KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu ) PROGRAM NAUCZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA"

Transkrypt

1 KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu ) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT 72 godziny lekcyjne Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 44 godziny lekcyjne Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza 32 godziny lekcyjne Moduł IX Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji 44 godziny lekcyjne Moduł X Prawo gospodarcze wybrane zagadnienia 8 godzin lekcyjnych Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT 6.1 Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF) 6.2 Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej Dokumentacja polityki rachunkowości podstawowe zasady opracowania Wymogi wobec informatycznego systemu finansowo-księgowego Bezpieczeństwo informatycznego systemu finansowo-księgowego Organizacja kontroli i obiegu dokumentów w jednostce gospodarczej Przygotowanie jednostki do inwentaryzacji instrukcje i zarządzenia inwentaryzacyjne Rachunkowość a kontrola wewnętrzna Zadania głównego księgowego w jednostce gospodarczej 6.3 Odroczony podatek dochodowy Podstawowe definicje, w tym wartość bilansowa i podatkowa aktywów i pasywów Zasady ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zasady prezentacji podatku odroczonego rachunek zysków i strat lub kapitał własny 6.4 Wycena składników aktywów działalności operacyjnej z uwzględnieniem skutków podatkowych

2 6.4.1 Ustalanie wartości bieżącej i na dzień bilansowy aktywów operacyjnych z uwzględnieniem wyceny w walutach obcych Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa obrotowe Należności operacyjne, w tym obrót wierzytelnościami Rozliczenia międzyokresowe czynne Utrata wartości aktywów operacyjnych wycena, ujmowanie, prezentacja Identyfikacja składników aktywów operacyjnych generujących korzyści pojedynczo Analiza przesłanek utraty wartości Kalkulacja i ewidencja odpisu aktualizującego wartość składnika aktywów operacyjnych wypracowującego korzyści ekonomiczne pojedynczo Analiza wartości dokonanych odpisów aktualizujących w następnych okresach obrotowych Prezentacja informacji związanych z utratą wartości aktywów operacyjnych w sprawozdaniu finansowym 6.5 Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną z uwzględnieniem skutków podatkowych Instrumenty finansowe Istota instrumentu finansowego Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych Klasyfikacja i reklasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych na potrzeby wyceny Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym Nieruchomości inwestycyjne Wycena bieżąca z uwzględnieniem kosztów kredytu na finansowanie nieruchomości inwestycyjnych Wycena na dzień bilansowy z uwzględnieniem utraty wartości na dzień bilansowy Prezentacja nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniu finansowym 6.6 Kapitały i fundusze własne z uwzględnieniem skutków podatkowych Kapitały własne i ich związek z formą organizacyjno-prawną jednostki prowadzącej księgi rachunkowe Wycena i ujmowanie kapitału własnego Kapitał własny a prawo podatkowe Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniu finansowym 6.7 Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe z uwzględnieniem skutków podatkowych Zobowiązania i fundusze specjalne wycena, ujmowanie, prezentacja Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne wycena, ujmowanie, prezentacja Rozliczenia międzyokresowe przychodów wycena, ujmowanie, prezentacja Różnice pomiędzy uregulowaniami w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych

3 6.8 Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) z uwzględnieniem skutków podatkowych Leasing rodzaje, wycena, ujmowanie Podstawowe pojęcia Istotne warunki umów i rodzaje leasingu Leasing według prawa bilansowego Leasing w ustawach o podatku dochodowym i podatku VAT Kontrakty długoterminowe Definicje pojęć Metody ustalania przychodów i kosztów z niezakończonej usługi długoterminowej Ujmowanie niezakończonych usług długoterminowych Prezentacja kontraktów długoterminowych w sprawozdaniu finansowym Umowy o usługi długoterminowe a podatki 6.9 Etyka i wartości zawodowe szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych Współczesna wolność rynku a zasady etyczne Etyka zawodowa w rachunkowości i dylematy etyczne Rola głównego księgowego w promowaniu etyki zawodowej oraz w rozwiązywaniu dylematów etycznych. Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 7.1 Rachunek kosztów Istota kosztów i rachunku kosztów Kryteria klasyfikacji kosztów Podstawy organizacyjne rachunku kosztów Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczości zewnętrznej Identyfikacja i ewidencja kosztów dla celów podejmowania decyzji zarządczych Wycena produktów gotowych i produkcji w toku Parametry bieżącej wyceny Parametry bilansowej wyceny Identyfikacja, ewidencja, rozliczanie kosztów a prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności operacyjnej (produkcyjnej, usługowej, handlowej) Pełna ewidencja i rozliczanie kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym Uproszczone ewidencje kosztów i ustalanie wyniku finansowego Koszt wytworzenia produktu Składowe kosztu wytworzenia produktu Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Kalkulacja kosztu wytworzenia Obiekty kosztów

4 Ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia produktów (kalkulacja podziałowa fazowa, kalkulacja doliczeniowa skumulowana i zróżnicowana, kalkulacja w procesach sprzężonych) Modele rachunku kosztów Rachunek kosztów rzeczywistych, normalnych, standardowych Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych 7.2 Podstawy rachunkowości zarządczej Rachunek wyników dla celów zarządczych Podstawy analizy koszty rozmiary produkcji zysk Próg rentowności Dźwignia operacyjna Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów do rozwiązywania problemów decyzyjnych krótkiego okresu Elementy budżetowania i kontroli kosztów Pojęcie i rodzaje budżetów Metody budżetowania 7.3 Podstawy zarządzania finansami Struktura źródeł finansowania Koszt pozyskanego kapitału Koszt kapitału własnego Koszt kapitału obcego Nominalna a efektywna stopa procentowa Średnioważony koszt kapitału (WACC) Krańcowy koszt kapitału (MCC) Struktura źródeł finansowania a koszt kapitału Struktura kapitału a rentowność Struktura kapitału a ryzyko Struktura kapitału a zasada działania dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza 8.1 Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych Cel, istota, użytkownicy, cechy jakościowe, zakres oraz jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zasady prezentacji i ujawniania informacji w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia Wybrane problemy związane ze sporządzaniem sprawozdania finansowego Inwentaryzacja Dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy Błędy z lat ubiegłych Zdarzenia po dacie bilansu (po dniu bilansowym) 8.2 Rachunek przepływów pieniężnych

5 8.2.1 Cel sporządzania, istota, zakres prezentacji i ujawnień w rachunku przepływów pieniężnych Metody prezentacji rachunku przepływów pieniężnych Zawartość merytoryczna poszczególnych segmentów działalności dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto w rachunku przepływów pieniężnych a zmiana stanu środków pieniężnych w bilansie Zasady ujmowania przepływów pieniężnych oraz korekt w przypadku stosowania metody pośredniej 8.3 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Cel i istota sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym Prezentacja skutków zdarzeń ujmowanych w kapitale (funduszu) własnym oraz ujawnienia 8.4 Sprawozdanie z działalności Zasady sporządzania sprawozdania z działalności Wykorzystanie zasobów informacyjnych rachunkowości jednostki gospodarczej 8.5 Konsolidacja sprawozdań finansowych Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego grupa kapitałowa Metody konsolidacji Dokumentacja konsolidacyjna i przygotowanie not konsolidacyjnych 8.6 Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej Cel i znaczenie analizy finansowej Analiza wstępna sprawozdania finansowego Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego Wnioskowanie i wykorzystanie wyników analizy finansowej Modele ostrzegania przed zagrożeniem kontynuowania działalności Moduł IX Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji 9.1 Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji Przychody z działalności gospodarczej definicje, nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia, moment powstania przychodu, wyłączenia z opodatkowania, przychody w walutach obcych Koszty uzyskania przychodu definicja, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, koszty w walutach obcych Koszty bezpośrednio związane z przychodami a koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, moment potrącenia, dokumentowanie Pobór podatku deklaracje, terminy, właściwości organów podatkowych, uproszczone

6 zaliczki, zeznania Obowiązki płatników w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych Transakcje z podmiotami powiązanymi 9.2 Podatek od towarów i usług praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji Ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w tym transakcje wewnątrzwspólnotowe, transakcje dla których podatnikiem jest nabywca, import usług, czynności nieodpłatne Podatnik podatku od towarów i usług wybrane zagadnienia Moment powstania obowiązku podatkowego Miejsce dostawy towarów Miejsce świadczenia usług Podstawa opodatkowania, faktury, faktury korygujące Stawki podatku, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe Rozliczenie eksportu towarów i WDT, warunki dla zastosowania stawki 0% Odliczenie podatku naliczonego ogólne zasady, terminy, ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym Częściowe odliczenie podatku naliczonego, roczna, 5-letnia i 10-letnia korekta podatku naliczonego Obowiązki rejestracyjno-ewidencyjne, deklaracje, korekta deklaracji, informacje podsumowujące Procedury szczególne rolnik ryczałtowy, VAT marża, towary używane 9.3 Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych Stosowanie prawa UE w Polsce Konwencja Modelowa OECD jako wzorzec umów międzynarodowych Metody unikania podwójnego opodatkowania Opodatkowanie poszczególnych rodzajów dochodów Dokumentacja cen transferowych 9.4 Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe Rola zasad ogólnych Szczegółowe prawa i obowiązki stron w postępowaniu Decyzje i postanowienia Środki odwoławcze i tryb prowadzenia sporu z organem podatkowym Tryby nadzwyczajne Odpowiedzialność osobista urzędników Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa a kontrola skarbowa Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji Ogólny zakres odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym Czynny żal oraz korekta deklaracji, dobrowolne poddanie się karze Wybrane przykłady czynów zabronionych Korespondencja w postępowaniu podatkowym i skarbowym Moduł X Prawo gospodarcze wybrane zagadnienia Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy

7 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Odrębne regulacje dla wybranych działalności gospodarczych Działalność transportowa i spedycyjna Działalność kantorowa Działalność komisowa Wydobywanie kopalin i sprzedaż paliw 10.2 Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa 10.3 Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF

Spis treści. Spis treści do części A. MSR i MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF CZĘŚĆ A: AKTUALNOŚCI MSR/MSSF do części A Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej wprowadzonych rozporządzeniami Komisji Europejskiej w 2008 i 2009 roku 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o.

Szkolenia organizowane przez PKF Consult Sp. Z o.o. Szkolenia organizowane przez Sp. Z o.o. 1. Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej wg prawa podatkowego w roku 2015 z uwzględnieniem aktualnych interpretacji i orzeczeń - wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Polskiej Akademii Nauk

Polskiej Akademii Nauk SZKOŁA LETNIA 2009 STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ CEL I CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy wymaganej od

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań, dnia 22 czerwca 2015 r. Spis treści I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Zarys przedsiębiorczości. rynkowej;

Zarys przedsiębiorczości. rynkowej; Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób można wykorzystać nasze podręczniki do realizacji nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Opisy wymienionych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna

GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna GRUPA KAPITAŁOWA Spółki SELVITA Spółka Akcyjna SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU Kraków, 12.05.2014 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo