LIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWI"

Transkrypt

1 MOŻLIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. Jakie są możliwe warianty przekształceń w oparciu o obowiązujące obecnie prawo? Możliwe warianty przekształceń można zróżnicować w zależności od dwóch aspektów: 1.Z uwagi na obecność / lub nieobecność/ Powiatu Sztumskiego w spółce celowej, która kontynuowałaby działalność szpitala, 2.Z uwagi na korzystanie z majątku SP ZOZ / udostępnienie go w formie dzierżawy lub sprzedaż /. Aspekt obecności Powiatu Sztumskiego w spółce: 1/ pozyskany przez powiat partner tworzy spółkę, w której odstępuje powiatowi,mniejszościowy pakiet udziałów / np. 20%/. - powiat nie pozbywa się całkowicie ryzyk związanych z działalnością medyczną, a w razie ewentualnych dopłat z powodu np. straty musi je wnosić proporcjonalnie, -konieczne do przeprowadzenia zmiany w szpitalu nadal będą przedmiotem debat na forum Rady Powiatu / zmiany restrukturyzacyjne mogą zależeć od lokalnych koniunktur politycznych/. Może to wpływać na tempo przeprowadzanych zmian i na ograniczenie elastyczności w zakresie zarządzania / bez których szpital będzie mniej konkurencyjny/, -fakt posiadania mniejszościowego pakietu udziałów przez Powiat nie daje faktycznego wpływu na działalność spółki, która prowadzić będzie szpital /zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do uprawnień pełnej kontroli wystarczy udział w radzie nadzorczej spółki/, -udział w partycypacji Powiatu w zyskach w ciągu kilku najbliższych lat może być mało prawdopodobny z uwagi na potrzeby inwestycyjne szpitala, -bliskość silnych medycznie i przekształconych już zakładów opieki zdrowotnej w Kwidzynie i Malborku daje zagrożenie przejęcia pacjentów ze Sztumu w przypadku przedłużającej się restrukturyzacji sztumskiej placówki. -powiat ma udział we współwłasności podmiotu, który świadczy usługi medyczne, -powiat partycypuje w ewentualnych zyskach spółki, -powiat wzmacnia swój wizerunek w przypadku sukcesu całego przedsięwzięcia.. 2/pozyskany przez powiat partner tworzy spółkę, w której obejmuje 100% udziałów. -konieczność przekonania Rady Powiatu, że brak udziału w takiej spółce nie oznacza braku kontroli nad sposobem jej funkcjonowania, -brak partycypacji w ewentualnych zyskach spółki, -brak wpływu na bieżącą działalność spółki / kluczowe sprawy np. dysponowanie majątkiem lub zmiana zakresu działania prowadzonej działalności przez spółkę uzależniona będzie zgodnie z umową dzierżawy od zgody powiatu/ -wszelkie ryzyka działalności ponosi pozyskany przez powiat partner, -większa dynamika we wprowadzaniu koniecznych zmian oraz skuteczniejsze zarządzanie, -większe szanse na wzmocnienie konkurencyjności szpitala, -kontrola nad spółką może być sprawowana z poziomu członkostwa w radzie nadzorczej, 1

2 -w razie sukcesu przedsięwzięcia powiat jako ten który doprowadził do takiego wariantu zachowuje wizerunek skutecznego samorządu i wzmacnia swój wizerunek. 3/powiat tworzy spółkę ze 100% udziałem własnym. -powiat ponosi wszelkie ryzyka działalności np. w przypadku strat pokrywa je w pełnej wysokości, -musi ponieść znaczne środki na inwestycje i remonty / dostosowanie do standardów UE/, -cały czas zajmuje się sprawami spółki / Zarząd Powiatu pełni rolę Zgromadzenia wspólników/ -powiat na starcie musi wnieść gotówkę do kapitału zakładowego spółki i ponieść koszty aktu notarialnego, -wskutek różnych koniunktur lub dylematów politycznych może opóźnić się dynamika koniecznych zmian i osłabi się przez to konkurencyjność szpitala w regionie, -mogą pojawić się problemy z wyłonieniem menadżerów do zarządzania spółką i profesjonalnych członków rady nadzorczej. -pełna kontrola spółki przez powiat, -w przypadku sukcesu jawi się wizerunek skutecznego samorządu powiatowego, -powiat ma pełen udział w przypadku przyszłych ewentualnych zysków, -powiat ma pełen wpływ na działalność bieżącą spółki. Należy podkreślić możliwość ostatniego wariantu powiat pozyskuje partnera, który obejmuje mniejszość udziałów w spółce, a sam zachowuje pakiet większościowy. Wariantu tego nie będziemy omawiać z uwagi na duże trudności z pozyskaniem partnera zewnętrznego zainteresowanego objęciem udziału mniejszościowego w spółce.. W Polsce jest przyjętych kilka rozwiązań tego typu i to we wcześniejszych latach. Aspekt korzystania z majątku Powiatu Sztumskiego. 1/ Spółka zewnętrzna odkupuje majątek od Powiatu /nieruchomości i majątek ruchomy/. -powiat pozbywa się majątku, -następuje relatywne zmniejszenie możliwości wpływu na spółkę prowadzącą szpital, - w razie wieloletniej dzierżawy suma środków pozyskanych z dzierżawy mogłaby być większa, ale rozciągnięta w czasie / np. 20 lat/, niż uzyskana w krótkim czasie ze sprzedaży majątku. -powiat w krótkim czasie zdobywa znaczne środki finansowe / większe, niż w przypadku dzierżawy/, które przeznaczy na spłatę zadłużenia SP ZOZ, -utrzymanie majątku i poprawianie infrastruktury obciąża nabywcę, -powiatu nie interesuje dostosowanie infrastruktury do wymagań określonych obowiązującymi przepisami-obciąża to nabywcę, -amortyzacja nie obciążą wyniku finansowego powiatu, ale nabywcy majątku, -powiat ma większe możliwości finansowe / nie ma ujętych w budżecie poręczeń od kredytów i po zaspokojeniu wierzycieli dysponuje większymi możliwościami finansowymi np. na wkład własny do projektów unijnych/, -nie ma problemu inwestycji w obcy środek trwały dla partnera prowadzącego szpital, 2

3 -większa skłonność partnera prowadzącego szpital do inwestycji na swoim majątku. 2/Powstała spółka z zewnątrz dzierżawi majątek od Powiatu Sztumskiego. - pomimo dużych potrzeb powiat nie pozyskuje w krótkim czasie znacznych środków finansowych / większych niż za dzierżawę/, które od razu mogą być użytego do zmniejszenia zadłużenia SP ZOZ, -konieczność dostosowania infrastruktury do wymagań unijnych może obciążyć albo bezpośrednio albo pośrednio powiat / konieczność zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych przez spółkę w majątek będący własnością powiatu/ -amortyzacja obciąży wynik finansowy powiatu? konsultacja z Lucyną tego punktu. -powiat ma mniejsze możliwości finansowe na wkład własny do fundusz pomocowych z UE, -istnieje możliwość renegocjacji zadłużenia z wierzycielami i tym samym zmniejszenia kwoty długu i należnych odsetek oraz sensownego rozłożenia w czasie spłaty zobowiązań SP ZOZ wierzycielom, -powiat nie wyzbywa się swego majątku, - w razie wieloletniej dzierżawy suma uzyskana z dzierżawy może być większa, choć rozłożona w czasie / np. wspomniane wyżej 20 lat/, niż uzyskana w krótkim czasie jednorazowa kwota z tytułu sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego, -możliwość pozyskania na rzecz zadłużenia SP ZOZ dodatkowej kwoty za sprzedaż mienia ruchomego po cenach rynkowych. PREFERENCJE ZARZĄDU PRZY WYBORZE WARIANTU PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE. Dlaczego wybrano wariant wydzierżawienia mienia będącego własnością powiatu na okres 20 lat podmiotowi zewnętrznemu? Wydzierżawienie mienia powiatu /będącego aktualnie w użytkowaniu SP ZOZ w Sztumie/ na okres 20 lat wraz z przekazaniem z NFZ kontraktu SP ZOZ partnerowi z zewnątrz, który zostanie wybrany w drodze przetargu -jest w ocenie Zarządu Powiatu Sztumskiego rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym. Oznacza to, że majątek ten nadal będzie własnością Powiatu Sztumskiego, który poprzez tę własność będzie miał większy wpływ na podmiot prowadzący szpital. A zatem majątek nie przejdzie w ręce prywatne. Ważne przy tym, że pacjenci nie będą płacić za leczenie, bo wyłoniony w drodze przetargu podmiot zabezpieczy potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu poprzez przejęcie kontraktu od SP ZOZ w Sztumie z Narodowego Funduszu Zdrowia /w drodze cesji/. A zatem wszystkie nieodpłatne usługi zdrowotne świadczone mieszkańcom powiatu do chwili obecnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne będą nadal świadczone nieodpłatnie. Celem przetargu będzie wyłonienie takiego podmiotu z zewnątrz, który zainwestuje w szpital /modernizacje i remonty, zakup sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej, dostosowanie do standardów unijnych rozłożone w pewnym okresie czasu/ i dzięki temu podniesie poziom usług medycznych 3

4 A zatem partner z zewnątrz swoimi środkami finansowymi / własnymi lub z kredytu/ doinwestuje majątek nieruchomy powiatu i konieczną infrastrukturę w szpitalu. Jeżeli zostanie wybrany taki podmiot, który spełni oczekiwania Zarządu Powiatu określone w warunkach przetargu, sprawdził się w zarządzaniu szpitalami i osiągnął sukces w tym zakresie to wówczas dopiero Zarząd Powiatu skieruje do Rady Powiatu projekt uchwały o likwidacji SP ZOZ w Sztumie, a procedurę likwidacyjną tego zakładu / w tym zarządzanie długiem/ poprowadzi SP ZOZ w Sztumie w likwidacji. A zatem Zarząd Powiatu zdecydował się w przeciwieństwie do niektórych samorządów w Polsce najpierw przeprowadzić przetarg i wybrać odpowiedniego partnera bez wcześniejszego podejmowania decyzji o likwidacji SP ZOZ. Należy podkreślić, że do chwili obecnej nie ma prawnie innej możliwości przejęcia zadań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jak tylko przez likwidację. Zarząd zdecydował się na wieloletnią dzierżawę mienia na okres 20 lat / kodeks cywilny dopuszcza maksymalnie okres 30 letni/. W przypadku krótszego okresu dzierżawy podmiot zewnętrzny będzie mniej skłonny do inwestycji infrastrukturalnych /nie będzie mu się to opłacało- stwierdzenie tego rodzaju następuje po analizie przyjmowanych przez samorządy rozwiązań w naszym kraju /. A zatem proponuje się wybór sensownego dla podmiotu zewnętrznego i powiatu okresu dzierżawy. Jeżeli podmiot przystępujący do przetargu zaoferuje godziwą i oczekiwaną przez Zarząd kwotę dzierżawy to powiat dysponował będzie comiesięcznymi kwotami na spłatę zadłużenia SP ZOZ w Sztumie i wynagrodzenie dla likwidatora SP ZOZ W przypadku, gdy 2 przeprowadzone przetargi nie wyłonią podmiotu, który spełni oczekiwania Zarządu Powiatu to będzie on mógł przeprowadzić rokowania z partnerami, którzy będą najbliżsi tym oczekiwaniom albo podejmie decyzję o utworzeniu spółki samorządowej ze 100% udziałem Powiatu Sztumskiego lub z udziałem podmiotu zewnętrznego, o ile pozwolą na to przepisy prawa,co zależeć będzie od terminu tworzenia spółki prze powiat i wejścia w życie tzw. ustaw zdrowotnych. Nadmienia się,że przed podpisaniem umowy z podmiotem wybranym w postępowaniu przetargowym na dzierżawę nieruchomości wraz z przekazaniem świadczeń medycznych niezbędna będzie akceptacja wyników tego postępowania przez Radę Powiatu Sztumskiego. A zatem Powiat Sztumski wybierze taki podmiot, który zaoferuje godziwą cenę za dzierżawę mienia, pozwalającą na spłatę zadłużenia SP ZOZ i na wypłatę wynagrodzenia dla likwidatora SP ZOZ przy pełnej kontroli Rady Powiatu. W przypadku nie wyłonienia takiego podmiotu będzie istniała możliwość podjęcia innych działań zmierzających do przekształcenia tego zakładu. Zwrócić należy też uwagę na fakt, iż po wyborze podmiotu, który spełni oczekiwania Zarządu będzie możliwa sprzedaż majątku ruchomego i zapasów magazynowych SP ZOZ nowemu podmiotowi, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na częściową spłatę wierzycieli. OKRES PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM. Dlaczego dopiero teraz podejmuje się działania zmierzające do przekształcenia SP ZOZ w Sztumie? Projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego dotyczące uruchomienia procedur zmierzających do przekształcenia SP ZOZ w Sztumie poprzez wydzierżawienie mienia, które do chwili obecnej użytkuje ten podmiot wraz z przejęciem kontraktu z NFZ od obecnego 4

5 zakładu na rzecz nowego podmiotu z zewnątrz wybranego w drodze przetargu są efektem ponad rocznej pracy Zarządu Powiatu. Celem tej pracy było znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania, które umożliwiłoby pozyskanie środków finansowych na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Sztumie oraz środków na modernizację i rozwój szpitala, a także utrzymanie wykwalifikowanej kadry medycznej, której w Sztumie zaczyna brakować jak również pozyskanie nowej wyspecjalizowanej kadry niezbędnej przy możliwym poszerzeniu zakresu świadczonych usług np. kardiologii, stacji dializ czy ortopedii itp. Punktem wyjścia były decyzje w zakresie restrukturyzacji SP ZOZ zmierzające do umorzenia zobowiązań publiczno- prawnych. SP ZOZ w Sztumie przy akceptacji Zarządu Powiatu przystąpił do przeprowadzenia restrukturyzacji Zakładu. W efekcie końcowym Wojewoda Pomorski wydał decyzję administracyjną, która była podstawą do umorzenia należności Zakładu wobec PERON-u ZUS-u i zaległości podatku od nieruchomości wobec Gminy Sztum, która dokonała umorzenia częściowego tychże zaległości. SP ZOZ w zakresie własnym oraz przy pomocy Powiatu Sztumskiego zmodernizował także niektóre ważne węzły szpitaal np. OIOM, izbę przyjęć, pogotowie ratunkowe. Zarząd Powiatu odbył również szereg spotkań z firmami medycznymi, które wykazały zainteresowanie procesem przekształceń w SP ZOZ w Sztumie chcąc zapoznać się z tendencjami tych firm i tendencjami panującymi na rynku medycznym. Ponadto dokonano szeregu analiz rozwiązań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju. Nie chciano podejmować decyzji pochopnie. W tym celu zorganizowano posiedzenie wyjazdowe do Starostwa Powiatowego w Świeciu, gdzie odbyło się spotkanie ze starostami świeckimi celem zapoznanie się z wdrożonymi tam rozwiązaniami i ich obecnym funkcjonowaniem. Ponadto Zarząd zwiedził szpital, który wydzierżawił od powiatu podmiot zewnętrzny oraz zapoznał się z warunkami pracy i płacy personelu medycznego. Zarząd zdecydował, że należy uczynić wszystko, aby w Sztumie szpital został utrzymany i aby w niedalekiej przyszłości spełnił kosztowne do wdrożenia standardy unijne. Pilnie czekano na projekt zapowiadanej przez rząd tzw. ustawy oddłużeniowej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i projekty tzw. pakietu ustaw zdrowotnych. Jak to się zakończyło wie całe społeczeństwo trudno bowiem przewidzieć czy i kiedy projekty ustaw przygotowane przez rząd zostaną uchwalone przy zapowiadanym vecie prezydenckim i braku woli politycznej zmian w zakresie ochrony zdrowia. W takiej sytuacji Zarząd Powiatu Sztumskiego uznał, że został wyczerpany już zasób możliwych do przeprowadzenia działań zmierzających do poprawienia kondycji finansowej i modernizacji w SP ZOZ w Sztumie przy jednoczesnym braku wystarczających środków finansowych powiatu dla ratowania tego podmiotu w obecnej formie organizacyjno-prawnej. Zlecono biegłemu rewidentowi zbadanie ksiąg rachunkowych, z którego to opracowania wynikają konkretne wnioski dla organu założycielskiego jakim jest Rada Powiatu Sztumskiego. Dalsze funkcjonowanie SP ZOZ w obecnej formie organizacyjno-prawnej i uzyskanie płynności finansowej nie budzi rokowań na poprawę. UWARUNKOWANIA Z KTÓRYCH WYNIKA KONIECZNOŚĆ PRZEKSZTAŁCEŃ. Z jakich konkretnie uwarunkowań wynika potrzeba przekształcenia sztumskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej? 5

6 Potrzeba taka wynika z trzech konkretnych uwarunkowań: 1/ekonomicznych, 2/społecznych, 3/finansowych. 1.Uwarunkowania ekonomiczne to : -konieczność modernizacji i doposażenia szpitala, -niska rentowność / nie jest generowany zysk w wielkościach, które umożliwiłyby rozwój/, -brak mechanizmów rynkowych z powodu dominującej roli NFZ i ograniczeń ustawowych, -brak środków na podwyżki płac dla nisko opłacanej kadry medycznej/ głownie pielęgniarek/. 2.Uwarunkowania finansowe to: -brak własnych źródeł w finansowaniu modernizacji, -brak takich źródeł w powiecie, -brak takich źródeł z zewnątrz. 3.Uwarunkowania społeczne to: -powiat jako organ odpowiedzialny za politykę zdrowotną na swoim terenie powinien zapewnić zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia, -utrzymanie dotychczasowej i pozyskanie nowej kadry medycznej, -dostosowanie szpitala do obowiązujących standardów/pomieszczenia i infrastruktura/ oraz podniesienie przez to jakości świadczonych usług medycznych. Powiat jest jak wiadomo organem założycielskim w stosunku do SP ZOZ w Sztumie. Pełni też funkcję organizatora, właściciela, nadzorcy i zarządcy. Po dokonanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego analizach możliwy było wybranie dwóch wariantów działań: 1/ewolucyjny przy ograniczonych możliwościach finansowych SP ZOZ w Sztumie i Powiatu Sztumskiego bardzo wolno wprowadzać konieczne i kosztowne zmiany na bazie istniejącego majątku- prawdopodobnie kosztem ograniczenia zakresu lub profilu świadczonych usług zdrowotnych i w perspektywie zwolnień pracowników, w tym kadry medycznej, a także sukcesywnie zasilać finansowo zakład z budżetu powiatu lub udzielać mu poręczeń albo pożyczek. Ten wariant jest niekorzystny zarówno dla powiatu jaki zakładu. 2/rozwojowy w wyniku przekształcenia dotychczasowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zmianie statusu prawnego dostosowanie szpitala do wymogów unijnych, inwestycje w szpital przez podmiot zewnętrzny dysponujący wystarczającymi środkami własnymi lub w oparciu o zaciągnięte przez kredyty. Zarząd Powiatu postawił na możliwy do zrealizowania wariant rozwojowy. PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Jaki jest jego status prawny? Przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowią, że zakładem takim jest organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Publicznym zakładem jest zakład utworzony między innymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez te organy prowadzone są w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. W w/w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej brak jest jednak dokładnej definicji samodzielnego zakładu. 6

7 Ma on charakter zbliżony do przedsiębiorstwa komunalnego, gdyż ma osobowość prawną, samodzielność działania, a źródłem jego utrzymania są wpływy z odpłatnych świadczeń. Jednakże statusu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie regulują przepisy o przedsiębiorstwach komunalnych, ale odrębne reguły zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Można np. przyjąć, że jest to samorządowa jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i funkcjonująca podobnie jak organizacja non-profit. NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Gdzie tkwi przewaga niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej nad publicznymi? /przytoczone dane dotyczą stanu na dzień r/ W Polsce jest ponad 220 niepublicznych szpitali. Podpisują one kontrakty z NFZ, a więc także leczą bezpłatnie w ramach zawartych kontraktów. Niepubliczne zakłady nie mają długów, a koszty ich funkcjonowania są niższe. Oprócz 700 szpitali publicznych mamy w Polsce 170 szpitali prywatnych i jest to tendencja rosnąca.do tego funkcjonuje ponad 50 niepublicznych szpitali samorządowych /przekształconych w spółki prawa handlowego/. Różnica pomiędzy niepublicznymi zakładami, a publicznymi polega na tym, że w pierwszym udziały należą do osób prywatnych, a w drugim udziałowcem jest podmiot publiczny. Wszystkie mają zaś kontrakty z NFZ, co oznacza, że pacjenci są leczeni bezpłatnie. Przewaga niepublicznych zakładów nad publicznymi polega na tym, że kontrakt Z NFZ nie oznacza dla nich jedynego źródła finansowania. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą bowiem wykonywać na rzecz ubezpieczonych w NFZ pacjentów świadczenia odpłatnie. Niepubliczne zakładu opieki zdrowotnej: -nie mają długów, -prowadzą przejrzystą politykę finansową, -zarządzający nimi lepiej i efektywniej wykorzystują swoje zasoby, -zarządzający nimi ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację w swoich zakładach. Siła niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej /według danych Ministerstwa Zdrowia/ to 21% liczby ogólnej szpitali. Posiadają ponad 8 tysięcy łóżek. W prywatnych szpitalach jest zdecydowanie krótszy okres hospitalizacji pacjentów. Pacjent przebywa tam średnio 5,5 dnia, a w zakładzie publicznym 6,6 dnia. Funkcjonowanie szpitala niepublicznego jest tańsze średnio o 30% w porównaniu z placówkami publicznymi, bo nie mogą pozwolić sobie na nieliczenie kosztów. Bardziej restrykcyjną politykę finansową prowadzą te niepubliczne zakłady, które podejmują decyzję o wejściu na giełdę, bo jest to dodatkowa szansa na dodatkowy kapitał na dalszy rozwój. Dzięki takim zabiegom mogą poszerzyć swoją działalność o usługi, których np. brakuje w regionie. Dzięki przejrzystej polityce finansowej,dodatkowym środkom na inwestycje niepubliczne zakłady przyjmują więcej pacjentów i jak wskazano wyżej zmniejszają wydatki. Należy podkreślić,że niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przyjmują również pacjentów z zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, bo niezależnie od formy własności muszą przestrzegać przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. 7

8 W takiej sytuacji szpital nie ma prawa odmówić pacjentowi pomocy medycznej oraz nie ma prawa uzależniania tego od wniesienia przez pacjenta jakichkolwiek opłat. Reasumując, te samorządy, które w naszym kraju zdecydowały się na przekształcenia zadłużonych szpitali nie żałują tej decyzji i to niezależnie od przyjętego wariantu przekształcenia. Przykłady: 1/Szpital w Kluczborku przekształcono w NZOZ. Działa 3 lata. Przed zmianą placówka była zadłużona, a miesięcznie przynosiła stratę wysokości 300 tysięcy złotych. Postawiono ją w stan likwidacji, a powiat utworzył spółkę prawa handlowego i przejął i spłacił wszystkie długi tj. 20 mln złotych 2/Od czerwca 2007 roku działa też NZOZ w Malborku. Dług przed zmianami wynosił 30 mln złotych. Przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia części pracowników, wielu z pracowników medycznych przeszło na kontrakty.powiat przejął zadłużenie. Dziś spółka działa. z zyskiem, a samorząd ma do spłaty ok. 6 mln zadłużenia, 3/Szpital w Zamościu na koniec 2004 roku był zadłużony na 25 mln złotych. Miasto wypuściło obligacje, które wykupiły banki i przejęło zadłużenie. Do końca 2005 roku spłacono wszystkich wierzycieli, a proces likwidacji zakończono w 2006 roku. Zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Poczyniono inwestycje, a premie i nagrody dla pracowników dały im dwie pensje za 2006 rok, 4/Szpital w Świeciu działa jako niepubliczny zakład od 2005 roku /spółka prywatna, która dzierżawie mienie od powiatu/. w 2003 roku jako podmiot publiczny miał stratę w kwocie - 5,9 mln złotych, a w 2006 roku wynik finansowy wyniósł + 2,8 mln złotych. Spółka inwestuje w szpital i nowoczesną aparaturę medyczną.poziom płac dla kadry medycznej jest zadowalający. Rozszerzono zakres usług o ortopedię, stację dializ i kardiologię ściągając do pracy wysokiej klasy specjalistów, 5/Szpital w Ozimku kilka lat temu miał 9 mln długu.w 2004 roku podmiot prywatny wydzierżawił nieruchomości od samorządu i przejął kontrakt z NFZ.Nadal leczy bezpłatnie. Zakupiono nowoczesny sprzęt, ograniczono częściowo liczbę łóżek i zwolniono część pracowników. Szpital jest na prostej, wzrosła liczba przeprowadzanych zabiegów i operacji, szpital dokupuje nowe usługi i świadczy wysoki standard usług medycznych. Wskazano tu na naprawdę nieliczne przykłady decyzji przekształceniowych, które zakończyły się sukcesem.. Wszystkie samorządy, które dokonały zmian własnościowych podkreślają, że dzięki temu ich szpitale są nieobciążone długami, koszty ich funkcjonowania są niższe, niż w szpitalach publicznych, wprowadzona jest w nich restrykcyjna polityka finansowa, a zarządzanie zasobami jest bardzo skuteczne, a co najważniejsze pacjenci są zadowoleni. oprac. M. Król 8

9 . 9

Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego

Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego Załącznik do Uchwały Nr XXXV/236/2009 Rady Powiatu z dnia 25 września 2009 r. Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu lipnowskiego Z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań

Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Potencjalne kierunki działań Aktualna sytuacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Potencjalne kierunki działań Podjęte działania naprawcze Od maja 2013 roku podjęto następujące działania, skutkujące zahamowaniem generowania strat

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.)

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Zobowiązania publicznoprawne m.in. z tytułu podatków wobec budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r.

Uchwała Nr /2009. Rady Ministrów. z dnia 2009 r. Uchwała Nr /2009 Rady Ministrów z dnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku

Uchwała Nr 109/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku Uchwała Nr 109/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod firmą Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr.../2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2012 r. S t a t u t Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Dz.U.2010.226.1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia

Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Przekształcenia podmiotowe jednostek ochrony zdrowia Joanna Nowak-Kubiak łączenie, likwidacja albo przekształcenie SP ZOZ w spółkę procesy prawne procesy decyzyjne w tym uwarunkowania do rozstrzygania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część III Powiat Gołdapski jako organ założycielski i problemy z tym związane mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r.

Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego. XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Oferta BGK dla samorządów w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego XII Konferencja BGK dla JST Warszawa, 23 czerwca 2016 r. Komplementarność oferty BGK dla sektora mieszkalnictwa Społeczne budownictwo

Bardziej szczegółowo

Program. reorganizacji w systemie ochrony zdrowia. na obszarze Powiatu Rawskiego

Program. reorganizacji w systemie ochrony zdrowia. na obszarze Powiatu Rawskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/225/2010 Program reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego Rawa Mazowiecka, czerwiec 2010 1 1. Zasady przekształcenia Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO 1 Podstawa opracowania Dokumenty finansowe, prawne i organizacyjne przekazane w dniu 08.04.2011r. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. 1. IWONA POROWSKA - przewodnicząca, 2. MAREK LEWANDOWSKI - członek, 3. LIDIA JAWORSKA -

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo definicja i cele

Przedsiębiorstwo definicja i cele Przedsiębiorstwo definicja i cele I. Definicja. Przedsiębiorstwo zespół jednostek gospodarujących, których podstawową funkcją gospodarczą jest produkcja dóbr i usług, wymienianych zazwyczaj na rynku, tzn.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia)

Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy. (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Kondycja SPZOZ w 2015 Podsumowanie analizy (Raport na podstawie analiz Magellan SA i materiałów pochodzących od pozostałych Członków Stowarzyszenia) Wyniki szpitali obraz rynku Szpitale wg rentowności

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Druk Nr 26/7 Uchwała Nr... z dnia... 2016 r. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata objaśnienia przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2011-2014-objaśnienia przyjętych wartości. Bazą do przygotowania prognozy makroekonomicznej na potrzeby Planu Wieloletniego jest scenariusz

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Pierwszym możliwym wariantem jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji Placówki praktycznie na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania. Fundamentalne dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 155/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2017 r. Statut Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Mazowieckie Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie połączenia Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku Białej samodzielnego publicznego

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Cieszyna na lata 2017-2028. Prognozę finansów

Bardziej szczegółowo

/-/ Tomasz Bugajski do stanowiska Zespołu Roboczego ds. przekształcenia ZOZ Wyrzysk. L.p. Data Opis działania Uwagi

/-/ Tomasz Bugajski do stanowiska Zespołu Roboczego ds. przekształcenia ZOZ Wyrzysk. L.p. Data Opis działania Uwagi ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 /-/ Tomasz Bugajski do stanowiska Zespołu Roboczego ds. przekształcenia ZOZ Wyrzysk STAROSTA PILSKI z dnia 3 grudnia 2008 r. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia Kraków, 27 czerwca 2011. Autor: Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy Partner w Kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni sp.p. Kolejna rewolucja w służbie zdrowia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi

Krzysztof Czerkas. Spółka celowa. Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi Krzysztof Czerkas Spółka celowa Tworzenie, zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie Instrukcja obsługi ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA OPISOWE Rozbieżności pomiędzy Harmonogramem a Planem finansowym na 2005r.

WYJAŚNIENIA OPISOWE Rozbieżności pomiędzy Harmonogramem a Planem finansowym na 2005r. WYJAŚNIENIA OPISOWE Rozbieżności pomiędzy Harmonogramem a Planem finansowym na 2005r. Harmonogram prac likwidacyjnych SP ZOZ w likwidacji, opracowany na przełomie listopada (przyjęty Uchwałą Nr 286/2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 34212 Temat: Restrukturyzacja grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw. Aspekty prawne i podatkowe oraz komunikacja zmian - z cyklu Akademia Prawa BDO 17-18

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela

Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (Obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 3/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców

DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, r. Do Wykonawców DZP/38/382-1/14 Jastrzębie-Zdrój, 06.02.2014 r. Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę bankowości elektronicznej z kredytem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA DRUK NR 573 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia ostatecznych wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/228/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLII/228/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLII/228/09 Rady z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu reorganizacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, z siedzibą przy ul. Pszennej 2

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr 3 do uchwały nr.. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia... Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Uchwałą nr KI-412/277/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne JK JK Finansowanie inwestycji publicznych Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne Czy coś się zmieniło? JK JK Art. 243 Ustawy o finansach publicznych Obliczanie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała Nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie: przyjęcia Stanowiska w sprawie funkcjonowania domów pomocy społecznej w Powiecie Płockim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo