AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO"

Transkrypt

1 AUDYT OCENIAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO 1

2 Podstawa opracowania Dokumenty finansowe, prawne i organizacyjne przekazane w dniu r. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP, uchwała powołująca Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin organizacyjny ze schematem organizacyjnym Regulamin wynagradzania Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Wniosek w sprawie zatwierdzenia taryf Propozycje planu inwestycyjnego Polityka rachunkowości

3 Podstawa opracowania c.d. Regulamin kontroli zarządczej Instrukcja obiegu dokumentów Uchwała w sprawie dopłat do wody i ciepła Księga główna Analityka kont (stan na r.) Sprawozdanie Rb-3, Rb-N, Rb-Z (za lata ) Zestawienie środków trwałych Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach kwoty Euro Zestawienie środków trwałych z wartością początkową oraz wielkość umorzeń będących na stanie Gminy

4 Diagnozowane obszary Organizacyjny Prawny Finansowy 4

5 ANALIZA STANU OBECNEGO: OBSZAR ORGANIZACYJNY 5

6 OBSZAR ORGANIZACYJNY 1. Przedmiot działalności REKOMENDACJA Natychmiastowe uaktualnienie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON 6

7 OBSZAR ORGANIZACYJNY 2. Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej REKOMENDACJA Doprowadzenie do zgodności schematu organizacyjnego z regulaminem organizacyjnym Zatrudnienie specjalisty ds. technicznych Uwzględnienie sekcji obsługi cmentarzy 7

8 OBSZAR ORGANIZACYJNY 3.Regulamin wynagradzania REKOMENDACJA Dostosowanie regulaminu wynagradzania do nowego stanu prawnego i organizacyjnego 8

9 OBSZAR ORGANIZACYJNY 4. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów REKOMENDACJA Opracowanie i wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej Uzupełnienie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów Wprowadzenie natychmiastowego, szczegółowego rozliczania kosztów 9

10 OBSZAR ORGANIZACYJNY 5. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. REKOMENDACJA Bezwzględne przestrzeganie przepisów zarządzenia. 10

11 OBSZAR ORGANIZACYJNY 6. Procedura windykacyjna REKOMENDACJA Opracowanie i późniejsze przestrzeganie procedury windykacyjnej Wypowiedzenie nieefektywnych umów z podmiotami zewnętrznymi 11

12

13 ANALIZA STANU OBECNEGO: OBSZAR FINANSOWY 13

14 OBSZAR FINANSOWY Podstawa opracowania Rok bazowy Rok obrotowy 2010 okresy porównawcze Lata 2008 i 2009 Dokumenty bazowe Bilans za rok 2010 Sprawozdanie Rb-30 Zestawienie sald i obrotów Wniosek taryfowy Ewidencja środków trwałyc 14

15 OBSZAR FINANSOWY Koszty (tys. zł) Koszty Procenty

16 OBSZAR FINANSOWY Przychody (tys. zł) Przychody ,4 1248,5 Procenty

17 OBSZAR FINANSOWY Wynik finansowy wynik finansowy tys.zł 37,2-7,4-74,3 procent 0-119,9-299,7 17

18 OBSZAR FINANSOWY Należności (tys. zł) Należności 234, ,9 Procenty

19 OBSZAR FINANSOWY Nalezności z tytułu dostaw i usług (tys. zł) Należności 193,9 201,6 266,6 Rotacja w dniach 98,5 90,6 101,3 19

20 OBSZAR FINANSOWY Zobowiązania (tys. zł) Zobowiązania tys. zł 89, ,4 Procenty 0 171,9 260,5 20

21 OBSZAR FINANSOWY Zakład źródłem kredytowania swoich odbiorców przez: =71 dni 21

22 OBSZAR FINANSOWY Wskaźnik płynności natychmiastowej Środki pieniężne tys.zł 12,4 18,2 2,4 wskaźnik płynności 0,14 0,12 0,01 22

23 OBSZAR FINANSOWY Przekształcenie w wariancie podstawowym 1) Bilans zamknięcia zakładu staje się bilansem otwarcia spółki. 2) Kierownikiem jednostki zostaje zarząd (jednoosobowy). 3) Utworzona zostaje rada nadzorcza (trzyosobowa, członkowie z uprawnieniami wg przepisów prawa). 4) Nie następuje dokapitalizowanie, zmiana wyposażenia w majątek trwały (nawiązany stosunek użyczenia)- nie ma to wpływu na taryfy 5) Następuje poprawa płynności finansowej, gdyż jednostka może uzyskać kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie oceny majątku oceniamy możliwość kredytu na kwotę 50 tysięcy złotych bez konieczności poręczenia przez Gminę, decyzja oczywiście zależy od banku, warunkiem jej byłoby też trwałe uzyskiwanie zysków. 23

24 Przekształcenie w wariancie podstawowym c.d. 6) Koszty utworzenia jednostki ponosi Gmina. 7) W jednostce pojawia się jedyny dodatkowy koszt w postaci wynagrodzenia rady nadzorczej (około 3 tysięcy rocznie). 8) Przekształcenie wymaga nie stanowiących dużej trudności zmian w przepisach wewnętrznych jednostki: - zmiana zakładowego planu kont, - zmiana regulaminu wynagradzania (likwidacja dodatkowego wynagrodzenia rocznego), - inne zmiany, mniej istotne, takie jak obowiązki sprawozdawcze, obowiązki wobec rejestru handlowego. Pracownicy zakładu na podstawie art.23 KP staja się pracownikami spółki 24

25 OBSZAR PRAWNY 25

26 PRZEKSZTAŁCENIE:OBSZAR PRAWNY Akty prawne, na podstawie których dokonuje się przekształcenia: Art.16 ust.1 u.f.p. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy Art.16 ust.5 u.f.p. Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji Art.16 ust.7 u.f.p. Należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka 26

27 PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Lp. Rodzaj działania 1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z.o.o. 2. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego (powstanie spółki z.o.o. w organizacji 3. Wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego 4. Powołanie rady nadzorczej 5. Wpis do rejestru 27

28 PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Kapitał zakładowy Na podst. Art..23 ust 1 u.g.k kapitał zostanie pokryty składnikami mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę W tym przypadku nie istnieje wymóg dokonywania wyceny wkładu przez biegłego rewidenta na potrzeby rejestrowania spółki 28

29 PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Organy spółki Zarząd Rada nadzorcza Zgromadzenie wspólników 29

30 PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Przejście pracowników Zgodnie z art..23 par.1 k.p. spółka staje się nowym pracodawcą dla pracowników. 30

31 WNIOSKI KOŃCOWE Po szczegółowej analizie niniejszego materiału zespół autorski rekomenduje Gminie następujące rekomendacje: Zlikwidowanie zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki prawa handlowego Utworzenie kapitału zakładowego pokrytego aportem nieruchomościami i ruchomościami w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego (wariant podstawowy w analizie finansowej) 31

32 UZASADNIENIE 1. Czytelny rozdział finansowy spółki od gminy 2. Pełniejszy nadzór właścicielski, możliwość badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta 3. Wprowadzenie procedur i mechanizmów mających wpływ na obniżenie kosztów i zwiększenie dochodów 4. Uzyskanie przez spółkę zdolności kredytowej i samodzielne prowadzenie inwestycji 5. Obowiązki kodeksowe organów spółki (łącznie z odpowiedzialnością swoim majątkiem) poprawią sprawne zarządzanie i rentowność 6. Możliwość prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej 7. Zmniejszenie kosztów działalności co ma wpływ na obniżenie taryf i dopłat gminy 8. Obecna sytuacja finansowa zakładu zmusza Właściciela do podjęcia zdecydowanych działań naprawczych, restrukturyzacyjnych lub przekształceniowych 32

33 Autorzy audytu rekomendują likwidację zakładu w celu utworzenie spółki prawa handlowego 33

34 Dziękuję za uwagę Autorzy opracowania: Romuald Michel Włodzimierz Tosik Krzysztof Żebryk 34

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w Banku Spółdzielczym w Białopolu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa rodzaje kredytów udzielanych na działalność gospodarczą przez Bank

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Stawający działający w imieniu Gminy Miejskiej w Głogowie oświadczają, że działając w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/329/98 z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych.

Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DZIAŁ I. Zasady finansów publicznych. Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 5 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XLI/315/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9h i art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard Spis treści: I Pismo Prezesa Zarządu str 3 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe str 5 Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego str

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6

RAPORT. MOJ Spółka Akcyjna. w Katowicach, ul. Tokarska 6 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ DOTYCZĄCĄ MOJ Spółka Akcyjna w Katowicach, ul. Tokarska 6 WPROWADZENIE DO RAPORTU 1. Badaniem objęto sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych Tekst jednolity uwzględniający: - akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93 -

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów Część 1. Utworzenie spółki przez JST 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Spis treści Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz autorów... XV Wykaz skrótów... XIX Część 1. Utworzenie spółki przez JST... 1 1. Rodzaje spółek zakładanych przez JST Łukasz Grzechnik... 3 1.1. Formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011

Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011 Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011 Spis treści 1. List Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie UCHWAŁA Nr 1049/05 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo