POMIAR RYZYKA IT W PRZEDSI BIORSTWIE. LEONARD ROZENBERG MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMIAR RYZYKA IT W PRZEDSI BIORSTWIE. LEONARD ROZENBERG MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie"

Transkrypt

1 POMIAR RYZYKA IT W PRZEDSI BIORSTWIE LEONARD ROZENBERG MAGDALENA KIERUZEL Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Streszczene W artykule przedstawono adaptacj metodyk u ywanej do oceny ryzyka kredytowego do celów okre lena ryzyka wdro ena systemu nformatycznego. Jest to tekst metodyczny, w którym zauwa a s, e efektywna kontrola ryzyka wymaga ró nych form pomaru tego ryzyka, w zale no c od charakterystyk przeds borstwa obszaru nformatyzacj. Dla oceny ryzyka IT w wymarze warto cowym (lczbowym) zaproponowano u yce mar, znanych z teor ryzyka fnansowego, a w szczególno c ekspozycj na ryzyko, stopy straty odzyskana oraz warto c oczekwanej ryzyka operacyjnego. Słowa kluczowe: zarz dzane ryzykem, ekspozycja na ryzyko, warto nara ona na ryzyko (Value at Rsk VaR) 1. Postawene problemu Perwszym (zwykle najprostszym) krokem w pomarze ryzyka IT jest okre lene danych z frm ratngowych albo okre lene wewn trznego modelu scorngowego przeds borstwa. Na jego podstawe wska nk okre laj ce prawdopodobe stwo wyrz dzena szkody oraz stopa zysku zosta mog przypsane do partnerów bznesowych. Proces tworzena systemu oceny ryzyka IT pownen bazowa na zntegrowanu oceny jako- cowej lo cowej konkretnego partnera bznesowego. Bada te mo na sytuacj fnansow bran y, dywersyfkacj pozomu ryzyka konkretnego partnera, trendy w jego zdolno c płatnczej, mo lwo termnowego regulowana zobow za oraz wra lwo jego sytuacj fnansowej na ró ne scenarusze rozwoju makro mkroekonomcznego. Podstawowe elementy oceny kontrahenta to: potencjał dochodowo c zdolno przeds borstwa do generowana gotówk, struktura kaptału analza struktury kaptału z punktu wdzena prawdopodobe stwa, e zastnene ryzyka (VaR) wyczerpe mo lwo c absorpcj strat przez dost pne fundusze spowoduje utrat płynno c, jako przychodów procent przychodów, pochodz cych z podstawowej dzałalno c gospodarczej, d wgna operacyjna analza ne tylko pozomu d wgn operacyjnej, ale tak e wpływu, jak mo e ryzyko (VaR) wywrze na rentowno płynno fnansow przeds borstwa, standardy zarz dzana stope agresywno c lub konserwatyzmu dzałana kerownctwa przeds borstwa oraz umej tno elastycznego reagowana na zmany w otoczenu, ryzyko kraju ryzyko kraju, gdze analzowane przeds borstwo prowadz dzałalno.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 28, Kolejnym krokem jest poznane czynnków, które wpływa mog na welko ekspozycj (np. wra lwo sytuacj fnansowej na nagłe zmany w otoczenu). Na podstawe pomaru ryzyka mo emy zoptymalzowa zapotrzebowane na kaptał ryzyka, który zabezpeczy np. c gło wypłacalno c. Pownen on by przypsany do kontraktów. Ekspozycja na ryzyko pownna by elementem oceny wynków skorygowanych o ryzyko na pozome mened erów. Je el przyjmemy zało ene, e ryzyko IT to negatywna zmana warto c kontraktu dla zadanego czasu, nezb dne jest przyj ce zasad okre laj cych defnowane okresu, dla którego okre lane jest to ryzyko. Zazwyczaj okre la s go w zale no c od przeznaczena (adresata) pomaru ryzyka: czas trwana umowy dla wyceny ryzyka poszczególnych czynno c wła cwego ustawena ch w cene cało c, okres sprawozdawczy dla projekcj wynków ekonomcznych rozlczana wynków skorygowanych o ryzyko; analza kamen mlowych, okres zman ratngu fnansowego partnera odst p pom dzy kolejnym nformacjam o sytuacj fnansowej kontrahentów. Warto neoczekwanej straty na skutek ryzyka mo e by okre lana, jako welokrotno odchylena standardowego oczekwanej straty lub jako przedzał warto c pom dzy redn zało onym pozomem ufno c. 2. Ekspozycja na ryzyko Podstawowym krokem w ocene ryzyka IT jest okre lene warto c (lczbowych) zw zanych z nm ekspozycj. Ponewa rozpatrywane kontrakty dotycz zwykle produkcj systemów nformatycznych ch wdra ana, dla których stneje mo lwo oszacowana cen rynkowych, ekspozycja zmena s wraz ze zman tych cen. Im w ksza jest ch zmenno, tym wy sza jest potencjalna ekspozycja. Ekspozycja oznacza tak e koszt zamkn ca pozycj, gdy partner ne dotrzyma warunków w cz c lub cało c. Pownna by ona merzona ndywdualne (np. na pozome pojedynczego mpk mejsce powstawana kosztów), a jej warto obejmuje wszystke nale no c nne płatno- c, wynkaj ce z kontraktu, które ne zostały uregulowane. Ekspozycja stneje w c od perwszego dna po podpsanu umowy, czyl od momentu zawarca kontraktu,, do momentu całkowtego uregulowana wszelkch zobow za wzajemnych. Ekspozycja mo e by te rozpatrywana jako zbór nstrumentów pochodnych w stosunku do aktywów kontraktu, odpowadaj cych warto c ekspozycj. Ekspozycj na ryzyko zdefnowa mo na jako warto globalnej straty, która wywołana zostane newyw zanem s przez partnera z jego zobow za, przy zało enu braku odzyskana jakejkolwek warto c powstałego w ten sposób zobow zana: E GR = E CR + E FR gdze E GR globalna ekspozycja ryzyka, E CR be ca ekspozycja na ryzyko, E FR potencjalna (przyszła) ekspozycja na ryzyko. Be c ekspozycj na ryzyko okre la welko wadcze przypadaj cych na dze pomaru ryzyka (zarówno wadcze przetermnowanych, jak b d cych wynkem zaległo c w realzacj do dna pomaru), które ne zostały jeszcze wykonane. Tak w c mo na napsa, e:

3 250 Leonard Rozenberg, Magdalena Keruzel Pomar ryzyka IT w przeds borstwe E CR = W D +D gdze W D warto be cych wadcze, które ne zostały jeszcze zapłacone, D wadczena przetermnowane (tak e zadłu ene). Warto E CR okre la w c welko straty, któr mo emy pone w okre lonym czase, przy zało enu braku mo lwo c odzyskana jakejkolwek jej cz c. Wa n zmenn przy okre lanu ekspozycj jest okres, w którym mo na wstrzyma realzacj umowy (w momence zastnena problemów uznanych za bardzo powa ne). Warto ekspozycj przyszłej (E FR ) defnowana jest jako welko straty, któr mo emy pone w sytuacj newyw zana s przez partnera z jego zobow za w okre lonym momence w przyszło c. Warto ta jest kalkulowana dla ró nych horyzontów czasowych nast pne przedstawana w forme funkcj czasu, na podstawe której tworzona jest dystrybuanta przyszłej ekspozycj. W przypadku ekspozycj na ryzyko nedotrzymana warunków w przypadku współpracy w projekce wykonanu systemu nformatycznego stneje newelke prawdopodobe stwo, e b dze mo na do neutralzacj tego ryzyka wykorzysta efekt dywersyfkacj. Ekspozycja całkowta pownna zosta okre lona, jako suma ekspozycj poszczególnych elementów wchodz cych w skład analzowanego zboru czynno c. 3. Efekt ekspozycj zast pena Analza ekspozycj ryzyk zw zanych z przyszłym wadczenam/czynno cam pownna by uzupełnona badanem mo lwo c redukcj lub ogranczena tych e ryzyk poprzez zast pene nerzetelnego kontrahenta nnym (ryzyko zast pena). Analz tak pownno s przeprowadza w oparcu o warto c godzwe nezrealzowanych jeszcze czynno c w czase oraz potencjalne zmany. Zobow zana partnerów wycena mo na na dwa sposoby, czyl według warto c ks gowej lub rynkowej. Zgodne z podej cem ks gowym ryzyko manfestuje s w momence, gdy nerzetelny kontrahent ne wykona swojego zobow zana. Ignorowane s przy tym zmany w warto cach rynkowych nnych składnków poltyk rozwoju sektora IT przeds borstwa, b d ce efektem zman jego sytuacj fnansowej czy zman cen na rynku. Podej ce to charakteryzuje s prostot, gdy w tym przypadku rozpatruje s jedyne ryzyko newyw zana s partnera z jego zobow za oraz nepewno, co do welko c, któr przeds borstwu uda s z konkretnego zobow zana odzyska. Kolejnym krokem w pomarze ekspozycj zast pena jest zdefnowane proflu ryzyka. Profl ten to zbór przyszłych warto c kontraktów, okre lany w oparcu o wynk analzy dla zadanego pozomu ufno c. Podej ce bazuj ce na proflu ekspozycj rozpatruje w c przyszłe zmany warto c, ndeksowanych w oparcu o dane rynkowe oraz zmenno czynnków ryzyka. Przyszła ekspozycja rozpatrywana by mo e w kategorach natychmastowego zamkn ca pozycj, co spowoduje znacz ce ró nce w wynkach bada od okre lonej dla danych rynkowych z dna pomaru. Wycena warto c ekspozycj ryzyka w oparcu o podej ce bazuj ce na warto cach rynkowych dla pojedynczej czynno c b dze wskazywa zero w momence jej zawarca (przy zało enu, e kontrakt został zawarty w oparcu o ceny rynkowe). Dla stałego wolumenu warto godzwa takej transakcj b dze s zmena w wynku zmenno c rynku, os gaj c przed jego wykonanem maksmum obn aj c s praktyczne do zera w chwl wła cwego wykonana.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 28, Analogczna sytuacja powsta mo e w wynku newyw zana s kontrahenta ze swoch wadcze. Powstaje wtedy ogólne rozumany nedobór aktywów, który w przypadku ch wykorzystana do zabezpeczena wynku operacyjnego spowoduje koneczno zamkn ca pozycj krótkej, co mo e równe doprowadz do straty. Potencjalna (przyszła) ekspozycja na ryzyko wynese w c: E FR = P K +P FC gdze P K jednostkowy koszt zakupu czynno c okre lona w umowe z partnerem, P FC rynkowa cena sprzeda y nedostarczonych elementów systemu nformatycznego. Prawdopodobe stwo nedotrzymana warunków umowy (POD) nale y defnowa szeroko, a w c tak e jako mo lwo dobrowolnego lub przymusowego bankructwa, unemo lwaj cego realzacj zobow za. POD (przyjmuje warto c pom dzy zero a jeden) mo e by przedstawane jako warto skumulowana dla całego okresu realzacj projektu lub osobno dla poszczególnych jego etapów (kamene mlowe). Analza mus obejmowa od klku do klkunastu ryzyk. Zmenno hstoryczna ryzyka pownna by analzowana na podstawe porównywana wynków realzacj projektu z okre lonym benchmarkem, którego warto mo na okre l w oparcu o rynek, je l projekt dotyczy znanego lub porównywalnego rozw zana. Odchylene wynków be cej realzacj od rezultatów welko c referencyjnych wskazuje na zmenno ekspozycj POD. Prawdopodobe stwo nedotrzymana warunków kontraktu mo na okre l tak e z punktu wdzena oczekwanej neoczekwanej straty, przy czym oczekwane prawdopodobe stwo nedotrzymana warunków umowy jest redn (warto c oczekwan ) rozkładu POD, na podstawe którego okre la s neoczekwane POD, jako okre lony percentyl rozkładu. Rozkład prawdopodobe stwa nedotrzymana warunków umowy okre lany jest w wynku analzy czynnków ryzyka, które oddzałuj na zdolno c wykonana kontraktów ze strony partnerów bznesowych. Pewnym problemem w szacowanu POD mo e by newelka lczba zdarze zw zanych z wyrz dzenem szkody. Mo na przyj, e m lepsza jest sytuacja fnansowa kontrahenta, tym n sze jest POD. Dla ratngu AAA (Standard&Poors) prawdopodobe stwo nedotrzymana warunków umowy wynos 0,01%, dla AA odpowedno 0,03%, dla ratngu A to 0,11%, za dla najgorszego ratngu C wynos ju 16,29%. 4. Stopa odzyskana Stopa odzyskana (RR) stanow tak składnk ekspozycj, który ne przekształca s w strat w momence wyst pena problemów z wykonanem umowy. Jest ona nezale na od POD, cho korelacja pom dzy RR POD mo e jednak wyst p. RR tak e przyjmuje warto c pom dzy zero a jeden, ale jaw s pytane, dla jakego momentu okre la RR. Czy natychmast po wyst penu perwszych kłopotów, czy po całkowtym rozlczenu projektu (co mo e przece trwa długo)? Do oceny stopy odzyskana długu dobrze jest wykorzysta pozom aktywów, które s do dyspozycj. Je el projekcja ch warto c wskazuje, e w przyszło c mo e ona ulec obn enu pon ej pozomu, który pozwalałby regulowa lub zabezpeczy zobow zana, pownno to znale odzwercedlene w odpowedno nskm pozome stopy odzyskana długu, wpływaj c jednocze ne na wy szy pozom POD.

5 252 Leonard Rozenberg, Magdalena Keruzel Pomar ryzyka IT w przeds borstwe 5. Stopa straty Przeds borstwo pownno okre l stop straty (LGD) ndywdualne dla kontraktu lub dla ka dej grupy czynno c, zgodne z przyj t metodyk pomaru ryzyka IT. LGD ne pownna by n sza n długotermnowa, zaobserwowana stopa strat ekonomcznych dla przekroju analtycznego bran y. Nale y tak e bra pod uwag mo lwo, e w przypadku pogorszena s warunków gospodarowana przeds borstw, stopa straty mo e by znaczne wy sza n zaobserwowana długookresowo redna. Ponadto mo e okaza s, e dotklwo ryzyka wybranych ekspozycj charakteryzuje s znaczn zmenno c. Taka charakterystyka rozkładu stóp straty nektórych ekspozycj pownna by uwzgl dnona w projekcjach dotklwo c ryzyka. Rozw zanem mo e by kalkulowane warto c LGD, jako rednej z obserwacj dla okresów wysokego ryzyka lub przyj ce konserwatywnych zało e dla eksperckej oceny tych warto c. Na postawe stopy odzyskana mo na okre l stop straty (LGD), która okre lana jest za pomoc prostego wzoru: LGD = 1 RR LGD dla transakcj mo e by uznana, jako globalna stopa straty lub efektywna stopa straty (LGDE). W przypadku zastosowana zabezpecze przed ryzykem, ryzyko nale y kalkulowa jedyne dla nezabezpeczonych ekspozycj (efektywnych ekspozycj EE). W takm przypadku stopa straty kalkulowana mo e by w oparcu o pon szy wzór: Vb Va LGDE = Vb gdze V a be ca warto umowy, V b oszacowana warto umowy po wyst penu kłopotów u wykonawcy, co równa s NPV nale no c pomnejszonemu o wylczene redukcj warto c umowy. Dla wylczena LGD nale y tak e bra pod uwag potencjalne koszty zw zane z procedur odzyskwana długów lub zmnejszena doleglwo c newyw zana s partnera z umowy. 6. Wnosk ko cowe problematyka wyznaczana ł cznej warto c ryzyka Strata spowodowana wyst penem ryzyka IT okre lona by mo e jako ró nca pom dzy ekspozycj na ryzyko oraz obecn warto c (PV) przyszłych płatno c netto. W tplwo wynka z mo lwo c nedotrzymana warunków umowy przez kontrahenta. Je el zdarzene to ne wyst p, to przyszłe płatno c pownny równa s ekspozycj. W momence nedotrzymana warunków umowy zostaj one pomnejszane o welko straty (stopa straty w wynku wyst pena problemów z wykonanem kontraktu LGD). Ryzyko nale y opsa zatem jako cz ekspozycj na ryzyko fnansowe, któr to cz przeds borstwo utrac, je el to ryzyko wyst p (przy zadanym prawdopodobe stwe zało onym rozkładze). Warto oczekwanej straty w wynku wyst pena ryzyka dla -tej czynno c mo na przedstaw nast puj cym wzorem: R = POD VaR LGD kel gdze R kel warto oczekwana ryzyka operacyjnego (warto oczekwanej straty) dla -tej czynno c, POD prawdopodobe stwo nedotrzymana warunków dla -tej czynno- CR

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 28, c, VaR CR ekspozycja na ryzyko dla -tej czynno c (warto -tej czynno c według umowy), LGD oczekwana stopa straty zw zana z zagro enem wyst pena problemów dla -tej czynno c; LGD E jest warto c oczekwan rozkładu zmennej losowej LGD. Mo na te szacowa j jako 1 RR. Upraszczaj c analz ryzyka do ogranczonej (zwykle newelkej) lczby czynno c, wskaza mo na nast puj ce prawdłowo c: pogorszene s warunków gospodarowana przeds borstw wpływa na wzrost warto c POD LGD, brak ograncze dla wzrostu warto c czynnków ryzyka sprawa, e granc dla POD LGD jest warto jeden (lub 100%), brak ograncze dla redukcj warto c czynnków ryzyka kredytowego sprawa, e doln granc POD LGD jest zero (lub 0%). R n kel = =1 POD VaR CR LGD przy czym oznaczena s take same, jak poprzedno. Je el ryzyko operacyjne IT, zw zane z dzałalno c w obszarze IT wylczane by mus dla okresu dłu szego n 1 rok, to formuł pomaru mo na, bor c pod uwag specyfk bran y IT, rozszerzy o mno nk czasu, który wzrasta mo e np. o jjedno dla ka dego roku (czyl M t =2 dla dwuletnej ekspozycj, czy M t =5 dla p coletnej). Bor c to pod uwag mo na przekształc wzór na warto ryzyka do postac: R k = R kel M t gdze R k warto ryzyka dla cało c trwana umowy o produkt (system) IT, R kel oczekwana warto ryzyka (warto oczekwanej straty), M t mno nk czasu ekspozycj. Ponewa oczekwana warto ryzyka jest sum ryzyk poszczególnych pozycj (czynno c), to ne mo na rozpatrywa w tym przypadku efektu dywersyfkacj ryzyka. Mo na próbowa oszacowa efekt cało cowy, okre laj c zbór partnerów bznesowych, którzy mog generowa w tym samym czase kłopoty. Dzeje s tak dlatego, e nezmerne trudno bez wykorzystana skomplkowanych model analtycznych oszacowa korelacj pom dzy ndywdualnym prawdopodobe stwam wyrz dzena szkody (POD) przez poszczególnych wykonawców. Dla oszacowana ryzyka za pomoc tego typu podej ca nezb dne jest okre lene warto c oczekwanej rozkładu strat oraz odchylena standardowego (przyjmuj c zało ene o rozkładze normalnym). W ten sposób nast puje okre lene neoczekwanej straty, czyl jej odchylena od warto c rednej straty (warto oczekwana), przy czym warto oczekwan mo na uto sama z kosztem okre lonej czynno c. Dopók nepewno co do wyst pena strat w wynku ryzyka mo na opsa za pomoc dwóch stanów: wyst pene lub brak wyst pena zdarzena, dopóty rozkład neoczekwanych strat ryzyka kredytowego mo na przedstaw za pomoc warancj równej POD (1-POD). Je el jednak rozkład LGD jest charakteryzowany nepewno c, to nale y wykorzysta odchylene standardowe strat ( (LGD)), okre lone na podstawe danych hstorycznych lub symulacj rozkładu LGD [7]. Efektywna kontrola ryzyka IT wymaga ró nych form pozomów skomplkowana pomaru tego ryzyka, w zale no c od charakterystyk funkcjonowana przeds borstwa. Pomar ten mus by c le pow zany z dentyfkacj najwa nejszych czynnków ryzyka.

7 254 Leonard Rozenberg, Magdalena Keruzel Pomar ryzyka IT w przeds borstwe [1] Araten M., Conceptual Framework for Economc Captal Models and Requred Inputs, w: praca zborowa pod red. A. Dev, Economc Captal. A Practtoner Gude, Rsk Book, Londyn 2004, s. 31. [2] Araten M., Conceptual Framework for Economc Captal Models and Requred Inputs, w: praca zborowa pod red. A. Dev, Economc Captal. A Practtoner Gude, Rsk Book, Londyn 2004, s. 16. [3] Credt rsk modelng: Current practces and applcatons, Basle Commttee on Bankng Supervson, Bazylea 1999, s. 96. [4] CredtMetrcs TM - Techncal Document, J.P. Morgan, Nowy Jork 1997, s. 60. [5] Dzeko sk P., Nowa Bazylejska Umowa Kaptałowa konsekwencje dla rynku kredytowego, w: Materały Studa nr 164, NBP, Warszawa 2003, s. 17. [6] Frye J., Recovery Rsk and Economc Captal, w: praca zborowa pod red. A. Dev, Economc Captal. A Practtoner Gude, Rsk Book, Londyn 2004, s. 31. [7] G tarek D., R. Maksymuk, M. Krysak, Ł. Wtkowsk, Nowoczesne metody zarz dzana ryzykem, WIG-Press, Warszawa 2001, s. 99. [8] Wane P., O. Zakharow, Achevng Credt Rsk Measurement Best Practce, w: The Rsk Desk 2004, vol. IV, nr 3.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Sera: Studa Materały, nr 28, MEASUREMENT OF RISK IT IN A FIRM Summary An adaptaton of methodology used to defnng the credt rsk to ams of defnng the rsk of accustomng a computer system was shown n the artcle. It s methodologcal text whch, they notce that the effectve rsk control requres dfferent forms of the rsk measurement, n dependng on characterstcs of the enterprse and area of the computerzaton. For the estmaton of the IT rsk n the valuable dmenson (numercal) usng the measures from the theory of the fnancal rsk partcularly the exhbton by losses to the rsk, feet and retrevng and expected value of the operatng rsk were proposed. Keywords: rsk management, rsk exposure, value at rsk (VaR) Leonard Rozenberg Magdalena Keruzel Katedra Organzacj Zarz dzana Wydzał Informatyk Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne ul. ołnerska 49, Szczecn e-mal:

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH

WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Ćwczene nr 1 Statystyczne metody wspomagana decyzj Teora decyzj statystycznych WPROWADZENIE DO TEORII DECYZJI STATYSTYCZNYCH Problem decyzyjny decyzja pocągająca za sobą korzyść lub stratę. Proces decyzyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów

Rozliczanie kosztów Proces rozliczania kosztów Rozlczane kosztów Proces rozlczana kosztów Koszty dzałalnośc jednostek gospodarczych są złoŝoną kategorą ekonomczną, ujmowaną weloprzekrojowo. W systeme rachunku kosztów odbywa sę transformacja jednych

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K)

KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO JAKOŚĆ MIERZONA WARTOŚCIĄ WSPÓŁCZYNNIKA R 2 (K) STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 31 Mchał Kolupa Poltechnka Radomska w Radomu Joanna Plebanak Szkoła Główna Handlowa w Warszawe KOINCYDENTNOŚĆ MODELU EKONOMETRYCZNEGO A JEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 18. Anna Jakubowska, Edward Dutkiewicz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA

Ćwiczenie 18. Anna Jakubowska, Edward Dutkiewicz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA Ćwczene 18 Anna Jakubowska, Edward Dutkewcz ADSORPCJA NA GRANICY FAZ CIECZ GAZ. IZOTERMA ADSORPCJI GIBBSA Zagadnena: Zjawsko adsorpcj, pojęce zotermy adsorpcj. Równane zotermy adsorpcj Gbbsa. Defncja nadmaru

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznk nr 1 do wnosku o powołane studów podyplomowych Program studów podyplomowych Ogólna charakterystyka studów podyplomowych Wydzał prowadzący studa podyplomowe: Wydzał Nauk Ekonomcznych Zarządzana

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu.

Ćw. 2. Wyznaczanie wartości średniego współczynnika tarcia i sprawności śrub złącznych oraz uzyskanego przez nie zacisku dla określonego momentu. Laboratorum z Podstaw Konstrukcj aszyn - - Ćw.. Wyznaczane wartośc średnego współczynnka tarca sprawnośc śrub złącznych oraz uzyskanego przez ne zacsku da okreśonego momentu.. Podstawowe wadomośc pojęca.

Bardziej szczegółowo

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE

BQR FMECA/FMEA. czujnik DI CPU DO zawór. Rys. 1. Schemat rozpatrywanego systemu zabezpieczeniowego PE BQR FMECA/FMEA Przed rozpoczęcem aalzy ależy przeprowadzć dekompozycję systemu a podsystemy elemety. W efekce dekompozycj uzyskuje sę klka pozomów: pozom systemu, pozomy podsystemów oraz pozom elemetów.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3.

[ W] 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ 18 K. 1.1. STRATY CIEPŁA NA WENTYLACJĘ Q w. 1.3. 1. OBLICZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC CIEPLNĄ DLA OGRZEWA- NYCH POMIESZCZEŃ Zapotrzebowane na moc ceplną dla ogrzewanych pomeszczeń naleŝy określać zgodne z wymaganam aktualne obowązującej normy PN-94/B-03406

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPTYMALIZACJA GLOBALNA WSTĘP PLAN WYKŁADU. Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Wykładowca dr nż. Agneszka Bołtuć, pokój 304, e-mal: aboltuc@.uwb.edu.pl Lczba godzn forma zajęć: 15 godzn wykładu oraz 15 godzn laboratorum 15 godzn projektu Konsultacje: ponedzałk 9:30-11:00,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej

IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej IV Krakowska Konferencja Matematyki Finansowej dr inż. Bartosz Krysta Członek Zarządu ds. Zarządzania Portfelem Enea Trading Sp. z o.o. Kraków, 18.04.2015 r. Agenda Wycena ryzyka - istota Zniżkowy trend

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII TECHNIKA POMIARÓW (M-1)

LABORATORIUM METROLOGII TECHNIKA POMIARÓW (M-1) LABORATORIUM METROLOGII TECHNIKA POMIARÓW (M-) wwwmuepolslpl/~wwwzmape Opracował: Dr n Jan Około-Kułak Sprawdzł: Dr hab n Janusz Kotowcz Zatwerdzł: Dr hab n Janusz Kotowcz Cel wczena Celem wczena jest

Bardziej szczegółowo

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA Załączk r do Regulamu I kokursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY: SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA. Cel opracowaa Celem opracowaa jest spója metodyka oblczaa efektu ograczaa emsj gazów ceplaraych,

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka.

-ignorowanie zmiennej wartości pieniądza w czasie, -niemoŝność porównywania projektów o róŝnych klasach ryzyka. Podstawy oceny ekonomcznej przedsęwzęć termo-modernzacyjnych modernzacyjnych -Proste (statyczne)-spb (prosty czas zwrotu nakładów nwestycyjnych) -ZłoŜone (dynamczne)-dpb, NPV, IRR,PI Cechy metod statycznych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia Wykład 9

Mikroekonomia Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Efekty zewnętrzne Przez długie lata ekonomiści mieli problemy z jednoznacznym zdefiniowaniem efektów zewnętrznych, które oddziaływały na inne podmioty gospodarcze przez powodowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-1k5-2013FA-S IHFIL-L-1k5-2013LS-S. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł;

IHFIL-L-1k5-2013FA-S IHFIL-L-1k5-2013LS-S. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem różnorodnych źródeł; Kod przedmotu: 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane IHFIL-L-1k5-013FA- IHFIL-L-1k5-013L- Pozycja planu: C5 1 Nazwa przedmotu Kultura obszaru językowego GB Kerunek studów Flologa 3 Pozom studów

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielokryterialne

Programowanie wielokryterialne Prgramwane welkryteralne. Pdstawwe defncje znaczena. Matematyczny mdel sytuacj decyzyjnej Załóżmy, że decydent dknując wybru decyzj dpuszczalnej x = [ x,..., xn ] D keruje sę szeregem kryterów f,..., f.

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przez organizowanie i prowadzenie placówek Starosta Radomski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2014-2018 Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo