Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego"

Transkrypt

1 Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego Spółki prowadzące działalność gospodarczą osiągają przychody z tytułu sprzedaży produktów 1 (do tej kategorii zaliczane są wyroby i usługi) lub towarów i materiałów 2. Dodatkowo mogą osiągać przychody z pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej (a także w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych), ale w większości przypadków te dwa źródła mają marginalne znaczenie w całości przychodów przedsiębiorstw (a trzecie nie jest wyróżniane w statystykach GUS). W sprzedaż produktów oraz towarów i materiałów angażują się zarówno spółki przemysłowe, jak i usługowe. Można się wprawdzie spodziewać, że przedsiębiorstwa przemysłowe będą przede wszystkim osiągały przychody ze sprzedaży wyrobów, handlowe ze sprzedaży towarów i materiałów, a pozostałe usługowe ze sprzedaży usług. Jednak podział ten jest zbyt uproszczony. Przedsiębiorstwa przemysłowe prowadzą także działalność usługową, a nierzadko także angażują się w sprzedaż towarów i materiałów. Spółki sektora usługowego są bardziej nastawione na działalność handlową lub usługową, ale trudno wykluczyć także wytwarzanie dóbr materialnych. Metodologia wykorzystywana w polskiej sprawozdawczości dzieli podmioty funkcjonujące w danym miejscu (np. województwie) na spółki tam zarejestrowane oraz na jednostki lokalne spółek, które zarejestrowane są w innych województwach, ale w danym miejscu także prowadzą działalność. Dane statystyczne publikowane w oficjalnych wydawnictwach GUS 1 Produkty są wytworzone wewnątrz danego przedsiębiorstwa i nie podlegają dalszej obróbce w obrębie tego przedsiębiorstwa, w którym zostały wyprodukowane; są przeznaczone głównie do sprzedaży na zewnątrz. Szczerej zobacz: 2 Kategorię towary i materiały tworzą towary dobra zakupione przez przedsiębiorstwo celem dalszej odsprzedaży w stanie niezmienionym oraz materiały dobra zakupione przez przedsiębiorstwo celem zużycia w działalności operacyjnej. 1

2 przedstawiają przychody tylko pierwszej grupy podmiotów i to na znacznym poziomie agregacji (na poziomie sekcji PKD). Jednak ich atutem jest rozbicie ogólnej wartości przychodów na rodzaje działalności: sprzedaż wyrobów i usług, sprzedaż towarów i materiałów, pozostałą działalność operacyjną oraz działalność finansową. Dane uzyskane dla drugiej grupy podmiotów, tj. jednostek lokalnych zagregowane są do poziomu ogólnej wartości przychodów. Jednak dla uzupełnienia obrazu wartości przychodów generowanych przez wszystkie podmioty działające w województwie łódzkim wykorzystane zostały dane niepublikowane obejmujące zarówno pierwszą grupę podmiotów (spółki BIZ zarejestrowane w województwie), jak i drugą (jednostki lokalne). Przychody spółek BIZ zarejestrowanych w województwie łódzkim W badanym okresie wartość przychodów osiąganych przez spółki z udziałem kapitału zagranicznego w regionie łódzkim wzrosła ponad dwukrotnie. W 2 r. przychody z całokształtu działalności wyniosły ok mln zł., w 21 r. spadły do 1 22 mln zł, a następnie rosły do mln zł w 28 r. (zobacz wykres 1). W całym okresie udział sektora przemysłowego w łącznych przychodach spółek BIZ wynosił ok. 7-75%. Pozostałą część generowały spółki sektora usługowego. Przychody sektora rolniczego odgrywały marginalna rolę ich udział nie przekraczał,5%. W sektorze przemysłowym dominowały spółki sekcji D (przetwórstwo przemysłowe). Początkowo, w latach 2-24 ich udział w przychodach sektora wynosił ponad 95% (a nawet 98-99%), w kolejnych latach udział ten wyniósł ok %, a w 25 r. wyjątkowo 86%. Udział spółek budowlanych (sekcja F) wynosił w całym badanym okresie ok. 2-4%, a pozostałych sekcji, tj. C i E (odpowiednio: górnictwo i wytwarzanie energii) w pierwszych latach wynosił do ok.,5%, w 25 r. wzrósł znacząco do 11%, a w kolejnych latach utrzymywał się na poziomie ok. 5%. 2

3 Wykres 1. Struktura przychodów ogółem spółek BIZ według sektorów w latach w mld zł sektor III sektor II sektor I 5 Struktura przychodów sektora usługowego była dość stabilna. Dominowały spółki sekcji G (handel i naprawy), choć ich udział zmniejszał się z 88% do 7% zobacz tabela 1. Spółki sekcji I (transport, magazynowanie i łączność) generowały średnio ok. 1% przychodów sektora, a największy wzrost odnotowały spółki sekcji K (obsługa nieruchomości i firm). Ich udział wzrósł z 3,3% do 17,5% a wartość zwiększyła się blisko dwunastokrotnie z 121,5 mln zł do ponad 1,4 mld zł. Tabela 1. Struktura przychodów spółek BIZ w sektorze usługowym w latach 2-28 SEKTOR III w mln zł 3 78, 2647, , , 4 335, , , ,5 8 83,8 sekcja G 88,1% 8,6% 82,6% 81,9% 8,2% 78,8% 78,8% 78,1% 7,3% sekcja I 7,5% 11,4% 1,7% 1,3% 8,4% 8,7% 1,6% 1,5% 9,% sekcja K 3,3% 6,1% 4,9% 6,2% 9,3% 1,3% 8,% 8,8% 17,5% pozostałe w 1,1% 1,9% 1,8% 1,6% 2,1% 2,2% 2,6% 2,6% 3,2% sektorze III 3

4 Struktura rodzajowa przychodów spółek BIZ zdominowana była przez sprzedaż wyrobów i usług oraz towarów i materiałów zobacz wykres 2. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług stanowiły w całym badanym okresie ok. 6-65%, a towarów i materiałów ok. 3-33% ogólnej wartości przychodów. Przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne stanowiły łącznie nie więcej niż 4-5% przychodów ogółem badanych podmiotów 3. Wykres 2. Struktura rodzajowa przychodów z działalności spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach w mld zł przychody finansowe pozostałe przychody operacyjne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów przychody ze sprzedaży produktów w Łodzi Sprzedawane wyroby i usługi w ponad 9% wytwarzane były przez sektor przemysłowy tj. głównie przez przetwórstwo przemysłowe (sekcja D) zobacz wykres 3. Sektor usługowy generował niespełna 1% wartości sprzedanych produktów (tj. głównie usług), jednak warto podkreślić, że struktura według sekcji zmieniła się znacząco. Z 48% do 16% zmniejszył się udział sekcji G (handel i naprawy), a sukcesywnie wzrastały przychody (i ich udział w sektorze) w 3 Najbardziej aktywne w tym zakresie były spółki sekcji D (przetwórstwo przemysłowe), chociaż jej udział w ostatnich 2 latach spadał, przede wszystkim na rzecz sekcji K i O. 4

5 spółkach obsługi nieruchomości i firm (sekcja K): początkowo wyniosły one niespełna 98 mln. zł (tj. 18%), w latach zwiększały się do ok mln zł (tj. ok. 3-33%), w 27 r. wyniosły 46 mln zł, a w 28 r. ponad 1 mld zł (47%). Udział podmiotów zajmujących się transportem, magazynowaniem i łącznością (sekcja I) wahał się w granicach ok %, choć przychody z tytułu sprzedaży produktów tej sekcji wzrosły regularnie zwiększały się ze 155,5 mln zł w 2 r. do 612 mln zł w 28 r. Zmiany te należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, gdyż oznaczają dynamiczny rozwój nowoczesnej części sektora usługowego (głownie sekcji K), co z kolei stwarza korzystne warunki dla dalszych nowoczesnych inwestycji zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług spółek BIZ według sektorów w latach w mld zł sektor III sektor II sektor I Nieco ponad 3% przychodów spółek z udziałem kapitału zagranicznego pochodziła ze sprzedaży towarów i materiałów. Początkowo w 75% wypracowywały ją spółki sektora usługowego (z czego ok. 95% sekcja G handel hurtowy i detaliczny), a w 25% przemysł zobacz wykres 4. Struktura ta ulegała jednak zmianie na korzyść przemysłu w latach jego udział w przychodach ze sprzedaży towarów i materiałów wynosił ok. 37%. Wynika to 5

6 przede wszystkim z dywersyfikacji działalności spółek przemysłowych. W coraz większym stopniu angażują się one w działalność handlową, stając się np. dystrybutorami lub przedstawicielami handlowymi spółek matek lub podmiotów powiązanych, jak również pośrednikami w handlu surowcami i półproduktami. Wynika to z przewagi, jaką duże koncerny mogą uzyskać w relacjach z dostawcami. Dzięki skali zamówienia i sile przetargowej mogą uzyskiwać korzystne warunki cenowe, a przez to zarabiać dodatkowo na dalszej odsprzedaży surowca lub półproduktu. Wykres 4. Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów spółek BIZ według sektorów w latach 2-28 w mld zł sektor III sektor II sektor I Produktywność pracy Dopełnieniem analizy przychodów z działalności realizowanej przez spółki BIZ może być wskaźnik produktywności pracy liczony jako relacja przychodów ze sprzedaży do liczby zatrudnionych. Zasadniczo w całej grupie badanych podmiotów, wartość tego wskaźnika wykazywała tendencję rosnącą, choć w spółkach usługowych wyraźnie spadła zobacz wykres 5. 6

7 Wykres 5. Przeciętne przychody na zatrudnionego w spółkach BIZ w latach 2-28 w tys. zł sektor II OGÓŁEM sektor III 2 1 Produktywność pracowników w całym sektorze przemysłowym była bardzo zbliżona do wartości dla sekcji D (przetwórstwa przemysłowego) zobacz tabela 2. W spółkach budowlanych (sekcja F) wartości tego wskaźnika były bardziej zmienne generalnie wzrastały bardziej dynamicznie niż w spółkach przetwórstwa przemysłowego z 27,6 tys. zł w 21 r. do tys. zł w 28 r. Wyjątkiem był tylko rok 24, w którym wartość przychodów ze sprzedaży na zatrudnionego wyniosła w budownictwie ponad 1 mln zł. W sektorze usługowym wartości produktywności pracy były bardzo zróżnicowane, ale generalna tendencja była malejąca. Oznacza to, iż tempo przyrostu przychodów było niższe niż tempo przyrostu zatrudnienia. Zatem przeciętnie w kolejnych latach każdy nowozatrudniony pracownik miał statystycznie coraz mniejszy udział w kreacji przychodu. Może oznaczać przerost zatrudnienia w sektorze usługowym. Najwyższe wartości badanego wskaźnika zanotowano w spółkach sekcji G (handel i naprawy) oraz sekcji I (transport, magazynowanie i łączność). Najniższe natomiast w hotelarstwie i gastronomii (sekcja H). 7

8 Tabela 2. Przeciętne wartości przychodów na zatrudnionego w spółkach BIZ w latach 2-28 w tys. zł Ogółem 335,7 32, 338,2 376,7 42,3 39,4 42,4 42,2 413,5 Sektor II 282,8 274,6 34,3 342,4 381,2 376,7 41, 431,9 452,6 sekcja D 28,6 275,4 37,1 332,3 381,8 361,7 4,2 432,4 447,5 sekcja F 45,7 27,6 23,9 1 55,2 334,7 356,8 453, 412,2 755,4 Sektor III 577,7 423,7 478,9 53,8 466,8 437,1 46,8 391,5 341,4 sekcja G 76,5 56,1 556,2 594,4 659, 632,7 61,7 627,5 57,9 sekcja H 84,9 52,9 64, 43,1 63,6 69,8 68, 95,3 9,6 sekcja I 366,1 359,2 395,8 445,5 556,4 416,4 434,4 393,5 38,8 sekcja K 17, 25,1 232,3 213,3 134,1 138,5 96,5 91,7 127,9 Przychody jednostek lokalnych spółek BIZ zarejestrowanych w innych województwach Wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów w jednostkach lokalnych spółek BIZ ulegała w badanym okresie znacznym zmianom. W pierwszych czterech latach przychody zwiększały się z blisko 4,2 mld zł do 6,6 mld zł. W 24 r. spadły znacząco do nieco ponad 1,6 mld zł a w kolejnych latach znów wzrastały, bardzo dynamicznie, do ponad 12,1 mld zł w 28 r. Przedstawia to wykres 6. 8

9 Wykres 6. Przychody ze sprzedaży w jednostkach lokalnych spółek BIZ w latach w mld zł sekcja III sekcja II 2 Udział sektora przemysłowego (II) i usługowego (III) w strukturze przychodów uległ zmianie. Początkowo większą część przychodów generowały jednostki lokalne spółek usługowych ok. 7%. W kolejnych latach udział ten zmniejszał się na rzecz jednostek lokalnych spółek przemysłowych i w latach to one generowały ok. 7% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Przychody jednostek lokalnych w sektorze II pochodziły w ponad 9% z podmiotów sekcji D (przetwórstwo przemysłowe). W pierwszych latach największy wpływ na to miały podmioty branży spożywczej (dział 15), producenci odzieży (dział 18) oraz przemysł drzewno-papierniczy (działy 2+21) i poligrafia (dział 22). Od 26 r. największy udział mieli producenci maszyn i urządzeń (dział 29) w 26 r. wygenerowali oni ponad 57% przychodów ze sprzedaży spółek sekcji D. W kolejnych latach udział ten był mniejszy, ale nadal bardzo wysoki odpowiednio 46% i 3%. W 28 r. blisko 2% łącznej wartości przychodów ze sprzedaży przypadło na spółki wytwarzające maszyny i aparaturę elektryczną oraz aparaty radiowe, telewizyjne i komunikacyjne (działy 31+32), a nieco ponad 11% na producentów żywności i napojów (dział 15). Wartości przychodów ze sprzedaży w sekcji D i wybranych jej działach przedstawia tabela 3. 9

10 Tabela 3. Wartości przychodów ze sprzedaży w jednostkach lokalnych podmiotów BIZ w latach 2-28 w mln zł sekcja D ,5 3186,2 78,4 1111,8 37,7 4686,2 729,8 produkcja artykułów spożywczych i napojów 47, 8 627,1 62,7 681, 153,5 149,2 136,4 765,9 822,6 (dział 15) włókiennictwo i produkcja odzieży 323,5 363,5 3,3 17, ,2 (działy 17+18) produkcja drzewnopapiernicza 127,7 131,4 148, ,6 (działy 2+21) działalność wydawnicza, poligraficzna i 15,1 93,5 12, 12,4-72,1 9,5 2,1 66,1 reprodukcja (dział 22) produkcja wyrobów chemicznych 11,7 1,1 12,3 133,4 358,9 422,7 348, 245,9 (dział 24 ) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 28,4 24,6 33,5 133,2 251,4 38,7 255,5 426,5 571,7 sztucznych (dział 25 ) produkcja wyrobów z pozostałych surowców 95,8 119,1 128,4 181,7 8,6 78,8 67,7 146,9 478,5 niemetal. (dział 26 ) produkcja metali oraz wyrobów metalowych z wyjątkiem maszyn (działy ) 4,6 4,7 22,6 481,4-9,7 16,9 24,8 423,6 produkcja maszyn i urządzeń (dział 29) 2,1 4,3 2,7 848, ,6 214,5 2136,5 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej oraz aparatów radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (dział 31+32) 68,2 74, 366,8 354,4 151,2 13, - 576,1 1376,7 Struktura przychodów w sektorze usługowym była zdominowana przez podmioty sekcji G (handel i naprawy), w tym przede wszystkim przez jednostki lokalne spółek zajmujących się handlem hurtowym (dział 51). One generowały ponad 9% przychodów ze sprzedaży wszystkich 1

11 jednostek lokalnych działających w sekcji G. Znaczny udział w sektorze III miały także jednostki lokalne podmiotów sekcji I (transport, magazynowanie i telekomunikacja), w tym szczególnie spółki telekomunikacyjne (dział 64), które w latach 2-26 realizowały 8-9%, a w odpowiednio 65% i 52% wartości sprzedaży sekcji I 4. Udział przychodów generowanych przez jednostki lokalne podmiotów w sekcji H (hotelarstwo i gastronomia) oraz K (obsługa nieruchomości i firm) był niewielki szczegóły przedstawia wykres 7. Wykres 7. Struktura przychodów ze sprzedaży w jednostkach lokalnych podmiotów BIZ w sektorze usługowym w latach , 4,5 w mld zł 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Pozostałe w Sektorze III sekcja K sekcja I sekcja H sekcja G, Produktywność pracy Produktywność pracy w jednostkach lokalnych podmiotów BIZ zmieniała się bardziej dynamicznie niż w spółkach BIZ zarejestrowanych w województwie. Wskaźnik wartości przychodów na zatrudnionego w całej grupie badanych jednostek lokalnych wzrósł z ok. 3 tys. 4 Watro jednak zwrócić uwagę na wyjątkowo niskie wartości przychodów jednostek lokalnych sekcji I w latach 24 i 27. W pozostałych latach wartość przychodów wynosiła ok. 8-9 mln zł (a w 28 r. nawet 1,2 mld zł), a w 24 r. i 27 r. wyniosła odpowiednio 98 i 176 mln zł. Nasuwa to podejrzenie o wiarygodność danych liczbowych w tych latach. 11

12 zł w 2 r. do nieco ponad 5 tys. zł w 28 r. Tendencja nie była jednak stabilna: do 23 r. następował wzrost przychodów na zatrudnionego, w 24 nastąpił znaczny spadek, a w kolejnych latach wartość wskaźnika znów wzrastała zobacz wykres 8. Wykres 8. Przychody ze sprzedaży na zatrudnionego w jednostkach lokalnych spółek BIZ w latach 2-28 w tys. zł sektor II ogółem sektor III Produktywność pracy w sektorze przemysłowym wzrastała nieregularnie z poziomu ok. 25 tys. zł w 2 r. do nieco ponad 61 tys. zł w 28 r. Tendencja zmian w sektorze odzwierciedla produktywność pracy przede wszystkim w jednostkach lokalnych spółek przetwórstwa przemysłowego (sekcja D). Przychody ze sprzedaży na zatrudnionego w jednostkach lokalnych spółek budowlanych były bardzo zmienne i wahały się od ok. 2 tys. zł w latach 2-23 do nawet 1,2 mld zł w 27 r. i znów ok. 16 tys. zł w 28 r. W jednostkach lokalnych spółek usługowych początkowo przychody na zatrudnionego były wyższe niż w przemyśle, jednak od 24 r. zmniejszyły się znacznie i plasowały poniżej wartości dla jednostek lokalnych spółek przemysłowych. Przeciętnie najwyższe wartości zanotowano w jednostkach lokalnych spółek sekcji G (handel i naprawy) zobacz tabela 4. Znacznie niższe były przychody na zatrudnionego w jednostkach lokalnych spółek sekcji I (transport, magazynowanie i 12

13 telekomunikacja), a najniższe w sekcji H (hotelarstwo i gastronomia) oraz K (obsługa nieruchomości i firm). Warto zwrócić uwagę, że właśnie w jednostkach lokalnych spółek sekcji K nastąpiło bezwzględne zmniejszenie wartości przychodów na zatrudnionego. Jest to zgodne z tendencją występująca także w spółkach sekcji K zarejestrowanych w województwie. Tabela 4. Przeciętne wartości przychodów ze sprzedaży na zatrudnionego w jednostkach lokalnych podmiotów BIZ według sekcji w latach 2-28 OGÓŁEM 297,3 338,2 375,5 475,6 313,5 322,2 462,2 471,9 513,2 SEKTOR II 252,7 267, 269,3 448,1 395,6 396, 65,5 564,1 61,7 sekcja D 252,8 269, 271, 451,1 38,6 393,3 656,5 571,2 641,5 SEKTOR III 322,6 396,1 477,1 55,3 259,7 288,2 322,6 351,1 411,2 sekcja G 696,6 83,2 881,7 994,5 78,1 881,9 118, 833,5 85,9 sekcja H 74,4 83,7 73,4 72,7 82,8 77,9 66,5 95,8 92,5 sekcja I 188,9 237,9 339,3 313,6 119,2 368,7 363,8 25,3 323,9 sekcja K 152,2 245,2 163,1 154,8 59,7 42, 79, 78,1 76,4 Na czerwono zaznaczona została najwyższa wartość wskaźnika Wartości przychodów łącznie dla spółek BIZ zarejestrowanych w województwie łódzkim oraz jednostek lokalnych podmiotów BIZ zarejestrowanych w innych województwach Łączne przychody zrealizowane przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim wzrastały z poziomu ok mld zł w latach 2-22 do ponad 4 mld zł w 28 r. zobacz wykres 9. Przeciętnie ok. 25-3% generowały jednostki lokalne podmiotów BIZ zarejestrowanych w innych województwach. Wyjątkiem były jedynie lata 24 i 25, kiedy udział jednostek lokalnych był mniejszy (odpowiednio 9% i 15%). 13

14 Wykres 9. Łączne przychody spółek BIZ zarejestrowanych w województwie łódzkim i jednostek lokalnych podmiotów BIZ zarejestrowanych w innych województwach w latach w mld zł spółki BIZ jednostki lokalne W sektorze przemysłowym udział przychodów uzyskanych przez jednostki lokalne był niższy wahał się od kilku do kilkunastu procent (tylko w 23 r. oraz w 27 r. i 28 r. był wyższy, odpowiednio 25,5%, 22,5% oraz 27%) zobacz tabela 5. W spółkach sektora usługowego, natomiast udział przychodów generowanych przez jednostki lokalne był zdecydowanie wyższy. W okresie 2-23 wynosił ok. połowy ogólnej wartości przychodów spółek sektora III, a w kolejnych latach przeciętnie ok. 3%. Jedynie w 24 r. udział ten był niższy i wynosił ok. 15%. 14

15 OGÓŁEM SEKTOR II SEKTOR III Tabela 5. Wartość i struktura przychodów podmiotów BIZ w województwie łódzkim w latach 2-28 wartość przychodów , , , , ,7 21 6, , , ,7 w mln zł udział jednostek lokalnych 26,% 31,2% 29,3% 33,4% 9,4% 15,6% 23,6% 23,9% 3,3% udział spółek BIZ zarejestrowanych 74,% 68,8% 7,7% 66,6% 9,6% 84,4% 76,4% 76,1% 69,7% w województwie w tym: wartość przychodów 9 497,2 9 27, 9 91, , , , , , ,2 w mln zł udział jednostek lokalnych 13,5% 17,8% 16,7% 25,5% 6,7% 8,8% 19,9% 22,5% 27,1% udział spółek BIZ zarejestrowanych 86,5% 82,2% 83,3% 74,5% 93,3% 91,2% 8,1% 77,5% 72,9% w województwie wartość przychodów 6 613, 5 643, 6 21,4 7 64, , 6 541,7 7 73, , ,6 w mln zł udział jednostek lokalnych 43,9% 53,1% 49,4% 47,9% 15,9% 3,6% 32,8% 27,5% 37,% udział spółek BIZ zarejestrowanych 56,1% 46,9% 5,6% 52,1% 84,1% 69,4% 67,2% 72,5% 63,% w województwie W poszczególnych sekcjach relacje przychodów generowanych przez spółki zarejestrowane w województwie i jednostki lokalne podmiotów zarejestrowanych w innych województwach znacznie się od siebie różniły zobacz wykres 1. Generalnie jednak w sekcjach sektora przemysłowego, tj. sekcji D (przetwórstwo przemysłowe) i F (budownictwo) dominowały przychody podmiotów zarejestrowanych w województwie. Oznacza to, że w tych obszarach działalności relatywnie mniej jest podmiotów o zasięgu ogólnokrajowym. Inwestorzy chętniej lokują centrale swoich spółek tam, gdzie funkcjonuje zakład produkcyjny, a ponadto, w przemyśle więcej jest przedsiębiorstw jednozakładowych, gdzie niejako automatycznie centrala znajduje się 15

16 w tym samym miejscu, co zakład produkcyjny. W sektorze usługowym więcej jest przedsiębiorstw wielozakładowych, które swoją działalnością obejmują kilka województw, podczas gdy centrala ulokowana jest tylko w jednym przeważnie jest to województwo mazowieckie (a dokładniej Warszawa). Taka lokalizacja oferuje inwestorom szereg ułatwień organizacyjnych (bliskość urzędów, centrali innych podmiotów, korzystny klimat biznesowy). Z tego względu udział przychodów jednostek lokalnych spółek usługowych zarejestrowanych poza województwem łódzkim jest znacznie wyższy niż w przemyśle. Szczególnie widać to w działalności hotelarskiej i gastronomicznej (sekcja H) oraz transporcie, magazynowaniu i telekomunikacji (sekcja I). W sekcji H jednostki lokalne generowały ponad 9% przychodów, w sekcji I w pierwszych 4 latach było to 7-75%, a w kolejnych nieznacznie mniej ok. 6-65% (wyjątkiem są lata 24 i 27 w których udział ten wyniósł nieco ponad 2%). Warto podkreślić, że największy udział w przychodach sekcji I miały jednostki lokalne spółek telekomunikacyjnych, na które składały się przychody wszystkich (niebędących franczyzowymi) punktów sprzedaży TPSA oraz operatorów telefonii komórkowej. Wykres 1. Wartość i struktura przychodów podmiotów BIZ w województwie łódzkim w latach 2-28 w wybranych Sekcjach PKD w mld zł 3 25 Sekcja D,9,8,7 Sekcja F 2,6,5 15,4 1,3 5,2,1, 16

17 w Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa Sekcja G Sekcja H 1,14 9 8,12 7, ,8,6 3,4 2 1,2, Sekcja I Sekcja K 2, 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,,8,6 1,2 1,,8,6,4,4,2,2,, spółki BIZ jednostki lokalne 17

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Działalność inwestycyjna spółek z udziałem kapitału zagranicznego

Działalność inwestycyjna spółek z udziałem kapitału zagranicznego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Działalność inwestycyjna spółek z udziałem kapitału zagranicznego Działalność

Bardziej szczegółowo

Działalność eksportowa i importowa spółek sektora przemysłowego

Działalność eksportowa i importowa spółek sektora przemysłowego Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Działalność eksportowa i importowa spółek sektora przemysłowego Wymiana międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim

Struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Struktura podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w podmiotach BIZ działających w województwie łódzkim

Zatrudnienie i wynagrodzenia w podmiotach BIZ działających w województwie łódzkim Agnieszka Kłysik-Uryszek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki Zatrudnienie i wynagrodzenia w podmiotach BIZ działających w województwie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński. Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Joanna Korpas Magdalena Wojtkowska Jakub Sarbiński Informacja o wypłacie zasiłków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 1 Niniejsze opracowanie omawia problematykę znacznych wzrostów wypłat zasiłku chorobowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Izabella Zagoździńska Elżbieta Szefler

Izabella Zagoździńska Elżbieta Szefler Studia Regionalne i Lokalne Nr 4(4)/2000 ISSN 1509-4995 Izabella Zagoździńska Elżbieta Szefler Podmioty z kapita³em niemieckim prowadz¹ce dzia³alnoœæ w Polsce w latach 1993 1998 * Artykuł przedstawia wybrane

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE

PODSTAWOWE DANE OGÓLNOKRAJOWE Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego R eferat Bad ań i Analiz Stra t e g icznyc h Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w I półroczu

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Krzysztof Łapiński. Warszawa, 20 września 2016 r. Świat Wpływ robotyzacji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Krzysztof Łapiński Warszawa, 2 września 216 r. Świat Globalna sprzedaż robotów przemysłowych w latach 21 215 (w tys. sztuk) 3 25 2 15 1 5 78

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Wolak-Tuzimek ROZDZIAŁ 13 ANALIZA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt Artykuł prezentuje podstawowe wielkości charakteryzujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009 Prezentowane tabele zawierają dane na temat wartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC 2006 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W GRUDNIU 2006 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich wynosiła

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Przemysł i budownictwo Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE 18.11.2015 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 media@sedlak.pl RAPORT PŁACOWY SEDLAK & SEDLAK 2015 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku

Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Stan i warunki rozwoju lokalnej gospodarki w Wyszkowie w 2012 roku Raport podstawowe informacje Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska, Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo