącznie 72,1 mln PLN. Kwartalny wzrost wyniku Grupy o 24,2% po wyeliminowaniu wpływu nabycia VB Leasing w Q3. ROE na poziomie 21,5% - po wyeliminowaniu wpływu nabycia VB Leasing 15,1% (vs 14,4% w roku 2013). W ciągu roku aktywa Grupy powiększyły się x2,0 - od nabycia przez Getin Holding w Q ponad x6,0. Redukcja wpływu spadających stóp bazowych roczny spadek NIM o 0,3p.p. do poziomu 3,5% na koniec roku - w tym samym okresie WIBOR 3M spadł o 0,6p.p. do 2,1%. Współczynnik wypłacalności Banku (CAR) na koniec 2014 wyniósł 13,45% (bez wyniku roku 2014) ,7 Kredyty i leasing Depozyty Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, VB Leasing, GetBack, IdeaMoney, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone 7

8 Grupa Idea Bank Polska Integracja Idea Leasing i VB Leasing status procesu GRUPA POLSKA Zakończono: przeniesienie nowej produkcji na systemy VB Leasing, unifikacja underwriting, połączenie sieci sprzedaży, wdrożenie ładu korporacyjnego Getin Holding (audyty, regulacje, raportowanie), wdrożenie nowej oferty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, przeniesienie Idea Leasing do centrali VB Leasing. Sprzedaż mln PLN średniomiesięczna w okresie 01-09' ' ' '2014 osobowe i dostawcze 51,7 55,5 40,0 42,6 ciężarowe 69,3 83,8 58,3 65,6 maszyny budowlane 51,3 46,4 31,6 51,3 Razem 172,2 185,6 130,0 159,5 Prace w toku: ujednolicenie oferty produktowej w całej sieci, optymalizacja sieci sprzedaży (lokalizacja), rebranding, wdrożenie nowej oferty ubezpieczeń dodatkowych, formalno-prawne połączenie spółek. 8

9 Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Ochrona biznesu w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym ROSJA 2 088,0 200, ,7 Sprzedaż -22,1% 1 625,7 79, , Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty 275,3 270,1-32,0% -21,0% 187, Rynek samochodowy skurczył się o 20% w 2014 roku, w tym samym okresie sprzedaż Carcade w RUB spadła o 1,1%. Czarny grudzień" w Rosji - utrzymująca się presja sankcji ograniczających refinansowanie obligacji zagranicznych spowodowała gwałtowną deprecjację RUB. Konsekwencją dla rynku finansowego był wzrost stóp na międzybanku, odpływ depozytów, zmniejszenie dostępności finansowania oraz wstrzymanie sprzedaży przez część importerów. Działania podjęte w celu przygotowania spółek na trudny okres: ograniczenie działalności Banku do zapewnienia finansowania spółce leasingowej w ciągu roku IBR skupił od Carcade wierzytelności leasingowe o łącznej wartości 100,6 mln PLN, uruchomienie spółki zajmującej się odświeżaniem i sprzedażą aut poleasingowych poprawa wyniku na sprzedaż aktywów o 2,0 mln w Q4, wejście w ucywilizowany segment aut używanych (salony, autoryzowane komisy, itd..), wzmocnienie struktur windykacyjnych. Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing Saldo kredytów i depozytów 213,4 Kredyty Depozyty mln PLN r/r / 2013 Przychody z tytułu odsetek 347,7 363,9-4,4% Koszty z tytułu odsetek -195,4-199,7-2,1% Wynik z tytułu odsetek 152,3 164,2-7,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 50,3 58,1-13,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 41,4 32,5 +27,3% Przychody operacyjne netto 244,0 254,8-4,2% Koszty działania -145,4-144,4 +0,7% Koszty rezerw -54,8-34,5 +59,0% Zysk (strata) brutto 43,8 75,9-42,2% Podatek dochodowy -11,5-16,3-29,6% Zysk (strata) netto 32,4 59,6-45,7% mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 17,1 27,2-37,1% Należności od banków i instytucji finansowych 38,3 29,8 +28,4% Kredyty 187,3 275,3-32,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 155, ,7-24,4% Rzeczowe aktywa trwałe 5,2 8,0-34,4% Pozostałe aktywa 163,1 153,6 +6,2% Aktywa razem 1 566, ,4-22,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 800, ,4-21,8% Depozyty 213,4 270,1-21,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 259,6 372,0-30,2% Pozostałe zobowiązania 90,2 98,1-8,0% Kapitał własny 203,3 259,9-21,8% Zobowiązania i kapitał razem 1 566, ,4-22,6% mln RUB Kapitał własny 3 377, ,1 +18,8% Zobowiązania i kapitał razem , ,4 +17,6% 9

10 Grupa Romanian International Bank Nowe wyzwania: koszt finansowania i ryzyko ROMANIAN INTERNATIONAL BANK RUMUNIA mln PLN r/r / 2013 Przychody z tytułu odsetek 27,7 1,5 x18,5 Koszty z tytułu odsetek -18,5-0,6 x32,4 Wynik z tytułu odsetek 9,1 0,9 x9,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 10,7 1,4 x7,6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 59,4-1,2 - Przychody operacyjne netto 79,2 1,1 x69,4 Koszty działania -45,7-3,2 x14,5 Koszty rezerw -15,4-19,3-20,3% Zysk (strata) brutto 18,2-21,3 - Podatek dochodowy 2,4 0,1 x35,7 Zysk (strata) netto 20,6-21,2 - mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 187,9 111,7 +68,3% Należności od banków i instytucji finansowych 46,6 7,3 x6,4 Kredyty 106,5 118,0-9,7% Należności z tytułu leasingu finansowego 496,8 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 47,3 84,3-43,8% Rzeczowe aktywa trwałe 23,7 18,4 +28,7% Pozostałe aktywa 76,0 28,5 x2,7 Aktywa razem 984,8 368,1 x2,7 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 121,4 2,0 x59,9 Depozyty 677,0 329,2 x2,1 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 107,8 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 43,1 11,6 x3,7 Kapitał własny 35,4 25,3 +40,0% Zobowiązania i kapitał razem 984,8 368,1 x2,7 Struktura portfela 496,8 82% 82,9 14% 4,4 1% 19,2 3% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe x2,7 zwiększenie skali działalności mierzonej wielkością sumy bilansowej dzięki nabyciu VB Leasing. Wzrost salda depozytów o 20,1% w ciągu kwartału i x2,1 od początku roku. Rozpoznanie 54,6 mln PLN zysku na okazyjnym nabyciu. Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów Wzrost kosztów finansowania spowodowany koniecznością częściowego sfinansowania nabycia portfela wierzytelności funduszami z Polski - trwa zamiana na tańsze z rynku lokalnego. Dodatkowe rezerwy na przejętym z bankiem portfelu kredytowym w Grupie RIB (wpływ -18,5 mln PLN) jako rezultat konserwatywnej polityki NBR. 118,0 329,2 x5,1 x2,1 603, ,0 Kredyty i leasing Depozyty Pierwszą spółkę w Rumunii Romanian International Bank - Getin Holding nabył w grudniu 2013, stąd wynik roku 2013 to de facto wynik jednego miesiąca konsolidacji Dane obejmują: RIB, VB Leasing + pozostałe spółki i korekty 10

11 Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego i ochrona kapitału GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 760,7 19,4 714,0-33,1% 508,6 145,4 358, ,0 73% Realizacja strategii ochrony kapitału (zakup centrali w Mińsku, wypłata dywidend). -2,3% +5,0% 666,8 651,7 620, Zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych w BYR o +34,4% w ujęciu Q4/Q3, jest to 3 wzrostowy kwartał po dostosowaniu oferty do nowych reguł narzuconych przez bank centralny ograniczających kredytowanie w segmencie detalicznym (oświadczenia o dochodach, pricing ograniczony ustawowo). Rok 2014 zakończył się wzrostem inflacji o 16,2% r/r (vs 14,9% na koniec 2013 roku). Wynik z tytułu hiperinflacji w Q4 osiągnął poziom -3,9 mln PLN, w całym roku -29,0 mln PLN (vs -17,6 mln w 2013 roku). Utrzymanie kosztów ryzyka na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej. Wzrost stawki CIT z 18% do 25% (wpływ 4,6 mln PLN). W grudniu dewaluacja (+9,6% vs USD) oraz problemy z płynnością w systemie bankowym. 154,0 23% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe 23,8 4% Saldo kredytów i depozytów 652,0 Kredyty Depozyty mln PLN r/r / 2013 Przychody z tytułu odsetek 359,8 353,5 +1,8% Koszty z tytułu odsetek -192,0-212,2-9,6% Wynik z tytułu odsetek 167,8 141,3 +18,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,2 40,8-55,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,5-1,6 - Przychody operacyjne netto 190,6 180,5 +5,6% Koszty działania -118,0-93,4 +26,4% Koszty rezerw -24,1-26,7-9,8% Zysk (strata) brutto 48,5 60,4-19,7% Podatek dochodowy -17,6-15,0 +17,0% Zysk (strata) netto 30,9 45,3-31,8% mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 104,2 130,6-20,2% Należności od banków i instytucji finansowych 102,1 92,6 +10,2% Kredyty 651,7 666,8-2,3% Rzeczowe aktywa trwałe 62,8 28,9 x2,2 Pozostałe aktywa 68,0 49,4 +37,8% Aktywa razem 988,8 968,2 +2,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 88,1 119,1-26,0% Depozyty 652,0 620,7 +5,0% Pozostałe zobowiązania 39,2 47,1-16,7% Kapitał własny 209,4 181,4 +15,5% Zobowiązania i kapitał razem 988,8 968,2 +2,1% mld BYR Kapitał własny 656,6 574,0 +14,4% Zobowiązania i kapitał razem 3 099, ,0 +1,2% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance, Idea Broker + korekty 11

12 Grupa Idea Bank Ukraina Biznes wyskalowany do bieżących warunków rynkowych GRUPA UKRAINA mln PLN r/r * 2014 / 2013 * Przychody z tytułu odsetek 148,8 204,5-27,2% Koszty z tytułu odsetek -117,7-139,9-15,8% Wynik z tytułu odsetek 31,1 64,6-51,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 41,0 91,9-55,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5,3 4,8 +8,9% Przychody operacyjne netto 77,3 161,3-52,1% Koszty działania -57,8-76,0-24,0% Koszty rezerw -78,4-38,5 x2,0 Zysk (strata) brutto -58,9 46,8 - Podatek dochodowy 9,9-10,7 - Zysk (strata) netto -49,0 36,1 - mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 13,6 61,7-78,0% Należności od banków i instytucji finansowych 19,7 47,1-58,3% Kredyty 475,0 892,4-46,8% Instrumenty finansowe 101,9 74,1 +37,6% Rzeczowe aktywa trwałe 19,2 38,3-49,8% Pozostałe aktywa 41,8 49,0-14,6% Aktywa razem 671, ,6-42,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 64,8 164,8-60,7% Depozyty 478,0 751,9-36,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 6,8 39,6-82,7% Pozostałe zobowiązania 47,0 13,7 x3,4 Kapitał własny 74,6 192,7-61,3% Zobowiązania i kapitał razem 671, ,6-42,3% mln UAH Kapitał własny 332,2 519,9-36,1% Zobowiązania i kapitał razem 2 988, ,1-4,7% Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone Sprzedaż i struktura portfela 731,5 80,1 448,5 202,9-57,9% 307,7 32,5 247,2 27, ,1 59% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe 892,4 751,9-46,8% -36,4% 475, Wykonanie założonego planu redukcji kosztów działania spadek w UAH drugi kwartał z rzędu (-10,0% Q3/Q2; -5,6% Q4/Q3). Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie w całym 2014 roku. Wznowienie i utrzymanie sprzedaży kredytów gotówkowych w regionach nieobjętych konfliktem z jednoczesnym ograniczaniem ryzyka kredytowego nowej produkcji. Wstrzymanie sprzedaży kredytów samochodowych oraz finansowania leasingiem ze względu na skurczenie się rynku oraz wzrost kosztów finansowania. Zamknięcie w całym roku łącznie 23 oddziałów (na koniec roku bank posiada 77 placówek). Rezerwy na Donbas (21,1 mln PLN) i Krym (6,0 mln PLN). 19,2 4% 176,2 37% Saldo kredytów i depozytów 478,0 Kredyty Depozyty 12

13 Załącznik 1: Rachunek wyników za 2014 rok 2014 mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Carcade i IBR Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 689,6 347,7 359,8 148,8 27,7 69,8 5,2-27, ,7 Koszty z tytułu odsetek -357,5-195,4-192,0-117,7-18,5-38,5-18,3 36,7-901,1 Wynik z tytułu odsetek 332,1 152,3 167,8 31,1 9,1 31,4-13,1 8,8 719,6 Wynik z tytułu prowizji i opłat 306,5 50,3 18,2 41,0 10,7-0,8-2,9 2,8 425,8 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 178,6 41,4 4,5 5,3 59,4 0,4 192,3-171,0 310,9 Przychody operacyjne netto 817,3 244,0 190,6 77,3 79,2 30,9 176,3-159, ,3 Koszty działania -482,2-145,4-118,0-57,8-45,7-9,5-25,1 8,6-875,0 Koszty rezerw -72,5-54,8-24,1-78,4-15,4-0,1 0,0 6,0-239,3 Zysk (strata) brutto 262,5 43,8 48,5-58,9 18,2 21,3 151,2-144,7 342,0 Podatek dochodowy -21,2-11,5-17,6 9,9 2,4-4,1-24,8-15,3-82,2 Zysk (strata) netto 241,3 32,4 30,9-49,0 20,6 17,2 126,4-160,0 259,8 Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 85,9 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 241,3 32,3 30,9-49,0 20,6 17,2 126,4-245,7 173,9 13

14 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Carcade i IBR Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 436,5 17,1 104,2 13,6 187,9 0,0 0,0 0,0 759,2 Należności od banków i instytucji finansowych 511,0 38,3 102,1 19,7 46,6 13,8 36,8-208,2 559,9 Pochodne instrumenty finansowe 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 60,6 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 202,9 187,3 651,7 475,0 106,5 0,0 0,0-377, ,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643, ,7 0,9 0,2 496,8 0,0 0,0-1, ,5 Pozostałe pożyczki i należności 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 714,8 43,6-47,6 768,4 Instrumenty finansowe 2 138,0 0,0 5,5 101,9 47,3 0,0 438,7 11, ,9 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 65,5 3,7 0,0 14,2 0,0 0, , ,2 65,5 Wartości niematerialne 906,8 1,8 8,8 4,9 3,9 0,2 0,0 111, ,3 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 5,2 62,8 19,2 23,7 2,1 4,0-4,6 251,2 Nieruchomości inwestycyjne 170,6 0,0 26,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 200,5 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 309,9 6,9 1,6 9,2 11,4 8,3 0,0 11,3 358,6 Pozostałe aktywa 458,6 150,7 24,8 13,2 57,1 2,4 6,2-74,5 638,6 Aktywa razem , ,7 988,8 671,2 984,8 741, , , ,4 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 660,3 800,2 88,1 64,8 121,4 465,8 20,3-519, ,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,2 Zobowiązania wobec klientów ,7 213,4 652,0 478,0 677,0 0,0 0,0-163, ,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart ,4 259,6 0,0 6,8 107,8 196,1 0,0 96, ,5 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 455,6 79,5 7,6 17,6 42,8 3,0 420,7-322,8 703,9 Pozostałe zobowiązania 57,7 10,8 31,5 29,4 0,4 3,6 38,9-9,3 163,0 Zobowiązania razem , ,4 779,3 596,6 949,4 668,4 479,9-919, ,8 Kapitał własny ogółem 1 476,2 203,3 209,4 74,6 35,4 73, , , ,6 Zobowiązania i kapitał razem , ,7 988,8 671,2 984,8 741, , , ,4 14

15 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 15

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska

Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska GTC S.A. Konferencja Polskiego Rynku Kapitałowego 11-12 października 2012, Nowy Jork Platinium Business Park, Warszawa, Polska Zastrzeżenie Centrum Biurowe Jarosova, Bratysława, Słowacja Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008

GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008 GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm GPW w Warszawie Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo