LIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWI"

Transkrypt

1 MOŻLIWE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE ZGODNE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. Jakie są możliwe warianty przekształceń w oparciu o obowiązujące obecnie prawo? Możliwe warianty przekształceń można zróżnicować w zależności od dwóch aspektów: 1.Z uwagi na obecność / lub nieobecność/ Powiatu Sztumskiego w spółce celowej, która kontynuowałaby działalność szpitala, 2.Z uwagi na korzystanie z majątku SP ZOZ / udostępnienie go w formie dzierżawy lub sprzedaż /. Aspekt obecności Powiatu Sztumskiego w spółce: 1/ pozyskany przez powiat partner tworzy spółkę, w której odstępuje powiatowi,mniejszościowy pakiet udziałów / np. 20%/. - powiat nie pozbywa się całkowicie ryzyk związanych z działalnością medyczną, a w razie ewentualnych dopłat z powodu np. straty musi je wnosić proporcjonalnie, -konieczne do przeprowadzenia zmiany w szpitalu nadal będą przedmiotem debat na forum Rady Powiatu / zmiany restrukturyzacyjne mogą zależeć od lokalnych koniunktur politycznych/. Może to wpływać na tempo przeprowadzanych zmian i na ograniczenie elastyczności w zakresie zarządzania / bez których szpital będzie mniej konkurencyjny/, -fakt posiadania mniejszościowego pakietu udziałów przez Powiat nie daje faktycznego wpływu na działalność spółki, która prowadzić będzie szpital /zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do uprawnień pełnej kontroli wystarczy udział w radzie nadzorczej spółki/, -udział w partycypacji Powiatu w zyskach w ciągu kilku najbliższych lat może być mało prawdopodobny z uwagi na potrzeby inwestycyjne szpitala, -bliskość silnych medycznie i przekształconych już zakładów opieki zdrowotnej w Kwidzynie i Malborku daje zagrożenie przejęcia pacjentów ze Sztumu w przypadku przedłużającej się restrukturyzacji sztumskiej placówki. -powiat ma udział we współwłasności podmiotu, który świadczy usługi medyczne, -powiat partycypuje w ewentualnych zyskach spółki, -powiat wzmacnia swój wizerunek w przypadku sukcesu całego przedsięwzięcia.. 2/pozyskany przez powiat partner tworzy spółkę, w której obejmuje 100% udziałów. -konieczność przekonania Rady Powiatu, że brak udziału w takiej spółce nie oznacza braku kontroli nad sposobem jej funkcjonowania, -brak partycypacji w ewentualnych zyskach spółki, -brak wpływu na bieżącą działalność spółki / kluczowe sprawy np. dysponowanie majątkiem lub zmiana zakresu działania prowadzonej działalności przez spółkę uzależniona będzie zgodnie z umową dzierżawy od zgody powiatu/ -wszelkie ryzyka działalności ponosi pozyskany przez powiat partner, -większa dynamika we wprowadzaniu koniecznych zmian oraz skuteczniejsze zarządzanie, -większe szanse na wzmocnienie konkurencyjności szpitala, -kontrola nad spółką może być sprawowana z poziomu członkostwa w radzie nadzorczej, 1

2 -w razie sukcesu przedsięwzięcia powiat jako ten który doprowadził do takiego wariantu zachowuje wizerunek skutecznego samorządu i wzmacnia swój wizerunek. 3/powiat tworzy spółkę ze 100% udziałem własnym. -powiat ponosi wszelkie ryzyka działalności np. w przypadku strat pokrywa je w pełnej wysokości, -musi ponieść znaczne środki na inwestycje i remonty / dostosowanie do standardów UE/, -cały czas zajmuje się sprawami spółki / Zarząd Powiatu pełni rolę Zgromadzenia wspólników/ -powiat na starcie musi wnieść gotówkę do kapitału zakładowego spółki i ponieść koszty aktu notarialnego, -wskutek różnych koniunktur lub dylematów politycznych może opóźnić się dynamika koniecznych zmian i osłabi się przez to konkurencyjność szpitala w regionie, -mogą pojawić się problemy z wyłonieniem menadżerów do zarządzania spółką i profesjonalnych członków rady nadzorczej. -pełna kontrola spółki przez powiat, -w przypadku sukcesu jawi się wizerunek skutecznego samorządu powiatowego, -powiat ma pełen udział w przypadku przyszłych ewentualnych zysków, -powiat ma pełen wpływ na działalność bieżącą spółki. Należy podkreślić możliwość ostatniego wariantu powiat pozyskuje partnera, który obejmuje mniejszość udziałów w spółce, a sam zachowuje pakiet większościowy. Wariantu tego nie będziemy omawiać z uwagi na duże trudności z pozyskaniem partnera zewnętrznego zainteresowanego objęciem udziału mniejszościowego w spółce.. W Polsce jest przyjętych kilka rozwiązań tego typu i to we wcześniejszych latach. Aspekt korzystania z majątku Powiatu Sztumskiego. 1/ Spółka zewnętrzna odkupuje majątek od Powiatu /nieruchomości i majątek ruchomy/. -powiat pozbywa się majątku, -następuje relatywne zmniejszenie możliwości wpływu na spółkę prowadzącą szpital, - w razie wieloletniej dzierżawy suma środków pozyskanych z dzierżawy mogłaby być większa, ale rozciągnięta w czasie / np. 20 lat/, niż uzyskana w krótkim czasie ze sprzedaży majątku. -powiat w krótkim czasie zdobywa znaczne środki finansowe / większe, niż w przypadku dzierżawy/, które przeznaczy na spłatę zadłużenia SP ZOZ, -utrzymanie majątku i poprawianie infrastruktury obciąża nabywcę, -powiatu nie interesuje dostosowanie infrastruktury do wymagań określonych obowiązującymi przepisami-obciąża to nabywcę, -amortyzacja nie obciążą wyniku finansowego powiatu, ale nabywcy majątku, -powiat ma większe możliwości finansowe / nie ma ujętych w budżecie poręczeń od kredytów i po zaspokojeniu wierzycieli dysponuje większymi możliwościami finansowymi np. na wkład własny do projektów unijnych/, -nie ma problemu inwestycji w obcy środek trwały dla partnera prowadzącego szpital, 2

3 -większa skłonność partnera prowadzącego szpital do inwestycji na swoim majątku. 2/Powstała spółka z zewnątrz dzierżawi majątek od Powiatu Sztumskiego. - pomimo dużych potrzeb powiat nie pozyskuje w krótkim czasie znacznych środków finansowych / większych niż za dzierżawę/, które od razu mogą być użytego do zmniejszenia zadłużenia SP ZOZ, -konieczność dostosowania infrastruktury do wymagań unijnych może obciążyć albo bezpośrednio albo pośrednio powiat / konieczność zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych przez spółkę w majątek będący własnością powiatu/ -amortyzacja obciąży wynik finansowy powiatu? konsultacja z Lucyną tego punktu. -powiat ma mniejsze możliwości finansowe na wkład własny do fundusz pomocowych z UE, -istnieje możliwość renegocjacji zadłużenia z wierzycielami i tym samym zmniejszenia kwoty długu i należnych odsetek oraz sensownego rozłożenia w czasie spłaty zobowiązań SP ZOZ wierzycielom, -powiat nie wyzbywa się swego majątku, - w razie wieloletniej dzierżawy suma uzyskana z dzierżawy może być większa, choć rozłożona w czasie / np. wspomniane wyżej 20 lat/, niż uzyskana w krótkim czasie jednorazowa kwota z tytułu sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego, -możliwość pozyskania na rzecz zadłużenia SP ZOZ dodatkowej kwoty za sprzedaż mienia ruchomego po cenach rynkowych. PREFERENCJE ZARZĄDU PRZY WYBORZE WARIANTU PRZEKSZTAŁCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZTUMIE. Dlaczego wybrano wariant wydzierżawienia mienia będącego własnością powiatu na okres 20 lat podmiotowi zewnętrznemu? Wydzierżawienie mienia powiatu /będącego aktualnie w użytkowaniu SP ZOZ w Sztumie/ na okres 20 lat wraz z przekazaniem z NFZ kontraktu SP ZOZ partnerowi z zewnątrz, który zostanie wybrany w drodze przetargu -jest w ocenie Zarządu Powiatu Sztumskiego rozwiązaniem najbardziej bezpiecznym. Oznacza to, że majątek ten nadal będzie własnością Powiatu Sztumskiego, który poprzez tę własność będzie miał większy wpływ na podmiot prowadzący szpital. A zatem majątek nie przejdzie w ręce prywatne. Ważne przy tym, że pacjenci nie będą płacić za leczenie, bo wyłoniony w drodze przetargu podmiot zabezpieczy potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu poprzez przejęcie kontraktu od SP ZOZ w Sztumie z Narodowego Funduszu Zdrowia /w drodze cesji/. A zatem wszystkie nieodpłatne usługi zdrowotne świadczone mieszkańcom powiatu do chwili obecnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne będą nadal świadczone nieodpłatnie. Celem przetargu będzie wyłonienie takiego podmiotu z zewnątrz, który zainwestuje w szpital /modernizacje i remonty, zakup sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej, dostosowanie do standardów unijnych rozłożone w pewnym okresie czasu/ i dzięki temu podniesie poziom usług medycznych 3

4 A zatem partner z zewnątrz swoimi środkami finansowymi / własnymi lub z kredytu/ doinwestuje majątek nieruchomy powiatu i konieczną infrastrukturę w szpitalu. Jeżeli zostanie wybrany taki podmiot, który spełni oczekiwania Zarządu Powiatu określone w warunkach przetargu, sprawdził się w zarządzaniu szpitalami i osiągnął sukces w tym zakresie to wówczas dopiero Zarząd Powiatu skieruje do Rady Powiatu projekt uchwały o likwidacji SP ZOZ w Sztumie, a procedurę likwidacyjną tego zakładu / w tym zarządzanie długiem/ poprowadzi SP ZOZ w Sztumie w likwidacji. A zatem Zarząd Powiatu zdecydował się w przeciwieństwie do niektórych samorządów w Polsce najpierw przeprowadzić przetarg i wybrać odpowiedniego partnera bez wcześniejszego podejmowania decyzji o likwidacji SP ZOZ. Należy podkreślić, że do chwili obecnej nie ma prawnie innej możliwości przejęcia zadań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej jak tylko przez likwidację. Zarząd zdecydował się na wieloletnią dzierżawę mienia na okres 20 lat / kodeks cywilny dopuszcza maksymalnie okres 30 letni/. W przypadku krótszego okresu dzierżawy podmiot zewnętrzny będzie mniej skłonny do inwestycji infrastrukturalnych /nie będzie mu się to opłacało- stwierdzenie tego rodzaju następuje po analizie przyjmowanych przez samorządy rozwiązań w naszym kraju /. A zatem proponuje się wybór sensownego dla podmiotu zewnętrznego i powiatu okresu dzierżawy. Jeżeli podmiot przystępujący do przetargu zaoferuje godziwą i oczekiwaną przez Zarząd kwotę dzierżawy to powiat dysponował będzie comiesięcznymi kwotami na spłatę zadłużenia SP ZOZ w Sztumie i wynagrodzenie dla likwidatora SP ZOZ W przypadku, gdy 2 przeprowadzone przetargi nie wyłonią podmiotu, który spełni oczekiwania Zarządu Powiatu to będzie on mógł przeprowadzić rokowania z partnerami, którzy będą najbliżsi tym oczekiwaniom albo podejmie decyzję o utworzeniu spółki samorządowej ze 100% udziałem Powiatu Sztumskiego lub z udziałem podmiotu zewnętrznego, o ile pozwolą na to przepisy prawa,co zależeć będzie od terminu tworzenia spółki prze powiat i wejścia w życie tzw. ustaw zdrowotnych. Nadmienia się,że przed podpisaniem umowy z podmiotem wybranym w postępowaniu przetargowym na dzierżawę nieruchomości wraz z przekazaniem świadczeń medycznych niezbędna będzie akceptacja wyników tego postępowania przez Radę Powiatu Sztumskiego. A zatem Powiat Sztumski wybierze taki podmiot, który zaoferuje godziwą cenę za dzierżawę mienia, pozwalającą na spłatę zadłużenia SP ZOZ i na wypłatę wynagrodzenia dla likwidatora SP ZOZ przy pełnej kontroli Rady Powiatu. W przypadku nie wyłonienia takiego podmiotu będzie istniała możliwość podjęcia innych działań zmierzających do przekształcenia tego zakładu. Zwrócić należy też uwagę na fakt, iż po wyborze podmiotu, który spełni oczekiwania Zarządu będzie możliwa sprzedaż majątku ruchomego i zapasów magazynowych SP ZOZ nowemu podmiotowi, co pozwoli na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na częściową spłatę wierzycieli. OKRES PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM. Dlaczego dopiero teraz podejmuje się działania zmierzające do przekształcenia SP ZOZ w Sztumie? Projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego dotyczące uruchomienia procedur zmierzających do przekształcenia SP ZOZ w Sztumie poprzez wydzierżawienie mienia, które do chwili obecnej użytkuje ten podmiot wraz z przejęciem kontraktu z NFZ od obecnego 4

5 zakładu na rzecz nowego podmiotu z zewnątrz wybranego w drodze przetargu są efektem ponad rocznej pracy Zarządu Powiatu. Celem tej pracy było znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania, które umożliwiłoby pozyskanie środków finansowych na spłatę zobowiązań SP ZOZ w Sztumie oraz środków na modernizację i rozwój szpitala, a także utrzymanie wykwalifikowanej kadry medycznej, której w Sztumie zaczyna brakować jak również pozyskanie nowej wyspecjalizowanej kadry niezbędnej przy możliwym poszerzeniu zakresu świadczonych usług np. kardiologii, stacji dializ czy ortopedii itp. Punktem wyjścia były decyzje w zakresie restrukturyzacji SP ZOZ zmierzające do umorzenia zobowiązań publiczno- prawnych. SP ZOZ w Sztumie przy akceptacji Zarządu Powiatu przystąpił do przeprowadzenia restrukturyzacji Zakładu. W efekcie końcowym Wojewoda Pomorski wydał decyzję administracyjną, która była podstawą do umorzenia należności Zakładu wobec PERON-u ZUS-u i zaległości podatku od nieruchomości wobec Gminy Sztum, która dokonała umorzenia częściowego tychże zaległości. SP ZOZ w zakresie własnym oraz przy pomocy Powiatu Sztumskiego zmodernizował także niektóre ważne węzły szpitaal np. OIOM, izbę przyjęć, pogotowie ratunkowe. Zarząd Powiatu odbył również szereg spotkań z firmami medycznymi, które wykazały zainteresowanie procesem przekształceń w SP ZOZ w Sztumie chcąc zapoznać się z tendencjami tych firm i tendencjami panującymi na rynku medycznym. Ponadto dokonano szeregu analiz rozwiązań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju. Nie chciano podejmować decyzji pochopnie. W tym celu zorganizowano posiedzenie wyjazdowe do Starostwa Powiatowego w Świeciu, gdzie odbyło się spotkanie ze starostami świeckimi celem zapoznanie się z wdrożonymi tam rozwiązaniami i ich obecnym funkcjonowaniem. Ponadto Zarząd zwiedził szpital, który wydzierżawił od powiatu podmiot zewnętrzny oraz zapoznał się z warunkami pracy i płacy personelu medycznego. Zarząd zdecydował, że należy uczynić wszystko, aby w Sztumie szpital został utrzymany i aby w niedalekiej przyszłości spełnił kosztowne do wdrożenia standardy unijne. Pilnie czekano na projekt zapowiadanej przez rząd tzw. ustawy oddłużeniowej dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i projekty tzw. pakietu ustaw zdrowotnych. Jak to się zakończyło wie całe społeczeństwo trudno bowiem przewidzieć czy i kiedy projekty ustaw przygotowane przez rząd zostaną uchwalone przy zapowiadanym vecie prezydenckim i braku woli politycznej zmian w zakresie ochrony zdrowia. W takiej sytuacji Zarząd Powiatu Sztumskiego uznał, że został wyczerpany już zasób możliwych do przeprowadzenia działań zmierzających do poprawienia kondycji finansowej i modernizacji w SP ZOZ w Sztumie przy jednoczesnym braku wystarczających środków finansowych powiatu dla ratowania tego podmiotu w obecnej formie organizacyjno-prawnej. Zlecono biegłemu rewidentowi zbadanie ksiąg rachunkowych, z którego to opracowania wynikają konkretne wnioski dla organu założycielskiego jakim jest Rada Powiatu Sztumskiego. Dalsze funkcjonowanie SP ZOZ w obecnej formie organizacyjno-prawnej i uzyskanie płynności finansowej nie budzi rokowań na poprawę. UWARUNKOWANIA Z KTÓRYCH WYNIKA KONIECZNOŚĆ PRZEKSZTAŁCEŃ. Z jakich konkretnie uwarunkowań wynika potrzeba przekształcenia sztumskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej? 5

6 Potrzeba taka wynika z trzech konkretnych uwarunkowań: 1/ekonomicznych, 2/społecznych, 3/finansowych. 1.Uwarunkowania ekonomiczne to : -konieczność modernizacji i doposażenia szpitala, -niska rentowność / nie jest generowany zysk w wielkościach, które umożliwiłyby rozwój/, -brak mechanizmów rynkowych z powodu dominującej roli NFZ i ograniczeń ustawowych, -brak środków na podwyżki płac dla nisko opłacanej kadry medycznej/ głownie pielęgniarek/. 2.Uwarunkowania finansowe to: -brak własnych źródeł w finansowaniu modernizacji, -brak takich źródeł w powiecie, -brak takich źródeł z zewnątrz. 3.Uwarunkowania społeczne to: -powiat jako organ odpowiedzialny za politykę zdrowotną na swoim terenie powinien zapewnić zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia, -utrzymanie dotychczasowej i pozyskanie nowej kadry medycznej, -dostosowanie szpitala do obowiązujących standardów/pomieszczenia i infrastruktura/ oraz podniesienie przez to jakości świadczonych usług medycznych. Powiat jest jak wiadomo organem założycielskim w stosunku do SP ZOZ w Sztumie. Pełni też funkcję organizatora, właściciela, nadzorcy i zarządcy. Po dokonanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego analizach możliwy było wybranie dwóch wariantów działań: 1/ewolucyjny przy ograniczonych możliwościach finansowych SP ZOZ w Sztumie i Powiatu Sztumskiego bardzo wolno wprowadzać konieczne i kosztowne zmiany na bazie istniejącego majątku- prawdopodobnie kosztem ograniczenia zakresu lub profilu świadczonych usług zdrowotnych i w perspektywie zwolnień pracowników, w tym kadry medycznej, a także sukcesywnie zasilać finansowo zakład z budżetu powiatu lub udzielać mu poręczeń albo pożyczek. Ten wariant jest niekorzystny zarówno dla powiatu jaki zakładu. 2/rozwojowy w wyniku przekształcenia dotychczasowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i zmianie statusu prawnego dostosowanie szpitala do wymogów unijnych, inwestycje w szpital przez podmiot zewnętrzny dysponujący wystarczającymi środkami własnymi lub w oparciu o zaciągnięte przez kredyty. Zarząd Powiatu postawił na możliwy do zrealizowania wariant rozwojowy. PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Jaki jest jego status prawny? Przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowią, że zakładem takim jest organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Publicznym zakładem jest zakład utworzony między innymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez te organy prowadzone są w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. W w/w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej brak jest jednak dokładnej definicji samodzielnego zakładu. 6

7 Ma on charakter zbliżony do przedsiębiorstwa komunalnego, gdyż ma osobowość prawną, samodzielność działania, a źródłem jego utrzymania są wpływy z odpłatnych świadczeń. Jednakże statusu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej nie regulują przepisy o przedsiębiorstwach komunalnych, ale odrębne reguły zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Można np. przyjąć, że jest to samorządowa jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i funkcjonująca podobnie jak organizacja non-profit. NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Gdzie tkwi przewaga niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej nad publicznymi? /przytoczone dane dotyczą stanu na dzień r/ W Polsce jest ponad 220 niepublicznych szpitali. Podpisują one kontrakty z NFZ, a więc także leczą bezpłatnie w ramach zawartych kontraktów. Niepubliczne zakłady nie mają długów, a koszty ich funkcjonowania są niższe. Oprócz 700 szpitali publicznych mamy w Polsce 170 szpitali prywatnych i jest to tendencja rosnąca.do tego funkcjonuje ponad 50 niepublicznych szpitali samorządowych /przekształconych w spółki prawa handlowego/. Różnica pomiędzy niepublicznymi zakładami, a publicznymi polega na tym, że w pierwszym udziały należą do osób prywatnych, a w drugim udziałowcem jest podmiot publiczny. Wszystkie mają zaś kontrakty z NFZ, co oznacza, że pacjenci są leczeni bezpłatnie. Przewaga niepublicznych zakładów nad publicznymi polega na tym, że kontrakt Z NFZ nie oznacza dla nich jedynego źródła finansowania. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą bowiem wykonywać na rzecz ubezpieczonych w NFZ pacjentów świadczenia odpłatnie. Niepubliczne zakładu opieki zdrowotnej: -nie mają długów, -prowadzą przejrzystą politykę finansową, -zarządzający nimi lepiej i efektywniej wykorzystują swoje zasoby, -zarządzający nimi ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację w swoich zakładach. Siła niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej /według danych Ministerstwa Zdrowia/ to 21% liczby ogólnej szpitali. Posiadają ponad 8 tysięcy łóżek. W prywatnych szpitalach jest zdecydowanie krótszy okres hospitalizacji pacjentów. Pacjent przebywa tam średnio 5,5 dnia, a w zakładzie publicznym 6,6 dnia. Funkcjonowanie szpitala niepublicznego jest tańsze średnio o 30% w porównaniu z placówkami publicznymi, bo nie mogą pozwolić sobie na nieliczenie kosztów. Bardziej restrykcyjną politykę finansową prowadzą te niepubliczne zakłady, które podejmują decyzję o wejściu na giełdę, bo jest to dodatkowa szansa na dodatkowy kapitał na dalszy rozwój. Dzięki takim zabiegom mogą poszerzyć swoją działalność o usługi, których np. brakuje w regionie. Dzięki przejrzystej polityce finansowej,dodatkowym środkom na inwestycje niepubliczne zakłady przyjmują więcej pacjentów i jak wskazano wyżej zmniejszają wydatki. Należy podkreślić,że niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przyjmują również pacjentów z zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego, bo niezależnie od formy własności muszą przestrzegać przepisów o zakładach opieki zdrowotnej. 7

8 W takiej sytuacji szpital nie ma prawa odmówić pacjentowi pomocy medycznej oraz nie ma prawa uzależniania tego od wniesienia przez pacjenta jakichkolwiek opłat. Reasumując, te samorządy, które w naszym kraju zdecydowały się na przekształcenia zadłużonych szpitali nie żałują tej decyzji i to niezależnie od przyjętego wariantu przekształcenia. Przykłady: 1/Szpital w Kluczborku przekształcono w NZOZ. Działa 3 lata. Przed zmianą placówka była zadłużona, a miesięcznie przynosiła stratę wysokości 300 tysięcy złotych. Postawiono ją w stan likwidacji, a powiat utworzył spółkę prawa handlowego i przejął i spłacił wszystkie długi tj. 20 mln złotych 2/Od czerwca 2007 roku działa też NZOZ w Malborku. Dług przed zmianami wynosił 30 mln złotych. Przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia części pracowników, wielu z pracowników medycznych przeszło na kontrakty.powiat przejął zadłużenie. Dziś spółka działa. z zyskiem, a samorząd ma do spłaty ok. 6 mln zadłużenia, 3/Szpital w Zamościu na koniec 2004 roku był zadłużony na 25 mln złotych. Miasto wypuściło obligacje, które wykupiły banki i przejęło zadłużenie. Do końca 2005 roku spłacono wszystkich wierzycieli, a proces likwidacji zakończono w 2006 roku. Zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Poczyniono inwestycje, a premie i nagrody dla pracowników dały im dwie pensje za 2006 rok, 4/Szpital w Świeciu działa jako niepubliczny zakład od 2005 roku /spółka prywatna, która dzierżawie mienie od powiatu/. w 2003 roku jako podmiot publiczny miał stratę w kwocie - 5,9 mln złotych, a w 2006 roku wynik finansowy wyniósł + 2,8 mln złotych. Spółka inwestuje w szpital i nowoczesną aparaturę medyczną.poziom płac dla kadry medycznej jest zadowalający. Rozszerzono zakres usług o ortopedię, stację dializ i kardiologię ściągając do pracy wysokiej klasy specjalistów, 5/Szpital w Ozimku kilka lat temu miał 9 mln długu.w 2004 roku podmiot prywatny wydzierżawił nieruchomości od samorządu i przejął kontrakt z NFZ.Nadal leczy bezpłatnie. Zakupiono nowoczesny sprzęt, ograniczono częściowo liczbę łóżek i zwolniono część pracowników. Szpital jest na prostej, wzrosła liczba przeprowadzanych zabiegów i operacji, szpital dokupuje nowe usługi i świadczy wysoki standard usług medycznych. Wskazano tu na naprawdę nieliczne przykłady decyzji przekształceniowych, które zakończyły się sukcesem.. Wszystkie samorządy, które dokonały zmian własnościowych podkreślają, że dzięki temu ich szpitale są nieobciążone długami, koszty ich funkcjonowania są niższe, niż w szpitalach publicznych, wprowadzona jest w nich restrykcyjna polityka finansowa, a zarządzanie zasobami jest bardzo skuteczne, a co najważniejsze pacjenci są zadowoleni. oprac. M. Król 8

9 . 9

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.)

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Zobowiązania publicznoprawne m.in. z tytułu podatków wobec budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców

Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Zmiany formy organizacyjnoprawnej świadczeniodawców Doświadczenia z realizacji Planu B Dariusz Poznański Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwo Zdrowia Przekształcenia szpitali 1999-2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FUZJI SZPITALI

PROJEKT FUZJI SZPITALI PROJEKT FUZJI SZPITALI SPZOZ Nowy Dwór Gdański & NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku Warszawa 2012r. Nasze powiaty w liczbach POWIAT NOWODWORSKI LUDNOŚĆ Mężczyźni: 17 646 Kobiety: 18 054

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej

Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Warsztaty z przekształceń zakładów opieki zdrowotnej Część III Powiat Gołdapski jako organ założycielski i problemy z tym związane mgr Ewa Bogdanowicz - Kordjak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r.

KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA Spotkanie 17.XI.2008 r. Plan: Informacje organizacyjne Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej Przekształcenia własnościowe w sektorze ochrony zdrowia (Raport MZ, propozycje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO 1 Podstawa opracowania Dokumenty finansowe, prawne i organizacyjne przekazane w dniu 08.04.2011r. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 155/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w ZIELONEJ GÓRZE z dnia 2 kwietnia 2015 r. 1. IWONA POROWSKA - przewodnicząca, 2. MAREK LEWANDOWSKI - członek, 3. LIDIA JAWORSKA -

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 35/ 2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniu 6 sierpnia 2004 roku godzina rozpoczęcia: 10.00

Bardziej szczegółowo

/-/ Tomasz Bugajski do stanowiska Zespołu Roboczego ds. przekształcenia ZOZ Wyrzysk. L.p. Data Opis działania Uwagi

/-/ Tomasz Bugajski do stanowiska Zespołu Roboczego ds. przekształcenia ZOZ Wyrzysk. L.p. Data Opis działania Uwagi ZATWIERDZAM Załącznik Nr 2 /-/ Tomasz Bugajski do stanowiska Zespołu Roboczego ds. przekształcenia ZOZ Wyrzysk STAROSTA PILSKI z dnia 3 grudnia 2008 r. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO PRZEKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 31 maja 2013 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2012 roku. 1) W 2012 r. procesem prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki

Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Kompleksowa restrukturyzacja Jednostki Pierwszym możliwym wariantem jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji Placówki praktycznie na każdej płaszczyźnie jej funkcjonowania. Fundamentalne dla planowanych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 Agenda Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29

ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 MINISTER FINANSÓW ST1-4834-1044/06 Warszawa, 2006-09-29 Szanowni Państwo W związku ze zgłaszanymi przez jednostki samorządu terytorialnego wątpliwościami związanymi ze stosowaniem przepisów prawa, przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Załącznik nr 3 do uchwały nr.. Rady Powiatu w Olkuszu z dnia... Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olkuskiego na lata 2015-2020 Uchwałą nr KI-412/277/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST

Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Alternatywne formy Alternatywne formy finansowania JST Grupa Magellan w liczbach 15 lat Doświadczenia w finansowaniu sektora publicznego 2007 Debiut na GPW 5,8 mld PLN finansowanie udzielone w sektorze

Bardziej szczegółowo

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia

Kolejna rewolucja w służbie zdrowia Kraków, 27 czerwca 2011. Autor: Małgorzata Gach radca prawny i doradca podatkowy Partner w Kancelarii Gach Hulist Mizińska Wawer adwokaci i radcowie prawni sp.p. Kolejna rewolucja w służbie zdrowia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE Załącznik do uchwały Nr Rady Powiatu w Pile z dnia 14 czerwca 2012 r. STATUT SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Szpital Specjalistyczny w Pile

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz www.jurasza.pl Działania realizowane w ramach programu. DOK (Drastyczne Ograniczanie Kosztów), umożliwiły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/228/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLII/228/09 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLII/228/09 Rady z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia programu reorganizacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, z siedzibą przy ul. Pszennej 2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpimy do projektu

Zanim przystąpimy do projektu Zanim przystąpimy do projektu Analiza prawna możliwości realizacji inwestycji w formule PPP Możliwości i bariery projektów PPP, wybór trybu postępowania O czym będzie mowa 1. Co to jest PPP; Definicja,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/3773/ 2014 z dnia 29 lipca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Uchwała Nr XVII/3773/ 2014 z dnia 29 lipca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Uchwała Nr XVII/3773/ 2014 z dnia 29 lipca 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Rady Gminy Dubiecko Nr 262/XLII/2014

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Szpital okiem praktyka - aspekty finansowe działalności szpitala samorządowego funkcjonującego w formie spółki handlowej

Szpital okiem praktyka - aspekty finansowe działalności szpitala samorządowego funkcjonującego w formie spółki handlowej 9122.ZESP ISO 9001:2008 Certyfikat Akredytacyjny Szpital okiem praktyka - aspekty finansowe działalności szpitala samorządowego funkcjonującego w formie spółki handlowej Krzysztof Przyśliwski, Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0.

Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki Przewozy Regionalne sp. z 0.0. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ZBIGNIEW KLEPACKI PODSEKRETARZ STANU DO SPRAW KOLEJNICTWA Zarys koncepcji restrukturyzacji segmentu rynku kolejowych przewozów osób o zasięgu regionalnym oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK

Odpowiedź Zamawiającego 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK Pisz, dnia 3 października 04r. Or. 7..7.04 -Wykonawcy- Powiat Piski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Piszu informuje, iż w dniu października 04 r. do wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 1 Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego 2 Spółki komunalne w praktyce. Aktualny stan prawny Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, na

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl

Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej. Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Samorząd terytorialny w projekcie ustawy o działalności leczniczej Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich mw@zpp.pl Ogólna charakterystyka ustawy Intencje właściwe, ustawa potrzebna, wykonanie gorsze,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Możliwość budżetu do inwestycji

Możliwość budżetu do inwestycji 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Sytuacja finansowa Gminy Karczew w latach 21-213 Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne

Finansowanie inwestycji publicznych. Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne JK JK Finansowanie inwestycji publicznych Partnerstwo Publiczno-Prywatne, modele hybrydowe oraz modele alternatywne Czy coś się zmieniło? JK JK Art. 243 Ustawy o finansach publicznych Obliczanie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Powiat Ostrowski Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Źródła finansowania działalności gospodarczej Źródła finansowania działalności gospodarczej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSOWANIE polega na: pozyskiwaniu środków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo