ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATERY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR SEBASTIAN KOKOT Uniwersytet Szczeci ski EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY YSKONTOWEJ W literaturze podano wiele uznanych sposobów kalkulacji stopy dyskontowej 1 podstawowej kategorii wykorzystywanej w procesie oceny efektywno- ci inwestycji finansowych i materialnych oraz ich wycenie. Główne z nich to: a) metoda szacowania stopy dyskontowej na podstawie zyskowno ci inwestycji wolnych od ryzyka i premii za ryzyko; b) metoda redniowa onego kosztu kapitału; c) metoda modelu kosztu kapitału, zwana te metod oceny aktywów kapitałowych. We wszystkich tych metodach kalkulacji stopy dyskontowej wyst puje trudny do obiektywnego okre lenia element ryzyka. Na potrzeby oceny efektywno ci inwestycji stopa dyskontowa z zało enia jest subiektywna, a jej poziom jest uzale niony od rodzaju rozpatrywanej inwestycji i jej szczególnych uwarunkowa oraz od stosunku inwestora do danej inwestycji jego indywidualnej skłonno ci do ryzyka, wiedzy i do wiadczenia, sytuacji finansowej itp. W wycenie rynkowej warto ci, zwłaszcza w wycenie nieruchomo ci, stopa dyskontowa powinna obiektywizowa typowe, rynkowe zachowania inwestorskie, a wi c typowe i charakterystyczne dla rynku kalkulacje ryzyka. Maj c to na uwadze, celem artykułu jest wskazanie na jeszcze jeden aspekt zwi zany z problematyk kalkulacji stopy dyskontowej. Aspekt ten do- 1 Zob. [5], s

2 166 Sebastian Kokot tyczy rozbie no ci mi dzy stop dyskontow kalkulowan zgodnie z przytoczonymi formułami a stop dyskontow wyznaczan na podstawie relacji rynkowych kategorii dochodu i warto ci przy zało eniu długiego okresu projekcji. Taka rynkowa weryfikacja warto ci stopy dyskontowej jest stosunkowo łatwa do przeprowadzenia wła nie na rynku nieruchomo ci, gdzie licznie zawierane umowy kupna-sprzeda y s podstaw do oszacowania warto ci nieruchomo ci, a umowy najmu i dzier awy do oszacowania dochodu z nieruchomo ci. Rozpatrzmy nast puj cy, prosty przykład: dana jest inwestycja przynosz - ca stały, nieograniczony w czasie, roczny dochód w wysoko ci. Na potrzeby wyceny tej inwestycji inwestor oszacował realn stop dyskontow na poziomie r. Warto W inwestycji wyniesie zatem: W = (1) 2 n ( 1+ r) ( 1+ r) ( 1+ n r) Łatwo wykaza, e w takim przypadku: W =. (2) r Formuła ta znana jest pod nazw renty do ywotniej 2. Oznacza to, e gdyby dzi wystawiono inwestycj na sprzeda na wolnym rynku, to W jest spodziewan jej cen odzwierciedlaj c dochodowo inwestycji. Jak wspomniano, szczególnie na rynku nieruchomo ci przyj ty poziom stopy dyskontowej mo e by zweryfikowany rynkowo. Znaj c wolnorynkowe stawki czynszów (dochody z nieruchomo ci) r i uzyskiwane na rynku ceny za nieruchomo ci (warto ci) W r, mo na wyznaczy nowe r, które oznaczymy jako r r, wykorzystuj c relacj okre lon wzorem (2), a wi c: r r =. (3) Wr Praktyka dowodzi, e r skalkulowane według jednej ze wskazanych formuł i r r wyznaczone według wzoru (3) najcz ciej si ró ni, a ró nice te niekiedy 2 Zob. [2] s. 8.

3 Ekonomiczne i matematyczne aspekty kalkulowania bywaj znaczne. Mamy wi c do czynienia z sytuacj, kiedy wyst puje zgodno matematyczna mi dzy (2) i (3), lecz nie ma analogicznej zgodno ci w sensie ekonomicznym rynkowym. Z tego punktu widzenia mog wyst pi dwie sytuacje (pomijaj c sytuacj, w której r = r r ): lub co dla obydwu sytuacji mo na zapisa ogólnie: r r < r, (4) r r > r, (5) r r = a r, (6) gdzie a współczynnik proporcjonalno ci przyjmuj cy warto ci mniejsze lub wi ksze od 1. Powstaje zatem pytanie: jak wytłumaczy ró nice w poziomie r r i r? Nasuwaj si tu nast puj ce mo liwe i werbalnie formułowane tego przyczyny: 1. la sytuacji gdy r r < r: a) inwestorzy traktuj inwestycje długoterminowo, maj c na uwadze nie tylko dochody osi gane z inwestycji w pierwszych latach, lecz przywi zuj c równie du wag do mo liwo ci uzyskiwania tych dochodów w bardziej odległej przyszło ci; b) inwestorzy kalkuluj ryzyko na relatywnie wysokim poziomie i w ten sposób wyra aj poczucie niestabilno ci rynkowych uwarunkowa inwestycyjnych; c) inwestorzy podejmuj inwestycje z nastawieniem nie tylko na zyski o charakterze dochodowym, lecz tak e licz c dodatkowo na zyski kapitałowe, czyli wzrost warto ci przedmiotu inwestycji. 2. la sytuacji gdy r r > r: a) inwestorzy przywi zuj wi ksz wag, ni wynika to z przyjmowanych formuł dyskontowania, do dochodów uzyskiwanych w pierwszych latach ich projekcji i mniejsz dla okresów pó -

4 168 Sebastian Kokot niejszych; w praktyce nie kalkuluje si dochodów spodziewanych po latach; b) inwestorzy kalkuluj ryzyko na relatywnie niskim poziomie, daj c w ten sposób wyraz odczuwania warunków inwestycyjnych jako stabilnych i bezpiecznych; c) inwestorzy podejmuj inwestycje z nastawieniem wył cznie na zyski o charakterze dochodowym, nie licz c dodatkowo na tak zwane zyski kapitałowe. W sytuacji, o której mowa w punkcie 1, współczynnik proporcjonalno ci przyjmuje warto ci a < 1, a przedstawionej w punkcie 2 analogicznie a > 1. Jest jeszcze jedna mo liwa przyczyna wskazywanych rozbie no ci, na któr nikt dotychczas nie zwraca uwagi, mianowicie, forma organizacyjna podmiotu inwestorskiego. Inaczej na rynku zachowuj si du e podmioty gospodarcze, które z zało enia maj istnie bardzo długo, tak jakby miały y wiecznie, a inaczej osoby fizyczne, dla których jednym z podstawowych uwarunkowa ich działalno ci inwestycyjnej jest perspektywa długo ci ich ycia czy nawet liczby lat, przez które b d jeszcze miały ochot prowadzi biznes. Na rynku nieruchomo ci gros inwestycji w lokale mieszkalne, u ytkowe, a czasem całe kamienice s realizowane przez firmy-ludzi a nie firmy-podmioty. Istot decyzji inwestycyjnych dokonywanych przez firmy-ludzi jest mała skłonno do podejmowania inwestycji, z których zasadnicze zyski pojawi si za 10 czy 20 lat. Inaczej mówi c, dla takich inwestycji nale ałoby stosowa zmienn rosn c stop dyskontow, a wskazane formuły jej szacowania nie uwzgl dniaj tego. Praktyka autora w badaniach nad rynkiem nieruchomo ci, w szczególno ci tak zwanych nieruchomo ci komercyjnych, wskazuje e w ostatnich latach w Polsce dominuj sytuacje, dla których a > 1. Uzasadniaj c to, oprócz prawdopodobnych przyczyn wymienionych w punkcie. 2, nale y wskaza na to, e r jest zwykle interpretowane jako tak zwana oczekiwana 3 lub wymagana 4 stopa zwrotu (na jakim minimalnym poziomie musz by osi gane zyski), albo koszt kapitału 5 (jak cen nale y zapłaci za korzystanie z kapitału własnego lub (i) obcego), podczas gdy r r jest w pewnym sensie stop zwrotu z inwestycji. Jest zrozumiałe, e w wolnorynkowych, unormowanych i stabilnych warunkach 3 Por. [1], s Zob. [3], s Por. m.in. [4], s. 90.

5 Ekonomiczne i matematyczne aspekty kalkulowania stopa zwrotu powinna by wi ksza od stopy wymaganej czy kosztu kapitału. Jej odwrotno to swego rodzaju mno nik, który mo na wykorzysta do wyceny inwestycji. Odpowiada on wprost na pytanie: jak krotno rocznego dochodu z inwestycji stanowi jej warto? Stosowanie tej koncepcji, w odniesieniu do nieruchomo ci, zostało usankcjonowane prawnie w Rozporz dzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomo ci oraz zasad i trybu sporz dzania operatu szacunkowego jako jeden ze sposobów wyceny nieruchomo ci, okre lony mianem techniki kapitalizacji prostej. W technice tej r r jest nazywane stop kapitalizacji, a standardy zawodowe rzeczoznawców maj tkowych wyra nie odró niaj stop dyskontow (r) od stopy kapitalizacji. LITERATURA 1. Bryx M., Matkowski R.: Inwestycje w nieruchomo ci. Poltext, Warszawa Hozer J.: Obrót nieruchomo ciami i ruchomo ciami a matematyka. Giełda nieruchomo ci 1995, nr Inwestowanie w nieruchomo ci. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut Nieruchomo ci Valor, Łód Metody ilo ciowe w analizie finansowej przedsi biorstwa. Red. J. Hozer. GUS, Warszawa Tarczy ski W.: Rynki kapitałowe. T. II. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa ECONOMIC AN MATHEMATICAL ASPECTS OF CALCULATING ISCOUNT RATES Summary In the article author introduced problem of inequality of discount rates calculated basing on premises and showed probable explanations of it. Translated by Sebastian Kokot

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 262, 2012 * ROLA ANALIZY FUNDAMENTALNEJ W WARUNKACH KRYZYSU 1. WST P Inwestorzy, którzy chc dokona w miar optymalnej alokacji kapitału powinni zdoby wiedz

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie

PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO. 1. Wprowadzenie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 249, 2011 Paweł Kopczy ski*, Lucyna Kopczy ska** PROBLEMY ZWI ZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WSKA NIKÓW FINANSOWYCH W PRAKTYCE YCIA GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011. Dariusz Letkowski* SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 247, 2011 * SWAP KONSTRUKCJA KONTRAKTU, RYNEK I RYZYKO Na przestrzeni ostatnich kilku latach w Polsce obserwuje si obni enie tempa

Bardziej szczegółowo

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM

TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 TARCZA PODATKOWA W LEASINGU FINANSOWYM I OPERACYJNYM Leasing stanowi jedno z g ównych róde finansowania zewn trznego firmy 1. Szczególnie wa n rol odgrywa

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT

WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT WYBRANE METODY OCENY EFEKTÓW INWESTYCJI W IT AGNIESZKA STUS Uniwersytet Łódzki Streszczenie Przez ostatnie lata wiele miejsca po wi cono w literaturze ocenie efektów inwestycji w IT. W pracy prezentuj

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce

Bardziej szczegółowo

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA

FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA FAKTORING JAKO NOWOCZESNE NARZ DZIE FINANSOWE WSPIERAJ CE ROZWÓJ BIZNESU IZABELA BORKOWSKA Streszczenie Faktoring jest nowoczesnym zewn trznym ródłem finansowania, odgrywaj cym coraz wa niejsz rol w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

Koszt kapita u w asnego na rynku kapita owym

Koszt kapita u w asnego na rynku kapita owym Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 4 (39), t. 1: 112 128 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.39.7 Koszt kapita u w asnego na rynku kapita owym Rados aw Winiarski Inwestycje kapita

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA WYBORÓW INWESTORÓW GIEŁDOWYCH LOGIKA PODEJMOWANIA NIERACJONALNYCH DECYZJI MICHAŁ JANKOWSKI Streszczenie W artykule zaprezentowano psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 244, 2010. Iwona D. Czechowska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 244, 2010. Iwona D. Czechowska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 244, 2010 * WIARYGODNO UBEZPIECZE SPRZEDAWANYCH PRZEZ BANKI 1. WST P W ramach odpowiedzialnego podej cia do roli nie tylko ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

Anna Organi ciak-krzykowska ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 ROLA BEZPO REDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY WPROWADZENIE Bezpo rednie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XII ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XII Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIENNO GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO WPROWADZENIU EURO ANALIZA WYBRANYCH RYNKÓW

ZMIENNO GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO WPROWADZENIU EURO ANALIZA WYBRANYCH RYNKÓW A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 Anetta Kuna-Marszałek *, Jakub Marszałek ** ZMIENNO GIEŁDY PAPIERÓW WARTO CIOWYCH PO WPROWADZENIU EURO ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zakresie atrakcyjno ci nieruchomo ci mieszkaniowych na rynku pierwotnym Bia egostoku *

Analiza zmian w zakresie atrakcyjno ci nieruchomo ci mieszkaniowych na rynku pierwotnym Bia egostoku * PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Justyna GRZE -BUK AHO Politechnika Bia ostocka Analiza zmian w zakresie atrakcyjno ci nieruchomo ci mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Pieloch * SPOSOBY ODKUPIENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH A MOTYWY JEGO PRZEPROWADZANIA

Aleksandra Pieloch * SPOSOBY ODKUPIENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH A MOTYWY JEGO PRZEPROWADZANIA ACTA UN IV ERSIT AT IS LOD ZIE NSIS FOLIA OECONOMICA 262, 22 Aleksandra Pieloch * SPOSOBY ODKUPIENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH A MOTYWY JEGO PRZEPROWADZANIA. WST P Zasadniczym celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego

Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego Redakcja naukowa dr inż.

Bardziej szczegółowo