Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy Getin Holding"

Transkrypt

1 Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r.

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji, Ukrainie i Białorusi w szczególności w Q4 silna deprecjacja walut w tych krajach 173,9 mln PLN zysku netto 1) w roku 2014 (-5,7 mln w Q4), wobec 246,4 mln PLN w 2013 zamknięcie transakcji zakupu VB leasing w Polsce i Rumunii, kapitał + dług = 3,4 mld PLN zakończenie połączenia banków na Białorusi oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży licencji / kapitału BBMB zmiany organizacyjne w Getin Holding wzmocnienie i reorganizacja funkcji wspierających i nadzorczych Grupa Idea Bank Polska Istotna kontrybucja nowo nabytych aktywów wzmocnienie pozycji rynkowej organiczne (MSP) i nieorganiczne (leasing, windykacja, factoring) Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Ochrona biznesu w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym efektywność i zarządzanie ryzykiem główne priorytety Grupa Romanian International Bank Nowe wyzwania: koszt finansowania i ryzyko rezerwy na stary portfel (zaostrzenie polityki Banku Centralnego Rumunii), retail roll-out, skokowy wzrost sumy bilansowej x2,7 (nabycie wierzytelności leasingowych) Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego i ochrona kapitału zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych w BYR o +34,4% w ujęciu Q4/Q3 Grupa Idea Bank Ukraina Biznes wyskalowany do bieżących warunków rynkowych eskalacja działań wojennych i kryzysu ekonomicznego 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2

3 Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja brak możliwości refinansowania długu zagranicznego przez firmy objęte sankcjami, gwałtowna deprecjacja RUB (-34,1% r/r) oraz wzrost inflacji (11,4% r/r), podniesienie stóp procentowych przez CBR z 9,5% na 17%, ograniczenie kredytowania. Białoruś załamanie kursu BYR w konsekwencji wydarzeń w Rosji - dewaluacja BYR/USD w grudniu o 9,6% m/m, odpływ depozytów z sektora bankowego w grudniu (-15,0%). Ukraina uchwalenie budżetu i pakietu reform, bez wpływu na rynek kontynuacja odpływu depozytów, silna deprecjacja UAH (-39,4% r/r), wzrost inflacji (24,9% r/r w grudniu) - w lutym 2015 NBU podniósł stopy do 19,5% (+5,5p.p.). Rumunia obniżenie stóp do historycznego minimum na poziomie 2,25% (oczekiwana kolejna obniżka do 2,0%) - odczyt inflacji w grudniu na poziomie 0,8% r/r, znaczące zaostrzenie polityki Banku Centralnego (nadzór) w kwestii adekwatności poziomu rezerw w sektorze. 3

4 Struktura wyniku finansowego za Q1-Q mln PLN r/r * 2014 / 2013 * Przychody z tytułu odsetek 1 620, ,4 +12,6% Koszty z tytułu odsetek -901,1-842,9 +6,9% Wynik z tytułu odsetek 719,6 596,5 +20,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 425,8 410,0 +3,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 310,9 113,7 x2,7 Przychody operacyjne netto 1 456, ,2 +30,0% Koszty działania -875,0-677,6 +29,1% Koszty rezerw -239,3-164,6 +45,4% Zysk (strata) brutto 342,0 278,0 +23,0% Podatek dochodowy -82,2-3,0 x27,1 Zysk (strata) netto 259,8 275,0-5,5% Udziały niekontrolujące -85,9-28,6 x3,0 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 173,9 246,4-29,4% 241,3 Grupa IB Polska Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto 1) 32,4 Carcade & IB Rosja 30,9-49,0 Grupa IB Białoruś Grupa IB Ukraina 20,6 54,62) 76,32) 17,2 126,4-160,0 69,1 2) -122,4 2) Grupa RIB MW Trade Holding Korekty konsolidacyjne 259,8 77,6 2) Grupa Getin Holding 77,6 mln PLN wpływu transakcji nabycia spółek VB Leasing na zysk 1) netto. Wzrost kosztów związany głównie z konsolidacją nowych spółek (VBL Polska -18,5 mln; GetBack -28,9 mln; Idea Money -15,8 mln; VBL Rumunia -8,0 mln oraz RIB w całym roku ,7 mln wobec -3,1 mln w grudniu 2013 kiedy sfinalizowano przejęcie banku) oraz rozwojem biznesu w Polsce i na Białorusi. Wzrost rezerw jest głównie rezultatem konfliktu na Ukrainie (54% wzrostu) oraz pogorszenia dyscypliny płatniczej klientów w Rosji (27%) w konsekwencji pogorszenia koniunktury. 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding 2) wpływ nabycia VB Leasing w Polsce i Rumunii * Dane przekształcone 4

5 Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing Kapitał własny Zysk netto 1) +53,7% +17,0% -57,5% 5 649, , ,2 +44,4% 8 157, , , , , ,7 Leasing Kredyty 1 996,0 +12,2% 2 239, ,6 wpływ sprzedaży TU Europa 580,3 455,2 125,1 246,4 246,4-29,4% 173,9 173, Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 8,3 mld PLN (+2,0 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 12,7 mld PLN (+5,3 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q4 wyniósł 64,7% (vs 84,4% rok wcześniej). W oznaczonym okresie zmieniła się jednak istotnie struktura aktywów Grupy, w której przybyło 2,4 mld PLN wierzytelności leasingowych, uwzględniając ten fakt wskaźnik głównych aktywów odsetkowych do depozytów wyniósł na koniec roku 98,5%. Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom blisko 8,0 tys. etatów (+13,0% r/r) wzrost jest konsekwencją konsolidacji nowych spółek. Strata netto 1) w Q4 jest rezultatem: dodatkowe rezerwy na przejętym z bankiem portfelu kredytowym w Grupie RIB (wpływ -18,5 mln PLN) jako rezultat konserwatywnej polityki NBR, spisania goodwill u w Rosji (na IBR w kwocie -21,3 mln PLN), wzrostu ryzyka kredytowego na Ukrainie (-13,0 mln PLN rezerw w Q4) oraz mniejszych przychodów z tyt. ubezpieczeń (-5,7 mln PLN q/q) spowodowanych niższą sprzedażą kredytów gotówkowych (-47,2% q/q) wzrostu stawki CIT na Białorusi z 18% do 25% (wpływ -4,6 mln PLN). 1) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding * Dane przekształcone 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej RUMUNIA POLSKA Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia Wg. stanu na

7 Grupa Idea Bank Polska Istotna kontrybucja nowo nabytych aktywów GRUPA POLSKA mln PLN r/r * 2014 / 2013 * Przychody z tytułu odsetek 689,6 456,8 +51,0% Koszty z tytułu odsetek -357,5-258,4 +38,3% Wynik z tytułu odsetek 332,1 198,4 +67,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 306,5 219,0 +40,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 178,6 47,8 x3,7 Przychody operacyjne netto 817,3 465,2 +75,7% Koszty działania -482,2-331,1 +45,7% Koszty rezerw -72,5-60,0 +20,8% Zysk (strata) brutto 262,5 74,1 x3,5 Podatek dochodowy -21,2 30,1 - Zysk (strata) netto 241,3 104,2 x2,3 mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 436,5 170,0 x2,6 Należności od banków i instytucji finansowych 511,0 99,5 x5,1 Kredyty 7 202, ,9 +63,1% Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643,1 364,6 x7,2 Instrumenty finansowe 2 138,0 968,0 x2,2 Wartości niematerialne 906,8 443,4 x2,0 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 95,1 +46,0% Pozostałe aktywa 1 087,1 836,8 +29,9% Aktywa razem , ,2 x2,0 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 660,3 633,9 +4,2% Depozyty , ,1 +97,9% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1 055,4 247,8 x4,3 Pozostałe zobowiązania 991,4 242,2 x4,1 Kapitał własny 1 476,2 771,1 +91,4% Zobowiązania i kapitał razem , ,2 x2,0 Sprzedaż i struktura portfela 2 209,0 316,4 759, ,0 976,8 x2, ,4 308,0 253, ,8 622, ,1 27% 196,7 2% 95,9 1% 833,9 9% 2 980,4 30% 3 095,9 31% Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów 4 780, ,1 x2,1 +97,9% 9 845, Kontrybucja do wyniku netto nowo nabytych spółek w całym roku wyniosła łącznie 72,1 mln PLN. Kwartalny wzrost wyniku Grupy o 24,2% po wyeliminowaniu wpływu nabycia VB Leasing w Q3. ROE na poziomie 21,5% - po wyeliminowaniu wpływu nabycia VB Leasing 15,1% (vs 14,4% w roku 2013). W ciągu roku aktywa Grupy powiększyły się x2,0 - od nabycia przez Getin Holding w Q ponad x6,0. Redukcja wpływu spadających stóp bazowych roczny spadek NIM o 0,3p.p. do poziomu 3,5% na koniec roku - w tym samym okresie WIBOR 3M spadł o 0,6p.p. do 2,1%. Współczynnik wypłacalności Banku (CAR) na koniec 2014 wyniósł 13,45% (bez wyniku roku 2014) ,7 Kredyty i leasing Depozyty Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, VB Leasing, GetBack, IdeaMoney, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion s House + pozostałe spółki i korekty * Dane przekształcone 7

8 Grupa Idea Bank Polska Integracja Idea Leasing i VB Leasing status procesu GRUPA POLSKA Zakończono: przeniesienie nowej produkcji na systemy VB Leasing, unifikacja underwriting, połączenie sieci sprzedaży, wdrożenie ładu korporacyjnego Getin Holding (audyty, regulacje, raportowanie), wdrożenie nowej oferty ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych, przeniesienie Idea Leasing do centrali VB Leasing. Sprzedaż mln PLN średniomiesięczna w okresie 01-09' ' ' '2014 osobowe i dostawcze 51,7 55,5 40,0 42,6 ciężarowe 69,3 83,8 58,3 65,6 maszyny budowlane 51,3 46,4 31,6 51,3 Razem 172,2 185,6 130,0 159,5 Prace w toku: ujednolicenie oferty produktowej w całej sieci, optymalizacja sieci sprzedaży (lokalizacja), rebranding, wdrożenie nowej oferty ubezpieczeń dodatkowych, formalno-prawne połączenie spółek. 8

9 Grupa Carcade i Idea Bank Rosja Ochrona biznesu w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym ROSJA 2 088,0 200, ,7 Sprzedaż -22,1% 1 625,7 79, , Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja + pozostałe spółki i korekty 275,3 270,1-32,0% -21,0% 187, Rynek samochodowy skurczył się o 20% w 2014 roku, w tym samym okresie sprzedaż Carcade w RUB spadła o 1,1%. Czarny grudzień" w Rosji - utrzymująca się presja sankcji ograniczających refinansowanie obligacji zagranicznych spowodowała gwałtowną deprecjację RUB. Konsekwencją dla rynku finansowego był wzrost stóp na międzybanku, odpływ depozytów, zmniejszenie dostępności finansowania oraz wstrzymanie sprzedaży przez część importerów. Działania podjęte w celu przygotowania spółek na trudny okres: ograniczenie działalności Banku do zapewnienia finansowania spółce leasingowej w ciągu roku IBR skupił od Carcade wierzytelności leasingowe o łącznej wartości 100,6 mln PLN, uruchomienie spółki zajmującej się odświeżaniem i sprzedażą aut poleasingowych poprawa wyniku na sprzedaż aktywów o 2,0 mln w Q4, wejście w ucywilizowany segment aut używanych (salony, autoryzowane komisy, itd..), wzmocnienie struktur windykacyjnych. Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing Saldo kredytów i depozytów 213,4 Kredyty Depozyty mln PLN r/r / 2013 Przychody z tytułu odsetek 347,7 363,9-4,4% Koszty z tytułu odsetek -195,4-199,7-2,1% Wynik z tytułu odsetek 152,3 164,2-7,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 50,3 58,1-13,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 41,4 32,5 +27,3% Przychody operacyjne netto 244,0 254,8-4,2% Koszty działania -145,4-144,4 +0,7% Koszty rezerw -54,8-34,5 +59,0% Zysk (strata) brutto 43,8 75,9-42,2% Podatek dochodowy -11,5-16,3-29,6% Zysk (strata) netto 32,4 59,6-45,7% mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 17,1 27,2-37,1% Należności od banków i instytucji finansowych 38,3 29,8 +28,4% Kredyty 187,3 275,3-32,0% Należności z tytułu leasingu finansowego 1 155, ,7-24,4% Rzeczowe aktywa trwałe 5,2 8,0-34,4% Pozostałe aktywa 163,1 153,6 +6,2% Aktywa razem 1 566, ,4-22,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 800, ,4-21,8% Depozyty 213,4 270,1-21,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 259,6 372,0-30,2% Pozostałe zobowiązania 90,2 98,1-8,0% Kapitał własny 203,3 259,9-21,8% Zobowiązania i kapitał razem 1 566, ,4-22,6% mln RUB Kapitał własny 3 377, ,1 +18,8% Zobowiązania i kapitał razem , ,4 +17,6% 9

10 Grupa Romanian International Bank Nowe wyzwania: koszt finansowania i ryzyko ROMANIAN INTERNATIONAL BANK RUMUNIA mln PLN r/r / 2013 Przychody z tytułu odsetek 27,7 1,5 x18,5 Koszty z tytułu odsetek -18,5-0,6 x32,4 Wynik z tytułu odsetek 9,1 0,9 x9,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 10,7 1,4 x7,6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 59,4-1,2 - Przychody operacyjne netto 79,2 1,1 x69,4 Koszty działania -45,7-3,2 x14,5 Koszty rezerw -15,4-19,3-20,3% Zysk (strata) brutto 18,2-21,3 - Podatek dochodowy 2,4 0,1 x35,7 Zysk (strata) netto 20,6-21,2 - mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 187,9 111,7 +68,3% Należności od banków i instytucji finansowych 46,6 7,3 x6,4 Kredyty 106,5 118,0-9,7% Należności z tytułu leasingu finansowego 496,8 0,0 +100,0% Instrumenty finansowe 47,3 84,3-43,8% Rzeczowe aktywa trwałe 23,7 18,4 +28,7% Pozostałe aktywa 76,0 28,5 x2,7 Aktywa razem 984,8 368,1 x2,7 Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 121,4 2,0 x59,9 Depozyty 677,0 329,2 x2,1 Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 107,8 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 43,1 11,6 x3,7 Kapitał własny 35,4 25,3 +40,0% Zobowiązania i kapitał razem 984,8 368,1 x2,7 Struktura portfela 496,8 82% 82,9 14% 4,4 1% 19,2 3% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe x2,7 zwiększenie skali działalności mierzonej wielkością sumy bilansowej dzięki nabyciu VB Leasing. Wzrost salda depozytów o 20,1% w ciągu kwartału i x2,1 od początku roku. Rozpoznanie 54,6 mln PLN zysku na okazyjnym nabyciu. Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów Wzrost kosztów finansowania spowodowany koniecznością częściowego sfinansowania nabycia portfela wierzytelności funduszami z Polski - trwa zamiana na tańsze z rynku lokalnego. Dodatkowe rezerwy na przejętym z bankiem portfelu kredytowym w Grupie RIB (wpływ -18,5 mln PLN) jako rezultat konserwatywnej polityki NBR. 118,0 329,2 x5,1 x2,1 603, ,0 Kredyty i leasing Depozyty Pierwszą spółkę w Rumunii Romanian International Bank - Getin Holding nabył w grudniu 2013, stąd wynik roku 2013 to de facto wynik jednego miesiąca konsolidacji Dane obejmują: RIB, VB Leasing + pozostałe spółki i korekty 10

11 Grupa Idea Bank Białoruś Korekta modelu biznesowego i ochrona kapitału GRUPA BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela 760,7 19,4 714,0-33,1% 508,6 145,4 358, ,0 73% Realizacja strategii ochrony kapitału (zakup centrali w Mińsku, wypłata dywidend). -2,3% +5,0% 666,8 651,7 620, Zwiększenie sprzedaży kredytów detalicznych w BYR o +34,4% w ujęciu Q4/Q3, jest to 3 wzrostowy kwartał po dostosowaniu oferty do nowych reguł narzuconych przez bank centralny ograniczających kredytowanie w segmencie detalicznym (oświadczenia o dochodach, pricing ograniczony ustawowo). Rok 2014 zakończył się wzrostem inflacji o 16,2% r/r (vs 14,9% na koniec 2013 roku). Wynik z tytułu hiperinflacji w Q4 osiągnął poziom -3,9 mln PLN, w całym roku -29,0 mln PLN (vs -17,6 mln w 2013 roku). Utrzymanie kosztów ryzyka na poziomie zbliżonym do notowanego rok wcześniej. Wzrost stawki CIT z 18% do 25% (wpływ 4,6 mln PLN). W grudniu dewaluacja (+9,6% vs USD) oraz problemy z płynnością w systemie bankowym. 154,0 23% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe 23,8 4% Saldo kredytów i depozytów 652,0 Kredyty Depozyty mln PLN r/r / 2013 Przychody z tytułu odsetek 359,8 353,5 +1,8% Koszty z tytułu odsetek -192,0-212,2-9,6% Wynik z tytułu odsetek 167,8 141,3 +18,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,2 40,8-55,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,5-1,6 - Przychody operacyjne netto 190,6 180,5 +5,6% Koszty działania -118,0-93,4 +26,4% Koszty rezerw -24,1-26,7-9,8% Zysk (strata) brutto 48,5 60,4-19,7% Podatek dochodowy -17,6-15,0 +17,0% Zysk (strata) netto 30,9 45,3-31,8% mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 104,2 130,6-20,2% Należności od banków i instytucji finansowych 102,1 92,6 +10,2% Kredyty 651,7 666,8-2,3% Rzeczowe aktywa trwałe 62,8 28,9 x2,2 Pozostałe aktywa 68,0 49,4 +37,8% Aktywa razem 988,8 968,2 +2,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 88,1 119,1-26,0% Depozyty 652,0 620,7 +5,0% Pozostałe zobowiązania 39,2 47,1-16,7% Kapitał własny 209,4 181,4 +15,5% Zobowiązania i kapitał razem 988,8 968,2 +2,1% mld BYR Kapitał własny 656,6 574,0 +14,4% Zobowiązania i kapitał razem 3 099, ,0 +1,2% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance, Idea Broker + korekty 11

12 Grupa Idea Bank Ukraina Biznes wyskalowany do bieżących warunków rynkowych GRUPA UKRAINA mln PLN r/r * 2014 / 2013 * Przychody z tytułu odsetek 148,8 204,5-27,2% Koszty z tytułu odsetek -117,7-139,9-15,8% Wynik z tytułu odsetek 31,1 64,6-51,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 41,0 91,9-55,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 5,3 4,8 +8,9% Przychody operacyjne netto 77,3 161,3-52,1% Koszty działania -57,8-76,0-24,0% Koszty rezerw -78,4-38,5 x2,0 Zysk (strata) brutto -58,9 46,8 - Podatek dochodowy 9,9-10,7 - Zysk (strata) netto -49,0 36,1 - mln PLN / Kasa, środki w Banku Centralnym 13,6 61,7-78,0% Należności od banków i instytucji finansowych 19,7 47,1-58,3% Kredyty 475,0 892,4-46,8% Instrumenty finansowe 101,9 74,1 +37,6% Rzeczowe aktywa trwałe 19,2 38,3-49,8% Pozostałe aktywa 41,8 49,0-14,6% Aktywa razem 671, ,6-42,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 64,8 164,8-60,7% Depozyty 478,0 751,9-36,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 6,8 39,6-82,7% Pozostałe zobowiązania 47,0 13,7 x3,4 Kapitał własny 74,6 192,7-61,3% Zobowiązania i kapitał razem 671, ,6-42,3% mln UAH Kapitał własny 332,2 519,9-36,1% Zobowiązania i kapitał razem 2 988, ,1-4,7% Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing + korekty * Dane przekształcone Sprzedaż i struktura portfela 731,5 80,1 448,5 202,9-57,9% 307,7 32,5 247,2 27, ,1 59% Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe 892,4 751,9-46,8% -36,4% 475, Wykonanie założonego planu redukcji kosztów działania spadek w UAH drugi kwartał z rzędu (-10,0% Q3/Q2; -5,6% Q4/Q3). Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie w całym 2014 roku. Wznowienie i utrzymanie sprzedaży kredytów gotówkowych w regionach nieobjętych konfliktem z jednoczesnym ograniczaniem ryzyka kredytowego nowej produkcji. Wstrzymanie sprzedaży kredytów samochodowych oraz finansowania leasingiem ze względu na skurczenie się rynku oraz wzrost kosztów finansowania. Zamknięcie w całym roku łącznie 23 oddziałów (na koniec roku bank posiada 77 placówek). Rezerwy na Donbas (21,1 mln PLN) i Krym (6,0 mln PLN). 19,2 4% 176,2 37% Saldo kredytów i depozytów 478,0 Kredyty Depozyty 12

13 Załącznik 1: Rachunek wyników za 2014 rok 2014 mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Carcade i IBR Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 689,6 347,7 359,8 148,8 27,7 69,8 5,2-27, ,7 Koszty z tytułu odsetek -357,5-195,4-192,0-117,7-18,5-38,5-18,3 36,7-901,1 Wynik z tytułu odsetek 332,1 152,3 167,8 31,1 9,1 31,4-13,1 8,8 719,6 Wynik z tytułu prowizji i opłat 306,5 50,3 18,2 41,0 10,7-0,8-2,9 2,8 425,8 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 178,6 41,4 4,5 5,3 59,4 0,4 192,3-171,0 310,9 Przychody operacyjne netto 817,3 244,0 190,6 77,3 79,2 30,9 176,3-159, ,3 Koszty działania -482,2-145,4-118,0-57,8-45,7-9,5-25,1 8,6-875,0 Koszty rezerw -72,5-54,8-24,1-78,4-15,4-0,1 0,0 6,0-239,3 Zysk (strata) brutto 262,5 43,8 48,5-58,9 18,2 21,3 151,2-144,7 342,0 Podatek dochodowy -21,2-11,5-17,6 9,9 2,4-4,1-24,8-15,3-82,2 Zysk (strata) netto 241,3 32,4 30,9-49,0 20,6 17,2 126,4-160,0 259,8 Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 85,9 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 241,3 32,3 30,9-49,0 20,6 17,2 126,4-245,7 173,9 13

14 Załącznik 2: Bilans wg stanu na mln PLN Grupa Idea Bank Polska Grupa Carcade i IBR Grupa Idea Bank Białoruś Grupa Idea Bank Ukraina Grupa RIB MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 436,5 17,1 104,2 13,6 187,9 0,0 0,0 0,0 759,2 Należności od banków i instytucji finansowych 511,0 38,3 102,1 19,7 46,6 13,8 36,8-208,2 559,9 Pochodne instrumenty finansowe 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 0,0 60,6 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,6 0,0 139,6 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 7 202,9 187,3 651,7 475,0 106,5 0,0 0,0-377, ,7 Należności z tytułu leasingu finansowego 2 643, ,7 0,9 0,2 496,8 0,0 0,0-1, ,5 Pozostałe pożyczki i należności 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0 714,8 43,6-47,6 768,4 Instrumenty finansowe 2 138,0 0,0 5,5 101,9 47,3 0,0 438,7 11, ,9 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 65,5 3,7 0,0 14,2 0,0 0, , ,2 65,5 Wartości niematerialne 906,8 1,8 8,8 4,9 3,9 0,2 0,0 111, ,3 Rzeczowe aktywa trwałe 138,8 5,2 62,8 19,2 23,7 2,1 4,0-4,6 251,2 Nieruchomości inwestycyjne 170,6 0,0 26,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 200,5 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 309,9 6,9 1,6 9,2 11,4 8,3 0,0 11,3 358,6 Pozostałe aktywa 458,6 150,7 24,8 13,2 57,1 2,4 6,2-74,5 638,6 Aktywa razem , ,7 988,8 671,2 984,8 741, , , ,4 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 660,3 800,2 88,1 64,8 121,4 465,8 20,3-519, ,1 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin. 478,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 478,2 Zobowiązania wobec klientów ,7 213,4 652,0 478,0 677,0 0,0 0,0-163, ,1 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart ,4 259,6 0,0 6,8 107,8 196,1 0,0 96, ,5 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 455,6 79,5 7,6 17,6 42,8 3,0 420,7-322,8 703,9 Pozostałe zobowiązania 57,7 10,8 31,5 29,4 0,4 3,6 38,9-9,3 163,0 Zobowiązania razem , ,4 779,3 596,6 949,4 668,4 479,9-919, ,8 Kapitał własny ogółem 1 476,2 203,3 209,4 74,6 35,4 73, , , ,6 Zobowiązania i kapitał razem , ,7 988,8 671,2 984,8 741, , , ,4 14

15 Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Bartosz Jakubiak IR Manager *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 15

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Q1-Q3 2014 Warszawa, 4 listopada 2014 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q3 2014 Getin Holding zamknięcie transakcji zakupu VB Leasing w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za Q1 2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2015 Getin Holding 45,8 mln PLN zysku netto 1) w Q1, wzrost w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za H1 2015 11 sierpnia 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2015 Getin Holding 38,4 mln PLN zysku netto 1) za Q2 oraz poprawa jego struktury

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy. Getin Holding. za 2015 rok. 17 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2015 rok 17 marca 2016 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Getin Holding podpisanie umowy sprzedaży Getin Leasing (02.03.2016) oraz sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2011 rok prezentacja zbadanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Wrocław, 29 sierpnia 2013 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008

GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm. Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008 GETIN HOLDING S.A. wśród 20 największych firm GPW w Warszawie Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 29 lutego 2008 GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 212 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 sierpnia 212 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW WYNIKI FINANSOWE ZA KWARTAŁ 206 ROKU 7 maja 206 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja 2012 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BOŚ Wyniki finansowe 2011

BOŚ Wyniki finansowe 2011 BOŚ Wyniki finansowe 211 PU\Warsaw\Bos\C212377 Agenda 1. Podstawowe informacje o BOŚ 2. Finansowanie projektów proekologicznych 3. Obszary działalności 4. Zarządzanie ryzykiem 5. Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A.

PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. PODWÓJNA PERSPEKTYWA: EMITENT I INWESTOR (TREASURY) W JEDNYM GETIN NOBLE BANK S.A. Forum Rynku instrumentów dłużnych i derywatów stopy procentowej Warszawa, maj 2013 PERSPEKTYWA: EMITENT Forum Rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009

Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 2009 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 1 Wyniki Grupy Kapitałowej Fortis Bank Polska SA za I kwartał 29 14 May 29 Designator author 1 Fortis Bank Polska SA 14 May 29 2 Kredyty Wykres nr 1 Należności od klientów

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2008 rok

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2008 rok Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 2008 rok Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 3 marca 2009r. GETIN Holding w 2008 roku 2008 2007 Zmiana % Umocnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo