LIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWI"

Transkrypt

1 MOŻLIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. Jakie są możliwe warianty przekształceń w oparciu o obowiązujące obecnie prawo? Możliwe warianty przekształceń można zróżnicować w zależności od dwóch aspektów: 1.Z uwagi na obecność / lub nieobecność/ Powiatu Sztumskiego w spółce celowej, która kontynuowałaby działalność szpitala, 2.Z uwagi na korzystanie z majątku SP ZOZ / udostępnienie go w formie dzierżawy lub sprzedaż /. Aspekt obecności Powiatu Sztumskiego w spółce: 1/ pozyskany przez powiat partner tworzy spółkę, w której odstępuje powiatowi,mniejszościowy pakiet udziałów / np. 20%/. - powiat nie pozbywa się całkowicie ryzyk związanych z działalnością medyczną, a w razie ewentualnych dopłat z powodu np. straty musi je wnosić proporcjonalnie, -konieczne do przeprowadzenia zmiany w szpitalu nadal będą przedmiotem debat na forum Rady Powiatu / zmiany restrukturyzacyjne mogą zależeć od lokalnych koniunktur politycznych/. Może to wpływać na tempo przeprowadzanych zmian i na ograniczenie elastyczności w zakresie zarządzania / bez których szpital będzie mniej konkurencyjny/, -fakt posiadania mniejszościowego pakietu udziałów przez Powiat nie daje faktycznego wpływu na działalność spółki, która prowadzić będzie szpital /zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do uprawnień pełnej kontroli wystarczy udział w radzie nadzorczej spółki/, -udział w partycypacji Powiatu w zyskach w ciągu kilku najbliższych lat może być mało prawdopodobny z uwagi na potrzeby inwestycyjne szpitala, -bliskość silnych medycznie i przekształconych już zakładów opieki zdrowotnej w Kwidzynie i Malborku daje zagrożenie przejęcia pacjentów ze Sztumu w przypadku przedłużającej się restrukturyzacji sztumskiej placówki. -powiat ma udział we współwłasności podmiotu, który świadczy usługi medyczne, -powiat partycypuje w ewentualnych zyskach spółki, -powiat wzmacnia swój wizerunek w przypadku sukcesu całego przedsięwzięcia.. 2/pozyskany przez powiat partner tworzy spółkę, w której obejmuje 100% udziałów. -konieczność przekonania Rady Powiatu, że brak udziału w takiej spółce nie oznacza braku kontroli nad sposobem jej funkcjonowania, -brak partycypacji w ewentualnych zyskach spółki, -brak wpływu na bieżącą działalność spółki / kluczowe sprawy np. dysponowanie majątkiem lub zmiana zakresu działania prowadzonej działalności przez spółkę uzależniona będzie zgodnie z umową dzierżawy od zgody powiatu/ -wszelkie ryzyka działalności ponosi pozyskany przez powiat partner, -większa dynamika we wprowadzaniu koniecznych zmian oraz skuteczniejsze zarządzanie, -większe szanse na wzmocnienie konkurencyjności szpitala, -kontrola nad spółką może być sprawowana z poziomu członkostwa w radzie nadzorczej, 1

2 -w razie sukcesu przedsięwzięcia powiat jako ten który doprowadził do takiego wariantu zachowuje wizerunek skutecznego samorządu i wzmacnia swój wizerunek. 3/powiat tworzy spółkę ze 100% udziałem własnym. -powiat ponosi wszelkie ryzyka działalności np. w przypadku strat pokrywa je w pełnej wysokości, -musi ponieść znaczne środki na inwestycje i remonty / dostosowanie do standardów UE/, -cały czas zajmuje się sprawami spółki / Zarząd Powiatu pełni rolę Zgromadzenia wspólników/ -powiat na starcie musi wnieść gotówkę do kapitału zakładowego spółki i ponieść koszty aktu notarialnego, -wskutek różnych koniunktur lub dylematów politycznych może opóźnić się dynamika koniecznych zmian i osłabi się przez to konkurencyjność szpitala w regionie, -mogą pojawić się problemy z wyłonieniem menadżerów do zarządzania spółką i profesjonalnych członków rady nadzorczej. -pełna kontrola spółki przez powiat, -w przypadku sukcesu jawi się wizerunek skutecznego samorządu powiatowego, -powiat ma pełen udział w przypadku przyszłych ewentualnych zysków, -powiat ma pełen wpływ na działalność bieżącą spółki. Należy podkreślić możliwość ostatniego wariantu powiat pozyskuje partnera, który obejmuje mniejszość udziałów w spółce, a sam zachowuje pakiet większościowy. Wariantu tego nie będziemy omawiać z uwagi na duże trudności z pozyskaniem partnera zewnętrznego zainteresowanego objęciem udziału mniejszościowego w spółce.. W Polsce jest przyjętych kilka rozwiązań tego typu i to we wcześniejszych latach. Aspekt korzystania z majątku Powiatu Sztumskiego. 1/ Spółka zewnętrzna odkupuje majątek od Powiatu /nieruchomości i majątek ruchomy/. -powiat pozbywa się majątku, -następuje relatywne zmniejszenie możliwości wpływu na spółkę prowadzącą szpital, - w razie wieloletniej dzierżawy suma środków pozyskanych z dzierżawy mogłaby być większa, ale rozciągnięta w czasie / np. 20 lat/, niż uzyskana w krótkim czasie ze sprzedaży majątku. -powiat w krótkim czasie zdobywa znaczne środki finansowe / większe, niż w przypadku dzierżawy/, które przeznaczy na spłatę zadłużenia SP ZOZ, -utrzymanie majątku i poprawianie infrastruktury obciąża nabywcę, -powiatu nie interesuje dostosowanie infrastruktury do wymagań określonych obowiązującymi przepisami-obciąża to nabywcę, -amortyzacja nie obciążą wyniku finansowego powiatu, ale nabywcy majątku, -powiat ma większe możliwości finansowe / nie ma ujętych w budżecie poręczeń od kredytów i po zaspokojeniu wierzycieli dysponuje większymi możliwościami finansowymi np. na wkład własny do projektów unijnych/, -nie ma problemu inwestycji w obcy środek trwały dla partnera prowadzącego szpital, 2

3 -większa skłonność partnera prowadzącego szpital do inwestycji na swoim majątku. 2/Powstała spółka z zewnątrz dzierżawi majątek od Powiatu Sztumskiego. - pomimo dużych potrzeb powiat nie pozyskuje w krótkim czasie znacznych środków finansowych / większych niż za dzierżawę/, które od razu mogą być użytego do zmniejszenia zadłużenia SP ZOZ, -konieczność dostosowania infrastruktury do wymagań unijnych może obciążyć albo bezpośrednio albo pośrednio powiat / konieczność zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych przez spółkę w majątek będący własnością powiatu/ -amortyzacja obciąży wynik finansowy powiatu? konsultacja z Lucyną tego punktu. -powiat ma mniejsze możliwości finansowe na wkład własny do fundusz pomocowych z UE, -istnieje możliwość renegocjacji zadłużenia z wierzycielami i tym samym zmniejszenia kwoty długu i należnych odsetek oraz sensownego rozłożenia w czasie spłaty zobowiązań SP ZOZ wierzycielom, -powiat nie wyzbywa się swego majątku, - w razie wieloletniej dzierżawy suma uzyskana z dzierżawy może być większa, choć rozłożona w czasie / np. wspomniane wyżej 20 lat/, niż uzyskana w krótkim czasie jednorazowa kwota z tytułu sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego, -możliwość pozyskania na rzecz zadłużenia SP ZOZ dodatkowej kwoty za sprzedaż mienia ruchomego po cenach rynkowych. PREFERENCJE ZARZĄDU PRZY WYBORZE WARIANTU PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE. Dlaczego wybrano wariant wydzierżawienia mienia będącego własnością powiatu na okres 20 lat podmiotowi zewnętrznemu? Wydzierżawienie mienia powiatu /będącego aktualnie w użytkowaniu SP ZOZ w Sztumie/ na okres 20 lat wraz z przekazaniem z NFZ kontraktu SP ZOZ partnerowi z zewnątrz, który zostanie wybrany w drodze przetargu -jest w ocenie Zarządu Powiatu Sztumskiego rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym. Oznacza to, że majątek ten nadal będzie własnością Powiatu Sztumskiego, który poprzez tę własność będzie miał większy wpływ na podmiot prowadzący szpital. A zatem majątek nie przejdzie w ręce prywatne. Ważne przy tym, że pacjenci nie będą płacić za leczenie, bo wyłoniony w drodze przetargu podmiot zabezpieczy potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu poprzez przejęcie kontraktu od SP ZOZ w Sztumie z Narodowego Funduszu Zdrowia /w drodze cesji/. A zatem wszystkie nieodpłatne usługi zdrowotne świadczone mieszkańcom powiatu do chwili obecnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne będą nadal świadczone nieodpłatnie. Celem przetargu będzie wyłonienie takiego podmiotu z zewnątrz, który zainwestuje w szpital /modernizacje i remonty, zakup sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej, dostosowanie do standardów unijnych rozłożone w pewnym okresie czasu/ i dzięki temu podniesie poziom usług medycznych 3

4 A zatem partner z zewnątrz swoimi środkami finansowymi / własnymi lub z kredytu/ doinwestuje majątek nieruchomy powiatu i konieczną infrastrukturę w szpitalu. Jeżeli zostanie wybrany taki podmiot, który spełni oczekiwania Zarządu Powiatu określone w warunkach przetargu, sprawdził się w zarządzaniu szpitalami i osiągnął sukces w tym zakresie to wówczas dopiero Zarząd Powiatu skieruje do Rady Powiatu projekt uchwały o likwidacji SP ZOZ w Sztumie, a procedurę likwidacyjną tego zakładu / w tym zarządzanie długiem/ poprowadzi SP ZOZ w Sztumie w likwidacji. A zatem Zarząd Powiatu zdecydował się w przeciwieństwie do niektórych samorządów w Polsce najpierw przeprowadzić przetarg i wybrać odpowiedniego partnera bez wcześniejszego podejmowania decyzji o likwidacji SP ZOZ. Należy podkreślić, że do chwili obecnej nie ma prawnie innej możliwości przejęcia zadań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jak tylko przez likwidację. Zarząd zdecydował się na wieloletnią dzierżawę mienia na okres 20 lat / kodeks cywilny dopuszcza maksymalnie okres 30 letni/. W przypadku krótszego okresu dzierżawy podmiot zewnętrzny będzie mniej skłonny do inwestycji infrastrukturalnych /nie będzie mu się to opłacało- stwierdzenie tego rodzaju następuje po analizie przyjmowanych przez samorządy rozwiązań w naszym kraju /. A zatem proponuje się wybór sensownego dla podmiotu zewnętrznego i powiatu okresu dzierżawy. Jeżeli podmiot przystępujący do przetargu zaoferuje godziwą i oczekiwaną przez Zarząd kwotę dzierżawy to powiat dysponował będzie comiesięcznymi kwotami na spłatę zadłużenia SP ZOZ w Sztumie i wynagrodzenie dla likwidatora SP ZOZ W przypadku, gdy 2 przeprowadzone przetargi nie wyłonią podmiotu, który spełni oczekiwania Zarządu Powiatu to będzie on mógł przeprowadzić rokowania z partnerami, którzy będą najbliżsi tym oczekiwaniom albo podejmie decyzję o utworzeniu spółki samorządowej ze 100% udziałem Powiatu Sztumskiego lub z udziałem podmiotu zewnętrznego, o ile pozwolą na to przepisy prawa,co zależeć będzie od terminu tworzenia spółki prze powiat i wejścia w życie tzw. ustaw zdrowotnych. Nadmienia się,że przed podpisaniem umowy z podmiotem wybranym w postępowaniu przetargowym na dzierżawę nieruchomości wraz z przekazaniem świadczeń medycznych niezbędna będzie akceptacja wyników tego postępowania przez Radę Powiatu Sztumskiego. A zatem Powiat Sztumski wybierze taki podmiot, który zaoferuje godziwą cenę za dzierżawę mienia, pozwalającą na spłatę zadłużenia SP ZOZ i na wypłatę wynagrodzenia dla likwidatora SP ZOZ przy pełnej kontroli Rady Powiatu. W przypadku nie wyłonienia takiego podmiotu będzie istniała możliwość podjęcia innych działań zmierzających do przekształcenia tego zakładu. Zwrócić należy też uwagę na fakt, iż po wyborze podmiotu, który spełni oczekiwania Zarządu będzie możliwa sprzedaż majątku ruchomego i zapasów magazynowych SP ZOZ nowemu podmiotowi, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na częściową spłatę wierzycieli. OKRES PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM. Dlaczego dopiero teraz podejmuje się działania zmierzające do przekształcenia SP ZOZ w Sztumie? Projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego dotyczące uruchomienia procedur zmierzających do przekształcenia SP ZOZ w Sztumie poprzez wydzierżawienie mienia, które do chwili obecnej użytkuje ten podmiot wraz z przejęciem kontraktu z NFZ od obecnego 4

5 zakładu na rzecz nowego podmiotu z zewnątrz wybranego w drodze przetargu są efektem ponad rocznej pracy Zarządu Powiatu. Celem tej pracy było znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania, które umożliwiłoby pozyskanie środków finansowych na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Sztumie oraz środków na modernizację i rozwój szpitala, a także utrzymanie wykwalifikowanej kadry medycznej, której w Sztumie zaczyna brakować jak również pozyskanie nowej wyspecjalizowanej kadry niezbędnej przy możliwym poszerzeniu zakresu świadczonych usług np. kardiologii, stacji dializ czy ortopedii itp. Punktem wyjścia były decyzje w zakresie restrukturyzacji SP ZOZ zmierzające do umorzenia zobowiązań publiczno- prawnych. SP ZOZ w Sztumie przy akceptacji Zarządu Powiatu przystąpił do przeprowadzenia restrukturyzacji Zakładu. W efekcie końcowym Wojewoda Pomorski wydał decyzję administracyjną, która była podstawą do umorzenia należności Zakładu wobec PERON-u ZUS-u i zaległości podatku od nieruchomości wobec Gminy Sztum, która dokonała umorzenia częściowego tychże zaległości. SP ZOZ w zakresie własnym oraz przy pomocy Powiatu Sztumskiego zmodernizował także niektóre ważne węzły szpitaal np. OIOM, izbę przyjęć, pogotowie ratunkowe. Zarząd Powiatu odbył również szereg spotkań z firmami medycznymi, które wykazały zainteresowanie procesem przekształceń w SP ZOZ w Sztumie chcąc zapoznać się z tendencjami tych firm i tendencjami panującymi na rynku medycznym. Ponadto dokonano szeregu analiz rozwiązań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju. Nie chciano podejmować decyzji pochopnie. W tym celu zorganizowano posiedzenie wyjazdowe do Starostwa Powiatowego w Świeciu, gdzie odbyło się spotkanie ze starostami świeckimi celem zapoznanie się z wdrożonymi tam rozwiązaniami i ich obecnym funkcjonowaniem. Ponadto Zarząd zwiedził szpital, który wydzierżawił od powiatu podmiot zewnętrzny oraz zapoznał się z warunkami pracy i płacy personelu medycznego. Zarząd zdecydował, że należy uczynić wszystko, aby w Sztumie szpital został utrzymany i aby w niedalekiej przyszłości spełnił kosztowne do wdrożenia standardy unijne. Pilnie czekano na projekt zapowiadanej przez rząd tzw. ustawy oddłużeniowej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i projekty tzw. pakietu ustaw zdrowotnych. Jak to się zakończyło wie całe społeczeństwo trudno bowiem przewidzieć czy i kiedy projekty ustaw przygotowane przez rząd zostaną uchwalone przy zapowiadanym vecie prezydenckim i braku woli politycznej zmian w zakresie ochrony zdrowia. W takiej sytuacji Zarząd Powiatu Sztumskiego uznał, że został wyczerpany już zasób możliwych do przeprowadzenia działań zmierzających do poprawienia kondycji finansowej i modernizacji w SP ZOZ w Sztumie przy jednoczesnym braku wystarczających środków finansowych powiatu dla ratowania tego podmiotu w obecnej formie organizacyjno-prawnej. Zlecono biegłemu rewidentowi zbadanie ksiąg rachunkowych, z którego to opracowania wynikają konkretne wnioski dla organu założycielskiego jakim jest Rada Powiatu Sztumskiego. Dalsze funkcjonowanie SP ZOZ w obecnej formie organizacyjno-prawnej i uzyskanie płynności finansowej nie budzi rokowań na poprawę. UWARUNKOWANIA Z KTÓRYCH WYNIKA KONIECZNOŚĆ PRZEKSZTAŁCEŃ. Z jakich konkretnie uwarunkowań wynika potrzeba przekształcenia sztumskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej? 5

6 Potrzeba taka wynika z trzech konkretnych uwarunkowań: 1/ekonomicznych, 2/społecznych, 3/finansowych. 1.Uwarunkowania ekonomiczne to : -konieczność modernizacji i doposażenia szpitala, -niska rentowność / nie jest generowany zysk w wielkościach, które umożliwiłyby rozwój/, -brak mechanizmów rynkowych z powodu dominującej roli NFZ i ograniczeń ustawowych, -brak środków na podwyżki płac dla nisko opłacanej kadry medycznej/ głownie pielęgniarek/. 2.Uwarunkowania finansowe to: -brak własnych źródeł w finansowaniu modernizacji, -brak takich źródeł w powiecie, -brak takich źródeł z zewnątrz. 3.Uwarunkowania społeczne to: -powiat jako organ odpowiedzialny za politykę zdrowotną na swoim terenie powinien zapewnić zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia, -utrzymanie dotychczasowej i pozyskanie nowej kadry medycznej, -dostosowanie szpitala do obowiązujących standardów/pomieszczenia i infrastruktura/ oraz podniesienie przez to jakości świadczonych usług medycznych. Powiat jest jak wiadomo organem założycielskim w stosunku do SP ZOZ w Sztumie. Pełni też funkcję organizatora, właściciela, nadzorcy i zarządcy. Po dokonanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego analizach możliwy było wybranie dwóch wariantów działań: 1/ewolucyjny przy ograniczonych możliwościach finansowych SP ZOZ w Sztumie i Powiatu Sztumskiego bardzo wolno wprowadzać konieczne i kosztowne zmiany na bazie istniejącego majątku- prawdopodobnie kosztem ograniczenia zakresu lub profilu świadczonych usług zdrowotnych i w perspektywie zwolnień pracowników, w tym kadry medycznej, a także sukcesywnie zasilać finansowo zakład z budżetu powiatu lub udzielać mu poręczeń albo pożyczek. Ten wariant jest niekorzystny zarówno dla powiatu jaki zakładu. 2/rozwojowy w wyniku przekształcenia dotychczasowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zmianie statusu prawnego dostosowanie szpitala do wymogów unijnych, inwestycje w szpital przez podmiot zewnętrzny dysponujący wystarczającymi środkami własnymi lub w oparciu o zaciągnięte przez kredyty. Zarząd Powiatu postawił na możliwy do zrealizowania wariant rozwojowy. PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Jaki jest jego status prawny? Przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowią, że zakładem takim jest organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Publicznym zakładem jest zakład utworzony między innymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez te organy prowadzone są w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. W w/w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej brak jest jednak dokładnej definicji samodzielnego zakładu. 6

7 Ma on charakter zbliżony do przedsiębiorstwa komunalnego, gdyż ma osobowość prawną, samodzielność działania, a źródłem jego utrzymania są wpływy z odpłatnych świadczeń. Jednakże statusu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie regulują przepisy o przedsiębiorstwach komunalnych, ale odrębne reguły zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Można np. przyjąć, że jest to samorządowa jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i funkcjonująca podobnie jak organizacja non-profit. NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Gdzie tkwi przewaga niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej nad publicznymi? /przytoczone dane dotyczą stanu na dzień r/ W Polsce jest ponad 220 niepublicznych szpitali. Podpisują one kontrakty z NFZ, a więc także leczą bezpłatnie w ramach zawartych kontraktów. Niepubliczne zakłady nie mają długów, a koszty ich funkcjonowania są niższe. Oprócz 700 szpitali publicznych mamy w Polsce 170 szpitali prywatnych i jest to tendencja rosnąca.do tego funkcjonuje ponad 50 niepublicznych szpitali samorządowych /przekształconych w spółki prawa handlowego/. Różnica pomiędzy niepublicznymi zakładami, a publicznymi polega na tym, że w pierwszym udziały należą do osób prywatnych, a w drugim udziałowcem jest podmiot publiczny. Wszystkie mają zaś kontrakty z NFZ, co oznacza, że pacjenci są leczeni bezpłatnie. Przewaga niepublicznych zakładów nad publicznymi polega na tym, że kontrakt Z NFZ nie oznacza dla nich jedynego źródła finansowania. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą bowiem wykonywać na rzecz ubezpieczonych w NFZ pacjentów świadczenia odpłatnie. Niepubliczne zakładu opieki zdrowotnej: -nie mają długów, -prowadzą przejrzystą politykę finansową, -zarządzający nimi lepiej i efektywniej wykorzystują swoje zasoby, -zarządzający nimi ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację w swoich zakładach. Siła niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej /według danych Ministerstwa Zdrowia/ to 21% liczby ogólnej szpitali. Posiadają ponad 8 tysięcy łóżek. W prywatnych szpitalach jest zdecydowanie krótszy okres hospitalizacji pacjentów. Pacjent przebywa tam średnio 5,5 dnia, a w zakładzie publicznym 6,6 dnia. Funkcjonowanie szpitala niepublicznego jest tańsze średnio o 30% w porównaniu z placówkami publicznymi, bo nie mogą pozwolić sobie na nieliczenie kosztów. Bardziej restrykcyjną politykę finansową prowadzą te niepubliczne zakłady, które podejmują decyzję o wejściu na giełdę, bo jest to dodatkowa szansa na dodatkowy kapitał na dalszy rozwój. Dzięki takim zabiegom mogą poszerzyć swoją działalność o usługi, których np. brakuje w regionie. Dzięki przejrzystej polityce finansowej,dodatkowym środkom na inwestycje niepubliczne zakłady przyjmują więcej pacjentów i jak wskazano wyżej zmniejszają wydatki. Należy podkreślić,że niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przyjmują również pacjentów z zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, bo niezależnie od formy własności muszą przestrzegać przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. 7

8 W takiej sytuacji szpital nie ma prawa odmówić pacjentowi pomocy medycznej oraz nie ma prawa uzależniania tego od wniesienia przez pacjenta jakichkolwiek opłat. Reasumując, te samorządy, które w naszym kraju zdecydowały się na przekształcenia zadłużonych szpitali nie żałują tej decyzji i to niezależnie od przyjętego wariantu przekształcenia. Przykłady: 1/Szpital w Kluczborku przekształcono w NZOZ. Działa 3 lata. Przed zmianą placówka była zadłużona, a miesięcznie przynosiła stratę wysokości 300 tysięcy złotych. Postawiono ją w stan likwidacji, a powiat utworzył spółkę prawa handlowego i przejął i spłacił wszystkie długi tj. 20 mln złotych 2/Od czerwca 2007 roku działa też NZOZ w Malborku. Dług przed zmianami wynosił 30 mln złotych. Przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia części pracowników, wielu z pracowników medycznych przeszło na kontrakty.powiat przejął zadłużenie. Dziś spółka działa. z zyskiem, a samorząd ma do spłaty ok. 6 mln zadłużenia, 3/Szpital w Zamościu na koniec 2004 roku był zadłużony na 25 mln złotych. Miasto wypuściło obligacje, które wykupiły banki i przejęło zadłużenie. Do końca 2005 roku spłacono wszystkich wierzycieli, a proces likwidacji zakończono w 2006 roku. Zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Poczyniono inwestycje, a premie i nagrody dla pracowników dały im dwie pensje za 2006 rok, 4/Szpital w Świeciu działa jako niepubliczny zakład od 2005 roku /spółka prywatna, która dzierżawie mienie od powiatu/. w 2003 roku jako podmiot publiczny miał stratę w kwocie - 5,9 mln złotych, a w 2006 roku wynik finansowy wyniósł + 2,8 mln złotych. Spółka inwestuje w szpital i nowoczesną aparaturę medyczną.poziom płac dla kadry medycznej jest zadowalający. Rozszerzono zakres usług o ortopedię, stację dializ i kardiologię ściągając do pracy wysokiej klasy specjalistów, 5/Szpital w Ozimku kilka lat temu miał 9 mln długu.w 2004 roku podmiot prywatny wydzierżawił nieruchomości od samorządu i przejął kontrakt z NFZ.Nadal leczy bezpłatnie. Zakupiono nowoczesny sprzęt, ograniczono częściowo liczbę łóżek i zwolniono część pracowników. Szpital jest na prostej, wzrosła liczba przeprowadzanych zabiegów i operacji, szpital dokupuje nowe usługi i świadczy wysoki standard usług medycznych. Wskazano tu na naprawdę nieliczne przykłady decyzji przekształceniowych, które zakończyły się sukcesem.. Wszystkie samorządy, które dokonały zmian własnościowych podkreślają, że dzięki temu ich szpitale są nieobciążone długami, koszty ich funkcjonowania są niższe, niż w szpitalach publicznych, wprowadzona jest w nich restrykcyjna polityka finansowa, a zarządzanie zasobami jest bardzo skuteczne, a co najważniejsze pacjenci są zadowoleni. oprac. M. Król 8

9 . 9

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE RAPORT Z BADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM SPOSTRZEŻEŃ UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA HENRYK GAWROŃSKI, IZABELA SEREDOCHA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl MW TRADE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT REJESTRACYJNY AKCJI z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A, www.mwtrade.pl Data Dokumentu Rejestracyjnego: 8 grudnia 2008 roku Dokument Rejestracyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie

Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie Strzępka, Kruk Szpital jako spółka prawa handlowego na przykładzie Centrum Medycznego w Łańcucie 259 Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! Odpowiedzi na pytania zadane w akcji Partnerstwo Publiczno-Prywatne pytanie, prawnik, porada, udzielone przez kancelarie prawne będące partnerami merytorycznymi PPPortal.pl Celem naszej akcji Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH

INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH INWESTYCJE BEZ POMOCY ŚRODKÓW UNIJNYCH zeszyt II Wiesława Kwiatkowska Dariusz Korczakowski Arkadiusz Godula Jacek Pietrusiak Warszawa Fundacja Wspomagania Wsi, 2013 Spis treści Wstęp 5 Finansowanie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2015 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Informacja. Nr 441. Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Fundacje: działalność statutowa i gospodarcza Styczeń 1997 Eugeniusz Zawadzki Informacja Nr 441 BSE 1 I. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO SA

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO SA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Zamościu SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO SA ZA OKRES OD 28.12.2006 DO 31.03.2008 ROK (ROK OBROTOWY 2006/07/08) Zamość, kwiecień 2008 r. Strona 1 z 33 I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI PRZEKSZTAŁCANYMI W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Mirosław Jarosiński Sławomir

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERII A Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm

Kongres finansowy Leasing filarem rozwoju firm Leasing filarem rozwoju firm Mateusz Skubiszewski dyrektor handlowy, członek zarządu ING Lease Krystian Karnia specjalista ds. analiz biznesowych, ING Lease Umowy pisane ręcznie lub namaszynie dopisania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo