KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I Moduł 22 Stomatolog 1. Wstęp Funkcje Wizyty stara wersja Menu główne Pasek poleceń Zakładka Diagram uzębienia Zakładka Wywiad ogólny Zakładka Badanie przedmiotowe Menu podręczne Lista rozpoznań, zabiegów i zdjęć Obszar poleceń języka skryptowego Wizyta nowa wersja Umówione wizyty Tabela wizyt stomatologicznych Wybór lekarza Terminarz Bazy medyczne Zabiegi Usługi Leki Kasa Inne Proces leczenia Rejestracja Kwalifikacja Historia leczenia Lista wystawionych recept Dołączanie zleceń dodanych w innych modułach Zamówione teczki Historia wizyt stomatologicznych Opcje Opcje Odśwież opcje Menu zestawień Funkcje dodatkowe Alarmy i notatki Edytuj wizytę Usuń wizytę Zestawienia iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED Moduł 22 Stomatolog

6 Moduł 22 Stomatolog 1. Wstęp Moduł Stomatolog służy do gromadzenia pełnej dokumentacji medycznej stanu zdrowia pacjentów, tworzonej przez lekarza stomatologa. Zanim jeszcze rozpocznie się rejestracja odbywających się wizyt w systemie, należy ustawić odpowiednie opcje. Opcje modułu Stomatolog umożliwiają określenie ogólnych parametrów współpracy użytkownika nie tylko z tym modułem, ale także dokonanie ustawień widocznych tylko na danym stanowisku. Założenia te wprowadza użytkownik zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. Opcje modułu Stomatolog opisano w rozdziale Opcje. 2. Funkcje 2.1. Wizyty stara wersja Aby zarejestrować odbywającą się wizytę z poziomu menu należy wybrać funkcję Wizyta, wówczas wyświetlone zostaje okno Wybieranie pacjenta. W oknie tym należy zaznaczyć właściwego pacjenta oraz użyć przycisku OK. Spowoduje on wyświetlenie okna Wizyta, w którym widoczny jest diagram uzębienia pacjenta. Okno Wizyty, będące główną częścią modułu, umożliwia wykonanie następujących czynności: rejestrowanie stanu uzębienia pacjenta (zdiagnozowanie rozpoznań dotyczących zarówno zębów, jak i jamy ustnej), Rozpoznania dotyczące zębów mogą być rejestrowane na koronie lub na korzeniu zęba. szczegółowe opisanie wizyty pacjenta oraz jej zobrazowanie na diagramie uzębienia, przeglądanie i modyfikację danych wprowadzonych w innych modułach, rejestrowanie wyników badań, wypełnianie i przeglądanie formularzy wywiadów stomatologicznych, drukowanie diagramu stanu uzębienia, wystawianie i drukowanie recept zgodnych z obowiązującymi przepisami, drukowanie dawkowania leków, wystawianie i drukowanie zwolnień lekarskich, wprowadzanie i przeglądanie zdjęć dołączonych do wizyty pacjenta. Rys. 1. Okno: Wizyta. Jeżeli podczas poprzednich wizyt zostały wprowadzone uwagi o danym pacjencie, wówczas bezpośrednio przed wyświetleniem okna Wizyty pojawi się okno Przypomnienie zawierające uwagi ogólne i uwagi lekarza o tym pacjencie. Okno to można wyświetlić również w czasie trwania wizyty w tym celu w oknie Wizyty z poziomu menu należy wybrać funkcję Różne> Przypomnienie (lub ikonę z paska poleceń). Po wywołaniu funkcji Wizyta wyświetlone zostaje okno składające się z następujących części: menu głównego zawiera wszystkie funkcje dostępne w oknie, paska poleceń ikony umożliwiające szybkie uruchomienie najważniejszych funkcji zawartych w menu głównym, zakładek: Diagram uzębienia, Wywiad ogólny oraz Badanie przedmiotowe, menu podręcznego pojawia się po zaznaczeniu diagramu i kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy, listę rozpoznań, zabiegów i zdjęć, listę poprzednich wizyt lista wszystkich odbytych wizyt, obszaru poleceń języka skryptowego, tabeli opłat opłaty z bieżącej wizyty, pola uwagi umożliwiającego dodanie uwag do wizyty Menu główne Menu główne okna Wizyta zawiera następujące pozycje: 1. Funkcje: Plan leczenia wyświetla okno Plan leczenia pacjenta, dla którego odbywa się wizyta, Dodawanie i poprawa planu leczenia została opisana w rozdziale Plan leczenia. Zwolnienia (ZUS-ZLA) - wyświetla Listę zwolnień, w którym można wprowadzić zwolnienie dla pacjenta, Dodawanie zwolnień lekarskich zostało opisane w instrukcji do modułu Gabinet. 2

7 Moduł 22 Stomatolog Recepty wyświetla okno Wybór leków do wystawienia recepty z lokalną listą leków, na które mogą być wystawione recepty, Wystawianie recept opisano w instrukcji do modułu Gabinet. Lista wystawionych recept - lista recept wystawionych pacjentowi dla którego odbywa się wizyta, 2. Edycja: Choroby wyświetla listę rozpoznań lokalnych, Zabiegi wyświetla okno Wykonywanie zabiegu, Elementy okna Wykonywanie zabiegu opisano w jednym z kolejnych rozdziałów. Usługi lista usług medycznych, Karta pacjenta umożliwia przeglądanie Karty pacjenta, Skopiuj diagram do schowka kopiuje diagram uzębienia pacjenta do schowka. 3. Różne: Formularze za pomocą tej funkcji można dodać wywiad stomatologiczny (wywiad aktualny). Wywiad aktualny jest wywiadem przeprowadzanym z pacjentem podczas każdej wizyty, zawierającym często zmieniające się dane. Wyniki wywiadów aktualnych zapisywane są na specjalnie zaprojektowanych formularzach. Rys. 2. Okno: Lista wystawionych recept. Za pomocą funkcji Lista wystawionych recept można wystawić nową receptę, skopiować istniejącą, wydrukować receptę i dawkowanie, oraz przejrzeć i poprawić recepty już wystawione. Zaległości przeglądanie zaległości pacjenta na wybrany dzień. Wyświetla okno Wybór daty, w którym należy podać Datę początkową, od której rozpocząć zliczanie zaległości, Dodawanie formularzy opisano w instrukcji do modułu Kartoteki. W celu dodania formularza do wizyty należy w oknie Lista wywiadów użyć przycisku F2 Dodaj. Działanie tej funkcji zostało opisane w instrukcji do modułu Kasa. Przeglądanie dokumentów kasowych, Funkcja została opisana w instrukcji do modułu Kasa. Przeglądanie rachunków i faktur VAT, Działanie tej funkcji zostało opisane w instrukcji do modułu Kasa. Terminarz wyświetla terminarz zalogowanego pracownika. Opcje wyświetla Opcje programu Gabinet stomatologiczny, Rys. 3. Okno: Lista wywiadów. Jeżeli do grupy usług stomatologicznych dla wywiadów dodano kilka usług, które mają podłączone formularze, wówczas po użyciu przycisku F2 Dodaj pojawia się Karta wywiadu aktualnego z pacjentem, na której należy w polu Rodzaj wywiadu wybrać właściwy formularz. Opcje modułu stomatolog opisano w dalszej części instrukcji. Rys. 4. Karta wywiadu aktualnego z pacjentami. 3

8 2. Funkcje Po zatwierdzeniu Karty wywiadu aktualnego z pacjentem można przystąpić do uzupełniania wywiadu. W tym celu w oknie Lista wywiadów należy wybrać przycisk F7 Formularz, a w pojawiającym się oknie wypełnić informacje o wizycie i pacjencie. Przypomnienie okno pojawiające się po wybraniu tej funkcji zostało podzielone na dwie części umożliwiając w ten sposób dodanie uwag ogólnych o pacjencie oraz uwag lekarza o pacjencie. Dodanie jednej z uwag powoduje wyświetlenie okna Przypomnienie podczas każdego wejścia do wizyty pacjenta. Przypomnienie będzie się pojawiało do czasu wyczyszczenia za pomocą przycisku Czyść wprowadzonych uwag. Rys. 6. Okno: Wywiad ogólny. Rys. 5. Okno: Przy pominie:. Wywiad ogólny wywiad ogólny jest wywiadem przeprowadzanym podczas pierwszej wizyty, zawierającym najważniejsze informacje o pacjencie mogące mieć wpływ na jego zdrowie np. czy pali papierosy, od ilu lat, ile sztuk dziennie, czy pije alkohol, jak często, w jakich ilościach, itp. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wywiad można edytować dowolną ilość razy. Moduł Stomatolog został wyposażony w gotowy wzorzec wywiadu ogólnego. Okno Wywiad ogólny zawiera następujące informacje: Skierowania umożliwia dodanie skierowania dla pacjenta. Po wywołaniu tej funkcji pojawia się okno Skierowanie dla:, w którym w celu dodania nowego skierowania należy wybrać przycisk F2 Dodaj. Spowoduje on wyświetlenie Karty wykonania usługi, w której należy wybrać właściwy Kierunek zlecenia i Usługę dla skierowania. Skierowanie można m. in.: wydrukować ( F9 Drukuj ), poprawić ( F4 Popraw ), usunąć ( F8 Usuń ), zliczyć liczbę skierowań ( Liczba zlec. ) oraz sprawdzić szczegóły zlecenia ( CI Admin ) i kartę zleceń ( F3 Karta ). Sekcja Alergie : Antybiotyki, Stopy stomat., Środki znieczulające miejscowo, Środki znieczulające ogólnie, Silfonamidy, Akryl, Inne alergie, Sekcja Przebyte choroby, Sekcja Inne. Rys. 7. Okno: Skierowania dla:. Lista zdjęć lista zdjęć pacjenta. W dolnej części okna Lista zdjęć znajdują się przyciski: Przycisk F2 Dodaj dodaje nowe zdjęcie do listy, Przycisk F3 Pokaż - przeglądanie okna Zdjęcia, Przycisk F4 Popraw - umożliwia edycje okna Zdjęcia, w którym można zmienić opis dodany do zdjęcia, Przycisk F6 Pokaż - uruchamia program KS-Zdjęcia, w którym można przegadać i dokonywać obróbki zdjęć. 4

9 Moduł 22 Stomatolog Oświadczenie (załącznik nr 3) wydruk oświadczenia o niekorzystaniu z uzupełnienia protetycznego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, Zamówione teczki powoduje wyświetlenie okna Przeglądanie listy zamówień na HZiCh. Funkcja umożliwia przeglądanie, modyfikację oraz usuwanie zamówień na teczki oraz wprowadzanie nowego zamówienia. Zamówienia można składać dla pacjentów, którzy w systemie mają założoną HZiCh oraz dla tych, którzy HZiCh jeszcze nie posiadają. Rys. 8. Okno: Lista zdjęć. Uwagi umożliwia przeglądanie i wydruk uwag dodanych podczas wcześniejszych wizyt oraz dodanie nowych uwag. W celu dodania nowej uwagi należy użyć przycisku Dodaj, a w oknie Uwagi do bieżącej wizyty podać treść informacji jaka ma zostać umieszczona w uwagach. W dolnej części okna znajdują się następujące elementy: Przycisk Drukuj - umożliwiający wydruk uwag dołączonych do wizyty, Przycisk Pokaż wszystkie uwagi wyświetla uwagi dodane we wszystkich wizytach, Opcja Pokaż tylko wizyty z uwagami ogranicza listę wizyt do tych, w których dodano uwagi. Rys. 10. Okno: Przeglądanie listy zamówień na HZiCh. Wyświetloną listę zamówień można ograniczyć przez zastosowanie następujących filtrów: Pole Dla zawiera pozycje: Osoby obcej; Gabinetu; Pracownika, wszystkie, Pole Zamówienia złożone; zrealizowane; wszystkie, Pole Dokumentacja wszystko; z HZiCh; bez HZiCh, Pola Za okres od... do.... Aby dodać nowe zamówienie na teczki, należy użyć przycisku F2 Dodaj, spowoduje on wyświetlenie Karty zamówienia na HZiCh, w której należy uzupełnić: Rys. 9. Okno: Uwagi. Zalecenia wygląd okna i sposób dodania zalecenia jest zbliżony do okna Uwagi, Wyniki badań wyświetla okno Rejestracja wyników badań laboratoryjnych, Pole Pacjent, Pole Data, Pole Godzina, Pole Miejsce. Wyniki badań zostały opisane w instrukcji do modułu Gabinet (rozdział Wizyta ) Rozpoczęcie/ Zakończenie leczenia wyświetla okno Proces leczenia pacjenta (opisano w dalszej części instrukcji), Centralny rejestr członków służy do sprawdzania numeru Pesel pacjenta, Rys. 11. Okno: Karta zamówienia na HZiCh. 5

10 2. Funkcje 4. Widok: Pasek narzędzi włączenie/ wyłączenie widoczności paska narzędzi, Pasek rozpoznań - włączenie/ wyłączenie widoczności paska rozpoznań, Aktualne rozpoznanie - zaznaczenie tej pozycji powoduje wyświetlenie na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć tylko aktualnych rozpoznań, Zmiany w wizycie na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla zmiany w wizycie, Pełna historia na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć pojawia się pełna historia leczenia, czyli wszystkie rozpoznania i zabiegi Pasek poleceń W górnej części okna Wizyty znajduje się pasek poleceń zawierający ikony, umożliwiające szybkie uruchomienie najważniejszych funkcji zawartych w menu głównym, oraz dotyczących diagramu uzębienia. Składa się on z paska narzędzi oraz paska rozpoznań. Pasek narzędzi zawiera następujące ikony: wyświetla opcje modułu Stomatolog, uruchamia moduł Terminarz, - wyświetla okno Lista zwolnień do przeglądania i dodawania zwolnień lekarskich danego pacjenta, - wyświetla okno Wybór leków do wystawienia recept do przeglądania leków i wystawiania ich na receptach, wyświetla okno Przypomnienie do wprowadzania uwag o danym pacjencie, na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa nazwisko lekarza, który zarejestrował dane rozpoznanie lub zabieg, na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa zarejestrowane rozpoznania, na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa przypisane zdjęcia, na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa wykonane zabiegi, Ikona Pokaż zabiegi/ukryj zabiegiaktywna jest gdy dane zawarte w oknie Wizyty nie są wyświetlane w trybie Aktualne rozpoznania. -na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa planowane zabiegi, Ikona Pokaż planowane zabiegi/ Ukryj planowane zabiegi aktywna jest, gdy dane zawarte w oknie Wizyty nie są wyświetlane w trybie Aktualne rozpoznania, na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa rozpoznanie początkowe, które było zarejestrowane na zębie przed wykonaniem danego zabiegu, Ikona Pokaż rozpoznania początkowe/ Ukryj rozpoznania początkowe aktywna jest, gdy dane zawarte w oknie Wizyty nie są wyświetlane w trybie Aktualne rozpoznania. - zmienia diagram poziomy na diagram szczękowy (ikona zmienia diagram szczękowy na poziomy, umożliwia wyświetlenie całej szczęki (ikona ), szczęki górnej (ikona ) lub szczęki dolnej (ikona ), na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa opłatę za wykonanie danego zabiegu, Ikona Pokaż opłaty/ Ukryj opłaty aktywna jest tylko wtedy, gdy dane zawarte w oknie Wizyty nie są wyświetlane w trybie Aktualne rozpoznania. zmienia diagram uzębienia stałego na diagram uzębienia mlecznego (ikona zmienia diagram uzębienia mlecznego na diagram uzębienia stałego, zmienia tryb rejestrowania rozpoznań z nieszczegółowego na szczegółowy, na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa ikonę przedstawiającą dany element w sposób graficzny, zmienia tryb wyświetlania elementów na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć z małego na duży, 6

11 Moduł 22 Stomatolog zmienia tryb wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć na Aktualne rozpoznania, Wyświetlenie rozpoznań, zabiegów i zdjęć w trybie Aktualne rozpoznania zaraz po rozpoczęciu wizyty możliwe jest gdy zaznaczona została następująca opcja: Opcje / Zakładka Lista rozpoznań / Sekcja Początkowy tryb wyświetlania / Opcja Aktualne rozpoznania. na diagramie uzębienia umożliwia obracanie i przemieszczanie zębów, Obracanie i przemieszczanie zębów możliwe jest tylko po wcześniejszym zaznaczeniu wybranego zęba za pomocą klawisza Alt i jednoczesnego kliknięcia w ten ząb prawym lub lewym przyciskiem myszy. zmienia tryb wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć na Zmiany w wizycie, Wyświetlenie rozpoznań, zabiegów i zdjęć w trybie Zmiany w wizycie zaraz po rozpoczęciu wizyty możliwe jest tylko wtedy, gdy zaznaczona została następująca opcja: Opcje / Zakładka Lista rozpoznań / Sekcja Początkowy tryb wyświetlania / Opcja Zmiany w wizycie. zmienia tryb wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć na Pełna historia, Wyświetlenie rozpoznań, zabiegów i zdjęć w trybie Pełna historia zaraz po rozpoczęciu wizyty możliwe jest tylko wtedy, gdy zaznaczona została następująca opcja: Opcje / Zakładka Lista rozpoznań / Sekcja Początkowy tryb wyświetlania / Opcja Pełna historia. zmienia sposób zaznaczania zębów myszką; do zaznaczenia zęba wystarczy, aby jego fragment zawierał się w obszarze wyznaczonym przez myszkę (ikona do zaznaczenia zęba konieczne jest, aby cały ząb zawierał się w obszarze wyznaczonym przez myszkę), na diagramie uzębienia wyświetla/ ukrywa korzenie zębów, umożliwia zmianę koloru zaznaczenia i koloru podświetlenia powierzchni zęba na diagramie uzębienia, W pasku rozpoznań znajdują się ikony służące do zaznaczania rozpoznań na diagramie uzębienia. Po zaznaczeniu jednej z ikon określających rozpoznanie możliwe jest zaznaczanie dowolnej liczby powierzchni zęba tym rozpoznaniem. Aby przywrócić standardowy sposób zaznaczania zębów i jednocześnie odznaczyć możliwość wprowadzania wybranego rozpoznania należy wybrać ikonkę. Moduł Stomatolog umożliwia ustawienie każdej linii paska poleceń przy wybranej krawędzi okna lub jej ukrycie. W celu zmiany położenia linii paska poleceń w oknie Wizyty należy kliknąć w nią prawym przyciskiem myszy oraz z poziomu menu podręcznego wybrać jedną z dostępnych funkcji (U góry, Na dole, Po lewej, Po prawej, Niewidoczny). W zależności od wybranej funkcji linia paska poleceń zostanie ukryta lub przeniesiona do wskazanej krawędzi okna. Aby odkryć lub odkryć linię paska poleceń, w oknie Wizyty z poziomu menu należy wybrać funkcję Widok/ Pasek narzędzi lub Widok/ Pasek rozpoznań wówczas w górnej części okna wyświetlony lub ukryty zostaje odpowiednio pasek narzędzi lub pasek rozpoznań. Pasek rozpoznań zawiera następujące ikony: ząb do ekstrakcji, próchnica, kamień nazębny, osad, ząb lakowany, na diagramie uzębienia umożliwia zaznaczanie pojedynczych powierzchni (ikona ), całej korony (ikona wypełnienie, ), całego korzenia (ikona ) lub całego zęba (ikona ) pozwala na blokowanie/ rozdzielanie koron i filarów mostów. na diagramie uzębienia wyświetla/ ukrywa kieszonki dziąsłowe: szczęki, żuchwy, schorzenie miazgi, ząb leczony endodontycznie, abrazja, uraz zęba, 7

12 2. Funkcje korona, przęsło mostu, implant, proteza, brak zęba, brak zawiązka, ząb zatrzymany, ząb niewyrżnięty, ząb usunięty, inne rozpoznania Zakładka Diagram uzębienia Zakładka ta zawiera diagram uzębienia pacjenta, który składa się z korony oraz korzenia. Diagram służy do: prezentacji aktualnego stanu uzębienia pacjenta z uwzględnieniem wprowadzonych wcześniej rozpoznań, rejestracji nowych rozpoznań. Po najechaniu myszą na wybrany ząb pojawiają się następujące informacje o zębie: oznaczenie zęba (numer), rodzaj zęba (stały lub mleczny), jego polska i łacińska nazwa. W celu dodania rozpoznania w oknie Wizyty należy zaznaczyć wybraną powierzchnię na zębie lub wybrany ząb, kliknąć w nią lub w niego prawym przyciskiem myszy oraz z poziomu menu podręcznego wybrać funkcję Dodaj rozpoznanie wówczas wyświetlona zostaje lista rozpoznań, z której niezbędne jest wybranie właściwego rozpoznania. Po jego podaniu powierzchnia zostaje oznaczona kolorem danego rozpoznania. lista dodatkowych rozpoznań. Po jego podaniu powierzchnia zostaje oznaczona kolorem dodatkowego rozpoznania. Dodatkowe rozpoznania widoczne są z poziomu menu podręcznego, gdy zostały podane w sekcji Rozpoznania pojawiające się w menu podręcznym (Opcje modułu Stomatolog/ Zakładka Rozpoznania inne ). Kolor dodatkowego rozpoznania zależny jest od ustawień wprowadzonych w sekcji Ustawienia rozpoznań innych (Opcje modułu Stomatolog/ zakładka Rozpoznania inne ). Gdy właściwego rozpoznania nie ma również na liście dodatkowych rozpoznań, wówczas z poziomu menu podręcznego należy wybrać funkcję Dodaj inne rozpoznanie/ Inne wówczas wyświetlone zostaje okno Wybieranie rozpoznania, z której można wybrać dowolne rozpoznanie. W module Stomatolog zaimplementowano możliwość unieważniania wprowadzonych rozpoznań. Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy, niezależnie od wykonywanych zabiegów, stan zęba uległ zmianie i wprowadzone wcześniej rozpoznanie przestało być aktualne. Aby unieważnić wprowadzone rozpoznanie, w oknie Wizyty na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć należy zaznaczyć wybrane rozpoznanie, kliknąć w nie prawym przyciskiem myszy i z poziomu menu podręcznego wybrać funkcję Unieważnij rozpoznanie. Po zatwierdzeniu komunikatu zaznaczone rozpoznanie zostaje unieważnione (usunięte). W celu przywrócenia unieważnionego rozpoznania w oknie Wizyty na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć należy zaznaczyć wybrane unieważnione rozpoznanie, kliknąć w nie prawym przyciskiem myszy oraz z poziomu menu podręcznego wybrać funkcję Cofnij unieważnienie rozp.. Na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć nie będą widoczne unieważnienia związane ze zmianą zębów mlecznych na stałe oraz zębów stałych na mleczne. Aby zarejestrować ustawienie zęba, w oknie Wizyty należy zaznaczyć powierzchnię na wybranym zębie lub wybrany ząb, kliknąć w nią lub w niego prawym przyciskiem myszy oraz z poziomu menu podręcznego wybrać funkcję Ustawienie zęba wówczas wyświetlone zostaje okno Ustawienie zęba, w którym wprowadzane są m. in. dane dotyczące obrotu, nachylenia i przemieszczenia zęba. Kolor danego rozpoznania zależny jest od ustawień wprowadzonych w opcjach modułu Stomatolog Opcje / Zakładka Diagram szczęki / Sekcja Rozpoznanie na diagramie. Rozpoznanie można również dodać przez zaznaczenie na pasku poleceń ikony określającej wybrane rozpoznania, a następnie należy zaznaczyć wybraną powierzchnię na zębie lub wybrany ząb i kliknąć na nie lewym przyciskiem myszy. Jeżeli właściwego rozpoznania nie ma na liście rozpoznań, wówczas z poziomu menu podręcznego należy wybrać funkcję Dodaj inne rozpoznanie wówczas wyświetlona zostaje 8

13 Moduł 22 Stomatolog w oknie Wizyty należy zaznaczyć wybrany ząb za pomocą klawisza Alt i jednoczesnego kliknięcia w ten ząb prawym lub lewym przyciskiem myszy wówczas można przesuwać ząb używając klawiszy strzałek oraz obracać go, stosując skróty klawiaturowe C. Zapisanie ustawienia zęba odbywa się przy pomocy klawisza Enter, a anulowanie ustawienia uzyskuje się korzystając z klawisza Esc Zakładka Wywiad ogólny Na zakładce Wywiad ogólny lekarz może zarejestrować aktualny wywiad, przeprowadzony z pacjentem podczas wizyty. Wyniki wywiadu zapisywane są na specjalnie zaprojektowanych formularzach. Rys. 12. Okno: Ustawienie zęba. Okno Ustawienie zęba zawiera następujące informacje: Sekcja Obrót wokół własnej osi : Opcja Nie występuje, Opcja Obrót dośrodkowy, Opcja Obrót odśrodkowy. Pole umożliwiające określenie o ile stopni ma nastąpić obrót zęba, Zakładka Wywiad ogólny widoczna jest, gdy w Opcjach modułu Gabinet Stomatologiczny, na zakładce Wizyta w sekcji Widoczne zakładki, dla tej zakładki został ustawiony znacznik. Aby dodać aktualny wywiad należy posłużyć się przyciskiem F2 Dodaj, wówczas zostaje wyświetlone okno Karta wywiadu z pacjentem, w którym w polu Rodzaj wywiadu, należy wybrać formularz wywiadu. Sekcja Nachylenie osi długiej zęba wzdłuż wyrostka zębodołowego : Opcja Nie występuje, Opcja Nachylenie doprzednie, Opcja Nachylenie dotylne. Sekcja Nachylenie zębów w poprzek wyrostka zębodołowego : Opcja Nie występuje, Opcja Wychylenie doprzedsionkowe, Opcja Wychylenie dowargowe, Opcja Przechylenie dojęzykowe, Opcja Przechylenie dopodniebienne. Rys. 13. Okno: Karta wywiadu z pacjentem. Po zatwierdzeniu Karty wywiadu z pacjentem, gdy dla danej usługi został wcześniej zdefiniowany formularz zostaje wyświetlone okno Edytor fomularzy. W oknie tym lekarz może przystąpić do uzupełniania formularza. W celu wyświetlenia okna Edytor formularzy, można również posłużyć się przyciskiem F7 Formularz, znajdującym się bezpośrednio na zakładce Wywiad ogólny. Sekcja Zmiany położenia polegające na przemieszczaniu równoległym : Opcje Nie występuje, Ułożenie na zewnątrz łuku zębowego i Ułożenie do wewnątrz łuku zębowego, Opcje Nie występuje, Ułożenie do przodu i Ułożenie do tyłu, Opcje Nie występuje, Przekroczenie płaszczyzny zgryzowej i Niedochodzenie do płaszczyzny zgryzowej. Położenie zęba określone w oknie Ustawienie zęba nie ma odzwierciedlenia na diagramie uzębienia. Ustawienia zębów dotyczące diagramu należy dokonać bezpośrednio na diagramie (jest on dwuwymiarowy, zatem nie można jednoznacznie określić nachylenia i obrotu zęba). W celu rejestracji ustawienia zęba na diagramie Rys. 14. Okno: Edytor formularzy. 9

14 2. Funkcje Zakładka Badanie przedmiotowe Na zakładce Badanie przedmiotowe lekarz możne rejestrować badania przedmiotowe przeprowadzane pacjentowi podczas wizyty, Wyniki badań przedmiotowych zapisywane są na specjalnie zaprojektowanych formularzach. Zakładka Badanie przedmiotowe widoczna jest, gdy w Opcjach modułu Gabinet Stomatologiczny, na zakładce Wizyta w sekcji Widoczne zakładki, dla tej zakładki został ustawiony znacznik. Aby dodać badani przedmiotowego należy posłużyć się przyciskiem F2 Dodaj, wówczas zostaje wyświetlone okno Karta badania przedmiotowego pacjenta, w którym w polu Rodzaj wywiadu, należy wybrać formularz wywiadu. Rys. 15. Okno: Karta badania przedmiotowego pacjenta. Po zatwierdzeniu Karty wywiadu z pacjentem, podobnie jak przy funkcji Wywiad ogólny, jeżeli wcześniej zdefiniowano formularz dla danej usługi, zostanie wyświetlone okno Edytor formularzy w celu uzupełnienia formularza Menu podręczne Dostęp do funkcji menu podręcznego jest możliwy przez zaznaczenie odpowiedniej powierzchni na diagramie uzębienia i kliknięcie na prawy przycisk myszy. Pozycje menu podręcznego: 1. Dodaj rozpoznanie. Wybór tej funkcji powoduje wyświetlenie listy standardowych rozpoznań wprowadzonych do systemu. W KS-SOMED zdefiniowane są następujące rozpoznania: ząb do ekstrakcji, próchnica, kamień nazębny, osad, ząb lakowany, wypełnienie, schorzenie miazgi, ząb leczony endodondycznie, abrazja, uraz zęba, korona, przęsło mostu, przęsło mostu specjalne, implant, proteza, wkład koronowo-korzeniowy: standardowy, indywidualny, korzeń nieusunięty, brak zęba, brak zawiązka, ząb zatrzymany, ząb niewyrznięty, ząb usunięty, ząb zdrowy. Rozpoznania widoczne na liście rozpoznań uzależnione są od zaznaczonej powierzchni i wynikają z możliwości wprowadzenia rozpoznania na tej powierzchni zęba. 2. Dodaj inne rozpoznanie. Wybór funkcji Dodaj inne rozpoznanie/ Inne powoduje wyświetlenie okna z listą rozpoznań lokalnych. Funkcja może być używana, gdy ma zostać wprowadzone rozpoznanie inne niż standardowo występujących na liście rozpoznań. Użycie funkcji powoduje wyświetlenie okna Wybieranie świadczeniodawcy. 3. Okolica okołowierzchołkowa. Wybór z menu podręcznego funkcji Okolica okołowierzchołkowa powoduje wyświetlenie, kolejnych funkcji, które pozwalają na wprowadzenie następujących typów rozpoznań: Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, Zapalenie ostre surowicze, Zapalenie ostre ropne, Zapalenie przewlekłe włókniste, Zapalenie przewlekłe ziarninowe (ropne), Zapalenie przewlekłe torbiel. Funkcja ta jest aktywna, gdy została zaznaczona przynajmniej jedna z powierzchni korzenia. 4. Resekcja korzenia. Funkcja Resekcja korzenia jest aktywna, gdy zaznaczono dowolną powierzchnię korzenia i powoduje odcięcie dolnej powierzchni korzenia. 5. Hemisekcja zęba. Funkcja jest aktywna, gdy zaznaczono jedną z powierzchni korzenia na zębie z dwoma korzeniami. Powoduje odcięcie całego korzenia. 6. Radektomia korzenia. Funkcja powoduje odcięcie zaznaczonego korzenia na zębie z trzema korzeniami. 7. Wykonaj zabieg. Użycie funkcji Wykonaj zabieg powoduje wyświetlenie okno Wykonywanie zabiegów. 10

15 Moduł 22 Stomatolog Więcej na temat wykonywania zleceń można znaleźć w rozdziale Wykonywanie zabiegów. 8. Dodaj planowany zabieg. Wyświetla okno Planowany zabieg, w którym po wykonaniu zabiegu pojawia się okno Ustalenie dat planowanych zabiegów. Rys. 16. Okno: Ustalenie dat planowanych zabiegów. W oknie tym znajduje się lista zabiegów. Dla każdego zabiegu można ustalić planowaną datę jego wykonania. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Umów w terminarzu wówczas podczas zmiany daty wizyty system automatycznie przejdzie do Terminarza, w którym będzie można zarezerwować wizytę. Okno Planowany zabieg wygląda tak samo jak okno Wykonaj zabieg opisane w dalszej części instrukcji. 9. Dodaj zdjęcie. Wywołanie tej funkcji powoduje wyświetlenie okna Zdjęcie, w którym można dodać zdjęcia do wizyty. 10. Ząb stały. Dodawanie zdjęć zostało opisane w rozdziale Zdjęcia. Funkcja jest aktywna gdy na diagramie zaznaczony jest ząb mleczny. Powoduje zamianę zęba mlecznego na ząb stały. 11. Ząb mleczny. Funkcja ta jest analogiczna do poprzedniej przy czym zamienia ząb stały na mleczny. 12. Drukuj diagram. Umożliwia wydruk diagramu uzębienia oraz listy wszystkich rozpoznań i zabiegów wprowadzonych na tym diagramie Lista rozpoznań, zabiegów i zdjęć. Jak sama nazwa wskazuje na liście tej mogą znaleźć się wszystkie wprowadzone rozpoznania, zabiegi oraz zdjęcia. Zaznaczając na liście na rozpoznanie i klikając na nie prawym przyciskiem myszy pojawia się menu podręczne z następującymi funkcjami: 1. Wykonaj zabieg wyświetla znane już okno Wykonywanie zabiegów, 2. Dodaj planowany zabieg umożliwia dodanie planu leczenia, 3. Edytuj szczegóły umożliwia dodanie lub poprawę wprowadzonych szczegółów dla rozpoznania, 4. Uwagi do rozpoznania wyświetla okno Uwagi, w którym można podać uwagi do rozpoznania, 5. Unieważnij rozpoznanie usuwanie błędnie wprowadzonych lub nieaktualnych rozpoznań, 6. Drukuj zawartość listy funkcja umożliwia wydruk zawartości listy oraz diagram uzębienia; działanie tej funkcji jest takie samo jak funkcji dostępnej w menu podręcznym diagramu uzębienia - Drukuj diagram. Widoczność elementów na wydruku zależna jest od opcji zaznaczonych w sekcji Wydruk listy rozpoznań, zabiegów i zdjęć dostępnych w opcjach modułu Stomatolog, na zakładce Wydruki. Menu podręczne dostępne jest również dla zabiegów i zdjęć. Klikając prawym przyciskiem myszy na zabieg pojawiają się funkcje: 1. Opłata wyświetla okno Opłata pacjenta, w którym można sprawdzić wysokość opłaty jaką pacjent zapłaci za zabieg, 2. Edycja zabiegu umożliwia poprawę wykonanego zabiegu, 3. Reklamacja wprowadzenie reklamacji do zabiegu, 4. Uwagi do zabiegu wyświetla okno Uwagi w którym można wprowadzić uwagi do zabiegu, 5. Usuń zabieg usuwa zaznaczony zabieg, 6. Drukuj zawartość listy drukuje diagram uzębienia oraz elementy znajdujące się na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć. Menu podręczne zdjęcia zawiera następujące pozycje: 1. Pokaż zdjęcia uruchamia program KS-Zdjęcia, w którym można przeglądać i obrabiać zdjęcia, 2. Edytuj szczegóły edytuje okno Zdjęcie, 3. Usuń zdjęcie usuwa wprowadzone zdjęcie, 4. Drukuj zawartość listy drukuje diagram uzębienia oraz elementy znajdujące się na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć Obszar poleceń języka skryptowego. Rozpoznania i zabiegi można rejestrować także przy pomocy tzw. języka skryptowego. Umożliwia on zarejestrowanie rozpoznania lub zabiegu dla danego zęba lub dowolnych jego powierzchni poprzez wpisanie odpowiedniego polecenia. 11

16 2. Funkcje Domyślne kody rozpoznań, powierzchni zębów, szczegółów rozpoznań i dodatkowych określeń zdefiniowano w opcjach modułu Stomatolog na zakładce Edytor poleceń. Można je jednak dowolnie zmieniać, aby dostosować do indywidualnych preferencji i wygody poszczególnych użytkowników. Kody zabiegów można podać definiując automat dla usługi. Rejestracja za pomocą języka skryptowego może uwzględniać następujące elementy: 1. Określenia numeru zęba (lub zębów), na którym zostaje określone rozpoznanie lub zabieg. Kod zęba należy podać zgodnie z aktualnie wybranym systemem opisu zębów (1234, PLGD, + -). Po dwukropku można podać kod powierzchni np. J językowa, D dystalna itp. Gdy nie podano kodu powierzchni, a jedynie kod zęba wówczas określenie dotyczyć będzie całego zęba. Jeżeli zachodzi konieczność podania większej ilości zębów, należy, poszczególne numery zębów oddzielać przecinkami lub używając symbolu II pomiędzy pierwszym i ostatnim numerm zęba (np. rozpoznania mają być wprowadzone na zębach np. od 11 do 15). 2. Kod rozpoznania lub kod zabiegu. Aby podać rozpoznanie jakie ma zostać dodane na zębie lub jego powierzchni, należy po ich określeniu wstawić znak spacji, a następnie podać kod rozpoznania, np: PR próchnica. 3. Kod szczegółów rozpoznań. Jeżeli dla rozpoznania istnieje możliwość definiowania rozpoznań, stosując język skryptowy, kod szczegółów rozpoznań należy podać w nawiasach ( ). Poszczególne kody szczegółów rozpoznań powinny być oddzielone przecinkami. 4. Wykonywanie zabiegów. Wykonywania zabiegów za pomocą języka skryptowego wymaga zdefiniowania kodów zabiegów. Kody zabiegów muszą mieć inne nazwy niż kody rozpoznań. Kod zabiegu podaje się po numerze zęba. w przypadku konieczności podania kilku zabiegów należy je oddzielić przecinkami. Jeżeli z zabiegiem powiązany jest materiał wówczas automatycznie dodawany jest pierwszy materiał z listy. Gdy jest zdefionwanych kilka materiałów, a użytkownik chce wykorzystać inny niż ten, który widnieje jako pierwszy na liście, wówczas kod materiału należy poprzedzić dwukropkiem i podać go po kodzie zabiegu. Kod materiału uzupełniany jest podczas dodawania materiału. 5. Kody sposobów obliczania opłaty. Na końcu tworzonego skryptu do wykonania zabiegu można podać informację czy ma to być zabieg prywatny (PRW) lub zabieg traktowany jako reklamacja (REK), a także podać sposób obliczenia ilości zabiegów, które określono na liście Kodów dodatkowych określeń. Przykład rozpoznania: 14:O WP (K2, lak specjalny, biały) na zębie 14 na powierzchni okluzyjnej występuje wypełnienie, klasa 2 Blacke a: lak specjalny, kolor: biały. Przykład zabiegu: 12 ZB2,ZB4:MZ2 na zębie 12 (całym) wprowadzono zabieg oznaczony kodem ZB2 oraz zabieg oznaczony kodem ZB4 z materiałem oznaczonym kodem MZ2. Wykonania polecenia podanego w języku skryptowym następuje po użyciu ikonki klawiaturowego Ctrl+Enter Wizyta nowa wersja lub po użyciu skrótu Aby wywołać nową funkcjonalność z menu głównego Funkcje, należy użyć funkcji Wizyta (nowa wersja). Zostanie wyświetlone okno Wybór wizyty (poczekalnia) z panelem Wizyty oczekujące. Okno Wybór wizyty (poczekalnia) szczegółowo zostało opisane w instrukcji Nowa wizyta (rozdział 1.1). Rys. 17. Okno: Wizyta (poczekalnia). Aby rozpocząć rejestrację wizyty pacjenta, w oknie poczekalni należy wykonać jedną z poniższych czynności: dwukrotnie kliknąć w rekord zlecenia, lub zaznaczyć zlecenie i użyć przycisku Przejdź do wizyty. użyć przycisku Wybierz z listy i wybrać właściwego pacjenta z bazy pacjentów. użyć przycisku Wybierz z terminarza i wybrać właściwe zlecenie zarezerwowane w oknie głównym Terminarz. Zlecenie można wybrać przez dwukrotne kliknięcie na zlecenie lub po zaznaczeniu zlecenia i wybraniu z menu podręcznego funkcji Przejdź do wizyty (Ctrl+F5). Zostanie wyświetlone okno główne Wizyta, które zbudowane jest z następujących części: 1. Menu główne: Start zawiera: sekcję Rozpoznania z ikonami umożliwiającymi szybkie wprowadzenie rozpoznania na diagramie uzębienia. sekcję Pacjent z przyciskiem na którym zostały umieszczone dane pacjenta (nazwisko i imię, wiek, oddział NFZ, skrót lekarza prowadzącego), 12

17 Moduł 22 Stomatolog sekcję Kupon z przyciskami Wybierz kupon i Zwolnij kupon umożliwia przypisanie kuponu do wizyty. Zostanie wyświetlone okno Wybór kuponu. Kupon można również odpiąć od wizyty. Dodatkowo przy użyciu kolejnych przycisków szczękę można otworzyć lub zamknąć. sekcję Widoczność z ikonami umożliwiającymi zmianę sposobu wyświetlania danych w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć. 2. Menu pomocnicze znajdujące się w lewym górnym rogu pod przyciskiem, w którym dostępne są funkcje: Wizyta z podfunkcjami: Przypomnienie ; Wywiad ogólny ; Recepty ; Skierowania ; Lista zdjęć ; Zwolnienia oraz Formularze. Kasa z podfunkcjami: Przeglądanie rachunków i faktur VAT ; Przeglądanie dokumentów kasowych oraz Zaległości. Inne funkcje z podfunkcją Plan leczenia. Terminarz. Jeżeli: Rys. 18. Okno:Wybór kuponu. w Opcjach modułu Zlecenia na zakładce OW NFZ i Kupony/RUM została włączona opcja Automatycznie podpinaj numer kuponu dla rezerwacji z płatnościami dla płatnika NFZ oraz wizyta została otwarta z rezerwacji (oczekujących) a rezerwacja ta została zarejestrowana z płatnością na OW NFZ pacjentowi, który posiada wygenerowane (niewykorzystane) kupony w takiej sytuacji po zamknięciu rezerwacji automatycznie zostanie podpięty pierwszy wolny kupon. Jeżeli pacjent nie posiada wolnych kuponów, wówczas zostanie wyświetlone powyższe okno, z możliwością wygenerowania kuponu, wówczas po otwarciu wizyty temu pacjentowi, numer kuponu automatycznie zostanie przypisany do wizyty i wyświetlony w sekcji Kupon. Diagram zawiera: sekcję Diagram, w której można określić sposób wyświetlania diagramu uzębienia: Widok poziomy. Widok szczękowy. Dla powyższych widoków można włączyć tryb bez wygładzania krawędzi diagramu uzębienia. Widok trójwymiarowy w tym widoku szczękę można: przybliżać i oddalać do tego celu służy kulka myszy, przesunąć w prawo, w lewo, do góry, na dół, do tyłu w tym celu, należy użyć lewego przycisku myszy i przesunąć mysz w odpowiednią stronę. 3. Panel główny z diagramem uzębienia diagram uzębienia może być wyświetlany poziomo, szczękowo lub trówymiarowo. 4. Panel z listą rozpoznań, zabiegów oraz zdjęć. 5. Panel z listą zarejestrowanych wizyt danego pacjenta. 6. Tabela z płatnościami. Funkcjonalność powyższych elementów została opisana w dalszej części rozdziału. Rys. 19. Okno: Wizyta widok trójwymiarowy. Nowy sposób wykonywania operacji podczas rejestracji wizyty pacjenta. 1. Rejestracja nowego rozpoznania. Przykład I. Dodawanie rozpoznania: próchnica. Aby dodać rozpoznanie próchnica należy: zaznaczyć powierzchnię na wybranym zębie lub wybrany ząb. w menu głównym Start dwukrotnie kliknąć w ikonę. 13

18 2. Funkcje Innym sposobem dodania rozpoznania jest zaznaczenie powierzchni wybranego zęba, całego zęba lub kilku zębów i zastosowanie z klawiatury odpowiedniej litery, przyporządkowanej do danego rozpoznania. Można również z menu podręcznego użyć funkcji Dodaj rozpoznanie. Jeżeli w Opcjach modułu Stomatolog w zakładce Diagram szczęki w sekcji Konfiguracja diagramu została włączona opcja Szczegółowe notowanie rozpoznań, wówczas automatycznie zostanie wyświetlone odpowiednie okno Szczegóły... dla danego rozpoznania. Zaznaczone dane należy zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 20. Okno: Szczegóły próchnicy. Jeżeli rozpoznanie ma być zarejestrowane bez dodatkowych informacji o rozpoznaniu, wówczas w oknie Szczegóły..., należy użyć przycisku Bez szczegółów. na zębie z dwoma korzeniami. Powoduje odcięcie całego korzenia. Radektomia korzenia - funkcja jest aktywna, gdy została zaznaczona jedna z powierzchni korzenia na zębie z trzema korzeniami. Powoduje odcięcie całego korzenia. Resekcja korzenia - fukcja jes taktywna, gdy została zaznaczona dowolna powierzchnia korzenia. Powoduje odcięcie dolnej części korzenia. 2. Dodawanie zdjęcia. Aby dodać zdjęcie należy: zaznaczyć powierzchnię na wybranym zębie lub wybrany ząb, z menu podręcznego użyć funkcji Dodaj zdjęcie, lub zastosować skrót klawiaturowy Ctrl+J, w oknie Zdjęcie należy: wybrać katalog logiczny. System podpowiada domyślny katalog, znajdujący się w katalogu głównym systemu KS-SOMED, użyć przycisku Wybierz plik i w oknie Wybór pliku multmedialnego wskazać odpowiedni plik multmedialny, w polu Opis dodać odpowiedni opis, zatwierdzić przyciskiem OK. W przypadku, gdy odpowiedniego rozpoznania nie ma na liście rozpoznań, wówczas należy użyć ikony Inne lub zastosować skrót klawiaturowy Ctrl+I, lub z menu podręcznego użyć funkcji Dodaj inne rozpoznanie. Zostanie wyświetlone okno Wybieranie rozpoznania, w którym należy wskazać rozpoznanie z bazy lokalnej rozpoznań i zatwierdzić przyciskiem OK. Po dodaniu rozpoznania powierzchnia zęba lub ząb zostanie oznaczony kolorem przyporządkowanym temu rozpoznaniu oraz rozpoznanie automatycznie zostanie umieszczone w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć. Rodzaj ostatnio dodanego rozpoznania jest domyślnie zapamiętywane. Aby usunąć zapamiętywanie przed dodaniem kolejnego innego rozpoznania, należy użyć przycisku Brak rozpoznania. Przykład II. Dodawanie rozpoznania z rodzaju: hemisekcja zęba; radektomia korzenia oraz resekcja korzenia. Aby dodać w/w rozpoznania należy: zaznaczyć odpowiednią powierzchnię na wybranym korzeniu zęba, z menu podręcznego użyć funkcji Ząb i następnie jednej z funkcji: Hemisekcja zęba funkcja jest aktywna, gdy została zaznaczona jedna z powierzchni korzenia Rys. 21. Okno: Zdjęcie. Dodane zdjęcie automatycznie zostanie umieszczone w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć pod pozycją rozpoznania. 3. Unieważnienie (usunięcie) rozpoznania. Aby unieważnić rozpoznanie w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć należy: wskazać rozpoznanie w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć, z menu podręcznego użyć funkcji Unieważnij rozpoznanie, wyświetlony komunikat zatwierdzić przyciskiem OK. 14

19 Moduł 22 Stomatolog 4. Rejestracja ustawienia zęba. Aby zarejestrować ustawienie zęba należy: zaznaczyć powierzchnię na wybranym zębie lub wybrany ząb, z menu podręcznego użyć funkcji Ząb i funkcji Ustawienie zęba lub zastosować skrót klawiaturowy Ctrl+U, w oknie Ustawienie zęba można wprowadzić dane dotyczące: obrotu wokół własnej osi; nachylenia i przemieszczenia zęba. zatwierdzić przyciskiem OK. Aby zmienić sposób wyświetlania diagramu uzębienia w menu głównym Diagramw sekcji Diagram, należy zastosować jeden z przycisków: Przycisk Poziomy wyświetla diagram uzębienia w dwóch rzędach. Przycisk Szczękowy wyświetla diagram uzębienia w postaci szczęki. Dla powyższych widoków można włączyć tryb bez wygładzania krawędzi diagramu uzębienia. Przycisk 3D wyświetla szczękę trójwymiarowo. przybliżać i oddalać do tego celu służy kulka myszy, przesunąć w prawo, w lewo, do góry, na dół, do tyłu - w tym celu, należy użyć lewego przycisku myszy i przesunąć mysz w odpowiednią stronę. Dodatkowo przy użyciu kolejnych przycisków szczękę można otworzyć lub zamknąć. 7. Zmiana sposobu wyświetlania danych w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć. Aby zmienić sposób wyświetlania danych w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć z menu głównego Diagram, należy zastosować jeden z poniższych przycisków: użycie przycisku zmienia tryb wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć na aktualne rozpoznania. użycie przycisku zmienia tryb wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć na zmiany w wizycie. użycie przycisku zmienia tryb wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć na pełną historię. Rys. 22. Okno: Ustawienie zęba. Zmiana położenia zęba określone w oknie Ustawienie zęba ma odzwierciedlenie na diagramie uzębienia. 5. Wyświetlenie Karty pacjenta. W menu głównym Start obok ikon z rozpoznaniami znajduje się przycisk na którym wyświetlane są dane osobowe pacjenta, dla którego aktualnie odbywa się wizyta: Nazwisko i imię pacjenta. Wiek pacjenta. Numer OW NFZ. Nazwisko i imię lekarza prowadzącego. Kliknięcie w przycisk spowoduje wyświetlenie Karty pacjenta w trybie przeglądania. Aby edytować dane pacjenta, należy użyć przycisku F4 Popraw. 6. Zmiana sposobu wyświetlania diagramu uzębienia. Można również zastosować kolejne przyciski, mające wpływ na widoczność rozpoznań, zabiegów i zdjęć w panelu: na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa zarejestrowane rozpoznania. na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa przypisane zdjęcia. na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa wykonane zabiegi. na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć wyświetla/ ukrywa planowane zabiegi.. 8. Dodanie uwag do rozpoznania lub zabiegu. Aby dodać uwagi np. do wprowadzonego rozpoznania należy: w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć wskazać odpowiednie rozpoznanie i z menu podręcznego użyć funkcji Edytuj uwagi. 15

20 2. Funkcje w wyświetlonym oknie Uwagi wprowadzić stosowany tekst. zatwierdzić przyciskiem OK. 9. Wykonywanie zabiegów. Aby zarejestrować wykonanie zabiegu należy: na diagramie zaznaczyć powierzchnię wybranego zęba lub wybrany ząb/zęby. aby zaznaczyć wybraną powierzchnię zęba, należy lewym klawiszem myszy kliknąć w tą powierzchnię, aby zaznaczyć wybrane powierzchnie na różnych zębach, należy lewym klawiszem myszy zaznaczyć te powierzchnie przy jednoczesnym użyciu klawisza funkcyjnego Ctrl, aby zaznaczyć cały ząb/zęby, należy lewym klawiszem myszy zaznaczyć obszar w obrębie tych zębów, aby zaznaczyć całą jamę ustną; szczękę; żuchwę; wybrany sekstant lub wybraną ćwiartkę, należy lewym klawiszem myszy kliknąć w odpowiedni kod. z menu podręcznego użyć funkcji Wykonaj zabieg lub zastosować skrót klawiaturowy Ctrl+Z, lub w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć dwukrotnie kliknąć w odpowiednie rozpoznanie jeżeli rozpoznanie zostało wprowadzone, lub wskazać rozpoznanie i z menu podręcznego użyć funkcji Wykonaj zabieg. Szybszym sposobem zaznaczania na diagramie wybranych powierzchni zębów/ całych zębów i jednoczesnego wywołania okna Wykonywanie zabiegu jest: dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w wybraną powierzchnię zęba, dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w dowolny obszar na diagramie, po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych powierzchni zębów lewym klawiszem myszy przy jednoczesnym użyciu klawisza funkcyjnego Ctrl, dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w dowolny obszar na diagramie, po wcześniejszym zaznaczeniu całego zęba/zębów lewym klawiszem myszy przy jednoczesnym użyciu klawisza funkcyjnego Ctrl. dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w odpowiedni kod w przypadku wykonywania zabiegu na całej jamie ustnej; szczęce; żuchwie; wybranym sekstencie czy wybranej ćwiartce. Zostanie wyświetlone okno Wykonywanie zabiegu. Rys. 23. Okno: Wykonywanie zabiegu. Rejestracja wykonania zabiegu nie musi być poprzedzona rejestracją rozpoznania na powierzchni wybranego zęba lub zębie. W oknie Wykonywanie zabiegu należy: wskazać odpowiednie rozpoznanie (panel lewy), wskazać odpowiedni zabieg (górny panel prawy), użyć przycisku F2 Dodaj, zatwierdzić wykonanie zabiegu przyciskiem OK. Zanim jednak wykonanie zabiegu zostanie zatwierdzone w oknie Wykonywanie zabiegu należy zdefiniować parametry zabiegu, materiały stosowane podczas wykonywania zabiegu, płatności, można również zdefiniować automat. Poniżej została opisana budowa oraz funkcjonalność okna Wykonaj zabieg. Po lewej stronie okna znajduje się panel z listą rozpoznań, dla których można zdefiniować zabiegi. Przy użyciu dostępnych ikon można wyświetlić: wybrane rozpoznanie w panelu wyświetlane są rozpoznania, które zostały wskazane na wybranej powierzchni zęba lub zębie na diagramie, lub rozpoznanie zostało zaznaczone w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć w oknie głównym Wizyta. wszystkie aktualne rozpoznania w panelu wyświetlane są wszystkie aktualne rozpoznania wymagające leczenia, pozostałe lokalizacje w panelu wyświetlane są: pozycja całej jamy ustnej; zęby według kodów; poszczególne zęby. Jeżeli w Opcjach modułu Stomatolog w zakładce Ustawienia do raportów dla poszczególnych rozpoznań zostały wprowadzone odpowiednie kody ICD-10 oraz została włączona opcja Pokaż i pozwól zmienić kod ICD10 podczas wykonywania zabiegu, wówczas w panelu z listą rozpoznań, każde rozpoznanie będzie posiadało przypisany kod ICD-10. Aby zmienić rozpoznaniu przypisany 16

21 Moduł 22 Stomatolog kod ICD-10, z menu podręcznego wywołanego prawym klawiszem myszy, należy użyć funkcji Zmień kod ICD10 na inny. Zostanie wyświetlone okno ICD-10, w którym należy wskazać odpowiedni kod. W dolnej części okna znajdują się elementy, które umożliwiają ustalenie sposobu obliczania ilości zabiegów: Opcja Jeden zabieg - włączenie opcji spowoduje, że zostanie wykonany jeden zabieg z ilością równą wprowadzonej wartości, Opcja Jeden zabieg x ilość rozpoznań włączenie opcji spowoduje, że zostanie wykonany jeden zabieg z ilością równą zaznaczonych rozpoznań, Opcja Jeden zabieg x ilość zęba włączenie opcji spowoduje, że zostanie wykonany jeden zabieg z ilością równą ilości zaznaczonych zębów, lub obszarów jamy ustnej, np. w przypadku zaznaczenia sekstansów 03 i 04 ilość będzie równa 2, Opcja Zabieg na każde rozpoznanie włączenie opcji spowoduje, że zostanie wykonany jednen zabieg na każde zaznaczone rozpoznanie z ilością równą wprowadzonej wartości, Opcja Zabieg na każdy ząb włączenie opcji spowoduje, że zostanie wykonany jeden zabieg na każdy zaznaczony ząb lub obszar jamy ustnej z ilością równą wprowadzonej wartości, np. w przypadku zaznaczenia sekstansów 03 i 04 zostaną wykonane dwa zabiegi, Pole Ilość... x... zabiegów. Po prawej stronie okna znajduje się panel z listą zabiegów (usług) dostępnych w bazie usług. W pozycji zabiegu (usługi), do którego został wprowadzony materiał stosowany przy wykonywaniu zabiegu, znajduje się ikona. Przy użyciu dostępnych ikon można wyświetlić: zabiegi dla wybranych rozpoznań wcześniej należy wskazać rozpoznanie w panelu z listą rozpoznań, wszystkie zabiegi, tylko zabiegi refundowane. Włączenie przedostatniej ikony (z domkiem) umożliwia wprowadzenie poradni, w której wykonywany jest zabieg. Zostanie wyświetlone dodatkowe pole Poradnia. Poniżej tego panelu znajdują się pola Kod świad. Z/M, w których dla wykonywanego zabiegu (usługi) oraz materiału (usługi) można ręcznie wprowadzić kod świadczenia w odpowiedniej wersji. Jeżeli w Kartach usług w zakładce Kody zostały wprowadzone odpowiednie kody świadczeń, wówczas w polach tych automatycznie kody zostaną uzupełnione. Wprowadzony kod świadczeń trafia automatycznie do Karty wykonania usługi. Włączenie ostatniej ikony (z flagą) umożliwia wyświetlenie podstawy ubezpieczenia pacjenta do świadczeń oraz uprawnień dodatkowych. Zostaną wyświetlone dodatkowe pola i ikona: Pole Podstawa ubezpieczenia - zawiera podstawę ubezpieczenia pacjenta. Informacja jest pobierana z Karty pacjenta z pola Podstawa ubezpieczenia, dostępnego na zakładce NFZ/Ubezpieczenie. U: Pacjenci ubezpieczeni z wyłączeniem przepisów o koordynacji oraz niektórych punktów art. 2 i art. 12. N: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy świadczenia udzielone na podstawie decyzji wójta/burmistrza gminy, UE: Pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstwie przepisów o koordynacji, I: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy kobiety w ciąży, AL: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 2 ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, NA: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 3 ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, PS: pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 4 ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, CU: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 5 ustawa o cudzoziemcach, ZA: Pacjenci uprawnieni na podstawie art. 12 pkt 6 ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach, RP: Pacjenci uprawnieni na podstawie 12 pkt 9 ustawa o Karcie Polaka, UC: Uczniowie po 4 miesiącach ukończenia szkoły, CH: Osoby pobierające zasiłek chorobowy/wypadkowy, EM: Przyszli emeryci, renciści, w trakcie ubiegania się o przyznanie świadczeń OC: Rozliczenie z tytułu OC. Ikona użycie ikony spowoduje wyświetlenie okna Lista decyzji z listą wprowadzonych dokumentów uprawniających pacjenta do świadczeń. W oknie tym, można dodawać nowe dokumenty lub modyfikować istniejące. 17

22 2. Funkcje Rys. 26. Okno: Ustawienia zabiegu. Rys. 24. Okno: Lista decyzji. Pole Uprawnienie dodatkowe - zawiera uprawnienie dodatkowe pacjenta. Informacja jest pobierana z Karty pacjenta z pola Uprawnienie do usług, dostępnego na zakładce NFZ/Ubezpieczenie. Utworzony automat należy zatwierdzić przyciskiem OK. Przycisk Materiał - użycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna Materiały stosowane do zabiegu w którym można dodać materiały wykorzystywane do danego zabiegu. Po prawej stronie panelu z listą zabiegów znajdują się przyciski, które umożliwiają: Przycisk Skierowanie - użycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna Karta skierowania w którym można zarejestrować skierowanie. Rys. 27. Okno: Materiały stosowane do zabiegu. Aby dodać nowy materiał należy użyć przycisku F2 Dodaj i w oknie Materiał stosowany do zabiegu uzupełnić pole Materiał (usługa) i zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 25. Okno: Karta skierowania. Przycisk Automat użycie przycisku umożliwia zdefiniowanie automatu dla każdego zabiegu osobno. Dzięki odpowiednim ustawieniam w panelu z listą zabiegów dostępnych w bazie usług wyświetlane są tylko te zabiegi, któe mogą być wykonane dla danego rozpoznania. Aby zdefiniować automat w panelu z listą zabiegów dostępnych w bazie usług, należy zaznaczyć odpowiedni zabieg i użyć przycisku. Zostanie wyświetlone okno Ustawienia zabiegu w którym można m. in.: ustalić dla jakich rozpoznań początkowych może być wykonany zabieg, w jaki sposób określana jest liczba zabiegów, jaka akcja po wykonaniu zabiegu ma nastąpić, jakie ma być następne dodane rozpoznanie. Rys. 28. Okno: Materiał stosowany do zabiegu. W środkowej części okna znajduje się tabela z płatnościami. W tabeli wyświetlana jest płatność za wskazany zabieg w panelu z listą zabiegów (usług) dostępnych w bazie usług. Po jej prawej stronie znajdują się elementy, które dla wskazanego zabiegu umożliwiają: Pole w którym można określić czy wykonywany zabieg jest: pierwszorazowy; kolejny; ryczałtowy lub wielokrotny. Opcja Reklamacja - włączenie opcji spowoduje, że zabieg będzie wykonywany w ramach reklamacji i jego koszt wyniesie 0 zł. 18

23 Moduł 22 Stomatolog Opcja Prywatny zabieg włączenie opcji spowoduje, że pacjent poniesie całkowity koszt za wykonywany zabieg, nawet jeżeli wykonywana usługa (zabieg) należy do usług refundowanych. Opcja Prywatny materiał włączenie opcji spowoduje, że pacjent poniesie całkowity koszt za wykonywany materiał, nawet jeżeli stosowny materiał należy do materiałów refundowanych. Przycisk Umowa zabiegowa użycie przycisku umożliwia ustalenie rozliczenia za wykonywany zabieg: na podstawie umowy z OW NFZ; umowy komercyjnej lub rozliczenia prywatnego. Zostanie wyświetlone okno Lista możliwych umów. Przycisk F8 Usuń - umożliwia usunięcie zabiegu (usługi) z listy do wykonania. Przycisk Opłaty użycie przycisku lub zastosowanie skrótu klawiaturowego Ctrl+O umożliwia ustalenie opłaty za zabieg wskazany w panelu z listą zabiegów (usług), które mają być wykonane. Zostanie wyświetlone okno Opłaty za zabieg w którym możliwe jest określenie: czy zabieg będzie wykonany w ramach reklamacji (opcja Reklamacja ), czy zabieg/ materiał będzie rozliczany prywatnie (opcje Prywatny zabieg/ materiał ), czy zabieg/ materiał będzie rozliczany gratis (opcje Gratis ), opłaty zabiegu/ materiału prywatnego, kosztu zabiegu/ materiału prywatnego. Rys. 29. Okno: Lista możliwych umów. Przycisk Umowa materiałowa użycie przycisku umożliwia ustalenie rozliczenia za materiał, który został zastosowany do wykonywanego zabiegu. Zostanie wyświetlone okno Lista możliwych umów. Przycisk Umowa materiałowa jest aktywny, gdy wskazany zabieg (usługa) w panelu z listą zabiegów ma określony materiał, który stosowany jest przy wykonywaniu zabiegu. W dolnej części okna znajduje się panel z listą zabiegów (usług), które zostały wybrane do wykonania podczas wizyty. Dodawanie zabiegów (usług) zostało opisane poniżej. Po prawej stronie panelu z listą zabiegów (usług), które mają być wykonane podczas wizyty, znajdują się przyciski, które umożliwiają: Przycisk F2 Dodaj - umożliwa dodanie zabiegu (usługi), który zostanie wykonany podczas wizyty. Dodawanie zabiegów (usług) zostało opisane poniżej. Rys. 30. Okno: Opłaty za zabieg. Zmiany w płatnościach za zabieg, należy zatwierdzić przyciskiem OK. Automatycznie zostaną one uwzględnione w oknie głównym Wizyta w tabeli z płatnościami oraz w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć. Po wprowadzeniu odpowiednich parametrów dotyczących wykonania zabiegu w oknie Wykonywanie zabiegu aby dodać zabieg w panelu z listą zabiegów dostępnych w bazie usług (panel prawy), należy zaznaczyć odpowiedni zabieg i dwukrotnie kliknąć w zabieg, lub użyć przycisku F2 Dodaj. Spowoduje to, że zabieg zostanie automatycznie dodany do panelu listą zabiegów do wykonania (panel dolny). Jeżeli wszystkie parametry zabiegu zostały ustalone, należy użyć przycisku OK. Po zatwierdzeniu wykonania zabiegu, nastąpi powrót do okna głównego Wizyta. Zabieg wykonany zostanie automatycznie umieszczony w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć przed pozycją rozpoznania. Dane o zabiegu wykonanym wyświetlane w tym panelu są następujące: ikona zęba z zaznaczonym rozpoznaniem, nazwa zabiegu, 19

24 2. Funkcje data zabiegu, opłaty, wprowadzone uwagi. 10. Edycja wykonanego zabiegu. Aby wprowadzić zmiany do zabiegu, który został już wykonany należy: wskazać zabieg w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć, z menu podręcznego użyć funkcji Edytuj zabieg, w oknie Wykonywanie zabiegu - edycja, należy wprowadzić zmiany i zatwierdzić przyciskiem OK. 11. Usunięcie wykonanego zabiegu. Aby usunąć zabieg, który został już wykonany należy: wskazać zabieg w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć, z menu podręcznego użyć funkcji Usuń zabieg, Zabieg zostanie automatycznie usunięty. 12. Planowanie zabiegów. Aby zaplanować zabieg należy: Po zatwierdzeniu zaplanowanego zabiegu, nastąpi powrót do okna głównego Wizyta. Zabieg zaplanowany zostanie automatycznie umieszczony w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć. W pozycji zabiegu zaplanowanego a niewykonanego widoczna jest litera N w kolorze zielonym. Aby wykonać zabieg zaplanowany należy: w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć wskazać odpowiedni zabieg zaplanowany lub zastosować skrót klawiaturowy Ctrl+Z, dwukrotnie kliknąć w tę pozycję lub z menu podręcznego użyć funkcji Wykonaj zabieg. Zostanie wyświetlone okno Wykonywanie zaplanowanych zabiegów, w którym: Zabieg można wykonać. Aby wykonać zabieg zaplanowany należy zaznaczyć pozycję zabiegu i użyć przycisku F2 Wykonaj. Spowoduje to automatyczne wykonanie zabiegu. Potwierdzeniem wykonania jest pojawienie się w pierwszej kolumnie litery W. zaznaczyć powierzchnię wybranego zęba lub wybrany ząb i z menu podręcznego użyć funkcji Zaplanuj zabieg, lub zastosować skrót klawiaturowy Ctrl+P lub, w panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć wskazać odpowiednie rozpoznanie i z menu podręcznego użyć funkcji Zaplanuj zabieg. Planowanie zabiegu nie musi być poprzedzone rejestracją rozpoznania na powierzchni wybranego zęba lub zębie. Zostanie wyświetlone okno Planowanie zabiegu. Planowanie zabiegu odbywa się analogicznie jak wykonywanie zabiegu opisane powyżej. Dodatkowo w oknie Planowanie zabiegu dostępne jest pole Planowana data zabiegu, w którym można ustalić planowaną datę wykonania zabiegu. Rys. 32. Okno: Wykonywanie zaplanowanych zabiegów. Po zatwierdzeniu wykonania zabiegu wcześniej zaplanowanego nastąpi powrót do okna głównego Wizyta. W panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć: w pozycji zabiegu planownego, który został wykonany widoczna będzie ikona W w kolorze niebieskim. powstatnie nowa pozycja: Wykonanie zabiegu planowanego. Zabieg można unieważnić. Aby unieważnić zabieg zaplanowany należy: zaznaczyć pozycję zabiegu i użyć przycisku F8 Unieważnij. Spowoduje to automatyczne unieważnienie zabiegu. Potwierdzeniem unieważnienia jest pojawienie się w pierwszej kolumnie litery U. Rys. 31. Okno: Planowanie zabiegu. 20

25 Moduł 22 Stomatolog Jeżeli podczas wizyty zostały wykonane zabiegi, za które opłatę ponosi pacjent, wówczas zostanie wyświetlone okno Pobieranie opłaty, które umożliwia zarejestrownie przyjęcia płatności lub od razu wystawienie dokumentu finansowego. Okno Pobieranie opłat zostanie wyświetlone, gdy w Opcjach modułu Stomatolog na zakładce Wizyta, została włączona opcja Przyjmuj opłaty przy zamykaniu wizyty. Rys. 33. Okno: Wykonywanie zaplanowanych zabiegów. Po zatwierdzeniu unieważnienia zabiegu wcześniej zaplanowanego nastąpi powrót do okna głównego Wizyta. W panelu z listą rozpoznań, zabiegów i zdjęć: w pozycji zabiegu planownego, który został unieważniony widoczna będzie ikona U w kolorze czerwonym. 13. Zakończenie wizyty pacjenta. Aby zakończyć wizytę pacjenta należy użyć przycisku Zamknij. Zamknięcie wizyty może wiązać się z wykonaniem następujących operacji: 1. Operacja I. W przypadku, gdy podczas wizyty zostało wykonanych kilka zabiegów refundowanych, wówczas przy zamykaniu wizyty zostanie wyświetlone okno Wybierz zlecenie główne kuponu, w którym należy wskazać zlecenie, do którego zostanie podpięty kupon RUM i użyć przycisku Wybierz Umówione wizyty Rys. 35. Okno: Pobieranie opłat. Wybór z menu funkcji Umówione wizyty powoduje wyświetlenie listy pacjentów, którzy są umówieni danego dnia do zalogowanego lekarza. W oknie Lista pacjentów umówionych na wybrany dzień znajdują się następujące informacje: Pole Pracownik informacja o zalogowanym pracowniku, Pole Dzień wybór dnia dla którego mają zostać wyświetlone wizyty, Pole Filtr przeszukiwania ogranicza listę wizyt do: wizyt, które jeszcze się nie skończyły, wizyt, które już się zakończyły, wszystkie wizyty, 2. Operacja II. Rys. 34. Okno: Wybierz zlecenie główne kuponu. W przypadku zamykania wizyty, która została rozpoczęta z usługą zarezerwowaną w oknie głównym modułu Terminarz lub w module Zlecenia przy użyciu funkcji Rezerwacja, wówczas po użyciu przycisku Zamknij zostanie wyświetlona Karta wykonania usługi, w celu wykonania tego zlecenia. 3. Operacja III. Opcja Uwzględniaj godziny pracy - po włączeniu opcji będzie można ograniczać listę wizyt do tych o wybranym typie godzin pracy, Pole Typ ogranicza listę wizyt do określonego typu godzin pracy; na liście pojawiają się typy pracy określone w module Terminarz, Pole Przypisane do : gabinetu, poradni, podmiotu. 21

26 3. Bazy medyczne Rys. 36. Okno: Lista pacjentów umówionych na wybrany dzień. Listę taką można wydrukować ( F9 Drukuj ). Po podświetleniu w oknie Lista pacjentów umówionych na wybrany dzień wizyty i wybraniu przycisku OK następuje przejście do okna Wizyty Tabela wizyt stomatologicznych System umożliwia przeglądanie historii wszystkich wizyt pacjenta bez konieczności otwierania okna Wizyty. Historia wizyt pacjenta zawiera dane o zdiagnozowanych rozpoznaniach i zabiegach wykonanych podczas wizyt. Aby przeglądać historię wszystkich wizyt pacjenta, z poziomu menu należy wybrać funkcję Tabela wizyt stomatologicznych wówczas wyświetlone zostaje okno Tabela wizyt u stomatologa, w którym niezbędne jest wybranie Pacjenta. Po jego podaniu odpowiednim kolorem oznaczane są komórki w tabeli odpowiadające wizytom stomatologicznym. Okno Tabela wizyt u stomatologa zawiera następujące informacje: Pole Pacjent, Pole Lekarz, Tabela z kalendarzem (wiersze oznaczają wiek pacjenta, a kolumny to kolejne dni roku pogrupowane w miesiące), Informacje o pacjencie: Data urodzenia, Wiek, PESEL, Adres zamieszkania, Przycisk Konfiguruj wyświetla okno Konfiguracja. Pole Wysokość komórki umożliwia określenie wielkości jednej komórki w tabeli, Pole Kolor zaznaczonej komórki kolor wypełnienia komórki określającej wizytę; kolor ten można zmienić za pomocą przycisku Wybierz, Pole Kolor obramowania komórki kolor obramowania; kolor można zmienić za pomocą przycisku Wybierz. W celu wyświetlenia szczegółów wizyty należy kliknąć w wybraną wizytę w tabeli lewym przyciskiem myszy wówczas wyświetlone zostaje okno zawierające informacje dotyczące zdiagnozowanych rozpoznań i wykonanych zabiegów. Jeżeli dane o wizycie nie mieszczą się w oknie, wówczas innym sposobem wyświetlenia szczegółów wizyty jest kliknięcie w wybraną wizytę w tabeli prawym przyciskiem myszy oraz wybranie z poziomu menu podręcznego funkcji Pokaż szczegóły wizyty Wybór lekarza W celu zarejestrowania wizyty u innego lekarza z poziomu menu należy wybrać funkcję Wybór lekarza. Powoduje ona wyświetlenie okna Wybierz poradnię oraz gabinet, w którym można wybrać pracownika. Jeżeli pracownik ma na swojej karcie uzupełniony gabinet, a ten powiązany jest z poradnią wówczas pozostałe pola w oknie uzupełniane są automatycznie Terminarz Funkcja wyświetla terminarz aktualnie zalogowanego pracownika. Terminarz został opisany w instrukcji do modułu Terminarz. 3. Bazy medyczne Bazy medyczne wspomagają pracę lekarza poprzez umożliwienie szybkiego dostępu do danych potrzebnych w trakcie rejestracji wizyty pacjenta. Dostęp do każdej z tych baz został zabezpieczony odpowiednimi uprawnieniami przypisywanymi w module Administrator. Szczegółowy opis nadawania uprawnień użytkownikom został przedstawiony w rozdziale Administrator uprawnień. System KS-SOMED zawiera następujące lokalne bazy medyczne, które należy uzupełnić danymi niezbędnymi do rejestracji procesu leczenia pacjentów: Rys. 37. Okno: Konfiguracja. zabiegi, usługi, leki. W oknie Konfiguracja można dokonać następujących ustawień: Opcja Zmieść wszystko na jednym ekranie automatycznie ustawia parametry tabeli tak aby wszystkie jej elementy widoczne były w jednym oknie, 22

27 Moduł 22 Stomatolog 3.1. Zabiegi W celu zapewnienia prawidłowej rejestracji danych dotyczących uzębienia system wyposażony został w bazę zabiegów wykonywanych w gabinecie stomatologicznym. Dla każdego zabiegu (usługi) należy zdefiniować parametry oraz materiały używane podczas jego wykonywania. Dodatkowo system umożliwia tworzenie zestawów zabiegów oraz definiowanie automatów, co w dużym stopniu wpływa na przyspieszenie rejestracji danych w trakcie wizyty pacjenta. Aby zdefiniować parametry zabiegu, z poziomu menu należy wybrać funkcję Zabiegi wówczas wyświetlone zostaje okno Wykonywanie zabiegów, w którym, za pomocą filtrowania, należy wybrać zabiegi do przeprowadzenia oraz ustalić parametry tych zabiegów. zaznaczenie opcji Wskazana powierzchnia spowoduje wyświetlenie na liście rozpoznań, wszystkich rozpoznań wprowadzonych na zaznaczonych zębie. Opcja Aktualne rozpoznania na liście rozpoznań wyświetlone zostają tylko rozpoznania wymagające leczenia, aktywna tylko podczas wykonywania zabiegu z poziomu wizyty pacjenta, Opcja Jama ustna usuwa wszystkie rozpoznania z listy rozpoznań, gdyż zabiegi lub zestawy zabiegów będą wykonywane na jamie ustnej. Zabieg wykonywany w jamie ustnej rozliczany jest jako jeden zabieg. Opcja Inny ząb włączenie opcji umożliwia wykonanie zabiegu na zębie dodatkowym, wybranej grupie zębów, grupach zębów mlecznych oraz stałych, Pole umożliwiające wybór numeru zęba, Pole umożliwiające wybór kodu ICD 10, 3. Lista rozpoznań zawiera wszystkie rozpoznania i stany, na których można wykonywać zabiegi oraz umożliwia zaznaczenie rozpoznań, dla których definiowane są zabiegi lub zestawy zabiegów. Kliknięcie prawym klawiszem myszy na zaznaczonym rozpoznaniu, wywołuje okno z następującymi funkcjami: Rys. 38. Okno: Wykonywanie zabiegów. Okno Wykonywanie zabiegów zawiera następujące informacje: 1. Sekcja Pokaż zabiegi i zestawy zabiegów : Opcja Wykonywane dla wybranych rozpoznań w polu Zabiegi, zestawy zabiegów wyświetlone zostają tylko te zabiegi, które mogą być wykonywane w miejscu wskazanym w sekcji Umiejscowienie wykonywanego zabiegu, Opcja Korzystając z grup zabiegów w polu Zabiegi, zestawy zabiegów wyświetlone zostają zabiegi należące do grupy wybranej w polu Grupa zabiegów, Opcja Tylko zabiegi refundowane w polu Zabiegi, zestawy zabiegów wyświetlone zostają zabiegi refundowane, 2. Sekcja Umiejscowienie wykonywanego zabiegu : Opcja Wskazana powierzchnia na liście rozpoznań wyświetlone zostają tylko te rozpoznania, które zdiagnozowano na powierzchniach zaznaczonych na diagramie uzębienia. Jeżeli okno Wykonywanie zabiegów zostało wyświetlone w inny sposób niż podczas wykonywania zabiegu z poziomu wizyty pacjenta, wówczas Zmień kod ICD10 na inny - umożliwia zmienić kod ICD 10 zaznaczonemu rozpoznaniu, Ustaw brak kodu ICD 10 - usuwa kod ICD 10 zaznaczonemu rozpoznaniu. 4. Pole Grupa zabiegów grupa usług, do której ma zostać zawężona lista zabiegów w polu Zabiegi, zestawy zabiegów. 5. Zabiegi, zestawy zabiegów lista zabiegów (usług) wykonywanych w gabinecie stomatologicznym. 6. Opcja Szukaj wg kodu zabiegi w polu Zabiegi, zestawy zabiegów będą sortowane oraz wyszukiwane według kodu usługi; niezaznaczenie opcji spowoduje, że zabiegi będą sortowane oraz wyszukiwane według nazwy usługi. 7. Bieżąca pozycja informacja, czy pozycja zaznaczona w polu Zabiegi, zestawy zabiegów jest zabiegiem czy zestawem zabiegów. 8. Materiał stosowany do zabiegu lista materiałów, które mogą zostać użyte podczas wykonywania zabiegu zaznaczonego w polu Zabiegi, zestawy zabiegów. 9. Pole Kolor nazwa lub symbol koloru materiału użytego do wykonania zabiegu (pole jest aktywne, gdy w polu Materiał stosowany do zabiegu znajduje się co najmniej jedna pozycja). 10. Umowa/ punkt umowy wymuszona umowa z oddziałem NFZ lub wymuszony punkt tej umowy. 11. Opcja Reklamacja zabieg wykonywany jest w ramach reklamacji (jego koszt wynosi 0 zł, a na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć pojawia się informacja, że zabieg był reklamowany), 23

28 3. Bazy medyczne 12. Opcja Prywatny zabieg pacjent ponosi całkowity koszt wykonania zabiegu, nawet jeśli wykonana usługa (zabieg) należy do usług refundowanych. Opcja Prywatny zabieg aktywna jest, gdy nie została zaznaczona opcja Reklamacja. 13. Pole Węzeł wymusza wykonanie usługi z punktu umowy, do którego przypisany został węzeł z tym samym oznaczeniem literowym (od A do I; pole aktywne tylko po zaznaczeniu zabiegu). 14. Pole do określania czy wykonywany zabieg jest: pierwszorazowy, kolejny, ryczałtowy, wielokrotny. 15. Sposób obliczania zabiegów ilości: Opcja Tylko jeden zabieg stosowana w przypadkach, gdy zabieg jest wykonywany na jamie ustnej lub na kilku zębach równocześnie i stanowi integralną całość. Opcja Tylko jeden zabieg aktywna jest, gdy na liście rozpoznań zaznaczone zostały takie same rozpoznania lub gdy zabieg wykonywany jest na jamie ustnej, ale nie na powierzchniach zębów. Opcja Jeden zabieg x ilość rozpoznań, Opcja Jeden zabieg x ilość zębów, Opcja Dla zaznaczonych rozpoznań dla każdego rozpoznania zaznaczonego na liście rozpoznań zostanie wykonany jeden zabieg, Opcja Dla zaznaczonych rozpoznań x ilość zębów, Opcja Dla każdego zęba nowy zabieg dla każdego zęba z rozpoznaniem zaznaczonym na liście rozpoznań zostanie wykonany jeden zabieg. Sposób obliczania ilości zabiegów ustalany jest dla rozpoznań zaznaczonych na liście rozpoznań. Jeżeli dla wybranego zabiegu został zdefiniowany automat, wówczas sposób obliczania ilości zabiegów zostanie pobrany i wyświetlony z automatu. Opcja Dla każdego zęba nowy zabieg aktywna jest gdy nie została zaznaczona jedna z następujących opcji: Przęsło mostu lub Proteza. Opcja Podana ilość, informacja o ilości (na liście zabiegów oraz na wydrukach), 16. Tabela z zabiegami do wykonania zawiera informacje o wykonywanych zabiegach, użytych do nich materiałach, kolorze tych materiałów, wartości punktowej i koszcie zabiegów, czy zabiegi były wykonywane w ramach reklamacji oraz czy pacjent ponosi całkowity koszt wykonania zabiegów. 17. Stan po zabiegu rozpoznanie, które zostanie zaznaczone na diagramie po wykonaniu wszystkich zabiegów z tabeli. 18. Przyciski: Wyczyść umożliwia usunięcie wybranej grupy z pola Grupa zabiegów, Edytuj umożliwia modyfikację zabiegu zaznaczonego w polu Zabiegi, zestawy zabiegów, Automat pozwala na ustalenie umiejscowienia wykonywanego zabiegu, dla jakich rozpoznań może być wykonany dany zabieg, jaka akcja ma po jego wykonaniu nastąpić oraz w jaki sposób określana jest liczba zabiegów; informacja o tym, czy dla danego zabiegu brak jest automatu, czy został on zdefiniowany, pojawia się pod przyciskiem, Przycisk Automat jest aktywny, gdy w polu Zabiegi, zestawy zabiegów znajduje się co najmniej jedna pozycja, Umowa zabiegowa umożliwia wybór umowy, na podstawie której wykonywany jest zabieg zaznaczony w polu Zabiegi, zestawy zabiegów, Przycisk Umowa zabiegowa jest aktywny, gdy w polu Zabiegi, zestawy zabiegów znajduje się co najmniej jedna pozycja, Skierowanie służy do wprowadzenia skierowania z zewnątrz na wykonanie zabiegu zaznaczonego w polu Zabiegi, zestawy zabiegów, Dodaj dodaje nowy materiał do pola Materiał stosowany do zabiegu, Przycisk aktywny wówczas, gdy w polu Zabiegi, zestawy zabiegów znajduje się co najmniej jedna pozycja. Edytuj wyświetla materiał zaznaczony w polu Materiał stosowany do zabiegu w trybie edycji; wyświetla Kartę usługi, Pole aktywne, gdy w polu Materiał stosowany do zabiegu znajduje się co najmniej jedna pozycja. Usuń usuwa zaznaczony materiał z pola Materiał stosowany do zabiegu (pole jest aktywne, gdy w polu Materiał stosowany do zabiegu znajduje się co najmniej jedna pozycja), Umowa materiałowa umożliwia wybór umowy, na podstawie której użyty został materiał zaznaczony w polu Materiał stosowany do zabiegu, Pole Umowa materiałowa jest aktywne wówczas, gdy w polu Materiał stosowany do zabiegu znajduje się co najmniej jedna pozycja. 24

29 Moduł 22 Stomatolog Ustaw umożliwia wymuszenie umowy z oddziałem NFZ lub punktu tej umowy, Usuń usuwa wymuszenie umowy z oddziałem NFZ lub punktu tej umowy, Dodaj dodaje zabieg zaznaczony w polu Zabiegi, zestawy zabiegów do tabeli, Usuń usuwa zaznaczony zabieg z tabeli, końcowego i sposobu obliczania ilości zabiegów. Po podaniu wybranych informacji można zapisać dane o automacie za pomocą przycisku OK. Przycisk Usuń aktywny jest gdy w tabeli znajduje się co najmniej jedna pozycja. Wyżej przenosi zabieg zaznaczony w tabeli o jedną pozycję wyżej, Przycisk Wyżej jest aktywny, gdy w tabeli znajdują się co najmniej dwie pozycje i zaznaczona pozycja nie jest pierwszą. Niżej przenosi zabieg zaznaczony w tabeli o jedną pozycję niżej (przycisk aktywny jest wówczas, gdy w tabeli znajdują się co najmniej dwie pozycje i zaznaczona pozycja nie jest ostatnią), Twórz zest. tworzy zestaw z zabiegów znajdujących się w tabeli (przycisk jest aktywny gdy w tabeli znajduje się co najmniej jedna pozycja), Zmień zest. zmienia nazwę lub zawartość zestawu wybranego z listy zestawów, Przycisk jest aktywny gdy w tabeli znajduje się co najmniej jedna pozycja. Zmień mat. zmienia materiał wybrany dla zabiegu zaznaczonego w tabeli, Przycisk jest aktywny gdy w tabeli zaznaczony jest zabieg, dla którego został określony materiał, Opłata wyświetla okno Opłata dla pacjenta zawierające szczegółowe dane dotyczące opłaty za wykonanie zabiegu zaznaczonego w tabeli (przycisk aktywny tylko wówczas, gdy w tabeli znajduje się co najmniej jedna pozycja). Znaczne przyspieszenie oraz ułatwienie rejestracji zabiegów wykonywanych w trakcie wizyty jest możliwe dzięki zdefiniowaniu automatów. Automat definiuje się dla każdego zabiegu osobno dzięki odpowiednim ustawieniom wyświetlane są tylko te zabiegi, które można wykonać dla danego rozpoznania, a po wykonaniu zabiegu diagram zębów jest aktualizowany. W celu zdefiniowania automatu w oknie Wykonywanie zabiegów w sekcji Pokaż zabiegi i zestawy zabiegów należy zaznaczyć opcję Korzystając z grup zabiegów, a w polu Zabiegi, zestawy zabiegów wybrany zabieg oraz użyć przycisku Automat znajdującego się w prawej części okna. Wybór przycisku Automat powoduje wyświetlenie okna Definiowanie automatu, w którym wprowadzane są m. in. dane dotyczące rozpoznania początkowego, rozpoznania Rys. 39. Okno: Definiowanie automatu. Okno Definiowanie automatu zawiera następujące informacje: Pole Nazwa zabiegu zabieg, dla którego definiowany jest automat, Sekcja Rozpoznania początkowe : Ząb do ekstrakcji, Próchnica, Kamień nazębny, Osad, Ząb lakowany, Wypełnienie, Schorzenie miazgi, Ząb leczony endodontycznie, Abrazja, Uraz zęba, Korona, Przęsło mostu, Filar przęsła mostu, Implant, Proteza, Wkład koronowo- korzeniowy standardowy, Wkład koronowo- korzeniowy indywidualny, Brak zęba, Brak zawiązka, Ząb zatrzymany, Ząb niewyrżnięty, Ząb usunięty, Ustawienie zęba, Rozpoznania inne, Hemisekcja zęba, Radektomia korzenia, Resekcja korzenia, Okolica okołowierzchołkowa, Bez stanu początkowego rozpoznania, dla których można wykonać dany zabieg, Sekcja Domyślny sposób obliczania liczby zabiegów : Opcja Tylko jeden zabieg, Opcja Jeden zabieg x ilość rozpoznań, Opcja Jeden zabieg x ilość zębów, Opcja Dla zaznaczonych rozpoznań, Opcja Dla zaznaczonych rozpoznań x ilość zębów, Opcja Dla każdego zęba nowy zabieg, Sekcja Zabieg na umiejscowienie wykonywanego zabiegu: Opcja Jamie ustnej, Opcja Zębach. 25

30 3. Bazy medyczne Sekcja Akcja po wykonaniu zabiegu : Opcja Brak akcji po wykonaniu zabiegu diagram zębów nie zostanie zaktualizowany; opcja stosowana w przypadku, gdy zabieg wykonano w początkowej fazie procesu leczenia, Opcja Usunięcie rozpoznania początkowego po wykonaniu zabiegu rozpoznanie, którego zabieg dotyczył, zostanie usunięte; opcja stosowana np. dla zabiegu usunięcia kamienia nazębnego, Opcja Zmiana rozpoznania początkowego po wykonaniu zabiegu rozpoznanie, którego zabieg dotyczył, zostanie zmienione na rozpoznanie wybrane w sekcji Nowe rozpoznanie, Opcja Zmiana rozpoznania początkowego bez usuwania po wykonaniu zabiegu rozpoznanie, którego zabieg dotyczył, nie zostanie usunięte, a na tej samej powierzchni wprowadzone zostanie dodatkowe rozpoznanie wybrane w sekcji Nowe rozpoznanie, Pole Kod kod wykorzystywany podczas rejestrowania zabiegu za pomocą języka skryptowego. Kod zabiegu nie może zawierać następujących znaków: spacji, (, ),,, :, = i I. Nie będzie można również zapisać kodu identycznego z już wcześniej wprowadzonym kodem. Aby wprowadzić skierowanie lub ustawić typ skierowania na wykonanie zabiegu, w oknie Wykonywanie zabiegów należy zaznaczyć wybrany zabieg oraz użyć przycisku Skierowanie znajdującego się w prawej części okna obok pola Zabiegi, zestawy zabiegów spowoduje on wyświetlenie Karty skierowania, w której niezbędne jest wybranie lekarza kierującego oraz odpowiedniego gabinetu, poradni i podmiotu. Po ich podaniu można zapisać dane o skierowaniu z zewnątrz za pomocą przycisku OK. Kolejność, w jakiej będą wyświetlane rozpoznania na diagramie uzębienia (w przypadku kilku rozpoznań na jednej powierzchni) zależna jest tylko od priorytetów przypisanych rozpoznaniom w Opcjach modułu Stomatolog (zakładka Priorytety ). Sekcja Inne rozpoznania początkowe : Lista rozpoznań rozpoznania nie umieszczone w sekcji Rozpoznania początkowe, dla których można wykonać dany zabieg, Przycisk Dodaj dodaje nowe rozpoznanie do listy rozpoznań, Przycisk Dodaj aktywny jest gdy zaznaczona została opcja Rozpoznania inne. Przycisk Usuń usuwa zaznaczone rozpoznanie z listy rozpoznań, Przycisk Usuń jest aktywny gdy zaznaczono opcję Rozpoznania inne. Sekcja Nowe rozpoznanie zawiera opcje: Ząb lakowany, Wypełnienie, Korona, Ząb usunięty, Przęsło mostu, Implant, Proteza, Ząb leczony endodontycznie, Inne rozpoznanie rozpoznania, które mogą zostać zaznaczone na diagramie po wykonaniu danego zabiegu, przycisk Wybierz wybiera rozpoznanie, które ma zostać zaznaczone na diagramie po wykonaniu danego zabiegu, a którego nie umieszczono w sekcji Nowe rozpoznanie, Rys. 40. Karta skierowania. Karta skierowania z zewnątrz zawiera następujące informacje: Pole Kierunek zlecenia : bez skierowania, z zewnątrz, wyk. ze skier. wewn, Pola Zgoda : zgoda nie wymagana, nr zgody indywidualnej, inne, Pole Kod ICD-10, Pole Data skierowania (domyślnie bieżąca), Pole Lekarz kierujący, Pole Gabinet kierujący (pole niedostępne do edycji), Pole Poradnia kierująca, Pole Jednostka kierująca, Pole Numer PWZ numer prawa wykonywania zawodu. Pole VII cz. kodu resort. Przycisk Wybierz aktywny jest gdy zaznaczona została opcja Inne rozpoznanie. 26

31 Moduł 22 Stomatolog W celu dodania nowego materiału używanego do zabiegu w oknie Wykonywanie zabiegów należy zaznaczyć wybrany zabieg oraz użyć przycisku Dodaj znajdującego się w prawej części okna obok pola Materiał stosowany do zabiegu spowoduje on wyświetlenie okna Materiał stosowany do zabiegu. Rys. 41. Okno: Materiał stosowany do zabiegu. Okno Materiał stosowany do zabiegu zawiera następujące informacje: Pole Grupa materiałów (usług), Pole Materiał (usługa), Pole Kod materiału (dla edytora poleceń) kod wykorzystywany podczas rejestrowania zabiegu i użytego do niego materiału za pomocą języka skryptowego. Nie będzie można również zapisać kodu identycznego z już wcześniej wprowadzonym kodem materiału przypisanego do danego zabiegu. Dla tego samego materiału przypisanego do innego zabiegu można określić inny kod. Tworzenie zestawów zabiegów umożliwia dowolne grupowanie zabiegów, co w znacznym stopniu ułatwia i przyspiesza rejestrację tych zabiegów. W skład zestawu może wchodzić dowolna ilość zabiegów i materiałów, a zestawy mogą się różnić tylko materiałami użytymi do wykonania tego samego zabiegu. Aby utworzyć zestaw zabiegów, w oknie Wykonywanie zabiegów do tabeli z zabiegami do wykonania należy dodać wszystkie zabiegi mające wejść w skład zestawu wraz z określonymi dla nich materiałami oraz użyć przycisku Twórz zest. znajdującego się w prawej części okna obok tabeli z zabiegami do wykonania spowoduje on wyświetlenie okna Dodawanie nowego zestawu, w którym niezbędne jest wpisanie nazwy zestawu. Korzystanie ze zdefiniowanych zestawów zabiegów możliwe jest wtedy, gdy w oknie Wykonywanie zabiegów zaznaczona została opcja Korzystając z grup zabiegów. W celu zmiany zestawu zabiegów w oknie Wykonywanie zabiegów do tabeli z zabiegami do wykonania należy dodać utworzony uprzednio zestaw, dokonać w nim zmian (korzystając z przycisków Dodaj, Usuń, Wyżej, Niżej i Zmień mat. ) oraz użyć przycisku Zmień zest. znajdującego się w prawej części okna obok tabeli z zabiegami do wykonania spowoduje on wyświetlenie okna Wybór zestawu, w którym niezbędne jest podanie Nazwy zestawu. Rys. 42. Okno: Dodawanie nowego zabiegu. Zaznaczenie nazwy zestawu i użycie przycisku Zmień nazwę w oknie Wybór zestawu umożliwi zmianę nazwy zestawu, a posłużenie się przyciskiem Usuń spowoduje usunięcie tego zestawu. W czasie trwania wizyty możliwa jest zmiana opłaty za wykonany zabieg. Aby zmienić opłatę za wykonany zabieg, w oknie Wykonywanie zabiegów należy zaznaczyć wybrany zabieg oraz użyć przycisku Opłata znajdującego się w prawej części okna obok tabeli z zabiegami do wykonania spowoduje on wyświetlenie okna Opłata pacjenta, w którym modyfikowane są dane dotyczące opłaty za zabieg i materiał. Po podaniu wybranych informacji można zapisać dane o opłacie pacjenta za pomocą przycisku OK Usługi W celu dodania nowej usługi z poziomu menu należy wybrać funkcję Usługi. Definiowanie usług zostało opisane w rozdziale Moduł Bazy Leki Aby dodać lek z bazy KS-BLOZ do lokalnej bazy leków, z poziomu menu należy wybrać funkcję Leki. Przeniesienie leków do lokalnej bazy leków zostało opisane w instrukcji do modułu Bazy. 4. Kasa Po wybraniu z menu pozycji Kasa pojawiają się następujące funkcje: Rachunki i faktury VAT, Dokumenty kasowe, Zaliczki, Zaległości. Wszystkie te funkcje zostały opisane w instrukcji do modułu Kasa. 5. Inne 5.1. Proces leczenia Proces leczenia pacjenta składa się z następujących etapów: rejestracja wystawienie skierowania na kwalifikację na leczenie, kwalifikacja pacjent został zakwalifikowany na leczenie, historia leczenia czas od momentu rozpoczęcia do chwili zakończenia procesu leczenia. 27

32 5. Inne Po zakończeniu jednego procesu leczenia dla danego pacjenta można rozpocząć kolejny proces. Każdy pacjent może wziąć udział w dowolnej ilości procesów leczenia. W celu zakwalifikowania pacjenta na leczenie z poziomu menu należy wybrać funkcję Kwalifikacja wówczas wyświetlone zostaje okno Lista pacjentów skierowanych na kwalifikację, w którym pojawia się lista automatycznie wyszukanych pacjentów skierowanych na kwalifikację na leczenie Rejestracja Aby skierować pacjenta na kwalifikację na leczenie, z poziomu menu należy wybrać funkcję Rejestracja wówczas wyświetlone zostaje okno Skierowanie na kwalifikację, w którym niezbędne jest wybranie pacjenta. Rys. 44. Okno: Lista pacjentów zakwalifikowanych na leczenie. W górnej części okna, nad listą pacjentów skierowanych na kwalifikację na leczenie, znajdują się pola i opcje mające wpływ na ilość wyświetlanych pacjentów: Rys. 43. Okno: Skierowanie na kwalifikację. Okno Skierowanie na kwalifikację zawiera następujące informacje: Lekarz dyżurny lekarz (domyślnie operator, pole niedostępne do edycji), Data (domyślnie bieżąca), Pacjent, Numer historii choroby (pole niedostępne do edycji), Opcja Dodaj termin wizyty, Rezerwowane świadczenie, Rozpoznanie, Uwagi lekarza kierującego na kwalifikację, Opcja Wybierz lekarza prowadzącego umożliwia natychmiastowe przejście do kolejnego etapu procesu leczenia (kwalifikacja), jeżeli przycisk ten jest wciśnięty wówczas po zatwierdzeniu kwalifikacji dla jednego pacjenta pojawia się ponownie okno Skierowanie na kwalifikację ; gdy przycisk jest wyłączony po dodaniu kwalifikacji jednego pacjenta następuje zamknięcie okna Skierowanie na kwalifikację Kwalifikacja Pole Skierowani do kwalifikacji od... do... ogranicza listę pacjentów skierowanych na kwalifikację w podanym przedziale dat, Pole Kwalifikacja od... do... - początkowa i końcowa data kwalifikacji pacjenta, Pole Przyjęci przez lekarza prowadzącego od... do... ogranicza listę pacjentów do tych będących w trakcie leczenia od do podanej daty przyjęcia, Pole Data plan. kwalifikacji - początkowa i końcowa data planowania kwalifikacji, Pole Pacjenci filtrowanie pacjentów na podstawie pozycji wybranej z rozwijanej listy: skierowani do kwalifikacji na proces leczenia, zakwalifikowani, którzy się jeszcze nie zgłosili, w trakcie leczenia, z zakończonym procesem leczenia, Pole Lekarz dyżurny filtrowanie pacjentów skierowanych na kwalifikację tylko przez wybranego pracownika lub pracownika należącego do wybranej grupy, Pole Lekarz prowadzący filtrowanie pacjentów będących w trakcie leczenia tylko u wybranego pracownika lub pracownika należącego do wybranej grupy, Pole Pacjent filtrowanie pacjentów tylko po wybranym imieniu i nazwisku lub przynależności do wybranej grupy. W oknie można znaleźć również przyciski: F7 Procesy leczenia wyświetla okno Procesy leczenia pacjenta ; okno zostało opisane w kolejnym rozdziale instrukcji, F8 Usuń usuwa zaznaczoną pozycję z listy, F9 Drukuj drukuje listę pacjentów, Shift+F9 Podgląd, Formularz wydruk formularza, Przejdź do wizyty wyświetla okno Wizyta z diagramem uzębienia, 28

33 Moduł 22 Stomatolog Kolumny wyświetla okno, w którym można dodać lub usunąć kolumny, Jeżeli w polu Pacjenci wybrano pozycję skierowani do kwalifikacji na proces leczenia, wówczas po zaznaczeniu wybranego pacjenta oraz użyciu przycisku F4 Kwalifikuj pojawi się okno Kwalifikacja (wybór lekarza prowadzącego), które umożliwia zakwalifikowanie tego pacjenta na leczenie. Rys. 46. Okno: Edycja kwalifikacji. Okno to zawiera: Rys. 45. Okno: Kwalifikacja (wybór lekarza prowadzącego). W oknie Kwalifikacja (wybór lekarza prowadzącego) można znaleźć następujące informacje: Sekcja Skierowanie od informacja o lekarzu, który skierował pacjenta na kwalifikację, Pole Lekarz kwalifikujący informacja o lekarzu kwalifikującym, Pole Lekarz prowadzący wybór lekarza prowadzącego, Pole Pacjent dane pacjenta kwalifikowanego na leczenie, Pole Nr historii choroby numer historii choroby pacjenta, Opcja Proces kwalifikacji zakończ świadczeniem, Pole Rozpoznanie pole domyślnie uzupełnione rozpoznaniem podanym podczas uzupełniania okna Skierowanie na kwalifikację, Zakładka Uwagi lekarza kwalifikującego - pole do wprowadzania uwag, Zakładka Uwagi lekarza kierującego na kwalifikację pole domyślnie uzupełnione rozpoznaniem podanym podczas uzupełniania okna Skierowanie na kwalifikację, Gdy w polu Pacjenci wybrano zakwalifikowani, którzy się jeszcze nie zgłosili pojawia się lista pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani na leczenie, ale jeszcze się nie zgłosili do lekarza. Wybór tej wartości powoduje zmianę nazwy okna na Lista pacjentów zakwalifikowanych, którzy się jeszcze nie zgłosili. W dolnej części tego okna znajduje się przycisk F4 Zgłoś pacj., po użyciu, którego wyświetla się okno Edycja kwalifikacji. Sekcja Skierowanie od, Pole Data rozpoczęcia data rozpoczęcia leczenia, Pole Data zakończenia data zakończenia leczenia pole należy uzupełnić jeżeli proces leczenia został już zakończony, Opcja Rozpoczęcie leczenia, Pole Lekarz prowadzący domyślne pole uzupełnione jest pracownikiem wybranym podczas uzupełniania okna Kwalifikacja (przydzielenie lekarza prowadzącego) ; pole to można edytować, Pole Pacjent, Pole Nr historii choroby, Opcja Proces kwalifikacji zakończ świadczeniem, Pole Rozpoznanie, Zakładka Uwagi lekarza kwalifikującego, Zakładka Uwagi lekarza kierującego na kwalifikację na tej zakładce zostało dodane pole Data kwalifikacji z datą zakwalifikowania pacjenta na proces leczenia, Wybór w polu Pacjenci wartości w trakcie leczenia powoduje zmianę nazwy okna na Lista pacjentów w trakcie leczenia. W oknie tym widoczny jest przycisk F4 Edytuj. Po jego użyciu wyświetla się okno Edycja kwalifikacji, w którym należy uzupełnić Datę zakończenia kwalifikacji. Wybór w polu Pacjenci wartości z zakończonym procesem leczenia powoduje zmianę nazwy okna na Lista pacjentów z zakończonym procesem leczenia. W oknie tym widoczny jest przycisk F4 Pokaż. Po jego użyciu wyświetla się okno Edycja kwalifikacji Historia leczenia Aby rozpocząć leczenie pacjenta, z poziomu menu należy wybrać funkcję Historia leczenia wówczas wyświetlone zostaje okno Wybieranie pacjenta, w którym należy zaznaczyć wybranego pacjenta. W wyświetlonym oknie Procesy leczenia pacjenta pojawia się lista wszystkich procesów 29

34 5. Inne leczenia danego pacjenta przedstawiona w postaci drzewa strukturalnego. Pole Rozpoznanie, Zakładka Uwagi lekarza kierującego na kwalifikację, Opcja Wybierz lekarza kierującego na kwalifikacjję, Użycie przycisku F7 Zak. Proc. umożliwi zakończenie otwartego procesu leczenia. Jeżeli proces leczenia nie został zakończony, nie można rozpocząć nowego procesu. Natomiast zakończonego procesu nie można już modyfikować Lista wystawionych recept Rys. 47. Okno: Procesy leczenia pacjenta. Jeżeli pacjent został skierowany na kwalifikację, wówczas w drzewie strukturalnym pojawia się nazwisko lekarza kierującego z ikoną podpięte do nazwiska pacjenta. Po zakwalifikowaniu pacjenta na leczenie ikona zmienia się na. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie, wówczas lekarz prowadzący z ikoną podpięty zostaje do lekarza kierującego. Po zaznaczeniu lekarza prowadzącego należy użyć przycisku F2 Dodaj znajdującego się w dolnej części okna spowoduje on wyświetlenie okna Skierowanie na kwalifikację. Rys. 48. Okno: Skierowanie na kwalifikację. Okno Skierowanie na kwalifikację zawiera: Wybór z menu funkcji Lista wystawionych recept powoduje wyświetlenie okna o takiej samej nazwie, w którym znajduje się lista recept wystawionych przez zalogowanego pracownika. Więcej na temat funkcji Lista wystawionych recept można znaleźć w instrukcji do modułu Terminarz Dołączanie zleceń dodanych w innych modułach W module Stomatolog zaimplementowano możliwość dołączania zleceń zarejestrowanych w innych modułach. Zlecenia te będą rejestrowane jako zlecenia wykonane w jamie ustnej, ale nie na powierzchniach zębów. Zlecenia zarejestrowane w innych modułach mogą być dołączane do modułu Stomatolog gdy są to zlecenia wykonane lub zamknięte. Dodatkowo zlecenia te nie mogą być wykonane ze skierowania. Jeżeli data wykonania dołączanego zlecenia jest datą zarejestrowanej wizyty pacjenta, która odbyła się u tego samego lekarza, w tym samym gabinecie i tej samej poradni, wówczas zlecenie dołączane jest do tej wizyty. Jeśli nie zarejestrowano takiej wizyty ani wizyt późniejszych od daty wykonania zlecenia, wówczas w systemie tworzona jest wizyta datowana dniem wykonania zlecenia. W przypadku zarejestrowania w systemie wizyt późniejszych od daty wykonania zlecenia, wizyta tworzona jest w dniu dzisiejszym, ale do zlecenia (zabiegu) dodana zostaje uwaga o dacie jego wykonania. Dodatkowo wszystkie dodane wizyty posiadają informację, iż zostały dodane automatycznie na podstawie zlecenia. W celu dołączenia zlecenia zarejestrowanego w innym module z poziomu menu należy wybrać funkcję Dołączanie zleceń dodanych w innych modułach wówczas wyświetlone zostaje okno Przepisywanie zleceń do modułu stomatologicznego, w którym pojawiają się zlecenia do dołączenia. Pole Lekarz prowadzący, Pole Lekarz dyżurny, Pole Data, Pole Pacjent, Pole Nr historii choroby, Opcja Dodaj termin wizyty, Pole Rezerwowane świadczenie, 30

35 Moduł 22 Stomatolog 5.5. Historia wizyt stomatologicznych Na podstawie wszystkich informacji zarejestrowanych podczas wizyt stomatologicznych można wydrukować historię wizyt (leczenia) danego pacjenta (pełną lub częściową) a także historię wizyt wszystkich pacjentów (archiwum). W celu wydruku historii wizyt z poziomu menu należy wybrać funkcję Historia wizyt stomatologicznych wówczas wyświetlone zostaje okno Opcje wydruku historii wizyt stomatologicznych, co umożliwi ustawienie opcji wydruku historii wizyt. Rys. 49. Okno: Przepisywanie zleceń do modułu stomatologicznego. W górnej części okna, nad listą zleceń do dołączenia, znajdują się pola mające wpływ na ilość wyświetlanych zleceń: Pacjent filtrowanie zleceń do dołączenia wykonanych tylko dla wybranego pacjenta, Lekarz filtrowanie zleceń do dołączenia wykonanych tylko przez wybranego pracownika, Usługa filtrowanie zleceń do dołączenia, w ramach których wykonana została tylko wybrana usługa, Gabinet filtrowanie zleceń do dołączenia wykonanych tylko w wybranym gabinecie, Od filtrowanie zleceń do dołączenia wykonanych od podanej daty rozpoczęcia wyszukiwania, Do filtrowanie zleceń do dołączenia wykonanych do podanej daty zakończenia wyszukiwania, ICD-10 filtrowanie zleceń do dołączenia wykonanych tylko dla wybranego rozpoznania. Użycie przycisku F7 Szukaj powoduje wyświetlenie zleceń spełniających podane kryteria. Zaznaczenie wybranego zlecenia z sekcji Zlecenia spełniające kryteria oraz użycie przycisku Karta zlecenia umożliwi wgląd w kartę zlecenia. Aby przenieść zlecenia do tabeli znajdującej się w dolnej części okna, należy zaznaczyć wybrane zlecenie i posłużyć się przyciskiem (przycisk przenosi zlecenia w drugą stronę). Jeżeli wszystkie wyszukane zlecenia mają zostać dołączone, należy przenieść je za pomocą przycisku Wszystko. Po użyciu przycisku OK zlecenia zostaną dołączone do modułu Stomatolog Zamówione teczki Funkcja Zamówione teczki umożliwia przeglądanie zamówień na teczki oraz złożenie nowego zamówienia. Szczegółowy opis funkcji Zamówione teczki został przedstawiony w podrozdziale niniejszej instrukcji. Funkcja Zamówione teczki dostępna jest, gdy użytkownik wykupił licencję na dodatkową funkcję Archiwum z dokumentacją medyczną w rotomatach (Moduł Centralnej Rejestracji). Rys. 50. Okno: Opcje wydruku historii wizyt stomatologicznych. W oknie Opcje wydruku historii wizyt stomatologicznych wprowadzone zostały następujące parametry: 1. Zakładka Parametry : Sekcja Typ wydruku : Opcja Standardowy (tabelaryczny), Opcja Skondensowany, Opcja Drukuj tylko dane zarejestrowane dzisiaj, Pole Od na wydruku zawarte będą dane zarejestrowane podczas wizyt od podanej daty, Pole Do na wydruku zawarte będą dane zarejestrowane podczas wizyt do podanej daty, Pola Od i Do aktywne są jeżeli nie została zaznaczona opcja Drukuj dane zarejestrowane dzisiaj. Pole Pracownik na wydruku zawarte będą dane zarejestrowane przez wybranego pracownika, Pole Pacjenci z grupy na wydruku zawarte będą dane wszystkich pacjentów należących do wybranej grupy, Pole Wybrany pacjent na wydruku zawarte będą dane wybranego pacjenta, Sekcja Widoczne rodzaje w części wizyty na wydruku mogą pojawić się następujące dane: Opcja Rozpoznania. Opcja Zabiegi. 31

36 6. Opcje Opcja Unieważnienia. Opcja Reklamacja. Opcja Zdjęcia. Opcja Planowane zabiegi. Opcja Wykonane planowane zabiegi. 2. Zakładka Widoczność formularzy umożliwia zdefiniowanie, z których sekcji dane do wydruku mają zostać pobrane i w jakiej kolejności; na wydruku mogą pojawić się dane z sekcji: Formularze, Badania przedmiotowe, Zdjęcia, ZUS ZLA, Wizyty, Leki, Skierowania, Na zakładce znajdują się również przyciski umożliwiające ustalenie kolejności sekcji na wydruku. 3. Zakładka Czcionka nagłówki pozwala na ustalenie m.in. stylu i rozmiaru czcionki poszczególnych nagłówków danych na wydruku. 4. Zakładka Skondensowany wszystkie pola i opcje na zakładce Skondensowany widoczne są, gdy zaznaczona została opcja Standardowy (tabelaryczny) na zakładce Parametry. Sekcja Drukuj według : Opcja Pacjenci wszystkie wizyty dla danego pacjenta, Opcja Daty wszystkie daty zarejestrowane w danym dniu. 5. Zakładka Skrótowe oznaczenia służy do określania skrótów m. in. powierzchni, rozpoznań i zabiegów. 6. Zakładka Dodatkowe dodatkowe opcje wydruku: Opcja Dla nieskondensowanego drukuj od razu wszystkie pozycje niewyświetlane jest okno podglądu wydruku. Przycisk Wartości domyślne umożliwia przywrócenie wartości standardowo wprowadzonych w oknie. 6. Opcje 6.1. Opcje Sekcja Opcje wydruku skondensowanego : Opcja Wyświetl informacje o lekarzu przy dacie wizyty, Przycisk Czcionka główna - pozwala na ustalenie typu czcionki, jej stylu i rozmiaru dla głównej czcionki wydruku, Przycisk Czcionka wywiadu - umożliwia zmianę czcionki dla wywiadu, Opcja Drukuj poszczególnych pacjentów/ daty na osobnych stronach, Opcja Mocno skondensowany (brak pustych linii, połączone niektóre wiersze, Opcja Stosuj skrótowe oznaczenia, Opcja Czy ma być przejście do następnej linii, Opcja Drukuj uwagi do wizyty, Opcja Drukuj uwagi wpisane przy pozycjach, Opcja Wyświetlać informację o typie zęba (tylko dla skrótów), Opcja Poszczególne części wizyty osobno, Opcja Wyszczególnienie zabiegów, Pole Dane pacjenta, Standardowy, Mocno skondensowany. Rys. 51. Okno: Opcje zakładka Lista rozpoznań. W module Stomatolog wprowadzone zostały następujące parametry: 1. Zakładka Lista rozpoznań umożliwia zdefiniowanie sposobu zaznaczania i wyświetlania rozpoznań: Sekcja Rozpoznania na liście rozpoznania widoczne na liście rozpoznań, które będzie można zarejestrować na diagramie szczęki. Sekcja Elementy widoczne na liście pozwala na wybranie, które elementy opisu rozpoznania będą widoczne na liście rozpoznań: Opcja Lekarz, Opcja Rozpoznania, Opcja Zabiegi, Opcja Rozpoznania początkowe, 32

37 Moduł 22 Stomatolog Opcja Opłaty, Opcja Planowane zabiegi, Opcja Zdjęcia, Opcja Wyświetlanie dużych liter, Opcja Wyświetlanie rysunków, Sekcja Początkowy tryb wyświetlania umożliwia określenie trybu wyświetlania rozpoznań, zabiegów i zdjęć w oknie Wizyty: Opcja Aktualne rozpoznania wyświetlane będą rozpoznania zarejestrowane w trakcie odbywającej się właśnie wizyty oraz rozpoznania, których proces leczenia nie został jeszcze zakończony. W trybie Aktualne rozpoznania na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć nie są wyświetlane wykonane zabiegi i wprowadzone zdjęcia. Są one natomiast widoczne w trybach Zmiany w wizycie oraz Pełna historia. Opcja Zmiany w wizycie wyświetlane będą wszystkie rozpoznania i zabiegi zarejestrowane w trakcie wybranej wizyty oraz wprowadzone wówczas zdjęcia. Opcja Pełna historia wyświetlona zostanie pełna historia leczenia (rozpoznania, zabiegi oraz zdjęcia). Przycisk Kolor czcionki zmienia kolor zaznaczonego rozpoznania na liście rozpoznań. Przycisk Kolor tła na liście pozwala na zmianę koloru tła na liście rozpoznań. Sekcja Rozpoznanie na diagramie lista rozpoznań, które mogą zostać zarejestrowane na diagramie szczęki, Przycisk Zmień kolor zmienia kolor zaznaczonego rozpoznania na diagramie szczęki, Przycisk Kolory domyślne umożliwia przywrócenie kolorów standardowo wprowadzonych w polu Rozpoznania na diagramie, Sekcja Typ diagramu : Opcja Diagram szczękowy zęby będą wyświetlone w postaci szczęki, Opcja Diagram poziomy zęby zostaną wyświetlone w dwóch rzędach, Sekcja Widoczność korzeni : Opcja Korzenie widoczne, Opcja Korzenie ukryte, Sekcja Konfiguracja diagramu : Opcja Szczegółowe notowanie rozpoznań rozpoznania dotyczyć będą określonej powierzchni, Opcja Diagram dziecięcy na diagramie wyświetlone zostanie uzębienie dziecka, Sekcja Typ notacji uzębienia : Opcja PLGD (8PG, 8LG, 8LD, 8PD), Opcja 1234 (18, 28, 38, 48), Opcja +, (8+, +8, -8, 8-). Rys. 53. Okno: Opcje zakładka Priorytety. Rys. 52. Okno: Opcje zakładka Diagram szczęki. 2. Zakładka Diagram szczęki pozwala na ustalenie sposobu wyświetlania diagramu uzębienia oraz rozpoznań na diagramie: 3. Zakładka Priorytety umożliwia określenie, w jakiej kolejności będą wyświetlane rozpoznania na liście oraz na diagramie uzębienia (w przypadku kilku rozpoznań na jednej powierzchni): Sekcja Priorytety rozpoznań lista rozpoznań i przypisanych im priorytetów, 33

38 6. Opcje Przycisk Wyżej przenosi rozpoznanie zaznaczone w polu Priorytety rozpoznań o jedną pozycję wyżej, Przycisk Niżej przenosi rozpoznanie zaznaczone w polu Priorytety rozpoznań o jedną pozycję niżej, Przycisk Taki sam jak wyższy rozpoznaniu zaznaczonemu w polu Priorytety rozpoznań nadaje priorytet przypisany do rozpoznania znajdującego się bezpośrednio nad nim, Przycisk Inny niż wyższy rozpoznaniu zaznaczonemu w polu Priorytety rozpoznań nadaje priorytet przypisany do rozpoznania znajdującego się bezpośrednio pod nim, Przycisk Domyślne umożliwia przywrócenie priorytetów standardowo wprowadzonych w polu Priorytety rozpoznań, Przycisk F2 Dodaj umożliwia dodanie do listy rozpoznania niestandardowego, Przycisk F8 Usuń usuwa pozycję z listy rozpoznań. Opcja Lista pacjentów po zakończeniu wizyty pojawi się lista pacjentów, z której będzie można wybrać pacjenta na kolejną wizytę, Opcja Lista umówionych wizyt po zakończeniu wizyty wyświetlona zostanie lista wizyt zarezerwowanych w terminarzu na dzisiejszy dzień, Opcja Terminarz po zakończeniu wizyty pojawi się okno główne modułu Terminarz. Sekcja Wykonanie zlecenia z terminarza : Opcja Automatycznie po wejściu do modułu Stomatolog zlecenie zarezerwowane w terminarzu zostanie automatycznie wykonane, Opcja Przed wizytą po wyborze wizyty z terminarza przed otwarciem okna Wizyty automatycznie zostanie wyświetlona karta wykonania usługi zarejestrowanej w terminarzu, Opcja Po wizycie przed zamknięciem wizyty wybranej z terminarza automatycznie zostanie wyświetlona Karta wykonania usługi zarejestrowanej w terminarzu, Opcja Niewidoczne w module Stomatolog zlecenie zarezerwowane w terminarzu nie będzie widoczne w module Stomatolog, Sekcja Dodatkowe ustawienia dotyczące wizyty : Opcja Zmiana daty wizyty przy wizycie pacjenta po wybraniu pacjenta przed otwarciem okna Wizyty pojawi się okno umożliwiające zmianę daty wizyty, Opcja Pokaż okno z opłatą za wizytę w dolnej części okna Wizyty wyświetlone zostanie mała tabela zawierająca płatności za wykonane usługi znajdująca się nad polem z uwagami, Opcja Ukryj wizyty zarejestrowane w innych poradniach podczas wizyty nie będą widoczne dane zarejestrowane w poradni innej niż ta, w której odbywa się wizyta, Rys. 54. Okno: Opcje zakładka Wizyta. 4. Zakładka Wizyta umożliwia określenie ustawień dotyczących wizyty pacjenta: Sekcja Pierwsza wizyta: Pole Diagram zębów mlecznych dla dzieci poniżej lat wiek pacjenta, poniżej którego na diagramie szczęki wyświetlane będzie uzębienie mleczne (możliwe wartości: 0-9), Pole Diagram zębów stałych dla dzieci powyżej lat wiek pacjenta, powyżej którego na diagramie szczęki wyświetlane będzie uzębienie stałe (możliwe wartości: 0-150), Sekcja Akcja po zamknięciu wizyty : Opcja Brak po zakończeniu wizyty wyświetlone zostanie okno główne modułu, Zmiany ustawienia opcji Ukryj wizyty zarejestrowane w innych poradniach będą obowiązywały dopiero po ponownym uruchomieniu modułu Stomatolog. Opcja Pokazuj w hintach alternatywne nazwy łacińskie wyświetla oprócz polskich opisów zęba odpowiadające im nazwy łacińskie, Opcja Drukuj historię wizyty pacjenta po wizycie podczas zamykania wizyty wyświetla okno Opcje wydruku historii wizyt stomatologicznych, Opcja Przyjmuj opłaty przy zamykaniu wizyty włączenie opcji spowoduje, że po zamknięciu wizyty dla opłat za zabiegi ponoszonych przez pacjenta, zostanie wyświetlone okno Pobieranie opłat. Sekcja Sprawdzanie zaległości pacjenta zaległości pacjenta nie będą automatycznie sprawdzane: Opcja Brak sprawdzania, 34

39 Moduł 22 Stomatolog Opcja Na początku wizyty, Opcja Przy zamknięciu wizyty, Sekcja Planowane zabiegi : Opcja Pokaż unieważnione zabiegi na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć zostaną uwzględnione unieważnione zabiegi, Opcja Pokaż wykonane zabiegi na liście rozpoznań, zabiegów i zdjęć zostaną wyświetlone wykonane zabiegi. Sekcja Widoczne zakładki wybór zakładek widocznych w oknie Wizyty ; umożliwia również ustalenie kolejności wyświetlania tych zakładek. Wywiad ogólny, Badania przedmiotowe, Diagram uzębienia. Sekcja Opis wybór sposobu opisu nagłówka okna Wizyta jako standardowego lub zgodnego z ustawieniami użytkownika. Sekcja Wersja systemu : Opcja Wersja przygotowana do pracy w rozdzielczości 800x600, bez obsługi korzeni, z grafikami zębów jak w wersji przed zmianami - uproszczona wersja okna Wizyty stomatologicznej. Opcja Użytkownik decyduje, czy dany zabieg ma być refundowany. Sekcja Ząb leczony endodontycznie : Opcja Zaznacz cały ząb - podczas dodawania rozpoznania ząb leczony endodontycznie zaznaczana będzie cała powierzchnia zęba, Opcja Zaznacz tylko część korzeniową dodając rozpoznanie ząb leczony endodontycznie zaznaczona zostanie tylko część korzeniowa. Sekcja Inne ustawienia : Opcja Ogranicz listę usług do domyślnej grupy usług dla poradni lista usług zostanie zawężona do usług należących do domyślnej grupy usług wybranej na karcie poradni, Opcja Ogranicz listę zabiegów do podanego fragmentu nazwy lista zabiegów zostanie zawężona na podstawie wprowadzonego ciągu znaków (zostaną wyświetlone tylko te zabiegi, dla których wpisany ciąg stanowi początek nazwy), Opcja Widoczność przycisku RUM do wprowadzenia numerów kuponów (pozostałe opcje dotyczące kuponów RUM w module Zlecenia) podczas wykonywania zabiegu widoczny jest przycisk umożliwiający podpięcie kuponu RUM, Opcja Zabiegi wykonane w jednym ciągu mają być traktowane jako podzlecenia (tylko dla zleceń do oddziału NFZ), Pole Grupa usług dla wywiadów stomatologicznych wybór grupy usług dla wywiadów stomatologicznych. Pole Grupa usług dla planowania leczenia ogranicza listę usług wykorzystywanych podczas dodawania planu leczenia do tych, które dodano do wybranej grupy, Opcja Pozwól na wprowadzenie poradni na karcie wykonywania zabiegu zaznaczenie opcji spowoduje, że na Karcie wykonywania zabiegu widoczne będzie pole Poradnia, Przycisk Opcje wizyty - wyświetla okno opcji dostępnych w module Gabinet, Opcje wizyty zostały opisane w instrukcji do modułu Gabinet. Rys. 55. Okno: Opcje zakładka Inne opcje. 5. Zakładka Inne opcje : Sekcja Rodzaj reklamacji : Opcja Zabieg nierefundowany ponownie przez oddział NFZ zabieg wykonywany w ramach reklamacji nie będzie refundowany, Opcja Zabieg refundowany ponownie przez oddział NFZ zabieg wykonywany w ramach reklamacji będzie refundowany, Sekcja Domyślny typ skierowania - wybór domyślnego typu skierowania spośród: skierowanie nie wymagane, skierowanie nie wymagane (inwalida wojenny), brak skierowania przypadek nagły, skierowanie nie wymagane (kontynuacja leczenia), Sekcja Zaawansowane : Opcja Zaawansowany sposób obliczania ilości zabiegów, Opcja Pokazuj rozpoznania usunięte automatycznie. 35

40 6. Opcje Przycisk Zmień wypełnienie zmienia wypełnienie rozpoznania zaznaczonego na wydruku listy rozpoznań, Przycisk Wypełnienia domyślne umożliwia przywrócenie wypełnień standardowo wprowadzonych w polu Rozpoznania na wydruku, Sekcja Wydruk listy rozpoznań, zabiegów, zdjęć : Opcja Wydruk wywiadu ogólnego (nie formularz) zawiera pozycje: Nie drukuj wywiadów ogólnych, Drukuj wywiad ogólny z aktualnej wizyty, Drukuj ostatni wywiad ogólny Rys. 56. Okno: Opcje zakładka Edytor poleceń. 6. Zakładka Edytor poleceń umożliwia określenie kodów rozpoznań, powierzchni zębów, szczegółów rozpoznań i dodatkowych określeń: Sekcja Kody rozpoznań, Sekcja Kody powierzchni zębów, Sekcja Kody szczegółów rozpoznań, Sekcja Kody dodatkowych określeń, Opcja Wydruk badań przedmiotowych, Opcja Wydruk diagramu zębów wydrukowany zostanie diagram zębów z zaznaczonymi rozpoznaniami, Opcja Rysunki zębów przy każdym elemencie listy na wydruku, obok opisu każdego rozpoznania, zabiegu i zdjęcia, widoczna będzie ikona przedstawiająca ten element w sposób graficzny, Opcja Wydruk czarno-biały wydruk rozpoznań będzie czarno-biały; niezaznaczenie opcji spowoduje wydruk rozpoznań w kolorach ustalonych na zakładce Diagram szczęki. Pole Dane podmiotu wybór danych podmiotu jakie pojawią się na wydruku. Pole Dane pacjenta wybór danych pacjenta jakie pojawią się na wydruku. Rys. 57. Okno: Opcje zakładka Wydruki. 7. Zakładka Wydruki umożliwia określenie parametrów dla białego czarnego wydruku: Pole Rozpoznania na wydruku lista określeń rozpoznań, które będą widoczne na wydruku listy rozpoznań, Rys. 58. Okno: Opcje zakładka Ustawienia do raportów. 8. Zakładka Ustawienia do raportów pozwala na przypisanie kodów ICD-10 do rozpoznań; kody ICD-10 przy- 36

41 Moduł 22 Stomatolog pisane do rozpoznań na tej zakładce będą uwzględniane w raportach do NFZ: Sekcja Kody ICD-10 rozpoznań lista rozpoznań i przypisanych im kodów ICD-10, Przycisk Usuń bieżący kod usuwa kod zaznaczonego rozpoznania z sekcji Kody ICD-10 rozpoznań, Przycisk Usuń wszystkie kody usuwa kody wszystkich rozpoznań z sekcji Kody ICD-10 rozpoznań, Opcja Pokaż i pozwól zmienić kod ICD10 podczas wykonywania zabiegu dla usług refundowanych umożliwia wprowadzenie kontroli podania kodu ICD10, Funkcja jest zawsze aktywna w przypadku włączenia kontroli kodu ICD10 w module Zlecenia/ Opcje/ Opcje / zakładka Komunikaty, ostrzeżenia i blokady / Pole Warunki kontroli usług. Opcja Informuj o braku kuponu (tylko gdy włączona jest współpraca z PŚ), Opcja Dla umiejscowienia zabiegu Jama ustna zapisuj, że zlecenie jest wykonane na wszystkich zębach jeżeli opcja ta jest wyłączona wówczas zlecenia wykonane z włączoną opcją Jama ustna na Karcie wykonywania zabiegu nie trafiają do raportu statystycznego. Przycisk F4 Zmień zmienia ustawienia rozpoznania innego, Przycisk F8 Usuń usuwa zaznaczone rozpoznanie, Przycisk Usuń wszystkie usuwa wszystkie rozpoznania z listy, Opcja Zależne od pracownika - po zaznaczeniu opcji ustawienia w sekcji Ustawienia rozpoznań innych będzie można ustalić różne dla każdego lekarza, Sekcja Rozpoznania pojawiające się w menu podręcznym dodatkowe rozpoznania widoczne na liście innych rozpoznań, które będzie można zarejestrować na diagramie szczęki (kolejność nazw rozpoznań odpowiada kolejności, w jakiej zostaną one wyświetlone), Lista dodanych pozycji pojawiających się w menu podręcznym może zawierać maksymalnie 30 rozpoznań. Przycisk SF2 Dodaj dodaje wybrane rozpoznanie do sekcji Rozpoznania pojawiające się w menu podręcznym, Przycisk SF8 Usuń usuwa zaznaczone rozpoznanie z sekcji Rozpoznania pojawiające się w menu podręcznym. 10. Zakładki Recepty i Formularze. Zakładki Recepty i Formularze zostały opisane w rozdziale do modułu Gabinet Odśwież opcje Więcej informacji na temat odświeżania opcji można znaleźć w instrukcji do modułu Bazy Menu zestawień Funkcja umożliwia podpięcie dowolnego typu zestawienia dostępnego w module Zestawienia. W efekcie można dane zestawienie wykonać bez wychodzenia z modułu Stomatolog. Po zaznaczeniu w oknie Wybór zestawień Gabinet Stomatologiczny opcji interesujących Użytkownika i zaakceptowaniu zmian na pasku menu pojawi sie funkcja Zestawienia. Funkcja Menu zestawień została opisana w instrukcji do modułu Zestawienia. Rys. 59. Okno: Opcje zakładka Rozpoznania inne. 9. Zakładka Rozpoznania inne umożliwia określenie dodatkowych rozpoznań, które będzie można zarejestrować w trakcie wizyty z poziomu menu podręcznego oraz ustalenie kolorów używanych dla rozpoznań innych: Sekcja Ustawienia rozpoznań innych ustalenie kolorów dla rozpoznań niestandardowych, Przycisk F2 Dodaj dodaje rozpoznanie do listy oraz umożliwia wybór koloru, 7. Funkcje dodatkowe 7.1. Alarmy i notatki Po wybraniu tego menu pojawia się funkcja Alarmy i notatki. Została ona opisana w części poświęconej instrukcji do modułu Terminarz. 37

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w KS-PPS

Fiskalizacja w KS-PPS Fiskalizacja w KS-PPS Moduł fiskalny (Kasa) przeznaczony jest do fiskalizacji usług wykonywanych komercyjnie. Bezwzględny termin uruchomienia pracy modułu fiskalnego, ustalony jest na 1 maja 2011 roku,

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE

Obserwacje w Agrinavia MOBILE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE Rejestrowanie GPS w terenie pozwala na określenie położenia punktów z możliwością załączenia zdjęcia w danym punkcie. Punkty zamieszczone na mapie nazywamy obserwacjami. Mogą one zostać

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny lekarz 04-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry... 5 3. Załączniki pacjenta... 6 4. Wydruki...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2017 WERSJA Nr 2017.00.0.00 z dnia 2017-01-20 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 2/2017 MODUŁ M11 TERMINARZ M13 MEDYCYNA PRACY M21 GABINET M22 STOMATOLOG

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika.

Zaproponowany w aplikacji sposób przedstawienia poszczególnych symboli świadczeń, na diagramie, może być modyfikowany przez użytkownika. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zasady oznaczania zębów i umiejscowienia na diagramie... 5 3. Oznaczenie powierzchni... 10 4. Definiowanie elementów Diagramu.... 12 5. Definiowanie symboli... 15 6. Wizyta

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Gabinet

System imed24 Instrukcja Moduł Gabinet System imed24 Instrukcja Moduł Gabinet Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Gabinet... 4 1.1. Zakładki modułu Gabinet... 4 1.1.1. Zakładka Umówione wizyty... 5 1.1.2. Zakładka Pacjenci

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta. Raport Nr 44/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.03.0.05 z dnia 2012-10-23 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M11 TERMINARZ 1. Poprawiono błąd zapytania, który mógł powodować

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Definicje księgowe ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.6 Wydanie: 2015-07. Definicje księgowe Spis treści... 2 1. Dodawanie definicji księgowych... 2 2. Dodawanie Warunków do definicji księgowej... 6 3. Widok księgowy... 8 Strona 1 z 9 DEFINICJE KSIĘGOWE W module ASW41-Administrator dodano okno

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy

RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy RCP Grafiki zmiany w kontekście funkcjonowania nieobecności w grafiku pracy lokalizacja: Etatomierz Grafiki RCP Grafiki Stosowane w dokumencie skróty: DW dzień wolny NB nieobecność (rozumiana jako wpis

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo