KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe."

Transkrypt

1 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego odbiorcy zarejestrowanego wysyłającego podmiotu, będącego właścicielem wyrobów akcyzowych znajdujących się w cudzym składzie podatkowym, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podatnika, nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiotu pośredniczącego przedstawiciela podatkowego Przewoźnika/spedytora - w przypadku przemieszczania przez nich wyrobów akcyzowych podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych mogących powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych Właściciela wyrobów akcyzowych Odbiorcy wyrobów akcyzowych jeżeli podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia złoży do właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek o przyjęcie generalnego zabezpieczenie złożonego przez w/w podmioty zamiast niego lub łącznie z nim. Jeśli chcesz złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe napisz i złóż wniosek o przyjęcie generalnego zabezpieczenia.

2 2/6 Jeśli jesteś przewoźnikiem/spedytorem, który przemieszcza wyroby akcyzowe podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a zabezpieczenie akcyzowe ma zagwarantować pokrycie zobowiązań podatkowych mogących powstać w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, właścicielem wyrobów akcyzowych, odbiorcą wyrobów akcyzowych, wniosek o przyjęcie generalnego zabezpieczenia, składanego przez Ciebie zamiast podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia lub łącznie z nim, winien złożyć ten podmiot. Co przygotować? Złóż generalne zabezpieczenie akcyzowe w wybranej przez siebie formie. Jeżeli chcesz złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe w formie: depozytu w gotówce- wpłać kwotę zabezpieczenia w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej, w placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie albo dokonaj, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe, przelewu kwoty zabezpieczenia na właściwy bankowy rachunek izby celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, któremu jest składane zabezpieczenie akcyzowe, przez prowadzący rachunek tego podmiotu bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, albo wpłać kwotę zabezpieczenia gotówką w kasie urzędu celnego; gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej- złóż w urzędzie celnym oryginał dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez gwaranta, na kwotę wymaganego zabezpieczenia ;

3 3/6 Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? czeku potwierdzonego- złóż w urzędzie celnym czek gotówkowy lub rozrachunkowy, wystawiony przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe na kwotę zabezpieczenia, potwierdzonego do wysokości tej kwoty przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową weksla własnego lub innego dokumentu mającego wartość płatniczą- złóż w urzędzie celnym weksel lub inne dokumenty mające wartość płatniczą, na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów. Napisz i złóż wniosek o przyjęcie generalnego zabezpieczenia oraz złóż generalne zabezpieczenie akcyzowe w wybranej przez siebie formie. Wniosek o przyjęcie generalnego zabezpieczenia sformułuj samodzielnie, określając w nim: kwotę składanego zabezpieczenia, formę składanego zabezpieczenia, czas: oznaczony lub nieoznaczony, na jaki zabezpieczenie akcyzowe jest składane, rodzaj zobowiązań podatkowych objętych zabezpieczeniem akcyzowym. Za złożenie generalnego zabezpieczenia nic nie zapłacisz. Wniosek o złożenie generalnego zabezpieczenia możesz złożyć w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że złożenie zabezpieczenia jest warunkiem uzyskania zezwoleń, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym, a w przypadku jeżeli takie zezwolenie posiadasz, niespełnienie tego warunku powoduje cofnięcie zezwolenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

4 4/6 Gdzie załatwię sprawę? Co zrobi urząd? Wniosek możesz: wysłać pocztą na adres : Urząd Celny w Białej Podlaskiej ul. Celników Polskich Biała Podlaska złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach Jeżeli kwotę generalnego zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce chcesz : przelać na właściwy bankowy rachunek Izby Celnej w Białej Podlaskiej- dokonaj przelewu na kontro nr w Narodowym Banku Polskim O/Okr/Lublin, wpłacić w kasie- dokonaj wpłaty w kasie Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 23, Biała Podlaska Jeżeli chcesz złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe w innych formach, złóż odpowiedni dokument w Urzędzie Celnym w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 23, Biała Podlaska. Sprawdzimy czy prawidłowo sporządziłeś wniosek, a w przypadku nieprawidłowo sporządzonego wniosku wezwiemy Cię drogą pocztową do uzupełnienia braków. Sprawdzimy, czy składane zabezpieczenie akcyzowe zapewnia pokrycie w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego, a w przypadku jeżeli stwierdzimy, że składane zabezpieczenie akcyzowe nie zapewnia pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego, odmówimy przyjęcia zabezpieczenia w drodze decyzji. Sprawdzimy, czy składane zabezpieczenie akcyzowe z określonym terminem ważności zabezpiecza w sposób skuteczny pokrycie w terminie kwoty zobowiązania podatkowego, a w przypadku jeżeli stwierdzimy, że składane zabezpieczenie akcyzowe z określonym terminem ważności nie zabezpiecza w sposób skuteczny pokrycia w terminie kwoty zobowiązania podatkowego, odmówimy przyjęcia zabezpieczenia w drodze decyzji.

5 5/6 Co zrobi urząd? Jaki jest czas realizacji? Jak się odwołać? Po przyjęciu generalnego zabezpieczenia wydamy: pokwitowanie złożenia zabezpieczenia - jeżeli zabezpieczenie akcyzowe w formie depozytu w gotówce wpłaciłeś gotówką w kasie lub jeżeli złożyłeś zabezpieczenie akcyzowe w formie weksla własnego, czeku potwierdzonego lub innego dokumentu mającego wartość płatniczą, lub potwierdzenie złożenia zabezpieczenia - jeżeli zabezpieczenie akcyzowe w formie depozytu w gotówce zostało wpłacone na rachunek bankowy Izby Celnej w Białej Podlaskiej lub jeżeli złożyłeś zabezpieczenie akcyzowe w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, oraz kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego lub dokument e-kartę- jeżeli zabezpieczenie dotyczy pokrycia zobowiązań podatkowych, dotyczących wyrobów akcyzowych, które będą przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu systemu EMCS. Na rozpatrzenie Twojego wniosku mamy 1 miesiąc kalendarzowy od dnia wpływu do nas prawidłowo sporządzonego wniosku. W przypadkach skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu o czym poinformujemy Cię pocztą na wskazany przez Ciebie adres. Od decyzji o odmowie przyjęcia zabezpieczenia możesz odwołać się do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odbioru tej decyzji. W przypadku przyjęcia generalnego zabezpieczenia nie jest przewidziana droga odwoławcza.

6 6/6 Informacje dodatkowe Podstawa prawna Pamiętaj! Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć w formie: depozytu w gotówce gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielonej przez gwarantów określonych w Obwieszeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2013 roku zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenia akcyzowe czeku potwierdzonego weksla własnego innego dokumentu mającego wartość płatniczą. Zabezpieczenie akcyzowe możesz złożyć w kilku w/w formach, pod warunkiem, że łącznie pokryją całą wymaganą kwotę zabezpieczenia Szczegółowe informacje uzyskasz w: Referacie Akcyzy i Gier Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, ul. Celników Polskich 23, I piętro, pokoje: 114, 116,117 tel: , , Centrum Informacji Służby Celnej pon. - pt. 08:00 16:00 tel.: lub Ustawa z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 752 ). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U poz. 1857).

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu 1/2 Nr 0004/2011/EP Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Strzałkowo, październik 2014 r. Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277138-2014:text:pl:html Polska-Iława: Usługi udzielania kredytu 2014/S 154-277138 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

I N F O R M A T O R. dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I N F O R M A T O R dla ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Decyzja o podjęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą szereg obowiązków oraz powinności wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 176/13 z dnia 07.06.2013 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA KART DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH w Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych i lokat dla przedsiębiorców i innych podmiotów przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Obowiązuje od 10 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI CONSUS S.A. NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. (obowiązuje od 01 kwietnia 2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. DM Consus

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Banku S.A. oddział Lion s Banku w Warszawie dla klientów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3

Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/3 Urząd Skarbowy w Wałbrzychu ul. Uczniowska 21 58-306 Wałbrzych Wybór formy opodatkowania przychodów

Bardziej szczegółowo