Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej"

Transkrypt

1 Wpływ zastosowania różnych wariantów finansowania na rentowność projektu dla inwestora prywatnego i instytucji finansującej dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1

2 Agenda Charakterystyka omawianego projektu i założenia montażu finansowego Zmiany rentowności w zależności od przyjętego wariantu finansowania Podsumowanie 2

3 Charakterystyka omawianego projektu i założenia montażu finansowego 3

4 Projekt rewitalizacji zabytkowego centrum miasta miasto ok. 150 tysięczne, w centrum miasta rozrzucone budynki prywatnej szkoły wyższej, zapotrzebowanie na miejsca w domach studenckich zlokalizowanych w obrębie centrum miasta oraz na ścieżki rowerowe i łatwo dostępne wypożyczalnie rowerów, duży udział osób starszych w strukturze ludności na obszarze rewitalizacji, budynki nieefektywne energetycznie, zły stan infrastruktury technicznej własność nieruchomości, inwestorzy: deweloper, miejska spółka utworzona w celu realizacji programu rewitalizacji REGENER sp. z o.o., inni (prywatna szkoła wyższa).

5 Zakres prac inwestycyjnych w projekcie prace budowlane budowa hotelu, akademika dla studentów oraz domu spokojnej starości, prace modernizacyjne poprawa efektywności energetycznej budynków, remonty fasad, budowa i modernizacja infrastruktury technicznej (ogrzewanie, instalacje gazowe), ułatwienia w zakresie poprawy mobilności (ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów), inne.

6 Założenia dotyczące ce finansowania projektu Projekt ma 2 letnią fazę inwestycyjną i kończy się po 20 latach. Nakłady inwestycyjne (230 mln zł) są ponoszone w pierwszych dwóch latach, z wydatkami kwalifikowalnymi na poziomie 95 mln zł. Całkowite koszty zakładane są na poziomie 230 mln zł, w tym: rehabilitacja przestrzeni publicznych 50 mln zł, budowa budynków do wynajęcia 50 mln zł, budowa budynków na sprzedaż 80 mln zł, budowa hotelu 50 mln zł. 41,3% wydatków inwestycyjnych to wydatki kwalifikowalne. Przychody są zakładane na poziomie: sprzedaż odnowionych budynków (od 3 do 6 roku), czynsz z pozostałych odnowionych budynków, funkcjonowanie hotelu, funkcjonowanie akademika.

7 Źródła a finansowania projektu

8 Założenia montażu finansowego

9 Dodatkowe założenia montażu finansowego Wypłata dywidend dla udziałowców jest przewidziana po spłacie pożyczki komercyjnej i nie może przekraczać dla danego roku sumy zysków z roku obecnego i poprzednich. Koszt własny sprzedaży budynków wynosi 80%. W czasie fazy inwestycyjnej, koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia finansowane są z kapitału dodatkowego. Budynki sprzedawane są w okresie 4 lat począwszy od trzeciego roku projektu, 10% w pierwszym roku sprzedaży, 20% w drugim, 50% w trzecim i 20% w czwartym. Dokąd budynki są przeznaczone do sprzedaży, traktowane są jako zapasy i powiększają kapitał obrotowy. W ostatnim roku projektu wszystkie zgromadzone środki gotówkowe zostaną rozliczone i podzielone równo między inwestorów, a projekt zamknięty.

10 Analiza przepływ ywów w finansowych w projekcie NCF = 63,24 mln zł IRR = 3,29 Okres zwrotu wynosi 15 lat Ujemne przepływy w pierwszych dwóch latach trwania projektu wynikają z inwestycji i zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związanych z budynków na wynajem oraz odnową i modernizacją budynków. Łącznie wydatki te wynosiły 230 mln zł. Od trzeciego roku do końca projektu przepływy były dodatnie w związku z przychodami ze sprzedaży i najmu.

11 Analiza przepływ ywów w z punktu widzenia inwestorów IRR dewelopera wynosiła 7,1% z 15-letnim okresem zwrotu, w przypadku instytucji finansowej udzielającej kredytu 6,5% IRR z 7- letnim okres zwrotu.

12 Zmiany rentowności w zależno ności od przyjętego wariantu finansowania 12

13 Założenia wstępne do analizy wariantów w finansowania Zakłada się utrzymanie dotychczasowych relacji dług kapitał. Zaangażowanie FROM ustalono na poziomie 28,50 mln zł, co stanowi 30% wydatków kwalifikowanych.

14 Wariant I Pożyczka z FROM: Pożyczka z FROM pokrywa 17,6% zapotrzebowania projektu na dług. Oprocentowanie pożyczki z FROM wynosi 6,5%, tyle samo, co w przypadku pożyczki komercyjnej. Spłata pożyczki z FROM następuje dopiero po spłacie pożyczki komercyjnej. Dywidendy dla udziałowców mogą być wypłacane przed spłatą pożyczki z FROM.

15 Wariant I Deweloper Wydatki inwestycyjne dewelopera to 41mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy dywidendy (56 mln zł) i marża konstrukcyjna (23 mln zł). NCF = 38 mln zł Okres zwrotu to 15 lat IRR = 7,1%

16 Wariant I REGENER sp. z o.o. Wydatki REGENER sp. z o.o. to 21mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy 28 mln zł. NCF = 7,3 mln zł Okres zwrotu -19 lat IRR = 1,9 % Realizacja celów statutowych.

17 Wariant I FROM Wydatki FROM to 28,50 mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy oprocentowanie (17,3 mln zł) i zwrot kapitału (28,5 mln zł). NCF = 17,3 mln zł Okres zwrotu to 10 lat. IRR = 6,88 %

18 Wariant II Wkład kapitałowy z FROM: FROM wnosi wkład kapitałowy w wysokości 41,3% kapitału, zmniejszając tym samym proporcjonalnie zaangażowanie kapitałowe dotychczasowych udziałowców.

19 Wariant II Deweloper Wydatki dewelopera to 24,3 mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy dywidendy (33 mln zł) i marża konstrukcyjna (23 mln zł). NCF = 31,7 mln zł Okres zwrotu to 13 lat IRR = 18,7 %

20 Wariant II REGENER sp. z o.o. Wydatki spółki miejskiej to 12 mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy 17 mln zł. Przepływy netto wyniosą 44 mln zł, a okres zwrotu dla REGENER 19 lat. IRR = 1,9 %

21 Wariant II FROM Wydatki FROM to 28,5 mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy z dywidend będą na poziomie 39 mln zł, NCF - 10 mln zł, a okres zwrotu19 lat. IRR = 1,9 %

22 Wariant III Pożyczka i wkład kapitałowy z FROM: FROM udziela spółce projektowej pożyczki w wysokości 12,4% zapotrzebowania spółki na dług oraz wnosi 12,4% kapitału w postaci wkładu kapitałowego, zmniejszając tym samym proporcjonalnie zaangażowanie kapitałowe dotychczasowych udziałowców. Spłata pożyczki z FROM następuje dopiero po spłacie pożyczki komercyjnej. Dywidendy dla udziałowców mogą być wypłacane przed spłatą pożyczki z FROM.

23 Wariant III Deweloper Wydatki inwestycyjne dewelopera to 36 mln zł, wydane w ciągu 2 lat. Wpływy z dywidend (49 mln zł) i marża konstrukcyjna (23 mln zł), natomiast przepływy netto wyniosą dla dewelopera 36 mln zł. Okres zwrotu to 15 lat. IRR = 8,3 %

24 Wariant III REGENER sp. z o.o. Wydatki spółki miejskiej to 18 mln zł, wpływy z dywidend osiągną wg projekcji 25 mln zł, suma wolnych przepływów to 6,4 mln zł, natomiast okres zwrotu 19 lat. IRR = 1,9 %

25 Wariant III FROM Wydatki inwestycyjne FROM to 28,5 mln zł (20 pożyczka, 8,5 mln wkład kapitałowy), wydane w ciągu 2 lat. Wpływy pochodzić będą z dywidendy (12mln zł), odsetek (13 mln zł) i zwrotu kapitału (20 mln zł). Okres zwrotu z inwestycji wg projekcji wynosi 12 lat. IRR = 4,6 %

26 Zestawienie wariantów finansowania Wariant podstawowy Wariant I Pożyczka FROM Wariant II Wkład kapitałowy Wariant III Pożyczka/ Wkład kapitałowy Deweloper IRR 7,1% 7,1% 18,7% 8,3% PP Środki [mln zł] 41,40 41,40 24,30 36,27 REGENER sp. z o.o. IRR 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% PP Środki [mln zł] 20,70 20,70 12,15 18,13 FROM IRR - 6,5% 1,9% 4,6% PP Środki [mln zł] - 28,50 28,50 28,50

27 Co zmienia dotacja? Założenia: Zakłada się taką samą kwotę wsparcia na poziomie 30% wydatków kwalifikowalnych (28,50 mln euro). Zakłada się utrzymanie dotychczasowej struktury dług kapitał (70% 30%). Dotacja jest pomocą bezzwrotną. Skutki: Środki publiczne są wydatkowane ze stratą IRR wynosi 2,2%. Należy przeprowadzić dokładne porównanie kosztów ekonomicznych oraz korzyści ze zrealizowania projektu przy wsparciu z dotacji.

28 Podsumowanie 28

29 Deweloper I wariant II wariant III wariant

30 REGENER sp. z o.o. I wariant II wariant III wariant

31 FROM I wariant II wariant III wariant

32 Podsumowanie Niska IRR oraz długi okres zwrotu, ponieważ odnowa przestrzeni publicznej nie została w wystarczający sposób pokryta przychodami ze sprzedaży i najmu nieruchomości. Małe szanse realizacji bez FROM: niska IRR, brak gwarancji. Pożyczka z FROM jest bardziej elastyczna niż komercyjna. W przypadku wkładu kapitałowego z FROM zwiększa się waga marży konstrukcyjnej w zysku całkowitym, IRR partnerów prywatnych rośnie. Z powodu niskiego zwrotu z kapitału FROM, zysk jest niższy niż w przypadku pożyczki, a okres zwrotu wydłuża się. Połączenie pożyczki i wkładu kapitałowego wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Instytucja finansowa ponosi mniejsze ryzyko niż przy pożyczce, a IRR inwestorów rośnie.

33 Dziękuję za uwagę! 33

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska

Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Ekspertyza Instytutu Energetyki Odnawialnej dla Fundacji Greenpeace Polska oraz WWF Polska Analiza rzeczywistych korzyści wynikających z proponowanych przez rząd mechanizmów wsparcia dla według rządowego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020

SPIS TREŚCI. Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Gdyni do roku 2020 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIK NR 4.1 BILANS ZUŻYCIA CIEPŁA I PALIW KOPALNYCH ORAZ PALIWA W TRANSPORCIE W LATACH 1999, 2011 ORAZ PERSPEKTYWICZNE ZUŻYCIE CIEPŁA I PALIW W ROKU 2020... 2 ZAŁĄCZNIK NR 5.1 BILANS ENERGII

Bardziej szczegółowo

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Pierwsza połowa 2014 roku, a sytuacja w branży. Analiza Spółki J.W. Construction Holding S.A. przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów,

Bardziej szczegółowo

Deweloperzy mieszkaniowi

Deweloperzy mieszkaniowi mieszkaniowi deweloperzy 26 listopada 2012 Rekomendacja Cena docelowa Dom Development neutralnie 32.4 Gant redukuj 2.9 JW.Construction akumuluj 4.2 Polnord kupuj 14.3 Robyg neutralnie 1.55 Dług w centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 PISMO PREZESA ZARZĄDU SZANOWNI AKCJONARIUSZE WYNIK FINANSOWY W roku 2014 Grupa Kapitałowa INC poniosła stratę netto w wysokości 11,058 mln PLN. Decydujący wpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów gospodarczych

Metody oceny projektów gospodarczych Metody oceny projektów gospodarczych Wykład II. Metody oceny dr Adam Drobniak Prosty okres zwrotu (PP) czas, w którym dodatnie strumienie pieniężne generowane przez projekt zrównoważą początkowy nakład

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2

RYZYKO, EFEKTYWNOŚĆ I KOSZT KAPITAŁU W SYSTEMIE FINANSOWANIA INWESTYCJI PUBLICZNO-PRYWATNEJ NA PRZYKŁADZIE AUTOSTRADY A2 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 58 Nr kol. 1858 Aneta MICHALAK Izabela JONEK-KOWALSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH

METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH METODYKA ANALIZY RENTOWNOŚCI INWESTYCJI FOTOWOLTAICZNYCH Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014) Słowa kluczowe: fotowoltaika, PV, analiza rentowności Streszczenie. Spośród wszystkich odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005

Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne. 31 grudnia 2005 2 Grupa Amica Wronki S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Kwartalne 31 grudnia 2005 Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Indeks do skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU: Jan Motz. Jerzy Kowalski. Marcin Juszczyk. Michał Koślacz

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU: Jan Motz. Jerzy Kowalski. Marcin Juszczyk. Michał Koślacz Oświadczenie Zarządu CAPITAL PARK S.A. w sprawie rzetelnego sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Niniejszym Zarząd CAPITAL

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności J.W. Construction Holding S.A. w 2013 r. Ząbki, dn. 19 marca 2014 r. 1. Wprowadzenie Informacje podstawowe J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo